Voja?ek partije Miheljak

POGUMNI IN NEPOPRAVLJIVI VOJA?EK PARTIIJE IN TITOIZMA

foto: Poarreport

Privilegirani kolumnist in komentator, psiholog in doktor neke znanosti, katerega vsi slovenski mediji vabijo po teko?em traku, da z njihovo pomo?jo slovenski narod poneumlja, Vlado Miheljak si je kar prisvojil Janeza Jano kot prepoznavni rekvizit za to svoje po?etje. Izgleda, da si je za vzgled vzel hrvako humoristko Nelo Erinik, za katero je tak rekvizit bila metla.

Kar obseden je z Jano in brez njega vpletenosti ne more napisati kolumne ali komentirati aktualnih dogodkov v dravi. Moram tudi priznati, da sta v teh njegovih kolumnah vsebinsko najbolj dodelana dva citata v uvodu. Drugo je samo ?isto nakladanje v slogu pogumnega partijskega voja?ka, za katerega je vse tisto, kar je proti partiji in titoizmu ruenje. Vse, kar povedo partijski veljaki, in temelji na preteklosti na ideologiji titoizma in diktatorskega demokrati?nega centralizma, pa ?eprav je to skregano z vsako zdravo logiko in ?asom v katerem ivimo, je za njega inovacija.

Kdor predlaga spremembe preivelega titoisti?nega sistema ga ozna?uje z bolnim ruiteljem. Partija in titoisti, ki se zoperstavljajo tem spremembam in zavra?ajo vsakrno dejansko strukturno spremembo v dravi, ki ni v skladu z njihovo ideologijo, pa niso ruitelji oziroma destruktorji ampak po njegovem novodobni graditelji. Ho?e biti inovativen, zato bi kot doktor neke znanosti moral vedeti, da je zagovarjanje titoizma, njegove ideologije in politi?ne, strokovne, funkcionarske in uradnike elite, ki to stanje iz preteklosti ohranja kot edino pot v bodo?nost, konzervativizem najtre, najmra?neje oblike.

Zanimivo in obenem prvovrstni cinizem s strani Miheljaka je, da e nikoli ni resno Jano pozval, naj zaradi svojega destrukcijskega delovanja odide s politi?nega prizori?a. Seveda se kot voja?ek partije, tako kot tudi njemu nadrejena poveljujo?a politi?na elita zavedajo, da bi si na ta na?in sami odrezali vejo na kateri sedijo.

?e Jana odide, bi Miheljak bil ob prepoznavni rekvizit in bi kot kolumnist ter komentator zael v sfero marginalnosti in v pozabo, njemu nadrejeni poveljujo?i elitisti?ni kader pa bi bil ob deurnega krivca za svoje neuravnoteene politi?ne, ekonomske, delovnopravne in drubene odlo?itve, ki temeljijo na titoisti?ni ideologiji iz preteklosti in nimajo ni? skupnega z realnostjo, kar se ti?e ekonomije, drube in socialne drave.

Zavedajo se, da bi za njih odhod Jane s politi?nega prizori?a pomenil konec politi?ne kariere in konec titoizma, kot politi?nega sistema. Vsaka kodljiva ideologija rabi svojega nasprotnika, ki je lahko tudi slamnati, kar Jana tudi je. Zakaj bi bil to konec za njih pa kdaj drugi?.

Jaz Jano tudi ve?krat omenim v svojih pisanjih. Vedno znova ga pozivam, da je po dvajsetih letih napo?il ?as, da odide s politi?nega prizori?a, saj je postal nepremostljiva ovira za politi?ne in s tem tudi drubene spremembe v dravi, ki smo si jih leta 1990 resni?ni DEMOSOVCI zadali. Njegov odhod bi bil za?etek propada titoisti?ne politi?ne elite in ideologije, ki jo tako vro?ekrvno zagovarja in vsiljuje Miheljak v zavest slovenskega naroda. Tukaj bom kot primer za pravilnost te moje zahteve povezal z pravkar kon?anim referendumom o sporazumu za arbitrao glede dolo?anje meje med Slovenijo in Hrvako.

Partijski voja?ek Miheljak in njegovi poveljniki, Pahor, Trk, Ku?an, Kresalova, Golobi?, Jankovi?, so vse nasprotnike po njihovi volji povezali z Jano njegovo osebnostjo in politi?nim profilom. Dejansko je Jana bil samo eden izmed volivcev in ni? drugega.

Dejanski nasprotniki AS nismo li na referendum in glasovali proti, ker je tako rekel Jana ampak zato, ker je sporazum tako raztegljiv, in zaradi tega strokovno nedodelan, da je brezpredmeten, ne samo kodljiv. Na osnovi njega je mono potegniti mejo na reki Mirni in tudi po sredi Piranskega zaliva ali v skrajnem primeru na Karavankah. Ne more biti nek sporazum dober, ko se na arbitrao daje Slovensko ozemlje in bo potem meja dolo?ena po mednarodnem pravu, kar pomeni na pol.

