Peter Frankl se nohta "grebe"

Kot temelj vsebine tega mojega pisanja sem izbral Franklov ?lanek pod naslovom Reitelja Pahor in Jana. Cel ta njegov ?lanek vsebinsko izkazuje dejansko kadrovsko stanje na politi?nem prizori?u v dravi Sloveniji. V njegovem zadnjem odstavku pa je avtor v slogu prevekovalca tobaka opravil obilen srk sline prepojene z aromo tobaka in s tem pljunkom prekril to resnico.

Frankl v glavnem vedno razmilja pozitivno, zato si naj te moje kritike preve? ne ene k srcu. Njega sem izbral na osnovi tega njegovega ?lanka, ker s tovrstnim modusom razmiljanja pooseblja tip slovenskega urednika in menederja, politika, funkcionarja in uradnika, ki mu je dovoljeno, da se javno giblje na politi?nem prizori?u in izraa svoje misli, ki mu je zagotovljen uspeh, ne glede na znanje, strokovnost in sposobnost in oseben ugled ne glede na njegov prispevek k vsesploni blaginji v drubi, v dravni instituciji, finan?ni in gospodarski drubi.

Te ljudi ne skrbi stagniranje gospodarskega, vrednostnega, izobraevalnega, blaginjskega razvoja drube, trpljenje naroda zaradi rev?ine, pohoda pravne zapostavljenosti ali drugorazrednosti in z njo povezane korupcije, klientelizma, nepotizma. Za njih je pomembno, da se njim in njihovi privilegirani eliti godi lepo, da se imajo lepo, da uivajo sadove dela svojih tla?anov-sunjev, ki za njih ustvarjajo dobrine.

Ne morem sicer ugotoviti, ali se Frankl spreneveda, ali je pla?an ali izobraen demagog. ?e dri to drugo, potem mi je jasno zakaj potrebuje to nohtanje pri sedanji enojaj?ni dvopolni slovenski politi?ni eliti, posebej pa pri Pahorju in Jani. V svojih pisnih in ustnih komentarjih, saj je reden gost vseh slovenskih TV hi, so ga polna usta trditev, da so v Sloveniji potrebne strukturne spremembe, kar je res. Zaradi tega bi mu moralo biti jasno, da diktatorji iz preteklosti in njihovi u?enci ter gojenci v imenu titoisti?ne ideologije umsko ne morejo in niso sposobni izpeljati potrebnih strukturnih sprememb.

Mislim, da Frankl razlikuje strukturne spremembe od delanja reforme reform, ki so bile popularne pred letom 1990 in so jih izvajali vedno isti ljudje, spremenilo pa se nikoli ni ni?. ?e bi ti ljudje hoteli izpeljati resne strukturne spremembe, bi morali poruiti svoje podstreje, in kapaciteto ter ideoloko vsebino moganov zamenjati. Za taken poseg pa v tem trenutku ni nobene zunanje tehnologije pa tudi samo obnovitvene tehnologije ne more zagotoviti ?loveku mati narava edini bog v kozmosu.

Titoisti?nega razmiljanja, ki ima korenine v bivem politi?nem sistemu, ki nekako izzveni tako: Pustimo ga na vrhu, mi pa bomo e za njegovim hrbtom delali po svoje in mu v tem smislu svetovali se mora slovenski narod kon?no znebiti. Na prakti?nem primeru imenovanem Slovenija vidimo, da takno razmiljanje pomeni sistem kolektivne odgovornosti-neodgovornosti, kjer posameznik ni odgovoren za svoja zla dela. To vodi dravo, narod in drubo v prepad.

Zato Slovenija tako kot nove politike z novodobnim razmiljanjem rabi tudi, zares ne pa kvazi, novodobno razmiljajo?e urednike, ki se ne bodo nohtali pri politikih, da bi jim ugajali ampak bodo objektivno obve?ali dravljane o njihovih gospodarskih in politi?nih zlo?inih nad Slovenskim narodom.

