Objavaljeno v SVET24 v soboto 4.4.2015 s spremnim zapisom v nadaljevanju

"Janez Jana je pred TV-ekrani ve?krat izzval Milana Ku?ana na soo?enje, ta pa njegove pozive vztrajno zavra?a. Zdaj se je na omreju pojavila celo skupina, ki je dolo?ila tako datum kot kraj zgodovinskega dogodka.

Tudi v naem ?asniku smo pisali o ve?kratnih pozivih Janeza Jane Milanu Ku?anu, da bi se z njim soo?il. Letos je ta poziv ponovil dvakrat: v televizijskem intervjuju na nacionalni televiziji ter na televiziji Top TV, ki je v lasti Vladimirja Voduka. Ob tem vodja opozicije vztrajno ponavlja, da Ku?ana na soo?enje vabi e trideset let.

Ku?an, ki je te pozive doslej bolj ali manj ignoriral, se je tokrat vseeno odzval. Po slovesnosti ob 25. obletnici odhoda slovenskih delegatov s 14. izrednega kongresa ZKJ je izjavil, da bi se Jana lahko z njim soo?il e vsaj trikrat, ko je kandidiral za predsednika drave, vendar nikoli ni zbral dovolj poguma. Kot je dodal, ga ima o?itno zdaj, ko Ku?an ni ve? del politi?nega dogajanja. Ob tem je izjavil e: Prav tako nikakor ne nameravam sodelovati v norosti slovenske politi?ne srenje, ki s tem odmika pozornost s pravih tem. Vedno sem nasprotoval slikanju slovenskega politi?nega prizori?a, ki ga on vztrajno ponavlja: da je politika poligon, ki je razpet med dva ?loveka.

A gibanje OPS (Osve?eni prebivalci Slovenije) se je odlo?ilo, da do soo?enja mora priti. Dolo?ili so datum 1. maj in tudi kraj: Cankarjev dom. Nato so na facebooku ustanovili skupino: Soo?enje KU?AN&JANA v ivo pred civilno drubo v Cankarjevem domu KAJ JE LO PO LETU 1988 NAROBE? (Pomagaj, da se zgodi!). Skupini se je pridruilo e ve? sto Slovencev, ki si elijo, da bi do soo?enja prilo. Kot nam je razloil Ladislav Troha, predstavnik gibanja OPS, oni dogodka ne mislijo organizirati, je pa ustanovitev facebook skupine v resnici poziv RTV Slovenija, naj tak dogodek pripravi, saj zanj vlada veliko zanimanje javnosti. Ob tem poudarja, da bi, ko bi bil enkrat dogodek organiziran, vabila obema politikoma poslana in vpraanja pripravljena, bilo ?isto vseeno, ?e bi na soo?enje prila oba. Tudi prazen stol bi v takem primeru veliko povedal, nam je razloil Troha.

Si soo?enja v resnici elimo?

Ladislav Troha ima v ne?em zagotovo prav: tako soo?enje bi Slovence zagotovo zanimalo in za na mali politi?ni peskovnik bi bil to zagotovo dogodek stoletja. Kup neraz?i?enih zamer iz polpretekle zgodovine in osamosvojitvenih ?asov obremenjuje skoraj vsako pomembnejo politi?no odlo?itev pri nas. ?e bi tak dogodek pomenil, da se bo to potem kon?alo, bi bilo to nekaj najbolj o?i?ujo?ega za celoten narod. A to so zgolj pobone sanje in ve?ja verjetnost je, da bi s soo?enjem stoletja dobili le e ve? nerazreenih vpraanj, dodaten kup nepotrebne ideoloke navlake in poceni zabavo na ravni resni?nostnih ovov, ki ne bi bila v ?ast ne enemu ne drugemu politiku."

