BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???


VESTE, S ?IM SO OBLASTNIKI V SLOVENIJI NAJBOLJ ZADOVOLJNI?

To, da jim je uspelo narediti 90% POLITI?NO NEPISMENIH LJUDI.

Politi?na nepismenost pomeni, da narod nima pojma, kako naj bi funkcionirala demokracija...da ne ve, da imamo tri veje oblasti, ki bi morale biti podaljana roka ljudstva, da bi moralo o vseh klju?nih stvareh odlo?ati ljudstvo...

Katere veje oblasti ima torej ljudstvo? Ima to v rokah ljudstvo ali je v Sloveniji ljudstvo samo za to, da to vzdruje? Ste to raz?istili, ste se o tem sploh kdaj vpraali?

ZAKONODAJNA LJUDSKA OBLAST - parlament, v katerem se sprejemajo v vaem imenu zakoni. Kdo jih sprejema, jih sploh prebere, jih razumejo, se smejo dolo?ati po svoji vesti, v skladu s svojimi strokovnimi prepri?anji, pretehtajo, kaj bo kaken ?len novega zakona povzro?il narodu, poznajo in so seznanjeni s posledicami zakona, ki ga je nekdo napisal (Bog ve, kdo od premetenih pravnikov iz ozadja?) in ali ga bo razumel tudi ?lovek, ki ima vsaj srednjo olo? Prepri?ani smo, da je vsaj polovica zakonov v Sloveniji takoj za ukiniti, ostale pa je nujno spremeniti, da nam ne bodo v kodo,in tiste, ki so napisaninejasno, nerazumljivo ter nelogi?no. Nimajo vsebovane zdrave kme?ke pameti in logike.

?ast izjemam

IZVRNA LJUDSKA OBLAST - vlada, ki naj bi delala vse tako, da bi bilo vodenje drave v naem imenu optimalno - koristno za nas dravljane, ki pla?ujemo oblast, katerabi morala biti podaljana roka naroda. Vlada je na nek na?in menedment "podjetja" Slovenija. Kako deluje ta vsakokratni menedment? Uspeno, v nao korist? So postavili in zapisali vrednote, poslanstvo in vizijo za Slovenijo, za katero uresni?evanje so navduili vse nas, da bi se ravnali v skladu s tem, kontrolirali ali se uresni?uje in bi ploskali, ko bi dosegli etapne cilje?

milka in alenka.jpg - 130.94 Kb

SODNA LJUDSKA OBLAST, ki bi morala izvajati neodvisen in neselektiven nadzor nad izvajanjem zakonov ter sankcionirati vsakogar, ne glede na ime in priimek, status, politi?no, versko ali kakno drugo pripadnost ali status, ivljenjsko okoli?ino, ki bi stegnil prste preko roba zakona. To po doma?e pomeni tudi, da bi morali delovati tako strokovno, eti?no, moralno in neodvisno, da ne bi nih?e ukradel niti centa. Pa so? Vpraajte se, ?e so, kljub temu, da se v zadnjem obdobju e posebej trudijo (ker je znana tudi 7 milijardna luknja v oropanih bankah in se bojijo, da se bo narodu utrgalo) delati vtis, da vse deluje, kot je treba. Kje je pa pokradenih preko 100 milijard evrov, uni?eno gospodarstvo in izgubljenih na sto tiso?e delovnih mest?!?

Medijska trobila nam ves ?as prikazujejo akcije policije, sodne postopke zoper nekatere znane osebe (rtvena jagnjeta, ki potem dobijo kratke zaporne kazni na odprtih oddelkih ali v knjinicah zaporov). Veliko obsodb na horuk pa bo padlo na vijih stopnjah in se bodo vlekle do zastaranja. Zakaj ni v zaporu Zidar, slabo zdravstveno stanje je razlog?! Ne nasedajte in si ne pustite metati peska v o?i! Pravi kriminalci, ki so odnaali nae milijarde,so zavaljeni v mnoge fotelje in nih?e se jih ne dotika. Kaj e dela bivi ef UDBE Zemljari? in ostala, e vedno vitalna, partijska tovariija?!? Vratua, etinc, inigoj, Rigelnik, Bavconin ostali? A mislite, da so se kdaj upokojili?Vse bi prilo na dan, ?e bi se.

