Prekmurski tajkuni

PREKMURSKI TAJKUNI, URADNIKI IN FUNKCIONARJI E VSTAVLJAJO AMPANJCE V HLADILNIK

Ni? ne bo pomagal za razvoj Prekmurja in popravo ivljenjskega standarda Prekmurcev pravkar ponujeni Top?iderski model razvojnih finan?nih transferjev, ?e bodo tukajnji dravni uradniki in funkcionarji oziroma zaposleni v javni upravi ter politi?na elita v imenu institucij drave zafrkavali in se jim obilno ma?evali, tistim ljudem, ki razmiljajo. Razvoja ne prinese noben podarjeni denar, ampak nenehno razmiljajo?i, ustvarjalni in seveda dejansko izobraeni ljudje.

Muro kot politi?ni silos titoizma za Prekmurce, kateremu danes nekateri pravijo celo ponos Prekmurja, je politi?na elita nenehno oskrbovala z Top?iderskim proizvodom, da so tako duili socialne nemire v tej pokrajini. Mednarodna skupnost e desetletja afrike drave oskrbuje z denarnimi pomo?mi, dejansko pa na ta na?in podpirajo diktatorske politi?ne elite v posameznih dravah, Afri?ani pa umirajo od lakote. Podoben je problem Prekmurja, ?e e ne cele Slovenije, na katerega ho?em v nadaljevanju, z njega podrobno raz?lenitvijo in razlago, opozoriti.

?eprav je moj in moje druine eksisten?ni status in status naih razvejanih problemov, ki so se za?eli pred 22 leti, specifi?en, enkraten, je na njem mogo?e razloiti problem funkcioniranja slovenske drube, delovanje politi?nega sistema, pravnega sistema in sistema javne uprave v Sloveniji, posebej delo dravnih uradnikov in funkcionarjev.

Pred dnevi sem bil povabljen na sede Dav?nega urada v Murski Soboti, ki se nahaja v mavzoleju na desni in levi strani Slomkove ulice. Institucije Dav?ne uprave v Sloveniji lahko mirne due imenujemo Mavzoleji ali razkoen nagrobnik, saj so produkt dela v tej stavbi uradujo?ih uradnikov in funkcionarjev, ki izvajajo finan?ni ineniring v korist politi?ne elite, to pa so trupla propadlih malih, politi?no in rodbinsko nepravovernih podjetnikov.

Povabljen sem bil zaradi ureditve pla?ila nadomestila za stavbno zemlji?e. Pet let sem DURS-u v Murski Soboti pisal pritobe in jih s podatki utemeljeval, da me od za?etka uvedbe tega nadomestila neupravi?eno bremenijo z dvakratnim zneskom. Moje pritobe so tako z levo roko obravnavali in v vnaprej pripravljen sklep samo vloili besedo zavrnjeno.

Nazadnje je Ministrstvo za finance odlo?ilo, da se mora postopek obnoviti, in tako so obupali, da bi me e naprej zafrkavali, kar seveda niso priznali. Sprejela sta me uradnica in njej podrejeni uradnik v vlogi pravnika, ki naj bi pisal zapisnik. Na koncu sem ugotovil, da je ta zapisnik bil e napisan. Vsebina zapisnika, ki sem ga podpisal, je obsegala dve strani, a ves ?as, ko sem bil prisoten pa se zapisnikar ni ukvarjal s pisanjem, ampak z mano. Oba sta mi dokazovala, da oni niso ni? krivi.

Pripovedovala sta mi pravljice o pripadajo?i zakonodaji. Bil sem nejevoljen in sem jima povedal, da bom institucijo toil, ?e bo e naprej nadaljevala s tem namernim zafrkavanjem. Uradnica mi je povedala, da se ti problemi napa?nih obremenitev z davki in prispevki pojavljajo, ker se stranke ne pritoimo pravo?asno. Jaz sem ji odvrnil, da se pritoim na vse pravo?asno in kljub temu DURS ne rei mojega problema, ki je bil reljiv e na za?etku (oba, ta ki se ti?e stavbnega nadomestila, kot tudi davka iz dejavnosti), ampak se moram do onemoglosti razpisati, da se problem rei po petih letih.

