"Zahodni Balkan"

ZAHODNI BALKAN
(Jozko Savli)

?
?

Identiteto Slovencev naj bi izni?ila skupna jedra, toda z njimi se je za?el pokop balkanske Jugoslavije. Tega niti proslula amerika CIA ni doumela.


Stara Juga v novih mehovih
Zahodni Balkan?

Izgubljeni boj Josipa Broza Tita
Obletnica smrti diktatorja 1980 - 2010

prvi del

May 12, 2010


Titoizem je bil v drugi, povojni Jugoslaviji dejansko kult osebnosti, nekako po vzoru ruskega Stalina. Tovariu Titu so prepevali hvalnice, mu kovali gesla (Drue Tito, mi ti se kunemo...alji nam basace...). Nastala je jugoslovanska titovska religija, nestrpna in nasilna, ki naj bi v ljudeh pregnala vsakrno vero v nadnaravno, kot so jo imeli do tedaj. Brezverski titoizem so utemeljevali na znanstveni ideologiji marksizma leninizma. Pri tem so radi ponavljali, da je Karl Marx rekel: Vera je opij za ljudstvo.

Toda v ozadju titoizma je bilo velesrbstvo v navezi s prostozidarstvom. Tito je bil prostozidar 33. stopnje, najvije v prostozidarski hierarhiji. Njegovega pogreba leta 1980 se je udeleila skoraj vsa evropska politi?na elita, dejansko sami prostozidarji. Tudi za sedanjo obletnico njegove smrti je prostozidarski aparat po javnih ob?ilih naro?il spominske ?lanke in spodbudil javne razprave o tem velikem dravniku. Le te so e vnaprej imele dolo?en naslednji zaklju?ek: Tito je bil, kljub negativnim stranem (zamolcali so katerim) dravnik svetovnega formata, vodja bloka neuvrenih itn.


Proslavitev zadnjega rojstnega dneva marala Tita leta 1979


Za njegovega ivljenja so na 25. maj, domnevno njegov rojstni dan, ki so ga razglasili za dan mladosti, prirejali Titu ovacije. olarje so vodili na stadione, kjer so ob muziki po zvocnikih telovadili in prepevali. Nasilen kult jugoslovanskega marala so po njegovi smrti leta 1980 hoteli obdrati e naprej. Nanj je namrec srbski Belgrad postavljal svojo hegemonijo nad drugimi narodi v dravi. Toda belgrajska diktatura in Titov mit sta samo prikrivala idejno in e bolj gospodarsko krizo. In ta je Jugoslavij ob velesrbski hegemoniji vodila in kon?no privedla v njen razkroj.

V Jugoslavijo kot skupno dravo bratskih narodov ni verjel namrec nihce vec. Vendar pa si ljudje prav tako niso predstavljali, da bo e v nekaj letih propadla. Zavedali pa so se, da je s Titovo smrtjo odmanjkal jugo dravi njen temeljni mit, ki je bil zgolj krinka za pohod velesrbstva nad druge narode v dravi. Obenem pa tudi krinka za svet, v katerem se je Tito (in za njim velesrbski Belgrad) el voditelja bloka neuvr?enih.

Velesrbstvo na pohodu

Preko politicnih struktur vladajoca uradniko vojaka kasta v Belgradu je po Titu mrzlicno iskala nadomestilo za njegov mit. lo je predvsem za to, da bi zavrli razcvet nacionalizmov v posameznih republikah. V tem pogledu so bili e posebej izpostavljeni Hrvati. Le tem so e samo zato, ker so bili Hrvati, pridajali vzdevek ustaev. In res so z ustatvom uspeli ustrahovati in krotiti hrvako javnost za nekaj let.

V Sloveniji je bilo drugace. Nekega izrecno slovenskega nacionalizma tukaj ni bilo. Slovensko idejo je belgrajski reim povsem zatrl e med obema vojnama. Smela se je izivljati do neke mere samo v jeziku, knjievnosti in umetnosti. Belgrajska tajna sluba, najbr e takrat Kos, je v Sloveniji vzdrevala celo mreo dobro pla?anih agentov, ki so, postavljeni na kljucna mesta v upravi, gospodarstvu, kulturi, olstvu... poskrbeli, da slovenstvo ni prekoracilo meje, ideje naroda hlapcev in dekel, ki jo je postavljal Belgrad. Na podrocju jugo ideologije ideologije je bila to dejansko SANU, srbska akademija, ki je preko partije, Udbe in vojake Kos izdajala ustrezne smernice.


