Eni gibajo sodne organe

 

Republika Slovenija
Okrožno sodiš?e v Ljubljani

Tav?arjeva 9

1000 Ljubljana

 

Spoštovani, še posebno vršilka dolžnosti ga. Martina Erzin,

Ker gre za vidik tako tudi izklju?nega obveš?anja in informiranja v najširšem pomenu tudi v splošno dobro, mi je popolnoma absurdno sprenevedanje na ne vem kakšne pravilnike, ki naj bi jih po  navedbah spisal predhodnik Andrej Baraga. In ta je odletel domnevno zaradi telefonskih klicev zaposlenih!

Še hujše je, da velja zdaj vsaj še dvojna krivica, saj se konkretno zaposleni zavedajo nezakonitosti in neustavnosti, pa jo vseeno izvajajo! Morda jo celo v glihanju pokrivajo? Strinjam se, da je lahko varnostni ukrep glede kakršnegakoli nasilja, ki pa se lahko izvaja z osebno izkaznico ali pa brez nje. Noben  dokument pa? ne spreminja karakterja osebe, kakor tudi ne na?elno nobena obleka!

Se pravi , da ne maram takšnega ping-ponga ali pretiranega mol?anja, pri ?emer morate biti seznanjeni z zakonom o osebnem varovanju. Najostreje sem namre? že isti dan(ko se je dogajal neljubi dogodek) pri nezakonitem popisovanju že protestiral v tajništvu, ki pa ni želelo ustrezno protokolirati mojih ve? kakor samo umestnih pritožb (mimogrede v zavedanje ni odve?, da prepre?evanje pritožbe, ?etudi bi jo želel podati ustno na zapisnik predstavlja kaznivo dejanje...!)

V tem primeru gre med drugim za domnevno nezakoniti pravilnik, pri ?emer bi lahko izpostavljal tudi dilemo predal?nikov, kjer vsebina potem predstavlja osebno lastnino v katero ravno nimajo nepooblaš?ene osebe pravice niti gledati. A ni samo dilema sprenevedanja glede pravnih sredstev , pri ?emer je varstvo ?udEŽno vezano na status!

Da sem spodbijal  in tudi osebno zahteval spisek  uradno vseh do sedaj popisanih oseb je lahko tudi moj interes (pa? konkreten primer se nanaša tudi na javnost, ki se nezaslišano popisuje in s katere se evidentno, da razbrati prisotnost na tako imenovanih vseh odprtih javnih obravnavah; pri tem še dodatno za intermezzo omenjam, da je spoštovana žena sedanjega pravosodnega ministra naredila tudi hud lapsus ob moji prisotnosti, ko je sode? po mojem vedenju poslanih vabilih bila razprava na glavno obravnavo, ki se je prekvalificirala na soo?enju v poravnavo/mediacijo v premoru 5 minut, pri ?emer  je prekinitev obravnave z vsesplošno prisotnost javnosti pri takih dejanjih res zakonsko nedopustna;

sam sem sicer še mnenja , da zadeva, ki sem jo kot zainteresirani posameznik javnosti spremljal lahko zastara in da se neupravi?eno prevaljujejo stroški na davkopla?evalsko breme, ?eprav obstaja odškodninska odgovornost zavoljo neizvajanja vseh potrebnih konkretnih in skrbnih ravnanj ).

Kot javnost pa? ne smem motiti procesa, ki se odvija v sodnih dvoranah, a videne kršitve so le preob?utne, da bi mol?al. Lahko pa pozivam in isto?asno obveš?am informacijsko pooblaš?enko in pravosodno ministrstvo, ki med drugim dovoljuje tudi takšno stanje s preverjanjem katerihkoli oseb, ki se s tem še izrecno ne strinjajo!

Zavoljo neustreznega odziva in nepovratnega informiranja tudi mene (še hujše je da danes vidim konkretno epilog nadaljevanja take prakse) ponovno protokolirano prosim, da odgovorite po katerem aktu sodiš?a, ki je seveda v skladu z direktivami EU, našo Ustavo, kakor drugimi mednarodnimi kakor doma?imi vsaj zakonskim pravnim aktov sme sploh varnostna služba kontrolirati istovetnost posameznikov, ki predstavljajo javnost?

Le ?emu potem kakršne sodbe v imenu ljudstva, ?e že tu lahko zasledimo farso? Seveda pri?akujem izjasnjevanje na pisno glede bistvenih in adekvatnih vprašanj, ki so celo preliminarnega zna?aja v drugih postopkih, ki bi jih moralo to sodiš?e nemudoma razrešiti ali pa odstopiti Ustavnemu sodiš?u!!!

