"Armadni helikopterji, ki so ustrahovali celo center Ljubljane, se niso vsi vrnili na izhodiš?ne položaje. Eden je bil sestreljen v Rožni dolini v Ljubljani sredi naselja. Njegov konec je ujel objektiv amaterske snemalke."

Tako je bilo poro?ilo na osrednjih poro?ilih leta 1991, ko je 30. razvojna skupina TO iz stavbe, kjer je danes NLB, takrat pa je bila tudi Iskra, sestrelila vojaški helikopter, ki ga je pilotiral Toni Mrlak. ?lovek, ki je bil že precej ?asa pred za?etkom vojne dogovorjen z g. Kacinom, ki sta tudi prijateljevala, da bo prestopil iz JA s helikopterjem v TO, ko bo za to nastopil najbolj primeren trenutek, k temu dejanju pa naj bi pritegnil še koga, kar se je po tem tudi potrdilo, saj je bil v dogovoru s kolegom pilotom Kalanom.

Zanimivo bi bilo pridobiti posnetke, da bi videli, kako je gospod Kacin kot minister za informiranje poro?al o sestreljenem helikopterju JA, ko je zagotovo že vedel, da gre za njegovega znanca oziroma prijatelja. Zelo dobro se spomnimo, kako je Kacin dramatiziral pred kamerami, ko so se na terenu dogajali posami?ni incidenti. Nevtralni opazovalci bi zagotovo rekli, da je šlo za propagandno vojno, zastraševanje ljudi in napihovanje marsi?esa, da bi se dosegli dolo?eni u?inki pri prestrašenem narodu.

?e vzamemo za res nedavne besede gospoda Letice iz Hrvaške, ki je povedal, da se je Ku?an tajno dogovarjal z Miloševi?em, ?esar Ku?an ni zanikal, lahko iz tega potegnemo logi?en zaklju?ek, da je bila vojna dogovorjena in je bil v ozadju tajni dogovor, kaj vse smo morali sprejeti Slovenci, da je vojna bila, kakršna je bila, in da se je ?udežno kon?ala. ?e to drži, potem lažje razumemo, da so morali nekatere stvari mo?no napihniti in jih senzacionalisti?no predstavljati preko medijskih trobil, da bi bil dosežen kon?ni efekt pri ljudeh - strah in hvaležnost ljudi velepomembnim politikantskim, v ve?ini komunisti?nim, povzpetnikom in prevarantom, ki so v o?eh javnosti postali zaslužni za poraz ?etrte najmo?nejše armade v Evropi in nasploh za odcepitev Slovenije.

Ali se kdo vpraša, zakaj se ne bi dalo to dose?i brez povzro?enega nasilja, kot je to dosegla naprimer Makedonija, ki se je osamosvojila brez težav? Kdo je potreboval dramo in žrtve, da bi se nasploh s projektom osamosvajanja skril pred odgovornostjo za 50 let trajajo?o tiranijo nad slovenskim narodom, ko smo živeli v totalitarnem komunisti?nem režimu?

 

Kliknite na fotografijo za ogled videa, kjer gospod Letica razkrije, da je šlo za tajen dogovor med Ku?anom in Miloševi?em za vojno v Sloveniji. Ku?an tega ne zanika.


Zapis v Mladini 18.10.2013 izpod peresa zgodovinarja Repeta: 

