Tako ste se odlo?ili in to bomo skupaj naredili!

Spotovane gospe, cenjeni gospodje, Slovenke in Slovenci, demokrati, zavedni, lojalniin delujo?i dravljani Slovenije, spotovani tujci na za?asnem delu pri nasin nai dragi rojaki na tujem, ki veste, kaj se dogaja v vai mati?ni domovini Sloveniji!

V tem ?lanku oziroma kar nagovoru za ukrepanje vam predstavljamo rezultate vseh anket, ki smo jih opravili in v katerih ste morda nekateri glasovali:

ANKETA T. 1 je potekala od 19. julija do 20. avgusta. Rezultati govorijo:

Ali ste za to, da se kon?no raz?isti delovanje in vloga UDBE in njenih sodelavcev in partnerjev?

DA 135 89.4%


NE 16 10.6%

tevilo glasov : 151
Prvi glas : Ponedeljek, 19 Julij 2010 09:51
Zadnji glas : Petek, 20 Avgust 2010 09:29


Kot ste opazili (nekateri ste morda tudi sodelovali v nekaterih anketah na nai spletni strani), smo vas povpraali ali si elite, da bi kon?no raz?istili vse razsenosti zlo?inske organizacije UDBE oz. SDV. Pokazalo se je (sicer bo morda kdo oporekal in dejal, da je bilo tevilo udeleencev v anketah premajhno, da bi bile lahko legitimne, a vseeno ne more nih?e re?i, da je tevilka preko 150 majhna, zanemarljiva tevilka),da je velika ve?ina (89,4%) izrazila eljo raz?i?enja te pod preprogo pometene teme, ki je o?itno v Sloveniji postala strogo varovan TABU.

Po razlagi titoistov je dovolj, da o tako pomembni temi, kot je bil ljudem podtaknjen referendum o arbitranem (ne)sporazumu s Hrvako za dolo?itev meje, odlo?i zgolj nekaj malega ve? kot 21% volilnih upravi?encev. Torej je tudi ta anketa popolnoma legitimna. Je pa res, da bi bil rezultat podoben tudi, ?e bi nek bolj javen medij objavil enaka vpraanja in bi enako poteno tel glasove za in proti, kot smo to po?eli mi, oz. kar ra?unalnik sam. Naj poskusijo, ?e si upajo oz., ?e jim bodo nadrejenidovolili.

Leta 1992 je gospod Mihael Brejc, ki je znan po tem, da je tudi na seznamu UDBA.NET -dosje SDV- 0000198 - 18472 (ni mogel vsakdo postati politkomisar zloglasne za?itne enote v Gotenici v prejnjem reimu. To je bil svoj ?as gospod Brejc vrsto let, vse do koncain od tod najbr oznaka UDBE, ki jo nosijo preverjeni kadri). e posebej znan je po tem, da je od predhodnika Ertla prevzel vodenje SDV (najbr povsem po naklju?ju???), ki so jo po osamosvojitvi preimenovali v VIS (Varnostnoinformativno slubo), in je v TV kamere dejal, da bodo dosjeje UDBE zaprli,ker so zdaj varnostnoinformativna sluba, ta pa naj ne bi imela z UDBO ni?esar.

Tako se je po tem tudi zgodilo. Od takrat, ko so bile izre?ene te besede, se o UDBI kot organizaciji innjenih pripadnikih v Sloveniji ni kaj dosti govorilo. Razen takrat, ko je gospod Duan Lajovic, tudi ozna?en kot pripadnik UDBE, dal objaviti sezname. Znano pa je tudi, da so bili mnogi pripadniki, sodelavci in njeni poslovni partnerji formalno pred?asno upokojeni, a so mnogi delovali naprej v smislu ustanavljanja svojih varnostnih slub, detektivskih agencij in e ?esa.

O?itno (kot je nesporno videti iz ponovno objavljenihdosjejev na CAE UDBA.NET) so bili tisti najbolj pozorno izbrani, razporejeni v mnoge politi?ne skupine, civilna drutva, zdruenja, gospodarske drube in druge drubenopoliti?ne in gospodarske subjekte tako v Sloveniji kot v tujini. e posebej so v tujini zanimiva izseljenika drutva in organizacije izseljenike matice. O?itno je tako tudi danes, s tem, da sonekateri medtem postali tudi uspeni podjetniki, seveda predvsem tisti, ki poslujejo z dravo ali z njeno pomo?jo.

A o tem imamo v pripravi zanimivo analizo,da ne bomo govorili na pamet. Lahko pa le omenimo, da je prejemnik milijonske nagrade (1 mio eur) ob odhodu iz NLBgospod Kramar, ki je na lepe o?i razdeljeval tajkunske kredite naega denarja, prav tako ozna?en kot sodelavec UDBE. Komu jih je dajal, je e iz tega podatka najbr razumljivo.

