ZDRUŽIMO SE ZA SKUPNE CILJE OSVOBODITVE, OČIŠČENJA IN PREPORODA SLOVENIJE!

 

koalicija karantanija.jpg - 11.47 Kb

KOALICIJA KARANTANIJA za ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

KOALICIJA KARANTANIJA ZDRUŽUJE VSE POSAMEZNICE, POSAMEZNIKE, SKUPINE, DRUŠTVA, INICIATIVE, GIBANJA TER POLITIČNE SKUPINE, KI SE ZAVZEMAJO ZA URESNIČITEV VSAJ NASLEDNJIH PET TEMELJNIH PROGRAMSKIH USMERITEV. VSI TISTI, KI STE ZA URESNIČITEV TEH PETIH TOČK. VABLJENI V ZMAGOVITO KOALICIJO KARANTANIJA:

1. Odpustitev vseh odgovornih in soodgovornih kadrov (ki so delali proti  slovenskemu narodu ali pa so opustili dolžna ravnanja, da se ne bi zgodilo, kar se je) z vseh odgovornih funkcij vodenja v celotni javni in državni upravi, kot tudi vseh odgovornih v gospodarskih družbah v večinski državni lasti ter organizacij, ki vplivajo na usodo naroda.

Racionalizacijo javne in državne uprave ter vseh drugih uprav v zvezi z državo in za kadrovanje poslej izključno v skladu z merili stroke, morale in etike s povsem transparentnimi izbori (za ureditev kadrovskih problemov smo v DZ vložili Zakon OPS, a je tam obstal blokiran).

2. Vzpostavitev pravične pravne države, ki bo delujoča poskrbela za obtožbo vseh, ki so izdali nacionalne interese slovenskega naroda, in tiste, ki so nas ropali in ropajo skupno premoženje naroda in imetje posameznikov, da bo popravila krivice oškodovancem v mnogih sodnih in drugih nepravičnih postopkih ter bo zagotovila vračanje protipravno pridobljenega - POKRADENEGA prvotnim lastnikom - NARODU.

3. Zagon vseh gospodarskih in drugih potencialov, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA, racionalizacije v vseh segmentih države, znižanje davkov in prispevkov, dvig minimalne plače in najnižjih pokojnin in proporcionalno vseh zasluženih prihodkov.

4. Vzpostavitev takega družbenega sistema, v katerem bo že vsak osnovnošolec vzgajan in usposobljan ter spodbujan k aktivnemu državljanstvu v naši družbi, da bomo čim prej lahko uvedli vse več neposrednega odločanja o svoji usodi oziroma o vseh pomembnih odločitvah za slovenski narod. Uvedba neposredne demokracije.

5. Duhovni, moralni in etični preporod slovenskega naroda, ki bo zagotovil duhovno in tudi materialno blaginjo za vse.

JE KJE KDO, KI NE BI HOTEL, DA TO NAREDIMO? GRE ZA NOVO GRADNJO OD TEMELJA NAVZGOR. KO MORAMO OPOZORITI IN POUDARITI, DA BREZ URESNIČITVE PRVIH TREH ZAPISANIH TOČK NE BO MOŽNO POSLEDIČNO URESNIČITI KARKOLI DRUGEGA. NE BO PREPOTREBNIH KORENITIH SPREMEMB.

TO SO TEMELJNE USMERITVE PROGRAMA, KATERE BOMO URESNIČILI IN SO NAM VODILO - USMERITEV, KAJ SPLOH ŽELIMO, KAM NAJ PRIDEMO V RECIMO DESETIH LETIH. SO ZAČRTANA SMER IN SO DOLOČEN CILJ, DO KATEREGA SE NAJ USMERIMO PRITI.

IMAMO VOLJO, IMAMO POGUM, IMAMO ZNANJE, IMAMO POTREBNE DELOVNE IZKUŠNJE. SAMO ŠE KORAK IN GRADNJA SE BO ZAČELA. GRADNJA NA NOVIH TEMELJIH, KO VSAK LAHKO DODA SVOJ ZIDAK K TEJ GRADNJI NAŠEGA NOVEGA, TRDNEGA IN PRIJETNEGA DOMA. S TO GRADNJO SI ZGRADIMO TRDNO IN USPEŠNO SEDANJOST IN ŠE LEPŠO PRIHODNOST ZA NAŠE OTROKE, VNUKE IN PRAVNUKE TER NENAZADNJE TUDI ZASE.

