Travme slovenske UDBOMAFIJE

foto: urnal 24.si

Vsi do zdaj znani, po na?inu obvladovanja oblasti raznoliki diktatorji, titoisti, stalinisti nacisti, faisti, razni vojaki in klerikalni fanatiki, so se odlikovali kot armerji, manekeni, ljubimci, odli?ni retoriki. Skupni imenovalec vseh pa je bilo klovnovsko vedenje, da bi zakrili svojo nesposobnost in raznovrstne zlo?ine, ki so bili posledica njihovega oblastnitva.

Pahor se je kot predsednik vlade dokazal, da ima vse te lastnosti diktatorjev, tudi lastnost klovna. Bivi minister Karl Erjavec ga je v politi?nem pogledu klovnskega obnaanja prekaal, zato se ga je znebil, saj diktatorji poleg sebe ne prenesejo sposobnejih od sebe. Pahor je prototip diktatorja sedanjega ?asa, katerega temelj je titoisti?na ideologija.

On je dovzeten za osebno polnjenje s strani, po potrebi in tako je lahko enkrat kot osebnost Ku?an, potem Potr?, Broz, Ribi?i? itd., kar samo dokazuje, da je z njimi ideoloko in politi?no kompatibilen. Bencinski motor ne deluje, ?e v rezervoar nato?i Eurodiesel. Pahor je torej baterija napolnjena z ideologijo titoizma, zato ga s strani, ko se ideoloko izprazni, polnijo lahko le samo titoisti, ki s sprenevedanjem in lami obvladujejo ?loveke mnoice, doma?o in tujo javnost.

Spomniti se je samo potrebno, kaken lanivec je bil celo svoje ivljenje Josip Broz Pahorjev vzornik in utemeljitelj titoizma. Bil je tako prepri?ljiv, da ga je celo Angleka kraljica Elizabeta ocenila, da ta ?lovek ni kovinar ampak armanten in sposoben dravnik, kljub temu, da je imel ob tem sre?anju z njo na svojih ple?ih milijon nedolnih ?lovekih rtev celo genocid, saj je del slovenskega naroda na?rtno iztrebil, da bi osvojil oblast in njihovo premoenje.

Na alost slovenskega naroda se ta kraljica do danes ni ni? nau?ila na napakah in ni spremenila svojega mnenja, saj jo je gostil predsednik Trk katerega je potem gostila v svojih sobanah v Londonu, ne zavedajo? se, da je to ?lovek, ki nadaljuje s tradicijo titoizma, ki z dravnimi odlikovanji odlikuje pripadnike UDBE, ki je bila zlo?inska titoisti?na zdruba.

Mimogrede UDBA je kriminalna in mafijska zdruba, kar sami njeni pripadniki ne zanikajo. Znano pa je, da so mafijski skesanci procesuirani pred sodi?i in obsojeni, morda na mileje kazni, zato bi se moralo proti udbovcem postopati enako. Ne pa da imajo prav oni zdaj glavno besedo, kar se ti?e politi?nega, gospodarskega, finan?nega in drubenega razvoja Slovenije. Oni so vodilni kazalci lu?i na koncu tunela, poti v njeno prihodnost.

Staroste UDBE, med katere spada tudi Kav?i?, ki se je pred kratkim oglasil, imajo ravno pripombe k Pahorjevemu vodenju vlade zaradi preslabe prodornosti in prepri?ljivosti, kar se ti?e laganja po Evropi o stanju v dravi. Izjavil je namre?, da se smeimo pred Evropo. V svojih spominih, ki jih je pripovedoval je razkril, da je on kot vodja uveljavljanja modela UDBOVSKEGA gospodarskega sistema, tako po Jugoslaviji, kot po Evropi dosegal uspehe z laganjem in sprenevedanjem. ?lovek ne more iz svoje koe in e vedno misli, da se svet vrti okrog njega, da Evropa e vedno ivi in razvojno stopica na mestu, v letu 1945.