Podlaga za to pisanje Svet 24 je bila naa objava na Facebooku in sicer si jo lahko ogledate TUKAJ

Moramo povedati, da to kar so zapisali pod podnaslovom "Si soo?enja v resnici elimo?" ni povedal gospod Ladislav Troha kar bi se morda dalo razumeti, saj ne misli, da bi bilo namenjeno soo?enje za poceni zabavo oziroma resni?nostni ov, ker so to preve? resne stvari in prihaja ?as, ko bi se o nakaterih neraz?i?enih celo travmah slovenkega naroda morali pogovoriti, trezno, iskreno in poteno. Gospod Ku?an in gospod Jana sta dva klju?na akterja, ki sta krojila in usmerjala tok slovenske politi?ne srenje vsa ta leta. Kot so v Svet 24 pravilno zapisali, da neraz?i?ene zamere iz polpretekle zgodovine in zamere iz osamosvojitvenih ?asov obremenjujejo skoraj vsako pomembnejo politi?no odlo?itev pri nas, ravno za to bi bilo ?i?enje pometenih travm pod preprogo nujno in potrebno, ?e ho?emo kdaj iz te drave narediti kaj kar bo koristilo ve?ini naorda.

Gospod Milan ku?an pravi, da ne bi sodeloval pri norosti politi?ne srenje, ko je bil povpraan pred ?asom ali bi se soo?il z gospodom Jano. Da bi to negirali smo pripravili nekaj vpraanj na katera bi oba akterja morala brez dlake na jeziku odgovoriliti pred obli?jem slovenske javnosti. Nikakor ne gre za "norost" cpoliti?ne srenje, saj smo pobudniki takega zgodovinskega sre?anja pripadniki organizirane cvilne drube.

Vpraanja si prosim preberite v nadaljevanju, ko vas prosimo, da predlagate e vpraanja, ki bi jih vi eleli postaviti in ta zapiite v komentarje tega zapisa. Ob tem vas vabimo, da odgovorite na anketno vpraanje ali ste tudi vi za to, da se tako sre?anje in soo?enje organizira. Do ankete Gibanja OPS pridete TUKAJ


VPRAANJA:

* Za ogrevanje, ker bo dogodek v Cankarjevem domu, kako je umrl na najve?ji pisatelj Ivan Cankar in zakaj se je zavzemal v svojih politi?nih govorih ter zakaj v slovenskih olah e vedno razlagajo, da je vinjen padel po stopnicah?

* Ali je leta 1945 v Sloveniji zasijala svoboda?

* Padec berlinskega zidu in kako se je na spremembe pripravljala Zveza komunistov Slovenije;
* Afera JBTZ in vloga UDBE in ZKS v zvezi z njo;

* Spravna slovesnost v Ko?evskem Rogu in vloga RKC pri tem dejanju;

* Uni?enje 80% arhivov OZNE in UDBE leta 1990;

* Mnoi?ne pred?asne upokojitve pripadnikov UDBE in KOS;

* Kateri so bili privilegiji pripadnikov ZKS, UDBE in KOS, ki jih e vedno uivajo, in katere privilegije so nekateri pridobili po letu 1990 do danes?

* Zakaj nismo ukinili neupravi?enih privilegijev v demokrati?ni dravi, pridobljenih v totalitarizmu?

* Trikratni mandat predsednika predsedstva in predsednika drave g. Ku?ana?

* Je partija v resnici sestopila z oblasti?

* Zloraba rtev mnoi?nih umorov za poglabljanje delitve slovenskega naroda in opustitev pregona zoper tiste, ki so ta zlo?in izvrili oziroma ga naro?ili;

* Delitve in razdor naroda na ideolokih podlagah;

* Neizvedba lustracije in kdo opu?a dolna ravnanja, da se ta ne izvede po zakonu - Pu?nikovem amandmaju iz leta 1993?

* Majnika deklaracija in koraki za uresni?itev, ?esar nismo imeli. Zakaj?

* Na?rti za nadgradnjo dobrega, narejenega do leta 1990, ustvarjenega s strani delovnega ljudstva in ukinitev, kar je bilo v socializmu slabega, zakaj tega ni bilo?

