Objavaljeno v SVET24 v soboto 4.4.2015 s spremnim zapisom v nadaljevanju

"Janez Jana je pred TV-ekrani ve?krat izzval Milana Ku?ana na soo?enje, ta pa njegove pozive vztrajno zavra?a. Zdaj se je na omreju pojavila celo skupina, ki je dolo?ila tako datum kot kraj zgodovinskega dogodka.

Tudi v naem ?asniku smo pisali o ve?kratnih pozivih Janeza Jane Milanu Ku?anu, da bi se z njim soo?il. Letos je ta poziv ponovil dvakrat: v televizijskem intervjuju na nacionalni televiziji ter na televiziji Top TV, ki je v lasti Vladimirja Voduka. Ob tem vodja opozicije vztrajno ponavlja, da Ku?ana na soo?enje vabi e trideset let.

Ku?an, ki je te pozive doslej bolj ali manj ignoriral, se je tokrat vseeno odzval. Po slovesnosti ob 25. obletnici odhoda slovenskih delegatov s 14. izrednega kongresa ZKJ je izjavil, da bi se Jana lahko z njim soo?il e vsaj trikrat, ko je kandidiral za predsednika drave, vendar nikoli ni zbral dovolj poguma. Kot je dodal, ga ima o?itno zdaj, ko Ku?an ni ve? del politi?nega dogajanja. Ob tem je izjavil e: Prav tako nikakor ne nameravam sodelovati v norosti slovenske politi?ne srenje, ki s tem odmika pozornost s pravih tem. Vedno sem nasprotoval slikanju slovenskega politi?nega prizori?a, ki ga on vztrajno ponavlja: da je politika poligon, ki je razpet med dva ?loveka.

A gibanje OPS (Osve?eni prebivalci Slovenije) se je odlo?ilo, da do soo?enja mora priti. Dolo?ili so datum 1. maj in tudi kraj: Cankarjev dom. Nato so na facebooku ustanovili skupino: Soo?enje KU?AN&JANA v ivo pred civilno drubo v Cankarjevem domu KAJ JE LO PO LETU 1988 NAROBE? (Pomagaj, da se zgodi!). Skupini se je pridruilo e ve? sto Slovencev, ki si elijo, da bi do soo?enja prilo. Kot nam je razloil Ladislav Troha, predstavnik gibanja OPS, oni dogodka ne mislijo organizirati, je pa ustanovitev facebook skupine v resnici poziv RTV Slovenija, naj tak dogodek pripravi, saj zanj vlada veliko zanimanje javnosti. Ob tem poudarja, da bi, ko bi bil enkrat dogodek organiziran, vabila obema politikoma poslana in vpraanja pripravljena, bilo ?isto vseeno, ?e bi na soo?enje prila oba. Tudi prazen stol bi v takem primeru veliko povedal, nam je razloil Troha.

Si soo?enja v resnici elimo?

Ladislav Troha ima v ne?em zagotovo prav: tako soo?enje bi Slovence zagotovo zanimalo in za na mali politi?ni peskovnik bi bil to zagotovo dogodek stoletja. Kup neraz?i?enih zamer iz polpretekle zgodovine in osamosvojitvenih ?asov obremenjuje skoraj vsako pomembnejo politi?no odlo?itev pri nas. ?e bi tak dogodek pomenil, da se bo to potem kon?alo, bi bilo to nekaj najbolj o?i?ujo?ega za celoten narod. A to so zgolj pobone sanje in ve?ja verjetnost je, da bi s soo?enjem stoletja dobili le e ve? nerazreenih vpraanj, dodaten kup nepotrebne ideoloke navlake in poceni zabavo na ravni resni?nostnih ovov, ki ne bi bila v ?ast ne enemu ne drugemu politiku."

Podlaga za to pisanje Svet 24 je bila naa objava na Facebooku in sicer si jo lahko ogledate TUKAJ

Moramo povedati, da to kar so zapisali pod podnaslovom "Si soo?enja v resnici elimo?" ni povedal gospod Ladislav Troha kar bi se morda dalo razumeti, saj ne misli, da bi bilo namenjeno soo?enje za poceni zabavo oziroma resni?nostni ov, ker so to preve? resne stvari in prihaja ?as, ko bi se o nakaterih neraz?i?enih celo travmah slovenkega naroda morali pogovoriti, trezno, iskreno in poteno. Gospod Ku?an in gospod Jana sta dva klju?na akterja, ki sta krojila in usmerjala tok slovenske politi?ne srenje vsa ta leta. Kot so v Svet 24 pravilno zapisali, da neraz?i?ene zamere iz polpretekle zgodovine in zamere iz osamosvojitvenih ?asov obremenjujejo skoraj vsako pomembnejo politi?no odlo?itev pri nas, ravno za to bi bilo ?i?enje pometenih travm pod preprogo nujno in potrebno, ?e ho?emo kdaj iz te drave narediti kaj kar bo koristilo ve?ini naorda.

Gospod Milan ku?an pravi, da ne bi sodeloval pri norosti politi?ne srenje, ko je bil povpraan pred ?asom ali bi se soo?il z gospodom Jano. Da bi to negirali smo pripravili nekaj vpraanj na katera bi oba akterja morala brez dlake na jeziku odgovoriliti pred obli?jem slovenske javnosti. Nikakor ne gre za "norost" cpoliti?ne srenje, saj smo pobudniki takega zgodovinskega sre?anja pripadniki organizirane cvilne drube.

Vpraanja si prosim preberite v nadaljevanju, ko vas prosimo, da predlagate e vpraanja, ki bi jih vi eleli postaviti in ta zapiite v komentarje tega zapisa. Ob tem vas vabimo, da odgovorite na anketno vpraanje ali ste tudi vi za to, da se tako sre?anje in soo?enje organizira. Do ankete Gibanja OPS pridete TUKAJ


VPRAANJA:

* Za ogrevanje, ker bo dogodek v Cankarjevem domu, kako je umrl na najve?ji pisatelj Ivan Cankar in zakaj se je zavzemal v svojih politi?nih govorih ter zakaj v slovenskih olah e vedno razlagajo, da je vinjen padel po stopnicah?

* Ali je leta 1945 v Sloveniji zasijala svoboda?

* Padec berlinskega zidu in kako se je na spremembe pripravljala Zveza komunistov Slovenije;
* Afera JBTZ in vloga UDBE in ZKS v zvezi z njo;

* Spravna slovesnost v Ko?evskem Rogu in vloga RKC pri tem dejanju;

* Uni?enje 80% arhivov OZNE in UDBE leta 1990;

* Mnoi?ne pred?asne upokojitve pripadnikov UDBE in KOS;

* Kateri so bili privilegiji pripadnikov ZKS, UDBE in KOS, ki jih e vedno uivajo, in katere privilegije so nekateri pridobili po letu 1990 do danes?

* Zakaj nismo ukinili neupravi?enih privilegijev v demokrati?ni dravi, pridobljenih v totalitarizmu?

* Trikratni mandat predsednika predsedstva in predsednika drave g. Ku?ana?

* Je partija v resnici sestopila z oblasti?

* Zloraba rtev mnoi?nih umorov za poglabljanje delitve slovenskega naroda in opustitev pregona zoper tiste, ki so ta zlo?in izvrili oziroma ga naro?ili;

* Delitve in razdor naroda na ideolokih podlagah;

* Neizvedba lustracije in kdo opu?a dolna ravnanja, da se ta ne izvede po zakonu - Pu?nikovem amandmaju iz leta 1993?

* Majnika deklaracija in koraki za uresni?itev, ?esar nismo imeli. Zakaj?

* Na?rti za nadgradnjo dobrega, narejenega do leta 1990, ustvarjenega s strani delovnega ljudstva in ukinitev, kar je bilo v socializmu slabega, zakaj tega ni bilo?

