UDBA "PIKA" NET

JE RESNICA O FUNKCIONIRANJU TITOIZMA

e pred leti je ta seznam kroil po internetu vendar so takrat titoisti bliskovito reagirali in ga spravili na hladno. Danes je spet dostopen vsakomur, da lahko pogleda ta seznam in ugotovi, da je brez dvoma pristen in resni?en. ?eprav so ga titoisti primerjali z njim, da bi njegov pomen in resni?nost izni?ili, seznam ni primerljiv z neko? objavljenim ponarejenim dnevnikom Adolfa Hitlerja.

Ko so ga pred leti titoisti izmaknili uporabnikom interneta in celo uvedli neko kriminalisti?no preiskavo, bolj vneto in aktivno, kot v primeru pasje afere, so govorili, da je to samo spisek na katerem je prisotnih milijon dravljanov Slovenije. Z posmehom so metali pesek v o?i dravljanom, ?e vsak drugi dravljan pa le ni bil pripadnik, sodelavec ali funkcionar UDBE.

Ko sem komentiral titoisti?ni kasti naklonjenega pisuna in psihologa g. V.Miheljaka, ko je ta nekatere obtoeval, da so pa? oni tudi bili ?lani ZKJ in so sooblikovali titoizem, sem zapisal resnico o tem ?lanstvu. ?lanstvo je namre? bilo nabirano po modelu sindikalizma.

Tovrstni nabor ?lanstva pa ni imel pozitivnega namena glede vplivanja na odlo?anje o oblikovanju ciljev titoisti?nega raubkomunisti?nega politi?nega sistema, kar so pri?akovali novope?eni ?lani. Ta mnoi?nost je bila samo pragozd v katerem so se skrivali liderji titoistov, ki so odlo?ali o vsem, o poroki, rojstvu, ivljenju, karieri, izobrazbi in smrti posameznega dravljana.

Vodilna nit titoisti?nega politi?nega sistema je torej bila in tudi danes ni druga?e, mnoi?nost za katero vsi liderji titoizma od njegovega utemeljitelja Josipa Broza do Stanovnika, C. Ribi?i?a, Potr?a, Kocjan?i?a, Trka, Pahorja, Ku?ana skrivajo svojo aroganco, samopanost, krenje ?lovekovih pravic dravljanom in zlo?ine.

Tudi ta seznam je narejen v slogu mnoi?nosti, da se v njej skrijejo kot zveri v pragozdu, UDBOVCI, raznovrstni sodelavci UDBE in tako imenovane nadzorovane osebe. Pragozd pa tvorijo osebe zabeleene v kazenski evidenci in emigranti.

Na tem seznamu naj bi bilo milijon Slovencev. Na vsakem listu je vpisanih priblino 10 ljudi. Povpre?no je na vsakih treh do tirih listih eden pripadnik, sodelavec ali nadzorovanec UDBE. Torej je izmed tega milijona vpisanih na tem seznamu okrog 40.000 uslubencev, funkcionarjev, zunanjih rednih in posebnih ter nadzorovanih sodelavcev UDBE. To pa je za mene njih realna tevilka, kar sem ugotovil na temelju vzorca iz malo irega lokalnega bivalnega obmo?ja.

Glasni so in celo ponosni na to, da so na seznamu in imajo dosje SDV z registracijsko tevilko 16000 do 18000 kar pomeni nadzorovana oseba. Javnosti se prikazujejo kot nedolni, zatirani in zasledovani, ne pa sodelujo?i pripadniki UDBE. Ta klasifikacija samo pomeni, da so bili nadzorovani pri opravljanju njihovih specialnih nalog, ki so jim zaupali pripadniki in funkcionarji UDBE, pri zatiranju nasprotnikov raubkomunisti?nega politi?nega in gospodarskega sistema.

