Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Stran 49, Partijski sekretar, poglavje Partijski sekretar v zunanjem ljubljanskem okroju

V okroju ni bilo bilo odbora OF, kjer Partija ne bi imela glavne besede, pa tudi druga?e je vse odbore OF tako in tako vodila Partija. Partija jih je organizirala in jih vodila pod krinko OF. Vse moje partijsko delo je bilo v imenu OF, usmerjal pa sem ?lane Partije, ki so delali v odborih OF in jih tudi vodili. Koalicija v odborih je bila le na papirju.

Razlik med Partijo in OF ni bilo. Mi v Partiji smo delovali kot OF. Predsedniki odborov OF so bili povsod tudi ?lani Partije. Ve?ina ?lanov OF je bila prav tako ?lanov Partije.

Stran 57, Partijski cilji

Linija, ki jo je izvajala partija, je bila zelo ostra. Edino vpraanje pri vsem je bilo, ali si za nas ali si proti nam. Srednje poti ni bilo. To se je pokazalo tudi po osvoboditvi. Razen Partije ni ostala nobena politi?na skupina. To je bil pravi boljevizem.

Stran 58, 59, Osvobodilna fronta

Enakopravnih odnosov med skupinami OF e od samega za?etka ni bilo. Partija je bila vseskozi nad drugimi skupinami, v katerih so si prav tako prizadevali za socialno preobrazbo slovenske drube, pri tem pa so si lahko samo eleli, da bi jih Partija upotevala. Pod starim partijskim vodstvom bi bilo to e mogo?e. Ko so vodstvo slovenske Partije sredi tridesetih let prevzeli mlaji, partijsko bolj izolani in revolucionarno bolj zagreti, celo fanati?ni komunisti in se je komunisti?na ideologija zanesla tudi na univerzo, pa je slovenska Partija postala brezkompromisno revolucionarna. Kardelj, Kidri? in Kraigherji so po Titovem zgledu uvedli dosledno politiko agresivnega revolucionarnega boja, ki drugim nikakor ni bila pripravljena priznati enakopravnega statusa.

Levo: Boris Kidri?, desno: Edvard Kardelj

Boris Kraigher

Sergej Kraigher

OF je bila vsaj na za?etku zares iroka antifaisti?na fronta, vendar je Partija v njej e od za?etka izpostavljala svoje revolucionarne cilje, ki so postopoma postajali prepoznavneji. OF ni bila samo politi?na organizacija. Njene terenske organizacije so bile predvsem v pomo? partizanstvu pri zbiranju oroja, hrane, obleke in denarja, pri propagandi, pri razirjanju partijske literature in nenazadnje tudi pri zbiranju pripadnikov in simpatizerjev OF ter pri agitaciji za odhod v partizane. Partija brez pomo?i terenskih organizacij OF ne bi mogla uspeti.

OF se je v Partijo prelevila s tem, da so ?lani Partije, ki so bili v Partijo sprejeti v strogi tajnosti, prevzemali funkcije v OF. To je bila partijska igra, v kateri so pred javnostjo nastopali kot ?lani OF, v resnici pa so bili ?lani Partije. In kdor je bil ?lan Partije, je moral izvajati, ?eprav v tajnosti, partijsko linijo. Partija je bila med vojno ilegalna in zato se ves ta ?as ve?inoma ni vedelo, kdo je njen ?lan. Vse je bilo tajno in nih?e niti po vojni ni smel govoriti, da je ?lan Partije.

BROZ in Kardelj

Stran 67, Uboj Franca Straha

Obra?unavanje z nasprotniki se je za?elo s partijsko diktaturo, ki je povzro?ila zaostritev, no?ne aretacije, likvidacije. Kot posledica tega so se pojavile vake strae. V ta namen je CK preko svojega aparata postavil ljudska sodi?a. Vendar na njih ni odlo?alo ljudstvo, ampak skupina komunistov, ki je bila za to zadolena. Na smrt ni obsojalo ljudstvo, temve? samo partijska skupina ljudi, ki so ji rekli ljudsko sodi?e. Pri tem ni bilo v prvi vrsti vpraanje likvidacij kot takih, ampak vpraanje prevzema oblasti. Ni bilo vpraanje, ali bo OF ali ne bo OF. Tu je bil spor in Partija je morala za?eti s terorjem. Belo gardo so ustvarili tisti, ki so pono?i odvaali ljudi in jih likvidirali. Kaj pa je lahko tako ljudsko sodi?e obsodilo? Kje je bila v CK ljudska oblast? Tu je bila samo diktatura. In vse to so izvajali preko svojega partijskega aparata.

Stran 69, Nastanek bele garde v zunanjem ljubljanskem okroju

Ko v za?etku okupacije bele garde ni bilo, so ljudje ve?inoma podpirali OF. Ne sicer vsi, ker so jo nekateri sprejemali z rezervo, pa vendar preteni del. V Vidmarjevi tovarni smo imeli to sre?o, da smo se dobro organizirali. Za?etek diferenciacije med prebivalstvom so povzro?ile prve likvidacije in odkrit partijski boljevizem. Ko so vosovci likvidirali vplivne politi?ne osebnosti, ki so bile proti takojnjemu boju proti okupatorju in proti komunizmu, so bili partijski cilji razkriti. Partiji ni bil primarno za osvoboditev, ampak ji je lo za komunizem, v katerem ni bilo prostora za druge politi?ne stranke.

Popit in BROZ

Stran 78, 79, poglavje Vodstvo partizanskega gibanja v Dolomitih

Hodil sem v hio, kjer se je zadreval CK. Bila je dolga kme?ka hia, v kateri so bile pisarne in kuhinja, kjer sem v?asih dobil hrano. Zraven so bile tudi ?evljarska in krojaka delavnica ter intendanca. CK je imel svojega intendanta Povha, ki je velja za najsposobnejega intendanta v partizanih. Kar so mu naro?ili, vse je dobil. ?e je bilo treba jajc, pi?ancev, klobas ali kaj drugega, je e nekje staknil. ?e ni lo druga?e, je izsilil od kmetov. Povh je skrbel, da so v CK dobro jedli. Poleg kuhinje je skrbel tudi za delavnice, da so lahko vsi ?lani CK in IO OF imeli kornje in uniforme. Za ?lane CK in IO OF je bilo v vsakem pogledu dobro poskrbljeno. Za varnost so imeli v hiah in doma?ijah, kjer so iveli, bunkerje. ?ez dan so imeli dobro postrebo in dobro hrano, pono?i pa so se umaknili na varno v bunkerje. ?e bi do ?esa prilo, jim ne bi bilo treba niti beati, temve? bi se lahko hitro poskrili v bunkerje. Vsi funkcionarji so jih imeli. Po kleteh in pod hiami doma?ij so bile skrite cele sobe. Vhodi so bili dobro zamaskirani. Ponekod je bila v bunkerjih vlaga, druga?e pa so bili dobro opremljeni. V njih so imeli celo elektriko, na voljo pa je bilo vedno dovolj hrane.

Kakno herojstvo in kakno vodstvo sta bila to? Pravzaprav je bila to posebna kasta, ki je izkoristila rajo, ki se je bojevala, pa e sama ni vedela za kaj. Proti faizmu? Kako? Zakaj pa so potem zapirali kmete in jemali njihovo premoenje? V Dolomitih se je uveljavila e prava boljevika republika.

Stran 83, poglavje Kr?anski socialisti in Dolomitska izjava

Vrh Partije je dral vso oblast trdno v svojih rokah. Vodstvo je postalo bolj stalinisti?no kot sam Stalin. Stalinizem je bil tako v Sloveniji e med vojno. OF je sicer e naprej obstajala, vendar brez vsakega vpliva. Vse je vodila Partija.
Kr?anski socialisti in ob njih tudi sokoli so se pridruili komunistom, ki so jih izrabili e pred koncem vojne. Niso jih prisilili, da se izlo?ijo iz OF, temve? da se odpovedo svojemu bistvu. Po Dolomitski izjavi v OF ni bilo ve? zaveznikov. V Partiji so jim odkrito povedali, da niso stranka in zato tudi ni? ne pomenijo, da pa lahko sodelujejo z njimi. OF je dokon?no postala drugo ime za Partijo. Dejansko OF ni bilo ve?, ostala je samo e parola. Partija je iz OF prela v odkrito diktaturo.

Stalin

Partija se je odlo?no postavila kot avantgarda, ki ne dovoli nobene druge stranke. In ker je bila avantgarda, se je tega tudi drala. To je bila popolna partijska diktatura, ki se je pozneje zlagoma prenesla v diktaturo Ozne. (Pripis OPS, zaato je Partija pobijala TIGR-ovce, ki so se borili in organizirali NOB zoper italijasnki faizem e veliko prej)

Kardelj, Ribi?i?, BROZ

Stran 89, 90, poglavje rtvovanje bataljona v Dolomitih

Ko je prila ofenziva, je bilo vojako in politi?no vodstvo prvo v bunkerjih. To je bilo vedno najpomembneje, usoda vojakih enot pa je bila drugotnega pomena. Ko so Nemci s Sv. Katarine in Tokega ?ela med ofenzivo spomladi 1943 zaprli mejo in so Italijani in belogardisti z june strani zasedli dolomitsko obmo?je in obkolili partizane, ki so varovali najvije partijsko in politi?no vodstvo, je CK za svojo varnost rtvoval cel bataljon. Veliko partizanov je padlo samo zato, da se je partijsko vodstvo pravo?asno umaknilo in se poskrilo po bunkerjih.

Bataljon Dolomitskega odreda bi se napadalcem sicer lahko e umaknil, toda zaradi partijskega vodstva v neposredni bliini je ostal na svojem mestu. CK je ves bataljon namerno prepustil napadalcem, da so lahko vodilne strukture ostale nedotaknjene. Pred tem je tudi ves poveljniki sestav zapustil partizansko enoto. Med partizani, ki so varovali partijsko vodstvo in so bili prepu?eni bridki usodi, je bilo veliko ujetih, ranjenih in pobitih. ?lani CK, IO OF in G niso eleli ni?esar prepustiti naklju?ju. Ve? desetin partizanov so rtvovali z izgovorom, da je obstajala nevarnost, da bi sovranik nael bunkerje.