* Kdo se je najbolj okoristil z stanovanjskim zakonom r+3, ?e so delavci, ki so jih gradili z udarnikim delom, jih morali odkupiti?

* Priprava na vojno za Slovenijo, razoroitev TO in dogovor Miloevi? Ku?an za izhod Slovenije iz Jugoslavije;

* Ilegalna trgovina z orojem in zakaj ni bilo nobene resne preiskave kljub pri?am in dokumentom, celo napisanim knjigam z dokazi?

* Smrt Ivana Krambergerja;

* Razpad DEMOS-a;

* Vstop dveh pomladnih strank leta 1992 v vlado naslednikov komunistov Drnovkovo vlado

* Ustava, politi?ni sitem, vloga posameznika in civilne drube v Sloveniji;

* Neposredna demokracija, koliko jo je in ali je sploh mona glede na spodbude ole, politike in medijev?

* olski sistem, lai v u?benikih in nespodbujanje k aktivnemu ?lanstvu v drubi

* Mediji v demokrati?ni drubi, diskriminacije, ignoranca civilnih iniciativ ter diskreditacije druga?e misle?ih, kdo ukazuje RTV SLO;

* Divje pri(h)vatizacije in zakaj je zatajila pravna drava, kdo je opu?al dolna ravnanja, da ni revizij?

* Forum 21 in kdo je nasploh glavni nosilec kapitala v RS?

* Oropane slovenske dravne banke in odgovornost Banke Slovenije, nadzornih svetov bank in uprav bank;

* Kadrovanje v dravna podjetja in negativna kadrovska selekcija nasploh, tudi v strankah;

* Kdo so strici iz ozadja, kdo tvori rde?e monopole, kako so organizirani, kam seejo njihove lovke in kako se finan?no vzdrujejo?

* Pravi?na pravna drava kot osrednji steber demokracije;

* Zloraba sodne veje oblasti za obra?un s politi?nimi nasprotniki pred in po letu 1990;

* Privatizacije da, privatizacije ne v pogledu, kako ravna skrben gospodar in uspeen gospodar, kdo je do sedaj kadroval v dravna podjetja uprave in nadzornike in kako uspena so ali bi lahko bila ta podjetja;

* Spotovanje do mrtvih in ivih dravljank in dravljanov, prekop mrtvih po predhodnih ugotovitvah DNK, izdaja mrlikih listov, odgovornost za mnoi?ne umore in sprava oziroma narodna pomiritev;

* Resnica o o?etu Janeza Jane, ali je res, da je kot domobranec pobegnil iz Ko?evskega Roga?

* Zloraba NOB za povzpetnike cilje boljevikov in na drugi strani zloraba mladih fantov in organizacija v domobransko vojsko, ki je prisegla Hitlerju;

* Lo?itev potenega partizanskega boja od boljevisti?ne revolucije;

* Moderni podtalni genocid nad slovenskim narodom;

* Pogoji, katere smo morali sprejeti za vstop v polnopravno ?lanstvo v EU;

* Uspenost ivljenja Slovenije in Slovencev v sistemu Evropske unije, pozitivne in negativne izkunje;

* Potenciali Slovenije in monosti samostojnega in neodvisnega ivljenja v Evropi brez polnopravnega ?lanstva v EU.

* Perspektiva otrok, mladih, stareji, bolni, revni in hendikepirani, invalidi;

* Ali menita, da sta glavna akterja delitev in razdiranja sloge med narodom, ki je bila v na novo postavljeni dravi klju?nega pomena;

* Bosta kon?ala ta razdor tukaj pred slovensko javnostjo in se bosta umaknila iz delovanja na politi?ni ali pa izza kulisni sceni?

Ne gre samo, da bi morali ta vpraanja raz?istiti na soo?enju med gospodm Ku?anim in gospodom Jano, ta in e druga vpraanja bi morali raz?istiti zaradi zdravja slovenskega naroda, ?e ho?emo resni?no odpreti nov list v svoji zgodovini, da bi zadihali polnih plju?. Kako pa druga?e lahko pridemo tudi do dogovora za naprej, ?e se ne bomo odprto in iskreno pogovarjali. Zato smo predlagatelji tega sre?anja, da bosta dala pomembna politika slovenske zgodovine zgled v smislu odkritosti, iskrenosti in odlo?nosti. Potem bo veliko laje taka in podobna sre?anja organizirati tudi z drugimi akterji iz slovenske politike in ire kateri so krojili usodo naega naroda. Neverjetno bi bilo, da ne bi hotela na sre?anja in soo?enje, ker sta oba mo?no soodgovorna za stanje v dravi, ki je dale? od dobrega. Pogovor in razprava ter nizanje reitev pa nas bo pripeljalo v preteklost brez nasilja, saj poglabljanje krize lahko pripelje ravno do tega, da bi eskaliralo na koncu e med medsebojno fizi?no obra?unavanje.

Povejte tudi vi svoje mnenenje, ker je mnenje vsakogar zelo pomembno.

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#2635 Seo Agency Glasgow 02:50 13-08-2022
%%

Here is my blog; Seo Agency Glasgow: http://mall.edu-bay.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=25318
Citat
 
 
#2634 canadian pharmacy 01:12 13-08-2022
Piece of writing writing is also a fun, if you know after that you can write otherwise it
is complicated to write.
Citat
 
 
#2633 Best Fridges online 22:44 12-08-2022
%%

Feel free to surf to my page - Best Fridges online: https://zukunftstechnik.ch/2022/08/07/4-tools-you-must-have-to-find-a-refrigerator-for-sale/
Citat
 
 
#2632 seo Package prices 19:06 12-08-2022
%%

Also visit my site ... seo Package prices: http://eng.padoip.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=19831
Citat
 
 
#2631 Seo pricing 18:43 12-08-2022
%%

Feel free to surf to my page; Seo pricing: http://www.magaglass.com/bbs/board.php?bo_table=65&wr_id=11702
Citat
 
 
#2630 Jrnoswive 07:49 12-08-2022
tadalafil tablets 20 mg india cost of cialis in canada tadalafil ebay https://qcialiuss.com/
Citat
 
 
#2629 Iola 23:33 11-08-2022
%%

My site: seo services london [Iola: http://bolshakovo.ru/index.php?action=profile;u=473854]
Citat
 
 
#2628 Earlene 21:59 11-08-2022
You can choose the theme you like and play hundreds of online slots.
The payouts vary but they all follow the same mathematical
formula. To find the ideal slot game for you, search for the "Auto Spin" option.

Feel free to surf to my web blog poker (Earlene: https://shanarobola.com)
Citat
 
 
#2627 Seo Package Prices 19:55 11-08-2022
%%

my web-site: Seo Package Prices: http://appdev.163.ca/dz163/home.php?mod=space&uid=5155849&do=profile
Citat
 
 
#2626 Seo pricing Uk 17:07 11-08-2022
%%

Have a look at my webpage - Seo
pricing Uk: http://ttlink.com/finlay25j/all
Citat
 
 
#2625 Adhd Dubai Adults 14:02 11-08-2022
%%

Also visit my blog ... Adhd Dubai Adults: http://forum.spaind.ru/index.php?action=profile;u=17228
Citat
 
 
#2624 Seo Uk Prices 12:05 11-08-2022
%%

Take a look at my webpage ... Seo
Uk Prices: http://soosunglift.gabia.io/bbs/board.php?bo_table=es_04_01&wr_id=42940
Citat
 
 
#2623 eciuyerupod 11:42 11-08-2022
Efopfoh: http://slkjfdf.net/ Erajli rwa.ccmp.gibanje-ops.com.zyr.ar http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2622 Seo Agency 10:17 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post; Seo Agency: http://center3.yonserang.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=52661
Citat
 
 
#2621 Seo Prices uk 08:47 11-08-2022
%%

Look into my blog post Seo Prices uk: https://davidopderbeck.com/biblestudydiscussion/index.php?action=profile;u=746034
Citat
 
