Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

09.00 - 24. 12.2013

Sporo?ilo za slovensko javnost.
Avtor: Anton Gluko, neodvisni novinar, pri?a dogodkov, ki se opisujejo spodaj

Bratje, trdno mi stojimo, kakor zidi gradu, ?rna zemlja naj pogrezne tega, kdor odpade!

Spotovani Slovenke,
Cenjeni Slovenci, doma in v tujini,
spotovani vsi dobre ljudje!


Danes se v Kijevu godijo pomembni dogodki. Narodna pomlad, ki jo nekateri imenujejo Majdan 2 ali pa protesti zaradi zavrnitve pridruitvenega sporazuma z EU, se ne da tako enostavno ocenjevati. Prvi? v noveji ukrajinski zgodovini se je Ukrajinski narod prebudil iz postsovjetskega, tako zvanega tranzicijskega spanja in je el ven za izboritev kakovostne nove prihodnosti. Poglejmo si redosled dogodkov, kako se je vse za?elo. 21.novembra, 2013 se je nekoliko ve? kot 500 ljudi zbralo v centru ukrajinske prestolnice zaradi spominske slovesnosti 9 let po koncu Majdana 2004.

Ta dan, 21. novembra, se imenuje Dan Svobode, zaradi njegovega odlo?ilnega pomena za Ukrajince. Dan, ko so ljudje vzeli usodo drave v svoje roke. Ko smo se zavedali kot enotna nacija od Dona do Karpatov. Ne samo le malorusi, kaki pokvarjeni poljskim vplivom juni Rusi, ne pa tudi neka banana-drava, pa? pa Ukrajinska Nacija kot samostojen zgodovinski pojav, kot subjekt (ne pa objekt) evropskega politi?nega prostora. To zavedanje nas je vodilo do klju?nega stali?a: svojo usodo drimo v lastnih rokah. Nismo ve? Homo sovjetikusi, nismo ve? provincija Rusije ali Poljske. Nismo tudi bera? EU.

Smo mlad, a vendar ambiciozen narod, ki si eli druga?no prihodnost, kot jo vidijo v Kremlju ali Washingtonski Beli Hii. Smo pravi gospodarji na lastni od Boga dani zemlji. Smo gostoljuben slovanski narod (pa brez retrogradnih sentimentov, recimo, slovanskega bratstva pod rusko patrolo). Tale dogodek leta 2004 je pokazal, da meja med post-komunisti?no katastrojko in moderno politi?no nacijo je striktna in se jo e zavedamo. Ho?emo, da tudi svetovna javnost to prizna.

Torej 21.novembra, 2013 lo je za navadno komemoracijsko prakso na Trgu Neodvisnosti (po doma?e re?eno na Majdanu) v Kijevu, ki naj ne bi imela za oblast nekaj nevarnega. Ampak zgodilo se je druga?e. Akcija v podporo Majdana si je pridobila nova gesla in nov zgodovinski pomen. Tile so postali najbolj aktualni po zavrnitvi vladnega na?rta pridruitvenega sporazuma, ki je pomenil klju?ne spremembe ukrajinske zakonodaje ustrezno standardom EU, ki ga je ukrajinska vlada na ?elu z M. Azarovym pod hudim pritiskom Moskve odkrnila pre?.

Ukrajinska oblast je zgubila svojo legitimnost zaradi slede?ih korakov:

