V Sloveniji se izvaja na?rtni SOCIALNI GENOCID ali RODOMOR, a vam to RTV SLO in drugi mediji prikrivajo!

Spotovani dravljani in dravljanke, ko gre za vas in tudi v vao kodo, bodo uradniki vedno dejali, da je tako po zakonu ali celo Ustavi. Ko pa gre za krenje temeljne drubene pogodbe, ki je zaveza med dravo in dravljani, jo pa lahko krijo in se vam ob tem e v brk smejijo. Vsaka kritev Ustave - temeljne drubene pogodbe pomeni, da nismo pravna in tudi ne demokrati?na drava.

Kajti pravna pravi?na drava je eden od osrednjih stebrov demokracije, demokracija pa je, ?e govorimo od dvosmerni cesti, kjer veljajo pravila tako za oblastnike, kot za vsakogar izmed nas dravljanov. Vsi smo enaki pred zakonom in Ustavo RS, ?e tega ni, in to dokazujemo v ve? primerih, je ta drava e vedno totalitarna. Ko boste vi zamudili rok za pritobo en dan, bodo vao pritobo organi, kot prepozno zavrgli. Ko organi krijo celo temeljni pravni akt kar je Ustava, bodo pa za to nali kopice izgovorov. Vi ne morete imeti izgovorov, oni se vam pa smejijo, ko jih sploh nimajo.

Poglejte dragi sodravljani kaj so nam govorili gospoda tik preden smo vstopili v EU in NATO, da so si ustvarili vico in Kalifornijo, mi pa bomo ravnokar e brez spodnjic ostali.

Namesto pravne in socialne drave, zlate dobe, sre?ne generacije pa doivljamo v Sloveniji pravi GENOCID ali RODOMOR.

Kaj smo dolni predati naim naslednjim rodovom? Bolje, kot smo sami prejeli v upravljanje od naih prednikov. Kako nam pa danes kae? Ali smo na tem, da bomo naim novim rodovom sploh omogo?ili prihodnost v Sloveniji? Kako, ?e je vse ve? ljudi na obrobju in se jih za eno Vrhniko ali Ko?evje vsako leto izseli iz te drave? Kako smo si Slovenci ob vem bogastvu in ob vseh potencialih dovolili kaj takega??? Res se je treba vpraati o svoji vesti, o razlikovanju kaj je prav in kaj je narobe, ?e pristajamo in ne reagiramo na anomalije, ki nas peljejo v propad.

POSTAVLJA SE TA TRENUTEK NAJPOMEMBNEJE VPRAANJE: Koliko ljudi je v resnici telesno, duevno, psihi?no, moralno, socialno zdravih, inteligentnih, razumnih, ?love?nih in aktivnih v samostojni dravi Sloveniji, ki propada in koliko jih je v resnici e socialno/ drubeno razkrojenih, telesno, duevno, psihi?no, moralno in intelektualno obolelih?


Kdo in kako lahko rei takno dravo in prevzame odgovornost za taknih in druga?nih 2.062.784 ljudi (01. 01. 2015) ? In kdo bo prevzel odgovornost za socialni, kulturni, pravosodni, gospodarski, finan?ni genocid drave, za vsakrno drugo nepotrebno preteklo in sedanje trpljenje otrok in odraslih ( tudi nepotrebnih in prezgodnjih smrti), prav vsakega od njih od nas, za nekatere e ve? kot dve desetletji? Kdo? In ali se bodo sklicevali na krizo, nepritevnost, bolezen, nesposobnost, nevednost, neznanje, nemo?, nemotivacijo, prenizko pla?o,....?

SE BODO OPRAVI?ILI, DELALI DRUGA?E,...? KAKO NAPREJ? Je v svetu druga?e?

REPUBLIKA SLOVENIJA IN SOCIALNI GENOCID ALI SOCIALNI/DRUBENI RAZKROJ V EVROPSKI UNIJI LETA 2015 SOODGOVORNI ZA DRUBENO STANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI:

Predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor univ. dipl. politolog smeri mednarodne dejavnosti, Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar Predsednik Dravnega zbora g. Dr. Milan Brglez, Predsednik Dravnega sveta g. Mitja Bervar.

PRISEGA FUNKCIONARJEV: "Prisegam, da bom spotoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi mo?mi deloval za blaginjo Slovenije.

Drava blaginje je drava, ki je prevzela odgovornost za socialno varnost in blagostanje dravljanov, katerim zagotavlja tudi ustrezni ivljenjski standard in ve? kot o?itno je, da Slovenija ni drava blaginje.

