Odgovor, ki vso zlagano teorijo o virusih postavlja na glavo in v temelju razkrinka 200 let staro prevaro o virusih in seveda KORONA PREVARO ?LOVEŠTVA:

Spoštovani kolega, sošolec, Niels Udir, dr.dent.med.

Ko sva se usmerjeno izobraževala, sem tudi jaz mislil, da virusi obstajajo. To je bil pogoj, da sva naredila MF. Ob vsej literaturi, ki smo si jo morali zapomniti, ni bilo ?asa za podrobnejšo analizo in kriti?no razmišljanje. Zdaj pa vidim ve? generacijsko prevaro. Poskusi tudi ti. Izberi katerikoli virus in mi posreduj raziskavo, poskus, kjer so le-tega izolirali in je referenca za vse ostale ?lanke. Podobno poizkusi tudi z dokazom kužnosti izbranega virusa.

Res bova morala na pivo, po vseh teh letih.


ESEJ?EK O VIRUSKU ali KAKO SEM ZAPLOMBIRAL LUKNJO V (NE)RAZUMEVANJU VIROLOGIJE

Wuhan, osrednja Kitajska, hitro rasto?e mesto z 11 mil. prebivalcev. Deponija odpadkov na obrobju temu primerno hitro raste, prebivalci zato protestirajo že ve? let. Oblasti so pred kratkim zgradile izgorevalnik. Zrak je vedno slabši. Novembra 2019 v polnosti prižgejo 5G omrežje.

LEGENDA:

Virus = izmišljeni vsiljivec, napadalec, ropar

Virusek = gospa, ki je prišla pospravit stanovanje

Eksosom = ?istilka, smetar, odnašalec smeti

izolacija = osamitev, odstraniti vse ostalo

Prof.dr.Drosten = izumitelj nesmiselnega testa, virusni dobi?kar

Jaz nisem vaš zdravnik in to niso zdravniški nasveti. Posvetujte se s svojim zdravnikom.

Virologija, znanost o virusih, temelji na predpostavki, da virusi obstajajo, povzro?ajo bolezen in so kužni, se pravi, se prenašajo po zraku, z vodo ali telesnimi teko?inami z enega ?loveka/živali na drugega. Virusi pridejo od zunaj, ugrabijo RNK ali DNK celice, se namnožijo, celica gostiteljica razpade in ti novonastali virusi ponovno napadajo celice itd.

Virusi naj bi bili na meji med neživim in živim svetom, nimajo celi?nega jedra. ?e sledimo temu, se odpira nekaj zanimivih vprašanj. A so virusi živi, ?e nimajo ne dihalnega, ne prebavnega sistema za pridobitev energije? A lahko brez energije prodrejo skozi obrambo živih organizmov? In ?e ne morejo prodreti skozi obrambo t.i. imunski sistem, a so lahko kužni?  A celi?na smrt - t. i. APOPTOZA vodi v reprodukcijo virusov? ?e virusi ugrabljajo RNK ali DNK celic, se množijo, povzro?ajo razpad celic, kako to, da virusi ne uni?ijo vseh tkivnih celic, kako to, da se ne namnožujejo v neskon?nost? To se namre? ne zgodi.

In kaj se dogaja v laboratoriju? Virologija ima osnove na opazovanju eksperimentov v celi?nih kulturah s t.i. infektivnim dogodkom, ki potekajo v petrijevkah, testnih cevkah, oplojenih jajcih, abortiranih celicah… Celi?ne kulture rastejo v kontroliranih pogojih, kjer jih umetno vzdržujejo pri življenju. V takem sterilnem okolju, izven naravnih pogojev, so celice sicer žive, vendar ne zdrave, so degenerirane in se zato ne morejo normalno, naravno odzvati na zunanje dražljaje, kot bi se v/pri živem telesu. Ker petrijevka ni naravno oz. zdravo okolje za celico, se tu pojavijo lahko samo viruski in virusni pomožni, strukturni proteini.

V takem »zastrupljenem« okolju celica lahko proizvaja samo viruske, da se lahko o?isti odpadnega materiala, ker nima dostopa do vseh drugih ?istilnih mehanizmov, ki bi jih sicer imela v telesu. Viruski so potrebni in edini na?in, da raztopijo odpadni, mrtvi material in ga pomagajo izlo?iti iz celice. Ljudje v laboratoriju (virologi) temu re?ejo »okužba«. Najdene del?ke RNK/DNK, viruske, pa nekako, v današnji, visokotehnološki dobi, z ra?unalniškimi programi, sestavijo v verigo, ki jo poimenujejo virus (ne povejo, da so ti del?ki, viruski, v vsakem organizmu, tudi v papaji).