Partijsko vodstvo se je ohranjalo na ta na?in med vsako ofenzivo. Tako kot v Dolomitih je bilo e leta 1942 med italijansko ofenzivo v Rogu in tako je bilo tudi med nemko ofenzivo jeseni 1943 prav tam. Vodstvo je najprej zavarovalo svoje glave, partizani pa so bili prepu?eni predvsem lastni iznajdljivosti. Nih?e iz CK in G ni vodil partizanskih enot. Niti v Dolomitih niti na Rogu e vedeli niso, kje so.

Odprto ostaja vpraanje, zakaj so v Dolomitih v bliini bunkerjev pustili tako veliko skupino partizanov. Ravnanje, ki je zahtevalo toliko mrtvih, je bilo zlasti za poveljnike v bataljonu nesprejemljivo. Ali je bilo to zavarovanje potrebno, da so ?lani CK v bunkerjih mirno jedli in pili ter ?akali, da bo konec ofenzive? Spraujem se, zakaj nih?e do danes ni pisal kriti?no o teh stvareh. Zakaj so rtvovali toliko partizanov?...

Stran 96, poglavje V drugi coni pri Popitu na Notranjskem

Kdor je zbeal, je veljal za dezerterja in skriva?a. Ob prvi prilonosti so ga likvidirali. Vseeno je bilo, kdo in kaj je. Vsak se je moral odlo?iti po na?elu, ali si z nami ali si proti nam. Kdor ni bil z nami, je bil proti nam in s tem obsojen na smrt. Do prvih pobojev med Slovenci je prihajalo prav zato, ker Partija ni nikomur pustila, da bi svoje miljenje in svojo nacionalno pripadnost izraal zunaj Partije in zunaj njene diktature v OF.

Stran 98, 99, poglavje Vojvodstvo

V partizanih je najprej vladal kolektivni duh in medsebojna pomo?. Kdor je ukradel ko?ek kruha, konzervo ali jajce, so ga ustrelili. Ko so tabi uvedli svoje kuhinje, je bilo s solidarnostjo konec. Najprej so dobili svojega kuharja in svojega intendanta v brigadnih in nato v bataljonskih tabih. Ko sem el v ?eto, so e imeli nekaj, naprej pa je bilo vse la?no. Tako se je delalo in taka je bila partizan?ina. In ?e je nekdo spodaj nekaj naredil, je bil to velik prekrek, medtem ko se zgoraj za to niso menili. V tabih jih je je skrbelo za druge re?i. Kmalu so dobili kroja?e, da so komandantom ivali obleke.

Pedofil Broz (kliknite TUKAJ)

Za tabi brigad so takno stanje izkori?ali tudi tabi bataljonov. V tabih je bilo vedno dovolj hrane. Glavni intendant je vzel ve? partizanov in el z njimi v vas, kjer so od ljudi zlepa ali zgrda izterjali hrano. Vojska je morala ivet. Pobrali so toliko krompirja, toliko tega in toliko onega. Najprej in najve? so pobrali tistim, za katere so menili, da so sovraniki OF. Odgnali so jim tudi ivino in jih pustili brez sredstev za preivljanje. Tudi terenci so kaj prinesli, a navadni partizani so ve?inoma ostali la?ni. Ko so bataljoni dobili svoje kuhinje, so vse, kar so po vaseh pobrali ljudem, najprej dobili v tabu.

Stran 119, 121, poglavje Ma?kova pot k Titu v Drvar

Ivan Ma?ek - Matija

Med Ma?kovo odsotnostjo sem hodil po njegovem naro?ilu vsak teden s kurirjem v Rog v CK in tam poro?al o stanju na oznovski bazi na Stranjem vrhu. Njihova baza v Rogu ni bila dale?. Ko sem el prvi?, sem bil naiven, ker sem mislil, da je demokracija, in zato sem pogorel. Na partijskem sestanku v CK, kjer so bili Kidri?eva, entjur?eva, Leskoek, Marinko, itd., sem navedel pritobe in stali?a ?lanov partijske organizacije Ozne s partijskega sestanka, ki sem ga vodil na Stranjem vrhu. Proti Ma?ku je med oznovci nastalo precejnje negodovanje, kajti njegov na?in vodenja je bil diktatorski. ?lani Ozne so bili nezadovoljni predvsem zato, ker v Ozni ni bilo partijske demokracije. Pritoevali so se, ker na Ma?kove odlo?itve ni smel nih?e ve? ni? re?i, kaj ele odgovarjati. Vsak predlog iz baze je Ma?ek takoj zavrnil.

Po Ma?kovi vrnitvi iz Drvarja je prilo do prave organizacije Ozne v Sloveniji. Ma?ek je priel s Titovim naro?ilom, da jo je treba raziriti in z njo prevzeti nadzor nad armado in nad politi?nim terenom. Po Ma?kovi vrnitvi je bila zato v Ozni ena prvih nalog izpopolnitev oznovskega aparata. Treba je bilo pridobiti povsem nove kadre. Tito je Ma?ku v Drvarju maja 1944 dejal, da se blia konec vojne in da bo imela Ozna zelo pomembno nalogo pri prevzemu oblasti. Ma?ek se je s Titom o teh stvareh pogovarjal neposredno in je Titove ukaze in ozra?je iz Titovega taba osebno prenesel k nam. Tito mu je prav tako posredoval mnenje in nasvet sovjetske misije, da je treba ob koncu vojne ?im ve? politi?nih nasprotnikov pobiti, da z njimi niti toilstva niti sodi?a ne bodo imela nobenega opravka ve?. Tito je s pomo?jo sovjetske misije odlo?il, da za politi?ne nasprotnike ni milosti, da zanje ne bodo uporabljali sodi?, da ne bo sodb, ampak da bodo samo likvidirali. In tako se je potem dejansko dogajalo.

Stran 123, poglavje Oznovska baza na Stranjem vrhu (Nad ?rnomljem)

Na oznovsko bazo na Stranji vrh, ki je bila v strogi konspiraciji, ni priel nih?e, samo tisti, ki smo delali na njej. Prehoda ni bilo. Vsenaokrog so bile strae. Tujca ni bilo, ni mogel priti. Ma?ek je bil nedostopen. Izjemoma so na bazo prihajali nekateri ?lani CK, med njimi zlasti Kidri?, njegova ena Marjeta, Leskoek, za Partijo najbolj zanesljivi iz IO OF ter sovjetska misija, ki je bila v Beli krajini. Prili so samo tisti, ki jih je povabil Ma?ek. In to so bili lahko samo stoodstotni komunisti.

Stran 132, poglavje Ivan Ma?ek Matija

Ker je Ma?ek imel pooblastilo CK, da organizira Ozno in jo samostojno vodi, je lahko delal samovoljno. Brez njega kot na?elnika Ozne za Slovenijo se ni zgodilo ni?. V CK so se ga bali. Zaradi svoje agresivnosti in odnosa do CK je avtoriteto priznaval samo Kardelju, Rankovi?u in Titu. Drugih ni upoteval. Za sebi enake je sprejel tiste, ki jim je bilo izklju?no samo za revolucijo in komunizem.
V Ma?ku je prila do izraza nizka eti?na vrednost ?loveka, ki je dobil v roke oblast.

Stran 139, 141 in 142, poglavje Vstopanje v Ozno in oznovski kader

Pri tem delu sem spoznal, kakni kadri so prihajali v Ozno. Podlaga za sprejem v Ozno je bila, da je bil kandidat pripravljen sovranika Partije likvidirati, in to ne na fronti z orojem, ampak druga?e, v svoji okolici ali kjerkoli. Ozni so bili potrebni preprosti in predani ljudje, samo da so izvajali ukaze in partijsko linijo in da so bili pri tem pripravljeni ubijati. Ma?ek mi je dejal, da mora biti oznovec ?lovek, ki je pripravljen sovranika, pa naj je to sorodnik ali kdorkoli, tudi likvidirati. Po njegovem je bil oznovec ?lovek brez due, ki je pripravljen izvriti to, kar Ozna od njega zahteva. Zaradi tega je Ozna v svoje vrste nova?ila morilce ljudi, ki so bili pripravljeni ubijati.

V Ozno so prili preizkueni likvidatorji. To so bili ljudje, ki so imeli krvave roke. In tudi temelj, na katerem je Ma?ek gradil Ozno, je bil krvav. Oznovci, od Ma?ka naprej, so imeli krvave roke. Nagnjeni so bili k pobijanju. More in ilih sta uivala, ko sta pobijala celo partizane. Krvniki so bili sr Ozne, Ozna pa morilska banda, prepojena z duhom boljevizma in stalinske brezsr?nosti.

V kratkem ?asu je bilo organiziranih ve? tiso? oznovcev. Delovali so povsod, po brigadah in na terenu. Do konca vojne je aparat postal tako velik, da med vojno niti Italijani niti Nemci niso imeli taknega.

Stran 145, poglavje Preskrba Ozne v Beli krajini

In ?eprav je prebivalstvo v Beli krajini trpelo veliko pomanjkanje, smo bili v Ozni z vsem dobro preskrbljeni. Lakote nismo ob?utili. Zjutraj smo zajtrk za?eli z ganjem. Med raznovrstnimi ivili smo imeli na razpolago klobase, jajca in kruh, ki so ga kmalu pekli tudi v ?rnomlju. Opoldne smo imeli dobro kosilo, zve?er pa dobro ve?erjo. Imeli smo vina in vsega je bilo dovolj. Intendant nam je vozil ogromne koli?ine hrane. Ni mi bilo jasno od kod. Poleg tega, da smo ljudem hrano jemali za ni?vredno posojilo, smo jo tudi kupovali. Ma?ek je imel denar. Pla?evali smo z dolarji, ?e je bilo treba. Ne vem, kje jih je Ma?ek dobil, kajti o tem ni nih?e govoril niti spraeval, toda nekajkrat mi jih je dal, da sem za bazo kupoval prai?e.