No, morali pa bi imeti e tako imenovano ?etrto vejo oblasti in to so STROKOVNI, APOLITI?NI IN NEODVISNI LJUDSKI MEDIJI, ki naj bi imeli vlogo osve?anja naroda v vseh pogledih politi?ne pismenosti, kar bi morala po?eti tudi ola mimogrede, da bi odkrivali mediji tudi PRAVE VZROKE ZA KATASTROFALNO STANJE in tudi imena in priimke tistih, ki so zagreili karkoli zoper narod.

Kaj pa sindikati, ki bi morali varovati delavstvo? Verjemite, da eno podjetje ne bi lo v ste?aj kar tako, ne dabi pla?evalo prispevkov, ne bi odpu?alo, nialo pla?e, pravice, ?e bi delovali sindikati. V kapitalizmu delujejo, ko vedno z kapitalistom sklenejo pakt po sistemu dam-daj. ?e delodajalec kri dogovor, se proizvodnja ustavi. V Sloveniji pa prirejajo sindikati sobotne proteste pred spomenikom najve?jega slovenskega pesnika Franceta Preerna, se na mrtvo pogajajo z rezultatom, ki je za delavstvo poguben. Vedno je tako bilo! ?e bi bili sindikati v lasti delavcev, ki jih pla?ujejo, bi imeli generalni trajk e leta 1993, ko se je na polno za?elo divje pri(h)vatizirati.

Politi?na pismenost pomeni tudi to, da razumemo, kako poteka kadrovanje v sistemu delovanja drave, tudi v politi?nih strankah. V normalnih demokracijah so za to znani in javni kriteriji stroke, morale in etike in je za vsa mesta tudi transparenten izbor. V Sloveniji se al in to v vseh strankah kadruje tako, kot je to delala partija v strankarskih kuhinjah in po navodilu efov strank. al izjem ni, poglejte njihove statute in spremljajte izbore kadrov, pa boste doumeli, da mnogi izobraeni, usposobljeni, s sr?no kulturo, etiko in moralo ne pridejo nikamor.

To pa pomeni kadrovanje, ki nam je v kodo, in vse, kar tako name?eni kadri sprejmejo ali odlo?ijo kjerkoli, je nelegitimno, ker izbor kadrov ni potekal na demokrati?en na?in, ampak na totalitaren na?in. To pa? pomeni, da je takno kadrovanje kodljivo za vse nas, ker pri takem kadrovanju velja zgolj rek, da slepa kura zrno najde, ?e jim koga po sre?i dobrega uspe kadrovati in dela dobro. Glede na rezultate v Sloveniji lahko mirno zaklju?imo, da se je po takem na?inu kadrovanja zdruilo v ospredju neznanje in nepotenost.

?as bi bil spotovani, da se vsaj minimalno politi?no opismenite (tisti, ki se e niste), ker politi?no nepismene, potem pa e zmanipulirane z vseh koncev vas ni teko ejne peljati ?ez vodo. Ker slovenska naivnost ne pozna meja, pa je aldejstvo, da vas vedno znova spravijo na nove limanice. Da je treba verjeti vsakokratnim na novo name?enim vodilnim kadrom in jim dati prilonost, je tudi nekaj, kar pride prav, da ne naredite ni?esar.

Govornik nove politi?ne opcije SOLIDARNOST
(Znajo izbrati ime: ZARES, SOLIDARNOST, TRS..., da gre hitro v uho...)

Kdor ima medijsko pozornost, komur mediji delajo reklamo, vedite, da je prevarant in ima dovoljenje za manipuliranje. Katerakoli opcija, ki v prvi to?ki programa nimaODPRAVE PRIVILEGIJEV, nima namena dose?i pozitivnih, korenitih sprememb v nae dobro, kar je mono storiti samo z zakonom, s katerim se bo razgradilo komunisti?ne monopole in postavilo vse vodilne in vodstvene kadre tja, kamor sodijo. Delati to, kar v resnici znajo, ?e sploh znajo kaj. To bodo ocenili neodvisni kadrovski strokovnjaki.