"Se spomnite dr. Slavena Letice, kontroverznega hrvaškega politika, med drugim tudi Tu?manovega svetovalca, ki je leta 2003 in 2004 v opravi bana Jela?i?a dvakrat obiskal po njegovem okupirani Trdinov vrh? Drugi? se je pripeljal kar z bagrom in obljubil, da bo, ?e bo izvoljen za predsednika, do junija istega leta Trdinov vrh vrnil Hrvaški. Mnenja Slavena Letice o Sloveniji so se hrvaškemu založniku o?itno zdela dovolj tehtna, zato mu je zaupal, da napiše uvod k hrvaški izdaji prve knjige iz trilogije Mateja Šurca in Blaža Zgage o prodaji orožja. Letica je delo opravil v svojem slogu. Zapisal je, da je v ?asu razpadanja Jugoslavije obstajal tajni sporazum o nenapadanju med Ku?anom in Miloševi?em. Podpisan naj bi bil 14. avgusta 1991. Letica je iz tega izpeljal, da je bilo to storjeno, da bi slovensko vodstvo lahko sprejelo sklep o množi?ni prodaji zaplenjenega orožja Hrvaški brez bojazni pred napadom Srbije ali JLA. Sklicujo? se na avtorja knjige, ?eprav tega nista nikjer zapisala, tudi trdi, da je predsedstvo Republike Slovenije v razširjeni sestavi 26. avgusta 1991 sprejelo sklep o prodaji orožja Hrvaški (ne pa o tem, da je Hrvaški treba pomagati v takem obsegu, da ne bodo ogrožene obrambne sposobnosti Slovenije). Za prodajo orožja naj bi bil torej neposredno odgovoren slovenski državni vrh s Ku?anom na ?elu in ne tisti, ki so odlo?itev o pomo?i Hrvaški zlorabili, orožje prodajali in z njim služili krvavi denar. Že prej naj bi bila po Leti?evem mnenju desetdnevna vojna v Sloveniji »dogovorjena« med Srbijo in JLA na eni strani ter slovenskim vodstvom na drugi strani. (Podobno tezo o »operetni vojni« je zagovarjal tudi Tu?man.)"

"Beograjskih »izhodiš?« resda nista podpisala Ku?an in Miloševi?, ampak tedanji predsednik slovenskega državnega zbora France Bu?ar, slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel in siva eminenca ter skrivni zaupnik Slobodana Miloševi?a Dobrica ?osi?. ?e torej pogojno lahko govorimo o »dogovorjeni vojni«, je za desetdnevno vojno med JLA in Slovenijo mogo?e uporabiti to besedno zvezo. Kajti Borisav Jovi? v svojem Dnevniku poro?a, da so se po za?etku vojne v Sloveniji, v za?etku julija 1991, sestali on, Slobodan Miloševi? in Veljko Kadijevi?. Na tem sestanku so se dogovorili, da se uresni?i poprejšnji dogovor med srbskim vodstvom in JLA – da se JLA umakne iz Slovenije na strateške položaje v Hrvaški in da iz svojih vrst izlo?i Slovence in Hrvate. JLA je s tem tudi formalno postala velikosrbska vojska."

Fotografija zgoraj je iz sre?anja Ku?an - Miloševi? in ostali predsedniki republik Jugoslavije na Brdu v aprilu leta 1991, ko Miloševi? izre?e znamenite besede Ku?anu. "Pa ajte vi, Milane, ako baš ho?ete" (Pa odidite vi, Milan, ?e ravno ho?ete), mislil je, da Slovenci odidemo iz Jugoslavije, da se odcepimo. To je bilo tudi razumljivo glede na Miloševi?eve na?rte, saj je imel veliko Srbijo za?rtano do Karlovca na Hrvaškem in je iz tega razloga potreboval dober razlog, da povle?e vojaške sile iz Slovenije, da bi lažje dosegel za?rtani cilj ustvarjanja velike Srbije.

Kaj je lepši izgovor kot ta, da se v Sloveniji sproži navidezno propagandno vojno, da se ustvari psihoza v prid njegovim partijskim kolegom v Sloveniji, hkrati pa se pojavi dober izgovor, da nezaželjena JA zapusti Slovenijo, ki jo tako in tako potrebuje na južnih bojiš?ih.

Ko se malce spomnimo, kakšno ceno smo za to pla?ali Slovenci in drugi, se je treba spomniti na tole. Vojna je po do sedaj znanih podatkih zahtevala skupno 76 žrtev: 19 na slovenski strani, 45 na strani JLA, 12 pa je bilo tujih državljanov. Slovenska stran je imela 182 ranjenih, JLA pa 146. Enote TO so zajele 4693 pripadnikov JLA in 252 pripadnikov zvezne milice, JLA pa je imela v desetdnevnem spopadu uni?enih ali poškodovanih 31 tankov, 22 oklepnih transporterjev, 172 transportnih vozil in 6 helikopterjev.

