Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode, zraka,... ?!
Spoštovani vsi, ki se zavedate, da je naše zdravje največja vrednota!

Sicer „soočenje“ na VALU 202, Nine Pirnat in Mojce Gobec, traja malce več kot 30 minut, a se ga splača poslušati. Če želite od tega soočenja in argumentov obeh strani odnesti čim več vam priporočam, da si izjave in argumente obeh strani sproti zapisujete (zraven lahko podate še svoje mnenje in razmišljanje) saj boste s tem „odnesli“ od prispevka največ. Tudi sam sem se zadeve lotil na ta način. Rezultat tega je ta sestavek:

 

Inštitut za varovanje zdravja, nadalje IVZ. Ministrstvo za zdravje, nadalje MZ.

Kdo je v soočenju na VAL-u 202 sodeloval oz. dajal izjave?:

 Nina Pirnat (predstavnica zaposlenih v svetu zavoda IVZ in vodja oddelka za  zdravstveno ekologijo na IVZ).

 Mojca Gobec (direktorica direktorata za javno zdravje ministrstva za zdravje in tudi predsednica sveta zavoda IVZ).

 Uroš Macerl (Ekokrog).

 Gorazd Pretnar (vodja oddelka za sanitarno mikrobiologijo v koprskem zavodu za zdravstveno varstvo).

 Marija Seljak (direktorica IVZ-ja) je sodelovanje zavrnila

Dejstvo je, da je IVZ edini javni (zaenkrat še) neodvisni javno zdravstveni nacionalni laboratorij v Sloveniji ustanovljen leta 1923 ravno z namenom nacionalne neodvisnosti za obravnavo pitne vode in sanitacije okolja. Gre za desetletja vlaganja v znanje strokovnjakov, v razvoj metod poleg tega je laboratorij na inštitutu povezan z nacionalnim oddelkom za okolje in zdravje, za presojanje tveganja, za obravnavo razno raznih okoljskih problemov idr., ukinitev laboratorijev (na IVZ) pa predstavlja morebitno dolgoročno grožnjo za zdravje prebivalstva RS.

 

To bi pomenilo, da morda ne bomo več vedeli kakšno pitno vodo pijemo, kakšna živila uživamo, kakšna je naša kozmetika, kakšen je naš zrak (pelodi, alergeni, ...) (Nina Pirnat). Sicer je res, da ima IVZ pooblastila komplementarne narave (izvajajo tudi monitoring, teste, … za določene naročnike), vendar IVZ nima nikakršnih poslovnih odnosov s proizvajalci živil. IVZ se s konfliktom interesov ne spopada, saj pogodb za monitoring/teste na terenu za interni notranji nadzor nima. Poleg tega pa je IVZ z letom 2004 pričel opuščati vse poslovne odnose, tržne raziskave oziroma tržne odnose s strankami za zagotovitev neodvisnosti laboratorija.

.
Ponarejena strupena kitajska jajcaZakaj želijo združiti oz. določene laboratorije ukiniti ali pa so določene oddelke in laboratorije že ukinili?

Po navedbah Mojce Gobec in očitno tudi direktorice IVZ-ja Marije Seljak, imajo na IVZ-ju velike izgube prav zaradi laboratorijskih dejavnosti (tega iz letnih poročil ni mogoče razbrati, saj nimajo ločenih odhodkov po področjih dela oziroma laboratorijih tako, da ne vem kako so na MZ-ju lahko to videli???) . Poslovanje IVZ-ja so pregledali ekonomisti in tujci saj se IVZ nahaja v rdečih številkah, »kar je direktna posledica dejanj vodstva« (Gorazd Pretnar), torej Mojce Gobec in Marije Seljak. Ker Mojca Gobec zaradi slabega vodenja/gospodarjenja ni, tudi po direktni zahtevi zaposlenih po odstopu direktorice Marije Seljak, le te odpustila, ampak se bo raje »poslovila« od vitalnega dela IVZ-ja, »je to direktno koruptivno dejanje" (Gorazd Pretnar).

Argumenti za slabo vodenje: Načrtna oslabitev laboratorijev, laboratorija za sanitarno kemijo in laboratorija za sanitarno mikrobiologijo; laboratorij za humano mikrobiologijo je Marija Seljak enostavno hotela podariti Medicinski fakulteti Inštitutu za mikrobiologijo (to je bil prvi udarec).

