Ocena SLo gospodarstva dr. Brščič

 

Brščič: Tovarišija v spopadu z varuhom konkurence ne izbira sredstev

 
Ljubljana - Ekonomist Bernard Brščič je v intervjuju za STA dejal, da urad za varstvo konkurence očitno ogroža tovarišijo nekdanjih komunistov in novodobnih povzpetnikov.

Urad za varstvo konkurence s prizadevanjem za vzpostavitev na konkurenci temelječega preglednega tržnega gospodarstva očitno ogroža vitalne interese t.i. tovarišije nekdanjih komunistov in novodobnih povzpetnikov, je dejal Brščič. "Tovarišija v spopadu ne izbira sredstev," opozarja ekonomist.

V zadnjih mesecih se je, v povezavi z odkrivanjem in pregonom primerov domnevnega gospodarskega kriminala, uveljavil izraz tajkun, na drugi pa ste vi postavili tezo o t.i. tovarišijskih kapitalistih oz. tovarišijskemu kapitalizmu. Bi lahko podrobneje razložili, kdo so tovarišijski kapitalisti?

Zanimivo je proučevati sodobni slovenski politično-ekonomski besednjak in uveljavljanje terminov, ki so pomensko neustrezni oziroma je njihova izpovedna moč omejena. To velja tudi za besedo tajkun, ki je japonskega etimološkega izvora in v slovenščino prenesena iz angleškega jezika. Poudaril bi, da v angleščini 'tycoon' nima nujno slabšalnega prizvoka, ampak najpogosteje označuje uspešne industrialce in podjetnike, voditelje panog, ki svojega premoženja niso pridobili na nezakonit in nelegitimen način, s političnim klientelizmom in korupcijo, kot to velja za njihove slovenske vrstnike.

Posledično se mi zdi beseda tajkun premalo povedna, zato sam raje uporabljam Kocbekovo sintagmo 'tovarišija' oziroma 'tovarišijski kapitalist'. Tovarišijo sestavljajo nekdanji komunisti in vrsta novodobnih povzpetnikov, ki so s ciljem osebnega bogatenja izkoristili klientelistične usluge političnih strank, zlasti naslednic Zveze komunistov (ZK).

Foto: STA, JupiterImages, Reuters

Čeprav tovarišijski kapitalisti niso bili nujno člani vrha ZK, pa je nesporna njihova umeščenost v kontinuiteto bivšega režima. Skratka, tovarišijski kapitalisti so imeli pomemben, privilegiran položaj že v preteklem režimu, razvejane socialne mreže, močne politične povezave in vpliv, kar vse so v tranziciji izkoristili in tako svoj privilegiran položaj pretvorili v sleherniku nepojmljiva lastniška upravičenja.

Torej gre pri tem za t.i. rdeče direktorje, kot so jim pravili v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja?

Termina 'rdeči direktorji' oz. tovarišija sta sopomenki, pri čemer so rdeči direktorji ožji pojem, saj ne zajema tistih novodobnih bogatašev, ki so obogateli s t.i. pidovsko privatizacijo. Novodobna slovenska kapitalska elita je namreč sestavljena iz treh skupin. V prvi skupini so t.i. rdeči direktorji, torej direktorji, ki so bili, kot sem že omenil, že za časa komunizma na najvišjih vodstvenih položajih, svoj položaj pa so ohranili tudi v času tranzicije po letu 1990 ter hkrati svojo upravljavsko funkcijo s pomočjo procesa lastninjenja nekdanje družbene lastnine preoblikovali v znatna lastniška upravičenja.

Druga skupina so t.i. pidovski milijonarji, torej lastniki družb za upravljanje in kasneje po preoblikovanju večinski lastniki pooblaščenih investicijskih družb oz. pidov. Obe ti skupini imenujem tovarišija, saj ju po eni strani druži socialno-intelektualni izvor, po drugi strani pa modus delovanja, utemeljen na političnem klientelizmu, kriminalu in korupciji.

Tretja skupina je majhno število kapitalistov, ki so pravi podjetniki in s plenilsko-razdelitvenimi tovarišijskimi "podjetniki" iz prvih dveh skupin nimajo ničesar skupnega. Neugodnemu slovenskemu poslovnemu okolju navkljub so obogateli na zakonit in legitimen način, z lastnim znanjem, prevzemanjem tveganja in ustvarjanjem poslovnih priložnosti. Obžalovanja vredno je, da ta skupina predstavlja izrazito manjšino.

Kakšne so potem značilnosti, po vašem mnenju nelegitimnega tovarišijskega kapitalizma?