113.288 nezaposlenih; (dec.2015)

290.000 ljudi pod pragom rev?ine;

150-250 000 registriranih alkoholikov;

4.000, brezdomcev;

290 000 bolnikih staleev ljudi;

525.206 receptov za antidepresive;

predlani 448 samomorov;

160 000 prejemnikov Rde?ega kria;

54 000 prejemnikov socialne pomo?i;

410 000 oseb izpostavljenih tveganju socialni izklju?enosti;

206 000 upokojencev na pragu rev?ine;

48 000 prejemnikov minimalne pla?e;

preko 1500 zapornikov in e in e......

razne humanitarne pomo?i , medsebojne pomo?i, ki reujejo rev?ino, tevilne bolezni in hospitalizacije, ste?aji, deloacije, sodni postopki, izselitev iz drave, delo na ?rno, kriminal, umori, korupcija, droge, nasilja, prepiri, sovratva, zamere, osamljenosti, pomanjkanja ljubezni, lo?itveni postopki, otroci prepu?eni sami sebi in internetu, mobingi, diskriminacije, stigmatizacije, neenakosti, prometne nesre?e, razne deviantnosti (npr. prostitucija zaradi preivetja), odvisnosti in tako dalje.

Norost je delati vedno iste stvari in pri?akovati druga?ne rezultate (Albert Einstein).

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZAGOTAVLJA:

Slovenija je pravna in socialna drava (2. ?len )

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti (34. ?len)

Drava varuje druino, materinstvo, o?etovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere (53. ?len)


SOCIALNI GENOCID ALI RODOMOR

Socialni genocid pomeni propad socialne in pravne drave, drubeni razkroj, krenje Ustave in drugih mednarodnih dokumentov o ?lovekovih pravicah ter absurdno teptanje ?love?nosti in ?lovekega dostojanstva;

socialni genocid pomeni socialne nemire v dravi, sovranost, medsebojna nasprotja, razslojevanje ljudi na bogate in revne, raz?love?enje ljudi / individuma in drube, razpad druin in partnerskih skupnosti, vsakrna nasilja, nezadovoljstva, apatijo, depresijo,..........;

socialni genocid pomeni, da je po podatkih Javnega Intituta za nacionalno zdravje leta 2013 storilo samomor 448 oseb, kar je pet oseb ve? kot leto prej in kar 32 ve? kot leta 2010 (361 mokih in 87 ensk), 2011 je bilo 437 samomorov in se tako Slovenija po samomorilnem koli?niku uvr?a med deset najbolj ogroenih drav na svetu; tevilo samomorov v Sloveniji se v zadnjih tirih letih znova pove?uje, a je e vedno ob?utno nije kot recimo leta 2000, ko je samomor naredilo 588 ljudi; ocenjujem, da je od leta 2000 do 2013 v Sloveniji storilo samomor preko 5 000 ljudi;

socialni genocid pomeni v letih 2012 in 2013 kriminalisti?na obravnava skupno 53 umorov, poskusov umorov, ubojev in poskusov ubojev; tudi to je Slovenija;

socialni genocid pomeni na primer v 2013 policijska obravnava 1921 primerov druinskega nasilja in 2793 primerov obravnave druinskega nasilja na centru za socialno delo; nasilje v druini od sredine 2013 tudi dejansko nara?a. Ta porast je po opaanjih policije povezan predvsem s socialnimi stiskami ljudi in zlorabo alkohola. Kriza bi lahko tako svoje tako svoje uni?ujo?e posledice pokazala ele zdaj; socialna problematika se namre? na stopnji kriminala lahko odrazi ele z zamikom, tudi ve?letnim;

socialni genocid pomeni nara?anje kaznivih dejanj; po opaanju kriminalistov je za porast po 2009 zagotovo kriva tudi gospodarska kriza, ki se odraa v vedno huji socialni krizi; v Sloveniji med letom 2001 in 2013 trend ropov in roparskih tatvin zlagoma nara?a. Rekordno je bilo sicer leto 2006, ko so policisti obravnavali kar 682 ropov in poskusov ropov. Najbolj mirno je bilo s 421 ropi leto 2003, v letu 2013 je bilo 459 ropov;
socialni genocid pomeni tudi spolno nasilje, ki je v nara?anju; med to nasilje tejemo tako posilstva in spolne napade na odrasle osebe kot tudi napade na mladoletne in slabotne osebe. Policija je med leti 2001 in 2013 najve? primerov spolnega nasilja, 474, obravnavala leta 2010, najmanj, 338, pa leta 2001, 2013 pa 366 primerov;

