Presekali bomo gordijski vozel

Predsednik vlade Pahor e brusi me?, da bo z njim sekal glave vse naokrog okoli sebe, da bo lahko namesto posekanih glav, nesposobnih in e kar precej zaudarjajo?ih, namestil sveo pamet. Kot je velikoduno napovedal, bo za?el pri TE 6 v otanju.

Ker riba smrdi pri glavi, je po tej njegovi logiki, ko pravi, da v Sloveniji potrebujemo sveo pamet, prioriteta, da se z pametjo osvei vrh aktualne slovenske vlade in na tem vrhu se son?i Pahor. Znano je, da se bumerang vedno vrne, ?e na zadane cilja. Nekateri dvorski kometatorji, analitiki in pisuni sedanjo politi?no elito, posebej titoiste, pozivajo, naj aktivirajo sposobne ljudi.

Nekaj nekdo lahko aktivira, ?e to ima, sedanja politi?na elita pa ne more aktivirati sposobnih ljudi, ker jih nima. Zaradi osebnih povzpetnikih ambicij so pobili vse sposobne ljudi vse molzne krave. Torej Pahorjev lastnoro?no skovan in nabruen me? bo prvi? uporabljen in preizkuen za odsek njegove glave in tako naprej se bo to nadaljevalo do repa nosilcev titoisti?nega politi?nega sistema v Sloveniji.

Celotna sedanja politi?na elita, ki si je podredila slovenski politi?ni prostor na veliko razglaa, da v Sloveniji ni ve? velikih tem, ki bi bile zanimive za slovenski narod, da bi ga lahko mobilizirali, da bi bil spet enoten kot ob priliki referenduma o osamosvojitvi in vstopu v Evropsko Unijo. Kot iz diktatorja ne more nih?e narediti demokrata tudi iz sprevrenca, ma?evalca, zarotnika, demagoga, ne more nih?e narediti relativno potenega politika, kateri bi priznal, da ni sposoben ponuditi tej dravi in slovenskemu narodu tistega, kar si zaslui in potrebuje, ?e ho?e vstopiti v drubo ekonomsko in vrednotno najrazvitejih drav sveta.

Osamosvojitev in vstop v EU sta bili temi, kateri mora slediti najve?ja tema katera bo Slovenijo popeljala med drave zahodne civilizacije in gospodarsko razvite drave. Sedanja politi?na elita je tu pred to temo ustavila konje, saj bi delo na najve?ji temi, za njih bilo pogubno, pa tudi umsko in ideoloko neizvedljivo. Ker ni prilo do spremembe politi?nega sistema, osamosvojitev in vstop v EU strmo in kontinuirano izgubljata na vrednosti. To trditev potrjujejo aktualni politi?ni, ekonomski in vrednotni dogodki v dravi.

Svea pamet na ?elu slovenske vlade in politi?ne elite je temeljna strukturna sprememba slovenske drube. Temu sledi dejanska demokratizacija in vzpostavitev novodobnega politi?nega sistema, ki sta predpogoj za izpeljavo vseh nadaljnjih prepotrebnih politi?nih, gospodarskih ter vsesplonih moralnih, eti?nih, vrednotnih drubenih in strukturnih sprememb.

V Sloveniji se s pomo?jo medijev razglaa, da sta trenutno glavna problema Golobi? in njegovo lastnitvo v ULTRI in neke kvazi strukturne reforme. Oba problema sta za Slovenijo in slovenski naroda obrobnega pomena, ?e se lotimo problema iz katerega izhajata. Problem v Sloveniji so titoisti?na politi?na elita s Pahorjem, Turkom, Ku?anom in tovariijo na ?elu in desni?arsko-tovariijska politi?na opcija, ki si je prisvojila in podredila slovensko politi?no pomlad svojim potrebam.

Vsem je prav, kljub temu, da s pomo?jo podrejenih medijev izraajo svoje nezadovoljstvo glede stanja v dravi in eni druge zmerjajo, da so krivi za nastalo situacijo, da v zadnjih 20. letih ni prilo do sprememb politi?nega sistema, dravljane pa prepri?ujejo, da ni? ne morejo narediti, ker ni ve? velikih tem. Oboji dobro vedo, da je titoizem kot politi?ni sistem pravi raj za vzgajanje in preivljanje parazitov v ?loveki podobi, ki ivijo na ra?un drugega, ki ivijo udobno ivljenje na hrbtih, znoju in uljih pridnih, sposobnih, delavnih in znanja lastninskih sunjev.