Pahorja torej polnijo somiljeniki moje in ene iz ozadja z nasveti, njihov cilje pa je isti in vsem dobro znan, ohraniti oblast, absolutno politi?no in gospodarsko tajkunsko prevlado, dvotirni pravni sistem in zamol?anje kriminalnih dejanj in zlo?inov, ki so jih titoisti zagreili od leta 1945 do danes, za vsako ceno.

Zato ni res, da ta vlada nima cilja, ima ga. Samo globalni gospodarski krizi in delnemu spoznanju politi?ne elite EU, ki je posledica prizadevanja in razgaljanja resnice o titoizmu in politi?ni, gospodarski ter drubeni stvarnosti v Sloveniji, s strani nas nekaterih, da ima v Sloveniji za sogovornika elito vro?ekrvnih in ma?evalnih, zarotniko usmerjenih titoistov s Pahorjem in Trkom na ?elu, se lahko drugorazredni dravljani, za katere velja vzporedni pravni sistem, zahvalimo, da teh ciljev ta vlada ne more v celoti uresni?iti, da jim ne uspe narediti teh nekaj korakov do cilja katerega so si zastavili ob prevzemu oblasti jeseni leta 2008.

Upali so namre?, da gospodarske krize ne bo in bodo politiki EU e naprej radodarni, kar se ti?e dajanja denarja na temelju lanih projektov o katerih posredno govori starosta UDBE Kav?i?, kar sem opisal spredaj, in bodo tako duili socialni mir v Sloveniji. O gospodarskem razvoju, spreminjanju zdravstvene in pokojninske, delovnopravne zakonodaje oni sploh niso razmiljali, le nadaljevanje divje privatizacije in ustvarjanje tajkunov iz vrst njihove privilegirane elite je bila njihova prioriteta.

Nezaposlenost se brez krize nebi pove?ala, viek svojih ljudi bi zaposlovali v dravni upravi. Skratka vse anomalije, ki jih omogo?a sedanji hibridni pravni red v Sloveniji dovoljuje, bi e naprej financirali s pomo?jo sredstev iz blagajne EU. Denar pridobljen s projekti za razvoj infrastrukture in skladni regionalni razvoj v dravi bi e po nekakni formuli speljali v blagajno dravne birokracije in sociale.

Posnemali bi svojega u?itelja Josipa Broza, ki je Evropski denar namenjen za razvoj bive drave usmerjal v utrjevanje ideologije titoizma. ?e bi jim to uspelo, bi slovenski zapori bili desetkrat prenapolnjeni s kurjimi tatovi, na temelju 133. ?lena nekdanjega titoisti?nega kazenskega zakonika, ?eprav ta uradno ve? ni veljaven.

Te mone in v praksi v preteklosti e dobro preverjene in uveljavljene politi?ne in finan?ne manipulacije so vzrok, da ekonomisti, ki so dobili diplome zaradi znanja in drugi strokovnjaki ne dojemajo ciljev Pahorjeve oblastnike elite in pravijo, da so brez njih. Morda bi ti ekonomisti v primeru globalne blaginje mol?ali ali pa o teh ciljih Pahorjeve elite sploh nebi razmiljali in govorili, kot to niso razmiljali ob podobnemu oblastnitvu Drnovka, Ku?ana, Ropa, Jane. Pahor samo nadaljuje tam in z metodami, kjer so oni obstali oziroma katerih so se posluevali.

Pahor je samo v ?asu, ko opravlja funkcijo predsednika vlade e trikrat menjal svojo podobo, svoj jaz. Zdaj nastopa kot irokoustno smehljajo?i zabavlja?, ko razlaga svoje poglede in cilje reevanja gospodarskega, politi?nega, pravnega in kadrovskega kaosa v Sloveniji. Svojo sedanjo podobo ozna?uje kot svoje trmasto vztrajanje na poti do uspeha. Trma lahko sloni le na temelju znanja in strokovnosti, na pa na titoisti?ni politi?ni ideologiji, manekenstvu in armerstvu. Zato je ta maneken, armer, narcis in baha?, nevaren in njegovi sprenevedajo?i nastopi v doma?i in tuji javnosti, so pogubni za Slovenijo in slovenski narod.

