Pri?ujo?a knjiga je odraz razmišljujo?ega ?loveka. Njegovo pisanje potrjuje vse današnje dogajanje. In hkrati kaže pot, kako naprej.

 

 

…Politika partijskih voditeljev je bila torej že med vojno popolnoma makiavelisti?na in nemoralna, v kolikor ji je šlo za oblast. Toda tu nimam namena naštevati njenih zlo?inov in nemoralnosti. Poudariti ho?em le njen zlo?in nad slovenskim osvobodilnim gibanjem in celo nad njenimi lastnimi ?lani, v kolikor jih je poganjala v smrt v veri, da se borijo za najlepše ideale ?loveštva in slovenskega ljudstva, v resnici pa so morali umreti zaradi pohlepa partijskih voditeljev po oblasti in pri uresni?evanju njihovih ambicij.?as je že za spoznanje, da ni bila partija pobudnik, temve? izkoriš?evalec in parazit osvobodilnega boja. Zato je treba dobro razlikovati med partijo in protiokupatorskim osvobodilnim gibanjem in najve?jo uslugo dela partiji, kdor isti to dvoje, ker ji daje s tem v roke njen edini moralni adut in pomaga upravi?evati njeno današnjo tiranijo nad slovenskim ljudstvom. (stran 21)

 

…Treba pa je slovenski protiokupatorski boj v celoti doumeti, ne pa ga tolma?iti s tega ali onega strankarskega stališ?a. Bil je velik zagon slovenskega naroda k narodni in socialni svobodi ter državni samostojnosti, ne pa u?inek partijske propagandne tehnike. Ta mu je znala le s spretno politi?no taktiko ter z uporabo nasilja in amoralnih, zvitih metod, ki so presegle dotedanje politi?no izkustvo Slovencev – celo v obliki nemoralnega taktiziranja starih strank – vsiliti svoj predznak. Partijsko tolma?enje slovenskega osvobodilnega boja je zato prav tako tenden?no in umetno skonstruirano za strankarsko uporabo, kakor je bilo kolaborantsko tolma?enje med vojno. (stran 22)

 

…?e pa bi bile ob koncu vojne prodirale proti Sloveniji npr. Mihajlovi?eve ?ete namesto Titovih, bi bila gotovo tudi Osvobodilna fronta v naglici oklicala samostojno slovensko republiko. Vse to dokazuje, da je vodstvo obeh taborov gledalo na slovensko državnost samo s stališ?a svojih strankarskih interesov. Obema je šlo samo za oblast, ni? pa ni bilo ne tem ne onim do resni?ne samoodlo?be naroda. (stran 24)

…Priložnosti za samoodlo?bo o svoji državnosti slovenski narod doslej še ni imel. Obakrat – leta 1918 in leta 1945 – je sklenilo usodno odlo?itev enkrat to, drugi? ono strankarsko vodstvo in obakrat so narekovale odlo?itev le egoisti?ne koristi male skupine ljudi, ki so hlepeli po oblasti, ?eprav na ra?un vsega ljudstva. Tragi?na ironija usode – pa tudi posledica naše lastne nepripravljenosti, neodlo?nosti in politi?ne naivnosti – je, da se je to že dvakrat zgodilo. (stran 25)

…Moralna dolžnost vsakega svobodoljubnega ?loveka in vsakega evropskega naroda, posebno še tako ogroženega in obsojenega od obeh fašizmov na smrt, kakor je bil slovenski, je bila, da se je pridružil boju svobodoljubnega sveta proti fašizmu in nacizmu, ki sta – o tem pa? ni mogo?e dvomiti – predstavljala takrat najhujšo in najbolj neposredno nevarnost za vse ?loveštvo. Kdor bi hotel še danes to tajiti, bi moral tajiti – ali opravi?evati – fašisti?na zverinstva, industrijsko organizirano uni?evanje ljudi v nemških koncentracijskih taboriš?ih in getih na Poljskem ter vso ne?loveško miselnost fašizma. Tega pa ne more nih?e, kdor ?uti ?loveško. Boj proti Osvobodilni fronti je pomenil torej leta 1942 nastop proti osvobodilnemu protifašisti?nemu boju vsega svobodoljubnega ?loveštva, blaznost in naravnost samomorilsko odlo?itev ljudi, ki jim je primanjkovalo najbolj elementarne politi?ne modrosti in poštenosti.

