Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Ime priimek___________________

Vaš naslov______________________

Poštna številka in kraj__________________RTV – Slovenija

Služba za obračun RTV prispevka

Oddelek za poslovanje z zavezanci

Čufarjeva 2

P.P. 590, 1001 LJUBLJANA

Datum: ___________________


Zadeva: ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA – Odgovor na vaš odgovor št. ______________z dne____________


Spoštovani!

Sporočam, da sem prejel vaš odgovor na mojo reklamacijo, ki pa je skrajno sprenevedajoč in zavajajoč. V enem delu celo navajate, da: »Ker torej ne gre za obligacijsko dajatev, se OZ ne nanaša na RTV prispevek; iz njega ne izhajajo za zavezanca nikakršne pravice, za RTV pa nikakršne dolžnosti.«

Ob tem pa ne navedete, kateri členi katerega zakona ščitijo prisilne plačevalce RTV dajatve pred samovoljo odgovornih v RTV SLO, ko gre za cenzuro in diskriminacijo drugače mislečih, in pred neracionalno porabo našega (tudi mojega denarja) že vplačanega iz naslova vsiljenega RTV davka.

Kaj pravi Ustava RS in nekdanji Varuh človekovih pravic:

"Pravica do obveščenosti – temeljna človekova pravica

Ustava RS v drugem odstavku 39. člena daje vsakomur pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Pravica do svobodnega izražanja, ki vključuje tudi pravico sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti (10. člen konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope) oziroma pravico prostega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej (19. člen mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah OZN) nedvomno sodi med temeljne človekove pravice."

Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin v RS, Ivan Bizjak, 18. september 1998

Ne glede na to, ali štejete mojo upravičeno reklamacijo, podano v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih za nepravilno, ker naj ne bi temeljila na pravi zakonski podlagi, boste morali sami sebi, meni in javnosti odgovoriti na konkretna vprašanja, ki izhajajo iz konkretnih zadev, naštetih v reklamaciji, ki dokazujejo, da ne delujete v skladu z Ustavo RS in zakoni. Reklamacije niste obravnavali vsebinsko, ampak ste to obšli s sklicevanjem na mojo domnevno neustreznost uporabe pravne podlage. V odgovoru v zadnjem delu sicer omenjate, da ne gre za napake urednikov, temveč za uredniške odločitve in omenjate zgolj eno od navedenih postavk v reklamaciji, vlaganje Zakona o odpravi privilegijev socializma v DZ s strani Gibanja OPS. V morebitni tožbi vam bo dokazano, da zavajate, ker bomo izpostavili primere, kjer ste javnosti celovito in obširno predstavili vlaganje drugih veliko manj pomembnih vlaganj zakonov v parlamentarno proceduro kot je Zakon o odpravi privilegijev socializma in za večino škodljive tranzicije, ki zadeva cca 80% neprivilegiranih državljank in državljanov.

V vašem površnem in zavajajočem odgovoru niti ne omenite drugega primera, navedenega v reklamaciji, kjer ste javnosti prikrili, da je bil na Državni volilni komisiji RS opravljen nadzor s strani civilne iniciative Gibanje OPS in je zaradi ugotovljenih hudih nepravilnost potekala kriminalistična preiskava skoraj leto dni, a je bila ta opravljena katastrofalno nestrokovno, saj v tej preiskavi ni bil zaslišan niti prijavitelj suma ugotovljenih kaznivih dejanj.

V popolnosti ste se izognili tudi navedbam v reklamaciji, ko je naveden primer kršenja Ustave RS, ki zagotavlja pravico do popravka, Zvezi domoljubnih društev Hervardi, ki so bili v vaši oddaji »Koalicija sovraštva« označeni kot neonacisti. Po podani zahtevi za popravek tega brez obrazložitve, ki jo terja Zakon o medijih in bi jo morali podati v 24-ih urah, niste podali, kar je grobo kršenje Zakona o medijih ter zagotovo tudi zakona o RTV SLO, posledično pa kršenje ustave, ki vsakomur omogoča pravico do popravka.

To so kršitve s strani odgovornih oseb, ki spadajo že na področje kazenske zakonodaje, saj gre za očitno zavestno opuščanje dolžnih ravnanj.