1. Navajanja lanih imen tistih, ki so odgovorni za poboje 30. novembra, 1. in 8. decembra, 2013, ko je bilo grobo potol?eno in poteptano skupaj okoli 1.500 mirnih protestnikov. Hude pokodbe so dobili ukrajinski mladeni?i tudentje, ki so si eleli samo to, da na miren in zakonit (?l. 70 Ustave Ukrajine) na?in lahko bi prisilili oblast h krepitvi evropskega izbora, kateri podpira ve?ina Ukrajincev in podpisu dokumenta, ki ta izbor pravno, politi?no in gospodarsko ozna?uje. ele potem, ko je vlada naredila strahovlado policije, ko je vlada na ?elu z predsednikom M. Azarovym, ministrom za notranje zadeve V. Zakhar?enkom, pa predsednikom Sveta narodne varnosti in obrambe A. Kljujevym storila kaznivo dejanje (prepre?evanje mirnim protestom), ELE TEDAJ Ukrajina se je zbudila in ven je lo ve? kot 1.5 miljona ljudi. 1, 8 in 15 decembra, 2013 so se zbirali tri ljudskih ve?a, katerih se udeleilo skupaj 2,5 miljona dravljan Ukrajine (kar je skoraj dvakrat ve? kot leta 2004). Prisotni so bili tudi dravljani Kanade, ZDA, Rusije, Belarusije, Poljske, Nem?ije, Gruzije, vedske, Nizozemske. Ta velemo?na zborovanja, kakor tudi ves Majdan (ki neprenehoma traja drug mesec) so se pojavili na straneh New York Times,Times, Economist, Berliner Zeitung, Frankfurter Allegemeine Zeitung pa znatnega tevila drugih svetovno znanih ?asopisov. Tisti ljudi so aktivni, sposobni, ukrepajo?i dravljani in jim je mar, kaj bo z Ukrajino. Oni so ozko grlo za kriminalno-oligarhi?no oblast na ?elu z V. Janukovi?evem samo za to, da ho?ejo biti dravljani Ukrajine, ne pa Male Rusije ali USSR-ja. Tisti, ki se zavedajo kot organi?en del evropskega kulturnega prostora.

2. Pove?anja stopnje korupcije v zadnjih dveh letih, kakor tudi samove?nosti birokratov pribo?nikov avtoritarne oblasti.

3. Koncentracije REALNE oblasti v rokah druine Viktorja Janukovi?a in njegovih sinov Aleksandra (ki ga ljudje imenujejo kot Saa-dantist) in Viktorja-mlajega. Bivi prijatelji, straarji, kuharji, sodelavci druine Janukovi? so nenadoma, na en mah, prevzeli VSI klju?ne poloaje v vladi in parlamentu. Najbogateji ljudje Ukrajine ?lani mafijozne Stranke Regij so tudi vsak na svoj na?in e zdavnaj povezani z druino. Rinat Akhmetov, Vadim Novinski, Andrej Kljujev, Dmitro Firta ti bogatai nosijo na rokah kri tiso?e ubitih podjetnikov, politikov, tudentov, vseh, ki so bili na poti njihovim zlo?inskim na?rtom. Ti ljudje, kot tudi vodilni oblastniki, no?ejo govoriti v ukrajin?ini, se nor?ujejo iz rodnega jezika, minister za prosveto Taba?nik pa je rekel, da ta jezik je izmiljotina jezuitov in Poljakov. Igralka ukrajinskega dramskega gledali?a Abdulina je javno in glasno dejala, da ukrajin?ina je dobesedno jezik hlapcev. Pa ni dobila niti najmanje kazni. Ravno ta nestrpnost oblasti glede klju?nih vrednot Ukrajincev je zdruila skoraj vso dravo Vzhod in Zahod, Sever in Jug.

4. Samovlada druine je povzro?ila pove?anje samove?nosti in grdobije policistov, sodnikov, javnih uslubencev, ki podpirajo mafijsko drhal zoper lastni narod. Vemo, da Evropa ima svoje pregrehe, ima kar veliko teav (predvsem demografskega, moralnega, politi?nega in gospodarskega zna?aja), AMPAK, zelo pomembno za nas je biti na eni strani z ve?ino naprednih drav sveta. Vsi Evropejci, vsi dravljani Evrope, ki razumejo sloven?ino, pozivam Vas, da trezno in hladnokrvno premislite dejstvo, da mi nismo nikakor idealisti, revolucionarji-romantiki, nismo tudi del Rusije ali Poljske, nismo homo sovjeticusi, nismo banana-drava, nismo naivni butci. Smo navadni ljudje, ki pod rusko bratsko roko imamo manj kot imate vi.