Dejansko nadzorovani in zalezovani so bili emigranti in zdomci, 960.000 Slovencev, ki so zabeleeni na tem seznamu, ker so bili vpisani v kazenski evidenci, ve?ina njih kot kurji tatovi in 1.000.000 njih, ki se na tem seznamu niso znali.

Do teh ugotovitev sem priel na temelju lastnih izkuenj kot zdomec, zalezovanec in vsestransko nadzorovana ter zatirana oseba porinjena na rob drube in preivetja. To zlo?inskost UDBE, o kateri nekateri analitiki, zgodovinarji in kolumnisti razpravljajo, da so se vse njene aktivnosti v najbolj krvolo?ni obliki dogajale v titovi Jugoslaviji-Sloveniji v estdesetih in sedemdesetih letih prejnjega stoletja, jaz s svojo druino doivljam po letu 1990 v samostojni in tako imenovani pravni in demokrati?ni Sloveniji.

Kot zdomec v Avstriji v sedemdesetih letih prejnjega stoletja sem zaznal sodelovanje posameznikov s to zlo?insko zdrubo, ki so bili vrinjeni med nas. Vsi, ki sem jih sumil tega sodelovanja, niti pri enem se nisem zmotil, so vpisani v ta seznam in imajo dosje SDV kot redni ali registrirani sodelavci UDBE in nje funkcionarji.

Nobenega pripadnika tej zlo?inski organizaciji UDBI ne bom imenoval s priimkom in imenom. Tega privilegija si ne zasluijo. Sami se zavedajo tega, da so mi delali in mi e delajo krivico, zato se me izogibajo. ?e se ne morejo izogniti sre?anju z mano, jim lahko z obraza razberem, da jih je sram svojega po?etja, ker vedo, da mi je njihova dejavnost v povezavi z mano poznana.

Niso samo sova?ani ampak so tudi iz vrst oje in ire rodbine. Vsi, ki so aktivno sodelovali pri moji politi?ni, podjetniki in karierni likvidaciji, pri razbijanju druine in odtujevanju vseh treh sinov od tudija, od starev in od doma in sem jih sumil, da so sodelavci UDBOVCEV, so na tem seznamu z dosjejem SDV-UDBE kot uslubenci, redni sodelavci, stalni viri, funkcionarji in t.i. nadzorovanci. Za dosego cilja so izrabili celo svoje otroke.

Ve?ini teh ljudi se kraj bivanja nahaja v lokalnem okolju mojega kraja bivanja. Posamezniki pa bivajo na dolenjskem, gorenjskem, primorskem, v Ljubljani in tudi v Avstriji in Nem?iji. Seveda e danes ne mirujejo, e vedno mene, soprogo, najmlajega sina (odtujena pa sta itak orodje v njihovih rokah) zasledujejo, kar ni teko opaziti, saj v tistem trenutku na tistem mestu, kjer se jaz nahajam, nimajo tam nobenega osebnega ali poslovnega opravka Druge ljudi vzpodbujajo k temu, da naj ne komunicirajo in sodelujejo z mano in me na ta na?in prikazujejo kot da sem skregan z vsem in vsakim, tudi z dvema sinoma in sam s sabo.

Sam sem se znael na seznamu Zabeleenih v kazenski evidenci. Leta 1970, je babica po tiridesetih letih bivanja v Franciji prila na obisk svojega doma. Ponosna je bila na mene kot vnuka in mi je dala nekaj denarja, da sem si kupil rabljenega Fi?ka, tudi z namenom, da jo bom v ?asu bivanja v takratni Jugoslaviji malo popeljal naokrog. V tistem ?asu sem bil tudi opravljal potrebne aktivnosti za pridobitev voznikega izpita.

Babico sem naloil v ta avto in kot neizkuenega voznika me je na takrat e makadamski vaki cesti na ovinku zaneslo in sem se zaletel v sosedovo cipreso. S tem dejanjem sem storil kaznivo dejanje, ki je botrovalo temu, da sem se znael na tem seznamu. Zato trdim, da so v tej kazenski evidenci preteno kurji tatovi, malo je resnih kriminalcev in zlo?incev, posebej ne tistih iz vrst titoisti?ne politi?ne elite, ki jih je ves ?as najve? producirala in nova?ila na tej podlagi v svoje vrste. .