Paradni konj velesrbstva na smeticu zgodovine (po marksistih). Slika z maralom Titom v prodaji na boljem trgu, Lublana 2006.


V smislu teh smernic naj bi miljenje Slovencev ostalo e naprej ujeto v jugoslovanstvo, pa v ideologijo hlapcev in dekel, kar so utemeljevali na spisih Cankarja. Mit o tiso?letnem hlap?evstvu Slovencev Nemcem je sluil za to, da so slovenskim izobraencem in polizobraencem vcepljali prepricanje, ce da so nas iz tiso?letnega hlap?evstva reili ele bratski Srbi leta 1918.

K temu je aparat zaupnikov Belgrada vztrajno iril prepri?anje, da Slovence lahko samo mo?na Jugoslavija zaciti pred pohodom Nemcev in Italijanov, ki so preko njihovega ozemlje teili na jug oziroma na vzhod. Takno stalice je po drugi vojni vztrajno zagovarjalo tudi slovensko zdomstvo, ki je imelo svoj center v Argentini. Njegov idejni boj je bil usmerjen samo v protikomunizem, za Slovenijo v demokraticni Jugoslaviji. Na taknem stalicu so vztrajali brezkompromisno. Kot vse kae jim ga je narekovala jugoslovanska prostozidarska loa, verjetno preko materine loe v Londonu.

Toda v Sloveniji e dolgo nihce ve? ni verjel v smisel Jugoslavije, ki jo je po Titu za?elo preplavljati velesrbstvo Belgrada. Slovenski polticni oziroma partijski vrh se je sicer pretvarjal, da Jugoslavijo jemlje e vedno resno. V resnici pa je lo samo e zato, kdo bo koga okrog prinesel in javno premoenje cim bolj izropal. Za tisto, kar je potem Belgrad v samstojni Sloveniji izvajal preko svojih tajkunov.

Stari diktator v nekdanji Jugoslaviji, ki je la kmalu po njem rakom vigat. Sedaj mustari in novi pla?anci pojejo slavo, kaken velik dravnik naj bi bil.

Partija je vedno bolj izgubljala svojo vlogo in s tem oblast. Belgrad je spodbudil novo mlado elito, ki naj bi bila liberalna. Zbirala se je okoli Nove revije (od 1982 dalje). Vanjo so elitniki (za dobre honorarje) pisali globokoumne clanke). Nova revija je slovenskemu polizobraenstvu postala nekaken reilni mit v sploni balkanski anarhiji. In Belgrad, zato da bi prikril njen resnicen znacaj, ji je v boju za ?lovekove in tudi za politi?ne oziroma demokraticne pravice odmeril precej velik manevrski prostor.

Samo na nekem prodro?ju so bili omejeni. Niso smeli na?enjati odnosa do katolike vere in Cerkve, ki je stoletja oblikovala duha in zna?aj Slovencev. Kot tudi ne razkrivati slovenskih zgodovinskih korenin, predvsem ne slovenske zgodovinske dravnosti. Druga?e pa so se lahko li po mili volji ?lovekove pravice. Po osamosvojitvi Slovenije jih je v navezi s srbskim in evropskim prostozidarstvom povezala kot ideoloki organ t. i. liberalna akademija in stranka LDS.

Usodna napaka

Velesrbski Belgrad, ki mu je stopil na celo nov partijski voda Slobodan Miloevic, je na svojem pohodu nad jugoslovanske narode naredil v Sloveniji usodno napako. lo je za t. i. skupna jedra, ki naj bi jih uvedli v vse ole v tedani Jugoslaviji. Na ta na?in bi se morali dijaki in tudentje v vsej uciti v olah skupno jugoslovansko literaturo. Bilo je usodnega leta 1985, ko so bila jedra na ukaz Belgrada po vseh republikah sprejeta. Pri tem je bila ocitno tudi slovenska partija brez mo?i.