ZAPOMNITE SI: NI SVOBODE, NI DEMOKRACIJE IN NI NAPREDKA TER DOBRO DELUJO?E DRAVE, ?E NI AKTIVNEGA POLITI?NO PISMENEGA DRAVLJANA. AMPAK POLITI?NA PISMENOST NE POMENI, KOT TO MNOGI RAZUMEJO NAPA?NO - UKVARJATI SES POLITIKO, TEMVE? RAZUMETI USTROJ POLITIKE IN DRAVE,DA BI ZNALIDELOVATI KOT DOBER GOSPODAR V LASTNI DRUINI, KO NATAN?NO VEMO, KAKO FUNKCIONIRA IN NAS ZELO BRIGA, KAJ KDO PO?NE V NJEJ. JE DRAVA KAJ DRUGEGA KOT NAA IRA DRUINA?

Vstopili smo v novo leto 2014, ko bo vsak dan (kljub komunisti?ni propagandi,da je sicer teko, a bo vse bolje)bolj jasno, da tako naprej ve? ne gre. Zaobljubite si, da ne boste tako kot so navajeni govoriti politiki, da bodo stvari spremenili na bolje, vse doslej so jih pa na slabe, in si recite, da se boste SPREMENILI.

OBLJUBITE SEBI IN DRUGIM, DA BOSTE POSLEJ RAVNALI DRUGA?E KOT ONI OD VAS PRI?AKUJEJO, DA NE BOSTE E NAPREJ POHLEVNI, PRESTRAENI IN NEVEDNI. RECITE NE, NI? VE? NE BOMO, KOT SI VI ELITE, AMPAK BOM POKON?EN, ZNANJA ELJEN, AKTIVEN ?LAN TE DRUINE, KER JE TO MOJA OSNOVNA ?LOVEKOVA PRAVICA IN HKRATI DOLNOST.

TAKO POZITIVNA KOT NEGATIVNA SPREMEMBA SE ZA?NE PRI VSAKEM POSAMEZNIKU. ODLO?ITE SE ZA SPREMEMBO NA BOLJE, KER JE TO ZAGOTOVILO, DA V NAJKRAJEM MONEM ?ASU SPREMENIMO SLOVENIJO V SVOBODNO, AKTIVNO, POTENO, NAPREDNO IN TAKO MATERIALNO KOT DUHOVNO BOGATO DRAVO SVOBODNIH, ZADOVOLJNIH IN USTVARJALNIH LJUDI.

(kliknite na zastavo Slovenije nae ene in edine domovine)

VESTE, OD KOGA JE ODVISNO, ALI BOMO TO STORILI, KO VSAK DAN ZAMUJAMO, KER ?AKATE, DA BO TO STORIL NEKDO DRUG NAMESTO VAS? OD VAS SAMIH IN OD NIKOGAR DRUGEGA. SVOJO SPREMEMBO LAHKO ZA?NETE TAKO, DA NAREDITE PRVI KORAK TAKOJ. STOPITE SKUPAJ Z NAMI, PREKO TE POVEZAVE ZA SPREJEM NAJPOMEMBNEJEGA ZAKONA, UPAMO TRDITI, PO LETU 1990.

ZAKONA, KI BO UKINIL NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE IN ODSTRANIL PRIVILEGIRANCE S POLOAJEV. TAKO LAHKO TAKOJ PODPIETE POBUDO ZA ZAKON OPSIN POVABITE E DRUGE, NAJ TO STORIJO. ?E NE RAZUMETE, KAJ KAR JE ZAPISANO, VPRAAJTE (ni neumnih vpraanj, le odgovori so lahko neumni). ?E RAZUMETE, ZAUPAJTE SEBI IN NAM, KI SE TRUDIMO VAS SPRAVITI V POGON IN GREMO SKUPAJ, ZA NAS, ZA NAE OTROKE, ZA NAROD IN ZA SLOVENIJO.

