Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE?

Odgovor je na dlani in tega res ni teko razumeti, ?e si ne dovolimo oprati moganov. Tokrat objavljamo nekaj zanimivih dejstev nadaljevalca marksisiti?nih idej in boljevisti?ne revolucije Ivana Janeza Jane. Treba pa je vedeti in se sprijazniti z dejstvom, da je eden od akterjev navidezne opozicije komunistom oz. njihov trojanski konj tudi Alojz Peterle, ki je bil izbran za prvega predsednika vlade in je to vlogo tudi zelo dobro opravil.

e sama pojava, mimika in retorika z glasom duhovnika je bila dovolj velika vaba za naivne ljudi in predvsemvernike, ki so glasovali zanj in stranko SKD (Slovenski kr?anski demokrati) Njegapa najdete na udba.net in sicer s ifro dosjeja, ki je krasila priimke tistih, ki so ovajali iz cerkevenih krogov.Nikoli partija ni kadrovala kar tako, vedno je zelo dobro premislila, ko je koga predstavila javnosti in ga spromovirala, da je narod nasedel.

Zdaj pa k vodji slovenske desnice, ki jo najmanj od afere Depala vas naprej s svojimi pajdai udbovci obvladuje, da se ta ne organizira v smeri dosledne LUSTRACIJE, ki je pogoj, da za?nemo normalno iveti in delati v tej dravi.

etvorka kreatorjev kljune prevare.jpg - 9.25 Kb

Naj spomnimo na nekatere dejstva, ko so agenta udbe Jano zaprli in iz tega naredili afero JBTZ. Ekonomski problemiv Sloveniji in Jugoslavijiso bili veliki, a nikoli v zgodovini se e ni zdgodilo, da bi ljudje li v proteste zaradi vzroka, vedno gredo, ko pride do povoda za vstajo. Tega so se dobro zavedali udbokomunisti zato so sproili afero JBTZ ljudi pa pognali na Roko, ko so njihova medijska trobila za?ela razglaati, da bodo Jani in ostalim trem sodili v srbskem jeziku. To je bil povod za za?etek t.i. slovenske pomladi.
Bav?ar in Jana na kongresu ZSMS (Zveza socialisti?ne mladine Slovenije) leta 1982

Ampak ta je imela eno klju?no napako. To je, da so imeli udbokomunisti preko svojega trikratnega agenta Bav?arja vse pod kontrolo, saj je v 14 dneh v Odbor za ?lovekove pravice znova?il preko 100 tiso? ?lanov med katerimi so bili intelektualci, strokovnjaki razli?nih strok, znanstveniki in drugi. Skratka intelektulni in kadrovski potencial, ki bi obpravi organizaciji zadostoval za kakovostne korenite spremembe in reforme ter vpeljavo resni?ne demokracije.

Ampak seveda so vedeli, da bi to potem pomenilo tudi njihov resni?ni konec in to vsaj za nekaj let, ker bi bila izvedena LUSTRACIJA. Da so resni?ne demokrate omogo?ili so na vrhrazli?nih forumov v okviru Odbora za ?lovekove pravice nastavili svoje kadre, ki so sproti odgnali vse, kateri hoteli resni?ne spremembe. Na vrh gospodarskega foruma so naprimer postavili partijca Tita Turnka, ta pa e nekaj svojh pajdaev in s predlogom kasneje potene privatizacije ni bilo ni?.

Za malce ve? osvetlitve t.i. afere JBTZ se spla?a prebrati TALE ZAPIS.

Tako pa je Ivan Jana deloval pred afero JBTZ (Jana, Bortner, Tasi?, Zavrl) v kateri je imel osrednjo vlogo, po njej pa so ga nagradilis poloajem obrambnega ministra drave Slovenije. Poloaj notranjega ministra je bil dodeljen njegovemu pajdau trikratnemu agentu zlo?inske organizacije UDBE, tovariu Bav?arju. Kako je mono, da je udbovec reeval antikomunista Jano, ste se kdaj to vpraali???