On je zadnji up, da Udbomafija odbije poizkus ve?insko demokrati?no usmerjenega slovenskega naroda, da se ta rei titoizma in zaivi svobodno v pravni dravi, kjer bo veljal le eden in edini pravni red za vse dravljane enako. S to svojo manekensko in ljubimkajo?o dro ho?e preslepiti slovensko politi?no in strokovno javnost, e bolj pa Evropsko demokrati?no diplomatsko strokovno elito, kar se ti?e njegove dejanske ideoloke podobe in pripadnosti titoizmu in vsesplonega gospodarskega, drubenega in politi?nega stanja v Sloveniji.

Da je Pahor politi?ni klovn in diktator kae njegova izjava, da pri?akuje e en mandat in se sploh ne ozira na dejstvo, da so okrog njega same ruevine in trupla. Pred ?asom je povedal, da je e dolgo zraven v slovenski politiki. Pred dnevi je povedal, da v Sloveniji ne more uspeti izobraen in sposoben ?lovek. Priznal je tudi, da je v Sloveniji obi?ajno, da pripadnik privilegirani eliti pozove predsednika vlade, ko potrebuje pomo? in jo tudi dobi.

Pri tem se je sprenevedal, da se pri njemu kaj takega ne more zgoditi in se je nad obojim zgraal. Sam je priznal, da je e dolgo v politiki, zato je dobro vedel, da za ?asa predsednikovanja Ku?ana, Drnovka, Ropa, Jane izobraen in sposoben ?lovek ni mogel uspeti brez tega, da bi politi?ni eliti pla?al mafijski davek. Vedel je, saj je sam s svojo izjavo to potrdil, da so vsi dosedanji predsedniki vlad in drave dvigovali telefonske slualke in ustregli eljam ljudi iz ozadja.

Mol?al je o tem, ni se zganil in javnosti razkril tovrstno kriminaliteto teh funkcionarjev, ljubi mu je bil varen politi?ni fotelj in kariera. Zdaj ta politi?ni fotelj in kariero brani tako, da svoje predhodnike razgalja in sebe predstavlja kot potenjaka. To je dvoli?no in zavrno dejanje dostojno politi?nega klovna in diktatorja, ne pa razumnega in zdruevalnega politika, dravnika.

Vsakovrstni diktatorji svojo nesposobnost med drugim skrivajo za nasiljem nad druga?e misle?imi, s sprenevedanjem, ma?evanjem, zarotnitvom ter aljivimi javnimi nastopi. Ne tako davno je njegov pokojni ideoloki boter in diktator Drnovek v podobnem stilu kot to po?ne Pahor zagovarjal svoje delo in vztrajanje na oblasti, ko je tistim, ki so ga hoteli zamenjati sporo?il: da ne more oditi, saj se bodo pobili za njegovo dedi?ino, funkcijo predsednika vlade.

Vrhovna dravna toilka Barbara Brezigar in umetno ustvarjeno nategovanje doma?e in tuje javnosti z zahtevo vladajo?e koalicije o njeni zamenjavi, ko se Pahor postavi v bran toilke, je metanje peska v o?i. V tem letu in pol je itak zamenjal in titoisti?ni ideologiji priredil 95 odstotkov dravnih funkcionarjev in pomembnih uradnikov. Pri vrhovni dravni toilki se pa je zataknilo, ker so funkcionarji in politiki EU spoznali, da je slovenski pravni red farsa, dvotiren in nekompatibilen z tistim, ki velja v demokrati?nih dravah EU.

Ta njegova poteza, ko je zaenkrat za?itil Brezigarjevo spada v kontekst tistih njegovih sprenevedanj, o katerih sem pisal malo prej. Ho?e pridobiti ?as, da se ves aferaki prah malo polee, da politiki EU malo pozabijo na to, da so v Sloveniji na oblasti nevarni titoisti, morda se bo v EU odprl kaken problem in ta trenutek bo skupaj z Zalarjem, Golobi?em in Kresalovo izkoristil in jo zamenjal.