Nih?e ni nikoli govoril o materialni vojni škodi, niti o odgovornosti tistih, ki so se šli to avanturo v Sloveniji na eni in na drugi strani. Koga je slovenska država pripeljala pred sodiš?e od tistih, ki so ukazali vojno, kdo je pla?al vojno škodo, ki je nastala v višini ve? deset milijonov takratnih nemških mark in kdo pla?uje odškodnine vojnim invalidom ter kdo pla?uje vse bonitete veteranom vojne za Slovenijo, ko tega sploh ne bi bilo, ?e bi ne bilo tajnega dogovora za vojno???

Namre?, ne mislite, da je bil ?udežni dogovor na Brionih razlog, da je JA že oktobra istega leta 1991 odšla z opremo in orožjem iz Slovenije, ker ne bi odšla nikoli, ?e se ne bi tako tajno dogovorili že prej. Morali pa smo Slovenci o?itno v skladu s tem dogovorom izpolniti še kakšno obljubo v smislu lahkotnega pridobivanja državljanstev s strani ljudi srbske in drugih narodnosti, žive?ih na Slovenskem, ko so si državljanstva pridobili brez kakršnihkoli pogojev, ki veljajo v drugih državah Evrope in sveta.

Mnogi se niso nau?ili govoriti slovenskega jezika, kaj šele, da bi morali izpolniti kakšne druge pogoje, ki veljajo v drugih državah. Pa ne gre tega oporekati, samo spomnimo, da bi bilo lahko tudi druga?e. Ko so šli nekateri še v skušnjavo, da si tega niso hoteli urediti, po dolo?enem spoznanju so pa? spoznali svojo zmoto in so to hoteli, ko so bili medtem izbrisani iz evidence. Res, mnogi tudi neupravi?eno in nezakonito. Špekulanti zagotovo ne.  

Za ceno pasjega cepljenja so bila državljanstva pridobljena. Vsi so ohranili svoje položaje v javni in državni upravi, ko mnogi niti slovensko govoriti niso znali. Enako se je dogajalo tudi v novo nastajajo?i Slovenski vojski, ko je imela njihova vojaška izobrazba pridobljena v agresorski JA prednost. Obdržali so seveda vse druge privilegije, ko so podpolkovniki, polkovniki in višji oficirji zasedali družbena stanovanja, tudi ve? stanovanj, katera so kasneje za 10% dejanske vrednosti odkupili po Jazbinškovem zakonu R+3.

etvorka kreatorjev kljune prevare.jpg - 9.25 Kb

Posvet velikih vojaških strategov in politikov na Brionih, ko so morali samo še potrditi, kar je bilo že pred vojno o?itno dogovorjeno. Odhod poražene JA.

Takole so 10. oktobra kljub velikemu Srbskemu ponosu, ki so ga seveda zaradi tajnega dogovora morali potla?iti, odšli iz Slovenije. Seveda na nove naloge. Potrebovali so jih tam, kjer je bil ozemeljski interes velike Srbije in velikega vodje ter psihopata Miloševi?a.

NEKAJ NAJZANIMIVEJŠIH DELOVANJ JA IN NAŠIH STROKOVNJAKOV ZA MANIPULACIJE ZA NAMENE PROPAGANDNE VOJNE.

Spomnimo naj na najavo letal bombnikov, ki so menda vzleteli v Beogradu in naj bi bombardirali Ljubljano. Sirene so zavijale in ljudje so bežali v zakloniš?a. Potem pa so sporo?ala medijska trobila, da je treznost in posredovanje tovariša Drnovška takrat v vlogi predsednika predsedstva Jugoslavije prepre?ila najhuje. Letala do zob oborožena so se vrnila na mati?na letališ?a. Drnovšek pa je bil z ovacijami sprejet, ko se je vrnil in prevzel vodenje LDS. Zelo dobro so vedeli, kaj delajo. Kot takrat, ko so udbovca izstrelili v politi?no orbito, ko je na kvazi volitvah premagal tovariša Marka Bulca.