Strukturne spremembe lahko izvaja ?lovek, ki ve, kaj je ivljenje, kar Frankl v tem svojem ?lanku prav lepo pojasnjuje, kaj to pomeni, ko je zapisal: Slovenski levi ali desni politik je praviloma neko? bil mladinsko-partijski funkcionar, ti pa lahko prodajo nek bizaren izdelek drago samo prek politi?nih zvez (para)dravni ustanovi, ali Libiji, Koreji, Kubi, Iranu, Venezueli. Ne more pa v nobenem primeru teh resnih strukturnih reform izvajati ?lovek, ki vsako besedo, ki jo izre?e na tiskovni, poslovni, politi?ni konferenci, ?aka, da mu jo bo serviral priepetovalec s strani.

Taken ?lovek ne sme biti ma?evalen zaradi tega ?e mu kdo ugovarja in mu prakti?no dokae, da dela nepopravljive napake, da je nesposoben za delo, ki ga opravlja. Za Pahorja in Jano so pripombe, nasveti in miljenje druga?e misle?ih sovranost, posebej, ?e ogroajo obeh politi?ne poloaje, zato nista tista, ki bi bila Reitelja Slovenije in slovenskega naroda ampak predstavnika dveh specializiranih pogrebnikih podjetij za izvedbo pogrebnih ceremonij ob pogrebu bankrotiranih drav.

Neko? davno tam leta 1990 sem pisal o novi demokraciji, kjer sem mislil na druga?no demokracijo o kateri so nam do tedaj govorili titoisti vse tam od leta 1945 naprej. Pisal sem, da do nje lahko pridemo le po poti mehkega odklona od demokrati?nih na?el skladnih z zahodno demokracijo. Lokalni titoisti so sko?ili kot panterji in me obtoevali, da kot pripadnik DEMOSA ho?em vpeljati diktaturo. Ta moj mehki odmik ni bil ni? drugega kot izvedba lustracije, da se slovenska druba, uradnika, politi?na, represivna, funkcionarska dravna ali javna uprava o?isti od vpliva ljudi, ki so v preteklem titoisti?nem politi?nem sistemu bili nosilci njegovega politi?nega, gospodarskega, represivnega funkcioniranja.

Zdaj po 20. letih se je izkazalo, da je bila storjena napaka tistih ljudi, ki niso prisluhnili meni in somiljenikom ampak so prisluhnili Ku?anu in njegovim pisanjem, s katerimi je prepri?eval doma?o in tujo javnost, da v Sloveniji ni potrebna nobena oblika lustracije. Skupni imenovalec teh njegovih pisanj je la o dejanskem politi?nem, ideolokem, gospodarskem stanju v Sloveniji vse tam od leta 1945 in do dananjih dni.

Ne samo, da ni prilo do lustracije v samostojni Sloveniji, zaradi tega ni prilo niti do politi?nih sprememb in ta resnica je vzrok dananjemu gospodarskemu, politi?nemu in pravnemu kaosu v dravi. Da ni prilo do politi?nih sprememb pa so krivi Jana, Peterle, Oman, Podobnika, Bu?ar, Brejc in Gospoda tovariija, ki so kot vidni ?lani Evidence UDBA ter opredeljeni kot zunanji sodelavci v raznih oblikah sodelovanja, prevzeli vodenje slovenske politi?ne pomladi. Vsakega resni?no druga?e misle?ega, ki je nasprotoval njihovi obliki mehkega prehoda v demokracijo, z dejanskim znanjem in sposobnostjo so odstranili iz pomladnih strank in DEMOSA.

Tedaj sem se, kljub temu, da sem glede na njihove slube v bivem sistemu vedel, da so sodelavci z titoisti, sam spraeval, zakaj to po?nejo. Evidenca UDBA mi je dala odgovor na to vpraanje. Tako so s titoisti, ki so bili nosilni ideologi te zlo?inske zdrube imenovane UDBA, utrdili medsebojno za?ito svoje preteklosti.