Kako spretno so se udbokomunisti prerazporedili in se skrili za projektom osamosvajanja, ko so videli, da ho?e ljudstvo svojo dravo, je menda zdaj e malce bolj jasno. Slovenski narodbi jih moral odsloviti in obtoiti za zganjanje tiranije v enopartijski totalitarni dravi, namesto tega smo nasedli osladnim besedam, da so oni tisti, ki nas bodo popeljali v lepe ?ase. Kako neki, ?e so zavozili e Jugoslavijo? V resnici so si ustvarilifevd za plenjenje, ko so nas v 20 letih povsem izropali in zadoliliter nam uni?ili vse vitalne dele dravnosti.

Osrednja zahvala za stanje v katerem smo gre predvsem tem, ki so zgolj igrali opozicijo a so vedno znovaz udbokomunisti, ki so se odlo?no spreminjali v udbokapitaliste, sklepali kravje kup?ije. PredlogLUSTRACIJE je bil sicer narejen a tako neumno, da so se mu e krave smejale. Zakaj e je bil tak? Zato, ker ni nikoli bil resno miljen, da bi bil sprejet. Oznovec Bu?ar je dejal, da bo luststracija izvedena samo preko njegovega trupla.

Razumete kaj? ?as bi e bil, oprostite. Morda boste po tem kaj bolj?

?udna so pota gospodova e posebej v lu?i tega, da nekaj govori in pie, po?ne pa ?isto nekaj drugega. Spodaj lahko preberetedel resolucije takrat e Social demokratske stranke Slovenije, ki jo vodi ve?ni Ivan Janez Jana. Noben volilni poraz ga ne skrbi in ga tudi ne odnese z mesta predsednika. Vedno mu druga stran nekaj o?ita a nikoli mu ni? ne dokae. Nikoli pa mu ne o?itajo, da se ne umakne po volilnih porazih, ki se jih je kar nekaj nabralo v njegovi karieri.

e po tem se vidi in to zelood dale?, da mora igrati dodeljeno mu vlogo. Tako kompromitiran kot je, ko mu zaradi tega nekaj demoklejevih me?ev visinad vratom, niti ni ?udno. Se pa nabrira in kljub o?itno zelo mo?nemu karakterju, ?e ne bolj egu, je samo vpraanje kdaj bo po?ilo tudi pri njem. Njegov pajda udbovec Slivnik ni vzdral pritiska, ko si je najbr sodil sam.

Kot re?eno e en dokaz kdo je Janez Ivan Jana. Resolucija o odnosu do totalitarne preteklosti, stranka SDSS leta 1999 v Portorou:

"Resolucija o odnosu do totalitarne preteklosti

Komunisti?na partija Slovenije je zlorabila svobodoljubna in narodna ?ustva za izvedbo revolucije in polastitve oblasti. Izhajajo? iz zgodovinskih dejstev in iz analize ter priporo?il Resolucije 1096 parlamentarne skup?ine Sveta Evrope (1996) 5. kongres SDS ugotavlja:

1. Komunisti?ni totalitarni reim je sistemati?no in trajno kril ?lovekove pravice in temeljne svobo?ine, odvzemal dravljanom monosti svobodnega izraanja politi?ne volje in kril temelje pravne drave.

2. Zlorabljal je lastne zakone in z akti, objavljenimi v tajnih uradnih listih, vzpostavljal vzporedni pravni sistem, s ?imer je postavil delovanje komunisti?ne partije oziroma zveze komunistov in njenih predstavnikov nad zakon.

3. Zlorabljal je dravne organe in njihove ustanove, e posebej tajno policijo, pravosodni sistem in dravno upravo, tako da je moril, zapiral in mu?il dravljane, ustanavljal posebna tabori?a na podlagi tajnih aktov, odvzemal premoenje, omejeval potovanja v tujino in nekaterim prepre?eval vrnitev, dodeljeval privilegije tistim, ki so organizirali in izvajali nasilje nad dravljani.