Navidezni spor okrog zamenjave toilke Brezigarjeve, katero je Pahor hotel izpeljati eksaktno, vendar mu to ni uspelo, ker je zakon o toilstvu neuporaben, saj ne ureja procesa tovrstne zamenjave, dokazuje, da v Sloveniji e vedno velja titoisti?ni pravni sistem. V bivem sistemu ni bilo mogo?e zamenjati partijskega funkcionarja, le tovarike zamenjave so se dogajale, kar pomeni presedanje iz enega na drugi funkcionarski fotelj.

Podoben namen, kot zamenjava Brezigarjeve, ima afera z nekdanjim UDBOVCEM Isajlovi?em. Brezigarjeva je svetilnik Pahorja in koalicije, da doma?i in Evropski javnosti dokae, da v Sloveniji ne obstajata dva veljavna pravna reda, je prihod in odhod Isajlovi?a njihov svetilnik s katerim dokazujejo, da so pripravljeni opraviti z pripadniki bive tajne policije.

Isajlovi? je bil v te namene kot vaba tudi nastavljen. Resen, izobraen in umsko uravnoveen ?lovek ne more verjeti, da lahko gradbeni tehnik svetuje finan?nemu ministru, ki poseduje diplomo kon?anega podiplomskega tudija. ?e je to res, potem je dr. Kriani? strokovno ubogi in reven ?lovek in mora po kratkem postopku vrniti vse diplome in se opravi?iti doma?i in tuji strokovni javnosti, ker jo je zavajal, da je sposoben in strokovno podkovan ?lovek.Vijo olo za notranje zadeve je itak kon?al vsak UDBOVEC zaradi papirja, ne samo Isajlovi?.

Poanta tega izobraevanja je bilo vpitje s katerim so zastraevali rtve, ko so jih zaslievali, kar kot izgleda on, kot tudi drugi njegovi sotrpini, e danes uporablja pri komuniciranju s strankami. ?e bi bil Isajlovi? resno postavljen kot svetovalec finan?nega ministra, ne pa kot vaba za katarzo titoizma pred doma?o in tujo strokovno ter politi?no javnostjo, potem v Sloveniji zares ni bodo?nosti za zares izobraene ljudi.

Po tej logiki se v Sloveniji izvaja izobraevanje samo zaradi tega, da imajo profesorji slube in se v te namene zapravlja davkopla?evalski denar. To pa tudi pomeni, da ni nobeno presene?enje, ?e je Slovenija, kljub inflatornemu tevilu magistrov in doktorjev znanosti, kadrovsko na psu. To pa je vzrok za to, da ta drava funkcionira kot v ?asu Nika Kav?i?a po UDBOVSKI logiki: To mi ti zrihtaj-uredi, potem bo pa dobil novo nalogo.

Zaradi tega modela funkcioniranja drave ima sedanja titoisti?na vladajo?a koalicija teave z vodenjem drave po na?elih, ki veljajo v EU, kjer to sloni na temelju neodvisnega in enotirnega pravnega sistema. Ta politi?na elita je izla iz modela izobraevanja in zakonitosti UDFBOMAFIJE, zato brez pomo?i UDBOVCEV ne morejo delovati.

Tako so zavezani k temu, da se za vsako ceno medsebojno za?itijo pred odgovornostjo za pretekla dejanja, ko so s svojim poslanstvom ?itili titoisti?ni pravni, politi?ni in drubeni red. Vsi pripadniki nekdanje UDBE, ne samo Isajlovi?, namre? na tem podro?ju imam izkunje z njegovim sotrpinom po sodi?ih, ki govori enako, kot je to obelodanil svojo preteklost v svojem intervjuju, se sklicujejo na odlikovanja, ki jim jih je podelil dr. Brejc, o kazenski nedolnosti, o ponosu na svoje preteklo delo, da niso nikomur ni? alega storili.

?e je bil kot pripadnik UDBE tako miroljuben in ?loveki, kot se postavlja-jo, zakaj se potem ni zoperstavil JLA in ji odpovedal poslunosti. Nasprotno, bil je lojalen titoisti?nemu zlo?inskem politi?nem sistemu in je za pohvale, odlikovanja, kariero, bil pripravljen storiti vse, kar mu je vodilna titoisti?na elita naro?ila. To ni samo kaznivo dejanje ampak po dananjih kriterijih tudi korupcija, saj je od tega imel osebne koristi.