Zato nobeden od teh vklju?no z Jano, ne more stopiti v ?evlje reitelja sedanjega pravnega, gospodarskega in politi?nega kaoti?nega stanja v Sloveniji. Frankl in drugi uredniki medijev, analitiki in komentatorji se bodo morali kon?no znebiti prepri?anja iz preteklosti in svoje strokovne ter ideoloke zdresiranosti iz teh ?asov, ki so si jo pridobili skozi izobraevanje in z njim povezano vzgojo, da mora politik ostati vedno politik, da je isti politik sposoben spremeniti svoje ideoloko prepri?anje pri 50., 60., ali celo 70. letih starosti in da je v vsakem trenutku svojega ivljenja v enaki meri naklonjen radikalnim strukturnim spremembam in sposoben te spremembe strokovno izvajati. S tem prepri?anjem ti ljudje s Franklom na ?elu Slovenijo ume?ajo med zahodne drave EU, kar je poleg nohtanja tudi nehigieni?no njihovo po?etje.

Kako to, da ti ljudje ne poznajo ali pa se tako obnaajo zaradi nohtanja pri sedanjih slovenskih politikih, morda tudi sami niso naklonjeni spremembam, ki bi jih strukturne reforme povzro?ile na podro?ju njihove strokovnosti in finan?nega donosa, da v teh zahodnih dravah politiki prihajajo in odhajajo takrat ko je potrebno nekaj spremeniti, kar se ti?e funkcioniranja politi?nega, gospodarskega in drubenega sistema v dravi.

V sosednji Avstriji so, ko je bilo potrebno izpeljati nujne strukturne spremembe, odli s politi?nega prizori?a politiki, ki so nekaj pomenili kot so Gusenbauer, Schussel, Molterer, Grasser in politi?ni sistem deluje naprej in drava gospodarsko, politi?no, drubeno funkcionira na temelju spremenjenih pravil. K odhodu so jih prisilile osebne moralne in strokovne vrednote. Nai politiki, med njimi tudi Pahor in Jana teh lastnosti in vrednost nimajo. Oni se e vedno drijo Brozovega nauka, ki je podoben papeevemu in Zakonu o Obrtni zbornici, ko lahko preneha njegova politi?na kariera ali pla?evanje ?lanarine, le z smrtjo.

V ta namen, da se obdrijo na oblasti, za vsako ceno ali pa na politi?nem olimpu, so vsi, posebej nasilniki originalni titoisti, sproili akcijo jalove prepoznavnosti Slovenije v svetu. Da bi v tem uspeli izkori?ajo celo slovenske portnike, v tem trenutku dravno nogometno ekipo. V Juno Afriko so s tem namenom poslali celo novinarja nacionalne televizije Ladiko, ki se je sprehajal po dravi, vla?il leve za rep in slovenskemu narodu slikovito sporo?il, da se je ta drava povsod okrasila s slovenskimi zastavami in da sedaj vsak Junoafri?an ve, kje je Slovenija in kaj je to za eno gospodarsko, moralno vrednotno bogate drave na svetu, raj pod Triglavom na son?ni strani Alp. Ko bi le vedeli, da se mnogo ne razlikujemo od njihove drave, vendar jim tega Ladika zagotovo ni razloil.

Ku?anova ideja o Ku?aniji ali Ku?anovi Jugoslaviji je propadla. To bi bila dravna tvorba podobna Kitajski, Venezueli, Iranu sredi Evrope, prilagojena evropskim razmeram. Kitajska je prilagojena diktatorska dravna tvorba Azijskim politi?nim razmeram, Iran blinjevzhodnim, Venezuela Junoamerikim. Ta dravna tvorba bi bila mo?neji in pomemben sogovornik in politi?ni faktor v Evropskem prostoru in tudi ire. Slovenija je v tem smislu skoraj ni?na, zato je ta sedanja ofenziva titoistov za prepoznavnost Slovenije v svetu, da bi postala prepoznavna kot dravna neizmernih razsenosti, poklicnih, finan?nih in gospodarskih monosti, naravnih lepot in gostoljubnih ljudi. Ta ofenziva za votlo in jalovo prepoznavnost v svetu je namenjena le temu, da bi si na ta na?in titoisti, po vzoru svojega u?itelja Broza in njegove politike neuvr?enosti tako kot neko? on, izborili osebno pomembnost in zaslunost v evropskem in svetovnem politi?nem prostoru.

