Predstavitev Gibanja OPS

SPOZNANJA NOVE DUHOVNOSTI

Spreminjanje sveta in naše zavesti. Na našem planetu se pojavlja novo gledanje na svet, ki nas obdaja in, ki v njem živimo. Vendar novi duhovni pogledi niso nekakšna kopica novih intelektualnih dejstev, ta nova zavest je veliko bolj intuitivna in iskustvena. Premik je pred vsem v ob?utenju življenja ter gledanja nanj in manj v spremembi življenjske filozofije, ?emur bi lahko na kratko rekli kar zdrava pamet.

Novo duhovnost spoznavamo vsi hkrati, njeno vraš?anje v našo zavest pa je zahteven in dolgotrajen proces, ki poteka od ?loveka do ?loveka. Razvoj nove zavesti po svetu je namre? zasluga nekaterih posameznikov, ki so se znali za korak odmakniti in prepoznati, da je življenje bolj skrivnostno kot smo mislili doslej. Vendar je treba prelomiti dosedanje navade skepticizma in zanikanja, da bomo lahko odkrili svoje pravo poslanstvo in lastni intuitivni na?in sodelovanja pri razvoju sveta.

PRI?AKOVANE SPREMEMBE

Pomembne kozmi?ne spremembe. Smo na za?etku novega tiso?letja, ki bo v marsi?em bistveno druga?no od prejšnjega. To je mogo?e upravi?eno sklepati tudi na podlagi nekaterih kozmi?nih spremeb, saj bo sonce v tem tiso?letju prestopilo iz ozvezdja Rib v ozvezdje Vodnarja. Njune poglavitne astrološke zna?ilnosti pa so si skoraj v popolnem nasprotju. Prevladovati bo za?el blagodejni vpliv ozvezdja vodnarja (zlasti glede razsvetljenosti in ?ustvenih vrednot). Zato so stare prerokbe predvidevale apokalipso prav ob prelomu tiso?letja, nakar naj bi nastopilo "tiso?letje miru in ljubezni".

Premik v duhovnem razvoju. Z "okužbo" z novo duhovnostjo se bo širilo tudi razumevanje, da smo tu in zdaj zaradi svojega duhovnega razvoja in ne zaradi ustvarjanja in kopi?enja materialni dobrin. Rezultat tega razumevanja bodo vibracijske spremembe naše duhovne energije, iskanje pa vodi v nov življenjski slog. Ko bo dosežena kriti?na masa ljudi, ki razumejo in tudi udejanjajo spoznanja nove duhovnosti, se bo to razumevanje razširilo po vsem planetu.

Sledilo bo obdobje intenzivnega vpogleda navznoter, v smislu zavedanja vrednot etike ?loveštva in udejanjanja dobrega. Ljudje za?enjamo dojemati lepoto in dragocenost naravnega sveta, kar nas spodbuja k ohranjanju in ?aš?anju naravnega okolja. Tako ozaveš?eni ljudje novega tiso?letja ne bomo ve? dopuš?ali take gospodarske dejavnosti, ki bi ogrožala naše življenjsko okolje in obstoj naših potomcev.

Da bi mogli prisluhniti vsaki novi resnici, se bomo bistveno upo?asnili in postali sprejemljivi za nova sre?anja. Z dojemanjem intuitivnih prebliskov o tem, kdo smo in kaj naj bi sploh po?eli, bomo za?eli menjavati zaposlitve in si tako omogo?ali nadaljnjo rast. Vsak posameznik bo korak za korakom sledil svoji usodi in po vsem naravno doživljal intuitivne prebliske, povezane tudi z reševanjem družbenih problemov in problemov okolja.

Razvoj duhovne doktrine. Doslej se je religija ukvarjala s ?loveštvom, ki iš?e odnos z višjim virom duhovne enegije. Šlo je za zaznavo Boga znotraj vernikov, ki naj bi jih izpolnjevala in jim dajala ve?ji pomen. Vendar se je ta zaznava izkrivila, ko so za?eli cerkveni vodje razlagati "božjo voljo", namesto, da bi ljudem pokazali, kako je mogo?e najti to smer v sebi. Sedanje religiozne dogme se bodo morale spremeniti in zajeti tudi evolucijo posameznika.

Potrebna je ustrezna institucija, ki z združevanjem pozitivno misle?ih odpira možnosti nadaljnji rasti naše zavesti. Prepri?ani smo, da je treba v našem okolju storiti precej ve? kot samo prevesti tuja spoznanja nove duhovnosti v slovenš?ino in jih nato razširjati, nadaljnje dogajanje pa bi bilo prepuš?eno naklju?ju in posamezniku. Potrebujemo samostojno institucionalno obliko, kjer bi se zamisli nove duhovnosti uspešno razvijale in krepile. Sedanji prostor slovenske civilne družbe je razdrobljen, kar odseva tudi naša zna?ilna miselnost-"vrti?karstvo".