Tak boj bi bil tudi brez neposrednega sodelovanja z okupatorjem škodoval skupni fronti svobodoljubnih narodov in pomenil moralno oporo fašizmu in hitlerizmu; a nujno je vodil tudi v neposredno sodelovanje z njima. Kako so zahodni zavezniki presojali ta boj, smo lahko videli po vojni, ko so izro?ili Titovi vladi zajete domobrance. (Kakor vedno, je bilo tudi tokrat tako, da so pla?ali mali krivci za velike). Najboljši boj proti komunizmu je bil leta 1942 boj proti hitlerizmu in povezanost z demokrati?nimi silami…(stran 32, 33)

Hitler in Mussolini

…Nikdar ni bilo izdano nikako cerkveno navodilo za sodelovanje z nacizmom in fašizmom. Cerkvena navodila so svarila le pred komunizmom, a v Sloveniji ni bila mogo?a druga?na oblika aktivnega boja proti okupatorjem kakor samo v vrstah Osvobodilne fronte ali pa odkrito sodelovanje z okupatorjem. Nevtralnosti ni dopustil niti prvi niti drugi tabor in je dejansko pomenila že pasivno sodelovanje z okupatorjem.  Druge izbire ni bilo prav po krivdi protikomunisti?nega tabora, ki nastanka demokrati?nega protiokupatorskega gibanja, ki se je hotelo nasloniti na zahodne sile, ni dopustil. V tem je imel skupen interes s komunisti. (stran 34)

…Vodstvo komunisti?ne stranke je hotelo osvobodilnemu gibanju že od vsega za?etka vtisniti pe?at socialno revolucionarnega gibanja marksisti?nih tendenc. Na vsak na?in je hotelo že v naprej poudariti njegovo sorodnost z rusko revolucijo in tako z dolo?enim namenom vztrajalo pri tem, da morajo nositi oboroženi uporniki tega gibanja ime partizani, kakor so se imenovali gverilci ruske revolucije, kar smo že omenili. Vendar pa to ni moglo popa?iti pravega smisla osvobodilnega boja: njegov smisel in namen je bil boj proti okupatorjem, ki so hoteli uni?iti slovenski narod, boj za svobodo ter narodno združitev in neodvisnost, ?etudi je ve?ina pod tem razumela tudi socialno izboljšanje kot nujno posledico narodne in gospodarske neodvisnosti. Ni pa bil njegov smisel in namen v socialisti?ni revoluciji leninisti?ne tendence, kakor ga je hotelo prikazati in ga še danes potvarja vodstvo KP. Komunisti?na stranka je osvobodilno gibanje organizirala v enotno fronto, mu posredovala svoje izkušnje ilegalnega boja in mu podelila s tem ve?jo u?inkovitost, toda hkrati si ga je vodstvo KP podredilo, najprej z zvija?o, nato s silo, in ga izkoristilo v svoje namene. (stran 35, 36)

…Zna?ilno za medvojne slovenske razmere je bilo, da v Sloveniji ni prišlo do tretjega tabora, v katerem bi se bile združile sile, ki bi razumele, da je prva moralna dolžnost boj proti okupatorju, a ki bi se bile pri tem povezale z zahodnimi demokrati?nimi silami in iskale pri njih zaslombe in pomo?i…

…Komunisti?ni jugoslovanski režim pa je leninisti?no revolucionarno tenden?nost osvobodilnega gibanja v Sloveniji in sploh v Jugoslaviji, katero mu je sam vsilil, še nalaš? poudarjal in pretiraval in tako slovenskemu narodu zapravil Trst, del Primorske in Koroške ter vse simpatije pri zaveznikih, ki ne poznajo naše narodne problematike, ampak presojajo vse samo s stališ?a šahista, ki premika figure na s v o j i  šahovnici. (stran 36)

 

…Po dolgih desetletjih so spet svobodno vihrale po slovenskih mestih in vaseh slovenske zastave in v rde?i zvezdi na njih so videli ljudje bolj rde? madež prelite krvi za svobodo, simbol trpljenja in zmage, kakor pa vsiljen strankarski znak ozkosr?ne skupine ljudi, ki se je pripravljala, da nepošteno izkoristi v svoje lastne namene zmago, pridobljeno z žrtvami vseh. Stran 37

…Totalitarna diktatura, ki jo je vzpostavila, pa je bila za ljudstvo, ki si je v protiokupatorskem odporu izostrilo svoj moralni ?ut, strašno moralno razo?aranje. Ubila je v njem vso moralno pripravljenost za socializem, vso zmagoslavno samozavest in veselo pri?akovanje resni?ne demokracije, vse ob?utek svobode in zadoš?enja nad zmago.