Marija Seljak pa je z oslabitvami IVZ-ja, njegovih dejavnosti in oddelkov začela že preden je postala direktorica IVZ-ja 21.7.2008. „Leta 2002 je prišla na IVZ kot predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo (ta center je lani ukinila). Kot predstojnica centra za zdravstveno ekologijo (2002-2004) je ukinjala dejavnosti, ki so prinašale denar v imenu ukinjanja tržne dejavnosti, ob tem pa ni prej poskrbela, da bi dobili nadomestne vire financiranja.

V tistem času je zaključevala magisterij na MBA na Bledu (mentor Mičo Mrkaić) na temo reorganizacije javno zdravstvenih zavodov v Slovenji. Nato je leta 2005 postala direktorica direktorata za javno zdravje na MZ-ju in tudi predsednica sveta IVZ, leta 2008 pa še direktorica.  Ves ta čas je zatirala in ukinjala dejavnosti na področju okolja in zdravja na IVZ“.(Lucija Perharič, IVZ)

Že sama »napaka« pri pregledu poslovanja je v tem, da so poslovanje gledali iz ekonomskega vidika. Ne pravim, da je to napačno in menim, da bi morali za vsako poslovanje pregledati bilanco izdatkov in prihodkov. Menim le, da ne moremo od neodvisnega nacionalnega zavoda pričakovati, da bo posloval z dobičkom, to je skregano z logiko, saj se ga financira iz proračuna in tudi prav je tako.

Mislim, da bi bila slika v primer, da ne bi ukinili svoje laboratorije in določene oddelke, ter bi bolj racionalno zaposlovali nove delavce ter zunanje izvajalce popolnoma drugačna in ne bi prišlo do tako velikega finančnega primanjkljaja.

Razlogov zakaj se je IVZ znašel v rdečih številkah je več kot sem sprva pričakoval in jih ni tako enostavno identificirati.

 Pomanjkljivo financiranje s strani ustanovitelja, ki za dejavnost IVZ namenja cca eno tretjino sredstev, potrebnih za poslovanje.

 Spremembe zakonodaje ob vstopu v ES, zaradi česar  so se spremenile zahteve po nadzoru s strani države in odgovornost za nadzor se je prenesla na nosilce dejavnosti, ki jih servisirajo regionalni ZZV; IVZ pa »ni smel« biti v igri, ker naj bi bil na trgu.

 Prekomerno najemanje zunanjih izvajalcev.

 Delovanje na trgu s čimer so oslabili prvotno dejavnost, ki naj bi ščitila zdravje prebivalcev RS (vlaganje v tržno dejavnost, sedaj pa so kapacitete neizkoriščene; kar bi se lahko rešilo če bi se IVZ-ju dovolilo več tržne dejavnosti).

 Manjšanje števila potrebnih testov/monitoringa živil, pitne vode, kozmetike...; določanje politike na teh področjih je delno vezano na zakonodajo, ki smo jo sprejeli ob vstopu v ES, vendar tistim, ki smo glasovali za vstop tega takrat ni nihče povedal.

 Spodbujanje tekmovanja v zniževanju cen s strani organov v sestavi MZ, npr. zdravstvenega inšpektorata in Urada RS za kemikalije . ZZV Mb je lahko nižal cene, ker se je pokrival s trgom, IVZ pa ne , ker so mu trg zmanjšali zaradi »načelnosti«, »ideologije«, ali če hočete vizije direktorice.

 Slabo gospodarjenje direktorice IVZ-ja.

 Struktura prihodkov IVZ zanaša 81% sredstev iz proračuna in le 19% sredstev  iz tržne dejavnosti (podatki za leto 2010). To se po eni strani zdi popolnoma v redu, saj bi moral biti program zdravstvenega varstva za RS eden izmed temeljnih ciljev v programu nacionalnega varstva in ne bi smel imeti cene. Po drugi strani pa se poraja vprašanje. „zakaj tako velik neposredni porabnik proračuna ni bil deležen pogostejših nadzorov“, saj notranje revizije niso bili dolžni oblikovati, računsko sodišče pa jih je pregledovalo le vsakih 7 let (Mateja Čedež 2003).

Problematiko javnih zdravstvenih zavodov, ki opravljajo tržno dejavnost je dobro opisal Aleš Gutmaher v publikaciji: Svetovanje mangemantu pri reorganizaciji javnega zavoda.