Le zaradi tega politi?nega sistemskega problema lahko na Slovenskem politi?nem in gospodarskem podro?ju eksistira Golobi?, rot, Bav?ar, Zidar in vsi tajkuni, ki so pokradli nekdanje drubeno premoenje, katerega je v preteklosti ustvaril slovenski narod. e huje od tega zla pa je pomisliti na dejstvo, da so ti ljudje pokradli e tisto premoenje in tiste dobrine, ki ga bo ele ustvarilo nekaj naslednjih generacij slovenskega naroda.

Zaradi tega politi?nega sistemskega problema, ko se v zadnjih 20. letih dejansko ni ni? spremenilo, v Sloveniji eksistirajo korupcije, nepotizmi, klientelizem, ve?i politiki, uradniki in funkcionarji, ki skrivajo najve?jo temo katere se bo potrebno v najkrajem ?asu lotiti in jo strokovno izpeljati.

Pahor je sicer napovedal, da bi polovica teh uradnikov in funkcionarjev ob dravnih jaslih bilo dovolj, da drava brez problema funkcionira. Seveda je to izjavo dal v trenutku, ko je sprenevedajo?e, zavajajo?e in zarotniko razmiljal, za potrebe za?ite in ohranitve sedanjega uradnikega politi?nega in funkcionarskega titoisti?nega kadra, kar se mu prepogosto zgodi.

V iste namene kot je Pahor razglasil prepolovitev slovenskih uradnikih in funkcionarskih vrst, so pred meseci strokovnjaki titoisti?nega izobraevalnega sistema s pomo?jo medijev slovenski in svetovni javnosti razglasili, da je problem slovenskega gospodarskega sistema tudi v tem, ker ne zna izrabiti znanja slovenske druboslovne inteligence, to je filozofov, zgodovinarjev, sociologov, politologov titoisti?nih pravnikov in ekonomistov.

?e to pore?ejo strokovnjaki titoisti?nega druboslovnega izobrazbenega profila, potem ni nobene ovire ve?, da Pahorjeva oblast ne odpusti 50 odstotkov dravnih uradnikov, funkcionarjev, tevil?no prepolovi politi?no elito (poslancev, ministrstev, agencij) in ?lanstvo v bor?evski organizaciji in se vsi ti zaposlijo v gospodarstvu. Gospodarske krize v Sloveniji bo kar naenkrat konec, izdelovali se bodo izdelki visoke kvalitete z visoko stopnjo dodane vrednosti.

Vendar izjava Pahorja in njemu lojalnih strokovnjakov ne pomeni ni? drugega, kot samo reforma obstoje?ega stanja. Znano pa je, da reforma (brez sprememb v osnovi, preureditev obstoje?ih razmerij) nima ni? skupnega z velikimi temami kot so v Sloveniji obvezne strukturne (graditi) spremembe. Socioloko struktura, grobo povedano, pomeni stabilen sistem povezanosti med temeljnimi elementi drube, zlasti med ljudmi in institucijami, ki opravljajo razli?ne drubene dejavnosti.

Torej sedanja titoisti?na oblastnika elita, lahko pa zatrdim, da celotna v Sloveniji dovoljena politi?na elita, si prizadeva izpeljati strukturne spremembe, brez tega, da bi se poruili sedanji drubeni temelji, zato lahko govorimo, da so to kar po?nejo in javnost prepri?ujejo, da delajo korenite spremembe, le samo reforme.

Reforme pa ni? ne spreminjajo le isti politiki, funkcionarji in uradniki presedajo iz fotelja v drugi fotelj iste drubene strukture. To pa nam je poznano e 65 let vladavine titoizma, ko je politi?ni ali gospodarski funkcionar, ?e je v svoji funkciji resno delal napake, ?e je uni?il kakno delovno organizacijo, bil preme?en navadno na vijo drubeno funkcijo.

Namen vrene kosti, da so druboslovci premalo izkori?eni v gospodarstvo je poizkus, da bi ta titoisti?na politi?na elita to presedanje funkcionarjev iz fotelja na fotelj iz preteklosti prilagodila sedanjemu ?asu in prostoru. Oni vedo, da ti ljudje niso sposobni kaj koristnega narediti v gospodarstvu, da bi s svojim znanjem osebno razvijali nove izdelke in vzpostavili proces njihove proizvodnje in trenja. Ho?ejo jih narediti le za velike in sposobne menederje, izdelke pa bi za mali denar razvijali in proizvajali politi?no druga?e misle?i, torej sunji.