Naslednji primer Pahorjevega sprenevedanja, metanja peska v o?i evropski politi?ni eliti, da bi opral s sebe in s ?lanov pripadajo?e politi?ne elite sloves titoizma in pod njihovo taktirko s pomo?jo institucij drave, vodenih represivnih aktivnosti proti drugorazrednim dravljanom, ki ho?ejo iveti v pravni, demokrati?ni in svobodni dravi, in pometanja dejanskih problemov pod preprogo, je pasja afera.

e vedno, ponavljajo?e kot papagaj, o tem dogodku govori kot o tragediji, ki se ne sme kon?ati z zamenjavo ministra Poga?nika ampak mora biti kriminalisti?no raziskan. Ta dogodek ima vse elemente afere v kateri je umrl ?lovek, ki je bil osrednja osebnost v njem. V dogodek pa je bilo posredno ali direktno vpletenih mnogo pripadnikov sedanji politi?ni eliti vklju?no z Pahorjem, zato se v Sloveniji kjer veljata dva pravna reda ne more zgoditi, da bi ta dogodek bil kriminalisti?no in sodno obdelan. Posebej ne, ker sta na ?elu kriminalistov in sodnikov ministra Kresalova in Zalar, ki sta posredno po sorodstveni in partnerski plati, morda kateri od njiju direktno, vpletena v ta mreni dogodek.

Zanimivo je obnaanje ministrice Kresalove, kar se ti?e vseh afer v katerih se omenja kot klju?ni faktor, kar se ti?e sodelovanja in odlo?anja. Razglaena je bila za naj Slovenko leta in e marsikatero priznanje je dobila v istem letu, kar je v realnem ivljenju in svetu brez privilegijev in posredovanj s strani in name?anj anket, nemogo?e dose?i.

Govori o druini in tistim, ki imajo druine daje poduk, kako se morajo druine ravnati in se obnaati v drubi, sama pa druine nima. Ima le za svoje starostne razmerje ostarelega partnerja, Kar seveda ni ni? posebnega, saj ji kot premoen pravnik lahko nudi razkono ivljenje. Ceno tega ivljenja Kresalova pla?uje kot ministrica za notranje zadeve in predsednica stranke. Se tega ona sploh zaveda ali pa je sama pobudnica, to je klju?no vpraanje reevanja aktualnih afer v katerih se kot vpletena omenja.

V Sloveniji je mnogo dobrih pravnikov zagotovo pa mnogo boljih od njenega partnerja Mire Senica. Skoraj nobeden od njih ni ?ezmerno bogat kot je to odvetnik Senica. Kakno mo? ima, kar se ti?e slovenskega pravnega sistema kae tudi ugotovitev odvetnike zbornice, ki je ugotovila, da s svojim delom ni kril kodeksa odvetnike poklicne etike.

Uporabil je samo zakonsko dopustna orodja in sredstva. Seveda ta zbornica k tej ugotovitvi ni zapisala, da svojo odlo?itev utemeljuje na odvetniki poklicni etiki in vrednotah veljavnih v Sloveniji, ki so v globoki krizi katera bo kmalu zala v obmo?je gnilobe, ?e se ne bo nalo posrednika s strani strokovnih ljudi iz EU. Da lahko odvetnik Senica dobi za svoje delo takno pozitivno oceno in si grabi premoenje, potrebuje dobrega posrednika in odlo?ujo?ega sogovornika z vladajo?o politi?no elito.

Njegova partnerica ministrica Kresalova je morda pravnja za izvedbo tega njegovega projekta. Koliko vztrajnosti, posebej pa negativne eti?ne in moralne trdote je mo? zaznati v njenem javnem nastopanju in vedenju, si jo ?lovek lahko predstavlja tudi kot izbranca v Sloveniji za naj mokega. Morda tudi njena izjava opozicijo motim jaz takna kakrna sem, kae na to, da je politi?ni transvestit, da se v njej medsebojno prerivata nepopustljivi moki in razumevajo?a enska.