Ob?ina Moravske Toplice je e pred leti DURS-u posredovala nove podatke za odmero nadomestila. Ne boste verjeli, uradnica mi je rekla, da se kot izgleda pritoujem preve? in me ne vzamejo resno.

Namesto da bi se mi osebno ali v imenu DURS-a opravi?ila za njihovo petletno zafrkavanje, finan?no in psihi?no izemanje, mi je uradnik zagrozil, da me bodo toili, ker sem jih alil s pisanjem toliknih pritob, v katerih sem e iz obupa vsebinsko na razne na?ine dokazoval svojo resnico.

Vsaka beseda je lahko alitev za vsakega posebej, ne more pa biti alitev, ko vidi, da te nekdo namerno brez vzroka, da bi zakril krivice, ki ti jih s svojim delom povzro?a, in se temu zoperstavlja z verodostojnimi, strokovnimi, moralnimi, ?lovekega dostojanstva vrednimi argumenti.

Odprli smo tudi problem, za mene neobstoje?ega dolga, zaradi katerega imam e natan?no leto dni blokiran osebni in transakcijski ra?un, na kontu davkov iz dejavnosti. e sedem let jim, podobno kot v prejnjem primeru, z izra?uni dokazujem, da so njihova knjienja dav?nih obremenitev v obliki akontacij in vsakoletnih pobotov s prepla?ano dohodnino nepravilna.

Leta 2004 je Ustavno sodi?e razveljavilo odlok o zara?unavanju previsokih obresti in tega pri meni ne upotevajo za nazaj, kot bi to morali, in ne stornirajo tega prepla?ila v mojo korist. S poboti dolga s pomo?jo zneskov prepla?ane dohodnine se ta dolg poravna za vsako leto - morda ostane kaken EURO razlike. DURS mi pa kar e naprej knjiijo obremenitve v obliki mese?nih akontacij namesto da bi stornirali dolg od za?etka dav?nega leta do izdaje dohodninske odlo?be in bi prenehalis knjienjem mese?nih akontacij in zara?unavanjem zamudnih obresti od dneva izdaje dohodninske odlo?be naprej. Sami teh, z njihove strani izdanih dohodninskih odlo?b, in tudi drugih, v tem mojem primeru ne upotevajo.

V zvezi z dolgom na kontu iz davka iz dejavnosti sta me omenjena uradnika poslala v stavbo ?ez cesto k drugi uradnici. Ta mi je rekla, da ona samo knjii, da pa imata uradnika, ki sta me poslala, vse podatke in mi lahko le onadva razloita vsebino dolga. Na ra?unalniku mi je pokazala obrazce z mojimi vsakoletnimi dav?nimi napovedmi. Povedal sem ji, da ni v tem problem, ampak v knjienju akontacij in zamudnih obresti. Ona pa mi je odvrnila, da tega zdaj ne more tako na hitro preveriti, da me bo ?ez ?as poklicala in bova la skozi cel spekter teh knjienj ter bova skupaj ugotovila napake. Doivel sem torej to, kar sem predvideval. Da bi se me znebili, so me poiljali od vrat do vrat in me tako po liniji najmanjega odpora odslovili.

Z dopisom, v katerem sem opisal sr problema, sem se obrnil na generalno direktorico DURS-a go. Mojco Centa Debeljak. V pisnem odgovoru mi je ta spisala neko tabelo obremenitev in pobotov, ki nima ni? skupnega z realnostjo, niti se ne ujemas tistim zneskom, ki so ga navedli v izvrilnem naslovu.

Zneski so dobesedno izmiljeni, manjkajo pa zneski pobotov s preve? pla?ano dohodnino. Zapisala mi je, da mi je bilo dne 17.09.2009 na oddelku za samostojne podjetnike pojasnjeno knjienje akontacij na podlagi dav?nih obra?unov. To je viek sprenevedanja uradnikov DURS-a v Murski Soboti, ki so kot izgleda pretentali svojo generalno direktorico.