In še malce širše:

Koalicija KARANTANIJA naj združi vse zdrave in od zdajšnje politike neobremenjene in neodvisne iniciative, neparlamentarne politične skupine, društva in posameznike, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja v slovenski družbi in državi,  v enotno in neomajno KOALICIJO za zmago na parlamentarnih volitvah. Stanje v Sloveniji postaja nevzdržno, čas je za KORENITE SPREMEMBE.

Po dvaindvajsetih letih življenja v samostojni Sloveniji vsak razmišljujoč in do negativnih pojavov občutljiv človek vidi in razume, da je nekaj hudo narobe. Po letu 1990 smo vstopili v tranzicijo, v kateri naj bi transformirali prejšnji nedemokratični režim v demokracijo.

Hoteli smo in morali bi ustvariti pluralno demokracijo, ki bi temeljila na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu bi morali upoštevati tako načela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti možnosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odločanja.

Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo skupne in zasebne lastnine ter razvoj civilne družbe le nekatera izmed sredstev, ki bi jih morali uporabiti pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, de-monopolizacija in de-birokratizacija.

V procesu tranzicije bi se morali zavedati, da se dediščine bivših komunističnih totalitarnih sistemov ni lahko rešiti. Na institucionalnem nivoju ta dediščina zajema (čezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju družbe pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokorščine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev. Na takšnih temeljih ni bilo mogoče vzpostaviti civilizirane, liberalne in pravne države.

Zato je bilo nujno stare strukture in miselne vzorce sistematično odpraviti in preseči.

Ker tega nismo naredili, smo zdaj priča situaciji, ko lahko po 20 letih ugotovimo, da proces demokratizacije ni uspel, in priča smo, kako je oligokracija prevladala nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organiziran, celo državni kriminal nad človekovimi pravicami.

Prišlo je do »žametne restavracije« totalitarnega režima s podtalnim strmoglavljenjem porajajoče se demokracije iz devetdesetih let s strani starih oblastniških struktur in z njimi povezanimi dolga leta nastajajočimi lobiji, klani, klikami in škodljivimi združbami.

To stanje je nujno preseči z dosledno razgradnjo monopolov in ukinitvijo privilegijev določene družbene plasti na vseh področjih in ustvariti razmere, ko bomo končno začeli uresničevati sanje večine tukaj živečih prebivalcev  iz leta 1990 o samostojni, neodvisni in uspešni državi zadovoljnih in ustvarjalnih  državljank in državljanov, v kateri bo vladala vse bolj neposredna demokracija, kjer bo delovala pravična pravna država, voditelji pa bodo izbrani resnično v skladu z voljo večine aktivnih državljank in državljanov, ki se bodo vse bolj zavedali, da demokracija ne more delovati brez organizirane in delujoče ter od politike neodvisne civilne družbe oz. posameznika, ki v teh okvirih aktivno sodeluje.

PROGRAMSKE USMERITVE, ki jih bo zmagovita Koalicija KARANTANIJA uresničila po zmagi na volitvah:

1. Izvedba novih kvalifikacij na vsa vodilna in vodstvena delovna mesta v javni upravi, ko bodo izvedene nove kvalifikacije na racionalizirane formacije v javni upravi. Vsi vodstveni in vodilni kadri se bodo morali ponovno kvalificirati na vodilna in vodstvena delovna mesta, a zdaj zgolj na podlagi etičnih, moralnih in strogih strokovnih meril.

2. Z novo kadrovsko zasedbo, ko bodo po strokovnih in etičnih merilih začeli v ospredje prihajati ljudje, ki bodo znali delati strokovno, etično in moralno, bo vzpostavljeno tudi delovanje PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE in drugih institucij nadzora, ki bodo vzpostavile enakost pred zakonom. To pa je podlaga, da bodo popravljene oz. razrešene vse še vedno boleče krivice iz preteklih let posameznikom in skupinam še iz časov komunistično socialističnega enoumja in iz časov za večino slovenskih državljanov škodljive tranzicije. Gre za najmanj tri osrednje pod preprogo pometene probleme, ko se na njih ni nikoli postavila pravična pravna država.

a) POVOJNI IZVENSODNI UMORI;

b) NEZAKONITA TRGOVINA Z OROŽJEM;

c) DIVJE PRI(H)VATIZACIJE IN TAJKUNIZACIJE.