* Kdo se je najbolj okoristil z stanovanjskim zakonom r+3, ?e so delavci, ki so jih gradili z udarnikim delom, jih morali odkupiti?

* Priprava na vojno za Slovenijo, razoroitev TO in dogovor Miloevi? Ku?an za izhod Slovenije iz Jugoslavije;

* Ilegalna trgovina z orojem in zakaj ni bilo nobene resne preiskave kljub pri?am in dokumentom, celo napisanim knjigam z dokazi?

* Smrt Ivana Krambergerja;

* Razpad DEMOS-a;

* Vstop dveh pomladnih strank leta 1992 v vlado naslednikov komunistov Drnovkovo vlado

* Ustava, politi?ni sitem, vloga posameznika in civilne drube v Sloveniji;

* Neposredna demokracija, koliko jo je in ali je sploh mona glede na spodbude ole, politike in medijev?

* olski sistem, lai v u?benikih in nespodbujanje k aktivnemu ?lanstvu v drubi

* Mediji v demokrati?ni drubi, diskriminacije, ignoranca civilnih iniciativ ter diskreditacije druga?e misle?ih, kdo ukazuje RTV SLO;

* Divje pri(h)vatizacije in zakaj je zatajila pravna drava, kdo je opu?al dolna ravnanja, da ni revizij?

* Forum 21 in kdo je nasploh glavni nosilec kapitala v RS?

* Oropane slovenske dravne banke in odgovornost Banke Slovenije, nadzornih svetov bank in uprav bank;

* Kadrovanje v dravna podjetja in negativna kadrovska selekcija nasploh, tudi v strankah;

* Kdo so strici iz ozadja, kdo tvori rde?e monopole, kako so organizirani, kam seejo njihove lovke in kako se finan?no vzdrujejo?

* Pravi?na pravna drava kot osrednji steber demokracije;

* Zloraba sodne veje oblasti za obra?un s politi?nimi nasprotniki pred in po letu 1990;

* Privatizacije da, privatizacije ne v pogledu, kako ravna skrben gospodar in uspeen gospodar, kdo je do sedaj kadroval v dravna podjetja uprave in nadzornike in kako uspena so ali bi lahko bila ta podjetja;

* Spotovanje do mrtvih in ivih dravljank in dravljanov, prekop mrtvih po predhodnih ugotovitvah DNK, izdaja mrlikih listov, odgovornost za mnoi?ne umore in sprava oziroma narodna pomiritev;

* Resnica o o?etu Janeza Jane, ali je res, da je kot domobranec pobegnil iz Ko?evskega Roga?

* Zloraba NOB za povzpetnike cilje boljevikov in na drugi strani zloraba mladih fantov in organizacija v domobransko vojsko, ki je prisegla Hitlerju;

* Lo?itev potenega partizanskega boja od boljevisti?ne revolucije;

* Moderni podtalni genocid nad slovenskim narodom;

* Pogoji, katere smo morali sprejeti za vstop v polnopravno ?lanstvo v EU;

* Uspenost ivljenja Slovenije in Slovencev v sistemu Evropske unije, pozitivne in negativne izkunje;

* Potenciali Slovenije in monosti samostojnega in neodvisnega ivljenja v Evropi brez polnopravnega ?lanstva v EU.

* Perspektiva otrok, mladih, stareji, bolni, revni in hendikepirani, invalidi;

* Ali menita, da sta glavna akterja delitev in razdiranja sloge med narodom, ki je bila v na novo postavljeni dravi klju?nega pomena;

* Bosta kon?ala ta razdor tukaj pred slovensko javnostjo in se bosta umaknila iz delovanja na politi?ni ali pa izza kulisni sceni?