Smernice gibanja OPS. Zamisli in spoznanja nove duhovnosti so temeljno vodilo pri naših zamislih, ki jih skušamo razvijati v taki meri in obliki, da jih bo mo? tudi izvajati. V zadnjem ?asu je na vseh koncih sveta veliko pogovorov o duhovnem življenju. Vendar v teh za?etnih letih oz. mescih novega tiso?letja ne gre za odkrivanje novih duhovnih izkustev, temve? bolj za tehtanje in presojanje takih, nad katerimi smo še pred nedavnim zamahnili z roko ali pa jih jemali kot povsem samoumevna.

Stari Newtonski svetovni nazor temelji na zamisli, da je vesolje velik materialisti?ni stroj. Na podlagi novih v ?loveka usmerjenih pogovorov pa se po?asi razvija gledanje, da je svet vendarle veliko ve?. Postaja nam vedno bolj jasno, da je svet inteligenten duhovni kraj, kjer ljudje razvijajo svojo zavest, ?utijo vodstvo intuicije in presenetljivih naklju?ij ter za?enjajo spoznavati poslanstvo, s katerim smo se rodili. Zato ustanovljeno gibanje na na?elih te nove duhovnosti spodbuja in združuje vse osveš?ene ter dobromisle?e državljanke in državljane Slovenije, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z njimi, z njihovim življenjskim in delovnim okoljem in nasploh z našo domovino Slovenijo.

Takšna skrb postaja vse potrebnejša, saj sta naše neposredno okolje kot tudi ves planet Zemlja ?edalje bolj ogrožena, v nenehnem hlastanju po materialnih dobrinah pa odlo?no premalo naredimo za ohranitev okolja tudi za naše potomce. Preusmerili se bomo od brezglavega ropanja naravnih virov k taki obliki gospodarskih dejavnosti, ki si bo prizadevala za obnovo virov in na vsakem koraku posnemala naravne sisteme ter postala simbioza podjetja, porabnika in naravnega stvarstva.

Bolj se bomo potrudili za zavestne medsebojne odnose in delovali bolj celostno, le tako bomo pospešili svoj osebnostni razvoj kot tudi razvoj naslednjih rodov.

Klju? za sprožitev svoje zavesti v tej smeri je v vsakem izmed nas.

Vsebina gibanja OPS. Prve zamisli za naše gibanje so nastale že leta 1988. Zdaj izbrano ime, "Gibanje Osveš?eni Prebivalci Slovenije" oz. na kratko Gibanje OPS, opredeljuje tudi poglavitno dejavnost. Geslo gibanja: "O?istimo in Prenovimo Slovenijo" pa je naš srednjero?ni cilj v duhovnem, družbeno-politi?nem in gmotnem  smislu.

Iz kratice OPS je mo? razviti tudi druga podobna rekla, ki bodo pojasnjevala posamezna prizadevanja Gibanja OPS. Lahko se nanašajo na prizadevanja posameznikov ("O?istimo in Prenovimo Se"). Kratkoro?ni cilj a seveda evolucijsko, ker nimamo pravice nikogar spreminjati, to lahko naredimo samo z lastnim zgledom, druga?no vzgojo v šolah mlajših generacij po na?elu NE DELAJ DRUGEMU TISTEGA KAR NE ŽELIŠ, DA BI DRUGI DELALI TEBI in s kazanjem dobrih zgledov in dobrih praks preko medijev v politiki in na vseh drugih podro?jih.

Ali pa na naše širše okolje OPS - "O?istimo in Prenovimo Svet" torej planet Zemljo. Kar je naš dolgoro?ni cilj. Ko se bo spremenil na bolje posameznik in vse ve? njih, se bo spremenila Slovenija, naš zgled pa bo spodbudil tudi druge narode, da stopijo na pot preporoda in tako bo "okužba" OPS zajela cel svet, ki se bo postopno spreminjal v cveto?i raj ljubezni, razumevanja, spoštovanja, sodelovanja in napredovanja na višje duhovne ravni in višje ravni zavedanja.

Prav zaradi slednjega je Gibanje OPS registrirano kot mednarodno gibanje (društvo), saj bo tako lažje sodelovalo s podobnimi mednarodnimi civilnimi združenji.