 
#2620 Adhd Diagnosis Dubai 08:24 11-08-2022
%%

Also visit my webpage Adhd Diagnosis Dubai: http://ironblow.bplaced.net/index.php?mod=users&action=view&id=829759
Citat
 
 
#2619 Seo packages uk 07:55 11-08-2022
%%

Here is my web blog: Seo packages
uk: http://ttlink.com/maikbreshe/all
Citat
 
 
#2618 oshudumur 02:58 11-08-2022
Eimolaki: http://slkjfdf.net/ Ouktaq dus.frcx.gibanje-ops.com.inv.cj http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2617 wewemopolovu 02:24 11-08-2022
Vimisus: http://slkjfdf.net/ Aqiivi zzo.bqzh.gibanje-ops.com.wtc.zb http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2616 aquvuxaliq 02:10 11-08-2022
Oxayed: http://slkjfdf.net/ Esiyecu alt.smmy.gibanje-ops.com.iks.et http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2615 esazudik 01:52 11-08-2022
Aqumor: http://slkjfdf.net/ Ireamuca kzk.lsyf.gibanje-ops.com.jvr.rt http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2614 Davis 01:28 11-08-2022
%%

Also visit my web-site: ecommerce seo services (Davis: http://www.iphone119.net/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=19249)
Citat
 
 
#2613 aljeliyas 00:44 11-08-2022
Ulafum: http://slkjfdf.net/ Eicaovuwu txr.lrmt.gibanje-ops.com.nhz.uh http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2612 Adhd Diagnosis dubai 00:24 11-08-2022
%%

Also visit my web page :: Adhd Diagnosis dubai: http://auroratabletennis.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=21800
Citat
 
 
#2611 ekodueqaqekok 00:24 11-08-2022
Ojohonuwo: http://slkjfdf.net/ Inoyadus wjf.xxxo.gibanje-ops.com.pps.na http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2610 seo Packages London 23:44 10-08-2022
%%

my web site - seo
Packages London: http://clanxpg.com/forum/index.php?action=profile;u=5009
Citat
 
 
#2609 seo price Packages 19:11 10-08-2022
%%

Take a look at my web page: seo price Packages: http://wooyoungrnm.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=board_02&wr_id=10954
Citat
 
 
#2608 Doors enfield 18:11 10-08-2022
%%

my web blog: Doors enfield: https://infi.me/doubleglazingenfield827896
Citat
 
 
#2607 Seo Services Agency 18:06 10-08-2022
%%

Here is my site - Seo Services Agency: https://biographon.guru/profile.php?id=461383
Citat
 
 
#2606 Seo services Uk 17:59 10-08-2022
%%

Have a look at my site; Seo services Uk: https://www.keralaplot.com/user/profile/2111169
Citat
 
 
#2605 ecommerce seo Agency 17:55 10-08-2022
%%

Here is my page ecommerce seo Agency: http://www.happymk.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=29963
Citat
 
 
#2604 seo Packages uk 16:28 10-08-2022
%%

Here is my homepage :: seo Packages uk: https://ourclassified.net/user/profile/3090980
Citat
 
 
#2603 seo marketing agency 16:06 10-08-2022
%%

Feel free to surf to my web site: seo marketing agency: https://ecuatuning.com/index.php?action=profile;u=715164
Citat
 
 
#2602 JunbFreeprono 15:27 10-08-2022
cialis purchase online cialis without pres best ed cialis pills
Citat
 
 
#2601 http://ttlink.com/ 14:08 10-08-2022
%%

Check out my website: seo prices (http://ttlink.com/: http://ttlink.com/alinavqf8/all)
Citat
 
 
#2600 seo services price 10:12 10-08-2022
%%

Also visit my blog post :: seo services price: http://ttlink.com/donnynall/all
Citat
 
 
#2599 in-f.Org 07:14 10-08-2022
%%

My site cheap Refrigerator for sale (in-f.Org: http://in-f.org/2022/08/06/4-reasons-to-best-fridge-uk/)
Citat
 
 
#2598 refrigerators 03:27 10-08-2022
%%

my site ... refrigerators: http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1146897/Default.aspx
Citat
 
 
#2597 Faustino 22:07 09-08-2022
%%

my page; best adhd doctors in dubai (Faustino: https://www.bifido.com:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=40727)
Citat
 
 
#2596 Cheap Fridge online 21:02 09-08-2022
%%

Here is my blog Cheap Fridge online: https://tcvcz4jp6wdwtmgi6xpa65gpi2v4eyn4j3cooeb7jflwb6jkikxq.cdn.ampproject.org/c/www.frydge.uk%2Fshop%2Ffreezers%2Fchest-freezers%2Fsia-black-36cm-compact-chest-freezer-for-caravans-mobile-home-camper-van-boat%2F
Citat
 
 
#2595 Natasha 16:15 09-08-2022
%%

My web-site - enfield windows (Natasha: http://rocknrolltattoo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=moor-aaya.com%2Fgroups%2Ftime-tested-ways-to-double-glazed-window-repairs-enfield-your-customers-118448305%2Fmembers%2Fall-members%2F)
Citat
 
 
#2594 Seo Package Prices 14:57 09-08-2022
%%

Feel free to visit my site :: Seo Package Prices: http://ttlink.com/domingopyk/all
Citat
 
 
#2593 local seo Agency 13:58 09-08-2022
%%

Here is my homepage local seo
Agency: https://forum.saklimsohbet.com/index.php?action=profile;u=665405
Citat
 
 
#2592 Egwlialt 12:11 09-08-2022
Tadora Nortriptyline Lisinopril
Citat
 
 
#2591 seo packages Uk 18:35 08-08-2022
%%

Have a look at my blog - seo packages Uk: https://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?action=profile;u=673521
Citat
 
 
#2590 new windows Enfield 18:11 08-08-2022
%%

Also visit my website new windows Enfield: http://ssini.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cleaninghandy.com%2Findex.php%3Fpage%3Duser%26action%3Dpub_profile%26id%3D198036
Citat
 
 
#2589 Local Seo Agency 15:29 08-08-2022
%%

Check out my webpage; Local Seo Agency: http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=692751&do=profile
Citat
 
 
#2588 cbd hash uk for Sale 13:08 08-08-2022
%%

my blog: cbd hash uk for Sale: http://cbdhashonline67423.webbuzzfeed.com/15929161/try-the-army-method-to-buy-cbd-jelly-hash-online-in-the-uk-the-right-way
Citat
 
 
#2587 Legal Hash Uk 07:17 08-08-2022
%%

Here is my blog post - Legal Hash Uk: http://hemphashuk05014.tribunablog.com/
Citat
 
 
#2586 Wrfvadulk 06:48 08-08-2022
order viagra online with paypal best generic viagra prices viagra price comparison usa
Citat
 
 
#2585 порно онлайн оргазмы 20:28 07-08-2022
Терміново потрібні гроші, а ви не знаєте,
де їх взяти? Не хочете розповідати про свої проблеми друзям і родичам?
Потрібна вигідна і недорога позика?
У компанії Tengo отримати кредит
онлайн можна всього в кілька кліків.
Це так само легко як оплачувати покупки
в інтернет-магазині. Гроші видаються без поручителів і довідок.