Celoten In vitro proces je nepomemben za ?loveško fiziologijo. V tem procesu vzamejo, lo?ijo celice iz organskega sistema (socialna distanca?), jih postavijo v umetno okolje (ostanite doma?), jih prikrajšajo za hranila (neprimerna hrana?), dodajajo kemikalije (uporabljajte razkužila?) in po?akajo nekaj ?asa… in nastal je virus (virologi sklepajo, da ?e je u?inek, to že kar pomeni, da so virus izolirali).

Do dan danes, virologom ni uspelo izolirati in dolo?iti intaktno in popolno gensko zaporedje kateregakoli virusa. Osnovni standardni postopki za dolo?itev dolžine genskega zaporedja so že dolgo znani. Prav tako do danes ni potrjeno, da v naravi obstajajo virusi s takim genskim zaporedjem, kot ga sestavijo virologi v laboratoriju iz krajših delcev, viruskov. Ameriški CDC vodi bazo takih miselno sestavljenih verig. Vse slike virusov in poti ugrabitve celice so samo ra?unalniška grafika in 3D modeli, ki slonijo na tej teoriji. Na tej teoriji slonijo tudi cepiva. Vsa cepiva.

Še do danes niso uspeli, ker ne (z)morejo direktno dokazati, prikazati virusa t.j. izolirati, slikati, izmeriti in kemi?no analizirati. Prav tako ne prenosa s ?loveka na ?loveka ali z živali na ?loveka. Ogromno je pa dokazov, da virusov ni in niso kužni. Ob?asno se pojavi virolog, ki se vpraša, ?e je to znanje dovolj, da se ga uporablja za tak namen. Seveda ga kolegi ignorirajo.

Veli?asten fenomen, virus, obstaja, da ni potrebno iskati vzroka zastrupitve zraka, vode, hrane. Prav tako, da bi obdržali infekcijske bolezni in tako prodajali zdravila, cepiva.

Grozen zaklju?ek, virusi so cepiva, razpadajo?e tkivo z veliko kemikalijami usmerjeno proti našemu celi?nemu jedru. Vse je nastalo v laboratoriju - virus officinalis. Igranje v laboratoriju je lahko zabavno, igranje z našimi življenji ne.

Virusi so zelo majhni (0,1 mikron), bakteriofagi so tudi podobno majhni in jih lahko izolirajo in analizirajo. So bakterijske minispore, ki dobijo energijo in nekaj tudi lahko naredijo. Po 35-ih letih (ena delovna doba) so leta 2018  kon?no uspeli prikazati 20% cikla virusa HIV. Za teh 20% so pa porabili na milijarde in milijarde in milijarde dolarjev, ob ve? tiso?, za HIV specializiranih, znanstvenikih v najboljših laboratorijih.

So pa iznašli izraze kroni?ni asimptomatski prenašalec, superprenašalec, ?redna imunost, mutiran virus, po?asni virus, virulenca... In na tej osnovi lahko epidemiologi štejejo stike in rišejo klaustre. Epidemiološka pojavnost nekega fenomena še ne pomeni njegovo kužnost. Tukaj moram omeniti, da so najve?ji kroni?ni asimptomatski prenašalci vsi mediji, vladni govorci, ki so vas okužili s strahom in to po?nejo že ve? generacij. Prav tako vsi, ki nosite maske in si zavzeto razkužujete roke.

Enak virus v drugem ?loveku in nobenih simptomov? Predsimptomatski prenašalec, mogo?e. ?e re?ejo, da ta virus povzro?a to bolezen, potem morajo to dokazati. Teh dokazov pa enostavno ni.

Koliko je umrlih za CoViD-19, starih do 65-ega leta brez pridruženih bolezni (in ki v zadnjem letu niso bili cepljeni)?

Pomen virusa naj ostane tak kot je bil od Hipokrata do rojstva virologije – STRUP. Virologija bi se moral ustaviti v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Virologija je mrtva, naj živi viruskologija.

Se pravi, viruski postanejo pomembni, ko pride do sistemske zastrupitve in ko so onemogo?eni oz. zaustavljeni vsi ostali naravni, biološki procesi za izlo?anje. Izrabljeni, neuporabljeni, poškodovani, zastrupljeni, mrtvi deli celice se zapakirajo v eksosome in pripravijo na izlo?anje iz celice in iz telesa (AVTOFAGIJA). Tukaj nastopijo fagociti in bakterije, kot mrhovinarji prvega izbora.