To dokazuje stanje morale in duha pri uradnikih DURS-a v Murski Soboti in tudi v Sloveniji. Ni nobeno presene?enje, da si ti uradniki kar sami knjiijo del pobranih davkov na svoje in svojih sorodnikov osebne ra?une. Morda se je tudi z mojimi poboti dolga zgodilo nekaj podobnega. Vse svoje napake s pomo?jo laganja prevalijo na stranke, na male podjetnike, ki si teko pomagajo.

Mnogi so sami, glede na izobrazbo ali nezainteresiranost, neve?i v spremljanju prirejenega, luknjastega, ve?plastnega, pomanjkljivega slovenskega pravnega reda. Zaradi finan?nih stisk, kot se to meni godi, pa si Odvetnika ne morejo privo?iti, ?eprav tudi ti niso garant, da bi v sporu z institucijami drave lahko dokazali svojo resnico. Vse preve? je primerov, ko Odvetniki zamiijo na obe o?esi in dejansko no?ejo ali pa ne smejo dose?i pravne resnice v kodo drave.

S taknimi metodami dela kot jih uprizarjajo slovenski politiki, funkcionarji in uradniki dravne oziroma javne uprave v Sloveniji nad mano, v ?loveku ubijejo njegove ?loveke moralne vrednote in voljo do ustvarjanja. Zato je v Sloveniji ?loveka ustvarjalnost v zatonu. Bil bi to obroben problem, ?e bi se to dogajalo samo meni, te krivice se dogajajo ve? deset tiso?im v tej dravi, vendar si mnogi ne znajo svojih ivljenjskih teav, neuspehov na ustvarjalnem podro?ju, ko ho?ejo svoje znanje udejanjiti, razloiti.

Po pomo? se obrnejo k tistim, ki jim dejansko delajo kodo v imenu institucij drave. Ti pa jih potem s svojevrstnimi metodami prepri?evanja prepri?ajo, da so dejansko nesposobni, nimajo dovolj znanja, da so krili slovenski pravni red. Temelj titoisti?ne ideologije je, da ga ne glede na to, ?e tvoj nasprotnik, sogovornik, govori resnico, mora prepri?ati, da ti kot partijski kader, dravni uradnik in funkcionar, ima vedno prav, da vedno govori resnico.

?asu in prostoru prilagojeno titoisti?no metodo prepri?evanja sta nedavno proti meni uporabila uradnika DURS-a v Murski Soboti, ko sta me z besedami, da me zaradi tega, ker se pritoim na vsako odlo?bo, ne jemljejo resno.

S tem sta me hotela odvrniti, da bi se pritoeval na njihove pristranske, nestrokovne in celo s slovenskim Ribi?i?evim pravnim redom neskladne odlo?be in sklepe. Prepri?ati sta me hotela, da sem umsko bolan in nezrel ?lovek. Na koncu sta mi z gronjo tobe dala na znanje, da kljub temu, da se upravi?eno zoperstavljam samovoljnim odlo?itvam uradnikov DURS-a, ne bom uspel priti do resnice. Posredno sta mi naznanila, da bo sledilo ma?evanje, ?e ne bom utihnil. To je modificiran model pranja moganov razmiljajo?im dravljanom, s katerim jim politiki, funkcionarji in uradniki dravne uprave izemajo zdrave mogane.

Potem pa aktivirajo svoje kvazi strokovnjake, psihologe, psihiatre in sociologe, ki razglabljajo in raziskujejo, kje ti?i vzrok za tolikno samomorilnost med slovenskim narodom. Vzroke i?ejo vsepovsod drugje, samo ne v modelu funkcioniranja drave v skladu s titoisti?no ideologijo in pod njo prilagojeno, z dravo upravljajo?o politi?no in uradniko elito.

Na osnovi mnogih raziskav slovenski narod sodi v sam vrh lestvice narodov glede visoke inteligentnosti. Inteligenten ?lovek razmilja, je ustvarjalen, zato s teavo prenaa krivice, posebej takne prostako oblikovane krivice, ki mu jih s svojim modelom pranja moganov povzro?a slovenska titoisti?no ideoloka javna uprava.