4. Politi?no, pravno in moralno odgovornost za vse totalitarne ukrepe komunisti?nega reima v letih od 1945 do 1990 nosi vodstvo Komunisti?ne partije Slovenije oziroma Zveze komunistov Slovenije.

5. Po letu 1990 in vse do danes slovenska drava ni izvedla doslednih ukrepov za odpravljanje dedi?ine totalitarnega sistema. Ugotovitev Resolucije 1096 Sveta Evrope, da v primeru "ametne restavracije" zavlada "oligarhija namesto demokracije, korupcija namesto pravne drave in organiziran kriminal namesto ?lovekovih pravic", "v najslabem primeru pa bi lahko prilo celo do strmoglavljenja porajajo?e se demokracije" in do "obnove totalitarnega reima" (3. to?ka resolucije), velja v polni meri tudi za Slovenijo.

6. Socialdemokrati zahtevamo, da slovenska drava dosledno odpravi dedi?ino totalitarnega komunisti?nega reima, vzpostavi pravni red in zavaruje demokrati?no ustavno ureditev Republike Slovenije, pri ?emer mora dosledno upotevati na?ela Resolucije 1096 parlamentarne skup?ine Sveta Evrope o ukrepih za razgradnjo dedi?ine nekdanjih komunisti?nih totalitarnih sistemov."

Zapisali so, da zahtevajo odpravo dedi?ine totalitarnega komunisti?nega reima v skladu z resolucijo parlamentarne skup?ine Sveta Evrope 1096. Nekaj je govoriti, povsem nekaj drugega pa je to svoje govori?enje uresni?iti z dejanji. Ko SDS pride leta 2004 na oblast ni bilo o odpravljanju totalitarne komunisti?ne preteklosti niti sluha ne duha pa? pa so iz ust zapriseenega antikomunista deevale spravljive besede, ko je domala na vsaki prireditvigovoril o tem kako moramo poudarjati dogodke, ki so nas zdruevali in ne tiste, ki so nas delili. Ampak gospod tovri Ivan Janez Jana ne ve, da brez raz?i?ene preteklosti ni niti uspene, kaj ele sre?ne sedanjosti in prihodnosti.

Predlagamo, da se krepko zamislite v kaknem razmerju sta spodnja akterja stalne namerne delitve slovenskega naroda na levo in desno in ali ni e skrajni ?as, da ju skupaj z vso njuno tovariijo obsodimo pred pravi?no pravno dravo za veleizdajstvoslovenskega naroda?Hvala, ker ukrepate tudi sami. Boste poslali ta zapis v branje e komu? Bi bilo koristno dejanje,da se mordae komu odprejo o?i. Hvala in s spotovanjem!

Ekipa OPS

O?istimo in Prenovimo Slovenijo!

vir: scena.si

p.s. Lani 28 aprila smo v Dravni zbor vloili Zakon OPS, ki bo, ko bo sprejet uredil vse tokar bi morali urediti e leta 1990-91. Poglejte kako je udarila brutalna cenzura, ko smo to naredili in so vse velike medijske hie dogodek posnele, objavil ga ni nih?e. TUKAJ

O tem kako se izvaja totalitarnamedijska cenzura in o Zakonu OPS smo pisno obvestili vsakega poslanca posebej. Niti en od 90-ih se ni odzval niti z pi me v uh. Vam to kaj pove, nam to, da niso na povodcu samo mediji. Temve? tudi poslanci. Kaj jez drugimi organi pa tako vidimo vsak dan.

 

Komentarjev 

 
#5 Lado Troha 19:53 18-01-2012
Citat
 
 
#4 praufo 14:09 18-01-2012
Citat
 
 
#3 Barbara Rupnik 13:11 17-01-2012
Citat
 
 
#2 praufo 12:48 17-01-2012
Citat
 
 
#1 Barbara Rupnik 10:41 16-01-2012
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 144 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?