Ljudje iz te kazenske evidence so dejansko bili nadzorovani in so tudi sluili UDBOVCEM vseh vrst in oblik sodelovanja v tej zlo?inski zdrubi, da so jih kdaj poklicali in so jih obdolili in obtoili za kriminalna dejanja, ki jih sploh nikoli niso storili, ki so jih dejansko storili pripadniki elite in sodelavcev UDBE. Priznanje so s svojimi metodami od njih izsilili prav pripadniki UDBE kot lane pri?e kriminalnega dogodka in izpraevalci.

S tem zarotniko UDBOVSKIM manevrom je titoisti?na politi?na elita doma?i in tuji lai?ni in strokovni javnosti metala pesek v o?i in ji dokazovala v uspenost raziskanja kriminalitete v takratni Jugoslaviji-Sloveniji. Na ta na?in so zakrivali politi?ne in gospodarske kriminalce v svojih vrstah in titoisti?no politi?no, gospodarsko in UDBOVSKO elito prikazovali kot poteno, pametno in seksi.

Vsakdo, ki je e v bivem sistemu razmiljal in to po?ne e danes je lahko ugotovil, kdo je bil v neki obliki sodelavec UDBE. Ti ljudje so si v tujini lahko privo?ili marsikateri in marsikaken negativen politi?ni spodrsljaj, saj so na ta na?in od zdomcev izvabljali njihovo osebno miljenje. ?ez mejo so legalno za potrebe doma?e politi?ne in uradnike titoisti?ne elite, in seveda tudi za svoje osebne potrebe, tihotapili lovsko oroje, strelivo in drugo potrebno opremo za lovce, gradbeni material, razno elektroniko, drago opremo za stanovanja in avtomobile.

Doma so imeli privilegije pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, ko posameznik izven te kaste tega ni uspel pridobiti v nekaj letih so jih ti pridobili v nekaj dneh ali pa so hie zgradili in so si naknadno po hitrem postopku to pridobili. V sodnih in poravnalnih postopkih jim nih?e ni uspel dokazati nepravilnosti.

Tisti, ki so to svoje UDBOVSKO poslanstvo zapisano v dosjejih opravljali v vakih, krajevnih in mestnih skupnostih, v ob?inski upravi, delovnih organizacijah, v izobraevalnih in verskih institucijah, gasilskih drutvih, so bili nedotakljivi. Med mnoicami, v gostilnah, na sestankih so udrihali po titoisti?nem sistemu, opravljali so posamezne funkcionarje titoisti?ne politi?ne elite a za to sploh niso odgovarjali.

To je bil znak, da so bili sodelavci UDBE, da je namen tega njihovega vedenja bil, izvabljanje miljenja drugih prisotnih o titoisti?nem politi?nem sistemu. Oni sami, njihovi potomci, otroci in vnuki, nikoli niso bili brez zaposlitve, v glavnem pa so imeli slube, niso opravljali fizi?nega dela, kljub temu, da je za njih izobrazba bila panska vas. V sodnih in poravnalnih sporih niso nikoli bili poraenci.

Da so ti ljudje bili v nekakni od monih oblik sodelavci UDBE, se kae tudi danes v samostojni Sloveniji in tako imenovani pravni in demokrati?ni dravi. Ve?ina njih e zdavnaj in dolgo ?asa uiva v vrstah upokojencev. Uivajo kvalitetno ivljenje v visoki starosti, saj za njih velja drugi privilegiran zdravstveni sistem. Za njihovo zdravje je poskrbljeno iz sredstev, ki so jih s svojim delom sluili tisti Slovenci, ki so jih oni nadzorovali ali so izdajali depee o njihovem nadzorovanju, o krenju ?lovekovih pravic njim samo zaradi tega, ker so politi?no in ekonomsko druga?e od njih razmiljali in pogubljanju na mori?ih, ali po sistemu vzela ga je megla.