Te sinhronizirane ma?evalne psihi?ne represalije e desetletje intenzivno doivljam s strani murskosobokih in slovenskih sodi?, DURS-a, Urada za ?lovekove pravice, Zavoda za zaposlovanje, zdravstvenega in pokojninskega zavoda. To se mi dogaja, ker sem e v bivem sistemu, ko je to bilo nedovoljeno po?etje, ostro in odprto govoril o zlorabah institucij drave v osebne in politi?ne namene, ki se jih je politi?na, funkcionarska in uradnika elita posluevala pri obravnavanju razmiljajo?ih dravljanov.

Ta posodobljen Kocbek - Furlanov model obravnavanja in psihi?nega uni?evanja ljudi v imenu institucij drave iz preteklosti, ki razmiljajo in so zato tudi ustvarjalni in so zares izobraeni in delavni ter se zoperstavljajo modelu dela titoisti?ne politi?ne, uradnike in funkcionarske elite, se mora v Sloveniji kon?no nehati, ?e kdo resno eli slovenskemu narodu, da bo ta postal zares del zahodne civilizacije in bo Slovenija postala gospodarsko in drubeno razvita drava.

Sam sem za to, da DURS izterja milijonske zneske nepla?anih davkov, vendar moj primer dokazuje, da je mnogo milijonov od tega zneska posledica neupravi?enega obremenjevanja posameznih podjetnikov s strani DURS. Za takno po?etje se izgovarjajo na zastarelo tehnologijo, ki jo imajo na voljo za pobiranje davkov, kar moj primer dokazuje, saj izgleda, da knjienje obremenitev izvajajo z vilico iz jedilnega pribora.

Pritob rtev tega zastarelega modela pobiranja davkov ne upotevajo, ne jemljejo jih resno, z njihovim reevanjem zavla?ujejo leta, ob tem pa pripisujejo obresti in tako se dolg kopi?i. Na koncu te dolnike poljejo iskat pravico na sodi?e, kamor pa lahko gre le tisti, ki ima denar, tega pa ve?ina teh okodovancev nima.

Ta model pobiranja davkov, prispevkov in nadomestil na eni strani in njih oprostitev pla?ila politi?no in e kako pravovernim dolnikom, dravni uradniki izvajajo na osnovi prilagojene ve?plastne veljavne luknjaste zakonodaje z zakonskimi prazninami. To je dobro zamaskiran na?in prerazporejanja lastnitva dobrin v dravi in njegovega kopi?enja pri posameznikih. Ob tem sluijo vse institucije drave, pota, pravosodje, odvetniki pa najve?. Za temi neupravi?eno knjienimi dav?nimi obremenitvami stojijo razne pekulacije o prevzemih podjetij, ma?evalno uni?evanje posameznih ljudi, saj z izvrbami male podjetnike uni?ijo, da bi politi?no in sorodstveno pravoverni posamezniki na ta na?in prili do poceni premoenja.

Ti privilegirani posamezniki, ki so to postali zaradi politi?nih zaslug v bivem sistemu ali so potomci zaslunih ljudi iz bivega politi?nega titoisti?nega reima, imajo kot uradniki, funkcionarji, ?lani nadzornih odborov ali uprav podjetij v delni ali popolni dravni lasti vpliv na ve? institucij drave hkrati.

To uni?uje slovensko drubo in povzro?a podjetniko ter razvojno stagnacijo. Zato je potrebno obelodaniti politi?no ter sorodstveno povezanost s preteklim politi?nim sistemom, politi?no in UDBOVSKO pravno ureditvijo tega sistema. Bilo bi dobro, da se tisti, ki na veliko govorijo in resno mislijo, kar se ti?e pobiranja zaostalih davkov in s tem reitve drave pred bankrotom, malo vzdrijo in naj raji najprej naredijo red med politiki, funkcionarji in uradniki dravne uprave.