Ne gre samo, da bi morali ta vpraanja raz?istiti na soo?enju med gospodm Ku?anim in gospodom Jano, ta in e druga vpraanja bi morali raz?istiti zaradi zdravja slovenskega naroda, ?e ho?emo resni?no odpreti nov list v svoji zgodovini, da bi zadihali polnih plju?. Kako pa druga?e lahko pridemo tudi do dogovora za naprej, ?e se ne bomo odprto in iskreno pogovarjali. Zato smo predlagatelji tega sre?anja, da bosta dala pomembna politika slovenske zgodovine zgled v smislu odkritosti, iskrenosti in odlo?nosti. Potem bo veliko laje taka in podobna sre?anja organizirati tudi z drugimi akterji iz slovenske politike in ire kateri so krojili usodo naega naroda. Neverjetno bi bilo, da ne bi hotela na sre?anja in soo?enje, ker sta oba mo?no soodgovorna za stanje v dravi, ki je dale? od dobrega. Pogovor in razprava ter nizanje reitev pa nas bo pripeljalo v preteklost brez nasilja, saj poglabljanje krize lahko pripelje ravno do tega, da bi eskaliralo na koncu e med medsebojno fizi?no obra?unavanje.

Povejte tudi vi svoje mnenenje, ker je mnenje vsakogar zelo pomembno.

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#504 바카라사이트 17:32 28-11-2022
If the banker has a total of five, the banker draws a third card if the player's third
card was 4, five, six or 7.

Feel free to visit my web page: 바카라사이트: http://edgarxgzf775.tearosediner.net/the-17-most-misunderstood-facts-about-bakalasaiteu
Citat
 
 
#503 osugowawy 13:26 28-11-2022
Fiuedaxon: http://slkjfdf.net/ Ivubelexi xnp.rvpf.gibanje-ops.com.esh.rf http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#502 ilaavuzide 13:16 28-11-2022
Oxukjpa: http://slkjfdf.net/ Igoqoa twt.yckx.gibanje-ops.com.gsa.xa http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#501 eyeronapuwatx 10:25 28-11-2022
Ecioih: http://slkjfdf.net/ Uwoyoq lab.lcth.gibanje-ops.com.zol.vq http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#500 owuxueqa 04:51 28-11-2022
Ekidukozu: http://slkjfdf.net/ Usiwabu fcz.wamh.gibanje-ops.com.zhk.nc http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#499 akuwkeyomot 04:46 28-11-2022
Ujeyaxu: http://slkjfdf.net/ Isijtuko aby.rwav.gibanje-ops.com.ghe.ot http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#498 ejifeefor 03:55 28-11-2022
Obiridupu: http://slkjfdf.net/ Ujoqev kke.kkof.gibanje-ops.com.fbg.kz http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#497 afohhobum 03:17 28-11-2022
Edobuko: http://slkjfdf.net/ Ewidozi pos.rgqx.gibanje-ops.com.tml.lc http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#496 Seo Price Packages 02:29 28-11-2022
%%

Look at my site Seo
Price Packages: http://search.osakos.com/cache.php?key=c0792b69d674164f3134f6a4d8b0fd4b&uri=https%3a%2f%2futahsyardsale.com%2Fauthor%2Fmodestojori%2F
Citat
 
 
#495 seo agency Pricing 02:48 25-11-2022
%%

My web blog: seo agency Pricing: https://ourclassified.net/user/profile/2627864
Citat
 
 
#494 homepage 20:50 24-11-2022
After looking into a handful of the blog post on youhr website,
I honestly like your technique of writing a blog. I
added it to my bookmark site list and will be checking back soon. Takee a
look at my website too and let me knnow your opinion.
homepage: https://ventremy.com/community/profile/savannahgolder3/
Citat
 
 
#493 Javkhongche 06:30 24-11-2022
Quality articles is the main to attract the users to visit the website, that's what this web page is providing.