?e pa? Hrvaka no?e pristati na arbitrao, katere izhodna to?ka je minimum sprejemljivega za Slovenijo, to pa je meja na reki Mirni je pa? no?e. Ne more noben predsednik Slovenske vlade svojega ugleda v EU graditi na razprodaji slovenskega ozemlja in na ta na?in zadovoljiti Avstrijskega socialista Swobodo, ki bi Hrvako spustil v EU kar nepripravljeno, kar se ti?e kriterijev za vstop drave v EU.

V EU bo tudi moral prevladati razum, moral bo prevladati model vodenja realne politike nad sedanjim, manekenskim, seksisti?nim, karizmati?nim, in kultno osebnostnim modelom obvladovanja oblasti. Vsakdo, ki malo spremlja politi?ne dogodke na Hrvakem, dobro ve, da je Sanader odstopil iz razloga, ker so Hrvati sami ali pa so jim to svetovali najbolj zagnani zagovorniki vstopa Hrvake v EU, da naj na mesto predsednika vlade postavijo ensko in za to mesto je bila primerna Jadranka Kosor.

Vedeli so, da je Pahor olski primerek flirterja, enskarja, manekena in bo nasedel na to skunjavo. Morda ni bil miljen kot rtev samo Pahor ampak tudi kateri od odgovornih politikov EU. Ta zamenjava Sanaderja s Kosorjevo pa zagotovo nima ni? skupnega z vidika strokovnosti, politi?ne in komunikacijske sposobnosti. Zato mora biti neko dolo?eno drugo pekulativno ozko ozadje.

Miheljak in njegovi nadrejeni se zavedajo resnice, da ?e nebi nasprotnike AS povezali z Jano, bi na referendumu ta bil gladko z veliko ve?ino zavrnjen. Jana je namre? dejansko propagiral brez vredni Drnovek-Ra?an sporazum, ki je bil e bolj neugoden za Slovenijo kot ta Pahorjev raztegljivi AS, je pa njegov temelj. Drnovek-Ra?anov sporazum je v DZ potrdila tudi njegova stranka.

Velika ve?ina od tistih, ki se referenduma niso udeleili je to storila zaradi Janevih manipulacij in dvoli?nosti, ki jih je v preteklosti trosil naokrog in tako sejal zmedo med Slovenski narod. Tako kot Jana trdi, da je leta 1988 z njegovo aretacijo slovenski narod za?el razmiljati, se mora zavedati dejstva, da ta narod kljub medijski blokadi, podobni tedanji, razmilja tudi danes, kar pomeni, da no?e biti e enkrat opeharjen, da bi mu Jana e enkrat nataknil roge, kar se ti?e z njegove strani ponujenih sprememb in reitev, ki so bile samo pesek v o?i. To ne pomeni, da dravljani verjamejo titoistom, od Jane so pri?akovali objektivnost in spremembe, za titoiste vedo, da laejo se sprenevedajo in so ma?evalni.

K tej zmedi in neudelebi na referendumu, kjer se zares ni odlo?alo o odpiralnem ?asu o trgovinah ampak o ozemlju drave Slovenije in etni?nem ozemlju slovenskega naroda, so prispevali tudi tako imenovani staroste slovenske politike, znanosti, filozofije, pravne stroke, borbe proti faizmu in komunizmu, Hribar, Bu?ar, Pahor. Vsi trije so na ?astnem mestu v evidenci OZNE oziroma UDBE.

Kdo pa lahko trdi, da niso z namenom sejanja ekstremizma v javnosti, delovali v prid zagovornikov sporazuma. Tako kot Jana so vsi imeli prilonost izraanja nezadovoljstva z dolo?anjem meje e v primeru Drnovkovega sporazuma. Takrat se niso oglasili. O Dr. Bu?arjevem opletanju s spremenjenimi osebnimi mnenji, katere nimajo nobene zveze z spremenjenimi okoli?inami, ni vredno razpravljati, saj so v zadnjih dvajsetih letih kar na dnevnem redu.

Dr. Hribar je s svojo soprogo v preteklosti ustavljal e levico in desnico, ?eprav je kot ?lan druine evidence UDBA vedel, da sta oba politi?na pola dejansko eden in isti, zato nimata ni? skupnega z zahodno civilizacijsko levico in desnico.

Boris Pahor je tudi viden ?lan evidence UDBA z isto tevilko dosjeja, kot ga je imel pokojni Vinko Levstik, ki so mu v Sloveniji sodili, to pa je: OPERATIVNI GLASNIK DV, DOSJE DV- 0004503. Boris Pahor, ki ga je Marjan Podobnik, ki je tudi v evidenci UDBA poimenoval z borcem proti faizmu in komunizmu se je na za?etku meseca maja letos ponosno, ko je prebral na proslavi hvalospev njej, paradiral s predsednikom vlade Borutom Pahorjem in se poklonil spominu na Kidri?evo vlado iz leta 1945, ki da je zasluna za priklju?itev Primorske Sloveniji. Pri tem pa je pozabil, da je ta Kidri?eva vlada zasluna tudi za to, da je polovica primorske ostala zunaj meja Slovenije.