Ker brez razčiščene preteklosti ni srečne prihodnosti, bodo za to pristojni organi dolžni narediti vse, kar je potrebno, da se strokovno in etično omenjene travme razčistijo, krivce pripeljejo na zatožno klop, pokradeno vrnejo prvotnim lastnikom in popravijo krivice oškodovancem do najvišje možne mere, kolikor bo to sploh še mogoče glede na pretečen čas. Umorjenim in zmetanim v razna brezna in zazidanim v rudniške jaške pa smo dolžni končno dati svoje ime in dostojen grob.

Revidirani, poenostavljeni in ukinjeni bodo vsi škodljivi in nesmiselni zakoni, ki so uzakonili neupravičene privilegije zgolj določeni družbeni skupini, zaradi revolucionarnih ali drugih podobnih političnih "zaslug", kot tudi drugi zakoni na škodo večine ter taki, ki so uvedli preveč regulacije in nerazumne kazenske sankcije(naprimer enormne kazni za prometne prekrške). Koalicija KARANTANIJA bo uvajala preventivno delovanje in nagrajevanje za pozitivna ravnanja državljank in državljanov, ki jih bo tudi javno postavljala za zgled ostalim.

3. Vsi javni uslužbenci bodo s strani nove zmagovite vodilne LJUDSKE vlade KOALICIJE KARANTANIJA, ki bo vodila državo v skladu z ljudsko voljo,  javno pozvani, da je njihova pravica in dolžnost prijaviti vsako tudi najmanjšo obliko korupcije, nepotizma in klientelizma za to pristojnim. Če bodo s tem preprečili oškodovanje proračuna, bodo od ocenjene škode prejeli od preprečene ocenjene škode 1/5 nagrade. V namen preprečevanja oškodovanja državnega in občinskih proračunov bodo narejene revizije vseh pogodb pravnih subjektov na državni in lokalnih ravneh ter pregledani in ocenjeni vsi dodatki (aneksi) k tem pogodbam.

4. Po uresničitvi in že vzporedno bodo ustvarjeni potrebni pogoji za kadrovsko prenovo naše družbe na vseh področjih, to pa bo podlaga za gospodarski razcvet našega zdaj tudi namerno uničevanega gospodarstva. Koalicija KARANTANIJA bo poskrbela za spodbujanje in razvijanje vseh gospodarskih potencialov na naših tleh, kjer bomo razvijali osveščeno gospodarjenje, ki bo temeljilo na drobnem gospodarstvu z visoko dodano vrednostjo, ekološkem kmetovanju (pridelovanje neoporečne zdrave hrane - samooskrbi in samozadostnosti) in eko turizmu s polnim izkoristkom naših naravnih danosti in odlične geostrateške lege naše države, a v popolni simbiozi z naravo in nikakor ne v njeno škodo. Zavedamo se namreč, da je naše čisto naravno okolje naše največje bogastvo, ki zagotavlja nam in našim zanamcem sploh temelj za kakovosten in uspešen razvoj.

5. S prenovo šolskega sistema in vseh drugih institucij izobraževanja in obveščanja v domeni države, bodo po prenovi in s poudarjanjem pozitivnih zgledov pomagali mladim in starejšim do njihove osveščenosti in kakovostne prenove, kar bo posledično pomenilo v naši državi vse več  osveščenih, vsestransko aktivnih, zdravih  in uspešnih državljanov, to pa bo najboljše jamstvo za vsestranski moralni in etični oz. duhovni preporod celotne družbe. K temu bo prispevala tudi zelo močna usmerjenost KOALICIJE KARANTANIJA k spodbujanju svojih državljank in državljanov predvsem tudi z lastnim zgledom voditeljev k preventivni skrbi za vzdrževanje in izboljševanja svojega fizičnega in duhovnega zdravja.