Stran 147, Knoj

Ko se je organizirala enota Knoja (opomba: izvrilni organ Ozne za aretacije in likvidacije politi?nih nasprotnikov Korpus narodna obrane Jugoslavije), so njene kadre zbrali iz partijske organizacije. V vsaki enoti divizije je bil partijski komite divizije, v brigadi partijski komite brigade in v bataljonu prav tako. V partijskih komitejih partizanskih enot je potekalo mo?no politi?no delo in Partija je vsakega ?lana preverila v bojih. Samo preverjene kadre je nato poslala v knojevske enote. Knoj je bila elitna vojska Ozne in Partije. V enotah Knoja so bili najzanesljiveji partijski in skojevski kadri in najbolji kadri iz bojnih enot. Partijsko vodstvo in Ozna sta divizijo Knoja pripravila za njene najpomembneje naloge pri prevzemanju oblasti ob koncu vojne. Partizanska vojska za posebne naloge ni bila najbolj zanesljiva, v Knoju pa so bili izbranci, od straarja do komandanta. Komandanti so bili najbolj preizkueni komunisti in likvidatorji. ?e ni bil skojevec ali ?lan Partije, ni mogel biti ?lan Knoja. V tabih knojevskih enot so bili vsi prekaljeni komunisti.

Stran 148, Kartoteka politi?nih nasprotnikov

Ko se je najvije jugoslovansko partijsko vodstvo za?elo zavedati, da se nepreklicno blia konec vojne, je Ozni med pomembnejimi nalogami, s katerimi se je pripravilo na prevzem oblasti, poverilo pripravo posebne kartoteke nasprotnikov komunisti?ne partije, ki so bili predvideni za aretacije in likvidacije.

Huda jama pri Lakem

Stran 149

Pred koncem vojne je bilo v kartoteki ve? kot 17 tiso? registriranih nasprotnikov komunizma. ..

Slovenska Ozna je zvesto izvajala to, kar je bilo sporazumno sprejeto v dogovoru s sovjetsko obve?evalno slubo leta 1944. Ko je rde?a armada na vzhodni fronti napredovala na vsej ?rti, so se obve?evalne slube e pripravljale na obdobje po koncu vojne in na prevzem oblasti. Zaradi tega je Ozna pohitela s svojim delom. Na Stranjem vrhu se je to pokazalo s tem, da so oznovci, ki so bili v oddelku za pripravo kartoteke, delali tudi pono?i.

Huda jama

Seznami politi?nih nasprotnikov, predvidenih za likvidacije, so bili narejeni za vso Slovenijo. Tako kot je centralna Ozna na Stranjem vrhu zbrala podatke za obmo?je predvojne Slovenije, sta pred koncem vojne tudi v Ozni v Trstu in Gorici za svoja obmo?ja s svojim aparatom zbrali kartoteko nezanesljivih in nevarnih oseb, ki so jih predvideli za likvidacije. Ker se je kartoteka stalno dopolnjevala, do konca vojne so namre? nenehno prihajali novi seznami, je tevilo predvidenih za likvidacije do konca vojne gotovo krepko preseglo tevilo 20 tiso?. Z izpopolnjeno kartoteko je Ozna pripravljena ?akala na konec vojne. Za povojno obdobje si je precej olajala delo. Seznami za aretacije so ji bili pri roki. Na podlagi kartoteke je takoj po prihodu v Trst, Gorico, Ljubljano in druga mesta in kraje izvedla obirne aretacije, ki so trajale ve? dni pono?i in podnevi, dokler seznamov iz kartoteke niso iz?rpali. Scenarij za konec vojne je Ozna pripravila e veliko prej v Beli krajini.

Stran 153, Komandant Stane

Pogreb je v celoti potekal pod mojim nadzorom in vse je bilo opravljeno tako, kot je ukazal Ma?ek. Najprej je bilo slovo v ?rnomlju, potem pa smo ga odpeljali na pokopali?e, kjer so bili izkopani trije grobovi. Z dvema spremljevalcema smo vse tri rtve pripeljali na pokopali?e. Trije grobovi, drug poleg drugega, so bili pripravljeni. Ko so bile pogrebne slovesnosti kon?ane, je Ozna izpraznila pokopali?e. Ljudje so odli in straa je pokopali?e zaprla. Zasuli smo trupli komandantovih spremljevalcev, prav tako tretji grob, ki pa je ostal prazen.

Komandant Stane

Komandanta namre? nismo poloili v jamo, temve? smo ga naloili na manji italijanski tovorni avtomobil. Obloili smo ga z deskami in krsto pokrili z odejami, da se ne bi videla. S tremi spremljevalci in oferjem smo ga odpeljali proti Semi?u v Rog. Pred naseljem smo zavili proti Rogu, kjer smo iskali prostor za pokop. Vozili smo po ozki gozdni cesti, ki so jo kmetje pred vojno uporabljali za spravilo drv, med vojno pa jim tega nismo ve? dovolili.

Ob cesti globoko v Rogu smo poiskali z grmovjem poraslo dolino. Ker je bilo vsenaokrog veliko skalovja, smo truplo odnesli do njenega roba, kjer je bilo malo ve? zemlje. Tam smo izkopali meter globok grob in ga poloili vanj. Pet nas je bilo tam in vsi smo jokali. Mislil sem: O, ?lovek, nikdar ve? te ne bo od tod. Nemogo?e je, da bi ga pozneje kdo nael. Ni mogo?e. Niti jaz, ki sem ga pokopal, ga ne bi ve? nael. Leta 1952 pa naj bi ga bili vseeno nali. A to zagotovo ne dri. Po osmih letih v Rogugozd se vendar tako hitro spremeni. Kako naj bi ga nali po toliknem ?asu? Nih?e ga ni mogel najti. Komandant Stane nikdar ve? ni mogel priti od tam.


Stran 159, Anglo-amerika misija v Beli krajini

S primorskimi padalci, ki jih je bilo ve? sto, se je Ozna posebej ukvarjala. Ker je bilo njeno delo tajno, se njen odnos do njih ni kazal neposredno. Najprej jih je izolirala, jih obkroila s svojimi agenti in o njih zbrala vse podatke. Oznovci so jih nato zaprli in iz njih izvlekli razne podatke in priznanja, da so se jih lahko znebili in jih likvidirali.. Ozna je vse zaprla, zaslievala in likvidirala.

Stran 163, Izbranci akademije Dzerinski

Ko so v najvijih sovjetskih vojakih in politi?nih krogih leta 1944 slutili konec vojne, je prila iz Titovega taba v Belo krajino pobuda, da se doma?i oznovski kadri poljejo v Sovjetsko zvezo na olanje. Vpraanje olanja doma?ih kadrov so na?eli e ob Ma?kovem obisku pri Titu v Drvarju. Kakor so v pri?akovanju konca vojne, sovjetske zmage in likvidacij politi?nih nasprotnikov ustanovili Knoj in Ozno, so na?rtovali tudi primerno olanje doma?ih kadrov za najpomembneje in najodgovorneje naloge pri prevzemanju oblasti.

Dokumentarni film, ki ga si ga je vredno ogledati, ko e v za?etku govori o Leninoivi doktrini pri izvajanju boljevisti?ne revolucije, ko poravi, da je ta lahko u?inkovita samo, ?e revolucionarji umorijo vsaj 10% klju?nih ljudi v dravi. Intelektualcev, izobraencev, toranarajev, obrtnikov, duhovnikov in drugih, ki razmiljajo s svojo glavo.
(Za ogled filma kliknite na sliko golooto?ana)

Stran 166, 167, Oznovski zapor v Beli krajini

Ko je bila ofenziva in smo se morali iz Bele krajine umakniti, so zapor v ?rnomlju izpraznili. Kam naj bi peljali ujetnike, ko je pred ofenzivo iz Bele krajine vse, kar je bilo partizanskega, zbealo? Zapor so morali izprazniti. Po Ma?kovem ukazu sem takrat odgovarjal za nao bazo s Stranjega vrha, toda tega, kar se je zgodilo z zaporniki, nisem vedel, ker v zapor nisem odhajal. Nisem vedel, kam so jih odpeljali, zvedel sem samo to, da so izginili. Ali je mogo?e zapornike med ofenzivo umakniti na varno? Druge monosti, kakor da so jih likvidirali, ni bilo. Med naim umikom iz Bele krajine se je za zaporniki v ?rnomlju izgubila vsaka sled.

Partija je e od vsega za?etka na razli?ne na?ine poskuala opravi?iti poboje, ki jih je zagreila. Eden od na?inov, s katerimi so uprizarjali prave farse, so bila t.i. ljudska sodi?a in v partizanih partizanska vojaka sodi?a. Z ljudskimi sodi?i, ki jih je postavila in vodila Partija, je partijski vrh obra?unaval s svojimi politi?nimi nasprotniki. Na podlagi odlo?b partijskih sodi? je tudi Ozna pobila veliko ljudi.

Ni bilo pravnikov, rtev pa najve?krat niso niti zaslievali, ampak samo likvidirali. Kdor je bil spoznan za sovranika, je imel samo eno monost likvidacijo.
Z zakonom, ki je bil samo na papirju, je Partija poboje legalizirala. Za likvidacijami je med vojno stal Poli?, ki je ljudska sodi?a postavil za legaliziranje likvidacij. Vse likvidacije so izvrevali tajno.
Prej in pozneje so pobijali v imenu ljudstva.

Mitja Ribi?i?


Stran 186, V Ozni ob koncu vojne, poglavje V Trstu

Poleg vseh na?elnikov oddelkov Ozne, ki so z Ma?kom prili iz Bele krajine, je bilo tukaj tudi vodstvo Ozne za Trst in izbranci iz akademije Dzerinski (Mitja Ribi?i? in drugi).