Kdor vsaj malce pozna, kakšno ognjeno mo? ima tankovska granata, bo razumel, da tanki JA, ki so imeli nalogo zasesti zahodne meje, ne bi imeli nobenih težav odstraniti prepreke oziroma barikade, ki so jih goloroki ljudje postavili in branili. Demonstrirali pa so namesto ognjenega delovanja uni?evanje materialnih sredstev s silo samih tankov, kar so potem naši propagandisti kazali in senzacionalisti?no prikazovali zmanipulirani publiki preko TV ekranov in radia ter ?asopisov. Zelo dobro so vedeli, kako ljudje gledamo na uni?evanje naše lastnine. Kdo je potem to pla?al, kdo je za to odgovarjal, pristal na sodiš?u, se je vedno znova treba vprašati?

OSREDNJE VPRAŠANJE PA JE, ZAKAJ NEKI NI VNAPREJ PRIPRAVLJENA TERITORIALNA OBRAMBA, KI SE JE NA SPOPAD Z JA PRIPRAVLJALA NAJMANJ ENO LETO, BLOKIRALA VSE IZHODE S PROTITANKOVSKIMI PREPREKAMI - TUDI MINAMI IN ŽIVIM VAROVANJEM, ŽE OKOLI VOJAŠNIC? RAZLOG JE SAMO EN, TANKI SO MORALI IZVESTI DEMONSTRATIVNI POHOD PO SLOVENIJI, DA BI PRESTRAŠILI NAROD.

Zanimivo bi bilo raziskati, kdaj in koliko je bilo izdelanih protitankovskih preprek, ko je nekdo moral vedeti, zakaj jih je dal izdelati in kdaj bodo uporabljene in na kašen na?in ter na katerih krajih. Mar je vedel, da bo šla JA s tanki osvajati meje??? In mimogrede, za ognjeno mo? tankovske granate so te ovire kot bi postavili pred avto vrabca. Kdo je izdelal te prepreke in za koliko denarja?!? 

?e bi na odseke cest postavili minirane prepreke, bi bilo pa tudi manj atraktivno, kot je bilo na TV ekranih, ko so tanki pred sabo rinili avtomobile in jih prevra?ali ter jih me?kali. KDO JE PLA?AL VOJNO ŠKODO? Kako je mogo?e, da so vse to demonstriranje vojaške sile  brez ognja JA posnele kamere, da so potem lahko dramatizirali in strašili narod preko medijskih trobil? S tem nikakor ne mislimo, da bi morala JA udariti iz vseh topov, ampak se sprašujemo, komu je bila vojna sploh potrebna?

Zelo pomenljiv je bil napad letal JA na civilne cilje na Medvedjeku, ko zagotovo ti isti piloti, ki so raketirali civilne cilje, "niso" videli streljaj vstran nevkopanih vojakov TO?

Zaustavljena kolona civilnih kamionov, ki sta jih raketirala dva jastreba JA. Po ?igavem povelju in kdo je pla?al tudi to vojno škodo in odškodnine svojcem pobitih voznikov kamionov?

Teritorialci na položajih na Medvedjeku, ki jih jastreba JA kljub ve? preletom nista opazila??? Govorili smo z nekdanjim pilotom jastreba in je zagotovil, da piloti vedno iš?ejo vojaške cilje, možno pa je, da so imeli povelje za napad na civilne cilje.

Umorjeni vozniki kamionov, da je po tem zve?er Kacin dramatiziral na svojih tiskovnih konferencah, ki so po pri?evanju mnogih novinarjev tudi iz tujine, ostale brez mnogo odgovorov. Kazali odtrgane ude nesre?nih ni? krivih voznikov kamionov, ko so se v boju za zadnje izdihljaje življenja obra?ali sem in tja. Se spomnite, kolikokrat so nam kazali posnetke na TV in je minister za informiranje Kacin dramati?no komentiral, kako JA napada civilne cilje?

Kakšen je bil razlog, da so letala JA mitraljirala staro skladiš?e Adrie Airways ter parkirana osebna vozila na parkiriš?u, tudi ni znano, kar se ti?e vojaške doktrine, strategije in taktike. Je bilo pa preko TV ekranov grozno videti. Vemo, da smo Slovenci zelo ob?utljivi, ?e nam nekdo samo opraska jeklenega konji?ka.