6. Posredno demokracijo je že davno tega povozil čas, saj so v takšnem sistemu možne velike zlorabe in anomalije, še posebej v državah, ki ne razumejo, da se demokracija začne in konča v političnih strankah. Če te ni, pač ni demokracije tudi drugje v državi. Zato se je treba vprašati, kako močno, če sploh, je zastopana demokracija v političnih strankah na Slovenskem, kar se v največji možni meri kaže kot velika pomanjkljivost, ko pride do kadrovanja že znotraj katerekoli stranke in na druga odgovorna mesta v državi.

Dejstvo je, da v nobeni izmed strank ni zastopana pozitivna kadrovska selekcija, ki bi zagotavljala, da v ospredje na katerokoli mesto pridejo najboljši kadri. Zmagovita koalicija KARANTANIJA bo vzgled notranje demokratičnosti v vseh pogledih in v popolno usmerjenost vseh sil k spodbujanju neposredne demokracije, ki bo s časoma nadomestila odločanje preko predstavnikov v parlamentu.

Politične skupine bodo potem, ko zaživi neposredna demokracija z neposrednim odločanjem, prevzele vlogo predlagateljev različnih predlogov in zakonskih rešitev za napredovanje in izboljševanje razmer v naši skupnosti, med katerimi se bomo ljudje odločali na referendumih, ki bodo takrat že potekali s pomočjo računalniške tehnologije, kot že danes poteka naprimer bančno poslovanje.

7. In nenazadnje bo po vsem, kar se je zgodilo v Sloveniji do sedaj in je ime Slovenija hudo omadeževano, bo zmagovita koalicija KARANTANIJA pobudnica korenitih sprememb tudi v smislu spremembe slovenskih državnih simbolov. Potem ne bo več mogoče, da bi nas zamenjevali z drugimi narodi zaradi podobnosti imen ali simbolov. Uvedli bomo lastno zlato in srebrno valuto, saj ocenjujemo, da bomo v bodoče zelo težko uresničevali svoje ideje in razvijali svoje sposobnosti in potenciale v okviru EU in NATO, kamor smo vstopili po sprejetju povsem nesprejemljivih pogojev za naš celovit in kakovosten razvoj. Žal smo na mnogih področjih diskriminirani in izgubljamo lastno prvobitnost, suverenost in samostojnost.

Po drugi strani pa je tudi res, da so zgodovinska dejstva zelo drugačna, kot jih predstavljajo uradni t.i. strokovnjaki za zgodovino našega staroselskega evropskega naroda. Tako ni resnica, da smo svojo državo izborili leta 1991, saj je resnica, da smo si jo priborili nazaj, ker smo jo kot pripadniki Karantanije nekoč izgubili. Tako je ideja, da ponovno ustanovimo državo KARANTANIJO z vsemi potrebnimi elementi državnosti, ki so bili zastopani takrat, ko je še živela. Še posebej s poudarkom na neposredni LJUDOVLADI, ki bo resnično odraz ljudske volje.

Seveda je to zgolj ideja, ki jo bo možno razvijati in morda udejanjiti v drugačnih razmerah. Uresničitev pa bi pomenila tudi ponovno pridobivanje državljanstev nove države, ki bi jih morali zaostriti. Toda pred tem je naša in vaša odgovornost, da odpravimo vzroke, ki povzročajo vse več negativnih posledic tukaj in zdaj, kajti vse probleme bo moč ustrezno razrešiti šele, ko bodo onemogočeni in odpravljeni osrednji vzroki, ki so jih povzročili.

VABIMO VSE, KI DOBRO V SRCU MISLITE, DA SE PRIDRUŽITE ZMAGOVITI KOALICIJI KARANTANIJA V TEJ FAZI KOT SOUSTVARJALCI NAJBOLJŠIH PROGRAMSKIH USMERITEV. S KONSTRUKTIVNO KRITIKO in NADGRADNJO TUKAJ PREDSTAVLJENIH, POTEM PA KOT NOSILCI USTANAVLJANJA NOVE POLITIČNE SKUPINE - KOALICIJA KARANTANIJA.

Vljudno vabljeni k obveščanju še drugih in spodbujanju k delovanju!

MORALNE IN ETIČNE VREDNOTE, KI VELJAJO V KOALICIJI KARANTANIJA

1. INTEGRITETA

Naša beseda je zaveza poštenega dela. Sodelujemo v spoštovanju drug do drugega. Vodilo so častne vrednote. Izpolnjujemo dane obljube in družbene norme.