Prvo razo?aranje je bil neokusni Titov kult, ki je vse preve? spominjal ljudi na Hitlerjevega in Mussolinijevega in je bil ?isto tuj trezni in nepateti?ni miselnosti slovenskega ?loveka. Nato so prišle vse tiste dobro znane okrutnosti in zlo?ini, ob katerih se je moral zgroziti vsak pošten ?lovek, kakor npr. množi?ni umor zajetih domobrancev, ko so hkrati usmrtili okrog 2% vsega moškega prebivalstva Slovenije; to je toliko, kolikor je znašal en letnik moškega prebivalstva v predvojni Sloveniji, torej sorazmerno eden najhujših množi?nih pokolov, kar jih je bilo kdaj storjenih nad kakim narodom. Gotovo, da so bili med ubitimi mnogi, ki so imeli tudi roke krvave od bratovske krvi. Toda o njihovi kazni bi bilo moralo odlo?ati sodiš?e; le taka kazen bi imela potrebno moralno veljavo.

Po ve?ini pa so bili samo zapeljani ubogi ljudje iz vas v Suhi Krajini in drugod, ki jih je pognal v vrste kolaborantov fašisti?ni teror, ki je divjal leta 1942 in 1943 po tamkajšnjih vaseh, pa tudi svojevoljni zlo?ini in psihološke ter politi?ne napake komunisti?nih aktivistov; ali pa taki, ki se niso znašli v zmedi ?asa in so bili res prepri?ani, da se bojujejo za dobro stvar, za vero in tradicijo. Danes lahko re?emo, da jih komunisti?ni oblastniki niso pobili zato, ker bi bili vsem naložili odgovornost za zlo?ine, ki so jih nekateri napravili v okupatorjevi službi, ampak predvsem kot svoje politi?ne nasprotnike. Druga?e bi jih bili postavili pred ljudska sodiš?a, ki bi bila krivce brez dvoma kar najstrože obsodila, nedolžne pa bi bili pustili domov. Dejstva, da niso nikoli javno priznali tega množi?nega umora, ki še presega katynskega, in da si ni upal nih?e prevzeti zanj odgovornosti pred javnostjo, dokazuje, da se tisti, ki so ga ukazali, dobro zavedajo, da so storili s tem zlo?in….stran 39

Katyn

Katyn

Katyn

…Ljudje, ki so prihajali iz nemških koncentracijskih taboriš?, kjer so bili morda že od leta 1941, ker so se prvi postavili po robu okupatorju, so doživljali ob svojem povratku ponižanja, ki so jih spravljala v moralne krize. Polaš?al se jih je ob?utek manjvrednosti spri?o »uspešnega ?loveka«, ki je hodil okrog z brzostrelko in v angleški uniformi ter bil neomejen gospodar nad vsem, misle? sam o sebi kakor nekdaj Ludvik XIV.: »Država, to sem jaz!« In po tem se je tudi ravnal. Ve?ina teh ljudi na klju?nih položajih bodisi v upravnem, politi?nem ali gospodarskem aparatu – posebno še v OZNI, pri upravi zaplenjene lastnine in v nacionaliziranem gospodarstvu – je za?ela brezobzirno izkoriš?ati svoj položaj v lastno korist in v pravem pomenu besede uživati oblast. Stran 42

Ludvik XIV.: Država, to sem jaz!

…S tem, da je onemogo?ila sleherni demokrati?ni politi?ni in kulturni pluralizem in tako tudi svobodni tisk ter svobodo kritike, je odprla pot za proces moralne degeneracije, ki je vedno o?itnejši. Popolnoma je prezrla moralno stran povojne izgradnje. Dosledno in z nepoštenimi metodami je prepre?evala vsakršno pomembnejše delovanje vsem tistim, ki niso ?isto brezpogojno pritrdili njenemu konceptu, vsem tistim, ki niso bili pripravljeni, da bi se popolnoma podredili partijski liniji, in od katerih je pri?akovala, da bodo našli pogum za lastno iniciativo ter da jim je lasten ?ut odgovornosti. Ljubi so ji bili moralni slabi?i, poljubni konformisti, ki povzdigujejo danes glas v slovenskem javnem življenju, ljudje brez hrbtenice, ki so se brez odpora prilagodili njenim politi?nim metodam in so pripravljeni brez ugovora izpolniti vsa partijska navodila, bodisi pri organiziranju volivnih komedij po nacisti?nem in sovjetskem vzoru in pri vseh drugih nepoštenih politi?nih akcijah, katerih namen je prikriti pravo politi?no mišljenje slovenskega ljudstva in ga ?im bolj usužnjiti partijski tiraniji tako v kulturi kot v gospodarstvu. Brezobzirno je obsodila na pasivnost vse poštene ljudi, ki niso bili voljni kot papagaji ponavljati dirigiranih fraz ter se odpovedati svojim moralnim na?elom in s tem oropala svojo politi?no, gospodarsko in kulturno gradnjo najboljših in najbolj požrtvovalnih delavcev in zidarjev. Oblast – to je bil njen glavni cilj. Temu je podredila vse drugo, vse druge namene in sredstva in vso moralo.