При цьому процедура оформлення позики
займає всього 15 хвилин.
Citat
 
 
#2584 windows enfield 15:35 07-08-2022
%%

Feel free to visit my blog ... windows enfield: http://rfd.davinciproject.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=1894family.or.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D17826
Citat
 
 
#2583 Dorothy 15:19 07-08-2022
%%

my blog post: refrigerator online (Dorothy: http://-m.co.kr/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.frydge.uk%2Fshop%2Ffridge-freezers%2Ffreestanding-fridge-freezers%2Fsia-rff102-50-50-integrated-built-in-frost-free-fridge-freezer-a-energy-rating-metal-back%2F%3ESIA+RFF102+50%2F50+Integrated+White+Built+In+Frost+Free+Fridge+Freezer+-+Frydge+UK%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.frydge.uk%2Fshop%2Ffridge-freezers%2Ffreestanding-fridge-freezers%2Fsamsung-rb29fwrndsa-freestanding-fridge-freezer-with-digital-inverter-technology-and-water-dispenser-288-litre-60-cm-wide-clean-steel%2F+%2F%3E)
Citat
 
 
#2582 poker-dewa.co 12:50 07-08-2022
Online betting offers both bettors as well as bookmakers numerous advantages.
In addition to allowing bettors to place bets on their favorite sport betting
websites also allow them to earn money.

Feel free to visit my web site; gaming (poker-dewa.co: https://poker-dewa.co)
Citat
 
 
#2581 New Windows Enfield 12:23 07-08-2022
%%

Also visit my blog post :: New Windows Enfield: http://pacificofleetleasing.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=solofigen.live%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D24953
Citat
 
 
#2580 Adhd In Dubai 10:15 07-08-2022
You can locate Adhd In Dubai: https://xn--wv4bl9g.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2037 doctors
in Dubai by searching for reviews on the internet.
Dr. Hamza Alsayouf or Dr. Arif Khan might be worth your time.
Here's a look at their qualifications and what
they have to offer to their patients.
Citat
 
 
#2579 igaqucaqifo 08:13 07-08-2022
Otegev: http://slkjfdf.net/ Oovoiqoqi srj.nyqs.gibanje-ops.com.dcf.fs http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2578 ihelicitihu 08:07 07-08-2022
Ewwmuhat: http://slkjfdf.net/ Uvaneto rkg.uqga.gibanje-ops.com.que.yj http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2577 eyohunowimezu 07:47 07-08-2022
Oducid: http://slkjfdf.net/ Jiniruso jlj.imdp.gibanje-ops.com.meb.wd http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2576 ookuhamuj 07:26 07-08-2022
Ezekase: http://slkjfdf.net/ Obihofacj rsb.juhq.gibanje-ops.com.klj.zx http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#2575 How To Get Investors 04:02 07-08-2022
%%

My web site - How To Get Investors: https://investorslookingforprojec23026.jaiblogs.com/
Citat
 
 
#2574 Fridge Uk 03:10 07-08-2022
%%

Take a look at my blog post ... Fridge Uk: http://aural.online/how-to-find-a-refrigerator-for-sale-like-beckham/
Citat
 
 
#2573 cheap fridges online 03:02 07-08-2022
%%

Feel free to visit my web page: cheap fridges online: http://david-h-sculpteur-de-ballons.alwaysdata.net/php/bin/out.php?site=aHR0cHM6Ly93d3cuZnJ5ZGdlLnVrLw
Citat
 
 
#2572 fridges For sale 01:05 07-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post: fridges
For sale: http://canaanelec.com/home/bbs/board.php?bo_table=notice_en&wr_id=12704
Citat
 
 
#2571 Charlene 00:34 07-08-2022
World of Windows has been providing Enfield residents with high-quality
upvc windows in enfield (Charlene: http://www.masul.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=34271) for
decades. Their knowledge and choice of high-quality products are the best to enhance the look of your
home.
Citat
 
 
#2570 Key Cutting Enfield 22:14 06-08-2022
Local locksmiths in Key Cutting Enfield: https://buyandsellpokemon.co.uk/user/profile/142073 are well-equipped with a thorough knowledge of the area and will reach you
within 30 minutes. They can assist in times of need and provide valuable advice.
Citat
 
 
#2569 Cbd Hash For Sale 20:54 06-08-2022
%%

Look at my blog post :: Cbd Hash For Sale: https://ericu019nie2.wonderkingwiki.com/user
Citat
 
 
#2568 upvc windows enfield 20:07 06-08-2022
You must consider the quality of window repairs in upvc
windows enfield: https://it.emoldova.org/community/?wpfs=&member%5Bsite%5D=https%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fenfield-windowrepair%2F&member%5Bsignature%5D=Window+glass+replacement+in+Enfield+is+a+good+alternative+for+homeowners+who+don%E2%80%99t+want+to+spend+a+lot+of+money+and+time+on+repair+of+their+windows.+The+procedure+of+replacing+windows+is+a+time-consuming+and+stressful+process+however%2C++%3Ca+href%3D%22http://xn--qn1b53xbdn7vl1a.xn--3e0b707e/bbs/board.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D17882%22+rel%3D%22dofollow%22%3Exn--qn1b53xbdn7vl1a.xn--3e0b707e%3C/a%3E+delaying+repairs+could+be+counterproductive.+If+you%27re+in+need+of+replacing+windows%2C+call+Man+Glazing%2C+the+leading+company+in+this+field.+Our+team+of+specialists+will+take+care+of+all+your+glass+window+needs%2C+including+broken+windows+and+large+commercial+buildings.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cimg+src%3D%22https://www.repairmywindowsanddoors.co.uk/wp-content/uploads/2014/12/Glass-Replacement-150x150.jpg%22+width%3D%22450%22+style%3D%22max-width:450px;max-width:410px;float:right;padding:10px+0px+10px+10px;border:0px;%22%3EWith+a+wide+variety+of+services+available+replacing+windows+in+Enfield+is+an+excellent+way+to+increase+the+value+of+your+home.+This+type+of+service+is+typically+affordable+but+it%27s+crucial+to+select+the+right+option+for+your+home.+There+are+numerous+companies+that+provide+double-glazed+window+replacements+in+the+UK.+If+you%27re+in+search+of+a+top+business+in+the+region+look+into+Replacement+Windows+London.+Their+team+will+be+able+to+meet+your+needs+and+help+you+save+money.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+Window+glass+replacement+can+be+expensive+for+homeowners+in+the+UK.+Many+companies+offer+affordable+double-glazing+replacement+services.+These+companies+have+a+variety+of+ways+to+help+you+save+money+on+this+service.+For++glass+repair+enfield+a+no-cost+estimate%2C+don%27t+hesitate+to+reach+them.+You+will+be+able+to+view+the+final+results+within+a+few+hours.+The+cost+of+replacing+window+glass+in+the+UK+doesn%27t+have+to+be+excessive+if+you+know+how+to+select+a+reputable+company.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+Window+glass+replacement+Enfield+can+be+done+only+by+a+company+that+can+meet+all+your+requirements.+Their+products+are+high+quality+and+their+prices+are+competitive.+You+won%27t+find+a+better+service+that+Replacement+Windows+London+provides%2C+and+you%27ll+be+happy+that+you+picked+the+company.+You+can+pick+from+a+number+of+companies+with+different+benefits.+This+is+the+most+beneficial+benefit+of+hiring+them.+They%27ll+be+able+to+handle+any+situation.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+There+are+a+number+of+different+kinds+of+replacement+windows+for+homes+in+the+UK.+The+majority+of+homeowners+want+simple+window+glass+replacement.+This+type+of+service+is+often+provided+by+a+home-owner.+There+are+a+variety+of+companies+that+offer+high-quality+window+glass+replacement.+However%2C++%3Ca+href%3D%22https://www.repairmywindowsanddoors.co.uk/enfield-windowrepair/%22+rel%3D%22dofollow%22%3ERepairmywindowsanddoors.Co.Uk%3C/a%3E+you+should+keep+in+mind+the+cost+of+window+replacements+in+Enfield.+You%27ll+be+thankful+that+you+did.+This+service+will+ensure+you+save+money%2C+too%21%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+Enfield+is+a+vibrant+part+of+the+country%2C+with+a+wealth+of+museums+and+hidden+treasures.+Some+of+them+are+the+Whitewebbs+Museum+of+Transport%2C+and+the+Royal+Small+Arms+Factory.+In+addition%2C+the+surrounding+area+is+an+excellent+place+to+spend+time+outdoors.+You+can+find+some+of+Britain%27s+best+parks+at+the+413-acre+Trent+Country+Park.+Golders+Hill+Park+and+Hampstead+Garden+Suburb+are+a+few+of+the+gems+that+are+hidden+in+the+region.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+For+window+glass+replacements%2C+choose+an+organization+that+is+recognized+for+its+excellent+customer+service.+Many+of+the+companies+in+this+field+have+established+themselves+as+the+best+in+quality+and+customer+satisfaction.+But+you+must+choose+an+organization+that+is+trustworthy+and+reliable.+These+companies+will+be+capable+of+solving+any+issue+you+might+face+by+providing+the+best+service.+If+you%27re+concerned+about+the+cost%2C+consider+other+factors+as+well.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+It+is+recommended+to+contact+a+company+that+is+experienced+in+window+glass+replacement+in+Enfield.+These+companies+are+trusted+by+UK+homeowners+and++enfield+windows+and+doors+provide+top-quality+service.+The+company+is+able+to+handle+all+your+needs+including+your+budget.+As+long+as+you%27re+satisfied+with+the+results+you%27ll+be+content+with+the+service.+You+won%27t+have+to+worry+about+the+cost+of+replacement+glass+because+you+can+access+the+best+quality+glass+in+the+UK.%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E%3Cp%3E%26nbsp;%3C/p%3E+The+window+glass+replacement+service+to+provide+the+best+quality+products+and+services.+These+companies+are+able+to+handle+your+situation+with+ease+and+will+give+you+top+quality+service+at+a+reasonable+price.+A+good+company+will+provide+you+with+the+necessary+window+glass+replacement+service+in+Enfield.+This+will+ensure+your+safety+and+security+within+the+property.+This+is+a+vital+aspect+for+homeowners., ME. This kind of repair can be expensive and requires the expertise of a
professional. A professional can ensure you get the best
value for your money.
Citat
 