V posebnih primerih, ?e je neuporabnega in odpadnega materiala preve?, se pojavijo tudi glive in paraziti, kjer vidijo svojo prehransko nišo. Tu se pojavijo v malih koli?inah tudi viruski, ki spremljajo te biološke procese. ?e je strupov preve? in jih živi mikroorganizmi ne morejo predelati, ker se zastrupljajo in umirajo, telo naredi viruske. Vzroki: zastrupljeno okolje, slab zrak, preveliko kemi?no breme, slaba kvaliteta vode in hrane, pomanjkanje hranil, slaba izbira in kombinacija hrane, zdravila, cepiva, elektromagnetno valovanje oz. koktajl le-tega.

Ko telo ne more uporabiti milejših bioloških metod (npr. prehlad), uporabi neživa proteinska topila, znana kot viruski (npr. gripa). Viruski pomagajo razred?iti, zdrobiti in raztopiti nepotrebne snovi v manjše delce, primerne za izlo?anje skozi sluznice dihal, prebavil in kože. Tako se celice o?istijo, popravijo in regenerirajo, prav tako se o?isti medceli?na teko?ina. Protitelesa iz belih krvnih celic nadzorujejo in regulirajo viruske. Glukoza iz kapsule, ovoja viruska, prinese kemi?no energijo, RNK/DNK, vsebina kapsule pa elektri?no. Tako se vzdržuje homeostaza. 

Viruski in protitelesa delujejo skupaj kot en proces, trajanje in mo? pa je odvisna od stopnje zastrupljenosti. Vsaka celica na svoji lokaciji v telesu lahko naredi svoj virusek, ?e je potrebno ?iš?enje in izlo?anje strupov. U?inek le-tega vidimo kot simptom pri npr. prehladu, gripi, driski… Simptomi so izraz zdravljenja telesa. Ko je proces kon?an, telo postane mo?nejše (?e se seveda ne zastrupljamo naprej, kar vodi v ekstremnejše detoksifikacije).

Virusni strukturni proteini so del genoma vsake celice/tkiva in dolo?ajo, kakšen tip viruska bo nastal in kakšno zaporedje DNK/RNK bo zakodirano, dekodira se s pomo?jo krvnih celic in protiteles. Viruski v celoti nastanejo v celici in se vsakih 72 ur spremenijo. Nova verzija viruskov nadaljuje delo prejšnje, dokler ?iš?enje in izlo?anje ni kon?ano ter homeostaza povrnjena. Tako lahko nastane ve? 100.000 vrst razli?nih verzij viruskov. Viruski ne napadajo zdrave celice, samo ?istijo neuporabne, strupene snovi in ne delujejo brez izvorne celice, ki ga je zakodirala. Prav tako se ne morejo replicirati brez izvorne celice.

Viruski ne morejo presko?iti z ene živalske vrste na drugo (npr. z netopirja, opice na ?loveka). Ni mogo?e, da bi se okužili s pti?jo, praši?jo gripo, ker viruski niso kužni in ker živalska RNK/DNK ni kompatibilna s ?loveško RNK/DNK.

Možno je, da lahko v laboratoriju naredijo virus in ga pripravijo za cepivo ali preko transfuzije ?loveka z virozo, lahko pride virusek v telo (mimo prebavnega sistema), vendar ga telo zazna kot tujek, ki mora biti izlo?en. Telo ne ve, kje in kdaj naj ta virusek dekodira, ker ga je zakodirala (RNK/DNK zaporedje) druga izvorna celica.

Glede na letni ?as in temperaturne spremembe celice odvržejo ve?je koli?ine strupov v medceli?nino, ki so namenjeni za odstranitev.  Pozimi, ko je hladen zrak, se ?istijo dihala s simptomi gripe, poleti se ?isti ?revo s simptomi driske. Koža dela ekceme. Pri živalih in ljudeh so viroze cikli?ne, tkivno specifi?ne, nekaj mesecev, nekaj let… Kašljanje, smrkanje, kihanje, pljuvanje, slina in drugi telesni izlo?ki niso prenašalci okužbe, ampak vseeno ostanimo kulturna bitja.

Iz vsega razloženega postaja jasno, da te virus ne okuži, se ne namnoži, ne uni?uje celice in ne zboliš, ampak je ravno obratno. Se  zastrupimo, zbolimo, potem telo samo naredi viruske. Pri tem delno poškoduje celico proizvajalko in je to na?in o?iš?enja/ozdravitve, celica se po?asi popravi. Celice ?istijo sebe in okolico, da lahko celi?na aktivnost spet poteka nemoteno naprej. Po dosedanjih ugotovitvah izgleda, da viruski uni?ijo samo živ?ne celice - delujejo proti telesu, pri zastrupitvi s kovinami, ker je kovine težko odstraniti iz telesa.