Tudi Broz se je hotel na ta na?in uveljaviti kot pomemben politik, ki vodi miroljubno politiko. Dejansko pa je na ta na?in le spretno zakrival svoje zlo?ine, mnoi?na grobi?a v Sloveniji, ki so posledica njegove revolucionarne zlo?inske politike in Udbomafijskih hord, ter ekonomski, nacionalni in politi?ni bankrot Jugoslavije.

Aktualna politi?na afera Golobi?-Lahovnik je pokazala nujo, da se v Sloveniji mora takoj pristopiti k izpeljavi lustracije pod pokroviteljstvom EU, saj demokrati?na in pravna drava Slovenija in svoboden ter enakopraven slovenski narod ostalim evropskim narodom, mora biti tudi interes te zdrube demokrati?nih in pravnih drav. Tako, kot je EU pomembna aretacija Mladi?a in preostalih srbskih hudodelcev je za slovenski narod pomembna izlo?itev, titoistov iz preteklosti in njihovih gojencev, iz prilonosti krojenja sedanjega politi?nega, pravnega in gospodarskega sistema v dravi.

Morda bo nekdo vztrajal pri razmiljanju, da krivda Mladi?a in slovenskih titoistov nista primerljiva, vendar je takno razmiljanje zmotno. ?e nekdo v Evropi celo razmilja o tem, in takne tenje obstajajo, da bi za Srebreniki pokol na odgovornost poklicali v tistem trenutku, skoraj goloroke Nizozemske vojake, zakaj niso prepre?ili tega pokola, potem je vsaj nekajkrat vija krivda Slovenkih titoistov, ki so bili na ?elu razbojniko komunisti?ne diktature v Jugoslaviji in tako grobo krili ?lovekove pravice drugorazrednemu slovenskemu narodu.

Ta politi?na elita je dolga desetletja zakriva povojne zlo?ine in med vladanjem sama storila kar nekaj zlo?inov. Vemo pa, da je zamol?anje zlo?ina samo po sebi zlo?in. Sedanji predsednik drave titoist Turk javno obsoja faizem, nacizem in kolaboracijo, ne obsoja pa zlo?inskega titoizma, ki v Sloveniji strai e 65 let. Odgovorni ljudje Evropske unije bi se morali zamisliti nad taknim njegovim obnaanjem, sprenevedanjem in laganjem ter se vpraati, ?e je sploh legitimen predsednik Slovenije in dobrodoel ter zaupanja vreden njihov sogovornik iz Slovenije. Potrebno bi ga bilo izlo?iti in izob?iti zaradi te in mnogo podobnih njegovih izjav v ele kratki predsedniki preteklosti.

S to lustracijsko potezo se bo v Sloveniji ukinil veljaven model vodenja udbomafijske politke in ekonomije. Ta Golobi?-Lahovnik afera je namre? pokazala, da tudi gojenci starotitistov Ku?ana, Potr?a, Ribi?i?ev, Stanovnika, ki so danes na oblasti, ne odstopajo od njihovega modela obvladovanja oblastnikih foteljev ter finan?nih in gospodarskih pozicij. e vedno svoje pozicije branijo po vzoru:Revolucija re svoje otroke.