socialni genocid pomeni, da se je v tujino odselilo/ migriralo leta 2013 5.392 ljudi, leta 2012 pa celo 7.905, leta 2011 pa 3.888,......; iz Slovenije je od leta 1991 do danes migriralo preko 150.000 dravljanov. Okoli 20% teh slovenskih migrantov se neko? kasneje vrnejo v Slovenijo, ostali se ne vra?ajo. Nikoli ve?. Ob tem je treba upotevati, da v to tevilo niso zajeti slovenski migranti, ki hodijo dnevno na za?asno delo v tujino, katerih je okoli 15.000;

socialni genocid pomeni, da je v olskem letu 2012 /2013 odlo v tujino na tudij ali prakso 1735 mladih, ki se zagotovo ne bodo eleli vrniti;

socialni genocid pomeni, da v 21. stoletju v glavnem mestu drave in drugih mestih obstajajo za revne ljudi in brezdomce ( ne po svoji krivdi ) ljudske kuhinje in zaveti?a;
socialni genocid pomeni, da v 21. stoletju po tevilnih mestih ljudje stojijo v vrstah pred Rde?im kriem (160 000 prejemnikov), Karitas, Zvezo prijateljev mladine,....;

socialni genocid pomeni, da je v Sloveniji zagotovo preko 4000 brezdomcev, nih?e verjetno ne ve natan?ne tevilke. Brezdomstva je veliko vrst. Tako imenovana Evropska klasifikacija brezdomstva (ETHOS, 2004) obsega tiri temeljne (in 13 bolj podrobno razvr?enih) kategorije brezdomstva, ki so: biti brez strehe, biti brez stanovanja, bivati v negotovih pogojih ter bivati v neprimernih pogojih.

Prvi dve kategoriji predstavljata odkrito ali vidno, cestno brezdomstvo, drugi dve kategoriji pa skrito ali manj vidno brezdomstvo. Razumevanje obeh oblik je pomembno, ker se iz skritega brezdomstva oblikuje odkrito, kar pomeni, da se moramo e posebej ?e elimo delovati preventivno ukvarjati tudi s prikritim;

socialni genocid pomeni nezaposlenost; 107. 488 nezaposlenih le registriranih ljudi ( 2013 je bila 28% nezaposlenost mladih pod 25 let) ;

socialni genocid pomeni diskriminacija pri zaposlovanju na ra?un prijateljskih vezi;
socialni genocid pomeni, da je v zadnjih sedmih letih je v ste?aju kon?alo dobrih osem tiso? Slovencev, ki so ostali dolni ve? kot 1,6 milijarde evrov. Lani 2014 je bilo v Sloveniji v postopkih osebnega ste?aja prijavljenih za ve? kot 750 milijonov evrov terjatev. Vse ve?je tevilo osebnih ste?ajev ob?utijo tudi banke, zavarovalnice in druga...;

socialni genocid pomeni zapiranje tevilnih podjetij, delavci brez pla? in pla?anih prispevkov;

socialni genocid pomenijo delavci na minimalnih pla?ah; od januarja 2015 dalje minimalna pla?a znaa 790,73 evra bruto / 604,36 evra neto;

socialni genocid pomeni, da se tevilo prejemnikov denarne socialne pomo?i v Sloveniji pove?uje. Februarja so jih nateli nekaj manj kot 54.000, kar je okoli 4000 upravi?encev ve? kot lani; denarna socialna pomo? je namenjena zadovoljevanju minimalnih ivljenjskih potreb v viini, ki omogo?a preivetje; uveljavite jo lahko, ?e dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom dolo?eni pogoji (osnovni znesek minimalnega dohodka);

socialni genocid pomeni osnovni znesek minimalnega dohodka, ki znaa 270,82 evrov, ki je tudi znesek denarne socialne pomo?i;

socialni genocid pomenijo deloacije, rubei, izklapljanje gospodinjskih storitev;
socialni genocid pomeni protipravno izkori?anje nacionalnega premoenja in naravnih virov;

socialni genocid pomenijo razlike v osebnih prejemkih;

socialni genocid pomeni izkori?anje in pregorevanje ljudi na delovnih mestih in sicer za profit posameznih elit, ki sluijo kapitalisti?nemu sistemu;