Imamo, kot bi rekel Umberto Eco, novo fevdalno dobo. Ta fevdalizem pomeni, da nismo izvedli postkomunisti?ne lustracije, zato v?erajnji komunisti so se pobratili z navadnimi mafijozi in se je pojavil razred oligarhov vplivnih stricev iz ozadja, ki e davno ivijo v Evropi, tam-le hranijo na pokraden denar (recimo, Ciprus, London, vica), se nor?ujejo in nas uporabljajo kot nemo in posluno delovno silo. Vi Slovenci nimate veliko, a mi imamo e manj. Vam vladata Bratukova in Pahor, ki sta tudi naslednika komunistov, nam pa? vladata Janukovi? in Azarov, ki sta ultra naslednika komunistov.

Predsednik drave Janukovi? in njegovi pomaga?i so le tekom zadnjega leta transportirali v tuje banke okoli 35 bilijonov dolarjev. Oni niso podobni g. Pahorju ali g. Bratuek. Imajo pala?e, imajo tevilne varnostne slube, imajo osebne gozdove, osebne avtoparke, osebna letala in helikopterje. Veste, koliko nas letno stane samo en V. Janukovi? kot predsednik? Kot ugotavljajo nai ekonomisti 1.735.000 dolarjev. Pla?amo za prazen ni?. Pla?amo temu, ki spretno krade, lae, pretepa mirne protestnike, obrekuje in zasramuje Ukrajince pred vso svetovno politi?no javnostjo.

?lovek, ki ne pozna svetovne knjievnosti, ki meni, da Anton ?ehov je veleznan mednarodni pesnik, pa da Anna Ahmatova je v resnici bila Anna Ahmetova, taken politik brez visokoolske izobrazbe je za nas sramoten. Lahko re?ete, da smo si ga sami izbrali. Smo se sami premagali, kot je pravil Taras ev?enko. A to ni povsem res. Nae zadnje volitve so imele tevilne falsifikacije. Pod krilom zlo?inskih skupin se ne nahajajo samo volitve, ampak tudi finan?ni sektor.

Ukrajinci posegajo po samopomo?i ter se posluujejo raznih sredstev, da bi se reili valutnih izgub: denar zamenjujejo v stvarne predmete, ki obetajo ohraniti vrednost; na kredit se ne daje, ker je v strahu, da izgubi, ?e se vrednostnomerna podlaga znia; pogodbe sklepajo v ?isto novih oblikah (za dolo?en, ponavadi kratek, ?as), da se rei po raznih ovinkih pri?akovanega okodovanja, ki mu grozi zaradi spremenljivega menjalnikega te?aja; dravno uradnitvo uhaja iz slube, ker ne dobiva zaradi poslabanja veljave odgovarjajo?e pla?e (torej birokracija srednjega in nijega razreda dobi zelo skromno mese?no pla?o 180-250 Eur); splono nezadovoljstvo nad obstoje?o post-sovjetsko papirno strahovlado se iri, pa naj valuta pada ali nara?a, ker postane v vsakem slu?aju mnogo okodovanih in prevaranih. Celo mnogi valutni dobi?karji in kori(s)toljubci so nezadovoljni, ker se boje, da bi jih drava ali ljudstvo poklicalo na obra?un ter da bi jim morebitni neredi ne odnesli lahko pridobljenih velikanskih dobi?kov. Medijska javna sporo?ila o neki iluzorni stabilnosti, dobrobitnosti in pove?anju letnega BDP pa imajo kratke noge.

Naa sodi?a in policija so potrdili pravico mo?nejega, ne pa pravico zakona. Sila denarja in samovladne birokracije zlo?inskega sistema je premagala ZAKON, ?AST in DRAVLJANSKO ZAVEST. Ljudje se niso zbudili zaradi pritiska ruskih cenejih kreditov, niti zaradi neke evropske dobrote ali izmiljene denarne pomo?i amerikega CIS-ja; li so in e vedno gredo ven za svoje dravljanske pravice, za bolji jutri svojih otrok, za klju?ne drubeno-psiholoke in pravne spremembe veljajo?ega postsovjetskega sistema dominacije kriminalnih elit in grdega zatiranja na?elnih pravic posameznika.