Stran 191, Prihod v Ljubljano

Ko je Ozna prila v Ljubljano, je bilo v Slaviji veliko stanovalcev, tudi e iz ?asa gestapa. V Slaviji so prespali ljudje, ki niso imeli stanovanja, razni na?elniki, bilo je veliko praznih sob in tudi dobro opremljenih stanovanj. Nismo jih takoj izselili, vendar se je izseljevanje kmalu za?elo; Ma?ek je Slavijo kmalu izpraznil. Sovjetska misija je skupaj z Ozno zasedla celo Slavijo. Sovjetska misija je Ma?ku e naprej svetovala. Ob Ma?ku je tedaj s Sovjeti najtesneje sodeloval Mitja Ribi?i?, ki se je vrnil z nekajmese?nega tudija na akademiji Dzerinski v Moskvi. Sovjeti v Slaviji so bili tudi predstavniki sovjetske armade in so se med drugim ukvarjali z vra?anjem protikomunisti?nih pribenikov z obmo?ja Sovjetske zveze, ki so se pod okriljem Nemcev bojevali proti Sovjetom in so jih zaveznike britanske sile zajele na Korokem v Avstriji. Izro?itev teh ljudi sovjetski armadi v prvih povojnih dneh je potekala prav prek sovjetske misije v Ljubljani. V Slaviji so bili svetovalci Ozne vse do resolucije informbiroja. Za vstop v stavbo je bilo potrebno dovoljenje. ?e so prili na obisk doma?i, sem se moral z njimi sre?ati zunaj Slavije. V njej so se odlo?ale usode stotiso?ev ljudi.

Slavija

Slavija je za nekaj tednov postala moj novi dom. Tukaj sem dobil nove zadolitve, tukaj sem spal in stanoval. Odgovoren sem bil samo Ma?ku. Zaradi vsakodnevnih obveznosti se v stavbi ?ez dan nisem prav veliko zadreval. Prihajal sem predvsem zve?er, da sem prespal, zelo redko tudi popoldne. V stavbi je bilo na stanovanju tudi veliko drugih oznovcev. Ma?ek je bil v zgornjem nadstropju, kjer je imel stanovanje in dve kuharici. Ker ni bilo druge kuhinje, smo tudi drugi prihajali k njemu na kosilo in sedeli smo skupaj z njim za veliko in dolgo mizo.

Hrana je bila zelo okusna; v hotelu ni bilo take. Vso oskrbo smo imeli pri Ma?ku, kajti prvo pla?o smo dobili ele septembra. Vedno je bilo dovolj konjaka. Pili in jedli smo, kolikor smo hoteli.
Imeli smo svoje trgovine, v katerih smo raznovrstno blago in hrano dobili zastonj. Veliko stvari je bilo od Unre, drugo pa je Ozna zaplenila v trgovinah na Zaloki cesti, okrog empetrske cerkve, na Lipi?evi ulici itd. Vse zaplenjeno blago je prevzel Apih in pri njem smo se preskrbovali vsi oznovci. Veliko stvari smo nosili tudi svojim sorodnikom. V prtljanik avta sem naloil, kolikor sem le mogel: meso, ri, mast, itd. in odpeljal svojim.

Stran 192, 193, Ma?kov pomo?nik za ekonomske zadeve

Ma?ek je zahteval popolno predanost. Njegove ukaze je bilo treba izpolniti natan?no in brez ugovora. S preskrbo Ozne sem po prihodu v Ljubljano za?el tako, da sem za?el krasti. lo je po?asi. Z ekipo oznovcev, ki so mi jo zaupali, smo kradli po trgovinah. Imel sem tri avtomobile, spremljevalce in svojega oferja. Ker sem se po Ljubljani potikal e med vajeniko dobo, sem vedel, kam in h komu je treba iti.

V moji pristojnosti so bila tudi vsa stanovanja. Ozna jih je najprej zaplenila tistim, ki so zbeali ali so bili v tabori?ih in zaporih. Klju?i vseh teh stanovanj so bili pri meni v Slaviji. Za ljudi, ki so bili v Ozni ali pa na visokih partijskih poloajih, je bilo treba preskrbeti stanovanja. Hodili so si jih ogledovat, po klju?e so prihajali k meni, vendar so jih pogosto tudi vra?ali, ker so eleli najbolja stanovanja. Ker je veliko ljudi zbealo, veliko stanovanj pa je Ozna zaplenila, je bilo na razpolago zelo veliko stanovanj.

Spomenik Borisu Kidri?u, ki stoji e danes


Stran 196, Ma?kovi sodelavci maja 1945

Oznovci smo bili privilegiranci. Ko so za?eli izpla?evati prve pla?e, so bile najve?je v Ozni. Vse smo dobili zastonj. Imeli smo protekcijo, selili smo se iz stanovanja v stanovanje, iz vile v vilo, nabavljali pohitvo, ne da bi ga pla?ali. Prebivalstvo je to po?etje zelo motilo. Ko sem po prihodu v Ljubljano vodil plenilske pohode, nisem mogel iz Slavije pri glavnih vratih, temve? sem el zadaj na dvori?e in nato v avto. Hodil sem okrog trgovcev, ki so kmalu vedeli za nekega podpolkovnika. Vedeli so, da jemlje kamione blaga in med sestavljanjem ra?unov izginja. Zverinsko in primitivno je bilo vse to. To je bil Ma?kov na?in.

Stran 197, Ozna prevzame vso oblast

Iz OF je izla diktatura Partije, ta pa je prela v diktaturo Ozne. Potem je Ozna vse pozicije drala v svojih rokah.
Brez Ozne se ni dalo ni?esar ve? narediti.

Stran 199, Aretacije in zapori

Glavni zapor v Ljubljani je bil zares oznovski, popolnoma izoliran. Ozna ga je imela trdno v svojih rokah. To je bil najstroji zapor z bunkerji. Poleg tega je Ozna v vsakem ve?jem mestu imela e druge zapore.

Stran 205, 208, Mnoi?ni povojni poboji

Po stopnicah in po hodnikih v Slaviji se je javno govorilo, da je bilo do konca junija 1945 likvidiranih e okrog 40 tiso? ljudi.

Z vse sezname je bil odgovoren Ribi?i? in s tem tudi za usodo tiso?ev ljudi. Ribi?i? je to?no vedel, koliko je vojnih ujetnikov po tabori?ih. Dobil sje sezname iz tajerske, iz entvida, iz vseh tabori? torej. Ribi?i? in Ma?ek sta skupaj odlo?ila, seznam so poslali Knoju in Knoj je bil zadolen za transporte (npr. iz entvida do Dravelj, od tam pa naprej v Ko?evje). Na podlagi Ribi?i?evega predloga, koga je treba likvidirati, je Ma?ek to potrdil. Gladko je priznal in odredil likvidacijo. Ribi?i? je izvajal prakti?no vse. Bil je tudi najbolj obve?en, kako je v zaporih in tabori?ih, kako so polni. Tabori?a likvidacij niso nikoli izvajala samostojno, ampak samo prek centralne Ozne za Slovenijo. Likvidacije so bile organizirane in ljudi niso pokopavali na pokopali?a, temve? so jih metali v jame.

Likvidacije so se vedno izvrevale v najve?ji tajnosti. ?eprav sem bil v Ozni, nisem vedel, kdo jih izvaja in kje, ker nisem bil v operativnih linijah. O tem se je med oznovci bolj uljalo kot govorilo. Zelo redki si upajo o tem sploh kaj govoriti. Za vojake enote jugoslovanske armade, ki so prile z juga, se ve, da so sodelovale pri likvidacijah. Ne vem pa, kaken je bil njihov dele v celoti. Milka Planinc je bila na primer politi?na komisarka Dalmatinske brigade, za katero je znano, da je sodelovala v obsenih pobojih.

Stran 209, Mnoi?ni povojni poboji

O najtesnejem sodelovanju slovenske Ozne z eksekutorji politi?nih nasprotnikov takoj po vojni ni bilo nobenega dvoma. Ozna je vse vodila. Kako pa naj bi sicer v Slovenijo prili ljudje iz Hercegovine ali Dalmacije, ki bi se v trenutku znali in vedeli za vsa brezna, v katera so mnoi?no metali pobite ljudi? Kako naj bi Srbi vedeli za te jame? Brez Ozne, ki je vedela vse podrobnosti tako o breznih kot tudi o ljudeh, ki so jih streljali, armada z juga ne bi mogla tako ravnati.

Stran 210, Grobi?e v Brezarjevem breznu v Podutiku

Potem ko sem se vselil v svoje novo stanovanje v vili nasproti stadiona,me je Ma?ek poklical in rekel: Posluaj ti, pre?itaj! Pokazal mi je manji listek in nadaljeval: Prebivalci vasi Podutik se pritoujejo. e izpred vojne sem vedel, da je blizu Brezarjevega brezna pri vasi Dolnice tekel potok. Va?ani so se pritoili, da so imeli najprej krvavo vodo, zdaj pa naj bi jim poginile nekatere ivali, prav tako pa naj bi se okrog iril straen smrad. Ma?ek mi je zato naro?il, naj grem to pogledat.

Odel sem skupaj s svojim spremljevalcem, z zdravnikom, majorjem Turnom in oferjem. Ko sem va?ane povpraal, ?e so se res pritoili, so mi prikimali, me napotili k vodi in mi rekli: Ja, kar poglejte. Voda je zares zelo smrdela, potok pa ni bil velik. Ko sem se zanimal, od ?esa smrdi, so dejali, da ne vedo, da pa so v za?etku maja po odhodu Nemcev v bliini sliali streljanje. S spremljevalci smo li v smer, ki so nam jo va?ani pokazali in od koder naj bi se slialo streljanje. Po priblino sto metrih smo videli gozd in nekaj ?istine. Vse naokrog je bilo polno lastovk, ki so neprestano letale gor in dol pa spet gor in dol. Bilo je vse polno muic in tako mo?an smrad, da se breznu nismo mogli pribliati in ugotoviti, za kaj gre.