Na tiskovni konferenci nih?e drug kot tisti ultra komunist tovariš Janez Kocjan?i?, ki je nekaj mesecev pred za?etkom tega zastraševanja naroda še z drugimi tovariši dramati?no zapustil sejo CK ZKJ  v Beogradu, dramatizira in obtožuje JA, da je izvršila teroristi?no dejanje, ker je napadla civilno letališ?e. Zakaj ga je, tega se pa ni vprašal...govori?il je nekaj v stilu, da so hoteli posekati krila mladi državi. Mar res? Kaj pa ?e je bil Brnik zapisan v strateških ciljih napadov JA, da se vse skupaj bolj dramatizira?

Tudi oddajniki RTV so bili mitraljirani, a ne sestreljeni, tudi ne vsi, pa tudi ne RTV, ki je ves ?as širila propagando o vojni. Mislite, da res niso upali in niso hoteli tega narediti jastrebi v Beogradu? Dogovor je moral biti precej jasen in natan?en, da ni ušla zadeva iz rok. Zato so tudi stalno padala povelja: napadi, ustavi, premirje. Tako so obvladovali enote, da ne bi ušlo izpod nadzora, ker bi se povsem lahko zgodilo, da bi imeli mrtvih veliko ve?.

Kdo je pla?al vojno škodo, koga je slovenska država privedla na sodiš?e? Mimogrede, pri tem mitraljiranju za zganjanje propagande na civilne cilje na Brniku sta umrla gotovo ?isto po nesre?i dva avstrijska fotoreporterja. Kdo je za to teroristi?no dejanje odgovarjal? Je bilo tudi to dogovorjeno v tajnem sporazumu Ku?an - Miloševi?, da ne bo nih?e za ni? odgovarjal?

Da bi vse skupaj izpadlo še bolj dramati?no in resno, so morali to tragedijo v medijskih trobilih komentirati tudi znani vojaški teoretiki. Partijec Bebler je bil kot nalaš? poklican za to.

Se spomnite znane afere HOLMEC, ko naj bi pripadniki TO ubili vojake - mlade fante, na služenju JA, ko so se mahajo? z belo rjuho hoteli predati? Vse so organi, se ve kateri, pometli pod preprogo. TUKAJ si lahko o tem preberete kaj ve?.

O vsem tem dogajanju si je možno ustvariti precej druga?no mnenje kot je bilo ves ?as prikazovano javnosti, še posebej zdaj, ko je prišla na dan resnica o tajnem dogovoru med takratnim predsednikom predsedstva in Slobodanom Miloševi?em. Zelo pomenljivo je tudi to, da znova v slovenskih medijih o tem ni kaj veliko slišati. Je to nova TABU tema. Vemo, kdo obvladuje medije, kajne?!? 

Pa naj se vrnemo k izhodiš?u tega našega prispevka, da odstremo tan?ico skrivnosti tudi okoli tragedije, ki se je zgodila, ko so pripadniki 30. razvojne skupine TO, predhodnice Specialne brigade MORiS, nad Ljubljano sestrelili vojaški helikopter gazelo, ki ga je pilotiral pokojni Toni Mrlak. Tudi to je bil del akcije v smislu propagande, ko je bilo v poro?ilih povedano, da se niso vsi helikopterji vrnili na svoje izhodiš?ne položaje.

Letos je izšla knjiga v zvezi s to tragedijo z naslovom "Skrito povelje", ki jo je spisala gospa Draga Poto?njak, svakinja preminulega pilota Tonija Mrlaka, ki je ugotovila, da je šlo za skrito povelje za sestrelitev helikopterja, ki je letel nad Ljubljano tistega zanj usodnega dne 27. junija 1991.


Fotografija s predstavitve knjige "Skrito povelje" 19.06.2013

Povzetki s tiskovne konference predstavitve knjige, vir DELO.