Naš mikrokozmos s povratnimi zankami poskrbi za vse. Živi organizmi so ?udežni in vedno najdejo pot, najboljšo bližnjico do ozdravitve, ne glede na težavne okoliš?ine. Ko so dekodirali ?loveški genom, so ugotovili, da je ve? kot pol kromosomov iz virusnih genov, viruskov. Telesu lahko zaupamo, da bo poskrbelo za nas, in ni strahu pred naravo, bakterijami, sosedi in nami samimi. Narava ne bi obkolila svojih otrok s sovražniki. Nismo nemo?ni in ni samo medicina, zdravila in cepiva, ki nas lahko rešijo. Sami se odlo?amo, kaj bomo dali vase in nase.

Težko vplivamo na zrak in vsak preskok v elektrifikaciji planeta (telegraf, radio, radar, telekomunikacijski sateliti, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G) je prinesel zdravstvene težave. Povedano druga?e: bolezen je  pot razstrupljanja našega telesa. Najnaprednejša biotehnologija v vesolju je v nas. Ne skušajmo pomagati naravi, narava samo prosi, da se ji nehamo vmešavati. Narava je pametnejša od farmacevtske, kozmeti?ne in prehranske industrije. Ni nalezljivih bolezni, so samo nalezljive navade, razvade in ?ustva (strah, panika), ki nam kradejo zdravje.

Vsaka danes žive?a oblika življenja je na svoj na?in najboljše prilagojena trenutnemu okolju in situacijam, ki jih je doživela, ?e le živi v stiku z  naravo, se pravi, diha ?isti zrak, pije ?isto vodo, je prebavnemu sistemu primerno hrano, se premika pod soncem in razmišlja pozitivne misli, v skupno dobro sobivanja vseh na tem planetu.

Po moje ve?ina ljudi ?uti, da je nekaj narobe s CoViD-19. Zaenkrat se lahko vsi strinjamo, da strah pred virusi naredi ve? škode kot virus sam. Priznajmo si, da nas ni strah tega virusa, sicer bi vsi ostali doma in nih?e ne bi šel v trgovino ali na kavo. Strah vas je, da bi se vam množica posmehovala in vas zavrgla.

O?itno virusi prizadenejo naš um, našo logiko, kriti?no razmišljanje in spreminjajo na?in življenja. ?e se ne bi pojavljal Bill Gates, najve?ji posami?ni donator WHO, glavni mecen Neala Fergusona iz Imperial Collega London, pla?nik Oxfordski študij, bi še mislil, da bo korona efekt ?ez no? izginil kot so hunta, zika, ebola, bolezen norih krav, SARS, MERS…

Kužnega virusa ni.  Nobenega. Neverjetno? Šokantno? Res je. Si predstavljate smrtonosni virus, ki rabi nesmiseln test s pal?ko globoko v nosu, da ti dokažejo, da si bolan? Zakaj moramo zdrave ljudi testirati, ?e je to pandemija? Zdrave niso nikoli testirali za gripo. Prava pandemija ne potrebuje napihnjenih številk, nesmiselnih testov, vsakodnevno statistiko in 24urno propagando. Sicer pa, zakaj bi se trudili dokazati virus, ?e vsi verjamejo v njegov obstoj (?redna mentaliteta)?

Znanost skriva resnico že ve? kot 100 let. (The blood and its third element, Antoine Bechamp, 1912), (Timely truth on human health, Simon L. Katzoff, 1921), (Imunization: The reality behind the myth, Walene James, 1942), (The poisoned Needle: suppressed facts about vaccination, Eleanor McBean, 1956), (Murder by injection, Eustace C. Mullins, 1988), (The invisible rainbow, Arthur Firstenberg, 2016). Resnica ni tisto, kar prinaša dobi?ek.

Seveda so moja razmišljanja lahko zastarela že jutri.

Gregor Knafelc, dr.dent.med

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališ?a inštitucije, za katero dela.

Dodatek OPS

TOREJ, ?E NI VIRUSOV, JE POTEM ZARADI ?ESAR LJUDJE ZBOLEVAJO, BOJNI STRUP, KI GA TERORISTI ME?EJO IZ LETAL V OBLIKI VSEM NAM ZNANEGA "PUŠ?AVSKEGA" PESKA IN V OBLIKI ZNANIH CHEMTRAILOV? TERORISTE IN NJIHOVE POMAGA?E V SLOVENJI, KI TO DOVOLJUJEJO IN PRI UMORIH SODELUJEJO, PA JE TREBA TAKOJ ZAPRETI V PREISKOVALNE ZAPORE.

ZA VSE, KI ŠE NE VERJAMETE, DA VIRUSI NE OBSTAJAJO, SE PODU?ITE OZ. SI ODPRITE O?I ŠE TUKAJ in TUKAJ.Ekipa OPS