2. LOJALNOST

Izkazujemo pripadnost domovini Sloveniji. Smo zvesti sodržavljani. Članice in člani koalicije KARANTANIJA smo aktivni, predani in zavezani skupnemu cilju: napredku Slovenije, Evrope in sveta. Sooblikujemo, sprejemamo in spoštujemo s konsenzom postavljena pravila.

3. ODGOVORNOST

Do sebe in do dela, do soljudi in narave je naša vrlina.

4. POZITIVNA NARAVNANOST

V koalicijo KARANTANIJA so dobrodošli pozitivno naravnani ljudje, ki stalno iščejo boljše rešitve. Ljudje, ki kritizirajo brez osnov in jemljejo energijo, niso dobrodošli. Vsak član ali članica naj skupino dopolnjuje s svojo pozitivno energijo.

5. USMERJENOST K LJUDEM

Za Slovenijo in ljudi v njej smo pripravljeni narediti vse, kar je v naših najboljših močeh. Na ljudi prenašamo svoje pozitivno navdušenje, ker se zavedamo, da smo srečni takrat, kadar so zaradi naših dobrih dejanj zadovoljni tudi drugi.

6. ODPRTA KOMUNIKACIJA

Odkrito povemo, kar nam leži na duši. Pripravljeni smo sprejemati argumentirano kritiko o sebi in svojem delu od drugih.

Človeka jemljemo kot enkratno, nenadomestljivo in unikatno bitje. Vsak pozitivni prispevek kogarkoli cenimo in upoštevamo pri našem delovanju. Več ljudi več ve. Iščemo kreativno odličnost. Navdih za dobra dejanja črpamo iz ustvarjalnega sodelovanja, oceana modrosti prebivalk in prebivalcev Slovenije, Evrope in Sveta.

7. IZPOPOLNJEVANJE IN SKRB ZA DUŠEVNO IN FIZIČNO ZDRAVJE

Članice in člani Koalicije KARANTANIJA delujemo na vseh področjih družbenega življenja. Zato smo zavezani k stalnemu formalnemu in neformalnemu izobraževanju doma in v tujini. Za nas je znanje luč, ki razsvetljuje naše poti in je naš zaveznik. Redno skrbimo za svojo psihofizično kondicijo, kar pomeni, da preventivno skrbimo za svoje zdravje.

8. ZMAGOVALNA NARAVNANOST

Dobro lahko naredimo še boljše. Zavedamo se, da se dobro vrača z dobrim. Pri doseganju ciljev Slovenije želimo biti med najboljšimi. Vztrajamo na poti k zmagi Slovenije in njenih prebivalcev.

9. ZMAGUJEMO SKUPAJ

V Koaliciji KARANTANIJA delujemo povezovalno. V Koalicijo KARANTANIJA se povezujejo vsi dobro misleči in vsi dobro misleči prebivalci Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njimi samimi in z njihovim bivanjskim in delovnim okoljem.

V Koaliciji KARANTANIJA spoštujemo postavljena pravila ter sodelujemo v smislu: Vsi za enega, eden za vse. Pomagamo vsakomur pri doseganju ciljev. Vsak je najboljši, skupaj smo nepremagljivi.

10. VESELJE DO ŽIVLJENJA

Vsak dan je priložnost, da smo sprejeti, da praznujemo rojstni dan sami ali s prijatelji. Zavedamo se možnosti trajnostnega razvoja, da smo vključeni in potrebni drug drugemu. Duhovni razvoj je oseben proces,  ki ga negujemo, da lažje in polno živimo vredno, čustveno bogato, odgovorno materialno življenje. Osrečujejo nas dobra dela, drobne stvari. Smo veseli, delovni in pokončni ljudje. Spoštujemo in sprejemamo sebe, zato znamo ceniti vse poštene, delovne in dobro misleče ljudi DOMA IN PO SVETU.

Lepa hvala, ker delujete  v skladu z zgoraj zapisanimi vrednotami!

 

Osvobodimo, Očistimo in Preporodimo Slovenijo!


SKUPINA NA FACEBOOK-ku je TUKAJ