Za njihovo zdravje skrbijo najbolji zdravniki doma ali v tujini. ?e to nebi bilo res, potem nebi lahko le oni doiveli devetdeset do sto let ivljenjske dobe, kreativni, sposobni in delavni ljudje pa umirajo pri starosti 60 let, so zgrbljeni in brezzobi.

Otroci in zdaj e vnuki teh sodelavcev UDBE imajo danes vsi slube v dravni upravi, zagotovo pa nobeden ni brez zaposlitve. Njihova podjetja udobno poslujejo e posebej z dravno upravo in z vso propagando omreenih medijev. e vedno so privilegirani pred sodi?i in v postopkih pred institucijami drave, ko jih primerjamo s tistimi, ki so na tem seznamu vpisani kot vpisani v kazensko evidenco.

Pokojninska blagajna je v razsulu. Kr?ijo se pravice upokojencem, ki so si jih zasluili s trdim umskim ali fizi?nim delom. Na ta problem nevzdrnosti slovenskega pokojninskega sistema opozarjajo tudi odgovorni moje in ene EU. To opozorilo pomeni, da ti ljudje ne poznajo dejanskega stanja v Sloveniji tudi kar se ti?e staranja in upokojevanja slovenskega naroda.

V Sloveniji je poleg 178 UDBOVCEV, ki jih je Peterle namesto, da bi jih postavil pod kriminalisti?ne preiskave in sodi?a, rosno mlade, s pomo?jo parlamentarnega blagoslova upokojil, e mnogo drugih njihovih sodelavcev in dravnih funkcionarjev, ki so bili upokojeni pod pretvezo beneficirane delovne dobe ali navidezne oziroma v?asih morda tudi kupljene ali nepotisti?no pogojene invalidnosti. Medtem ko mnogi bolni ljudje, ki niso imeli oziroma nimajo denarja in poznanstev ne doseejo invalidske upokojitve.

Pri tem je potrebno povedati, da se slovensko prebivalstvo stara bolj prav zaradi e vedno aktivne prisotnosti UDBOVCEV v vsakdanjem ivljenju, ki krojijo negativno kadrovsko politiko v dravi, posebej teh 178 upokojenih z blagoslovom Peterleta in dravnega zbora. V dravi lahko na temelju titoisti?ne ideologije lahko gospodarsko, politi?no in karierno uspe ali dobi dravno slubo samo privilegiranec z rodovnikom, kar lahko ?lovek jasno ugotovi na podlagi priimkov name?enih v dobrih dravnih, politi?nih, uradnikih in funkcionarskih slubah. Tu in tam za okras dobi postransko vlogo kaken tudi izmed ne privilegirancev, ki potem dela tudi za druge kot ?rna ivina.

O tem je nedavno Pahor izrazil svoje mnenje, ko je povedal, da ima pravico, da si sam izbira sodelavce, ne tako davno pa je podobno povedal tudi predsednik SLS g. erjav, da je samoumevno, da si minister sam izbira svoje sodelavce.

To je morda v demokrati?ni zahodni dravi samoumevno, kjer tisti, ki naredi napako ima tudi toliko morale, da sam odide in nemalokrat z njim tudi minister. V Sloveniji pa si ministri izbirajo svoje ljudi, da na taken na?in lahko manipulirajo z javnostjo, delajo za svojo korist in za korist svoje privilegirane kaste, ki ga je tja namestila ter ustvarjajo tajkune iz vrst svoje politi?ne stranke. Vse napake in celo nezakonita ravnanja gredo pod veliko preprogo.