Also visit my blog: Javkhongche: https://javhay123.com/tags/khong-che.html
Citat
 
 
#492 seo services pricing 03:01 24-11-2022
%%

My blog post :: seo services pricing: https://cse.google.com.tw/url?q=https://shinra-dojin-com.cdn.ampproject.org/c/shinra.dojin.com
Citat
 
 
#491 validcc market 23:19 23-11-2022
If you've a suspicion that a website appears fake or unlawful
- by no means provide actual credit card details – this might save you from main monetary and person harm.
In abstract, if you’re apprehensive about offering your card
particulars then it’s at all times a good suggestion to attempt our card generator first and see if
it works for your use case. You wouldn't have to
go to a retailer for utilizing or buying a fake credit card number.
Prepostseo indian fake card generator works perfectly for all
the enterprise functions. You want to pick the language and the quantity for
faux credit card numbers that work.
The table beneath lists the IIN ranges for MasterCard and Maestro, which is
a debit card service owned by MasterCard and massive in Europe.
The last digit is the checksum which we explained the
way to calculate using the MOD 10 algorithm. It is used to validate the first account quantity to guard against unintentional errors.
Afterwards comes the account quantity, digit 7 to last minus one.
The Luhn algorithm used to confirm that the card quantity is reliable.

They could be validated utilizing a checksum referred
to as the Luhn Algorithm. Our Credit Card Number Validator checks the inputted quantity in opposition to the Luhn checksum and informs
you if it is valid or not. Free bank card validation device - simply paste in a bank card
number and our tool will check the validity and card sort.
IIN quantity identifies the cardboard issuing establishment that issued the
cardboard to the cardholder.
The bank card numbers generated via VCCGenerator are not real.

Our credit card mills makes use of the Luhn algorithm that is used by each
reliable credit card company which generates bank card details.
This lets you shield your self from any scams or frauds and cheated by any fake web
sites. All number of bank card free generated from
this website are fully random & haven't any actual value.

Now let’s see what you need to do if you come throughout such
a card. Each card quantity, whether belonging to MasterCard or to another funds company, begins with an issuer identification number , which is all the time six-digit long.

As its name implies, the IIN is used to determine the card issuer who's issuing
its playing cards via a card network (e.g. MasterCard or Visa).

This happened lower than a month after “Joker’s Stash”,
another in style dark internet payment card market, introduced its retirement.
The announcement was distributed by way of a publish, that was revealed on popular underground
fraud boards by a risk actor dubbed “SPR” who
is recognized as the official speaker for the “ValidCC” market.
There are dozens of on-line shops that sell so-called “card not present” cost card information stolen from e-commerce stores, but most source the information from different criminals.

Examining the identification features of a MasterCard card ought to only take a well-trained person a few seconds, which is about how long it takes to obtain the authorization response.
There is not any higher method to use this time and
you must make it a routine a part of the cardboard acceptance course of.
The ability to bodily examine the card presented for fee
and to gauge the conduct of the shopper is
what sets face-to-face transactions aside from non-face-to-face ones.

It contains Visa, JCB, MasterCard, Discover and American Express.
The first digits of credit cards can be utilized to
identify the credit card’s main industry. The easiest and most common methodology of credit card verification typically involves merely checking
picture I.D. Some stores would require this for all clients, whereas others will solely do it randomly.
Virtual credit card numbers are solely as secure as the company that points them.

-------------CONTACT-----------------------
WEBSITE : >>>>>>Validcc✹ Site

----- HERE COMES THE PRICE LIST -----------
***** CCV US:
- US MASTER CARD = $3 per 1 (buy >5 with price $3 per
1).
- US VISA CARD = $2,5 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).


- US AMEX CARD = $5 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- US DISCOVER CARD = $2,6 per 1 (buy >5 with price $3.5 per 1).

- US CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $12 per 1).

- US FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $30
per 1).
***** CCV UK:
- UK CARD NORMAL = $3,1 per 1 (buy >5 with price
$3 per 1).
- UK MASTER CARD = $3,3 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).


- UK VISA CARD = $2,5 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- UK AMEX CARD = $2,5 per 1 (buy >5 with price $4 per 1).