Enostavno sem prepri?an, da gre za nasilje sodiš?a, ki se v mojem primeru nanaša še na širšo paleto nerazrešenih celo fundamentalnih ?lovekovih pravic in svoboš?in. Namre?  kolikor se spomnim 8. ?lena URS velja usklajenost z EU direktivami, kar po svoje le ne spominja toliko preve? na nekdanji tako oklicevani gnili SFRJ maršalat.... ?
Tu nastopa dilema na ?emu se gradijo vsa ta popisovanja in dejanja, pri ?emer ni storjeno nikakršno kaznivo dejanje in ?emu se eventualno lahko izvajajo zbiranja in kakršnikoli dosjeji vsaj prisotnosti? Na drugi strani pa imamo tako o?itAne kršitve!

Normalno pri?akujem, da v najkrajšem možnem ?asu mi dostavite vsebinske in življenjske odgovore na že  postavljena vprašanja, pri ?emer  pri?akujem tudi vsaj na vpogled dodatno kopijo seznama vseh, ki jih je varnostna služba tako popisala... Seveda je grmada še bolj akutnih nerazrešenih preliminarnih vprašanj, ki se po mojem vedenju bolj le prašijo?

Pri tem ne sprejemam nesposobnost in nestrokovnost pogleda stvari skozi druga?na o?ala oziroma opti?ni kot, ki tako kaže le izoblikovani inertni oportunisti?ni okvir plašnic nezmožnosti celostne in celovite percepcije obravnav in razreševanj celo za res nemoteno "Salomonovo" delo. Obstoje?a integrirana splošna normalnost v iskanju odgovorov nefunkcionalnega uradništva brez temeljitih predpostavk prijaznosti in vljudnosti kaže le dodatno nesmotrno in ne sorazmernostno zlorabo domnevno molkov organov, pri ?emer je celo spervertirana logika pri prizadetosti in povzro?eni nepopravljivi storjeni škodi.

Seveda obstajajo tako uredbe vlade tako glede upravnega poslovanja, kakor navezujo? po analogiji za vse ostale javne institucije.In tudi sodiš?a potem niso izjema! Odmev, da se nekaj ukrepa in se v resnici le pokriva minimalno nedostojna dejanja pa že mo?no na?enja zob ?asa. Le to jih namre? ne odvezuje ne dolžnosti in obveznosti, da storjeno ?im bolj nepristransko sanirajo in retributivno povrnejo!

Razlog ti?i tudi v humanosti in dostojnosti, ki seveda obstaja v dinami?nem mehanizmu, a ne tako, da jo privle?eš za lase za le posameznike, medtem pa jo drugim enostavno odrekaš in to celo brez tehtnih in utemeljenih dobrih podlag. V kolikor je to še sploh pravna država in vladavina prava bi lahko brez dvoma to pri?akoval še posebno kadar ste izrecno opozorjeni na UStrezne vrednote, merila in kriterije. In še hujše je, da je socialni korektiv že zdavnaj zavoljo sprenevedanj na psu.

V kolikor še to velja le po potrebi in kakor za koga  spominja kve?jemu na kakšna družinska podjetja, ne pa pojem države ali njenih konkretnih inštitucij. Tudi ni le dilema kakršnegakoli evidentiranja, slikanja, snemanja, sodnih kartonov ampak prvenstveno neizvajanje celo konkretno pravne in socialne države in ne odgovarjanje na vse poslane dopise in druga dejanja skladno z zapisanimi normami.

V kolikor gre le za lastno samo zaverovanost in utilitarno vrednost na ra?un brezbrižnosti za druge potem to zagotovo ni vestno in gospodarno delo v imenu delodajalca RS in seveda na njegov »davkopla?evalski« ra?un? Institucija tako neizpodbitno v privilegirane položaje postavlja kriminalce in druge kršilce, saj za poštene državljane ne omogo?ajo niti minimalnih pravnih, socialnih, zdravstvenih in drugih standardov, ?eprav so se že po argumentacijski logiki nasploh zavezali v teoreti?nih krepostih.

Nih?e si ne zasluži kazni (nagrade), še posebno kadar se izvaja nedvomno prisila kot ultima ratio. Kaj mi pomaga celo namerna negotovost, parcialna zakonitost ter ustavnost še zdale? ne za vse in sprevra?anje »nullum crimen nulla poena sine lege praevia« kadar si domnevno sami niso pridobili direktne premoženjske koristi, a so jo drugim z svojimi ravnanji, opuš?anji in dopuš?anji neizpodbitno povzro?ili v enormnem in absolutnem obsegu!

Pri?akujem torej ustrezne sestanke s konkretnimi dejanji in konec sprenevedanj ter zagovarjanja na pretirano zasedenost (poiš?ite mi prosim pristojnega in pooblaš?enega sogovornika)

Odgovor pri?akujem pisno.
Pozdrav Štefan Perki?

Ljubljana, 8. 06.2010

Dodatek OPS:

In slovensko sodstvo ima na osnovnih spletnih straneh tudi tega sodiš?a zapisano:

"Dobrim škoduje, kdor prizanaša slabim. Seneka.
Bonis nocet, qui malis parcet"