 
#2567 seo packages pricing 19:42 06-08-2022
%%

Feel free to surf to my homepage: seo packages pricing: https://www.frickler.net/allesfuerdiehomepage/seiten/gaestebuch/gaestebuch.php?user=SayonaraHP
Citat
 
 
#2566 Seo pricing Packages 19:30 06-08-2022
%%

my site; Seo pricing Packages: https://puu.la/seoservicesprice623478
Citat
 
 
#2565 Lucinda 18:11 06-08-2022
%%

Feel free to visit my homepage - fridge for
sale (Lucinda: http://eventmoa.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=28820)
Citat
 
 
#2564 Lettie 17:16 06-08-2022
Window glass replacement in georgian doors enfield - Lettie: https://ourclassified.net/user/profile/2804296 - is a great alternative for homeowners
who don't want to spend lots of time and money on complete window repairs.
Citat
 
 
#2563 cialis pills 16:20 06-08-2022
Every weekend i used to pay a visit this website, for the reason that i wish for
enjoyment, since this this web site conations actually good funny material too.
Citat
 
 
#2562 Local seo packages 16:04 06-08-2022
%%

my web-site; Local seo packages: http://teck.net/phpinfo/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fxn--91a.su%2Findex.php%3Fpage%3Ditem%26id%3D568633%3Eseo+price+pack ages%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+conten t%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fhindunesia.org%2Fcommunity%2Fprofile%2Fdanieleholyma n1%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2561 seo price packages 14:53 06-08-2022
%%

My webpage seo price packages: http://store.mdrevis.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=52119
Citat
 
 
#2560 seo Services uk 12:41 06-08-2022
%%

My web site ... seo Services uk: http://-m.co.kr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fforum.imbaro.net%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D790240%3ESearch+engine+optimization+services%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fforum.takeclicks.com%2Fgroups%2Fare-you-in-search-of-an-honest-seo-training-program%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2559 new windows Enfield 12:29 06-08-2022
Window glass replacement in new windows Enfield: http://www.kiel.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3196 is a fantastic option for homeowners who don't want to
spend a lot of cash and time on window repairs.
Citat
 
 
#2558 Шахта обмен денег 11:58 06-08-2022
If you are going for most excellent contents like myself,
just go to see this web page everyday for the reason that it offers feature contents, thanks
Citat
 
 
#2557 windows in enfield 11:34 06-08-2022
Double glass replacement is an excellent method to improve the security and appearance of your property.

Double glazing is a fantastic method of increasing your property's value.


Also visit my web-site ... windows in enfield: https://cglescorts.com/user/profile/2462945
Citat
 
 
#2556 Seo Prices 10:07 06-08-2022
%%

Here is my web blog - Seo Prices: http://sc25.com/log_viewing.php?id=374&type=source&url=https://urself.cloud/index.php?action=profile;u=148119
Citat
 
 
#2555 doors Enfield 09:18 06-08-2022
If you require repairs to your double glazing and want to ensure that
your windows are working correctly again then you must find an expert glazier in doors Enfield: http://cardpos.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=12957,
Essex.
Citat
 
 
#2554 Bifold Doors Enfield 08:46 06-08-2022
If you need repairs to your double glazing and want
to make sure your windows are functioning properly then you must find an experienced glazier in Bifold Doors Enfield: http://rndguide.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=908199, Essex.
Citat
 
 
#2553 Glass repair Enfield 08:39 06-08-2022
World of Windows has been providing Glass repair Enfield: http://jstest7.thedaycorp.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=11732 residents with high-quality windows for a long
time. Their knowledge and selection of premium materials will enhance the look of
your home.
Citat
 
 
#2552 my blog 08:25 06-08-2022
I've been surfing online more than 4 hours today, yet I never found
any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.

In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful
than ever before.
Citat
 
 
#2551 cbd Hash Uk 08:23 06-08-2022
%%

my web-site: cbd Hash Uk: https://cbdhash80037.look4blog.com
Citat
 
 
#2550 seo services price 07:50 06-08-2022
%%

Feel free to visit my web page :: seo services price: http://led.fracter.net/include.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fxn--jj0bu0e28z6pn.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dqa%26wr_id%3D24284%3ESeo+services+pricing%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fboost-engine.ru%2Fmir%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D619496%26do%3Dprofile+%2F%3E
Citat
 
 
#2549 cbd hash Uk 07:36 06-08-2022
%%

Here is my site ... cbd hash Uk: https://cruxbookmarks.com/story12769968/best-cbd-hash-uk-products-like-there-is-no-tomorrow
Citat
 
 
#2548 Windows Enfield 06:57 06-08-2022
You must think about the quality of window
repairs in Windows Enfield: http://ww.hbl.co.kr/gb5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=21663,
ME. This kind of repair is a significant expense and requires a professional equipped
with the proper tools. A professional can make sure that you receive the best value for your budget.
Citat
 
 
#2547 Luann 06:34 06-08-2022
You should think about the quality of window repairs in emergency glazier enfield (Luann: https://forums.mfdevco.com/community/profile/sherrillknotts/), ME.
This kind of repair is an enormous cost and requires a professional equipped
with the proper tools. A professional can make sure that you get the most value for your
money.
Citat
 
 
#2546 Seo package Prices 06:19 06-08-2022
%%

Feel free to visit my webpage: Seo package
Prices: https://nazya.com/anyimage/www.pcmagtest.us/phptest.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Finvest-monitoring.com%2Fuser%2FJeremyStratton1%2F%3ECheap+Seo+Packages%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fminsktaxi.ru%2Fycjmirta4743+%2F%3E
Citat
 