Ne gre jim samo za odstop predsednika drave Janukovi?a ali predsednika vlade Azarova. Prava vrednost mlade ukrajinske drave in vra?anje temeljnih pravic njenih prebivalcev sta na dnevnem redu e drug mesec. Bistroglave zahteve za ohranitev statusa quo-ja (nevtralnost Ukrajine med dvema velesilama Rusijo in EU) je zdaj slepa ulica. Zelo mo?ni so ruski igralci na notranjepoliti?nem boji?u Ukrajine in se zelo samove?no obnaajo e 22 let. ?as je za pravo ukrajinizacijo nae oblasti, za lustracijo in raz?i?enje politi?nega polja v Kijevu. ?as je za konstruktivno delo zaradi vseh Ukrajincev!

Torej, upam, da me zdaj e malce razumete. trajkamo in se ne borimo niti za abstraktno Evropo, niti za tujega strica Sema. Borimo se svoj dom, za red in mir v dravi, borimo se proti postkomunisti?nim kreatorjem barbarskega kapitalizma. Ho?emo biti dravljani Ukrajine. Ho?emo biti gospodarji na lastni zemlji, ne pa ovce. Zavedamo se, da v EU, ?e bomo kdaj tamkaj ?lani, ni mle?nih rek. elimo si odkrite konkurence, elimo, da bosta na narodni talent, nae gospodarstvo postala del urejenega svetovnega trga, kjer vlada vsaj min. zakon, ne pa strahovlada mafije. Nikakor ne elimo predati se iz ognja v pekel, iz ruskega postsovjetskega zapora v kak drug. Nismo eufori?ni, nismo nostalgi?ni. REALISTI SMO. Pomaran?ne sanje so e davno minile. Zdaj se vsa Ukrajina bojuje zoper enega sovranika zlo?inski kriminalni birokracijski sistem na ?elu z Janukovi?evem.

Nismo ve? slepa ?reda. Smo zavestna, izobraena skupina dravljanov. Dovolj imamo mastnih podkupnin na sodi?ih, dovolj nam je nepotizma, s svojci, s kupom papirjev namesto u?inkovitih elektronskih operaciji. Ho?emo iztrgati retrogradno sovjetsko (to je skoraj enako kot: malorusko) miselnost in si narediti normalno napredno drubo s trno ekonomijo. Prava na?ela naj bodo: EN JEZIK (ukrajin?ina), EN ZAKON (USTAVA brez sprememb rokohitrcev vsaka tri leta), ENA NARODNA IDENTITETA UKRAJINSKA. Tukaj ni govora o levih ali desnih, o moskovskih ali pa zahodnjakih. Gre za usodno drubeno-politi?no in svetonazorsko odlo?itev, ki lahko spremeni nao dravo na bolje. PRAVA SMER NITI RUSIJA ALI PA EVROPA, PRAVA SMER JE VERODOSTOJNOST UKRAJINCEV (trenutno zatrta je e s postsovjetskimi miti, pa s pohabljeno oblastjo, ki si dovoljuje preve?, ki lahko vsak dan zlorabi pravice posameznika), ki se zavzemamo za to, da bi si jo vrnili e danes, v Kijevu, v lastni starodavni prestolnici.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov se je v Kijevu za?el zelo pasion-aren in odlo?en ljudski protest, ki se imenuje Evromajdan. e 1. decembra 2013 se v Kijevu zbralo ve? kot 200 000 ljudi, ta dan je bil posebnega pomena, ko so vodje opozicije morali razglasiti natan?ne predloge, natan?no navodilo revolucionarnega boja. Kam gremo? Kaj ho?emo? Kako naj to naredimo? Kaj naj po?ne vsak, ki podpira idejo in duh Majdana, ki ?aka e drugi teden konkretnih usodnih korakov? Kako se zoperstavimo zlo?inskim oblastem? Pravice do samoodlo?anja in zavedanja nae posebnosti od Rusije e vedno nujno potrebujemo.

Treba je raz?istiti stvari, ki so bile neko? spretno pometene pod preprogo. Nalijmo si ?istega vina in se med sabo sporazumimo.