Viek delovne sile v dravni upravi bi tako obesili na ramena gospodarstva ali realnega sektorja in bi potem vse teave v dravi prevalili na inenirje, fizike, kemike matematike torej na naravoslovce. Druboslovci bi spet dobili veljavo, neomadeevanost in prvenstvo, poseben privilegiran status, ki ni odgovoren za krizno stanje v dravi in drubi, kot je to bilo pred letom 1990. To pa ne pomeni ni? drugega kot da se sedanja drubena razklanost na privilegirane in drugorazredne ter ivljenje v politi?ni privilegirani in na drugi strani, ve?inski suenjski rev?ini nadaljuje.

Sicer pa je znano, da vsi diktatorski reimi rabijo druboslovce vsepovsod, v dravni upravi in gospodarstvu. Ti preu?ujejo obnaanje segmentov ?loveke skupnosti in opozarjajo na kriti?no maso kar se ti?e nezadovoljstva z obnaanjem in oblastnitvom vladajo?e politi?ne elite. Ta potem lahko vse negativne pojave, ki bi imeli monost pripeljali do zruitve titoisti?nega politi?nega sistema in odstranitve z oblasti, z nasilnimi sredstvi pravo?asno zaduijo, vodilne ljudi tega nezadovoljstva pa fizi?no odstranijo, v sedanjih razmerah jih s pomo?jo zarot, ki jih razirjajo s pomo?jo podrejenih medijev, o?rnijo in takne porinejo na rob drube. Ni izklju?en kaken politi?no montiran sodni ali upravni proces.

Nai zdomci, izseljenci in njihovi potomci zahtevajo, da se v Sloveniji titoizem dokon?no zrui. Predlagajo, da se Slovenski narod poda na ulice in dosee ta cilj, ki je predpogoj za uresni?itev najve?je teme to pa so strukturne spremembe politi?nega, ekonomskega in drubenega sistema v Sloveniji. Spraviti Slovenski narod na ceste ni tako enostavno. Leta 1988 se je podal v to avanturo in je bil prevaran s strani tistih ljudi, ki so mu obljubili odstranitev razbojnikega komunizma in njemu pripadajo?e politi?ne elite, kar pomeni politi?ne spremembe in samostojno dravo. Ti ljudje, ki so pozneje prevzeli krmilo slovenske politi?ne pomladi zdrueno v DEMOS so ve?inoma vidni ?lani Evidence UDBA v raznih vlogah zunanjih sodelavcev.

Drugi problem pa so sindikati. Nekateri vodje so tudi na seznamu UDBA kot zunanji sodelavci. Duan Semoli? kot vodja najmnoi?nejega sindikata pa je itak bil nosilec razbojniko komunisti?nega reima v preteklem sistemu. Njegovo nerganje nad sedanjo oblastjo glede izvajanja reform na podro?ju delovnopravne in pokojninske zakonodaje, je ?isto navadno zavajanje slovenskega naroda. Kot pesek v o?i mu me?e, da so problem v dravi reforme sedanje vlade, ne pa da je problem v veljavnem titoisti?nem politi?nem sistemu, ki se je podaljal iz preteklosti v sedanjost in ki strukturnih reform ne dovoljuje.

Semoli? in njemu politi?no in ideoloko podobni sindikalisti poneumljajo slovenski narod in ga pripravljajo za na ulico zaradi tistega, kar se sploh ne dogaja, kar se sploh ne bo zgodilo. Kar po?ne sedanja politi?na elita in sindikati je torej ?isto obi?ajno Sizifovo delo. Na ta na?in slovenski narod odvra?ajo od tega, da bi ga nekdo poizkual organizirati in bi se podal na ceste zaradi ruenja pravega vzroka za vsesploni politi?ni, gospodarski in drubeni kaos v dravi, to pa je titoisti?ni politi?ni sistem s Trkom in Pahorjem na ?elu.