Vrnili smo se v Slavijo, si nataknili maske na obraz in z njimi le prili do brezna. e vedno je zelo smrdelo. Tudi maska je strano smrdela. Videl sem, da je nekaj minirano. Drevje je bilo obrnjeno navzdol, na njem pa so bile velike skale. Okrog je bilo vse steptano, zminirano in posuto z ivim apnom. Bilo je grozno. Znova sem se vrnil v Slavijo in o vsem poro?al Ma?ku. Razloil sem mu, da so tam grozne stvari: da so trupla in zelo mo?an smrad.

Po Ma?kovi reakciji na moje poro?ilo sem razumel, da so mu te stvari e znane. Zdelo se mi je nekoliko nenavadno in sem ga vpraal: Kaj naj naredim? On pa se je zadrl name: Kaj, odpreti je treba, pogledati in pobrati! Niti pomislil nisem, da mu ugovarjal. Vrnil sem se k breznu, dobro pregledal in razmislil, kako bi to straljivo delo lahko izvedli.

Za tehniko je v Ozni skrbel Apih. V iki je zasedel ve?je podjetje, ki se je ukvarjalo s popravili in razli?nimi mizarskimi deli. Na razpolago je imel veliko lesa in strojev, zanj pa so delali tudi zaporniki v prisilnih delavnicah. Zato sem najprej odel k njemu. Povedal sem mu, kakno nalogo sem dobil od Matije, in mu razloil, da za za?etek del potrebujem 15 do 20 metrov dolge smreke. Apih je zato poslal v Borovnico ve? svojih delavcev in ti so jih kmalu pripeljali. Ma?ek mi je tudi naro?il, naj grem v entvid in iz tabori?a vzamem nemke ujetnike, ki bodo to delo opravili. el sem tja in prevzel okrog 60 nemkih ujetnikov, ki so bili fizi?no videti dovolj mo?ni. S ?eto vojakov smo zastraili okolico brezna in nato poslali nemke ujetnike na to straljivo delo. Najprej so o?istili dostop k breznu, nato pa postavili oder. Pri Apihu sem za to delo dobil tudi ves drug potrebni material: stojala, nosila iz plo?evine in dvigala, s katerimi so vlekli trupla iz jame.

Nemki ujetniki najprej niso hoteli delati. Prinesli smo jim hrano, ki jo je sicer imel Knoj, jim dali ganja, potem so za?eli. Bili so pa? ujetniki in jim ni preostalo drugega. V neznosnem smradu so prenaali iznakaena in razpadla trupla v nekaj sto metrov oddaljeno dolino in jih polagali ter zasipali v skopane jarke. Prav tam so trupla e danes zakopana.
Delo je trajalo priblino tri tedne. Brezno je bilo na ta na?in kon?no izpraznjeno. Posuli smo ga z ivim apnom in ga spet zaminirali. Po kon?anem delu so nemki ujetniki e nekaj dni ostali pod knojevsko strao v poslopju blizu brezna. V entviko tabori?e se niso ve? vrnili. Ko sem bil e na drugih dolnostih, so jih knojevci odpeljali neznano kam.

Tako strahotnih prizorov do takrat e nisem videl. Bilo je okrog osemsto popolnoma iznakaenih trupel: razbitih in razpadlih. Po dve in dve sta bili zvezani z ico. Takrat e nisem vedel, kdo so bili pobiti. Moja naloga je bila samo to, da trupla spravim iz brezna. Na Podutiku je bila ena prvih mnoi?nih likvidacij ljudi, ki so ostali po bolninicah v Ljubljani, nemkih ujetnikov, naih domobrancev, veliko hrvakih domobrancev, bili so moki in enske, veliko civilistov. Identificirali jih nismo.

Stran 222, 224, Ozna na Primorskem

Center Ozne za Primorsko je bil v Ajdov?ini.

Zaradi nizke izobrazbene strukture ?lanov in sodelavcev Ozne in slabega znanja slovenskega jezika je bilo pri organizaciji Ozne na Primorskem nemalo teav. Primanjkovalo je zlasti za obve?evalno delo sposobnih ljudi. V osrednji Sloveniji so bili oznovci v glavnem izkueni in zavedni partijci, prekaljeni v vojnih razmerah. Na Primorskem oznovci niso obvladali svojega dela. Vpliv italijanizacije v obdobju faizma je bil pri tem zelo mo?an. V Istri so bili oznovci , ki so govorili pol slovensko in pol italijansko. Podobno je bilo tudi v Idriji.

Stran 225, Samopreskrba Ozne na Primorskem

Potemtakem smo lahko iveli od ropanja in tihotapljenja blaga iz cone A. Ker nismo imeli denarja, smo z nabranim blagom e prekup?evali.

Stran 231, 232, Tihotapljenje iz zaveznike cone

V Miljah pri Trstu je Ozna leta 1946 iz tovarne za izdelavo oroja izmaknila veliko denarja, ki je bil pripravljen za mese?no izpla?ilo delavcem. Odnesla ga je ve? vre?.
Ta akcija pa ni bila edina. Ozna je to delala mnoi?no, kajti kradlo se je, kolikor se je moglo. Za oznovska podjetja je bil potreben denar. Ma?ek je potreboval milijone. S slovenskimi podjetji je delal kot s svojo zasebno lastnino. Kar je hotel, je izbral in odpeljal.

Ker se je oznovska mrea v zavezniki coni in drugod po Italiji mo?no razrasla in je bilo za njeno vzdrevanje potrebno veliko sredstev, se je kmalu po vojni za?ela rojevati tudi posebna oznovska gospodarska linija. Ozna je imela svoje ljudi v raznih podjetjih in po njih je prevzela nadzor gospodarstva v Sloveniji in zunaj nje. Ustanavljala je tudi svoja podjetja. Na ta na?in je bila odprta pot za najrazli?neje pekulacije, tihotapljenje in goljufije. Ker so nekatere oznovske zaupnike v tujini prijeli in zaprli, so se ve?krat preorganizirali. Uvaali so alkohol, videl pa sem tudi mamila. Najprej nisem vedel, da je blago, ki je prehajalo mejo, ukradeno.

Tisti Oznovci, ki so bili disciplinsko ali kako druga?e kaznovani in so bili iz Ozne odpu?eni, so prili v gospodarstvo in postali direktorji oznovskih podjetij po Italiji in drugod.
Gospodarstvo je bilo v rokah Ozne.

Stran 252, 255, Izklju?en iz Ozne, poglavje Izklju?itev

Borisa Kraigherja sem prvi? sre?al leta 1943 v Dolomitih. Iz internacije v Gonarsu je uel skupini internirancev, ki je pod tabori?nimi barakami izkopala jarek in se reila skozenj na svobodo. e na pogled ni bil prijazen. Bil je majhne postave s poudarjeno glavo. Sogovornika nikdar ni gledal naravnost v o?i, ampak vedno odstrani. Deloval je nenavadno in ni bil dostopen. V Dolomitih se je druil z vodilnimi; z njimi je jedel, delal in se seveda tudi skrival. Ko je bila najmanja nevarnost, je skupaj z njimi iskal varno zavetje po bunkerjih.

Sistem, po katerem je Ozna prevzela popoln nadzor v drubi, je bil kopija boljevisti?nega sistema v Sovjetski zvezi. Razlika je bila samo v neizmerni razprostranjenosti Sovjetske zveze, kjer je reim uni?eval cela ljudstva in so njegove rtve teli v milijone. Sistem je bil brezsr?en, brezduen, nemoralen in ne?loveki. ?lovek pri tem ni pomenil ni?.

Evidentirana grobi?a - zemljevid

Zakon je bila Ozna
Temelj Partijske organizacije v Sloveniji je bila boljevika partija, Stalin in metode, ki so jih uporabljali v Sovjetski zvezi. Do odklonov ni moglo priti.

Stran 257, 258, Izobraevanje Oznovcev

Ve?ina oznovcev je imela samo vojake in partijske ole iz medvojnega ?asa. Tisti, ki so bili pred vojno v olah, po vojni rednega olanja niso nadaljevali. Med temi se je npr. Mitja Ribi?i? pred vojno ravno dobro vpisal na pravno fakulteto, saj ni kon?al niti drugega letnika, in pri tem je ostal. Ve?ina oznovcev je imela samo nekaj razredov osnovne ole.
V prizadevanju za pridobitev formalne izobrazbe je nastala politi?na ola na Kodeljevem. To je bila v prvi vrsti ola za stare borce, ?lane Partije, ki so med vojno aktivno sodelovali v partizanih, pa niso imeli izobrazbe. Prili so na vodilne poloaje ne le v vojski, temve? tudi na drugih podro?jih.

Ma?ek je na vsak na?in hotel, da stari partizani dobijo papirje, ki dokazujejo, da so nekaj kon?ali. Samo na ta na?in bi se ljudje, ki so zasedli pomembne poloaje, pred javnostjo pokazali, da so nekaj, da imajo izobrazbo. Glavni cilj ole je bil v tem, da partijci brez vsake izobrazbe dobijo papirje, ki dokazujejo njihovo formalno izobrazbo.

Stran 263, Poverjenik za komunalne zadeve v Mestnem ljudskem odboru

Po volitvah v mestni ljudski odbor leta 1948 so zamenjali veliko poverjenikov. Vanj je prilo veliko udbovcev, ki so prevzeli klju?ne zadeve. Veliko jih je prilo tudi v mestno upravo. Ozna jih je tja prestavljala po kazni, se opirala nanje in od njih vlekla koristi. Pri prevzemu nadzora v mestnem ljudskem odboru je bilo za Ozno pomembno zlasti stanovanjsko podro?je, ki so ga dobili popolnoma v svoje roke. Za poverjenika za stanovanja in urbanizem so ustoli?ili svojega ?loveka, da so lahko svojim ljudem dajali prednost pri delitvi stanovanj. To so naredili na zelo grob na?in, a stanovanja so le imeli zagotovljena. Tako kot je bila groba Ozna, se tudi poverjenika za stanovanja spominjam predvsem po njegovi grobosti.