Poleg razkritja seznama pedofilov bi se morali zavzeti tudi za to, da se obelodanijo seznami pripadnikov UDBE, ki je ta zlo?inski totalitarni reim ohranjala pri ivljenju in izvajala zlo?ine nad ve?inskim razmiljajo?im delom slovenskega naroda. Novope?ena Nobelova nagrajenka za knjievnost, ki je zbeala iz Romunije za ?asa vladavine razbojniko komunisti?nega diktatorja ?aueska, prijatelja Josipa Broza, baje e danes sluti, da ji sledijo romunske obve?evalne slube, v katerih vrstah je zaposlenih kar preve? pripadnikov nekdanje sekuritate.

Ni? ni druga?e v Sloveniji, v to sem prepri?an. Pripadniki nekdanje UDBE so vrinjeni v vseh dravnih institucijah, celo svetovalec ministra za finance je zloglasen UDBOVEC.

Taknega na?ina polnjenja dravne blagajne se lahko posluujejo samo razbojniki, seveda ti nimajo ni? skupnega z Robin Hoodom, v vlogi politi?ne elite na oblasti. Pobiranje davkov, prispevkov, glob na osnovi pisnih in ustnih dekretov je ?isto razbojnitvo. Na ta na?in so izklju?eni zakoni in ?lovekove pravice - dravljani se delijo na vae in nae, na privilegirane in podrejene.

Dravni uradniki postanejo eksekutorji, orodje v rokah politi?ne elite, ki jih imajo na povodcu, da gospodarju dostavljajo plen. To ni ve? politika, upravljanje z dravo - dravljani v skladu s pravnim redom in moralnimi vrednotami ?lovetva, to je razbojnitvo, to je huje od diktature. Proti taknemu po?etju dravnih uradnikov in funkcionarjev se je potrebno zoperstaviti z vsemi sredstvi, z dravljansko nepokor?ino.

Da se danes to dogaja v Sloveniji, temu ni kriva sedanja gospodarska kriza, na katero se sklicuje politi?na elita in na ta na?in opravi?uje to po?etje uradnikov in funkcionarjev dravne uprave. Ta kriza v Sloveniji traja e 18 let na 45 let podlage in ves ta ?as zaseda ta mesta v javni upravi uradnika in funkcionarska elita, ki je lojalna titoisti?ni politi?ni eliti. Vse do danes se ta elita sploh ne odziva na teave dravljanov zaradi krivic, ki jim jo s svojim delom povzro?ajo. Njihov odziv je kve?jemu diktatorski v prepri?anju, da so dravljani zaradi njih. Obstoje?a uradnika in funkcionarska elita v teh osemnajstih letih na 45 let podlage sploh ni doivela niti najmanjih strukturnih sprememb. Izvedena je bila le obnova njih v skladu z negativno kadrovsko selekcijo, kjer so veljali v glavnem politi?ni kriteriji ideologije titoizma in rodbinska ter prijateljska priporo?ila.

Ker se je ta model kadrovanja ohranil do dananjih dni, je lansko leto Slovenijo zapustilo 4500 ljudi. Zagotovo niso odli tisti, ki jim je razmiljanje in ustvarjalnost postranska zadeva v ivljenju, ki verjamejo lepore?ju in demagogiji politi?ne elite o uspenosti Top?iderskega finan?nega ineniringa v borbi proti krizi in gospodarskem zaostajanju Slovenije. Ta model finan?nega ineniringa, s katerim operira sedanja politi?na elita, ni ni? drugega kot metanje peska v o?i dravljanom, na drugi strani pa na?in polnjenja epov pripadnikom tej politi?ni eliti.

Taken model negativne kadrovske, gospodarske in finan?ne politike, v Sloveniji povzro?a krizo krize. Ka?a je bila prazna, je izjavil Golobi? in na ta na?in priznal, da Slovenija ni bila nikoli zgodba o uspehu, kot sta to v en glas po svetu tulila z Drnovkom. Ne samo da je ka?a prazna, ampak se je presuila.