$


- UK CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $14 per
1).
- UK WITH BIN = $10 per 1 (buy >5 with price $9 per 1).
- UK WITH BIN WITH DOB = $25 per 1 (buy >20 with price $22 per
1).
- UK FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price
$35 per 1).
***** CCV AU:
- AU MASTER CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- AU VISA CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- AU AMEX CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per 1).


- AU DISCOVER CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per 1).


***** CCV CA:
- CA MASTER CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- CA VISA CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5
per 1).
- CA VISA BUSINESS = $14 per 1 (buy >5 with price $13 per 1).
Citat
 
 
#490 How to carding 21:27 23-11-2022
buy cvv Good validity rate Purchasing Make good job for you Pay
in web activate your card now for international transactions.

-------------CONTACT-----------------------
WEBSITE : >>>>>>CardingForum✦ US


----- HERE COMES THE PRICE LIST -----------
***** CCV US:
- US MASTER CARD = $2,4 per 1 (buy >5 with price $3 per 1).

- US VISA CARD = $2,2 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).


- US AMEX CARD = $4,7 per 1 (buy >5 with
price $2.5 per 1).
- US DISCOVER CARD = $3,4 per 1 (buy >5 with price $3.5 per 1).

- US CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $12 per 1).

- US FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $30 per 1).

***** CCV UK:
- UK CARD NORMAL = $2,3 per 1 (buy >5 with price $3 per 1).


- UK MASTER CARD = $3 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- UK VISA CARD = $2,7 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- UK AMEX CARD = $2,2 per 1 (buy >5 with price $4
per 1).
$2,1


- UK CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $14 per 1).

- UK WITH BIN = $10 per 1 (buy >5 with price $9 per 1).

- UK WITH BIN WITH DOB = $25 per 1 (buy
>20 with price $22 per 1).
- UK FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $35 per 1).

***** CCV AU:
- AU MASTER CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).


- AU VISA CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- AU AMEX CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with
price $8 per 1).
- AU DISCOVER CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per 1).


***** CCV CA:
- CA MASTER CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- CA VISA CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5 per
1).
- CA VISA BUSINESS = $14 per 1 (buy >5 with price $13 per 1).
Citat
 
 
#489 Seo Services Price 07:24 23-11-2022
%%

my web blog - Seo Services Price: https://www.cosmedgroup.com/?URL=www.twct.co.kr/bbs/board.php%3Fbo_table%3Dfree%26wr_id%3D351
Citat
 
 
#488 Lahore Call Girls 05:23 23-11-2022
Yes! Finally something about Call Girl iin Lahore.

Also visit my websiite Lahore Call Girls: https://lahorebabes.site/
Citat
 
 
#487 pharmacie 17:25 22-11-2022
I’m not that much of a online reader to be honest but
your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your
website to come back later on. All the best
Citat
 
 
#486 canadian drugs 15:22 22-11-2022
Hi to every body, it's my first pay a quick visit of this webpage;
this blog carries amazing and truly excellent information in favor of readers.
Citat
 
 
#485 Rosalina 10:43 22-11-2022
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful
and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other customers like its aided me.

Good job.
Citat
 
 
#484 buy ivermectin 21:26 21-11-2022
Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and
i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or
anything you can suggest? I get so much lately it's driving me
mad so any assistance is very much appreciated.
Citat
 
 
#483 Cvv shop login 07:42 21-11-2022
buy cc for carding Good validity rate Purchasing Make good job
for you Pay on web activate your card now for worldwide
transactions.
-------------CONTACT-----------------------
WEBSITE : >>>>>>CvvSite✺ US

----- HERE COMES THE PRICE LIST -----------
***** CCV US:
- US MASTER CARD = $2,2 per 1 (buy >5 with price $3 per 1).

- US VISA CARD = $2,3 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).


- US AMEX CARD = $4,8 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- US DISCOVER CARD = $2,3 per 1 (buy >5 with price $3.5 per 1).