Finančno uspešno poslovanje zavodov, prevelik presežek prihodkov nad odhodki in velika  vlaganja v razvoj, opremo, infrastrukturo in kadre je postalo z vidika vloge  javnih  zavodov za ministrstvo za zdravje problematično. Med glavnimi očitki   sta prevelik del tržne  dejavnosti, ki jo zavodi opravljajo ob javni službi, ter    financiranje tržne dejavnosti z javnimi sredstvi. Ministrstvo za zdravje se namreč ne   strinja z razvojem »podpornih dejavnosti« zavoda ob opravljanju »javne službe«.

Razloge za spremembo organiziranosti lahko strnemo v naslednje točke (Ovin, Šlebinger in Mlinarič 2006, 12):

 IVZ in ZZV so se poleg opravljanja dejavnosti kot javne službe usmerili v izvajanje storitev za t. i. trg. Tak razvoj je bil ob upadanju financiranja dejavnosti iz državnega proračuna z vidika zavodov racionalna izbira.

 Žal pa je to pomenilo določeno nepreglednost v financiranju in je upočasnilo razvoj na področjih, za katera je naročnik in plačnik državni proračun.

 Z iskanjem novih virov na trgu je bilo izobraževanje pogosto usmerjeno na področja, ki so predstavljala tudi tržni potencial, premalo pa so strokovnjaki IVZ in ZZV sledili razvoju stroke na področju javnega zdravja, s čimer so bile zanemarjene širše javno-zdravstvene perspektive in razvoj.

 Prihajalo je do vlaganj v opremo laboratorijev, ki danes ni izkoriščena.

 V javnih zavodih je bilo na področju javnega zdravja premalo znanstvenega, analitičnega in razvojnega dela, premalo odprtosti in interdisciplinarnosti.

 Vloga mreže zavodov s področja javnega zdravja je slabo povezana in premalo aktivna pri uvajanju sprememb in sodobnih usmeritev javnega zdravja.

 Konkurenca zavodov na področju storitvene dejavnosti pogosto ovira sodelovanje na javnem delu (skupni program), ki je izrazito v javnem interesu varovanja zdravja prebivalcev. Povezanost in sodelovanje med IVZ in ZZV ter ustreznimi inštituti Medicinske fakultete v praksi ni zaživela.

 Javno zdravje se je v zadnjih desetletjih razvilo v široko interdisciplinarno področje, ki zahteve sodelovanje, povezovanje in pretok informacij.

 Zabrisane so meje med regijami in celo med državno in območno ravnijo.

 Regijski zavodi pogosto ne nudijo strokovne podpore lokalnim oblastem pri načrtovanju in uresničevanju ukrepov za izboljšanje zdravja lokalnega prebivalstva.

 Nadalje javno-zdravstveni informacijski sistem ne zagotavlja kakovostnih analiz za potrebe vrednotenja in načrtovanja javno-zdravstvenih politik.

 Zagotavljanje učinkovitega zgodnjega prepoznavanja, spremljanja, ukrepanja in obveščanja v primeru okužb z nalezljivimi boleznimi terja dodatna vlaganja v informacijsko in laboratorijsko infrastrukturo.

 Neodvisna in aktivna vloga IVZ in ZZV se je premalo izkazala pri spremljanju in vrednotenju okoljskih tveganj. (izkaze IVZ-ja so očitno spregledali)

 Aktivnosti v okviru promocije zdravja so razdrobljene, premalo koordinirane z drugimi partnerji v skupnosti ter brez vgrajenih mehanizmov merjenja učinkovitosti in uspešnosti.

Laboratorij za genotoksičnost in ekotoksikologijo je bil ukinjen leta 2003, laboratorij za medicinsko citogenetiko je bil ukinjen leta 2008, potem ko so ga pred tem pet let ukinjali, kar je imelo škodljive posledice tudi za strokovnjake tega laboratorija, ki pet let niso vedeli ali bodo ali ne bodo ukinjeni oziroma kdaj, čeprav so se krili iz sredstev ZZZS, ker so opravljali preiskave na podlagi zdravniških napotnic; pred enim letom pa je direktorica Marija Seljak brez pojasnila ukinila še del oddelka za toksikologijo, strokovnjake pa premestila na druga delovna mesta.