Posledično mi je že iz teh razlogov kršena ustavna pravica, izhajajoča iz 39. člena ustave RS, ki mi zagotavlja pravico do seznanjanja z informacijami javnega značaja s strani Zavoda RTV SLO, ki ga za to plačujem kot javni zavod oziroma servis. Kljub tako očitnim kršitvam Ustave in zakonov, ki sem jih dokazal v reklamaciji, nimate nobene pravice me prisiljevati, da še naprej plačujem tak javni zavod.

Po pogovoru predstavnikov Gibanja OPS z glavno urednico TV Slovenije iz lanskega leta , torej 2014, izhaja, da se je problemov, navedenih v reklamaciji, v popolnosti zavedala in je obljubila, da bodo napake oziroma kršitve zakonodaje popravili. Podala je tudi obljubo, da bodo odprli medijski prostor, ker se je očitno zavedala diskriminacije nekaterih civilnih iniciativ, a po tem kljub dogovoru tega niso storili. Tukaj si oglejte, kaj je obljubila glavna odgovorna urednica, pa tega ni uresničila:

https://www.youtube.com/watch?v=vYdaG13jrEg, https://www.youtube.com/watch?v=VUl3D9IITWQ

Ste pa zgolj delno z novo kršitvijo Zakona o medijih, ki zahteva celovito in korektno obveščanje javnosti, popravili cenzuro z 28.04. 2011, ko ste posneli dogodek vlaganja Zakona OPS v parlamentarno proceduro, saj ga je Gibanje OPS vložilo ponovno, in ste, kot rečeno skopo, nekorektno in nestrokovno o tem sicer poročali. Iz tega izhaja, da ste se cenzure iz leta 2011 zavedali in ni bil razlog neporočanja o tem odločitev urednika, temveč namerna cenzura, ki je ustavno in zakonsko nedopustna ter diskriminacijska do vlagatelja zakona glede na druge vlagatelje drugih, celo manj pomembnih zakonov.

Poleg tega sem navedel v zavrnitvi za plačilo vsiljenega RTV prispevka dodatno eklatantno kršitev zakonov RS in notranjih pravil zavoda RTV SLO, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu št. 322-6/2010/2 in 322-6/2010/15, katero ste očitno spregledali in tudi v tem delu na mojo reklamacijo niste odgovorili. Tudi RTV SLO je tako kot drugi državni zavodi zavezan k racionalnemu in zakonitemu poslovanju, kar se tiče porabe davkoplačevalskega denarja, ki ga plačujemo v razne državne blagajne. V reviziji je Računsko sodišče RS ugotovilo grozljive nepravilnosti, kar se tiče vašega poslovanja, ki nimajo nobene zveze s poslovanjem dobrega gospodarja, k čemur vas zavezuje zakon. V reklamaciji sem vas prosil, da mi sporočite, kdo je za nesporno ugotovljene nepravilnosti v Zavodu posebnega družbenega pomena RTV SLO prevzel materialno in kazensko odgovornost in kdaj bo nezakonito in neracionalno porabljen oziroma pokraden tudi moj denar vrnjen, da bo lahko porabljen za primarne namene delovanja Zavoda RTV SLO.

Na to vprašanje nisem dobil nobenega odgovora in ga še vedno zahtevam brez sprenevedanja in brez ovinkarjenja ter sklicevanja na nekakšne abstraktne ugotovitve, da ker RTV dajatev ne spada v Zakon o obligacijskih razmerjih, nimate nobene dolžnosti do RTV prisilnih plačnikov, mi prisilni plačevalci pa nobenih pravic do RTV Slovenija.

Ponovno vas pozivam, da mojo reklamacijo oziroma popolnoma upravičeno zavrnitev plačila vsiljenega RTV »prispevka« upoštevate v celoti in mi ne pošiljate več novih položnic. Namreč nihče me ne more in ne sme prisiljevati, da naj plačujem Javni zavod posebnega pomena RTV SLO, ki dokazano krši Ustavno in zakonsko ureditev slovenske države.

Napovedujem tožbo tudi pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, saj gre s strani RTV SLO za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih varuje tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Če bo treba, se bom obrnil tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strassbourgu.


Vas lepo pozdravljam!


Ime in priimek______________________

Lastnoročni podpis___________________Osnovni dokument za reklamiranje in zavrnitev vsiljenega RTV prispevka imate TUKAJ