Poleg Semoli?evih sindikatov je titoistom v bran stopila holdinka veli?ina dr. Alenka nidari? Kranjc, lastnica in predsednica uprave zavarovalnikega holdinga. Kot pie v razlagi je Holding podjetnika druba, ki nima svoje proizvodnje, pa? pa je udeleena pri posesti drugih drub, zato, da bi vplivala na njihovo poslovanje. Torej je Alenko naredila za takno veli?ino slovenska tranzicija in je vzporedni tir ali sopotnik tajkunizacije slovenskega gospodarskega ustroja.

ivi na tuj ra?un na ple?ih naravoslovcev in njihove strokovne sposobnosti, iznajdljivosti in delavnosti. Mnogo njenih kolegov, ki jih je slovenska tranzicija na temelju obstoje?ega titoisti?nega politi?nega in temu prilagojenega pravnega sistema vrglo med zvezde, je pristalo na realni tleh, tam kamor sodijo glede na svojo sposobnost. Morda je naslednja prav ona. Tudi ona ima pred imenom oznako dr. in taknih je vse preve? v dravi. Mnogi so to postali, ko so statisti?no obdelali zdomce in izseljence, obdelali so arhitekturne zna?ilnosti iz ?asov stricev Mika Kranjca, Valvazorja, Preerna, danes pa so vodilni mesni arhitekturni snovalci pomembnih mestnih gradenj, celih mestnih ?etrti.

Morda bi si v tem smislu in pod temi pogoji tudi jaz zasluil to oznako pred imenom, ko se e celo ivljenje borim proti politi?nemu nasilju titoizma in vsakovrstnih diktatur, proti brezglavemu Holdinkemu izkori?anju ustvarjalcev in proizvajalcev dobrin, za dejansko demokratizacijo Slovenije in zdruitev slovenskega naroda iz njegove razklanosti, ki jo je povzro?il politi?ni sistem razbojnikega komunizma in predlagam reitve. Na mojo alost ta titoisti?ni politi?ni sistem tega ne dovoljuje, saj so takni ljudje sovraniki drave, njihove ideologije in nevarni za njihovo politi?no preivetje, zato ni razpisanih temu primernih podiplomskih tudijskih programov.

ga. Alenka torej ho?e povedati nekaj pametnega, ho?e spremeniti plo?ad skladi?enih Fi?kov v Mercedese s tem, ko sredi plo?adi parkira avto Mercedes. S to svojo veleumno razlago o ste?ajih, posojilih, NLB, gradbincih v Sloveniji, o ZDA, Avstriji, Banki Hypo, slovenske rojake v tujini in tujo ter tudi doma?o javnost prepri?uje, da je v Sloveniji problem slovenski narod, ki ni zrel, da bi sprejel model ekonomskih in politi?nih zakonitosti zahodne civilizacije. To pa bega in poneumlja nae izseljence in tuje diplomate ter gospodarstvenike, zato ne ukrepajo in tudi ne ponudijo pomo?i tisti skupini ljudi, ki imajo pred imenom upravi?eno dr. ali pa tega nimajo pa vseeno vedo, kaj je problem v dravi, to je titoisti?ni politi?ni sistem in njemu naklonjena politi?na elita.

Ga. Alenka tudi pozablja, da so v zahodni civilizaciji spregledali in prili do spoznanja, da se svet spreminja, da ?loveki rod razmilja druga?e kot v srednjem veku, zato i?e poti sprememb. Zaveda se, da obstoje?i ekonomski sistem, ki pomeni uzakonitev posodobljenega sunjelastnikega ekonomskega sistema, ne ustreza temu ?asu in prostoru

Obstoje?emu politi?nemu sistemu v Sloveniji je naklonjen tudi predlog nemkega finan?ne ministra Wolfganga Schaubleja in njegove francoske kolegice Christine Lagarde, ki sta dala sicer odli?en predlog, da bodo drave kriteljice zaradi prora?unskega primanjkljaja ostale brez glasu v evropskih finan?nih institucijah. Ta predlog nima samo lepotne napake ampak tudi ivljenjsko in strokovno napako. Preden stopi v veljavo morata poskrbeti, da se v Sloveniji reimo titoisti?nih politi?nih in gospodarskih zlo?incev. Ravno ti s svojim delom v dravi in Bruslju kaejo, da je ta predlog nestrokoven in neivljenjski.