ODGOVORNOST, VERJEMITE, JE POPOLNOMA ENAKA VAA KOT JE NAA. TUDI MI BI LAHKO POSKRBELI ZGOLJ ZA LASTNO ZADNJICO, ?E BI NE VEDELI, DA NEDELOVANJE IN NEUKREPANJE POMENI, DA BOMO VSI ZELO KMALU ZLETELI V PREPAD, SAJ SE MU VSAK DAN HITREJE PRIBLIUJEMO. POZABITE, IGNORIRAJTE, KAJ VAM GOVORIJO TISTI, KI E 23 LET VOZIJO V NAPA?NO SMER, SAJ ?E BI VEDELI, KAM JE TREBA PELJATI IN KJE JE BOLJI SVET, BI E ZDAVNAJ TO STORILI. VSAK DAN IZGUBIMO V SLOVENIJICCA 80DELOVNIH MEST. V PRVIH DNEH NOVEGA LETA SE JE NA ZAVODE ZA ZAPOSLOVANJE PRIJAVILO 430 LJUDI.

Imamo pa pravlji?arja, ki je e kot predsednik Vlade blebetal, kako bo on in njegova tovariija vse uredila. Seveda je lo potem samo e vse bolj proti prepadu. Ste posluali novoletno poslanico tega komunisti?nega povsem nekredibilnega naklada?a?

Koliko ljudi ga je volilo? Poglejte. Koliko bi ga po vaem moralo, ?e bi bil res na predsednik? Bil je izvoljen, a je nelegitimen, ker ga ni volilo vsaj polovica volivk in volivcev.Nekateri boste mogo?e rekli,je pa bolje, da je on kot Tuerk. Izbor med manjim zlom, kajne? Imamo pa na stotine ljudi, ki bi bili res lahko predsedniki vsega ljudstva in ne bi bili name?enci udbo-mafije, ki nam vlada od leta 1990 iz ozadja prav preko takih pajacev.

DAJTE SI ZAOBLJUBO IN NAREDITE DRUGA?E KOT SO DO ZDAJ OD VAS PRI?AKOVALI OBLASTNIKI, STRESIMO JIH Z OBLASTI IN NAJ ZA?NE VLADATI SLOVENSKI NAROD PREKO SVOJIH NA DEMOKRATI?EN IZBRANIH NAJBOLJIH KADROV IN VSE BOLJ NEPOSREDNO, KAR POMENI USPOSOBITI SE, DA BOMO O VSEH KLJU?NIH STVAREH TAKO KOT TO PO?NEJO NA PRIMER V VICI, ODLO?ALI NEPOSREDNO. Tam namre?e od leta 1995 topo?nejo tudi preko SMS sporo?il, da, tako enostavno je to, ko vlada ljudstvo, ne pa komunisti?ni povzpetniki.

STOPIMO SKUPAJ, IMAMO SKUPNI IMENOVALEC IN TISO? RAZLOGOV ZA TO (TUKAJ PREBERITE)

NEHAJTE BITI TO, KAR JE PRIKAZANO NA FOTOGRAFIJI NA ZA?ETKU TEGA PRISPEVKA, KO TISTI, KI NI V TEJ ?REDI, KI GRE NA VOLITVE, AMPAK JE V ONI, KI NE GRE, JE PA? V DRUGI, KI TUDI USTREZA OBLASTNIKOM. JE PA? V ?REDI ABSTINENTOV, KI SPLOH NIMAJO POJMA, ZA KAJ GRE, SE NE ZANIMA, KAJ SE DOGAJA V NJEGOVI IRI DRUINI IN SE PONAVADI S TEM E HVALI. NJIM JE PA? VSEENO, KOLIKO JIH PRIDOBIJO, ?IM MANJ LJUDI SE ZANIMA, ZA KAJ TUKAJ V SLOVENIJI PRAVZAPRAV GRE, TEM LAJE NAS VSE UPORABLJAJO ZA PLA?EVANJE NAJVIJIH DAVKOV IN PRISPEVKOV NA SVETU.

ZAGOTAVLJAMO VAM, DA BO VSE DRUGA?E, VSE VELIKO BOLJE IN LEPE, KO STOPIMO SKUPAJ ZA SPREJEM ZAKONA OPS.PREBERITE IN PODPIITE TER POVABITE E DRUGE.

(kliknite prosimo na plakat spodaj)

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije!

Ekipa OPS

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 151 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?