Stran 256, Nacionalizacija

Po mojem prihodu na MOL (poleti 1947) se je za?ela tudi nacionalizacija zasebnih podjetij. Poverjeniki MLO smo pri zasegu zasebnih podjetij aktivno sodelovali. Nacionalizacijo smo izvajali dosledno. Nacionalizirali smo tudi manja podjetja,
Dobili smo natan?en seznam. Po katerem smo morali zjutraj ob to?no dolo?eni uri zavzeti in prevzeti izbrano podjetje. S posebno komisijo smo ta podjetja takoj zaprli in spravili pod dravno upravo.

Z nacionalizacijo je priel najhuji stalinizem. Hkrati z njo so uvajali tudi kolektivizacijo. Pri tem sta bila dejavna zlasti Janez Hribar in Viktor Avbelj
Dogodki so bili grozljivi. Zasegli smo podjetja, odvzemali hie, stanovanja in drugo. Kdor je bil ozna?en za kapitalista, je bil takoj ob premoenje. Pri tem pa ni bilo dovolj vzeti samo tistim, ki so imeli veliko, ampak tudi tistim, ki so komaj kaj premogli. Vse, kar je bilo mogo?e, smo morali nacionalizirati. Tako je bilo na vseh podro?jih, tudi na komunalnem.

Viktor Avbelj

Stran 266, Politi?ni procesi

Na procesne razprave na sodi?e niso prihajali navadni ljudje s ceste, ti si na sodi?e niso niti upali. Mnoica, ki je sodelovala na politi?nih procesih, je bila mnoica partijcev in oznovcev. Ozna je dogajanje na procesih popolnoma obvladovala. Vse je bilo do podrobnosti izdelano. Ni? ni bilo naklju?no. Izbrala je tudi mnoica partijcev in oznovcev in jih na sodi?u tudi vodila. Za obtoence in posebej za obsojence je ta mnoica na politi?nih procesih zahtevala najhuje kazni in tudi smrt

Stran 267, Razkoje za Tita

Za Titova letovi?a je bilo treba poiskati izvirne perzijske preproge. Kolikor jih ne bi bilo mogo?e dobiti brez denarja, naj bi jih poskuali kupiti. Pozneje so ugotovili, da niso bile za Tita, temve? da so Titu potrebne zato, da jih reprezentira. To niso bile navadne, temve? prave perzijske preproge. Na ta na?in so partijski funkcionarji od Tita navzdol nabirali dobrine in se predajali razkoju. Ko sta Partija in Ozna prevzeli oblast, so lahko delali, kar so hoteli. iveli so ?edalje razkoneje. Pred vsemi pa je bil seveda Tito, ki je imel bogata letovi?a v vseh jugoslovanskih republikah , na morju pa Galeba.

Stran 267, Odnosi z armado

Armada je bila nedotakljiva. Na nikogar se ni ozirala, nikogar ni? vpraala.

Stran 270, Med Titom in Stalinom

Poudarek pri razmnoevanju komunisti?ne literature je bil prav na irjenju vere v Stalina. Mitja Ribi?i?, ki je bil v prvem obdobju vojne odgovoren za propagando, je tudi zato pozneje priel iz Ljubljane. V nekem bunkerju je imel tehniko za razmnoevanje Poro?evalca in Zgodovine boljevike partije. Te komunisti?ne literature je bilo najve?, kajti pri vseh, ki so bili partijski kandidati, je bil njihov odnos SZ in Stalina na prvem mestu. O Titu se med vojno niti priblino ni toliko slialo. O Stalinu je vsak v vojski in tudi na terenu nekaj vedel. Povsod je bil Stalin! Tito je bil druga figura. Do sprememb v tem razmerju je prilo mnogo pozneje, ko je Tito utrdil svojo oblast.
Stran 273, Goli otok

Ribi?i? je zaradi svoje brezkompromisne projugoslovanske politike postal predsednik zveznega izvrnega sveta v Beogradu. Tudi po letu 1990 je bil na raznih meddravnih konferencah. Ob tobi, ki sem jo proti njemu sproil sredi devetdesetih let, pa je e vedno imel diplomatski potni list.

Stran 282, Posledice mojega bega

?e sem pobegnil, da reim svojo glavo, kaj je bila pri tem kriva moja ena? e skoraj petintrideset let sem imel, pa naj moja mati, moj brat ali ena z dvema otrokoma odgovarjajo za moja dejanja in odlo?itve? Zakaj so se zaradi mene spravili nanje? Tako nizkotne stvari, kot jih je izvajal Ribi?i? z mojo eno, je lahko po?el le najbolj zavren, najbolj nekulturen in najbolj ne?loveki udbovec. Ribi?i? ni samo zaslieval, ampak predvsem mu?il.

Moja ena je bila v udbovskem zaporu pod stalnim pritiskom. Vseskozi so jo zaslievali in ji grozili. Preizkusili so razli?ne na?ine, da bi povedala, kam sem el, s kom sem imel zveze in kdo je prihajal k meni. Pritiskali so nanjo, da bi se od mene razvezala. Ker se ni pustila, se je Ribi?i? spravil na njeno materinsko naravo. Udaril je na njeno psiho, na njeno skrb za otroka, ki ji nista bila dostopna. Strail in vznemirjal jo je z besedami, da ji eden umira, drugi pa je na smrt bolan. To ni bilo ?loveko. To je bil na?in, da bi jo duevno povsem strli. Od matere z dvema mladoletnima otrokoma so zahtevali, da razkrinka in zavre moa, in ji pri tem grozili z usodo otrok. To so bile udbovske metode, s katerimi so mojo eno iv?no popolnoma uni?ili.

Stran 301, Zaslievanje

Ko so me kon?no nehali zaslievati, so me premestili v sodni zapor, kjer sem ?akal na sojenje. Ne spomnim se, koliko ?asa sem ostal tam. Jetnika soba je bila velika. V njej sem bil popolnoma sam in lahko sem se sprehajal. Hrana je bila slaba. Zelo sem bil la?en. V preiskovalnem zaporu se je hrana proti koncu nekoliko izboljala in je e kar zado?ala. Iz kuhinjskih odpadkov, paprike in ria so naredili t.i. le?o. Bilo pa je tako, da ?lovek ni mogel vsega pojesti. Ob lici le?e sem moral imeti skodelico vode, kajti po le?i mi je gorelo grlo in sem ga moral gasiti z vodo. Za zapornike so bili pa? dobri tudi kuhinjski odpadki.

Albert Svetina - Erno

Stran 304, V zaporu (Madarska)

Ko so ugotovili, da je obsojenec mrtev, so njegovo truplo dali na rame in ga kot prai?a odnesli stran. Dva straarja sta ga spremljala z brzostrelko v klet bolninice, ki je bila nasproti zapora. Kot da bi lahko mrtvec zbeal. Skoraj smeno je bilo to opazovati. Kaj so tam s trupli po?eli, nisem videl, toda ?ez dva ali tri dni sem slial konje z mrlikim vozom, ki so odvaali razrezana trupla, vrena v navadne zaboje. Kam so jih peljali, nismo zvedeli. To so bile prave likvidacije. Tesnobno jih je bilo doivljati v zaporu, kjer naj bi odsedel deset let.

Isti sistem je bil tudi v Sloveniji, kjer so bile usmrtitve e mnoi?neje. Ve?ina je bila obsojena na sodi?ih brez vsake podlage in s ponarejenimi obtonicami. Smrtnih obsodb je bilo veliko. Ve?ino obsojencev so obesili.

Stran 348, Izjava v Mladini

Bor?evska organizacija nekdanje Ozne ima e dandananji velik vpliv na politi?no dogajanje v Sloveniji. Prav tako ga ima ZZB. To je privilegirana kasta, ki ivi od tega, da se sklicuje na to, da so bili borci.

Stran 365, Sklepne misli

To je moje ivljenje. elel sem, da pride v javnost, da slovenski narod tudi na podlagi mojega pri?evanja spozna pravo resnico o tem, kaj se je dogajalo v Sloveniji med drugo svetovno vojno in e po njej. Ko sem iskal pravico v Sloveniji, so me zatajili. Zdaj sem svoje ivljenje opisal v knjigi, ki jo posve?am vsem rtvam vojne in revolucije, njihovim druinam in sorodnikom.
Z opisom svoje ivljenjske poti in zlasti s pri?evanjem o dogodkih med vojno razkrinkavam zgodovino NOB. Tistega, ker je bilo pozitivno, ne obsojam. OF ne kritiziram, dokler je bila zares osvobodilna. Ampak Partija jo je hitro prerasla, posebno pri Dolomitski izjavi, ko je prevzela nadzor nad celotnim dogajanjem. V OF je odlo?alo partijsko vodstvo, koalicija OF pa je bila samo za privabljanje mnoic.

Vesel sem, da sem priel do take starosti, da sem preivel faizem, prvo emigracijo v Sloveniji, ki ni bila lahka, in da sem preivel t.i. NOB z mislijo, da sluim svojemu narodu. Na alost sem moral po poznejih ugotovitvah in dogodkih priznati, kakna la je bila in s kakno prevaro je partijsko vodstvo vodilo slovenski narod.

A takoj, ko so v svoje roke prevzeli oblast, so brezobzirno, brezduno uvajali svoje boljevike metode, ki so se jih nau?ili v Moskvi. Iz raznih stalinskih ustanov so jih prenesli v Slovenijo in jih v praksi izvajali nad svojim narodom. Vpeljali so teror, zapore in lana ljudska sodi?a, ki niso imela nobene podlage v ljudstvu, ampak je Partija odredila, da so ljudska. Vzeli so oblast v svoje roke in vladali z nasiljem, ki je povzro?ilo ve? deset tiso? rtev.