Mi re?emo: Pogine naj pes! Nobenih vro?eglavih izjav na Majdanu ni bilo. Torej ljudje, niso prili igrat rokomet s policijo, prili so mirno, jasno in glasno povedati svoje stali?e: trenutna oblast je v rokah zlo?incev, ki no?ejo odgovarjati za svoja po?etja, zato naj se vdajo in naj odidejo. Miselnost dananje ukrajinske vlade se je oblikovala za ?asa kriminalne prerazporeditve premoenja v 90-tih. Tisti ?asi, ko je bila Ukrajina e malih nog, so bili za posamezne dravljane, posebno pa podjetnike, prav strahotni. Skupine ljudi, ki so bile znane kot portniki ali fantje-korenjaki, so se zabavali na ta na?in, da so tepli in zatirali drobne in srednje podjetnitvo. li so na trg, v trgovine, pisarne, vohunili so pri vodilnih direktorjih in lastnikih v mestih, zastraevali so jih, pogosto pa tudi ubijali. Na ?elu teh tatov in razbojnikov so bili tisti, ki so kasneje postali novi ukrajinski bogatai oz. oligarhi. Ti so si postavili na oblast lutko predsednika Viktorja Janukovi?a, ki je svojo zadnjo predvolilno kampanijo leta 2010 vodil z geslom Ukrajina za ljudi. Na kakne ljudi je pravzaprav mislil? V jeziku kriminalcev-zapornikov ljudje pomeni soklanovci, tisti, ki imajo skupno medsebojno dejavnost uni?enje narodnega premoenja Ukrajincev in zastraevanje ljudi, zatiranje dravljanskih pravic in svobo?in, podpiranje stanja vojne vseh zoper vseh.

Torej, Slovenci / Ukrajinci, se ne damo! Dovolj e imamo naih oblastnikov v?erajnjih komunistov, dananjih prevarantov!
Mi gremo na ulice, tako kot tudi Vi! Naj si obvladamo nao prihodnost, usoda je v rokah AKTIVNIH (pa tudi - pasivnih) dravljanov. Ne pustimo se manipulirati, ne pustimo se e naprej goljufati, s hladno glavo, pa z dobronamernostjo in narodno zavestjo bomo prenovili nai dravi in ju bomo osvobodili iz komunisti?nega kouha! Na nai strani je Resnica, Pravica in vsemogo?ni Bog!

NAJ IVI SLOVENIJA!
NAJ IVI SLOVENSKI NAROD!
OSTI JAREJ!

SLAVA UKRAJINI! HEROJAM SLAVA!

Vsa ?ast pravim borcem za narodno identiteto Slovencev in Ukrajincev, ne pa papirnatim herojem za en dan!
Ob koncu naj dodam moj prevod ene pesmi, ki se slii zelo aktualno zadnja leta pri nas.
Morda tudi Vi v njej najdete nekaj dobrega zase in svoj narod.

Slovenskim prijateljem ukrajinska bojna pesem:

Moj narod je vstal iz brezmadenih sanj,
se ?uti kot stalna enota,
vsi smo Ukrajinci in skupaj smo danes,
odpade naj tuja zarota!
Mi gremo z zavestjo,
Mi gremo po svoje,
Ni ?asa za ?vek al prepir!
Na dlani usodna se javi pomota,
pa no?mo e v ruski spet mir!
Ta svet je ostal za nas v v?erajnji dobi,
v dimu in znoju sibirskih tabori?,
v zgubljenih sanjah, v lopovskih epih
moskovskih prelepih dvori?.
Naj vlada nam ?ast
lastnih sinov in h?era,
ve? no?mo si videt pest tujca zloglasno,
si najdemo smer pa naj lastno!
Ni ve? ogor?enja,
ni ve? slepih vodij,
e pada tu hlapca klobuk.
Se zbudla je nada,
e ?utmo ljubezen,
ki lai premaga tu vik.
Rodili smo se v veliki druini,
Evrope smo h?ere in sini,
ni pota nazaj,
pa korak naprej,
prevara e Moskve nam mine!
Ne toimo vedno,
pa trdno stojimo
pod modro obleko nebes,
nikoli pa slava Ukrajine ne izgine,
to pravimo vsem pa zares!

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 229 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?