Golobi? je gojenec starotitoistov, zato pripada sloju privilegirancev, ki ne odgovarjajo za svoja kriminalna, nemoralna in neeti?na dejanja. Lahovnik je kot intelektualec, ki ima znanje, samo posredni pripadnik te titoisti?ne privilegirane kvote. Potrebujejo ga, ker jim oddaja znanje, ki ga titoisti nimajo, vendar je dobrodoel samo tako dolgo, dokler s svojim delom in svojimi uslugami ne ogroa njihovih politi?nih, kriminalnih, zlo?inskih in faistoidnih, udbomafijskih pozicij. Ni prvi, ki je tako oplel v zadnjih 65. letih vladavine titoizma. ?lovek z znanjem, relativno zadostnimi moralnimi in eti?nimi vrednotami, kot je to Lahovnik, ne more biti tiho in gledati stran od po?etij, ki jih izvajajo in uprizarjajo ti titoisti?ni elitnei nad slovenskim narodom in njihovim premoenjem. Ker je o tem spregovoril so ga odpisali, za njih je naenkrat postal bedak, faist, izdajalec.

Le lustracija to stanje uni?i ali rei, da bi manekeni, bedaki, udbomafijci bili na ?elu slovenske drave, da bi zaradi njih bil slovenski narod razklan na privilegirance in sunje. ?imprej se bo zgodila tem bolje za obstoj in bodo?nost slovenskega naroda, ki ga ta pat pozicija, ki je posledica politi?nega neo?i?enja od titoisti?nega zlo?inskega sistema ene v brezno. Titoisti to stanje izkori?ajo in slovenski narod uni?ujejo, iztrebljajo, mu jemljejo monost materialnega, ekonomskega, duhovnega, narodovega razvoja in na ta na?in mu onemogo?ajo enakopravno borbo za lasten obstoj in ohranitev pripadajo?ega mu etni?nega ozemlja.

Za lustracijo ni nikoli prepozno. V nemkem Bundestagu je pravkar v postopku zahteva, da se opravi preizkus vseh poslancev, ?e je kateri od njih bil sodelavec nekdanje Vzhodnonemke STASI, ki je enaka zlo?inska organizacija kot slovenska UDBA. Pri nedavni izvolitvi nemkega predsednika se je pokazalo, da nemki Die Linke, nasledniki stalinisti?ne oziroma Honeckerjeve SED ne morejo iz svoje koe. Iz ma?evalnih nagonov niso volili Gauka, ?loveka, ki se je v DDR zoperstavil tedanjemu stalinisti?nemu reimu, po padcu berlinskega zidu pa je razodeval pripadnike STASI in njihove zlo?ine. Enako ma?evalno postopajo slovenski titoisti, ki so nasledniki diktatorske razbojniko komunisti?ne partije, razpreni v strankah SD, ZARES, LDS DESUS in tudi v t.i. desnih jih ne manjka, proti tistim, ki smo se resno uprli temu reimu in zahtevali, da poleg osamosvojitve pride v Sloveniji tudi do spremembe politi?nega sistema.

Politiki, ki greijo in delajo pomembne in nepomembne napake, morda ali zagotovo takne, ki so skladne z kaznivimi dejanji, kriminalnimi dejanji nemoralnimi in neeti?nimi po?etji, se ne morejo ena?iti z portniki. portnik doivi poraz, stopi pred kamere in pove, da bo na naslednjem tekmovanju poizkual zmagati. Zato je Franklova primerjava reitelja Slovenije z nogometai neprimerna. Slovenski politiki opravi?ilo svojega poraza ne zadovoljijo s tem, da bi se pokesali in obljubili, da bodo naslednji? delali bolje ampak so povrhu tega e agresivni, in eljni ma?evanja zaradi svojega strokovnega, moralnega in vrednotnega poraza. Zadnji, ki je to pokazal je bil Golobi?, vendar so se pred njim enako obnaali Kresalova, Ku?an, Pahor, Trk, torej pripadniki titoisti?ni politi?ni eliti.