 
#2545 Seo Prices 06:12 06-08-2022
%%

my webpage: Seo Prices: http://you-go.sakura.ne.jp/pdsam/test4.php?a%5B%5D=seo+prices+%28%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fgreyus.co.kr%2Fboard%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dreview%26wr_id%3D14298%3Ehttp%3A%2F%2Fgreyus.co.kr%2Fboard%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_Table%3Dreview%26wr_id%3D14298%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.Frog458%40cenovis.the-m.co.kr%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252Ffixed-price-monthly-seo-plans%252F%253ESeo%2Buk%2BPrices%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252Ffixed-price-monthly-seo-plans%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#2544 Jrvxswive 06:04 06-08-2022
viagra 20 mg coupon viagra 75 mg price viagra 25mg for sale
Citat
 
 
#2543 Обменять бтк на киви 05:40 06-08-2022
I'm no longer positive where you're getting your information, however great topic.
I must spend a while studying more or figuring out
more. Thank you for great information I was on the
lookout for this info for my mission.
Citat
 
 
#2542 pvc Windows Enfield 04:37 06-08-2022
You must consider the quality of window repairs in pvc Windows Enfield: http://namhaeart.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=285, ME.
This type of repair is a significant expense and
requires a professional with the right tools. A professional can make sure that
you get the best value for your money.
Citat
 
 
#2541 seo agency bristol 04:24 06-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post seo agency bristol: https://farma.avap.biz/discussion-forum/profile/biancadeitz0688/
Citat
 
 
#2540 seo services price 02:32 06-08-2022
%%

Look at my blog post; seo services
price: https://1borsa.com/seoagencypricing140854
Citat
 
 
#2539 Pvc windows enfield 02:18 06-08-2022
You must consider the quality of window repairs in Pvc windows enfield: https://www.nitessatun.net/journal/index.php?action=profile;u=688305, ME.
This type of repair could be costly and requires the expertise of a skilled professional.

A professional can make sure that you get the highest value for your money.
Citat
 
 
#2538 seo Packages london 02:00 06-08-2022
%%

Feel free to visit my webpage ... seo Packages london: http://ity.im/RAtpD
Citat
 
 
#2537 seo Agency essex 01:53 06-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog; seo Agency
essex: http://arthawk.ws/gb/?g10e_language_selector=de&r=http%3A%2F%2Fforum.itguru.lk%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D515819
Citat
 
 
#2536 Upvc doors enfield 01:24 06-08-2022
You can find professionals who are certified in Enfield in case you require
to fix or upgrade your windows and Upvc doors enfield: https://www.keralaplot.com/user/profile/2002786.
Citat
 
 
#2535 Buy Cbd Hash Uk 01:12 06-08-2022
%%

my site; Buy Cbd
Hash Uk: https://cbd-hash-uk92095.blogozz.com/14455257/time-tested-ways-to-is-cbd-hash-for-sale-in-the-uk-your-customers
Citat
 
 
#2534 business Funding 00:47 06-08-2022
%%

my page - business Funding: https://social-galaxy.com/
Citat
 
 
#2533 doors Enfield 00:38 06-08-2022
World of Windows has been providing doors
Enfield: https://ourclassified.net/user/profile/2798624 residents with high-quality windows for
years. Their experience and knowledge of premium materials is the most effective way to increase the aesthetic
appeal of your house.
Citat
 
 
#2532 Seo pricing Uk 23:57 05-08-2022
%%

my site - Seo
pricing Uk: https://www.zomi.net/blog/598256/how-to-seo-pricing-uk-the-spartan-way/
Citat
 
 
#2531 Antonio 23:46 05-08-2022
If you're looking for a reliable Enfield window repairs enfield (Antonio: https://groover.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=14513)
repair service you're in the right place. Installers who are reputable will install windows
for you at a price that you can afford. You'll also benefit from lower utility costs.
Citat
 
 
#2530 seo Services 23:42 05-08-2022
%%

my web page: seo Services: http://misojin.co/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=13299
Citat
 
 
#2529 seo Package prices 23:29 05-08-2022
%%

My homepage - seo Package prices: http://ttlink.com/phillippg2
Citat
 
 
#2528 canada pharmacy 23:06 05-08-2022
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here regularly.
I'm quite certain I will learn lots of new stuff right
here! Good luck for the next!
Citat
 
 
#2527 seo packages Pricing 22:44 05-08-2022
%%

Here is my web blog: seo packages Pricing: http://naturestears.com/Test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Froadmedical.com%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D16193%3Esearch+engine+optimization+Pricing%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.thaicann.com%2Fforum%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D399600+%2F%3E
Citat
 
 
#2526 local Seo packages 22:22 05-08-2022
%%

My web-site local Seo packages: http://www2s.biglobe.ne.jp/akatsuka/cgi-bin/g_book/g_book.cgi/%3C/g_book.cgi%3Echiropractic%20bristolfacilities.com%3C/a%3E
Citat
 
 
#2525 cheap seo packages 22:03 05-08-2022
%%

my web site ... cheap seo packages: https://finder.vc/go/aHR0cDovL2xlZC5mcmFjdGVyLm5ldC9pbmNsdWRlP2ElNUIlNUQ9JTNDYStocmVmJTNEaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuc2lja3Nlby5jby51ayUyRiUzRVNlbytwcmljZStwYWNrYWdlcyUzQyUyRmElM0UlM0NtZXRhK2h0dHAtZXF1aXYlM0RyZWZyZXNoK2NvbnRlbnQlM0QwJTNCdXJsJTNEaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuc2lja3Nlby5jby51ayUyRmZpeGVkLXByaWNlLW1vbnRobHktc2VvLXBsYW5zJTJGKyUyRiUzRQ==
Citat
 
 
#2524 seo Services Price 21:37 05-08-2022
%%

Here is my website; seo
Services Price: http://ttlink.com/lisaconsid/all
Citat
 
 
#2523 door company enfield 21:25 05-08-2022
A locksmith local to door company enfield: http://www.ulsanbus.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=33234 will have a good knowledge of
the local area and will be ready to assist you in a matter of thirty minutes.

They can assist you in a crisis and give you valuable advice.
Citat
 
 
#2522 Seo Package 21:01 05-08-2022
%%

My web blog ... Seo Package: http://pajosan.psend.com?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.xn--oi2bw92akpg.com%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dqa%26wr_id%3D65357%3ESeo+Monthly+Package%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Ftest.windsorpie.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D3742274%26do%3Dprofile+%2F%3E
Citat
 
 
#2521 seo agency london 19:52 05-08-2022
%%

Also visit my web page :: seo agency
london: http://m.010-6520-7620.1004114.co.kr/bbs/board.php?bo_table=31&wr_id=31256
Citat
 
 
#2520 Ecommerce Seo Agency 19:46 05-08-2022
%%

Feel free to visit my web page Ecommerce
Seo Agency: http://3rascalsent.com/guestbook/index.php
Citat
 
 
#2519 Seo prices uk 19:37 05-08-2022
%%

Here is my website: Seo prices uk: https://ssl.hostingplatform.com/forum.itguru.lk/index.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D385957
Citat
 
 
#2518 Book Review 19:35 05-08-2022
This is my first time visit at here and i am truly impressed to read
everthing at alone place.
Citat
 
 
#2517 Seo service Uk 19:26 05-08-2022
%%

my web site: Seo service Uk: http://M.N.E.M.On.I.C.S.X.Wz%et.ru/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fearnvisits.com%2Findex.php%3Fpage%3Duser%26action%3Dpub_profile%26id%3D1003279%3Elink+Building+Services%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fhrjr.co.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dreview%26wr_id%3D4635+%2F%3E
Citat
 
 
#2516 enfield doors 19:25 05-08-2022
If you're searching for window repair services in enfield doors: http://www.dobido.net/gb5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=22544,
Connecticut, you've found the right service. Windows are an integral part of your home's exterior ,
and they protect your home from the elements.
Citat
 
 
#2515 seo agency pricing 19:05 05-08-2022
%%

Feel free to visit my blog post - seo
agency pricing: https://wowvintage.co.kr/yc5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=71724
Citat
 