Res bi bil e skrajni ?as, da se tema o UDBIodpre, da si pogledamo v o?i in se nehamo sprenevedati. Saj je sprenevedanje vseh odgovornih e tako prozorno, da presega e vse razumne meje. Vpraati se moramo ali ni dokaz, da UDBA deluje tudi danes, e to (ker so o?itno tako mo?ni), da uspejo obvladati vse, ki bi utegnili o UDBI pisati, o njej in njenih pripadnikih govoriti, to temo uvrstiti v kakno dokumentarno oddajo, morda zgolj prispevek o Gibanju OPS, ki se s to temo ukvarja e leto dni in o tem obve?a in osve?a slovensko in mednarodno javnost? Za nae, tudi senzacionalisti?ne medije, ni tema niti to, da smo pripravili poimenski seznam oseb, ki so kakorkoli bile in so e povezane z UDBO, SDV, ZKS, MAFIJO, in javnosti predstavili, katera mesta so zasedali pred in so jih in jih zasedajo po osamosvojitvi?

V normalni demokrati?ni dravi oz. njenih neodvisnih medijih bi bil to prvovrsten kandal, pri nas to ni tema niti za strani rumenega tiska. Piejo pa o vsaki pasji procesiji in vsaki anonimki, ki se o kom pojavi na njihovi mizi. Ampak vse pride slej kot prej na vrsto tudi v medijih, ki so trenutno e pod kontrolo, saj smo prepri?ani, da nekateri novinarji ne bodo ve? dolgo prenaali takne cenzure in medijske blokade.

Morda delujejo, kot e netetokart do sedaj, po sistemu "psi lajajo, karavna gre naprej"? Mono, a al jim stvari ne gredo na roke, saj je internet nemogo?e cenzurirati in bodo te teme v razli?nih oblikah e prihajale na dan in se kot zdajnja poplavljena voda, irile v zavest ljudi. To pa bo nezadrno vodilo do tega, da bo tudi za to "poplavo" enkrat potrebno po?istiti nesnago. Prej ko bomo to naredili, manje bodo negativne posledice. Kajti v 20-ih letih se jepokazalo, da bi to morali narediti takoj po letu 1990, da bi se kon?alo (kar smo tudi mnogi pri?akovali) s podtalnim delovanjem, kar je bilo stalnica enopartijskegareima do leta 1990. Mnoge drave, kot je znano, so ta korak naredile, zadnja v nizu pred tremi meseci, Romunija.

So se prikrili in delujejo naprej, a samo e bolj na skrivaj? Odgovor je nedvomno pritrdilen, saj, ?e ste pozorno brali zapise na teh straneh in prejnjih, predno so bile ukinjene, ste lahko opazili, da skuajo na razli?ne na?ine onemogo?iti posameznike, ki vemo, za kaj gre in o tem tudi na glas govorimo in jasno piemo. Na veliko nao sre?o in njihovo nesre?o se Gibanju OPS pridruuje vse ve? osve?enih ljudi, ki razumejo, da razmere ne dopu?ajo le opazovanja, ampak se zavedajo, da je nujno in skrajni ?as za odlo?no delovanje.

Varuje nas tudi mednarodna javnost, institucije iz tujine, saj smo jih striktno seznanjali in jih e vedno seznanjamo,kaj po?nejo zlorabljeni organi, da bi nas prestraili in odvrnili od za?rtanih poti resni?ne demokratizacije Slovenije. O?itno seje nekaj premaknilo, ker imamo za zdaj mir. Zdaj se zanaajo samo e na striktno ignoranco, a s tem samo e bolj kaejo vsem, kako imajo vse pod kontrolo, na ves glas pa razglaajo doma in v tujini in striktnozavajajo, kako je Slovenija oh in sploh demokrati?na in svobodna drava.

Zato se na glas iz dneva v dan vse bolj iri po Sloveniji in tujini. Mnogi so nam sporo?ili, da ne bodo mogli ta hip pomagati druga?e, kot iriti internetni naslov na vse mone na?ine. In to o?itno tudi res po?nejo, saj je naa spletna stran vse bolj obiskana (tudi do 2900 obiskovalcev smo imeli v enem dnevu) in mnogi se nanjo vra?ajo, da se vedno znova seznanjajo z razkrivanjem ozadij delovanja naih oblastnikov in njihovih pomaga?ev. Seveda pa tudi z napotki, kaj je potrebno narediti, da bomo v Sloveniji kon?no vzpostavili resni?no demokracijo in zaiveli v normalni srednjeevropski dravi.