socialni genocid pomeni, da je bilo v letu 2014 v Sloveniji 290.177 primerov za?asne zadranosti iz dela zaradi bolezni, pokodb in drugih zdravstvenih razlogov, na ZZZS pa ocenjujejo, da je glede na tevilo zabeleenih dni bolnike odsotnosti vsak dan iz slube odsotnih 34.000 zaposlenih. e ve? kot tri leta ni bilo v slubi 345 zaposlenih, ve? kot pet let pa 27 ljudi. Najve?krat so na bolnikem staleu v gospodarski dejavnosti, ki vklju?uje javno upravo in obrambo ter dejavnost obvezne socialne varnosti. tevilo dni bolnikih odsotnosti v javni upravi je bilo 2013 za 375 tiso? ve? kot leta 2010;

socialni genocid pomeni, da po podatkih Nacionalnega intituta za javno zdravje tevilo izdanih antidepresivov pri nas nara?a. Najve? zdravil proti depresiji zdravniki predpiejo odraslim med 45. in 64. letom starosti, enskam celo dvakrat ve? kot mokim. Uporaba pomirjeval pa na drugi strani upada. V Sloveniji je bilo lani izdanih ve? kot pol milijona - 525.206 - receptov za antidepresive.

Kot pravijo na intitutu, njihova poraba nara?a tako v Sloveniji kot v drugih dravah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. V letih 2011 in 2012 so imeli tisti, ki so obiskali zdravnika na primarni ravni zaradi teav z duevnim zdravjem, najpogosteje anksiozne motnje, reakcije na hud stres in prilagoditvene motnje ter depresivne epizode.

Natan?neje re?eno, moki so zdravnika obiskali zaradi duevnih in vedenjskih motenj, ki jih je povzro?ilo uivanje alkohola, enske pa zaradi neopredeljene demence. Po podatkih intituta so zdravniki na primarni ravni med letoma 2009 in 2013 zabeleili v povpre?ju 91.774 obiskov letno zaradi razli?nih duevnih motenj, kar pomeni 45 obiskov na 1000 prebivalcev na leto. Ve?krat so zdravnika zaradi teav duevnega zdravja obiskale enske kot moki.

Slednji po navedbah strokovnjakov o tovrstnih psihi?nih teavah neradi govorijo in se z njimi spopadajo druga?e kot enske. Posledica duevnih motenj je poleg jemanja antidepresivov tudi kori?enje bolnikega statusa, ki je dolg. Povpre?no trajanje ene odsotnosti z dela zaradi duevnih motenj je med letoma 2009 in 2013 znaalo 44 dni, za moke 48, za enske pa 42 dni;

socialni genocid predstavlja na svojevrsten na?in tudi farmacevtska industrija s svojimi stranskimi u?inki; revni ljudje, ki nimajo za preivetje in so slabega zdravja zagotovo pri zdravniku e vedno brez teav dobijo na recept raznovrstna zdravila (predvsem antidepresive in zdravila proti bole?inam; brezposelni ljudje pogosto uivajo antidepresive /pomirjevala), kruha na recept al e nimamo, od teh zdravil imajo stranske u?inke, ki jim proizvedejo nove bolezni, ne odpravijo pa vzroka njihovih bolezni, vzrok pa je najpogosteje njihovo ivljenje v stresu (brezposelnost, podhranjenost, konstantno pomanjkanje /rev?ina,..);

in ker vzroki niso odpravljeni jim zdravniki kroni?no in vztrajno predpisujejo zdravila, ljudje postanejo odvisniki, farmacevtska industrija pa slui na ra?un ?lovekih socialnih stisk; medtem ko si bogati lahko privo?ijo ugodneje ivljenje, hiter samopla?niki pregled pri izbranih zdravnikih, tudi v tujini, alternativno, naravno medicino, kakovostno prehrano, bogato kulturno ivljenje, duhovno ivljenje, ...in se ne posluujejo v takni meri farmacije; po objavljenih podatkih Nacionalnega intituta za javno zdravje je bilo leta 2013 izdanih 17 milijonov receptov v vrednosti 451 milijonov evrov; vsak prebivalec pa je v povpre?ju prejel 8,26 recepta s predpisanimi zdravili v vrednosti 219 evrov;

socialni genocid pomenijo nenormalno in nesprejemljivo dolge ?akalne dobe na redne specialisti?ne preglede; ko potrebujete na primer prvi zobozdravstveni pregled boste ?akali v Ljubljani 240 dni, za oskrbo zoba z zobno prevleko, boste na storitev ?akali tudi ve? kot 1 leto; za razli?ne redne operativne posege na Ortopedski kliniki v Ljubljani za leto 2015 so ?akalne dobe od 190 do celo 970 dni, revmatoloka klinika UKC v letu 2014 428 dni (samopla?niko pa seveda ve?ino zdravstvenih storitev dobite v roku enega tedna do 14 dni kar si revni in tisti srednjega sloja ne morejo privo?iti, ljudje celo prej umrejo za posledicami bolezni preden do?akajo dobljen datum pri specialistu, ki bi moral bolezen zdraviti, v najboljem primeru se jim bolezen zagotovo poslaba);