Toda v Sloveniji je proti jedrom nastal odpor, ki je zajel najprej kulturnike. Slovenski pisatelji, dramati, pesniki, igralci... so se zavedeli, da bodo na tem svetu v bodoce povsem odvec. V takni jugoslovanski literaturi in kulturi bo izmed narodnih ustvarjalcev nael mesto le kak posameznik. Verjetno e iz preteklosti, kot so bili e standardni Preeren, Cankar, kaken upancic in (morda) tudi kak Gregorcic, in dovolj. Za koga le bodo v Sloveniji sedanji kulturni ustvarjalci v takem primeru pisali, peli, igrali...? Nikomur vec potrebni, se bodo, kot kulturni preseek, tudi oni znali na smeticu (jugoslovanske) zgodovine. Zares, predvidena skupna jedra niso bila nikakrno hecanje.

Slobodan Miloevic, srbski predsednik: Slovenci naj bi v skupnih jedrih izgubili svojo identiteto. Pristali naj bi dokoncno na Balkanu ter v svetu cirilice in pravoslavja. Takna poteza Belgrada se je takrat ponesre?ila.

Belgrad je svoja jedra uvajal s silo in z nepopustljivostjo. Pesnik Ciril Zlobec je v nekem pogovoru povedal, kaj so mu v zvezi z njimi dopovedovali njegovi srbski prjatelji in znanci. Priblino takole: Vi se lahko upirate leto, dve, tudi pet, toda prej ali slej boste odnehali, ?esar se tudi sami zavedate. Zakaj bi torej izgubljali ?as in moci? Sprijaznimo se s stanjem, ki dejansko e obstaja

Vendar se niso sprijaznili. Odpor proti Belgradu se je v Sloveniji iril, nastala so gibanja, stranke. Koncno je leta 1990 priel na vrsto e plebiscit, na katerem se je okoli 90 % slovenskih ljudi izreklo za samostojno Slovenijo. Ta je bila razglaena naslednje leto. Belgrad je z jugo armado zacel proti Sloveniji vojno, ki je trajala kak teden, vendar je bil poraen. Sledil je razpad Jugoslavije in potem ve?letna vojna na Balkanu, ki jo je izvajala srbska armada. Prostozidarski Zahod, ki jo je podpiral, pa je vsaj zaenkrat moral odnehati.

?

Leta 2006 v Slovenijo je priel na obisk Jose Manuel Barroso, predsednik evropske komisije, ocitno prostozidar. Blebetal je vztrajno o Zahodnem Balkanu, predsednik vlade Jana pa mu je vkljudno pritrjeval. Na sliki: obisk Barrosa v slovenskem dravnem zboru.


Stara Juga v novih mehovih
Zahodni Balkan?

Obletnica smrti diktatorja 1980 - 2010
Slovenija samostojna, vendar nesvobodna

Drugi del

May 12, 2010

Toda Belgrad se kljub porazu ni vdal. Po letu ali dveh slovenske samostojnosti je v Sloveniji aktiviral svoj aparat, ki so ga sestavljali pripadniki nekdanje tajne slube, to je Udbe in zatem vojake Kos. V politicnem vrhu so nadaljevali svojo vlogo stari predsednik partije in potem slovenske republike Milan Ku?an, pa presednik nekdanje jugoslovanske vlade Janez Drnovek in z njimi stari podtalni belgrajski aparat.

Slovenijo so zaceli znova vleci na Balkan. e zlasti potem, ko je Zahod uklonil srbskega Miloevi?a in njegov reim. Evropsko prostozidarstvo je svoji stari zaveznici Srbiji znova namenilo vodilno vlogo na Balkanu. Postopoma, nikakor ne prehitro, zato da bi se javnost tega ne zavedela, so zaceli s pripravami na tretjo Jugoslavijo, ki so ji iznali tudi novo ime: Zahodni Balkan.

Zahodni Balkan (tretja Jugoslavija - Velika Srbija) po nacrtih velesrbstva in evropskega prostozidarstva. Vkljucuje tudi Albanijo, ne pa Macedonje, ki si jo prisvaja Grcija.

