Še vedno v fazi iz socializma v kapitalizem

Kapitalizem v Sloveniji je ranljiv, ker deluje predmoderno

Tudi država – tako kot vsako podjetje – ne sme presegati prihodkov. Povečevati jih mora z inovativnostjo v gospodarstvu. Seveda ne s temeljnimi raziskavami, katerih realizacija je negotova, in ne v domačih firmah. Delovati mora kot podjetje, ki vlaga premišljeno v vire, ki bodo povečali dodano vrednost prek višjega cenovnega razreda. To je njena edina pot do večjih prihodkov. A žal ne dela tako ...

Opustimo misel o naši izjemnosti

Izbirati mora najboljša podjetja in staviti na njih z vlaganjem v njihove inovacijske načrte. In ne trošiti de-narja s premaganci. To je nenehni prečiščevalni proces v kapitalizmu, kakršnega v socializmu ni bilo. Ker ni priznal pojma dobička, se je pomešalo razumevanje dobrih in slabih podjetij. Zato ni bilo inovativnosti, ne pri nas, ki naj bi bili po dr. Boštjanu M. Zupančiču (Raz-mislek o alternativah, Sobotna priloga Dela, 3. 7. 2010) nekaj posebnega, ne na Vzhodu. Pozabimo kardeljansko željo po izjemnosti! Vemo, kam nas je pripeljala »edinstvena« filozofija dela in ekonomije leta 1974. Ker ni bilo lastnika, ni bilo razsojevalca, kdo je boljši med zaposlenimi. Egalitarizem je uničil iniciativo.

V knjigi Pot iz neinovacijske družbe (1986) sem pokazal, kako sta o najboljših razsojala kolektiv ali partija, rezultat pa je bila jalova organizacija brez notranjega impulza po novostih, ki jih lahko dajejo le izjemni posamezniki. Motor napredka so podjetja z dobičkom kot ciljem, ki omogoča tehnološki preboj in nove izdelke. To ni odvisno od makroekonomistov, ampak od človeške psihologije: kdo ne želi priznanja, od nacij do inženirja; za ta cilj bo dal vse svoje ustvarjalne sposobnosti.

Tega skupna lastnina ni bila zmožna s perverzno organizacijo, ki ni priznala najboljših in jih je celo zatirala. Socialistično gospodarstvo kot sistem ni moglo delovati. Knjiga je bila deležna odobravanja partijske elite – dvomov o nacionalnem delovanju socializma je bilo že preveč. Menedžment je bil amaterski, neprofesionalen, ker ga je nastavljala partija. Ali ni to že prva podobnost z današnjostjo?

Podjetja v družbeni lastnini niso delovala samo »dovolj dobro« (kot trdi dr. Zupančič), ampak tudi strahovito razsipno. V 70. letih sem objavil takrat prvo primerjavo naše industrije z zahodno po dodani vrednosti in patentih. (Gospodarski vestnik, 29. 11. 1979). Razlike z Avstrijo so bile 2,6-kratne (toliko kot danes!). Trend je kazal na zlom.

Elita je prisegala na raziskave, te pa so bile namenjene same sebi, industrija ni imela od tega nič. Današnje stanje je zrcalna podoba takratnega, tranzicije na tem področju še nismo opravili. Naš kapitalizem ima še socialistične prvine, ki nas zavirajo. Zato se ne moremo vključiti med majhne bogate države EU. Inovacij v uravnilovki ni moglo biti. Pozivi politike k inovacijam so bili zgolj ritual (kot danes!). Zato se je sistem razsul sam v sebi.