dejstvo je, da ko ?lovek potrebuje zdravnika - specialista ga zagotovo potrebuje takoj /nujno oz. ?imprej, izraz redno, ki ga beremo na napotnicah se mi zdi neprimeren in velikokrat prepozen; ?akalne dobe v zdravstvu se podaljujejo, kaejo podatki Nacionalnega intituta za javno zdravje (Nijz 2014), ki na mesec spremlja le 13 vrst specialisti?nih ambulant in 47 preiskav in operacij.

V teh ?akalnih vrstah je ?akalo 163.671 oseb, od tega 19.564 nedopustno dolgo; opazovana podro?ja so samo del?ek celotnega zdravstva, a o?itno je, da se dostopnost bolnikov do zdravnikov v celoti poslabuje: ni odve? zapisati, da se s ?akalnimi dobami, ki so pravi odsev kondicije zdravstva, e dolgo ne ukvarja nih?e - ne ministrstvo za zdravje ne vlada in ne zdravstvena blagajna (ZZZS);

socialni genocid pomeni, da zaradi posledic alkohola slovenske bolninice sprejmejo okoli 4000 ljudi letno, na leto jih zaradi alkohola umre med 300 in 400. ?e k temu pritejemo e dejstvo, da je priblino vsaka tretja rtev prometne nesre?e posledica uporabe alkohola in tevilo samomorov zaradi alkoholizma ter uni?ena ivljenja najblijih druinskih ?lanov, se tevilka absolutno povia.

Natan?nega tevila, koliko alkoholikov imamo v Sloveniji, ni, tevilka se giblje med 150 tiso? in 250 tiso?. Najnoveji podatki so pokazali, da je mogo?e z gotovostjo ugotoviti, da je 15 odstotkov odraslih mokih odvisnih od alkohola, nadaljnjih 15 odstotkov pa jih pije ?ezmerno. To je grozljivih 30 odstotkov odraslih mokih, starejih od 20 let. A da ne bo dileme, z alkoholom imajo teave tudi enske. V Sloveniji velja razmerje med mokimi, ki so se zdravili zaradi alkohola, in enskami, ki so se zdravile, 1 : 4 . Po popiti koli?ini alkohola veljamo za mokro drubo, saj smo v samem evropskem vrhu. Slovenec, stareji od 15 let, spije na leto namre? med deset in petnajst litrov ?istega alkohola;

socialni genocid pomeni, da je po podatkih iz Raziskovanja o dohodkih in ivljenjskih pogojih za leto 2014 je bila stopnja tveganja rev?ine v Sloveniji 14,5-odstotna. To pomeni, da je v Sloveniji ivelo pod pragom tveganja rev?ine 14,5 % ali priblino 290.000 oseb.

Letni prag tveganja rev?ine za eno?lansko gospodinjstvo je znaal 7.146 EUR; razpololjivi neto dohodek oseb, ki so ivele pod pragom tveganja rev?ine, je bil torej niji od 596 EUR na ekvivalentno odraslo osebo na mesec. Prag tveganja rev?ine za tiri?lansko druino z dvema odraslima in z dvema otrokoma, mlajima od 14 let, je znaal 1.251 EUR na mesec, prag za dvo?lansko gospodinjstvo brez otrok pa 893 EUR na mesec;

socialni genocid pomeni, da so med vsemi osebami pod pragom tveganja rev?ine najve?ji, 26-odstotni, dele predstavljali upokojenci (18 % upokojene enske in 8 % upokojeni moki), sledile so brezposelne osebe s 24-odstotnim deleem, nato mladoletni otroci z 19-odstotnim deleem in delovno aktivne osebe z 18-odstotnim deleem, najmanj, 13 %, pa je bilo med osebami pod pragom tveganja rev?ine drugih neaktivnih oseb (nezmonih za delo, gospodinj, tudentov).