Ministri zbirajo sebi lojalne in ravno take vrste kadre kakrni so oni. Zato pa nepristranski, neobremenjeni, strokovni in eti?ni kadri ne dobijo slub, ko bi ti resni?no lahko reevali probleme in jih ne povzro?ali nove, kar po?ne e od leta 1945 ta titoisti?na nomenklatura. Popravljamo pa jih delovni in poteni dravljanke in dravljani. (npr. e enkrat izvedena sanacija izropane LB)

Tako morajo mladi ljudje, strokovnjaki, ki ne spadajo v to privilegirano mreno skupino, zapu?ati dravo in si v tujini poiskati delo in sluiti vsakdanji kruh. To izseljevanje katerega posledice so aktivnost in vpliv UDBOVCEV na politi?ni, gospodarski in drubeni razvoj drave, je najve?ji vzrok za prehitro staranje slovenskega naroda.

Upamo samo lahko, da bodo odgovorni ljudje EU to dejstvo in e mnogo drugih, ki jih producirajo titoisti in UDBOVCI pri svojem upravljanju z dravo, kon?no upotevali, nam prisluhnili in nam pomagali onemogo?iti titoisti?no politi?no in UDBOVSKO elito pri tem po?etju in kadrovskem izivljanju nad slovenskim narodom. Slej kot prej bodo morali ugotoviti, da je to po?etje v Sloveniji tempirana bomba tudi za EU.

UDBOVSKA mrea, ki je skrita v omenjenem UDBA Pika NET, seznamu z milijonom navedenih, je temelj vseh sedanjih tajkunskih, pravosodnih in gospodarskih mre. Kot sem v zadnjem svojem pisanju zapisal, je ta mrea tudi vzrok za tako imenovano bolezensko nevo?ljivost slovenskega naroda, ki dejansko ne eksistira.

Tiste, ki kaejo dravnim institucijam, politikom, funkcionarjem in uradnikom, na nepravi?nost in dvotirnost, kar se ti?e uporabne veljavnosti slovenskega pravnega reda v vsakdanjem ivljenju, in na tiste, ki jim je vse dovoljeno, kar sem zgoraj opisal, imajo titoisti za nevo?ljivce, kar je ne tako davno v vlogi ministrice za pravosodje v svojem javnem nastopu potrdila tudi Zdenka Cerar vidna pripadnica titoisti?ne politi?ne in strokovne elite. Pred kratkim pa je o tem natolceval tudi maneken Pahor, ko je stopal iz Ustavnega sodi?a in se spu?al v sede? poloaj v limuzino, ki smo mu jo kupili davkopla?evalci.

Tisti, ki pravi, in to je sedanji predsednik vlade Pahor, da je Potr? velik gospod slovenske politike, res nima hrbtenice in ga zato tudi ne more boleti, kar je sam povedal, da ga zares hrbtenica ne boli. Potr?a je potrebno, kot nosilca titoisti?ne zlo?inske oblasti, namesto poveli?evanja, predlagati za procesuiranje pred neodvisnim sodi?em in glede na teo storjenih kaznivih dejanj v vlogi visokega politi?nega in posredno tudi UDBOVSKEGA funkcionarja obsoditi. Kot najviji funkcionar razbojniko komunisti?ne partije je bil posredno tudi na ?elu zlo?inske organizacije imenovane UDBA.

Ivanjevci, 14.04.2010 Karel KOZIC

 

Komentarjev 

 
#21 Karel 13:02 21-07-2010
Citat
 
 
#20 Karel 12:55 21-07-2010
Citat
 
 
#19 DT 11:52 21-07-2010
Citat
 
 
#18 DT 11:51 21-07-2010
Citat
 
 
#17 DT 11:50 21-07-2010
Citat
 
 
#16 DT 11:49 21-07-2010
Citat
 
 
#15 Karel 17:33 20-07-2010
Citat
 
 
#14 Joe Jane 15:44 20-07-2010
Citat
 
 
#13 DT 15:16 20-07-2010
Citat
 
 
#12 DT 15:12 20-07-2010
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 441 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?