Prišlo je do reorganizacije in razpršenja strokovnjakov, kar slabša pogoje za dober razvoj stroke. V prispevku RTV SLO z dne 20.11.2011 navajajo, da je IVZ izvedel 800 plačil raznim zunanjim izvajalcem v obdobju od januarja 2008 do konca maja 2011. Tako število novih pogodb kot izplačil, ki jih sklepa direktorica kljub milijonski izgubi inštituta, narašča.

„Na seznamu najdemo državnega sekretarja Ivana Eržena, njegovo soprogo, očitno tu nekateri služijo tudi več tisoč oziroma več 10 tisoč € na leto“ (Lucija Perharič, IVZ).

Po trditvah Marije Seljak komisija upravnega nadzora ni ugotovila nobenih nepravilnosti. Direktorica Marija Seljak je v intervjuju zamolčala, da je Komisija z Ministrstva za zdravje pri nadzoru opozorila na več področij na katerih bi bilo potrebno opraviti izboljšave in večji nadzor. Na primer, da je število zunanjih pogodbenikov zelo veliko in da je treba proučiti koliko od tega dela bi lahko opravili zaposleni, da je v letu 2012 potrebno sklepanje novih podjemnih in avtorskih pogodb omejiti...

Kako želijo stvar izvesti?

IVZ-ju lasten laboratorij za sanitarno kemijo (oziroma njihove druge laboratorije) želijo združiti z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, ker le ta izkazuje dobro poslovanje, vendar pa je močno podvržen konfliktu interesov, saj se obnaša tržno (prodaja svoje storitve na trgu). Mojca Gobec izjavlja, da je to potrebno, ker v Sloveniji nimamo laboratorijev, ki bi izvajal izključno analizo za potrebe države; seveda, ko pa laboratorije in oddelke ukinjate kot za stavo. Poleg tega so leta 2003 ukinili laboratorij za genotoksičnost in ekotoksikologijo kar pa so storili zaradi tega, ker je izvajal naloge predvsem za zunanje plačnike in ne za Ministrstvo za zdravje.

Dober pokazatelj stanja na ZZV Maribor je izkušnja Ekokroga povezana z monitoringom emisij Lafarge Cementa Trbovlje. Sčasoma so ugotovili, da obstaja pri delovanju ZZV Maribor v zadevi: monitoringa emisij Lafarge Cementa Trbovlje, utemeljen sum nevestnega dela ali celo poneverjanja dokumentov in so zaradi tega proti ZZV Maribor podali kazensko ovadbo zoper konkretne osebe oziroma zahtevo za odvzem akreditacije za izvajanje monitoringa.

Še en razlog zakaj do združitve trenutno ni prišlo, tiči v tem, da je bila pobuda o združitvi podana ustno, brez pisne podlage. Poleg tega pa je IVZ ustanovilo Ministrstvo za zdravje, torej lahko IVZ »spremenijo« le (naj bi bilo tako) s sprejemom nekega novega zakona. Prav tako je bila podana ustna pobuda za ustanovitev komisije za nadzor, ki bi bila sestavljena iz: strokovnjakov IVZ-ja, ZZV Maribor in ministrstva. Torej ustanavljanje novega »telesa« brez potrebe, namesto, da bi pustili strokovnjakom, da opravljajo svoje delo.

Razlogi proti ustanovitvi komisije (Nina Pirnat):

1) ta komisija prej ni bila potrebna;

2) ni jasno od kod bodo prihajala sredstva;

3) kateri strokovnjaki bodo v komisiji (bodo ponovno nadzorovali sami sebe, konflikt interesov);

4) zahteva po ustanovitvi komisije je brez pisne podlage, podana je bila ustno, en dan pred zasedanjem sveta;

 Sedaj pa sami presodite kaj bi raje imeli, neodvisni javno zdravstveni nacionalni zavod/laboratorij, ki bi skrbel za zdravje vseh državljanov RS ali bi raje, da se ga združi z drugimi zavodi, ki so podvrženi tržnim zakonom. Kaj takšnega bi najverjetneje »pokvarilo« tudi obstoječe laboratorije (IVZ). Saj poznate stari rek, da eno gnilo jabolko pokvari druge.

Kaj predlaga asist. mag. Lucija Perharič, dr. med.?

Osebno meni, da bi morala imeti Slovenija en močan javno zdravstveni laboratorij, ki bi ga država ustrezno financirala. Združiti bi bilo treba IVZ, regionalne zavode za zdravstveno varstvo,  laboratorije Kmetijskega inštituta in Nacionalnega veterinarskega inštituta pod eno streho, saj bi tako dobili strokovno res močen laboratorij. Vendar kot kaže to v Sloveniji ni možno, ker bi takšno združevanje zmanjšalo število direktorjev, njihovih tajnic in drugih administrativnih sodelavcev. Lahko pa bi se zgledovali po naši nekdanji očetnjavi Avstriji, ki je takšno združitev uspešno izvedla.