Glede na prejnje leto se je od vseh natetih skupin oseb pod pragom tveganja rev?ine najbolj zmanjal dele upokojencev (za 6 odstotnih to?k), pove?al pa dele brezposelnih oseb (za 7 odstotnih to?k);

socialni genocid pomeni, da je 410 000 oseb izpostavljenih tveganju socialni izklju?enosti;

socialni genocid pomeni, da je v letu 2013 na pragu rev?ine ivelo e okoli 206.000 upokojencev. Upokojencem se ne usklajujejo pokojnine s pla?ami. Tisti, ki imajo nad 622 pokojnine so ostali brez letnega dodatka. Nekateri so izgubili varstveni dodatek ali pa so se mu bili prisiljeni (da ne izgubijo nepremi?nine) odpovedati zaradi omejitve pri dedovanju zapu?ine dedi?ev. Prav tako se dobljene redne socialne denarne pomo?i (od 13. prejete dalje) omejijo pri dedovanju morebitne zapu?ine. Ukinjene so dravne pokojnine;

socialni genocid pomeni, da je povpre?na pokojnina 2013 znaala 617 evrov, kar predstavlja 62 odstotkov povpre?ne slovenske pla?e. Pokojnine so v zadnjem desetletju ob?utno padle. e sedanje pokojnine so zelo nizke, saj je po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za julij 2013 ve?ina upokojencev prejemala pokojnino pod 700 evrov. Pokojnino, vijo od tiso?aka, pa je prejemalo le osem odstotkov upokojencev. Posebej skrb zbujajo? je podatek, da znaa dele tistih upokojencev, ki prejemajo pokojnino pod 400 evrov, kar 28 odstotkov;

socialni genocid pomeni, da Kazalniki o dohodku in rev?ini v letu 2013 kaejo, da se je znial vpliv socialnih transferjev na znievanje rev?ine, poro?ajo statistiki: ?e v dohodek ne bi teli socialnih transferjev, torej druinskih in socialnih prejemkov, bi stopnja tveganja rev?ine znaala 25,3 odstotka, ?e bi od dohodka odteli e pokojnine, bi se e dodatno zviala, in sicer na 42,3 odstotka.;

socialni genocid pomeni, da je od za?etka recesije v Sloveniji je vsaj 7.000 revnih otrok ve?. Zadnji uradno dostopni podatki za leto 2013 kaejo, da pod pragom rev?ine ivi 14,7 % otrok, in da jih je 15,1 % materialno prikrajanih. Revni otroci v letu 2012 so bili v povpre?ju bolj revni kot v letu 2008 pove?ala se je namre? vrzel rev?ine, kar pomeni, da so padli globlje oz. dlje od praga rev?ine;

socialni genocid pomeni tudi naslednje: dale? najbolj ranljiva skupina so gospodinjstva z brezposelnimi ?lani in vzdrevanimi otroci kar 75,2 % jih ivi pod pragom rev?ine - skoraj polovico druin z otroki in z manj kot polovico delovno aktivnih ?lanov je e pod pragom rev?ine 45,5 % - vsaka tretja enostarevska druina ivi pod pragom rev?ine 30,1 % - od leta 2008 se nam je zelo pove?ala tudi brezposelnost mladih (15-24 let) in sicer za 11 odstotnih to?k na 21,6 % populacije, kar je izjemno zaskrbljujo?e - zaznavajo porast tudi med skupino tistih mladih, ki se ne izobraujejo, niso vklju?eni v poklicno usposabljanje in so nezaposleni, teh je e skoraj 10 %;

socialni genocid pomeni raznovrstno nasilje drave nad posameznikom (npr. var?evalni ukrepi), nasilje delodajalca nad delavcem, nasilja v druini, v oli, na cesti, raznovrstna medsebojna nasilja, nasilja, ki jih prikazujejo mediji;

socialni genocid pomeni vedno ve? sodnih (nereenih) postopkov;

socialni genocid se zgodi na nek na?in tudi s splavom nerojenega ?lovekega bitja; v Sloveniji je bilo med leti 1979 in 2004 opravljenih najmanj 400.000 splavov (skupaj s splavi, povzro?enimi v postopkih umetne oploditve in z uporabo abortivne kontracepcije). Leta 2010 je bilo po podatkih IVZ opravljenih nekaj ve? kot 4.300 splavov, leta 2012 pa le e 4.106. Splav je v dananjem ?asu e skoraj povsod osnovna pravica vsake enske, medtem ko se pravica do ivljenja otroka e vedno in vedno bolj trdno postavlja na drugo mesto.