Vse tiste, ki jo opozarjajo, da se jo omenja kot vpleteno v skoraj vsaki aktualni aferi zavajajo?e opozarja, da nismo v srednjem veku, da je ?as kurjenja ?arovnic mimo. Skoraj res je, da mora biti ?arovnik ali ?arovnica, da lahko komu dokae, da nisi kriv ob tolikih znakih vpletenosti v dolo?ene jasno izraene dogodke.

Njej zaenkrat to zanikanje in zamol?anje celo uspeva. Kako dolgo e bo tako, morda bo EU posredovala in bo tega konec in bo tudi Kresalova in njeni sopotniki lahko tudi procesuirani pred sodi?i, in jim bo vpletenost dokazana. Morda je njen beg iz koalicije povezan s to monostjo, saj bi se v opoziciji laje skrila.

Takno njeno javno opravi?evanje in izraanje nedolnosti kar se ti?e aktualnih afer, ni ni? drugega kot iskanje ?arovnic, ki bi jih ona namesto sebe in svojih krivic zakurila in dokazala svojo ne vpletenost in morda kazensko neodgovornost za njihov nastanek in izbruh.

Ta ofenziva na doma?em in mednarodnem prizori?u, ki jo je pravkar za?ela slovenska titoisti?na politi?na elita, po okih, ki so bili posledica tevilnih aktualnih afer, po neuspeni Pahorjevi misiji vrnitve Slovenije nazaj na Balkan in po spoznanju vodilnih politikov in diplomatov EU, da v Sloveniji imajo opravka z moralno, eti?no in strokovno sporno in neiskreno titoisti?no politi?no elito s Pahorjem in Trkom na ?elu, je zelo nevarna za Slovenijo in Slovenski narod.

Pahorjeve tovrstne korake in aktivnosti sem e opisal. Zanimiva pa je zadnja poteza predsednika Trka, ki je v Slovenijo pripeljal nekdanjega generalnega sekretarja ZN Kofija Anana, ki mu je neko? odpovedal poslunost, ko je ta hotel v tej organizaciji uveljaviti negativno kadrovsko selekcijo za osebno napredovanje. Namen tega sre?anja je bil samo eden, da dokae doma?i in svetovni javnosti, da sta si z Ananom dobra prijatelja in je vse, kar govorijo in piejo drugi samo zlonamerno natolcevanje in poizkus njegove diskreditacije.

V kontekst te katarzne ofenzive spada tudi Pahorjeva trditev, da je za mnoge drubene, gospodarske in pravne zadeve v dravi kriva patoloka medsebojna nevo?ljivost ali zavist slovenskega naroda. Pri tem spet zamol?i resnico, da je za to razvpito medsebojno nevo?ljivost, kot to on imenuje upor Slovenskega naroda proti dvojni morali titoistov, v najve?ji meri kriv titoizem.

Pahor in njegova titoisti?na elita na ta na?in me?e pesek v o?i doma?i, posebej pa tuji strokovni javnosti, da bi zakrila svojo pristranskost in dvojno moralo ter dvotirnost pravnega sistema in vse to ena?ijo ali pripisujejo bolezenski nevo?ljivosti Slovenskega naroda.

Njihov dvotirni pravni sistem, ki dravljane deli na privilegirane sunjelastnike in drugorazredne sunje je slovenski narod pripeljal do upora proti taknemu na?inu delitve pravice v upravnih in sodnih sporih, delitve ustvarjenih dobrin in statusa v drubi.

Zatirani Slovenski narod se na ta na?in bori za to, da bi bil odpravljen ta dvotirni pravni red in dvojna morala in bi privilegiranci in titoisti za svoja kazniva in zlo?inska dejanja bili sodno preganjani in kaznovani vsaj tako ostro, seveda pa bi morali biti desetkrat ostreje kaznovani, kot kurji tatovi.

Zdaj se to ne more zgoditi, kar jasno kaejo dogodki povezani z raziskavo aktualnih afer Golobi?, pasja afera in vse druge povezane z Katarino Kresal, Poga?nik, Vegrad, SCT itd.