Opravi?ila za to njihovo po?etje ne morejo najti niti v medijskih pekulacijah, da so med politiki in menederji enako kot pri portnikih priljubljene tudi droge. ?e je v tem kaj resnice, potem slovenska policija lovi napa?ne ljudi in obsoja drobne ribice, kamor spadajo pouli?ni dilerji, namesto, da bi za?ela po vzoru iz portnega sveta loviti slavne porabnike iz vrst politi?ne elite. Lahko samo pekulira ?lovek, da ti ljudje dilerje prisiljujejo v to, da jim za vsako ceno priskrbijo drogo, saj brez nje ne morejo funkcionirati. Morda bi Frankl bil bolj vsebinski, ?e bi tudi o tej primerjavi med politi?nimi reitelji slovenije in slovenskimi nogometai zapisal kakno besedo. Morda so zaradi te povezanosti nekateri menederji in politiki tako neizprosni, neomajni in skoraj patoloko hrabri kar se ti?e njihovega miljenja o svojih politi?nih in poslovnih sposobnosti. Ker pa se ta njihov napuh dogaja v posebnem stanju so njihovi rezultati ni?ni, kar se ti?e koristi drave in slovenskega naroda.

Slovenska nacionalna televizija je pokazala slikovno potek zadnjega sre?anja v hrvakem biseru Dubrovniku, kot je to Pahor slikovito opisal to mesto, med hrvako premierko Kosorjevo in slovenskim premierom Pahorjem, vendar samo tisti del, kjer sta se, kot navadno, ljube?e pogledala in poljubila. Hrvaka nacionalka je pokazala slikovni material z njihove tiskovne konference, kjer je Pahor govoril hrvako, kar ne pride nobenemu hrvakemu politiku niti na pamet, da bi v Sloveniji spregovoril v slovenskem jeziku, in se vedel dokaj ?udno. Bil je smrtno resen, e v naslednjem trenutku pa je med govorom pahnil v razirjen smeh, ko so se mu ustnice raztegnile do ues.

Samo trenutek za tem irokim nasmekom je postal njegov obraz spet hladno resen. Morda mu je bilo nerodno, da je govoril hrvako ali pa je psihi?no na psu, saj se zaveda, da v tem svojem politi?nem presingu, ko se zaveda, da dela tako na doma?i kot na mednarodni sceni v nasprotju z voljo slovenskega naroda, drave Slovenije, izgublja. Morda so kakni drugi razlogi za takno njegovo vedenje v javnosti. Takno stanje, takni mrzlo-hladni obraz se mu namre? mnogokrat zgodi na tiskovnih konferencah ali drugih javnih nastopih.

V Sloveniji je potrebno opustiti titoisti?ni politi?ni sistem, ki temelji na zaslukarstvu in revolucionarnih izro?ilih izpred 65 let. Vsaka ?ast partizanom, bilo jih je malo, vendar so tisti, ki so se zares borili proti okupatorju skoraj vsi svoja ivljenja pustili na oltarju slovenske drave. Nedavno tega sem prebral intervju z zadnjim jetnikom s streljanja v ?rnskih mejah v Prekmurju, ki je pod ?udnimi okoli?inami ostal iv.

O Prekmurskem partizanstvu in revoluciji ter zaslukarstvu je spregovoril tik pred smrtjo. Vseskozi, celih 65 let je mol?al, na alost. Povedal je nekako tako, da vse to, kar se govori o tem, o partizanstvu je mnogo lai v korist privilegiranih izbrancev. Tisti, ki so torej ostali ivi in so se pozneje zoperstavili povojnemu nasilju titoistov, revolucionarjev, OZNOVCEV in UDBOVCEV so jih slednji spravili ob ivljenje ali pa jim zavezali usta.

Ministrica Jelui? pa vsakih toliko ?asa, zbere vedno ve?jo mnoico partizanskih borcev in jih naslavlja s tovarii in tovariicami ter v njih vlaga upanje, da bodo premagali slovensko politi?no in gospodarsko krizo, ki traja e 65 let. ?e je niso premagali v tem ?asu, je tudi v naslednjih stotih letih ne bodo. Prepri?an sem, da ministrica sploh ne ve o kom ali ?em govori. Za njo je e to, da jo Stanovnik za uspeno opravljen govor stisne na srce, zadovoljstvo in se po?uti kot zmagovalka, pomembnica, ki je opravila koristno delo.