Da se lahko to v Sloveniji dogaja, ko lahko prosperirajo dr. Miheljak, enostransko in vedno eni in isti univerzalni staroste, enoumna dvobarvna politi?na elita, je kriva medijska blokada druga?e misle?ih, ki je v Sloveniji neizmerno izrazita in dodelana do perfektnosti. Zaradi te perfektnosti je to stanje teko dokazati in dopovedati politikom in tovrstnim strokovnjakom zahodne civilizacije. Ta medijska blokada ima e eden pomemben namen.

Prej nateti privilegiranci se na ta na?in dokopljejo do raznih idej, ki jih potem kozmeti?no predelane objavijo pod svojim imenom. Ta problem spada v sfero kraje intelektualne lastnine, ki je bila v titoizmu samoumevna. Za vse inovacije je moral biti zasluen prvi partijski sekretar, prvi jih je moral pred dravljani razglasiti. V tem sistemu so se kradle licence za razne izdelke in to brez monosti, da njihov lastnik dosee po sodni plati tega dejanja neupravi?enost. Tega seveda nih?e v Sloveniji ne more nikomur dokazati, kar dokazuje s svojim poro?ilom za leto 2010 (FRA). Agencija EU za temeljne pravice (FRA) Slovenijo izpostavlja pri vpraanju varstva podatkov, kar direktno ni povezano z krajo intelektualne lastnine je pa mono potegniti vzporednico, da lahko pristojen organ za varstvo podatkov izpodbija ustavnost zakonodaje na ustavnem sodi?u, pozablja pa, da so mnoge odlo?itve slovenskega Ustavnega sodi?a vpraljiva do sporna in pristranska v korist titoisti?ne politi?ne in UDBOVSKE elite.

Glavni namen te medijske blokade je, da se obe politi?ni eliti brez teav obdrita na politi?nem prizori?u. Dravljanom je onemogo?eno, da bi zvedeli za resni?ne avtorje dolo?enih idej. Dejanski lastniki teh idej bi zagotovo dvignili politi?no in vrednotno kulturo v Sloveniji, jo dvignili na viji civilizacijski nivo zahodnega tipa in bi z dravo ter ljudmi upravljali ?loveko brez lai in podtikanj, brez uporabe dvotirnega pravnega sistema in suenjstva, kot se to dogaja zdaj, da lahko politi?na elita zagotavlja odgovornostno varnost pred institucijami pregona kriminala, korupcije klientelizma in materialno blaginjo za sebe in svojo privilegirano elito.

S to enostransko medijsko blokado politi?na elita dokazuje, da je nad stroko, ki je nad vsem, tudi nad logiko. To pa je slaba stran slovenskega izobraevalnega, politi?nega sistema in pojmovanje stroke. Lahko pove samo tisto, kar te je profesor nau?il ali zapisal v svojem u?beniku, to je plafon strokovnega doseka.

Takno razmiljanje o stroki, ki je temelj razvoja, izhaja iz ideologije titoisti?nega politi?nega sistema in je dejansko v Sloveniji temelj razvoja, dopustnega izraanja misli v javnosti.

Ivanjevci dne 11.06.2010 Karel KOZIC

 

Komentarjev 

 
#14 Bela Ladja 02:13 12-07-2010
http://www.pozareport.si/?Id=zvezde_izjave&View=novica&novicaID=16032&type=tags
Citat
 
 
#13 Bela Ladja 02:02 12-07-2010
Na vsak na?in preberite:
http://books.google.com/books?id=WJOknreVQJsC&pg=RA1-PA269&lpg=RA1-PA269&dq=udbo+mafija&source=bl&ot
Citat
 
 
#12 Karel 06:32 11-07-2010
Citat
 
 
#11 Karel 10:16 10-07-2010
Citat
 
 
#10 Karel 09:55 10-07-2010
Citat
 
 
#9 Karel 07:51 10-07-2010
Citat
 
 
#8 Karel 07:29 10-07-2010
Citat
 
 
#7 magona 21:12 09-07-2010
Citat
 
 
#6 Peter Petri? 08:33 09-07-2010
Pa lep dan, izgovora za ne izvedbo drugega dela programa DEMOS- demokratizacije v pravem smislu te besede ne samo formalno, ni. T.i. pomladniki so dosegli demokracijo zase takrat, ko so zasedli funkcije. To pa je napa?no razumevanje demokracije, saj se to vidi tudi po tem, ker znotraj svojih grupacij te sploh nimajo.
Citat
 
 
#5 Peter Petri? 08:32 09-07-2010
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 595 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?