Drugorazredni Slovenski narod torej ne pesti oziroma ni obremenjen z nevo?ljivostjo ampak se bori proti privilegiranosti titoisti?ne elite, ko lahko njeni pripadniki s pomo?jo prirejenega dvotirnega pravnega sistema in institucij drave doseejo vse kar si zaelijo, drugorazredni pa ne morejo dose?i osnovnih materialnih in ?lovekovih pravic v upravnem ali pravdnem gospodarskem postopku.

Primer nekdanjega ?astnika slovenske vojske in predsednika OPS g. Ladislava Trohe kae na to, s kaknimi metodami Pahor in njegova ministrica Kresalova reujeta gospodarske, politi?ne in drubene probleme v Sloveniji. Sistem je podoben tistemu pred letom 1990 in pred leti, ko je Troha spregovoril o nepravilnostih v slovenski vojski in trgovanju z orojem. Namesto, da bi se lotili problema in ga reili, so ga zaradi razodetja problema odpustili iz slube, ga vla?ili po sodi?ih, ga ugrabili potem pa ga je politi?na elita obdolila samougrabitve.

Zdaj ga spet obtoujejo, da je ponaredil ali ukradel neko pismo o solventnosti slovenskih bank in njihovem razsulu. Druga verzija je, da je to pismo napisal guverner Banke Slovenije g. Kranjc in je dospelo v roke Trohi. In spet so se lotili reevanja tega problema kot se to za titoisti?no politi?no elito spodobi. Trohi so vdrli v stanovanje in odnesli ra?unalnike. Vla?ijo ga po policijskih postajah in ga zasliujejo, namesto, da bi problem reevali strokovno z ekonomskimi in finan?nimi metodami reevanja problema. Krivce za nastalo situacije ban?nega sistema pa nemesto Trohe kriminalisti?no obravnavali in sodno procesuirali ter z njimi napolnili slovenske zapore namesto kurjih tatov.

Kdo v tej Sloveniji pa e verjame v pravljice o Pahorjevi in Janevi zgodbi o uspehih dosedanjih vlad, ko pa je bila vsaka po svojih mo?eh pogubna za Slovenijo za Slovenski narod. Vsakdo ve, da so slovenske banke v razsulu in so nelikvidne, saj so po zapovedi politi?ne elite morale financirati tajkunske posle svojih privilegiranih posameznikov, ki jim zdaj morajo pla?evati tajkunski ali mafijski davek za preivetje politi?ne elite. To je ta veriga, ki je bila dodelana v ?asu razcveta Kav?i?eve UDBOVske ekonomije.

Vse te pekulacije okrog velikih in malih koalicij in kombinacijah med Pahorjem in Jano ali Jano kot reiteljem vseh problemov in pred?asnih volitvah na katerih bi igrali vodilno vlogo isti ljudje kot danes, je ?isto navadna klovnarija in sprenevedanje tistih ki o tem resno ali pekulativno s figo v epu razmiljajo in poneumljajo slovenski narod.

Pred?asne volitve so smiselne samo z novimi vodstvenimi ljudmi na ?elu SDS in novo socialdemokratsko ali programsko podobno stranko na pomladni strani, ki bo pripravljena uresni?iti drugi del DEMOSOVEGA programa, to pa je demokratizacija drave in ureditev pravnega sistema.

Titoisti s to sedanjo javno z mediji podprto zarotniko, sprenevedajo?o, o?i?evalno akcijo pod preprogo pometajo tudi krivice, ki so jih s pomo?jo UDBOVCEV, Udbomafije in institucij drave prizadejali drugorazrednim dravljanom, posebej tistim, ki so si upali dvigniti glas proti njihovim tajkunskim politi?nim kriminalnim dejanjem v zadnjih dvajsetih letih.