Spoznal sem, da so me izigrali, ne samo Partija in Ozna, ampak tudi ljudje, s katerimi sem sodeloval. e danes so na visokih poloajih, ?a?eni in privilegirani. Moje vodilo je bilo druga?no. Cilj mojega prizadevanja pa je danes v tem, da slovenski narod in predvsem potomci ter sorodniki rtev povojnih mnoi?nih pobojev vidijo pravo sliko, kaj se je dogajalo v t.i. NOB.

Danes pobojev no?ejo priznati, ampak iz tega i?ejo izhode, da bi oprali svojo preteklost in si podaljali svoje lagodno ivljenje. So kot buruji. Oblast so prevzeli iz rok enega izkori?evalca in jo dali v roke e ve?jega terorista in e hujega izkori?evalca. Demokracije v Sloveniji ne bo, dokler bodo na oblasti ljudje, ki so izvajali partijsko linijo in postavljali partijske zakone ali pa so z njimi neposredno povezani.
Presre?en bi bil, ?e bo moja ivljenjska tragedija vplivala na javnost v Sloveniji, da bi za?ela druga?e razmiljati o zgodovini komunizma na Slovenskem.

Albert Svetina, 2004

Pripis OPS
Tudi iz teh pri?evanj ?loveka, ki je bil povsem zraven grozovitih dejanj samooklicane oblasti, je povsem jasno, da leta 1945 ni v Sloveniji, niti v Jugoslaviji nastopila nikakrna svoboda. Zato vsa praznovanja partijcev, ko se tol?ejo po prsih, kako so oni zasluni za osvoboditev leta 1945 izpod Hitlerjanske tiranije, so ?ista manipulacija, saj je resnica, da so pregnanega okupatorja tukaj zgolj zamenjali in po tem nad svojim narodom zganjali 50 let trajajo?o tiranijo. ?e tega e ne razumete, da po letu 1945 niste zaiveli v svobodi, vas spraujemo:

1. Ali smo po letu 1945 imeli svobodne demokrati?ne volitve?

2. Ali smo imeli neodvisno sodstvo?

3. Ali smo imeli svobodo gibanja, govora in svobodno novinarstvo?

To so trije stebri svobode, o katerih ni bilo v Sloveniji ne sluha ne duha, smeli smo biti tiho, delati in pla?evati davke in prispevke.
O reimu, ki smo ga imeli in je bil totalitaren, pravi Wikipedija tole:

Glavne zna?ilnosti totalitarizma:

gre za uradno doktrino, ki pokriva vsa podro?ja ?lovekega ivljenja;

enopartijski sistem, ki ga vodi diktator;

sistem policijske kontrole;

nadzor nad vsemi sredstvi propagande;

koncentracija vojakih sil;

centralno vodenje in nadzor nad gospodarstvom.

Kaj bi se moralo zgoditi leta 1990, ko naj bi nastopila demokracija, z ljudmi, ki so kreirali in s pomo?jo svoje zlo?inske policije OZNE in kasneje UDBE oz. SDV vzdrevali totalitarni komunisti?ni reim? Za 50 let trajajo?o tiranijo in zlo?ine, ki so jih zagreili, med kateremi je tudi genocid, saj mnoi?no pobitih preko 40 tiso? ljudi je genocid, bi morali odgovarjati pred pravi?no pravno dravo. Ni? od tega se ni zgodilo zato, ker so premetenci vedeli, da bo treba nekaj spremeniti in so e precej pred letom 1990 za?eli priprave za navidezne demokrati?ne spremembe. S svojimi spretnimi manevri, manipulacijami in lami so izvedli prerazporeditve, s svojimi do tedaj v javnosti neizpostavljenimi kadri so oblikovali navidezno in brezzobo opozicijo in tako uzurpirali oblast. Mnogi, eljni resni?ne svobode in demokracije, ki so se pojavili na politi?nem prizori?u s ?istim srcem, so bili odstranjeni - lustrirani, mnogi pa so nasedli premetenosti partijcev, ki so jim dovolili zasesti katerega izmed stol?kov pri oblastnikem koritu in so to razumeli kot delovanje demokracije.

No, najpomebneje je to, da za grozodejstva in 50 let trajajo?o tiranijo nad slovenskim narodom ni (e) nih?e odgovarjal, e ve?, to pa je popolnoma nedopustno in je krenje temeljnih ?lovekovih pravic, da za zasluge za boljevisti?no revolucijo ter kreiranje in vzdrevanje 50 let trajajo?ega totalitarizma izbranci e vedno uivajo privilegije, ki so jih pridobili v ?asu komunisti?nega enoumja. To bi morali izgubiti e leta 1990, ko smo preli v t.i. demokracijo, ki jo lahko brez zadrkov imenujemo demokratura. In namesto, da bi ti ljudje bili sre?ni, da jih ni narod dal postaviti pred sodi?a, so z uzurpacijo oblasti ter prireditvijo zakonov ter pravil za svojo korist vzpostavili pekulativni kapitalizem in tukaj izvrili roparski pohod vsega dobrega, kar je narod z odrekanjem, samoprispevki, udarnikimi sobotoia, nedeljami in med prazniki ustvaril. Izropani smo za preko 100 milijard narodovega premoenja.

To so lahko storili samo tako, da so narod preko svojih sistemov olanja in preko medijev poneumljali e naprej in ga manipulirali, na klju?ne pozicije v celotnem sistemu drave in gospodarskih drubah v dravni lasti name?ali svoje kadre ali pa so ti tam ostali e od prejnjih partijskih kadrovanj, ter delali nenehne spore in razdore naroda med levo desnimi udbopartijskimi prevaranti - njihovimi name?enci na politi?ni ahovnici.

?e kdo e vedno misli, da je Ivan Jana kot ve?ni lider opozicije demokrat in domoljub, se mora resno vpraati po svojih sposobnostih zdravo razumskega razmiljanja s svojimi mogani. Janev o?e je menda plezajo? po truplih uel iz brezna v Ko?evskem Rogu, kjer naj bi skupaj z drugimi domobranci kon?al svojo ivljenjsko pot. Kako je mono potem, da je Ivan Jana, ko je zvedel za te grozote in zaradi izkunje svojega o?eta lahko ves ?as sodeloval s partijo in se potegoval za vodilne funkcije v komunisti?ni mladini, ko je tudi vodil svoje tovarie po poteh AVNOJ-a? Kako je mogo?e, da ga je, ko so ga pomotoma zaprli, reeval iz zapora trikratni udbovec Igor Bav?ar??? Udbovec antikomunista Jano, govorimo o udbovski aferi JBZT leta 1988, ki je sproila znane dogodke in povsem s strani udbopartijcev kontrolirano izvedbo kvazi demokrati?nih sprememb.


Kako je mogo?e, da je ob vedenju za vse te grozote Ivan Jana vsa ta leta, odkar reuje Slovenijo in rui rde?e monopole, bil pripravljen s krvniki svojega o?eta sklepati kravje kup?ije in gnile kompromise? Naj spomnimo, da sta z udbovcem Peterletom, ki je pred nastopom na politi?no sceno leta 1989 delal na Zavodu za drubeno planiranje! Kdo bi bil lahko bolj primeren "novi obraz" na politi?nem reiranem politi?nem parketu kot ?lovek s pojavo duhovnika, prav takim glasom, mimiko in brado, kakrne stari komunisti niso nikoli nosili, kot Lojze Peterle s svojo Kr?ansko demokracijo, ko sta skupaj z Jano e leta 1992 vstopila v Vlado udbovca Janeza Drnovka, kar je bil jasen pokazatelj, kako mo?no so nekateri za to, da se izvrijo korenite drubene in politi?ne spremembe na Slovenskem.

"Onako kako je saradjivala sa Hrvatskom nemacka tajna sluzba je "pokrivala" i Sloveniju, prvo preko njene emigracije, a potom direktno preko nacionalnih lidera koji su planirali odvajanja od SFRJ. Glavna veza u emigraciji za BND bio je Joze Pucnik, bivsi komunista koji je 1958. zbog "udruzivanja protiv naroda" u Ljubljani osudjen na deset godina robije. I posle izlaska na slobodu dr Pucnik je nastavio svoj nacionalisticki rad, pa je i 1964. dobio jos dve godine zatvora. Rodjen je 1933. u Slovenskoj Bistrici, zavrsio je gimnaziju u Mariboru, a studije filozofije, i potom knjizevnosti u Ljubljani. Emigrirao je krajem sezdesetih u Nemacku, gde je dobio politicki azil i posao univezitetskog profesora u Linbergu. Aktivno se druzio sa Hansom Peterom Rulmanom, kog je snabdevao podacima o politickim zbivanjima i tadasnjim liderima u Sloveniji.

Kada se 1989. godine vratio u Ljubljanu profesor Pucnik se odmah angazovao kao zastupnik DEMOS-a na politickom preuredjenju i odvajanju dezele od Jugoslavije. Dr Petar Knezevic i Milovan Drecun, autori studije o spijunima koji su potresali Jugoslaviju, na osnovu podataka KOS-a JNA tvrde da je i Lojze Petrle, takodje, kao nemacki profesor, ali i nemacki zet radio za BND. On i Jozef Pucnik bili su specijalni ljubljanski emisari za tajne pregovore sa Nemcima. Kako je dobro zavrsio posao, na prvim visestranackim izborima u Sloveniji profesor Lojze Peterle je dobio nagradu od Milana Kucana, koji ga je postavio sa premijera Slovenije.

Uticaj BND-a bio je jak i na novu slovenacku tajnu policiju VIS, u kojoj je bilo dosta ljudi iz bivse SDB, pa je Milan Kucan odlucio da za sefa postavi anonimnog coveka Mihu Brejca. U svojim memoarima, Brejc, medjutim, objasnjava sta se sve desavalo u obavestajnim strukturama dezele."