Ta slovenska politi?na elita, in e so morda njej podobne v dravah, kjer je vladal stalinizem, zagotovo pa se bo z vklju?itvijo zahodno balkanskih drav njihovo tevilo pove?alo, da bi zadovoljila takni sankciji, da nebi izgubila glasovalne pravice, doma materialno uni?ujejo in bodo tega intenziteto e poostrile, drugorazredne politi?no neprimerne dravljane. Ni? pa ne naredijo v to smer, da bi svojim podpornikom iz vrst privilegirancev, ki so povzro?ili prora?unski primanjkljaj in denar spravili v svoje privatne epe, banke, zavarovalnice, priredili sodne procese, da bi bili kaznovani. S tem denarjem financirajo sebi podrejeno uradniko in funkcionarsko elito.

Da bodo e naprej v Bruslju in drugih evropskih institucijah obdrali glasovalno pravico in doma oblast, bodo v Bruslju e naprej mahali z bilanco drave narejeno na temelju 20 odstotkov bogatih in politi?no ter ekonomsko privilegiranih dravljanov. Ostalih drugorazrednih sunjev pri tej bilanci ne upotevajo, kot tudi ne njihovega standarda (beri bede) in zasluka.

Na ta na?in sedanja politi?na elita Slovenijo prikazujejo kot finan?no in gospodarsko vzdrno in razvito dravo. V Bruslju jih bodo trepljali po ramenih in jih prikazovali ostalim dravam zahodnega Balkana in nekdanjim dravam, ki so je?ali pod stalinizmom, za vzor. ?e bi v tej bilanci prikazali dejansko stanje, potem bi se e mati narava zjokala.

Predlagane sankcije obeh finan?nih ministrov bodo padle na plodna tla in bodo ivljenjske, ?e bodo dodelane, kompleksne in v prvi vrsti morajo biti namenjene proti koruptivni politi?ni eliti, uradnikom in funkcionarjem, ne pa proti dravi. Dravljani so po definiciji drava vendar to za Slovenijo ne velja. Tu je politi?na elita drava. Volitve so samo pesek v o?i optimistom in tuji javnosti, ne pa sredstvo, da bi slovenski narod to stanje in takno razmiljanje spremenil.

In kon?no gre na mlin slovenskih titoistov tudi nedavni poziv predsednika ECB Tricheta, ki poziva Evropejce k var?evanju. To je potrebno, vendar so prej potrebne sistemske spremembe obstoje?ega ekonomskega in tudi politi?nega (Slovenija) sistema v posameznih dravah. Ta ekonomski in politi?ni sistem narekuje, da politi?na elita prisiljuje k var?evanju le sunje, tiste, ki ustvarjajo dobrine, ne pa tiste, ki si prisvajajo njihovo dodano vrednost.

V preteklosti so mnogi v Sloveniji politi?no in ekonomsko funkcioniranje Evropske unijo primerjali z funkcioniranjem titove Jugoslavije in rekli, da smo Slovenci Beograd zamenjali z Brusljem. Vedno sem temu nasprotoval vendar se z mnogimi potezami vodilnih politikov Evropske Unije nakazuje tavrstna primerjava. Titova Jugoslavija je temeljila na ideologiji bratstva in enotnosti med jugoslovanskimi narodi. Evropska Unija pa gradi svoj ugled na neizmernem prijateljstvu med dravami ?lanicami, med narodi, ki v njej ivijo. Voditelji drav se medsebojno naslavljajo z nai prijatelji iz te in te drave.

Izhajajo? iz definicije prijatelj lahko ugotovimo, da je prijatelj tisti, ki mu lahko skoraj brezmejno zaupamo, ki ti v stiski brezpogojno in vedno stoji ob strani. Zato je brezmejno besedno opletanje z mnoico prijateljev demagogija in skrivanje nesoglasij, ki obstajajo v interesni skupini ljudi, drav ali narodov. Komaj desetletje in nekaj let je od tega, ko smo bili pri?e, kako krvavo je razpadalo jugoslovansko prijateljstvo imenovano bratstvo in enotnost, med razli?nimi narodi, katero je umetno ustvarjala titoisti?na politi?na elita, da bi dokazala svetovni in doma?i javnosti, da je ta politi?ni sistem uspeen in je uspena ta zdruba republik in narodov, kjer vsi narodi uivajo svobodo.