"Izjavo zgodovinarja Boža Repeta je pospremil aplavz publike: Repe meni, da je zgodba o sestrelitvi helikopterja nad Rožno dolino v Ljubljani »ena temnih, umazanih zgodb vojne za Slovenijo. To zgodbo je bilo treba povedati zaradi drugih, ?istih ljudi, ki so v vojni sodelovali. Izdaja te knjige je patriotsko dejanje!«

Vojak partije za manipuliranje polpretekle zgodovine Božo Repe dodaja, "da avtorica osebno zgodbo Tonija Mrlaka in njegovih sorodnikov postavlja »v mnogo širši kontekst zlorab in manipulacij, ki so se dogajale v imenu osamosvojitve: zlorabe oblasti, prisluškovanja in druga nezakonita ravnanja, ki so služila obra?unavanju z druga?e misle?imi, prodaja orožja, izbris blizu petindvajset tiso? ljudi iz registra stalnega prebivalstva ... Njeno pisanje pa je hkrati tudi pripoved o mukotrpnem ve?letnem odkrivanju resnice, zgodba o prizadevanjih, da bi prišla do dokumentov, ki bi morali biti javno dostopni, pa niso. Zgodba o sprenevedanjih in lažeh tistih, ki so bili vpleteni. Zgodba o izmikanjih, pa tudi strahu tistih, ki so kaj vedeli. Zgodba o vztrajnem sestavljanju mozaika o temni plati slovenske osamosvojitve, ki jo avtorica z dejstvi, a hkrati tudi s pretanjeno umetniško besedo, zna lo?iti od dobrih namenov in ciljev ter ravnanja ?astnih ljudi.«

"Draga Poto?njak v knjigi z dokumenti, pri?evanji vpletenih in navajanjem drugega gradiva dokazuje, da je bila sestrelitev neoborožene gazele z ve? vidikov problemati?no dejanje: sestreljeni helikopter, ki ga je upravljal Anton Mrlak, je bil del vojaške strategije.
Avtorica piše: »Bilo je 27. junija 1991. Na uradni prvi dan vojne za Slovenijo. Helikopter gazela SA 341, serijska št. 664, je nad ljubljansko Rožno dolino izginil v ogromni ?rni gobi dima. Proglasili so ga za sovražnega, pozneje izvrgli, da se je primerila napaka - mitomanska sla 'ljudi na položajih' je nato zdržema klesala lažno propagando, sprenevedanje in gluše?i molk.«

"Matej Šurc v spremni besedi piše, da je bila tragi?na smrt slovenskega rojaka med desetdnevnimi spopadi doslej zavita v neštete tan?ice skrivnosti: »Uveljavila se je že uradna razli?ica, ?eš da je šlo za nesre?ne okoliš?ine padca helikopterja, vendar je naša priznana igralka in dramati?arka Draga Poto?njak, sicer Tonijeva svakinja, sestra njegove soproge, dogodek iztrgala iz pozabe in ob tem razkrila njegove povsem druga?ne razsežnosti ...«
Šurc še meni, da se zapletena, s številnimi predsodki, frustracijami in prikrivanji prepletena zgodba dotika nas vseh, tudi tistih, ki sestreljenega pilota nismo poznali, živimo pa v samostojni Sloveniji. Zgodba o Toniju Mrlaku je ob?utljiv presežek znanih ?rno-belih zgodb o branilcih in agresorjih ter hkrati veliko ve? kot še en okostnjak iz omare osamosvojitvene vojne."

No, zdaj pa bodite pozorni, ker pride najslajše za razumevanje bistva v primeru tragi?ne smrti Tonija Mrlaka. Bivši predsednik RS Milan Ku?an je v dvorani za to izjavo prejel gromek aplavz.

Izjavil je, da je na predstavitev knjige prišel za to, ker »želi, da se kon?no razkrije resnica o tem tragi?nem dogodku, ki - tako kot nekateri drugi - puš?ajo madež na veliki slovenski zgodbi o osamosvojitvi.«

Tole je bila res zelo smela in še bolj sprenevedajo?a izjava velikega ve?nega partijca, ki nikakor ne more razjahati tega naroda. Menda se je neko? zasvojil s politiko, pa mu o?itno noben strokovnjak psihiater ne zna pomagati. Ne more iz politike in mešanja megle ali ne sme, to je vprašanje. Seveda resnice ni v knjigi gospe, ki je predsedniku Gibanja OPS obljubila, da mu bo knjigo poslala, ker je našel v svojem arhivu dokument, ki razkriva resnico, kdo je izdal odredbo za ubijanje. To ni mogel biti nih?e drug kot takratni predsednik predsedstva Republike Slovenije tovariš Milan Ku?an. Tukaj je skeniran originalen dokument.