(Iz knjige Marko Lopuina UBIJ BLINJEG SVOG)

Na vpraanje, zakaj ni po vzgledu drugih pomladnih strank v drugih postkomunisti?nih dravah v Sloveniji nih?e predlagal izvedbo lustracije, si po tem, kar smo videli in doiveli, ni teko odgovoriti.

V?asih so nai predniki rekli "gliha vkup triha" ali pa "iste vrsti pti?i skup letijo". Mi lahko dodamo, da jim je lo ves ?as zelo dobro delo po znanem sloganu e za ?asa Rimljanov: Divide et impera (Deli in vladaj)!

Zato spotovani, dragi Slovenci in ljube Slovenke, mar ni e ?as, da s tem kon?amo??? CESAR JE GOL in skrajni ?as je za PONOVNO ZDRUITEV SLOVENSKEGA NARODA. Ste med do 20% levo desnih udbo - komunisti?nih privilegirancev? ?e ste, vam gre tole pisanje mo?no na ivce, verjamemo. ?e niste in morate privilegije pla?evati, ko naj spomnimo, da smo v teh 23 letih pla?ali na sto milijonov privilegijev, da so zasluni za 50 let trajajo?i teror, ki se leta 1990 ni kon?al, na na ra?un ves ?as iveli in ivijo brezskrbno privilegirano burujsko ivljenje. Si boste to dovolili e naprej, tudi zdaj, ko nam zategujejo pasove in so nam izropali za preko 100 milijard premoenja??? Kaj e moremo doiveti, da se boste zganili? Ko nam bodo zanetili nasilje na ulicah in trgih in morebitno novo dravljansko vojno, bo prepozno!

KLI?EMO, MOLEDUJEMO, SPODBUJAMO, STOPIMO SKUPAJ, ZDRUIMO SE ZA OSVOBODITEV, O?I?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE. VSE VE? NAS JE, STOLETNI STRAH POPU?A, ZDRUUJEMO SE IN TOKRAT SE NE BOMO PUSTILI NIKOMUR NAPLAHTATI. NI ODREITELJEV, SO PA ODLO?NI PREDLOGI, IDEJE, REITVE ZA IZHOD IZ TE BLODNJE V TEMI. NE NASEDAJE VE? POVZPETNIKOM, KI KRI?IJO, DAJTE MI VA GLAS IN BOM VSE NAREDIL, DA VAM BO LEPO.

SKUPAJ, SAMO SKUPAJ ENOTNO IN V SLOGI BOMO POSTAVILI NOVE TEMELJE ZA NOVO GRADNJO NAJBOLJ MOGO?NE VILE Z IMENOM SLOVENIJA, KI BO ZRASLA SAMO TAKO, DA VSAKDO PRISPEVAL SVOJ ZIDAK IN SVOJE ZNANJE ZA SKUPNO GRADNJO IN TRUD. IMAMO NA?RT ZA GRADNJO IN ZA?RTANE KORAKE, KAKO POSTAVITI NEKAJ, ?EMUR SE BO ?UDIL VES SVET. VILO SLOVENIJO, POD KATERE STREHO BOMO VSI IVELI IVLJENJE.

KDOR HO?E NAREDITI, KAR SMO VSI ?LANI TE IRE DRUINE SLOVENIJE DOLNI IN IMAMO PRAVICO, BO POISKAL REITVE, KDOR NO?E BO POISKAL NETETO IZGOVOROV.

Kaj lahko DOBRI LJUDJE storimo zdaj takoj:

1. irimo po elektronski poti in spodbujamo, da e ostali podpiejo elektronsko ljudsko pobudo - peticijo, da bodo tako obve?eni o naslednjih korakih, ki bodo potrebni, da sprejmemo ZAKON OPS. DO PETICIJE pridete z enim klikom na fotografijo oz. ta plakat.

2. Za sre?anje OPS naredite naslednje:

1. Na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. sporo?ite, kdaj bi imeli sre?anje, na katerega boste povabili najmanj 10 ljudi, ki jim ni ve? vseeno. Mono je katerikoli dan od 18.00 ure naprej.

2. Dogovorite se za prostor (Hotel, KS, gostilna, lokal - imeli bodo korist, ker vsak spije kakno kavo, ?aj, sok). Dolo?ite datum in uro sre?anja.

3. Natisnete eno vabilo, vpiete manjkajo?e podatke, skenirate ali fotokopirate izpolnjeno vabilo in greste na kavo s prijatelji, sodelavci, prijatelji, znanci. Lahko jim poljete po navadni in e-poti ter prosite potrditev. Ni vrag, da jih ne bo zanimalo, kaj jim imamo sporo?iti.

4. Ne omenjate oseb, ker niti ne vemo, katera ekipa bo prila k vam na predstavitev. Za?enja se dogajati in si bomo delo razdelili. Naslednji? boste v svojem kraju e sami izvedli predstavitev. Pa? kdor bo dojel in mu bomo pomagali z OPS predstavitvijo, ki jo lahko dobite. Niso pomembne osebe, pomembna je ideja, ki bo z arom predstavljena.


To fotografijo (vabilo) kopirate v word dokument in ga natisnete, izpolnite podatke in ga fotokopirate, lahko seveda tudi ?rno belo, da bo ceneje.

5. Imate pa tudi t.i. vizitke, ki jih natisnete in razreete, da jih lahko delite v slubi, na cesti, v oli, na trnici in kjerkoli se pojavite.

(Tudi to fotografijo - vizitko prenesite v WORDOV dokument, lahko dvakrat, natisnete, razreete, da boste lahko dali soljudem)


GREMO SE O.F., ampak tokrat PREVARE NE BO. NE BO POVZPETNITVA IN NE BO NI?ESAR, KAR BI OMADEEVALO TA PLEMENITI BOJ ZA OSVOBODITEV, O?I?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

6. Ne pozabite tole posredovati na "milijon" naslovov, da NAJPREJ DOKON?NO PREBUDIMO TA TRPE? NAROD, POTEM PA NAREDIMO VSE, DA SE ZNOVA ZDRUIMO.

7. Seveda pa imate nalogo vsak dan enkrat deliti objavo iz tega spletnega mesta, ko bo na neko temo narejen prispevek in bo dodana povezava na peticijo ZA Zakon OPS.

KDOR HO?E, BO POISKAL KREATIVNE REITVE, KDOR NO?E, BO POISKAL NA STOTINE NEUMNIH IN LANIVIH IZGOVOROV!

Ne pozabite, vsi smo ?lani te iste ire druine Slovenije, ki je vsak dan bolj ogroena, nekateri ?lani so e preminili in mnogi so do grla v ivem blatu. Z vozom vred. Zato ni poteno, da eni vle?emo ta voz iz blata, kot res najbolj vle?ni konji, drugi pa gledate od strani prekrianih rok. Naredite, kar je treba in kar lahko.

Brez izgovorov in takoj, lepo prosimo!

Ekipa OPS

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA OSVOBODITEV, O?I?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

Vir fotografij: svetovni splet

 

Komentarjev 

 
#230 uicuxilahu 01:44 27-11-2022
Itayuniji: http://slkjfdf.net/ Epouba fru.mzrm.gibanje-ops.com.efu.de http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#229 igokwayvokou 01:28 27-11-2022
Oporoma: http://slkjfdf.net/ Folihow fan.muqa.gibanje-ops.com.rjk.ju http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#228 ByiBOTV 04:51 14-11-2022
Medicines prescribing information. What side effects can this medication cause?
cheap viagra no prescription in USA
Some about medicines. Get information here.
Citat
 
 
#227 Cathy 04:00 03-11-2022
%%

Review my web page; online slots, Cathy: https://globalgirlmediauk.org/,
Citat
 
 
#226 vape cartridges 03:35 03-11-2022
%%

my web page; vape cartridges: https://tf.reallyhelps.org/profile/loviewilley9652/
Citat
 
 
#225 cbd Prefilled Carts 19:01 02-11-2022
%%

my site ... cbd Prefilled Carts: https://udhampurupdate.com/wholesale-vape-cartridges-15-minutes-a-day-to-grow-your-business/
Citat
 
 
#224 Vape Cartridge 23:45 01-11-2022
%%

Also visit my blog post; Vape Cartridge: https://www.seantempleton.com/how-to-wholesale-vape-cartridges-to-stay-competitive.html/
Citat
 
 
#223 Cbd Vape Cartridges 20:52 01-11-2022
%%

my web site - Cbd Vape Cartridges: https://spasibo.korean.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=8126
Citat
 
 
#222 Vape Cart 08:05 01-11-2022
%%

Look at my web site :: Vape Cart: http://appon-solution.de/index.php?action=profile;u=703679
Citat
 
 
#221 fonctionnalitéS 03:07 01-11-2022
%%

Also visit my site; fonctionnalitéS : https://syntaxbase.net/
Citat
 
 
#220 RssPJFM 22:43 30-10-2022
https://prednisoneall.top/
Citat
 
 
#219 aezixuhu 08:14 27-10-2022
Ilucohel: http://slkjfdf.net/ Biuraaro dyy.kgmf.gibanje-ops.com.ugk.se http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#218 osamabesuxaad 07:30 27-10-2022
Aqerucazu: http://slkjfdf.net/ Uquuqk frw.pfws.gibanje-ops.com.kvq.tq http://slkjfdf.net/
Citat
 
 
#217 Antwan 19:57 25-10-2022
%%

my blog post - gamble online (Antwan: https://onlineoffertricks.com/)
Citat
 
 
#216 Keto Flo Gummies 08:49 24-10-2022
I'm now not positive the place you are getting your info, however good topic.
I needs to spend some time studying more or understanding more.
Thanks for excellent information I was searching for this information for my mission.

My website: Keto Flo Gummies: https://ketoflowgummies.com
Citat
 
 
#215 Vape Carts 13:49 23-10-2022
%%

Feel free to visit my homepage ... Vape Carts: http://m.hsecotour.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=56235
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 141 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?