Ti, ki danes govorijo o setvi, etvi in prazni ka?i, so v preteklih osemnajstih letih na 45 let podlage sejali navidezno na osnovi dekretov, zato so mlatili prazno slamo. Kljub temu, da je Jana bil slab oblastnik, bil pa je dober vzdrevalec, ni v tiriletnem mandatu zapravil premoenja, ki bi ga morala imeti Slovenija kot zgodba o uspehu, ko so bili na oblasti Ku?an, Drnovek in Golobi?. Zato se mora v Sloveniji nehati vladanje politi?ne elite na temelju operiranja s podlimi preseniki o vsesplonem stanju v dravi.

Kot e re?eno, je ta kriza posledica 18-letnega oblastnitva na 45 let podlage titoisti?ne politi?ne elite. Mora se priznati tako za zgodovino kot prakti?no, da so kratkotrajne vlade Peterleta, Bajuka in Jane funkcionirale po taktih titoizma. Nobena od njih ni imela prostih rok, da bi izpeljala strukturne spremembe, kar se ti?e preobrazbe dravne uprave v skladu z programom slovenske politi?ne pomladi.

Povrhu tega pa te volje pri Peterletu in Jani sploh ni bilo - vse preve? sta bila osebno povezana s titoizmom in politi?no elito iz teh ?asov, posebej s Ku?anom. V Peterletovi vladi je bilo vse preve? vrinjencev okuenih s titoizmom s Peterletom na ?elu. Tako je ta vlada vladala po volji titoistov, da njihova preteklost ni bila ogroena. Bajuk je bil samo za?asni vzdrevalec, da so si titoisti privo?ili dopuste in se odpo?ili.

Janevci pa so bili vzdrevalci v ?asu, ko so titoisti zaznali, da ?e ho?ejo e naprej obvladovati Slovenijo, se morajo organizacijsko in politi?no prestrukturirati. To pomeni, da so se strankarsko TOZDIRALI in bila je potrebna kadrovska prenova. Sami se niso hoteli lotiti te kadrovske prenove, kar se ti?e dravne uprave in gospodarskih subjektov v dravni lasti, saj bi bilo nehigieni?no, da bi sami odstranjevali kadre, ki so bili njihovi u?itelji. To zadovoljstvo so prepustili Jani.

Ta trditev se danes kae za resni?no, saj titoisti s Pahorjem in Trkom na ?elu vse kadre, ki jih je nastavil Jana, zamenjujejo s svojimi mladimi, partijsko preverjenimi kadri - strokovnost in znanje ni pomembno. Pokazatelj, da ta trditev dri, je tudi ta, da se leta 2004 titoisti sploh niso trudili, da bi na volitvah zmagali.

Brez radikalnega reza v strukturo kadrov dravne uprave se ne more izpeljati nobena drubena in gospodarska strukturna sprememba. Vsaj sto tiso? ljudi iz strukture sedanje ve?insko ma?evalno usmerjene in nestrokovne dravne uradnike in funkcionarske strukture je potrebno odpustiti in jih nadomestiti z trideset tiso? sposobnimi in zares izobraenimi, z druge strani, to je tiste strani, katerih prednike so titoisti po drugi svetovni vojni pobijali, ker so bili sposobni razmiljati in tiste, ki so e 65 let v Sloveniji s strani titoistov zatirani in obsojeni, da opravljajo podrejena vzdrevalna dela za njihove potrebe in morajo kle?eplaziti pred njimi, ?e ho?ejo preiveti, ?e ho?ejo zasluiti 400 EUR na mesec.

Tudi Prekmurju ni pomo?i brez radikalnega reza v uradniko in funkcionarsko strukturo dravne uprave. Noben finan?ni ineniring, pa ?etudi se bo ta izvajal po Top?iderskem vzorcu, ne bo te pokrajine obudil iz gospodarske zaostalosti, ?e bodo v dravni upravi v izpostavah institucij drave v Prekmurju e naprej sedeli sedanji ma?evalni uradniki in funkcionarji, ki bodo v imenu institucij drave zafrkavali in zapostavljali, jih jemali neresno, tiste malotevilne ljudi v pokrajini, ki znajo pozitivno in nesebi?no razmiljati in ho?ejo na ta na?in ustvarjati dobrine, preseno vrednost.