V ukazu za bojna delovanja enot TO, ki je bil podlaga tudi za sestrelitev helikopterja tipa gazela s pilotom Mrlakom in mehanikom na krovu, jasno piše, da je bil izdelan "na osnovi odredbe Predsedstva Republike Slovenije št.27/06 z dne 27.06.1991". Izdan je bil ob 02.00 uri tega dne.

Se tovariš Ku?an ni spomnil, kdo je podpisal omenjeno odredbo, ga zapuš?a spomin, se spreneveda in je mislil, da ga nih?e ne bo ujel na laži? Se ni spomnil, kdo je prižgal zeleno lu? za  za?etek vojne oziroma za?etek spopadov nizke intenzivnosti? Bo zdaj zadovoljen, da je resnica prišla na dan in je jasno, kdo je kriv, da je umrl dober ?lovek, z njim še eden mož doma iz Makedonije, ki je bil mehanik. Da so potem žene ostale brez mož, otroci brez o?etov, starši brez sinov, prijatelji brez prijateljev?

Težavo ima zdaj tudi avtorica knjige, gospa Poto?njak, saj ima knjiga napa?en naslov, ki ga bo morala pri ponatisu, ?e bo sploh potreben, spremeniti v "Odkrito povelje".

Je pa še vedno povsem odprto vprašanje, kdo bi moral (pa ni) gospoda Mrlaka opozoriti, da bo nanj odprt ogenj, ?e bo letel nad Ljubljano, ali pa je vprašanje, kdo ni ukazal podrejenim enotam, da se ne strelja na neoborožene gazele, ker je možno, da je v njej pilot, ki je na vezi z ministrom za informiranje Kacinom, da prestopi na stran TO? So ga res žrtvovali za propagandne namene, tudi njega, kot mnoge, ki so postali kolateralna škoda, ko so strašili, manipulirali narod in uresni?evali tajni dogovor za vojno Ku?an - Miloševi??

Ko bo konec vsakršnega sprenevedanja in bo njihova agonija, ki so si jo leta 1990 za?eli podaljševati, zaklju?ena, bo mo? strokovno, tehtno, nepristransko, na podlagi pri?evanj pri? in dokumentov oceniti, za kaj je v resnici šlo. Da bi to ?imprej dosegli in raz?istili, kar je treba za stanje duha v Sloveniji raz?istiti, vas vabimo, da se podpišete pod ljudsko pobudo za sprejem Zakona OPS. To pomeni STOPITI SKUPAJ, ZA OSVOBODITEV, O?IŠ?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE, ki ima v tem trenutku zagotovo ve?jo težo kot jo je takrat imela odcepitev na vrat na nos in na vso silo.

To je takrat povzro?ilo nepotrebne žrtve med povsem nedolžnimi ljudmi. Zdaj gre predvsem za to, ali bomo Slovenijo sploh obdržali, ker je nevarnost, da bodo narodni veleizdajalci dokon?no razprodali še zadnji del narodovega imetja tujcem, ko je povsem jasno, da so nas s spletkami, prevarami in manipulacijami, uni?evanjem državnosti in ropanjem pripeljali pa? pred prepad. Ne pustimo se jim ve?, spravimo jih z oblasti.

Kliknite, prosimo, na fotografijo

Ekipa OPS

p.s.

Zagotovo bodo zdaj slovenski ugrabljeni mediji o tem na dolgo in široko poro?ali, organizirali bodo soo?enja med gospodom Letico in gospodom tovarišem Ku?anom. Tudi gospod Janša bi moral kakšno re?i, vsaj okoli "skritega" povelja itd. Okostnjaki vseskozi padajo iz omar a se vsi delajo, kot bi jih ne bilo. Opazite kakšne medije pla?ujete, nacionalne celo s prisilo, ?e ne je izvršba.

  

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 148 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?