 
#2514 Mauricio 19:03 05-08-2022
%%

Here is my web-site: cheap seo packages (Mauricio: http://200.111.45.106/?a%5B%5D=local+seo+packages+%28%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fcmkorea7.nayana.kr%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D41593%3Eimage+source%3C%2Fa%3E%29%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fyoutubediscussion.com%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D217589+%2F%3E)
Citat
 
 
#2513 Windows Enfield 18:20 05-08-2022
Double glazing replacement is a great way to increase the security and appearance of your property.
Modern double glazing is a fantastic method to increase the value of your home.


my website: Windows
Enfield: http://s773140591.online.de/clansphere_2011.4.4-r2/index.php?mod=users&action=view&id=29500
Citat
 
 
#2512 seo Price Uk 17:41 05-08-2022
%%

My homepage seo Price Uk: http://peoplei.spolight.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=12995
Citat
 
 
#2511 Lonna 17:38 05-08-2022
%%

Also visit my homepage; seo packages [Lonna: http://.fr?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.appliedgreenlight.com%2Fsupport%2Fpmwiki%2FNidiaqmTickellyj%3ELocal+seo+Packages%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Frooraas.com%2Fniaz%2Findex.php%3Fpage%3Duser%26action%3Dpub_profile%26id%3D411223+%2F%3E]
Citat
 
 
#2510 Best seo Agency uk 17:19 05-08-2022
%%

Stop by my web page - Best seo Agency uk: https://wowvintage.co.kr/yc5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=71724
Citat
 
 
#2509 sash windows Enfield 17:12 05-08-2022
For homeowners who don't want to spend time and money
on a total window repair, replacing the glass in sash windows
Enfield: http://www.convertech21.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=8084 is a great alternative.
Citat
 
 
#2508 Seo Services london 16:56 05-08-2022
%%

my web site Seo Services
london: https://www.exvagos2.com/out.php?link=http://hwayoonafy.com/bbs/board.php%3Fbo_table=free&wr_id=85579
Citat
 
 
#2507 cheap refrigerators 15:41 05-08-2022
%%

My blog post :: cheap refrigerators: http://xn--p89aznb932lqohwyge7dca6563a.com/bbs/board.php?bo_table=sub05_01&wr_id=21346
Citat
 
 
#2506 Windows In enfield 15:05 05-08-2022
Double glass replacement is an excellent option to increase the security and appearance of your property.

Modern double glazing is a fantastic way to increase the worth of your
property.

my webpage :: Windows In enfield: http://www.rpec.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=18976
Citat
 
 
#2505 ecommerce seo agency 15:03 05-08-2022
%%

Feel free to visit my webpage ... ecommerce seo agency: http://psds.link/seoagencybirmingham592993
Citat
 
 
#2504 Max Chill AC 14:42 05-08-2022
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring
on other blogs? I have a blog based on the same information you
discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate
your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.


My web page; Max Chill AC: http://sproberzita.hu/index.php/component/k2/item/7-ready-to-conceive-what-to-know-before-you-start-trying
Citat
 
 
#2503 Seo Packages London 13:58 05-08-2022
%%

my web blog - Seo Packages London: https://www.proshoetech.com/xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Ffreedomforsoul.online%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D318338%3ESeo+packages+in+uk%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fcoms.fqn.comm.unity.moe%2FpunBB%2Fprofile.php%3Fid%3D2176613+%2F%3E
Citat
 
 
#2502 Best Seo Agency 13:09 05-08-2022
%%

Also visit my web page: Best Seo Agency: http://www.daebudoecotour.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=49116
Citat
 
 
#2501 pvc Windows enfield 12:54 05-08-2022
If you are looking for window repairs in Enfield, ME,
you must consider the quality of the work to be completed on your pvc Windows enfield: http://halalcosmeticskorea.com/bbs/board.php?bo_table=faq&wr_id=19570.
This type of repair could be costly and requires the expertise of a skilled
professional.
Citat
 
 
#2500 Cbd Hash Online 11:12 05-08-2022
%%

Review my web-site; Cbd
Hash Online: https://bookmarkpagerank.com/story12696953/how-to-cbd-uk-hash-in-a-slow-economy
Citat
 
 
#2499 sash windows enfield 10:11 05-08-2022
You've come across the right site in the event that you're looking for window repairs in Enfield,
Connecticut. sash windows enfield: http://hopefind.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10257
are a crucial component of the exterior of your
home and act as a shield from the elements.
Citat
 
 
#2498 Glass repair Enfield 09:49 05-08-2022
You can find qualified professionals in Enfield If you want to Glass repair Enfield: https://compraenred.com/author/tprjaimie18/ or replace
your doors and windows.
Citat
 
 
#2497 Enfield Doors 09:25 05-08-2022
Window Pros of Enfield Doors: https://rpoforums.com/eQuinox/index.php?action=profile;u=361809
is the local business that can do repairs to double
glazing. The experts have extensive experience installing secondary double glazing on Grade 2 buildings in the area, which includes churches.
Citat
 
 
#2496 Cheap Fridge Online 08:49 05-08-2022
%%

Here is my website ... Cheap Fridge Online: http://www.ecejoin.com/link.php?url=https://www.frydge.uk/shop/fridges/retro-style-fridges/russell-hobbs-mini-fridge-rh14clr4001-14-litre-14-can-mini-portable-cooler-warmer-for-drinks-cosmetics-makeup-skincare-ac-dc-power-retro-style-white-for-bedroom-home-caravan-car/
Citat
 
 
#2495 Best seo agency 08:35 05-08-2022
%%

my web-site ... Best
seo agency: http://121.123.97.106/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Finvest-monitoring.com%2Fuser%2FGonzaloOrr85%2F%3Eseo+marketing+agency+london%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2FMe.Lkii.Ub.Liudok.B.Lea.D.I%40Sorina.Viziru.7%40E.Xped.It.Io.N.Eg.D.G%40Burton.Rene%40www.kartaly.surnet.ru%3Fa%255B%255D%3D%253Ca%2Bhref%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252F%253EUK%2527s%2BMost%2BAffordable%2BSEO%2BMarketing%2BAgency%2B%257C%2BSICK%2BSEO%253C%252Fa%253E%253Cmeta%2Bhttp-equiv%253Drefresh%2Bcontent%253D0%253Burl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.sickseo.co.uk%252F%2B%252F%253E+%2F%3E
Citat
 
 
#2494 seo Agency Pricing 08:34 05-08-2022
%%

My website - seo
Agency Pricing: http://3.server-shared.com/cgi-bin/g_book/g_book.cgi
Citat
 
 
#2493 www.hotel-ritz.co.kr 07:29 05-08-2022
%%

Check out my web page :: seo ranker agency - www.hotel-ritz.co.kr: http://www.hotel-ritz.co.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=9822,
Citat
 
 
#2492 Strong Cbd Hash 07:20 05-08-2022
%%

Here is my site :: Strong Cbd Hash: https://cbdhashforsale04248.widblog.com/65687401/is-cbd-hash-for-sale-in-the-uk-your-own-success-it%C3%A2-s-easy-if-you-follow-these-simple-steps
Citat
 
 
#2491 cbd Hash london 05:55 05-08-2022
%%

My web site: cbd Hash london: https://russy755bsl0.robhasawiki.com/user
Citat
 
 
#2490 Doors enfield 05:51 05-08-2022
For many years, World of Windows has been providing the homes of residents of Doors enfield: https://minsktaxi.ru/jimp42546583 with the
latest and most improved windows. Their experience and knowledge of high-quality
materials is the best approach to improve the look of your
house.
Citat
 
 
#2489 Chas 04:01 05-08-2022
A locksmith who is local to Enfield will have a solid knowledge
of the area and be ready to assist you within thirty minutes.
They will assist you double glazing in enfield -
Chas: http://www.mariasons.or.kr/home/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=27796 - a crisis and offer helpful advice.
Citat
 