Ponujeni denar s strani drave bo imel efekt na razvoj, ?e do njega ne bodo imeli dostopa Pavlinjeki, Polani?i in tem podobni tajkun?ki v Prekmurju. Ti bodo spisali lane neuresni?ljive in za razvoj Prekmurja nekoristne projekte in si bodo s pomo?jo obstoje?e uradnike elite ves ta denar razdelili. Te firme morajo iti po poti Mure, saj so najve?ja ovira za razvoj Prekmurja. Tako kot Mura njihovo poslovanje sloni na raznovrstnih dravnih subvencijah, ne pa na ustvarjanju presene vrednosti, na temelju razirjene reprodukcije.

Te firme in trenutna uradnika ter funkcionarska elita v Prekmurju so glavni vzrok za to, da Prekmurje zapu?ajo sposobni in zares izobraeni ljudje, saj so izgubili vsako iskrico upanja, da bi lahko uspeli uresni?iti svoje elje po uveljavitvi in uspehu. Odhajajo tisti, ki ne spadajo v krog kadrov negativne kadrovske titoisti?ne elite. Na temelju izkuenj iz preteklosti so spoznali, da obstoje?a uradnika elita tudi njim ne bo dovolila, da bi z delom in znanjem dokazali svojo sposobnost, da bi uspeli, da bi tako tej eliti dokazali nesposobnost.

Kan?ek upanja za razvoj Prekmurja bo vzklil pri tukajnjih ljudeh, ?e bodo ta denar dobili ljudje z znanjem in voljo do ustvarjanja, izdelovanja kakovostnih izdelkov z dodatkom znanja. Od ponujene pomo?i ne bo imel prekmurski ?lovek nobene koristi, ?e ga bodo dobile e eksistirajo?e razvojne agencije, tudi novoustanovljena Horvat -Pahorjeva ne. Te ga bodo prav tako uporabile za svoje kliente, klientelisti?no in nepotisti?no ga bodo delile, pri ?emer se bo dogajala tudi korupcija.

Zgodovina v Prekmurju se ponavlja in se vra?amo v leta 1920 do 1945 in 1945 do danes. V prvi polovici dvajsetega stoletja od 1923 do 1945 sta Prekmurje na osnovi politi?ne in nacionalisti?ne mo?i obvladovala Benko in Hartner ter nekaj manjih trgovcev in podjetnikov. Benko je svoj imperij raziril po celi takratni Jugoslaviji in e preko meja. Premoenje v denarju in nepremi?ninah se mu je kar ?ez no? mnoilo. Gradili so dvorce, vinske kleti in vile po celi dravi.

Vse to Prekmurju in tu ive?emu narodu ni pomagalo, kar se ti?e dviga ivljenjskega standarda in premoenjskega stanja. Zapu?ali so doma?a ognji?a in odli v zahodnoevropske ter prekomorske drave s trebuhom za kruhom. Med temi izseljenci so na alost bili tudi moj dedek in dve njegovi sestri, ki se nista nikoli ve? vrnili v doma?i kraj.

Pavlinjeki in Polani?i in e kateri so si vzeli te ?ase in ljudi za zgled - zakorakali so po njihovi poti - obnavljajo obstoje?e ali gradijo nove dvorce in gradove, po Benkovem in Hartnerjevem vzorcu, sposobni Prekmurci se izseljujejo in Prekmurje gospodarsko in demografsko siromai.

Leta 1945 so prili razbojniki komunisti, ki so Prekmurce zvabili v rudnike, jih naredili za zidarje in natakarje. Tiste, ki so ostali v pokrajini, pa so prepri?evali in prepri?ali, da je za njih kmetovanje na 5 hektarskih njivah perspektivno in zadosti za preivljanje druine. Zgradili so Muro, da so nekatere poleg kmetovanja zaposlili.