In v tem duhu poteka danes vse življenje v Sloveniji, v duhu oportunizma, ki je pravo nasprotje resni?ne  revolucionarnosti in na?elnosti in ki razjeda danes vse slovensko narodno telo in mu jemlje življenjsko mo? ter ogroža njegovo duhovno zdravje, s tem pa tudi njegov obstoj bolj, kakor ga je ogrožalo kar koli v zgodovini. (do tu: nadaljevanje v zborniku Stvarnost in svoboda, Trst 1953, št. 2)

 

…Hudemu izkoriš?anje so podvrženi tudi gospodarski viri slovenske zemlje. Medtem ko so slovenski industriji in slovenskemu delavstvu naložili najtežjo nalogo pri izpolnjevanju gospodarskega na?rta, so slovenski gozdi, ki predstavljajo najve?je prirodno bogastvo Slovenije, zaklad, s katerim so hoteli na?rt finansirati. Z vso vnemo so se lotili izsekavanja slovenskih gozdov, da bi dobili les za notranje gospodarske potrebe, zlasti v industriji (rudniški in gradbeni les), predvsem pa za izvoz. Z izvozom lesa so hoteli dobiti devize za nakup strojev, ki so bili namenjeni novim industrijam po petletnem na?rtu, zlasti na jugu, in finansirati blazne na?rte za zgradbo novega Beograda itd….(stran 47)

...S politi?nim terorjem, gospodarskim izkoriš?anjem in neprestanim nižanjem življenjske ravni je pripravila današnja Jugoslavija slovensko ljudstvo skoro do obupa in do prave narodne prostitucije. Druga?e namre? ni mogo?e imenovati tega, kar se dogaja npr. zadnja leta na Primorskem: množi?no optiranje za Italijo, proti kateri so se komaj pred desetletjem s takim zanosom dvignili v upor, neprestani pobegi ?ez mejo, bera?enje beguncev in optantov pri italijanskih iredentisti?nih organizacijah za podpore itd. A tudi drugod pozabljajo mnogi ljudje v stiski na svoj narodni ponos in si želijo kakršnekoli tuje zasedbe, samo da bi se rešili sedanjega gospodarskega izkoriš?anja in pomanjkanja. (stran 52)

...Koliko je bilo Titovi vladi v resnici do pravi?nih slovenskih mej, dokazuje tudi primer s porabskimi Slovenci.  Ker je bila tedaj Jugoslavija še v okviru sovjetskega bloka in v prijateljskih odnosih z Madžarsko, jugoslovanska vlada sploh ni prišla na dan z zahtevo po priklju?itvi porabskih Slovencev k Sloveniji, ?eprav je slovenska javnost to pri?akovala in ?etudi bi morali tudi sami odstopiti obmejne madžarske vasi v Prekmurju. …(stran 57)

...?udno je, da se slovenski politiki in izobraženci niti ob prvi niti ob drugi mirovni konferenci niso vznemirili zaradi takega usodno napa?nega stališ?a Beograda do vprašanja slovenskih mej in se zavedli, kake nesre?ne posledice ima za Slovence. To si lahko razlagamo samo z njihovo nesamostojnostjo v presoji slovenskih politi?nih in narodnih vprašanj, s popolnim pomanjkanjem politi?nega realizma ter z otro?je naivnim zaupanjem, da bo Beograd že sam najbolje za slovenske narodne interese, ?eš, saj imamo tam svoje ministre. A slovenski ministri v beograjskih vladah so bili že od nekdaj slabo jamstvo za slovenske interese. Njihova osebna kariera je pretesno povezana s politi?no usodo režima, ki ga zato brezpogojno in v vsem podpirajo…(stran 61)(v: Stvarnost, neodvisna slovenska revija, št. 6, leto I, Trst 1952)