Tovarišijski kapitalizem je izrojena oblika kapitalizma, zaznamovana z nedelovanjem pravne države, političnim klientelizmom, omejevanju konkurence in svobodne podjetniške pobude, ki skuša na totalitaren način obvladovati vse vidike ekonomskega, kulturnega in političnega življenja v slovenski družbi.

Ciničnemu optimistu se tovarišijski kapitalizem celo ne zdi najslabši izmed možnih svetov. Večina tovarišije verjetno tako nikoli ni resno mislila z vzpostavitvijo komunizma, sistem so uporabili zgolj kot sredstvo za zagotavljanje udobnega življenja, polnega privilegijev, ki si jih s svojimi sposobnostmi v konkurenčnem tržnem gospodarstvu ne bi mogli zagotoviti.

Ko so bili soočeni z zgodovinskim imperativom spremembe družbenoekonomskega sistema, so se temu prilagodili. Ker so ob začetku tranzicije imeli najugodnejši izhodiščni položaj, je razumljivo, da so si lahko prisvojili zavidljiv del nekdanjega družbenega premoženja. Po tej panglosijski interpretaciji naj bi bili sčasoma življenjsko zainteresirani za vzpostavitev institucij tržnega gospodarstva. Postopoma naj bi postali upoštevanja vredna politična skupina, ki bi naj zagovarjala pravno državo in zlasti varovanje lastninskih pravic; nenazadnje naj bi kot novi lastniki sami imeli od tega največje koristi. Zgodba ima srečen konec, ko moralno rehabilitirani tovariši postanejo razsvetljeni filozofi vladarji.

Iz črtilcev zasebne lastnine se prelevijo v novodobne kapitaliste, iz zanikovalcev človekovih pravic v največje zagovornike, iz zlorabnikov pravosodja v zagovornike pravosodne neodvisnosti, iz samopašnih avtoritarnežev pa v učitelje demokracije. Žal dejstva ne pritrjujejo navedenemu miselnemu eksperimentu. Tovarišija se težko preobrazi v klasične kapitaliste ali celo podjetnike in, kot kažejo slovenske izkušnje, ne promovira klasično-liberalnega koncepta tržnega gospodarstva. Trg in konkurenco v tovarišijskem kapitalizmu nadomešča politični klientelizem osebnih povezav in prepletanje gospodarstva in politike.


Zelo kritični ste do delovanja pravne države.

Slovenija ni pravna država. Teoretski uvid v filozofijo prava pokaže, da Slovenija ne izpolnjuje osnovnih proceduralnih značilnosti pravne države, medtem ko o substantivnih sploh nima smisla izgubljati besed. Kršena so načela izonomije, tj. enakosti pred zakonom, sojenja v razumnem roku, predvidljivosti, abstraktnosti in prepovedi retroaktivnosti zakonov.

Morda največji deficit pri vladavini prava pa je pri neodvisnosti sodstva. Slovenska ustava in zakon o sodniški službi sicer zagotavljata t.i. zunanji oziroma institucionalni vidik neodvisnosti, ki se nanaša na materialno neodvisnost sodnikov in nevmešavanje izvršne in zakonodajne veje oblasti v odločanje v konkretne primere, prezrt pa ostaja notranji oziroma normativni vidik neodvisnosti. Sodniki bi morali biti nepristranski, moralno avtonomni posamezniki, ki delijo vrednote liberalno-demokratske ustavne ureditve.

Ta notranja neodvisnost ne bi bila problematična, če bi bila Slovenija že za časa komunizma pravna država. A pravo v komunizmu je imelo izrazito razredni značaj, sodišča pa so bila instrument totalitarne države. Težko verjamem, da so se leta 1990 slovenski sodniki na svoji poti v Damask prelevili iz Savlov v Pavle in intimno posvojili vrednote liberalno-demokratske ureditve. Če k temu dodate še prevladujočo doktrino pravnega pozitivizma, utemeljenega na nekognitivistični etiki, umeščanju pravičnosti v polje subjektivnega in metafizičnega ter ostri demarkaciji med pravom in prav, vas porazne intelektualne in vrednotne razmere v slovenskem sodstvu ne smejo presenečati.

Ohranjanje zatečenega stanja pa je ustrezalo tudi vsakokratni zakonodajni in izvršni oblasti, ki se je s sklicevanjem na neodvisnost sodstva otresla odgovornosti. Pasivnost institucij države, pristojnih za odkrivanje, pregon in presojanje kaznivih dejanj, je seveda koristilo tovarišiji, ki je lahko "transparentno" in "zakonito" pozasebila nekdaj družbeno premoženje. Povedno o pripravljenosti za pregon gospodarskega kriminala je, da - razen primera nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Borisa Šuštarja in nekdanjega direktorja družbe Hit Danila Kovačiča - ni bilo obsodilnih sodb.