Star jugoslovanski aparat, ki danes nadvlada (in unicuje) Slovenijo, pripravlja dejansko njen zlom. Takoj potem, ko je znova priel do vlade, so bili njegovi nameni jasno razvidni: odkodnine tisocem izbrisanim; srbsko izropavanje kapitala podjetji; na cesti se je znalo okoli 100.000 brezposelnih; srbski ljudje zavzemajo vodilna mesta v vsej Sloveniji (Lublana ima npr. srbskega upana Jankovi?a); gospodarstvo, policija, republika uprava, univerza itd. so v rokah srbske tajne slube Kos...In ta sodeluje v gonji proti Slovencem tudi s prostozidarsko kliko v Trstu in Celovcu.

Prostozidarstvo se je s pomocjo srbskega podzemlja vsidralo v Lublani, v vrhu Slovenije, in jo obkroilo od vseh strani. Sedaj samo e cakamo, kako jo bo dokoncno stisnilo in zaduilo. Na obzorju se e odraa grki sindrom.

Aparat srbske Kos, ki ima danes v rokah Slovenijo, povsem nadzoruje slovenska ob?ila in s tem javno miljenje Slovencev. V soglasju s prostozidarji v Avstriji (v Celovcu so kar tiri prostozidarske loe) ponareja slovensko zgodovino in kulturo in vceplja Slovencem preko olstva in javnih obcil e naprej manjvrednostni kompleks. Leta 2005, na primer, je koroki glavar, prostozidar Haider, znova napadel Slovence in divje razglaal, da Kneji kamen ni slovenski, temve? samo koroki (nemki). V posebnem ?lanku mu je na srbski ukaz pritrdil lublanski dnevnik Delo. Ugovorov slovenskih bralcev ni objavljal.

e v casu Jugoslavije sta Belgrad in Dunaj sodelovala v izni?evanju slovenske zgodovine tudi na na ideolokem polju. Tako je bilo vodi?em tevilnih izletov, ki so jih iz Slovenije prirejali na Koroko, prepovedano, da bi izletnike vodili tudi na Krnski grad. V estdesetiuh letih, ko so za 1400-letnico pokristjanjenja tevilni slovenski romarji odhajali z avtobusi k Gospe Sveti, je slovenska republika vlada, po tajnem ukazu iz Belgrada, e kmalu prepovedala podjetjem oddajati avtobuse za romarje itd.

Jrg Haider pa lds-ovca Jelko Kacin in Mojca Drcar Murko so ob neuspelem zgodovinskem kompromisu glede dvojezicnih tabel na Korokem (pod srbskim dirigentom) vsklajeno igrali isto melodijo.


Prostozidarska naveza, ki jo je Belgrad vzpostavil s sosednjima Avstrijo in Italijo pa z maticno loo v Londonu, je uspeno delovala proti Slovencem. Vse to pa, ko je bila mera polna, ni prepre?ilo slovenske osamosvojitve, proti kateri je bila naveza prvenstveno usmerjena. Vendar pa kljub neodvisni Sloveniji deluje e danes. Velesrbstvo in prostozidarstvo ho?eta Slovenijo na vsak nacin zruiti. Ker doslej druga?e ni lo, so iznesli torej nov geslo: Zahodni Balkan.

Bil naj bi nekaken jugoslovanski Commonwealth, po anglekem zgledu. V njem naj bi bile samostojne dravice. Vsaka bi imela svojo ljubljeno neodvisnost, toda v tej konfederaciji bi vsi financni in kreditni tokovi, kot tudi trgovska menjava s svetom itd. potekali skozi Belgrad, nekaken balkanski London. Zamiljeno konfederacijo Zahodnega Balkana bi na zunaj, to je v svetu, predstavljala krona srbskih Karadjordjevi?ev. Torej tisto, kar je zagovarjala e slovenska emigracija v Argentini. Ocitno po nareku stare jugoslovanske prostozidarske loe, ki je financirala njen vrh.

Na ta na?in Slovenci ne bi bili vec politi?en narod s svojo lastno dravo, temve? samo kulturna entiteta v okviru zahodnega Balkana. In res, ves stari in novi jugoslovanski aparat nam nenehno trobi, in to z akademskega vrha navzdol, da smo narod, ki v zgodovini nikoli ni imel svoje drave. Celo papeu so leta 1996 ob obisku Slovenije podtaknili, da nam je ?estital, ?e da imamo prvic v zgodovini svojo lastno dravo. Ce e ne drugemu, bomo Slovenci, ki smo verni ljudje, verjeli vsaj papeu, saj je vendar (ocitno tudi v zgodovini) nezmotljiv.