...Slovenski narod je marljiv in spreten. Lahko bi si ustvaril – ?e bi bil svoboden in bi kon?no sam gospodaril s sadovi svojega truda – zavidljivo življenjsko raven in kulturo. A to bo dosegel samo v lastni državi. (stran 67) (v: Stvarnost in svoboda, Trst 1953, št. 2)

…Velik narod je tisti, ki je v gospodarskem, znanstvenem, kulturnem, vojaškem in zlasti tudi v politi?nem pogledu važen in mo?en, narod, ki veliko prispeva k mednarodnemu sožitju, k mednarodni trgovini, k znanstvenemu napredku, k blaginji in kulturni izmenjavi ter k prizadevanju za ohranitev svobode in demokracije na svetu. Majhen narod pa je tisti, ki je pasiven, klavrno vdan v usodo, brez ustvarjalnosti, brez teženj po uveljavljanju v širšem mednarodnem življenju, brez razvite znanosti in mo?nega gospodarstva, in predvsem je majhen narod tisti narod, ki ni svoboden, ki ne more sam odlo?ati o svoji usodi in o svojih odnosih s svetom ter nima glasu v Združenih narodih in pri mednarodnih sporazumih. ?e smo Slovenci danes res še majhen narod, smo to zato, ker nismo svoboden in neodvisen narod, ne pa zaradi svojega majhnega števila.

A tudi naša maloštevil?nost je posledica naše nesvobode. Ko sem pred ?asom pregledoval neke statistike iz ?asa avstro-ogrske monarhije v preteklem stoletju, sem opazil, da sta bila tedaj  slovenski in slovaški narod enako velika. Danes je Slovakov na ozemlju avtonomne Slovaške v ?eškoslovaški  okrog štiri milijone. Slovencev pa na strnjenem narodnem ozemlju kve?jemu 1.700.000. To ni toliko posledica majhne rodnosti slovenskih žen in prešibkega naravnega prirastka, ampak posledica neprestanega izseljevanja. Slovenci oddajamo ve?ino našega naravnega prirastka tujini, zato se število prebivalstva v Sloveniji sami zelo po?asi ve?a. ?e ho?emo, da se bo narod števil?no pove?al, moramo poskrbeti, da se Slovencem ne bo treba ve? izseljevati. (stran 69)

…, Jugoslovanska federacija je nastala kot to?na kopija sovjetske federacije, v kateri ima vodilni narod oz. republika vso oblast…(stran 75)

…Diktatura jih je tako odvadila vsakršne politi?ne kritike in samostojne pobude, da si niti sami pri sebi ne postavljajo ve? politi?nih vprašanj. Živijo tjavendan, kot se temu pravi, zanašajo? se na dokon?no stabilnost te diktature in dokon?no »rešitev« vseh vprašanj, ki so z njo v zvezi. To moje pisanje se bo zdelo – vem – mnogim smešno. Toda kdor pozna današnje razmere v Sloveniji, dobro ve, da ogromna ve?ina Slovencev – toliko, da ne re?em vsi – danes živi, misli in dela tako, kakor da bo Titova osebna diktatura trajala vsaj še desetletja, in ni jih mogo?e pripraviti do tega, da bi si resno zastavili vprašanje, kaj bo potem, ?e zadene diktatorja, ki ima kon?no 84 let, kap ali ?e hudo zboli. To je morda najhujša posledica diktature, ki traja že predlogo, že trideset let: ljudi je politi?no skopila do konca, vzela jim je ne le pogum, ampak tudi sposobnost politi?no misliti, iz njih je napravila gole objekte politi?nega manevriranja in jim izpraznila glave vsakršnega lastnega politi?nega mnenja. To je tisto gnusno, kar povzro?i vsaka dolga osebna diktatura: da vzame ljudem pravo ?loveško dostojanstvo in napravi iz njih resni?ne sužnje. Suženj, ki se upira ali nestrpno ?aka na smrt svojega gospodarja, ni pravi suženj, ampak ?lovek, ki mu je samo odvzeta svoboda. Toda suženj, ki se vda v usodo ali celo ki moli za dolgo življenje in zdravje svojega gospodarja, kot molijo – tako pravijo – danes celo mnogi slovenski duhovniki, in ki sploh ne verjame ve? v možnost svobode, je v resnici suženj. (stran 81) (v: Rumbo hacia el estado Esloveno, noviembre 1975)

MITOM NA LJUBO SMO ŽRTVOVALI SLOVENSTVO

…da je to posledica celega stoletja romanti?nih in docela iracionalnih mitov, ki so postali naša druga narava…(stran 85)