Ali to pomeni, da je reitev za ve?jo rodnost in preivetje Slovencev in ostalih narodov v ukinjanju splavov? Ne, zagotovo ne. Je pa gotovo v osve?anju in ozave?anju, da otrok ne postane ?lovek ele ob rojstvu ali ob za?etku bitja srca, ampak je ?loveko bitje e od samega za?etka in ni le nepomemben kup?ek celic;

socialni genocid na svojevrsten na?in pomenijo psihiatri?ne ustanove in druge podobne institucije in zavodi kot so: domovi starejih, zapori, zavodi za zdravljenje odvisnosti, zavodi za tako ali druga?e prizadete ljudi, prevzgojni domovi in podobno; rehabilitacijo, vzgojo in ivljenje vseh teh ljudi bi bilo potrebno urediti na bolj human na?in, kajti stanje v katerem se nahajajo ima vzrok in posledico v drubeni odgovornosti in ne le njih samih. V vseh natetih oblikah ivljenja so vsi ves ?as stigmatizirani, manjvredni, prizadeti in ?e in ko izidejo iz njih so brez vsake perspektive in nikoli enakovredni ?lani drube in to ni dobro za napredek drube; in lahko bi e kaj natevali.

Prestopnike raje umaknemo iz drube, v institucije, kot so zapori, poboljevalnice, ali posebne zavode, namesto da bi jih poskuali ?im bolj vklju?iti v drubo. Slovenija je v Evropi glede na tevilo takih intitucij, v katere ljudi odloimo, tako v vrhu Evrope. Na to kae tudi ve? kot 100-odstotna zasedenost naih zaporov (preko 1500 zapornikov). Za?aran krog nasilja se sam od sebe ne bo pretrgal. Tudi ?e je nekdo prestal kazen ne bo ?udeno za?el druga?e funkcionirati. Premalo je psihoanalize. Po drugi strani pa smo bombardirani z izvajanjem birokracije in administracije, namesto da bi se ukvarjali s ?lovekom ( Sendi Murgel).

Vsaka druba mora najprej ustvariti sistem in na?in ivljenja, ki ne bo ustvarjal razmer, ki lahko privedejo do raznih deviantnosti in nezaeljenih stanj, torej ustvariti razmere, v katerih bo vsak posameznik lahko normalno zadovoljeval ?loveke potrebe, uresni?eval svoje elje, potrebe, cilje, sanje in ivel zdravo in vitalno ivljenje do pozne starosti, to je edini izhod, edina reitev za izhod iz drubene krize posameznih drav in krize celotnega ?lovetva ter vzpostavitev civilizacije v pravem smislu besede.

Biti civiliziran pomeni biti ?lovek in drugemu dovoliti biti ?lovek, biti ?lovek pomeni uresni?evati se v vseh svojih razsenostih in potencialih v osebno korist in korist celotne drube za ohranjevanje in nadaljevanje ?loveke vrste, seveda se zato moramo najprej odlo?iti, soglaati, potem pa udejanjati.

Prvega januarja 2015 je imela Slovenija 2.062.874 prebivalcev, od tega v februarju delovnega aktivnega prebivalstva 797, 360, aprila je tevilo upokojencev znaalo 612.041, najve?, 431.745, je bilo prejemnikov starostnih pokojnin, tevilo vseh tudentov: 42.922, dijakov cca 76 000 (2013), cca 170 700 osnovnoolcev, cca 125 000 predolskih otrok (2011), v 2014 ivorojenih 21. 165 in umrlih 18 886.

Slovenija pa ima tudi ( namenoma ve?krat PONAVLJAM, ker so podatki alarmantni ) letno preko 400 samomorilcev, 250 000 registriranih alkoholikov, pod pragom tveganja rev?ine 290 000 ljudi, na pragu rev?ine 206. 000 upokojencev, 410 000 oseb izpostavljenih tveganju socialni izklju?enosti; 290.177 primerov za?asne zadranosti iz dela zaradi bolezni, 525.206 - receptov za antidepresive, 107. 488 nezaposlenih registriranih ljudi, preko 4000 brezdomcev, ?ez 1500 zapornikov, 54 000 prejemnikov denarne socialne pomo?i, 160 000 prejemnikov Rde?ega kria, 48 000 prejemnikov minimalne pla?e, neteto prejemnikov Karitasa, Zveze prijateljev mladine, Anine zvezdice (in drugih humanitarnih oblik pomo?i).

Med glavnimi vzroki umrljivosti v Sloveniji izstopa umrljivost za rakom, ki je ve?ja od povpre?ne stopnje umrljivosti zaradi raka v dravah OECD-ja.V Sloveniji letno zboli za rakom ve? kot 10.000 prebivalcev, umre pa jih okrog 6.000. Najpogosteji rak v Sloveniji je pri enskah rak dojke, pri mokih pa rak plju? (2010). Zanimivo in grozljivo bi bilo verjetno poznati pravo tevilko vseh obolelih ljudi za posledicami socialnega genocida in z njim povezanih posledic v Sloveniji ter drugih vzrokov in pa tevilko vseh, ki in koliko prinaamo zasluek farmacevtski industriji.