Naivni legalisti vas bodo skušali prepričati, da kjer ni obsodilnih sodb, ni nezakonitih dejanj. A to seveda velja zgolj ob izpolnjenosti podmene o neodvisnosti sodstva in delovanju organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, skratka delujoči pravni državi. Žalibog Slovenija ni pravna država, namesto kritokracije smo vzpostavili kritokraturo.

Kakšno je vaše mnenje o preganjanju domnevnega gospodarskega kriminala, kot so t.i. afera Čista lopata, zadeva Zidar-Penko in preiskava Urada RS za varstvo konkurence (UVK) o sumu kartelnega dogovarjanja med tremi največjimi trgovci (Mercator, Spar Slovenija in Tuš)?

Gre za prelomen trenutek. Ali bodo institucije države začele delovati ali pa bomo državo prepustili kot talko izjemno močni interesni skupini tovarišije. Zadnje dogajanje med uradom za varstvo konkurence in informacijsko pooblaščenko vidim kot poizkus tovarišije, da z nadaljnjim onemogočanjem delovanja države ohranja status quo v slovenski družbi.

Zagotavljanje konkurence, kot osnovne podstati svobodnega tržnega gospodarstva, na Slovenskem nikoli ni bila vrednota in politična prioriteta. Z uveljavljanjem evropskih standardov, sprejetjem novega zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in proaktivno vlogo urada za varstvo konkurence pa bi se katastrofalne razmere na področju konkurence morda lahko začele izboljševati.

Poslovna praksa, ki temelji na izigravanju pravil konkurence, izogibanju prevzemni zakonodaji, zlorabi notranjih informacij in nepregledni uporabi delniških parkirišč, bi morala postati anatema, saj ruši temelje svobodnega tržnega gospodarstva.

S svojim prizadevanjem za vzpostavitev preglednega, na prosti konkurenci temelječega tržnega gospodarstva, urad za varstvo konkurence očitno ogroža vitalne interese tovarišije, zato ta v spopadu ne izbira sredstev in skozi usta informacijske pooblaščenke zlorablja ljudem všečno, a prozorno retoriko o kršenju človekovih pravic, natančneje informacijske in komunikacijske zasebnosti.

Z obžalovanjem zaznavam pojav, ki ga teorija javne izbire poimenuje kot ugrabitev države (angl. state capture), ko posamezne državne institucije delujejo kot agenti posameznih interesnih skupin in ne varuhi zakonitosti in javnega interesa.

Kakšna je slovenska politično-ekonomska prihodnost?

Vsled očitnega infarkta delovanja države lahko govorimo o krizi legitimnosti trenutnega slovenskega družbenoekonomskega sistema. Večina državljanov dojema slovenski kapitalizem kot nepravičen in resnično je moč za znaten del s privatizacijo pridobljenih lastniških upravičenj trditi, da je nezakonit in nelegitimen.

Pričakovanja, da je moč izvesti revizijo lastninskih pravic so seveda iluzorna, žal se bomo sčasoma morali sprijazniti z dejstvom, da je prehod iz socializma v kapitalizem, vsem dobrim namenom navkljub, institucionalizirana kraja in da je koncentracija in centralizacija kapitala v rokah tovarišije cena omenjenega institucionalnega prehoda.

Pri tem pa me bolj kot razdelitveno-blaginjski učinki skrbi moč, ki jo prinaša tovarišijski kapital. Moč, ki jo bo tovarišija skušale politično udejanjiti tako, da bo skušala preprečiti spremembe v Sloveniji v smeri svobodnega tržnega gospodarstva. Pri tem je treba omeniti, da tovarišijske strukture obvladujejo večino tiskanih medijev, začenši z najpomembnejšimi dnevniki Delom, Dnevnikom in Večerom. Na ta način lahko soustvarjajo javno mnenje, kar je zelo pomembna sfera vplivanja.

Druga sfera vpliva tovarišijskih struktur je podreditev političnih strank. Če je za prvi poosamosvojitveni dekadi značilna politizacija ekonomije, smo danes priča paradigmatskemu obratu, poizkusu tovarišijskega kapitala po obvladovanju politike. Ta je namreč pripravljen financirati njim naklonjene politične stranke in takšnim politikom v svojih medijih nameniti vso medijsko pozornost. Vse z namenom ohranitve družbenega statusa quo.