…Drugi mit, ki smo mu nasedli, je bil mit komunizma oziroma socialne revolucije. Pod krinko boja za narodno osvoboditev smo se šli socialne revolucije in to prav v ?asu tuje zasedbe, da se je odvijalo vse še bolj krvavo. Temu mitu smo žrtvovali desettiso?e in morda celo sto tiso? življenj, ve? kot so znašale ameriške vojaške izgube med drugo svetovno vojno v Evropi. Nismo se zavedli, da se skriva za mitom, za katerega smo se borili, grozotna spaka stalinisti?nega totalitarizma, ki si nas je nato podvrgel v podobi titovskih »proletarskih« brigad in tajne policije OZNA….(stran 86, 87)

 

 

…Ker smo se politi?no gibali v svetu mitov in sanjarij, je bilo seveda logi?no, da so postale ideologije in sanjarije za nas važnejše kot resni?nost. Mitom smo prilagodili celo svoje zgodovinopisje, jezikoslovje, državno pravo in druge »narodne« vede. Gorje znanstveniku, ki bi bil upal krušiti kak tak mit. Najmanj, kar se mu je zgodilo, je bilo, da ni dobil dostopa na univerzo in da so mu ostala zaprta vrata v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti….

…Dokler se Slovenci ne bomo zavedli te svoje politi?ne mitomanije in se za?eli bolj zanimati za naše resni?ne narodne in demokrati?ne probleme, ne bomo nikoli doživeli resni?ne narodne in demokrati?ne svobode, ki je možna samo v lastni neodvisni slovenski državi, in bomo ostali še naprej objekt tuje politike…(stran 87, 88)   (v: Rumbo hacia el estado Esloveno, april 1978)

...Kdor skuša danes pisati o politi?nih problemih, pred katerimi stoji slovenski narod, in o njegovi prihodnosti, mora najprej premagati ob?utek malodušnosti in nemo?i. Totalitarna diktatura v Jugoslaviji se zdi po triintridesetih letih svojega trajanja že tako ustaljena in si je že v taki meri nadela videz zakonitosti in normalnosti, oprte na mednarodno priznanje, celo s strani sil, ki jih imamo za vodilne v zahodnem demokrati?nem svetu, da se mora zdeti skoro fantasti?no pisati o kaki alternativi v Sloveniji. Taka alternativa predpostavlja namre? konec današnje diktature in nastanek takih razmer, v katerih bi imel slovenski narod spet možnosti, da sam odlo?a o sebi in svoji prihodnosti…(stran 112)

 

Alternativa je bila: ali svoboda ali totalitarizem

Kakor nikjer, se tudi v Sloveniji alternativa niti tedaj niti kdajkoli prej ali pozneje ni glasila: »Ali fašizem ali komunizem«, ampak »Ali svoboda ali totalitarizem.« In kakor velikanska ve?ina tistih, ki so se borili kot aktivisti v Osvobodilni fronti ali z orožjem v partizanskih vrstah, ni bila s tem hkrati že tudi za uvedbo komunisti?nega sistema v Sloveniji in za novo podreditev slovenskega naroda Balkanu, tako tudi velikanska ve?ina tistih, ki so zgrabili za orožje, da bi se branili pred nasiljem nevrednih partizanskih komandantov, ki so v svoji ideološki zmedenosti v vsakem kmetu videli »kulaka«, ni bila s tem hkrati tudi že za fašizem ali za kolaboracijo z okupatorji…(stran 118)

…Resnica je, da je Josip Broz – Tito leta 1948 iztrgal Jugoslavijo iz obmo?ja sovjetskega imperija, toda prav tako je resnica, da tega ni storil iz ideoloških vzrokov in še manj zato, ker bi se bil prepri?al o zli naravi in napakah stalinizma, ampak zaradi rivalitete s Stalinom znotraj komunisti?nega bloka in zaradi lastne varnosti ter ohranitve svojega oblastnega sistema... (stran 122)