Glede na definicijo zdravja Svetovne zdravstvene organizacije pa lahko vidimo, da celostnega zdravja pravzaprav ni. Del nikoli ne more biti zdrav, ?e ni zdrava celota ( dejal e Platon); ?lovek ne more biti zdrav, ?e ni zdrava druba in druba nikoli ne more biti zdrava, ?e ho?ete uspena, ?e niso zdravi vsi njeni deli, vsi ljudje, Poznate definicijo zdravja?

Zdravje predstavlja stanje popolne telesne, duevne in socialne blaginje. Prvotno so zdravje ozna?evali kot odsotnost bolezni ali onemoglosti. Po novejih spoznanjih in stali?ih Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje celovit in dinami?en sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja ter omogo?a posamezniku in skupnosti opravljati vse bioloke, socialne in poklicne funkcije in prepre?evati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt.

Sodobna definicija zato opredeljuje zdravje kot splono vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno ivljenje slehernega posameznika in skupnosti kot celote. Zdravje je po tej definiciji dinami?no ravnovesje telesnih, duevnih, ?ustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kae v zmonosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marve? odgovornost celotne drubene skupnosti.

Zdravje je temelj socialnega in gospodarskega razvoja in odsev razmer v drubi v posameznem zgodovinskem obdobju. Je odsev preteklih in sedanjih dogajanj, u?inkov dednosti in okolja ter ?lovekovega odzivanja. Na zdravje vplivajo bioloke, socialne, kulturne, tehnoloke, psiholoke, demografske, politi?ne in civilizacijske razmere ter odzivanje zdravstvenega sistema na zdravstvene potrebe ljudi.

ALI JE SLOVENSKA DRUBA ZDRAVA? Ali je ?loveka druba zdrava?

ALI JE SLOVENSKA DRAVA ZDRAVA?

ALI JE (SLOVENSKA) DRUBA/ DRAVA V DRUBENEM RAZKROJU /socialnem genocidu?

IN KAJ JE SPLOH ZDRAVJE, SPOTOVANI POLITIKI, SPOTOVANI DRAVLJANI-KE?

KAKNO JE V RESNICI VAE NAE - CELOSTNO - SKUPNOSTNO ZDRAVJE?

KAKNA JE PRAVZAPRAV NAA DRUBA, NAA DRAVA, ?E HO?ETE SVET V KATEREM IVIMO? ALI ELIMO DRUBENE SPREMEMBE?

KAKNO PRIHODNOST ELIMO ZASE, ZA SOLJUDI IN ZA NAE POTOMCE, ZA PLANET?

KAJ SMO ZA SEDANJOST IN PRIHODNOST SPLOH PRIPRAVLJENI STORITI ? E DANES!

SMO SPOSOBNI SOITJA, SPRAVE, PRIJATELJSTVA, SODELOVANJA, POVEZOVANJA, NA?RTOVANJA,..?

SMO SPOSOBNI DELATI DRUGA?E, BOLJE, ZA VSE SKUPAJ?

POGOSTO SLIIMO STOPITI SKUPAJ. ZAKAJ TEGA E NISMO STORILI?

TAKO PREPROSTO JE SAMO BITI TO KAR E SMO; BITI ?LOVEK! BODIMO TO!


"Kaj lahko vsi naredimo? Najbolj neverjetne stvari. Lahko gremo na luno in e naprej. Lahko reimo skrivnosti bolezni, zmanjamo lakoto in trpljenje, pove?amo tevilo in kvaliteto prilonosti, dosegljive za vsakogar, in ustvarimo tisto, kar e ne obstaja, a bo izboljalo pogoje za vse ?lovetvo. Lahko prinesemo mir tja, kjer je bila neko? vojna, in prijateljstvo, kjer je neko? prevladovalo sovratvo. Lahko raziskujemo nebo, pregledujemo globine oceana in preiskujemo neomejeno kreativnost in kapaciteto ?lovekega uma." (Jim Rohn)

Kar je najbolj preprosto, doumemo prav nazadnje, ko smo preizkusili e vse ostalo. Ali je kakna pot, da bi se stvari za?eli lotevati z drugega konca in bi si prihranili vso dolgo pot? (F. Dostojevski)

Vse dobro vsem nam!

Dragica Marei?, dipl. soc. delavka


V?lanite se v Gibanje OPS TUKAJ pa bomo naredili skupaj kar je naa pravica in dolnost. To je treba narediti, ne samo togo biti.

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 207 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?