Ukaz je priel iz Titovega taba. Ali je po vsem tem geslo Zahodni Balkan za Slovence e lahko prepri?ljivo?

Toda, v ?em je bistvo tako vztrajnega nasprotovanja Sloveniji in njeni zgodovinski dravi, Karantaniji? Izvaja ga ne le staro/novo velesrbstvo, temve? tudi evropski prostozidarski aparat. In v ?em mu je samostojna Slovenija lahko nevarna?

Ce pogledamo na karto, vidimo, da se je e nekdanja velika vojvodina Karantanija nahajala na izredno stratekem poloaju v Evropi. Vzdrala je napade Obrov, zatem Madarov in koncno e Turkov. Ti so zasedli ves Balkan in kasneje e Madarsko, ki so jo imeli v rokah okoli 150 let. Vpadali so tudi v Slovenijo (Karantanijo), vendar so bili premagani: Sisek 1593, Monoter 1664, Dunaj 1683. Najbolj zna?ilna je bila za nas bitka pri Sisku, v kateri so nai Kranjci pod poveljstvom Andreja Turjakega premagali Turke. Srbski Belgrad ta slovenska zmaga tako motila, da jo je leta 1930 ukazal izlo?iti iz olskih u?benikov.

Tisto, kar danes Belgrad ter njegove prostozidarske zaveznike v sosednji Avstriji in Italiji skrbi, je, da bi Slovenija, ki jo vztrajno ropajo in spodkopavajo, preivela. Njeno ozemlje so si namrec med sabo e razdelili. Stara Kranjska bo srbska, spodnja tajerska bo avstrijska, Primorska in Istra pa italijanski. V ta namen vsak od njih, v navezi s srbskim podzemljem, po omenjenih predelih v Sloveniji pridno kupuje podjetja in nepremicnine. Bogato kupnino pa kasira preko svojih tajkunov Belgrad. Zaradi njihove razprodaje padajo delovna mesta in tiso?i Slovencev so se e znali na cesti.

Toda, ali bo izpeljava tega na?rta res potekala gladko? Nedvomno je, da velesrbski Belgrad v navezi s s prostozidarsko Evropo ponovno izpeljuje svoj nacrt brez kr?marja. Spomnimo se, kako ga je Italija financirala ob pohodu na Kosovo, ko je za 3 milijarde lir kupila Telecom Srbija. Vendar je srbski pohod nad Albance kljub temu propadel. Tega se danes ne spomni ve? noben evropski list. Bodo prostozidarji ?ez kako leto financirali Belgradu tudi nov pohod na Slovenijo?

Ni nujno, da bo vojaki. Lahko je tudi kapitalski, ki ga izvajajo preko kriminalnega podzemlja in svoje tajne slube ipd. Na vsak na?in, e vedno smo pri?a pripravam, ki naj bi znova razgibale nemirni Balkan. Za?elo se je v balkanski Grciji. Ali bo jutri na vrsti Slovenija?


Petra Majdic - Zahodna Balkanka?


Mitja Petkovek kot Zahodni Balkanec?

 

Komentarjev 

 
#8 akasukpeno 17:12 19-06-2022
Uhenatju: http://slkjfdf.net/ Uzucixaso muv.ckxe.gibanje-ops.com.tts.cx http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#7 udwegiyx 15:48 19-06-2022
Asobulecu: http://slkjfdf.net/ Upiahanz hoj.zzfh.gibanje-ops.com.vnd.lf http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#6 orafapfanan 11:43 19-06-2022
Ariziruko: http://slkjfdf.net/ Ocucopina eud.lajy.gibanje-ops.com.tyj.gy http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#5 aniihuluw 11:12 19-06-2022
Tuyabu: http://slkjfdf.net/ Iwuweyima nys.ukqt.gibanje-ops.com.nbv.xr http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#4 branc 10:48 16-09-2010
Citat
 
 
#3 kr_en 10:55 05-09-2010
Citat
 
 
#2 Joe 00:14 03-09-2010
Citat
 
 
#1 sablja 22:06 01-09-2010
Ne ponovilo se nikoli .....
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 305 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?