Prav tako o različnih možnostih, tudi o „avstrijskem načinu“, reorganizacije razmišlja Aleš Gutmaher v njegovi prej omenjeni publikaciji.

Za konec

Sam mislim, da je financiranje IVZ-ja iz javnega proračuna, tudi če ne izkazuje dobička, popolnoma sprejemljivo. Ga je pa treba organizirati tako, da bo deloval kar se da racionalno in transparentno. Čeprav je zdajšnje stanje zaskrbljujoče, menim, da ga je mogoče popraviti če se na vodilna mesta postavi prave osebe. Te bi morali izbrati na podlagi meril stroke, delovnih izkušenj in kompetenc, kredibilnosti in legitimnosti ter seveda etike in morale.

Cilj poslovanja javnega zavoda ni dobiček, zato negativni poslovni rezultati niso posebnost  in ne predstavljajo alarmantnih stanj, tako kot je to navada na trgu. Zato je zelo težko, včasih  celo nemogoče, ugotavljati uspešnost njegovega delovanja ter nadzirati  gospodarnost in učinkovitost izvrševanja nalog, oziroma porabo proračunskih sredstev  (Mateje Čadež 2003).

Zakon o javnih zavodih definira javni zavod (1991) kot: „organizacije, ki se ustanovijo za  opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička."

Javni zavod ima tako določeno mandatno poslanstvo, torej formalno določene naloge, ki jih  mora izpolnjevati. S tem je že v izhodišču bistveno omejena njegova samostojnost. Javni  zavod tako nima izbire in ne more samostojno odločati o tem, s čim se bo ukvarjal (Mateja  Čadež 2003).

Ker so storitve javnih zavodov bistvenega pomena za kulturo, znanost, šport, socialno in  zdravstveno varstvo, odvisno od namena ustanovitve, je kriterij za uspešnost poslovanja  doseganje čim višje kakovosti teh storitev in zadostna oz. ravno pravšnja količina, ki  zadovolji povpraševanje in ne dobiček.

Iz tega lahko razberemo, da za nastalo stanje ni kriv samo IVZ, ampak v veliki meri tudi država oziroma MZ. Kot je razvidno iz Excellovih tabel in grafov ter razlage, se obseg dela in nalog za IVZ iz leta v leto manjša, kar je deloma posledica politike MZ-ja in deloma posledica vstopa v ES s čimer smo prevzeli določeno zakonodajo.

Torej, MZ je najprej ustanovilo IVZ kot javni zavod, ker pa je negativno posloval so mu dovolili, da se udejstvuje na trgu, kar je imelo za posledico napačne porabe proračunskih sredstev in ustvarjanje neizrabljenih kapacitet, ker to ni učinkovalo pa so začeli enega za drugim ukinjati določene laboratorije in oddelke ključne za zagotavljanje izvrševanja osnovnih nalog IVZ-ja. Sedaj pa bi radi to napako ponovili z združitvijo IVZ-ja oziroma njegovih laboratorijev z javnim zavodom (ZZV MB), ki je finančno bolj uspešen, za katerega pa tudi sami niso prepričani če deluje v skladu z njegovim poslanstvom.

V bistvu so sami na MZ-ju oslabili poslovno uspešnosti IVZ-ja saj so ustvarjali nove ZZV, ki so odvzeli del pogače IVZ-ja, obenem pa so tem na novo nastalim ZZV dali možnost večje udeležbe na trgu zaradi česar so ti postali tržno uspešnejši, saj so lahko zaradi tega na trgu ponudili nižjo ceno storitev in ponovno odvzeli del pogače drugim zavodom kot je IVZ. 

Torej če povzamem vse v analogiji: „Na MZ-ju so ustvarili vse potrebne pogoje, (podtaknili ogenj), sedaj pa vpijejo POŽAR“.

Za moje zdravje meni ni bilo nikoli žal porabljenega denarja, pa tudi če sem plačal malce več, če sem denar le imel. Kaj pa vam?!

S spoštovanjem!

Tomaž Žibert, študent

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 125 gostov .
AKTUALNO

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?