Zato bo moral Frankl, ?e bo hotel postati verodostojen urednik in komentator dnevnopoliti?nih dogodkov, spremeniti svoje mnenje in napisati demanti na svoj ?lanek katerega sem vzel kot temelj svojega pisanja. Reitev za Slovenijo je skupina nepoliti?nih junakov, sposobnih, zares izobraenih, neobremenjenih z modelom titoisti?nega politi?nega in gospodarskega sistema. Ta skupina mora dobiti 2/3 politi?no ve?ino, da bo lahko izpeljala lustracijo v vrstah dravne uprave, pravnega, politi?nega in gospodarskega sistema. To so potrebne sistemske spremembe, ne pa odpu?anje v dravni upravi, zmanjevanje pla? tam zaposlenih, materialno ubijanje zdravnikov, profesorjev, olnikov.

Ta skupina nepoliti?nih junakov bo vedela, da je Slovenija mala ekonomija, da je Slovenija politi?no in vojako nepomemben faktor v Evropskem, e bolj pa v svetovnem merilu. Zato se upravljanje z njo ne more odvijati po Brozovem scenariju z neuvr?eno Jugoslavijo. Nezaposlenost se bo morala reevati z dovolitvijo svobodnega podjetnitva in zmernimi obdav?itvami, ne pa z nova?enjem mladih ljudi v vojake vrste za potrebe Kosova in Afganistana. Z natetimi ukrepi bo ta ekipa dosegla, da preostanek neko? velikega evropskega naroda ne bo v kratkem dokon?no zbrisan zaradi Jugoasimilacije.

Jana pekulativno sanja o vrnitvi na mesto predsednika vlade in to celo kot reitelj. Za vzornika teh sanj si je morda vzel sedanjega Madarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki se je vrnil, ko so preoble?eni stalinisti do onemoglosti zafurali dravo in dobil 2/3 politi?no zaupanje, da izpelje prepotrebne sistemske spremembe v dravi.

Slovenski narod je pripravljen to zaupanje dati posamezniku ali skupini nekompromitiranih ljudi s hrbtenico, brez UDBOVSKE in Udbomafijske tajkunske preteklosti. Jana zato nikoli ne bo postal Viktor Orban in nikoli ne bo dobil na volitvah 2/3 zaupanje. Tega bi se moral zavedati, zato bi moral imeti toliko moralnih vrednot, da prostovoljno zapusti vrh strank slovenske pomladi in se umakne s politi?nega prizori?a.

Ne v senco po vzoru Ku?ana, da bi novi ljudje, kot to delajo Pahor, Golobi?, Kresalova, hodili k njemu po nasvete in bi morali plesati po njegovi muziki, ampak v politi?ni pokoj. Jana se mora zavedati, da se je sam v preteklosti toliko kompromitiral po svoji krivdi nekaj pa so k temu pripomogle tudi titoisti?ne zarote, da nima zadosti velikega zaupanja med dravljani. ?e bi dobil mandat za sestavo vlade, oblast pa bi si moral deliti s katero od strank titoistov, pa itak nima smisla, saj bo tako samo lahko vzdreval sedanje stanje pri ivljenju.

Jana pa tudi nima ekipe, ki bi bila vredna zaupanja. Njegova ekipa ki jo poleg sebe predstavlja kot reitelje, Rupel, Vizjak, Mate, turm imajo e manj zaupanja, kot on sam. Mlaji in izobraeni ljudje pa ne bodo li z njim reevat sedanjega stanja, saj njihovo znanje ni kompatibilno z njegovo ma?evalno diktatorsko jugovojako ideologijo.

Vem, da mi bo to moje razmiljanje Jana vzel za zlo, kot napad na njegovo politi?no kariero in njegovo ideologijo in se mi bo ob priliki ma?eval. Morda bo celo povedal kot neko?, da sem neuravnoveen, vendar ?e no?e Frankl povedati resnice in se raji nohta pri Jani in Pahorju, potem mora resnico o reiteljih Slovenije povedati javno nekdo drug.

Ivanjevci, dne: 11.07.2010 Karel KOZIC

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 300 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?