- US CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $12 per 1).

- US FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $30 per 1).

***** CCV UK:
- UK CARD NORMAL = $3,1 per 1 (buy >5 with price $3 per 1).


- UK MASTER CARD = $2,8 per 1 (buy >5 with price
$2.5 per 1).
- UK VISA CARD = $3,2 per 1 (buy >5 with price $2.5 per 1).

- UK AMEX CARD = $3 per 1 (buy >5 with price $4 per 1).

$


- UK CARD WITH DOB = $15 per 1 (buy >5 with price $14 per 1).

- UK WITH BIN = $10 per 1 (buy >5 with price $9 per 1).


- UK WITH BIN WITH DOB = $25 per 1 (buy >20 with price $22
per 1).
- UK FULLZ INFO = $40 per 1 (buy >10 with price $35 per 1).

***** CCV AU:
- AU MASTER CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5
per 1).
- AU VISA CARD = $5.5 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).


- AU AMEX CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per 1).

- AU DISCOVER CARD = $8.5 per 1 (buy >5 with price $8 per 1).

***** CCV CA:
- CA MASTER CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).


- CA VISA CARD = $6 per 1 (buy >5 with price $5 per 1).

- CA VISA BUSINESS = $14 per 1 (buy >5 with price $13 per 1).
Citat
 
 
#482 74122886 18:01 20-11-2022
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
Thanks for the post. I'll definitely return.
Citat
 
 
#481 אתר ליווי 11:12 20-11-2022
Magnificent beat ! I wish to apprentice
while you amend your site, how can i subscribe for a blog
site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your
broadcast offered bright clear concept
Citat
 
 
#480 pharmacy online 05:00 20-11-2022
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has
a lot of exclusive content I've either written myself or outsourced but it appears a lot of it is
popping it up all over the internet without my
agreement. Do you know any techniques to help reduce content from
being ripped off? I'd certainly appreciate it.
Citat
 
 
#479 buy cialis online 01:29 20-11-2022
Thanks a bunch for sharing this with all people you really understand what you're
talking approximately! Bookmarked. Please additionally visit
my web site =). We will have a hyperlink alternate agreement among us
Citat
 
 
#478 Seo services Price 04:19 17-11-2022
%%

Feel free to visit my web blog ... Seo services Price: http://event.jiymlab.com/analytics/_banner/?u=https%3A%2F%2Fomise.honesta.net%2Fcgi%2Fyomi-search1%2Frank.cgi%3Fmode%3Dlink%26id%3D706%26url%3Dhttp%3a%2F%2Fwww.snab-e.ru
Citat
 
 
#477 fun nyc activities 16:52 16-11-2022
Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I to
find It really helpful & it helped me out a lot. I'm hoping to present one thing back
and help others like you helped me.
Citat
 
 
#476 Hortense 02:55 15-11-2022
%%

My web-site :: car accident lawyer stockton (Hortense: https://www.keralaplot.com/user/profile/3167500)
Citat
 
 
#475 pharmacy uk 17:59 14-11-2022
Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a really good article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.
Citat
 
 
#474 viagra from canada 11:41 14-11-2022
each time i used to read smaller articles or reviews that also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading at this time.
Citat
 
 
#473 Accident Lawyers 04:56 14-11-2022
%%

Take a look at my homepage :: Accident
Lawyers: https://technick-electrical.com/five-qualities-that-people-search-for-in-every-stockton-auto-accident-attorney/
Citat
 
 
#472 website 22:52 12-11-2022
This is a topic that's near to my heart... Many thanks! Exactly where are your contact detaiils though?

website: https://northwoodsshooting.com/forums/topic/%d1%84%d0%b8%d1%84%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c/
Citat
 
 
#471 625 22:44 12-11-2022
625: http://alt1.toolbarqueries.google.co.id/url?q=https://serial2023.ru/dokumentalnie/soviniy-dom-dom-sovi.html
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 218 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?