Ta tiranija statusa quo pa pomeni, da država ne sme delovati. Pomeni pasivnost pravosodja in regulatornih organov, neodzivnost zakonodajne in izvršne oblasti. Da se torej ohranja dosedanji način vladanja. Prav tako je omenjeni status quo povezan z državnim lastništvom v finančnih institucijah - v bankah in zavarovalnicah.

Kakšno vlogo ima v tovarišijskem kapitalizmu finančni sistem?

Nedelovanje pravne države je bilo zgolj potrebni pogoj za izvedbo prvotne akumulacije, kot sam imenujem privatizacijo, zadostni pogoj je bil dostop do kapitala. Večina tovarišev ob začetku tranzicije ni premogla osebnega premoženja, ki bi zadostovalo za uresničitev njihovih privatizacijskih apetitov po sicer bistveno razvrednotenem družbenem kapitalu.

Rešitev so s t.i. političnimi krediti predstavljale poslovne banke, zlasti največji banki v državni lasti, tj. Nova Ljubljanska banka (NLB) in Nova Kreditna banka Maribor (NKBM). V kolikor bi pozvali uprave navedenih bank, da razkrijejo svojo kreditno aktivnost do podjetij, bi, predvidevam, lahko ugotovili, da je znaten del njihovih kreditnih aktivnosti namenjenih financiranju lastniških koncentracij in menedžerskih prevzemov. Izgleda, da sta bili ravno državni banki instrumentalni za nastanek tovarišijskih hobotnic kot sta npr. Istrabenzova ali hobotnica Pivovarne Laško.

Sam takšne kreditne politike ne bi problematiziral, če bi bila ta zasnovana na zdravih bančnih standardih. Torej, da bi banki ustrezno vrednotili svoje kreditno tveganje do teh podjetij. To pomeni, da bi morali realno oceniti boniteto vsakega podjetja iz lastniške hobotnice in ne uporabljati kar povprek načela tranzitivnosti, ko se npr. boniteta matičnega podjetja vsled istosti lastnika pripiše tudi manjšemu podjetju.

Drugi način zlorabe je bilo prevrednotenje vrednostnih papirjev zastavljenih pri odobritvi lombardnih kreditov, kar se je odrazilo v prekomerni izpostavljenosti poslovne banke do podjetja. Sklepam, da je v državnih bankah prišlo do politične zlorabe bančnega sistema, zato da so lahko privilegirane osebe dobile ugodne in obsežne kredite. Prav ti krediti pa so bili potrebni pogoj, da se je izvedla koncentracija in centralizacija kapitala.

Kar pa me čudi, je odpoved nadzornih funkcij države. V obeh omenjenih bankah ima večino v nadzornih svetih država, ki je praktično ignorirala omenjene kreditne procese, ki so se dogajali tudi v času sedanje vlade. Prav absurdno je sklicevanje na 163. člen zakona o bančništvu, ki upravam bank nalaga poročanje nadzornim svetom o kreditih, ki povzročajo t.i. veliko izpostavljenost banke, ki presega 10 odstotkov kapitala banke. Tako velikih kreditov, upoštevajoč relativno velikost obeh bank posameznim komitentom, pač nista odobravali. Pri tem gre za politikantsko izogibanje odgovornosti vlade in članov nadzornih svetov obeh bank.

Rezultate tovrstnega političnega bankirstva pa lahko opazujemo v letošnjem poletju, ko se je tudi zaradi omenjene ekspanzivne kreditne politike v teh dveh bankah pojavila potreba po dokapitalizaciji. Te dokapitalizacije pa niso bili sposobni izpeljati na kapitalskem trgu, ampak s posegom v državni proračun in prisilnem zbiranju kapitala v podjetjih, kjer ima država prevladujoč vpliv (npr. Zavarovalnica Triglav in Petrol). In se lahko vprašamo, le zakaj tega niso bili sposobni izpeljati na kapitalskem trgu?

Zakaj ne?

Zaradi tega, ker s strani razumnih vlagateljev ni interesa po vlaganju kapitala v tako problematični banki. Sam osebno te dokapitalizacije ne bi poimenoval kot dokapitalizacijo, temveč bi uporabil nekoliko težji izraz, tj. bančna sanacija z davkoplačevalskim denarjem. Absurdno je, da bomo ravno davkoplačevalci morali poskrbeti za ponovno vzpostavitev kapitalske ustreznosti državnih bank, povzročeno s političnim kreditiranjem tovarišijskih koncentracij in centralizacij kapitala.

Ekonomist mag. Bernard Brščič je asistent na katedri za ekonomsko teorijo in politiko Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

STA

ponedeljek 28.07.2008, 07:10

vir: SIOL-internetni portal

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 165 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?