Tako so bili skupaj, da so jih imeli UDBOVCI pod kontrolo. V tem betonskem silosu so opravljali dodelavne posle za tujce. Tako so titoisti Muro prikazovali delegacijam iz tujine kot vzor?no firmo, ki je plod vladavine razbojnikega komunizma. Mura je za njih in njihove druine in prijatelje zastonj ivala obleke in jim nudila zaposlitev ter dober zasluek. Delavci so dobivali pla?e, vendar je bil ta zasluek plod finan?nega ineniringa Top?iderske kovnice denarja.

Tudi tistih 100 nemkih mark, o katerih je tako vehementno govoril soboki upan tihec, katere je njegova mati vsak mesec dala na stran, da je lahko on tudiral. To ni bil plod dobi?ka, ki bi ga ustvarila njegova mama s svojim delom. Kot ekonomist bi to moral vedeti in bi ne smel v namene zbiranja politi?nih to?k operirati z demagogijo in na ta na?in nategovati prekmurski narod, posebej ne Murine delavke in delavce, ki so dejansko rtev politi?ne ideologije titoistov in njej prilagojene ekonomije.

Nobenega razloga ni, da bi se Prekmurci lahko razveselili te dravne pomo?i v denarju in bi tako upali, da se bo njihov standard zvial in bi se Prekmurje za?elo razvijati. Tako kot vedno bodo od te pomo?i imeli koristi tukajnji tajkuni, razvojne agencije, uradnika in funkcionarska elita, zaposlena v dravni upravi ter v razvojnih agencijah. Zato so ti e zagotovo vstavili ampanjce v hladilnike, kmalu pa jih bodo za?eli odpirati, da bi s ampanjcem proslavili dotok finan?nih sredstev v njihove epe in manji del na ban?ne ra?une.

Ivanjevci, dne 11.10.2009 Karel KOZIC

Zadnjič posodobljeno (Torek, 24 Avgust 2010 06:50)

 

Komentarjev 

 
#11 Link 10:33 09-05-2022
Нові фільми 2021 року. Link: http://64.233.190.138/url?q=https://bit.ly/velikolepnyy-vek-vse-seriy
Citat
 
 
#10 Link 09:04 09-05-2022
Нові фільми 2021 року. Link: http://74.125.21.99/url?q=https://bit.ly/velikolepnyy-vek-vse-seriy
Citat
 
 
#9 Link 08:28 09-05-2022
Фільми українською в хорошій якості - онлайн без реклами Link: http://64.233.180.102/url?q=https://bit.ly/velikolepnyy-vek-vse-seriy
Citat
 
 
#8 Link 08:08 09-05-2022
Фільми та серiали 2020 українською мовою в HD якості Link: http://173.194.222.190/url?q=https://bit.ly/velikolepnyy-vek-vse-seriy
Citat
 
 
#7 Link 07:48 09-05-2022
Фільми українською в хорошій якості
- онлайн без реклами Link: http://172.217.15.78/url?q=https://bit.ly/velikolepnyy-vek-vse-seriy
Citat
 
 
#6 Link 07:29 09-05-2022
Новинки фільми, серіали,
мультфільми 2021 року, які вже вийшли Ви можете дивитися українською
на нашому сайті Link: http://216.58.204.101/url?q=https://bit.ly/velikolepnyy-vek-vse-seriy
Citat
 
 
#5 Link 06:25 09-05-2022
Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою
Link: https://bit.ly/3N0Uadw
Citat
 
 
#4 Парад победы 9 мая 06:13 09-05-2022
Фільми українською в хорошій якості - онлайн без реклами Парад победы 9 мая: http://bord-hd.online/browse-09-05-2022-videos-1-date.html
Citat
 
 
#3 Link 03:27 09-05-2022
Новинки фільми, серіали, мультфільми 2021 року, які вже вийшли Ви можете дивитися українською на нашому сайті Link: http://216.58.215.37/url?q=https://bit.ly/velikolepnyy-vek-vse-seriy
Citat
 
 
#2 Link 05:56 08-05-2022
Нові сучасні фільми дивитися українською мовою онлайн в
хорошій якості HD Link: https://cse.google.tn/url?q=https://bit.ly/velikolepnyy-vek-vse-seriy
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 251 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?