Te montirane upravne in sodne procese pospravljajo v predale in jih bodo spet po potrebi obelodanili, ko se bo posameznik spet, po njihovem okusu neprimerno in javno, odzval na njihova aferaka zlo dela. Ti ljudje namre? nimajo toliko ?lovekih moralnih in eti?nih vrednot, da bi se pokesali, da bi vsaj priznali krivdo, te montirane procese zaklju?ili, okodovancem pa brez besed in prostovoljno izpla?ali odkodnine.

e s pomo?jo izrazov na njihovih obrazih, ko se jim omenjajo tovrstne krivice, lahko ?lovek razbere, da okodovancem zaradi storjenih krivic niso pripravljeni vrniti dostojanstva, pla?ati nadomestila za izgubljene prilonosti in premoenje, ki so jim ga po nepotrebnem brez zakonskih osnov ali pa na temelju zlonamernih in prirejenih zakonov odvzeli.

Zdaj je napo?il trenutek, da odgovorni diplomati EU resno vstopijo v postopek reevanja Slovenije izpod titoizma. Potrebno je urediti pravni sistem, saj brez tega ni mono Slovenije kadrovsko in sistemsko pripeljati iz kaosa kamor so jo pripeljali titoisti. Nobena od obeh v dravi delujo?ih politi?nih elit ni pripravljena to stanje spremeniti, saj obema funkcioniranje drave na temelju tega pravnega mo?virja, ustreza. Na ta na?in lahko ohranjata politi?ne, gospodarske in drubene privilegije za svoje privilegirance. V tem pravnem kaosu imajo vse vzvode v rokah, da lahko po pravni poti vse tiste, ki ho?ejo dose?i spremembo stanja v dravi, sodno preganjajo zaradi njihovih aktivnosti. Ta pravni kaos tudi prepre?uje, da bi se v Sloveniji kon?no organizirala resna politi?na elita diametralno nasprotna sedanji, demokrati?na in pravno enotirna primerljiva s tisto v zahodni civilizaciji v zahodnih pravnih in demokrati?nih dravah.

Ta kaos je posledica napake, da leta 1990 ni bila izpeljana lustracija. ?e ta ni bila izpeljana tedaj, pravo?asno, jo je potrebno zdaj s pomo?jo EU uresni?iti. Bolj kot referendum o arbitranem sporazumu je potrebno izvesti referendum na katerem slovenski narod z plebiscitarno ve?ino odlo?i o zakonu o lustraciji (Zakon o Odpravi Privilegijev Socializma).

Ve?ini vodilnim politikom, ki so po letu 1990 do danes vodili dravo je potrebno prepovedati, da bi se e kdajkoli pojavili kot politiki. Vse je potrebno kriminalisti?no s pomo?jo neodvisne kriminalisti?ne slube preiskati in tiste, ki so sodelovali pri udbomafijski denacionalizaciji, privatizaciji, laganju o dejanskem stanju v Sloveniji pred tujo diplomatsko in lai?no javnostjo, ustrezno kaznovati.

Ustavna presoja arbitranega sporazuma, ki je nedavno zagledala lu? sveta, dodatno potrjuje gnilobo in dvotirnost slovenskega pravnega sistema. Seveda je dodatni problem, ker v njem sodeluje sodnik kot je dr. Petri? za katerega titoisti pravijo, da je mednarodno ugleden pravnik in ?lovek.

To je sporno mnenje, saj Petri? na mednarodni sceni ni dobil niti glasu v prvem krogu, ko je kandidiral za predsednika zdruenja za mednarodno atomsko energijo. Zdaj ho?ejo titoisti sprejeti zakon na osnovi katerega bi ustavni sodniki sami selekcionirali zadeve o katerih bi bili pripravljeni odlo?ati. To bo e feta, kjer se bodo dogajale nove brutalne krivice drugorazrednim dravljanom.

?e je stalni predsednik Sveta EU g. Herman Van Rompuy resno misli, ko je dejal, da je s Pahorjem sklenil prijateljstvo, je to njegova najve?ja politi?na napaka v ivljenju, njegov politi?ni samomor. Ne zaveda se dejstva, da se s titoistom ne gre zobat ?eenj, ?e ho?e politi?no ali ekonomsko preiveti in ostati relativno poten v odnosu do drugih relativno potenih ljudi.

Ivanjevci, dne: 08.04.2010 Karel KOZIC 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 269 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?