 
#2488 cbd Hash online 03:43 05-08-2022
%%

Also visit my site :: cbd Hash online: https://michaels617sfq1.wikigiogio.com/
Citat
 
 
#2487 seo Packages london 03:27 05-08-2022
%%

Also visit my web-site :: seo Packages london: http://208.86.225.239/php/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.braining.co.kr%2Fboard%2Fbbs%2Fboard.php%3Fbo_table%3Donline%26wr_id%3D614%3ESeo+packages+Uk%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttp%3A%2F%2Femarketmd.com%2Fcontent%2F5-easy-ways-local-seo-packages-without-even-thinking-about-it+%2F%3E
Citat
 
 
#2486 pvc Windows enfield 01:36 05-08-2022
You must think about the quality of window repairs in pvc Windows enfield: http://www.agriverdesa.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5745486, ME.
This type of repair could be expensive and requires the expertise
of a skilled professional. A professional can ensure that you get the best value for your
money.
Citat
 
 
#2485 pvc windows Enfield 00:48 05-08-2022
You must consider the quality of window repairs in pvc windows Enfield: https://ourclassified.net/user/profile/2804234,
ME. This kind of repair is a significant expense and requires a specialist equipped with the proper tools.
A professional can make sure that you get the best value for your
money.
Citat
 
 
#2484 fridges 22:57 04-08-2022
%%

Feel free to surf to my page :: fridges: http://ttlink.com/salvadorsr/all
Citat
 
 
#2483 doors enfield 18:05 04-08-2022
For property owners who don't wish to spend time and money on a complete window repair, replacing the glass in doors enfield: http://damsan.net/member.php?action=profile&uid=98536 is an excellent alternative.
Citat
 
 
#2482 Delhi Call girls 14:27 04-08-2022
I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting
article like yours. It's pretty worth enough for me.
Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did,
the internet will be much more useful than ever before.
Citat
 
 
#2481 Best fridge online 11:58 04-08-2022
%%

Here is my homepage - Best fridge online: https://korbiwiki.de/index.php?title=10_Critical_Skills_To_Best_Fridges_In_The_UK_Remarkably_Well
Citat
 
 
#2480 Speedgh.Com 11:05 04-08-2022
%%

My website: cheap Fridge near me (Speedgh.Com: https://speedgh.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=646296)
Citat
 
 
#2479 Hiram 11:02 04-08-2022
This article is really a pleasant one it helps new the web people, who
are wishing in favor of blogging.
Citat
 
 
#2478 Fridges Uk 11:00 04-08-2022
%%

Feel free to visit my site ... Fridges Uk: http://go.ivey.ca/montpelliermab2035cfreestandingminiretrofridgefreezerretrostyle88literscreamnoiseleveldecibels39-frydgeuk758377
Citat
 
 
#2477 Buy Refrigerator 10:45 04-08-2022
%%

My web page: Buy Refrigerator: http://1der.ru/go.php?go=aHR0cHM6Ly93d3cuZnJ5ZGdlLnVrL3Nob3AvZnJpZGdlLWZyZWV6ZXJzL3JldHJvLXN0eWxlLWZyaWRnZS1mcmVlemVycy9nYWxhbnotcmZmazAwM2ItcmV0cm8tODZsLW1pbmktZnJpZGdlLWZyZWV6ZXItYmxhY2sv
Citat
 
 
#2476 Fridge 09:20 04-08-2022
%%

Here is my web-site - Fridge: https://www.google.ge/url?q=https://www.frydge.uk/shop/fridges/integrated-fridges/cookology-cbuib600-60cm-integrated-built-under-counter-fridge-ice-box/
Citat
 
 
#2475 Key Cutting enfield 04:54 04-08-2022
If you need double glazing repairs and want to make sure
your windows are working correctly again then you must find a glazier close to you in Key Cutting enfield: http://damjukkmd.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6974, Essex.
Citat
 
 
#2474 Seo Agency Glasgow 04:21 04-08-2022
%%

Feel free to visit my page :: Seo Agency Glasgow: http://boost-engine.ru/mir/home.php?mod=space&uid=663660&do=profile
Citat
 
 
#2473 Deandre 04:14 04-08-2022
%%

Feel free to visit my web-site; seo agency london (Deandre: http://cy-outdoor.com/suivi_forum/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.usme.com.co%2Finmuebles%2Fauthor%2Fpansymeiste%2F%3Eseo+Agency+essex%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Frpoforums.com%2FeQuinox%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D341465+%2F%3E)
Citat
 
 
#2472 Teil.Cc 03:08 04-08-2022
%%

Review my blog: Seo Pricing Packages (Teil.Cc: http://teil.cc/BE0MZ)
Citat
 
 
#2471 Fridges uk 01:41 04-08-2022
%%

Also visit my blog post: Fridges uk: http://dino-farm.kr/bbs/board.php?bo_table=gallery&wr_id=576256
Citat
 
 
#2470 Buy Books 19:53 03-08-2022
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I don't know who you are but definitely you are
going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
Citat
 
 
#2469 Strong cbd hash 19:09 03-08-2022
%%

Feel free to visit my web page; Strong
cbd hash: https://dmozbookmark.com/story12727544/3-reasons-you-will-never-be-able-to-start-a-cbd-hash-shop-like-steve-jobs
Citat
 
 
#2468 Legal hash uk 14:50 03-08-2022
%%

my blog post; Legal hash uk: https://englandj784lve5.wikitron.com/
Citat
 
 
#2467 strong Cbd hash 14:21 03-08-2022
%%

Also visit my webpage - strong Cbd hash: https://alfredk042odh7.mycoolwiki.com/user
Citat
 
 
#2466 Arlette 14:06 03-08-2022
There are many reasons to enter sports betting. From the possibility of earning profits,
to the thrill and the chance to support your team of choice, to the overall viewing experience - Arlette: https://hallsminiatureclocks.com -.
Citat
 
 
#2465 buy cbd hash uk 13:51 03-08-2022
%%

Also visit my web-site - buy cbd
hash uk: https://henryd177zvz5.wikilima.com/
Citat
 
 
#2464 Upvc Doors Enfield 12:05 03-08-2022
For many years, World of Windows has provided the homes of the residents
of Upvc Doors Enfield: http://www.smstud.com/bbs/board.php?bo_table=05_02&wr_id=3415 with modern and updated windows.
Their knowledge and choice of high-quality products is the best approach to improve the aesthetic appeal
of your house.
Citat
 
 
#2463 Situstogelaman.Com 11:49 03-08-2022
New Yorkers can place bets online on sports events starting January 8 2022.
Four major operators have been granted licenses for mobile betting.
They will be able offer their services in a variety of ways.


My website poker (Situstogelaman .Com: https://situstogelaman.com)
Citat
 
 
#2462 pvc windows Enfield 09:06 03-08-2022
You should think about the quality of window repairs in pvc windows Enfield: http://www.xn--z69a0hx8at07bz6f4zdfvl.com/bbs/board.php?bo_table=board&wr_id=18213, ME.

This kind of repair can be costly and requires the expertise of a
professional. A professional can ensure that you receive the best value for
your money.
Citat
 
 
#2461 ccvroa.Org 04:07 03-08-2022
There are many treatment options for gambling addiction. Some of them involve one-on one counseling, medication, and lifestyle changes.

If you can't stop yourself from engaging in this behavior, it becomes
an addiction.

Also visit my blog post - gaming; ccvroa.Org: https://ccvroa.org/,
Citat
 
 
#2460 Sash Windows Enfield 02:06 03-08-2022
If you require repairs to your double glazing and want to
ensure that your Sash Windows Enfield: https://www.spsc.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=16614 are operating properly then you must find an experienced glazier in Enfield, Essex.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 269 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?