Ugankarji vedo, da kratica "OPS" pomeni tudi mitološko boginjo rodovitnosti in žetve, kar temu novemu gibanju tudi simbolno zagotavlja uspešnost in u?inkovitost.


Po knjigi Gibanje novega tiso?letja-duhovni preporod, avtorja
Janeza Š?eka

V knjigah avtorja Janeza Š?eka, magistra poslovno organizacijskih znanosti in univerzitetno diplomiranega ekonomista  z naslovoma Duhovni preporod in druga?na politika, s skupnim naslovom OPS - Gibanje novega tiso?letja, najdete še ve? v zvezi s tu predstavljenim slovenskim Gibanjem osveš?enih prebivalcev.

G. Š?ek je v teh knjigah zapustil Slovenkam in Slovencem, oz. vsem prebivalcem Slovenije, svoje življenjsko delo z namenom, da njegove izvirne zamisli udejanjimo v tem novem tiso?letju in se kot klen, pokon?en in samozavesten narod ohranimo in okrepimo. Seveda nikakor na škodo drugih narodov.

Hvala gospod Š?ek!

Pojavljanje Gibanja OPS je tako: hitimo po?asi, premišljeno, modro a vedno odlo?no. Prilagajamo, ne podrejamo se trenutni situaciji! Probleme obravnavamo kot zanimive situacije in izzive na poti k cilju. Za OPS iš?emo sodelavce, entuziaste, izkušene strokovnjake z vseh podro?ij, ki se dotikajo našega življenja in dela.

Iš?emo in spodbujamo vsestransko odli?nost.

VABLJENI K AKTIVNEMU SODELOVANJU


K sodelovanju vabimo ljudi, ki zaradi ne vemo kakšnega razloga niso javno in jasno do sedaj uspeli uveljaviti svoja, z argumenti podkrepljena spoznanja in stališ?a. Ljudi, ki imajo ideje, ki so jih v prvi vrsti sami pripravljeni za?eti uresni?evati. Ljudi, ki so ta trenutek pripravljeni za?eti spreminjati Sebe, Slovenijo in Svet na bolje t.j. pozitivno naravnane ljudi. Ljudi, ki so našli dobro v sebi in to dobro negujejo, plemenitijo in brezpogojno razdajajo.

Ljudi s pripravljenostjo na delo kadarkoli, karkoli in kolikorkoli, seveda po svojih najboljših zmožnostih t.j. ne na svojo škodo, ?e gre za dobro pozitivno delovanje. Ljudi, ki so oz. ?utijo, da lahko postanejo svobodni od navlak starega sveta in ho?ejo stopiti na višjo duhovno raven in višjo raven zavesti.

Ljudi, ki jim ni vseeno, KAJ ?lovek povzro?a sebi, soljudem in naravi. Ljudi, ki neomajno zaupajo in verjamejo vase v prihodnost svojega naroda in vsega ?loveštva.

Veseli bomo, ko se boste odlo?ili
za sodelovanje in se pridružili h gradnji NOVEGA SVETA.

Navedeno so le grobi orisi za ustvarjanje prvega vtisa pri vseh, ki ste prebrali tole predstavitev. Zdaj ste se gotovo že okužili z "virusom OPS" in to je dobro. Nekateri, ki smo bili te "okužbe" deležni pred ?asom, že dejavno sodelujemo pri vzpostavljanju temeljnih podlag za kasnejše celovitejše delovanje in razmah Gibanja OPS.

Vse kar je nastalo do sedaj v zvezi z Gibanjem, je nastalo zaradi posameznikov, ki vedo, da nih?e ne bo spremenil tega sveta na bolje, ?e tega ne bomo naredili sami. Ta pot pa se pri?ne najprej pri vsakem posamezniku. Verjamemo, da boste tudi vi za?utili odgovornost za bodo?e ravnanje in se boste aktivirali v aktivnega državljana. ?asa, da bi ?akali v coni lažnega udobja ni. To ni samo oholo po?etje ampak je tudi nevarno ?akanje, da se nam streha zruši na glavo.


Pri tej kompleksni gradnji hiše na novih temeljih tudi nove družbene pogodbe - USTAVE, je dela za vse dovolj, ?e ga le ho?emo videti. Vabimo vse, da se pridružite Gibanju OPS in poleg dobrih misli, ki jih imate ob tem, tudi z dobrimi dejanji pokažete, da vam ni vseeno...

Z visokim spoštovanjem!

Ekipa OPS
1. Januar 2000

Nasilja, ki grozi vsem živim bitjem, se ?lovek osvobodi, ko premaga samega sebe.

Goethe

Predstavitev malo druga?e

 

 
OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 275 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?