Da si tega elite oz. ste to eljo izkazali vsi tisti, ki ste dali svoj odgovor v naslednji anketi, ki je potekala od 20. avgusta 2010 do 20. septembra 2010 in so pri naslednjem vpraanju odgovorili z DA:Ali ste za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo od vzvodov odlo?anja umaknila vse kadre bive UDBE in PARTIJE in jim odvzela vse neupravi?eno pridobljene privilegije?


DA
143 92.9%

NE 11 7.1%

tevilo glasov : 154
Prvi glas : Petek, 20 Avgust 2010 09:37
Zadnji glas : Ponedeljek, 20 September 2010 06:59

Tudi tukaj je sodelovalo preko 150 ljudi, kar je relevantna tevilka, ki pa tudi daje pri?akovan rezultat. Tudi sami smo prepri?ani, da bi na dravnem nivoju (?e bi bil Zakon OPS pravilno predstavljen in pravilno pojasnjen) zanj glasovala velika ve?ina ljudi - iz anketera?unamo najmanj 80% volilnih upravi?encev.Treba jevedeti, da je morda do 20% ljudi, ki jim takno stanje kot je, povsem ustreza, ker so navajeni loviti v kalnem, imajo morda udobne slube v glomazni in povsem neu?inkoviti in zbirokratizirani in celo koruptivni javni upravi, upokojenske privilegije ali pa so zgolj sorodniki, prijatelji ali znanci privilegirancev in e zaradi tega ne bi hoteli sprejeti tako imenovane lustracijske zakonodaje.

Ampak kakorkoli obrnemo in obra?amo, prasila ali pa BOG, ?e ho?ete, bo obrnil, je dejstvo, da ne bo v tej dravi nikoli druga?e (lahko in predvidomale e slabe), ?e ne naredimo tega prepotrebnega koraka, ki mu lahko re?emo kar o?i?enje ali katarza. Seveda smo zamudili 20 let in od takrat je nastala velika in celo neizmerljiva koda, a al smo bili o?itno naivni, preve? potrpeljivi, premalo odlo?ni, ne dovolj pazljivi ali pa smo se bili prisiljeni boriti za preivetje ali z mlini na veter, ko je lo za posledice razdejanja, ki so jih nam povzro?ili.

Tako smo morda premalo pozornosti namenili tistim pravim vzrokom, ki so in te negativne posledice e vedno iz dneva v dan povzro?ajo. Tudi pri teh poplavah se nazorno vidi, kaj je posledica in kje so pravi vzroki, da se je to v taknem obsegu zgodilo. Neodgovorni posegi v naravo, neurejeniali neustrezno reguliranihudourniki, neurejene in neustrezno reguliranestruge rek,odlaanje z izgradnjozadrevalnikov, morda jezov, neo?i?ena, nevzdrevana in nedograjena kanalizacija, odvodnjavanje, prezrtje izdelave na?rtov in izvedbe infrastrukture vklju?ujo? monosti prihoda stoletnih voda so druga plast vzrokov za poplave taknih razsenosti. Prva so neodgovorni ljudje, ki so pla?ani od davkopla?evalcev, da bi bila ta problematika e davno tega primerno urejena, in seveda politiki, ki e vedno kadrujejo po svoji meri, namesto strokovnjakov, sebi pripadne ljudi brez znanja in ustreznih kompetenc.

Potem pa namesto infrastrukture in sanacije ter vzdrevanja obstoje?ega gradijo spomenike, ki si jih glede na obuboanost gospodarstva, ki so ga tudi sami uni?ili, sploh ne moremo privo?iti. Razen po sistemu najbolj nerazvitih balkanskih enklav, ko se nek projekt zasnuje brez zaklju?ene finan?ne konstrukcije, potem pa, ko je narejeno na pol, izsiljujejo denar od e tako obuboanih davkopla?evalcev.

Skrajni ?as je, da se zavemo, da tako ve? ne gre, saj se na vseh nivojih nae drube kae popolna deprofesionalizacija. Temu pa je botrovala dolgoletna, leta 1945 za?eta negativna kadrovska selekcija. Zato smo dolni ukrepati in postaviti stvari tako, da do tega ne bo ve? moglo prihajati. To je mono narediti samo na en na?in. In ta je, da se odpokli?e najprej vse tiste, ki so desetletja pri vzvodih odlo?anja in so glavni krivci, da se ta praksa nadaljuje tudi danes in se jim najmanj za 20 let prepove monost zasedbe poloajev, s katerih se odlo?a o usodi naroda.