Stalin

…pri vestni sociološki in politi?ni analizi, ki bi upoštevala dejstva politi?ne prakse in ne zgolj teorije, bi raziskovalci nujno prišli do ugotovitve, da je jugoslovanski režim ravno zaradi svojega policijskega zna?aja in osebne diktature bolj fašisti?en kot komunisti?en. Dejansko je namre? tudi v podrobnostih, od sistema enotne partije in mladinske organizacije do »mladinskih brigad«, nadzorstva nad sindikati s prepovedjo stavk in sistema »policije za državno varnost« to?na kopija nekdanjih fašisti?nih držav, zlasti nacionalsocialisti?ne, s popolno koncentracijo oblasti v rokah »voditelja«. A formalno niti Hitler ni imel združenih v svojih rokah toliko vrhovnih funkcij kot Tito, ki je državni poglavar, šef edine partije, vrhovni poveljnik vojske, vrhovni šef policije, šef državne uprave in predsednik vseh množi?nih organizacij s sindikati vred.  V vseh drugih totalitarnih komunisti?nih in fašisti?nih državah je bila in je tudi danes oblast porazdeljena na ve? oseb v okviru vladajo?e skupine ali pa je imela celo dva pola kot npr. v fašisti?ni Italiji, »duceja« in kralja, kar je zmanjševalo mo? in u?inek totalitarnega sistema ter kon?no omogo?ilo njegov zlom. V povojni Evropi je bil Titovemu režimu še najbolj soroden Francov režim in dejansko so ju politi?ni komentatorji v zahodnem tisku velikokrat primerjali in opozarjali na njuno sli?nost, le da je bila koncentracija mo?i v Francovih rokah vendarle šibkejša in važnost politi?ne policije v odnosu do frankisti?ne stranke manjša,..

 

Pri politološki analizi pridemo do zaklju?ka, da je tak blok mo?i, ta »UDBa« s svojimi desettiso?i aktivnih pripadnikov in zaupnikov, ki jih ima vsepovsod, od CK ZKJ in CK posameznih republik do zadnje vasi, podjetja in celo v Cerkvi, zelo podoben koncentraciji mo?i in vlogi SS v Hitlerjevi Nem?iji. Oznovci in udbovci so si vedno lastili – kot nekdanji SS-ovci v Nem?iji – vlogo elite in pravico, da kot taka elita presojajo patriotizem, ideološko ?istost in zvestobo vseh drugih ter obtožijo, spravijo pred sodiš?e ali kratkomalo likvidirajo »v akciji« vsakogar, ki so ga dobili na piko, neglede na politi?ne forume. Danes je ravno UDBa ovira za rehabilitacijo toliko po krivici obsojenih. (stran 125)

…Zakaj mislite, da se ne da danes ni? storiti? Ni drugega razloga za takšno mišljenje kot strah. Strah pa je nekaj ponižujo?ega in nemoralnega. Res je, da je masa danes otopljena, omamljena od kulta osebnosti, zaslepljena in prevarana od lažnih »resnic« in propagande, toda tisti, ki so sposobni spregledati, so vendarle dolžni nekaj storiti. To velja kon?no tudi za narod kot celoto. Težko bo opravi?il pred lastno zgodovino svojo preveliko pasivnost, apatijo in strah. Ko bo enkrat svobodno zadihal, se bo tega sramoval. …(stran 138)

…Slovenski narod se je že ve?krat v svoji zgodovini znašel v dozdevno brezizhodnih položajih, v katerih si je le malo ljudi delalo skrbi zaradi tega, in vendar se jih je vedno spet našlo dovolj, da so mu zagotovili rešitev in nadaljnji obstoj narodne zavesti in kulture. …(stran 183)

…Država, ki je nastala iz zmote in laži, seveda ne more in ne bo mogla nikoli, ?e se ho?e ohraniti, privoliti v resni?no demokracijo, kajti s tem bi zanikala samo sebe in bi ogrozila svoj obstoj….(stran 190)

…Preostane torej samo eno: kdor no?e živeti v demokrati?ni in neodvisni Sloveniji, kakršno ho?emo in za kakršno se borimo vsak po svojih mo?eh, naj se izlo?i iz slovenske narodne skupnosti in gre živet kamor ho?e, ter se vklju?i v skupnost, kakršna mu prija. Toda poštenim, zavednim in zvestim Slovencem ne sme kratiti ali kakorkoli omejevati pravice do lastne demokrati?ne države, do neodvisne Slovenije, in zahtevati od njih, da se za to šele posebej izjavijo. Vsak pošten in trezen Slovenec se je že davno izjavil za to, bodisi odkrito in javno, bodisi v svojem srcu in v svoji pameti, pa tudi s svojim jezikom. Odpadnike, peto kolono zatiravcev in raznarodovavcev, bomo radi in kmalu preboleli. (stran 214) (do tu v. Demokracija, zbornik za družbena vprašanja, Trst, maj 1980)