Zato bodo morale klju?ne drave EU in vodilni politike te zdrube demokrati?nih evropskih drav svoj model obvladovanja funkcioniranja te zdrube drav spremeniti. ?e se bo ta seksisti?ni model obvladovanja funkcioniranja te skupnosti nadaljeval, bo fotografija zloglasnega poljuba med Honeckerjem in Brenjevim postala simbol obkroen z 27. zuvezdicami, EU. Sedanje neizmerno navzkrino prijateljstvo bodo morali zamenjati z medsebojnim korektnim sodelovanjem in spotovanjem slehernega naroda. Vsakemu narodu, ki sestavlja to zdrubo drav bo potrebno zagotoviti enakopraven politi?ni, pravni, ekonomski in drubeni poloaj v njej.

Model, ki ga uporabljajo odgovorni politiki EU v primeru obravnavanja Slovenije, slovenskega naroda je preivel. Kosovski politik Sejdiju je ob nedavni priliki nedavno ugodne odlo?itve ICT, kar se ti?e razglasitve neodvisnosti Kosova, dejal To je blagoslovljeni dan za Kosovo. Taken dan Slovenski narod ele pri?akuje, ko bodo odgovorni politiki Evropske unije rekli slovenski titoisti?ni politi?ni eliti Ne, v EU ne bomo dovolili, da slovenski narod trpi pod bremenom razbojniko komunisti?nega kornja iz preteklosti, da mu pripadajo?a elita vsevprek kri ?lovekove pravice, da je ta narod zaradi tega zla politi?no, gospodarsko in drubeno razklan.

Sedanja titoisti?na politi?na elita je za svoj obstoj pripravljena zadovoljiti vsem e tako kodljivim eljam za slovenski narod, ki jih jim vodilni ljudje EU zahtevajo in naloijo. Zaradi takne ustreljivosti EU to politi?no elito podpira, ne da bi se prej prepri?ali na licu mesta, kaken je sploh njihov stil obvladovanja oblasti v dravi. Morajo se zavedati, da so ti ljudje in njihovi priepetovalci iz sence e pred dvajsetimi leti bili nosilci diktatorskega razbojnikega komunizma, ki so s svojim politi?nim delom v imenu titoisti?ne razbojnike ideologije, dravljanom obilno krili ?lovekove pravice in svobo?ine, posebej tistim, ki so politi?no razmiljali druga?e od njih.

Slovenski narod je zato upravi?eno v skrbeh, saj je ta brezmejna podpora tej politi?ni eliti s strani vodilnih mo EU namenjena temu, da lahko z njimi manipulirajo in nekatere drave morda celo izkori?ajo kaos, ki ga v dravi povzro?ajo s svojim oblastnitvom titoisti. To izkori?anje se med drugim lahko izraa v obliki plemenitenja kapitala s pomo?jo poceni delovne sile.

Imam ob?utek in s taknim ob?utkom se spopada velik del slovenskega naroda, da nas v EU obravnavajo kot Aborigine in Indijance. Skrbi jih za Kosovo, Gr?ijo, Hrvako, Tur?ijo, Srbijo, ne zmenijo pa se za Slovenijo in trpe?i slovenski narod, ki trpi pod bremenom Udbomafijske politi?ne in gospodarske razbojniko komunisti?ne elite iz preteklosti. Generacijsko kadrovsko so se ti delno osveili vendar se ideoloko in strokovno niso spremenili, kar se ti?e obvladovanja politi?nega in gospodarskega funkcioniranja drube in drave.

Titoisti, ki kot se to za despote in diktatorje v imenu razbojnikega komunisti?nega politi?nega sistema spodobi, ivijo lo?eno od slovenskega naroda v svojem svetu in razmerah po svojih potrebah, se sprenevedajo?e spraujejo, kdaj bo v Sloveniji prilo do politi?nega zaupanja.

Odgovor je samo eden in edinstven, to se bo zgodilo takrat, ko bodo politi?ni in ekonomski kriminalci in zlo?inci iz preteklih 65 let kaznovani, ko bodo to kazen dejansko odsluili in bodo odstranjeni od politi?nih jasli. Tisti pa, ki so jim bile v tem ?asu storjene krivice, da se jim povrne dostojanstvo in materialno poravnajo krivice. Pa ne pekulantom iz vrst tako imenovanih izbrisanih ampak lojalnim dravljanom in pripadnikom slovenskega naroda.

Ivanjevci, dne: 25.07.2010 Karel KOZIC

 

Komentarjev 

 
#3 Karel 20:55 25-10-2010
Citat
 
 
#2 Ladislav Troha 18:05 26-07-2010
Citat
 
 
#1 OF 16:38 26-07-2010
Odli?no g. Karel
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 376 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?