To je projekt Gibanja Osve?enih Prebivalcev Slovenije, ki ga bo skupaj z drugimi organizacijami in posamezniki tudi uresni?ilo, kajti brez tega odlo?nega reza ni mono, da bi prili do korenitih prepotrebnih sprememb, ker si tega ne eli nobena politi?na opcija, saj le ?akajo svojo novo prilonost, ker okoli oblastnikega korita tako in tako e sedijo.

Poglejte e enkrat, kaj bo prineslo sprejetje predlaganega zakona TUKAJ in ostale elemente tega nujnega projekta za druga?no, prerojeno Slovenijo.

Vsem se iz srca zahvaljujemo, ki ste glasovali v anketah in vsem, ki boste tudi v drugih, ter vsem tistim, ki e ukrepate za boljo Slovenijo v skladu z naimi navodili.

Ekipa OPS

O?istimo in Prenovimo Slovenijo!

 

Komentarjev 

 
#38 web site 07:42 13-08-2022
It's wonderful that you are getting thoughts from this post as well as from
our discussion made here.
web site: http://deletedbyfacebook.com/viewtopic.php?id=4464783
Citat
 
 
#37 webpage 20:52 11-08-2022
I am in fact grateful to the owner of tbis web age who has sharewd this great piece of writing
at here.
webpage: http://www.wheretiz.com.au/forum/index.php?topic=148980.0

One cool casino to check out is Captain Cooks.
When you wish to make your new yr memorable, do get on this place.
The web casinos reviewed here boast of a huge range of pokies, including the
video games with native or shared progressive jackpots, and you might be
just a few clicks away from an overwhelming victory!
Citat
 
 
#36 webpage 10:04 06-08-2022
I was curious if you ever considered changing tthe page layoutt of your site?
Its very weell written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more inn the wway of content so people
could connec wiyh it better. Youve got an awful lot of
text for only having 1 or twwo images. Maybe you could space it
out better?
Train muscles webpage: http://pellalinternational.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2738528 muscle training
Citat
 
 
#35 web site 00:55 02-08-2022
Goodd article. I will be experiencing a few of these issues as
well..
web
site: http://pellalinternational.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2737472

For instance, if you pay in £25 on a 100% deal, you’ll get an additional £25 to play with on any games of your choice.

The Pennsylvania Gaming Control Board held a public hearing Wednesday in Harrisburg and voted unanimously to award the license.
The energetic noise cancelation is also decent -- possibly not fairly on par with the AirPods Pro, but shut.
Citat
 
 
#34 web page 19:29 01-08-2022
I've been exploring for a little for any high quality ardticles or weblog postgs on this
kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
Studying this info So i'm satisfied to express that I have an incredibly good uncanny
feeling I came upon just what I needed. I such a lot surely will
make certain to don?t overlook this site and provides iit a glance on a relentless basis.

web page: https://wiki.volleyball-bayern.de/index.php?title=Post_N88:_Researchers_Trial_Meth-addicted_Rats_In_A_Gnawing_Animal_Casino

However, since there are casinos not using Gamstop, there’s a manner round this
technique. If you are playing for actual money, you'll need
to move cash from one account to a different without hassles.
The most effective amount on a reward alone cannot be
an aspect to determine the very best on-line casinos.
Citat
 
 
#33 webpage 14:11 28-07-2022
Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleuoon everyday.
It will always be interesting to read through articles from other writers annd use something
from other websites.
Cómo bonbear músculo webpage: https://www.pagani.design/forum/profile/ozitia412372553/?swcfpc=1 Deportes de fuerza
Citat
 
 
#32 web site 14:43 27-07-2022
Simply wish to say your artticle is as astonishing.
The clearness in your put up is just nice and i could think you are a professional on thius subject.
Finne together with your permission allow me to seize your feed to keep updated with coming near near post.
Thank you one million and please keep up the gratifying work.

Currso de culturista web site: https://forumcanabis.ro/profile/tawnya691781649/ deporte
Citat
 
 
#31 website 07:23 26-07-2022
Hi there every one, here every person is sharing such familiarity, therefore it's fastidious
to read this weblog, and I used to visit thjis website: https://creafuture.ro/forum/profile/cindidemko18516/ daily.

website
Citat
 
 
#30 homepage 07:44 17-07-2022
When someone writes an piece of writing he/she retains the plan of a user
in his/her brain that how a user can knpw it. Therrefore
that's why this post is amazing. Thanks!
homepage: https://bluebirdmeetings.net/community/index.php?topic=14422.0
Citat
 
 
#29 homepage 14:06 16-07-2022
Hey There. I found your blog using msn. Thhis is an extremely well written article.

I will be sure too bookmark it and come back to read more of your useful
info. Thanks for the post. I'll definitely comeback.

homepage: http://digitalmaine.net/mediawiki3/index.php?title=User:MilesBrier
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 199 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?