…Politi?no praznino na Balkanu, ki se je pisec boji, je mogo?e zadelati samo z demokracijo in z urejenimi razmerami ter zadovoljstvom in domoljubjem tamkajšnjih narodov, to pa lahko dosežejo, uživajo in pokažejo – pa tudi branijo – samo v svojih narodnih, neodvisnih demokrati?nih državah, ne pa v kaki diktatorski Jugoslaviji stare ali nove baže. V Skandinaviji ni nikake politi?ne praznine, ?eprav ni tam – in je ni bilo niti pred zadnjo vojno – nobene enotne skandinavske države niti medsebojnega obrambnega pakta. Narodi Jugoslavije naj bi se zgledovali po skandinavskih demokracijah, ne pa se še nadalje vdajali politi?nim mitom »jugoslovanstva«, starim ali novim. (stran 217)

 

NOVA TLAKA SLOVENSKEGA NARODA

Študija o gospodarskem položaju Slovencev v Jugoslaviji, samozaložba, Trst 1959

Ta knjiga se ni porodila iz nacionalnega šovinizma, ampak iz tragi?nega spoznanja, da je slovenski narod danes kot še morda nikoli ogrožen v svojem obstoju.  Avtorja je vodilo pri pisanju prepri?anje, da se Slovenci danes lahko rešijo v bodo?nost le pod pogojem, da pogledajo stvarnosti brezobzirno v o?i, kajti samoprevara je prvi simptom narodne smrti.

Avtor si je v tej knjigi vzel za cilj, da poda ?imbolj iz?rpen vpogled v ekonomsko stanje, v katerem se je znašla Slovenija v Jugoslaviji. Zato je njegovo gradivo predvsem iz številk. Te številke se ne bojijo demantirati, kajti vzete so tako reko? v celoti iz uradnih jugoslovanskih virov, statistik in poro?il v ljubljanskem tisku.

Zato avtor lahko pri?akuje samo objektivne popravke, ki podobe bistveno ne morejo izpremeniti, ali pa neobjektivno podtikanje; ni pa mogo?e tega prikaza znanstveno ovre?i.

Avtor se je med okupacijo že od prvih za?etkov kot pripadnik krš?ansko – socialisti?nega gibanja vklju?il v Osvobodilno fronto.

To ga po vojni ni moglo obvarovati razo?aranja nad na?inom, kako je partija izkoristila osvobodilni boj slovenskega naroda, da se je polastila oblasti nad njim, likvidirala vsak demokrati?ni pluralizem in dopustila, da Beograd izkoriš?a Slovenijo po mili volji.

To ji je omogo?ila med drugim likvidacija krš?ansko – socialisti?nega gibanja kot politi?ne skupine in preobrazba OV iz koalicije politi?nih skupin v pomožno partijsko organizacijo, ?esar niso množice nikoli odobrile.

O?itku, da bi utegnila knjiga škoditi ugledu Jugoslavije med pripadniki naše manjšine, avtor odgovarja samo to, da resnica ne more škoditi nikomur razen tistemu, ki se je mora bati.

Avtor

Trst, 9. oktobra 1959

Iz knjige IN ZGODIL SE BO ?UDEŽ, avtor Franc Jeza

Vir fotografij: svetovni splet

BOMO PRESEKALI UMIRAJE SLOVENSKEGA NARODA NA OBROKE? DOGAJA SE PODTALNI GENOCID, ZA KATEREGA SO ODGOVORNI VELEIZDAJALCI SLOVENSKEGA NARODA IN JANI?ARJI NA POLOŽAJIH, KI SO MARIONETE VELIKIM SILAM, HITLERJANCEM IN VELIKO SRBOM, KI SVOJEGA DELA ŠE NISO OPRAVILI IN NAS NISO USPELI UNI?ITI. SE BO TO ZGODILO ZDAJ?!? PREBERITE TUKAJ, KAJ SE V RESNICI DOGAJA, PA TEGA MNOGI SPLOH NE OPAZITE.

IMAMO PA SKUPNI IMENOVALEC ZA VNOVI?NO ZDRUŽITEV IN OHRANITEV SLOVENIJE TER SVOJEGA NARODA. ?E TEGA NE NAREDIMO, BO PO NAS.

Kliknite na plakat in spodaj na dnu podpišite peticijo, ve? nas bo, bolj mo?ni bomo in ZAKON OPS bo tako prej kot slej moral v javno obravnavo in v sprejetje. To je samo to, ?esar nismo opravili leta 1990, da bi se resni?no osvobodili, o?istili in preporodili.

 

Ekipa OPS

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 140 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?