Zmota o »grupni« lastnini

Dr. Zupančič navaja prof. Aleksandra Bajta kot makroekonomista, ki »je videl v grupni lastnini boljšo rešitev kot v kapitalizmu«. Zaman ga poskuša pretvoriti v apologeta družbene lastnine. Z Bajtom sva bila iz iste ulice; v svojih spominih omenja, kako sem mu po vojni pomagal, ker je nosil pečat brata člana domobranske policije. Večkrat sva letela skupaj v Beograd, jaz kot direktor razvoja v Litostroju, on kot član zveznih komisij, opazil sem takoj, da se je izogibal družbi okrog partijke Vide Tomšičeve, in debatirala sva ves čas. Bil je skeptičen do našega gospodarstva. Kot jaz, ker sem poznal stanje zaradi sodelovanja s tujimi koncerni.

Za nemškimi konkurenti smo zaostajali 20 do 35 let. O tem je odkrito napisal svoje mnenje v knjigi Samoupravna oblika družbene lastnine (1988): »Učinkovitost investicij je bila katastrofalna, v njej ni prostora niti za plače delavcev, kaj šele za obresti. Pri takšni učinkovitosti socialistično in še posebej samoupravno gospodarstvo nimata kaj iskati med velikimi zgodovinskimi produkcijskimi načini. Nimata nobenih možnosti za preživetje, kaj šele možnosti, da stopita na mesto kapitalizma kot superiornejša v razvijanju produktivnih sil. V zgodovini bosta ostala zapisana kot idealistična makroeksperimenta.«

Podaja razloge za svoje stališče: podjetništvo, neodvisno menedžerstvo, inovativnost. To naj si preberejo nostalgiki za komunizem! Po dvajsetih letih velja vse to čudovito tudi za današnje neuspešne menedžerje in za stranke, ki jih brezglavo nastavljajo. Vseh drugih prvin, na prvem mestu inovativnosti, tudi ni. Zato so ostala razmerja produktivnosti z Avstrijo tako porazna kot takrat.

Zahodni koncerni so ustvarjali dobiček, iz njega so investirali v socialni standard. Delničarji so dobili dividende in menedžerji bonuse. »Nebrzdane pogoltnosti« ni bilo, ker je bilo poslovanje transparentno. Kapitalistični koncerni niso delovali razdiralno, da bi načrtno uničevali podjetje. Če so selili proizvodnjo v cenejšo tujino, so krepili inovativno dejavnost v centrali, logistiko in marketing. Visoko izobraženi pa so nadomestili nižje kvalificirane, kar pomeni krepitev panog z možganskim pogonom po Lesterju Thurowu. Kapitalizem se je sposoben preobraziti v temeljih, socializem se ni bil zmožen. Po Schumpetrovem izreku kreativnega rušenja. Vendar pri tem lastnina ni ovira.

Naš sistem ni sposoben spreminjanja. Praksa državnega spodbujanja raziskav ni napredovala iz časov socializma niti za korak.

Vse nove organizacijske oblike EU (centri odličnosti, tehnološke platforme) so pri nas preobrazili v neko čudno neučinkovito socialistično obliko. Ključna poanta je, da država ni sposobna preobrazbe tako, kot je sposoben kapitalizem znotraj podjetij. Če je ta kapitalizem nepopoln, spervertiran, sta krivi država in politika. Ob nestabilnosti sistema ne moremo računati na njegovo hitro spremembo. Nismo še tako daleč, da bi se vlada zavedela, da v starem ni rešitve.

Dvomiti mora o vsem, kar se nam zdi samoumevno. Ne zamisli se niti ob trendih regresijskih odvisnosti ključnih kazalcev: produktivnosti zaposlenega, stroškov dela na enoten izdelek, ko smo, absurdno, za 30 odstotkov dražji od Finske. Dokaz, da drsimo nazaj, da ne izstopamo iz revne skupine postsocialističnih držav. Odločilni dejavnik je število razvijalcev v gospodarstvu. Hipertrofirani inštituti so pri tem brez vpliva. Največ pa jih imajo prav postsocialistične države, zato so najrevnejše. Tega v bogatih državah ni.

Paradoksalno se dela država slepo in drvi v razkroj gospodarstva. Kliče po inovativnosti, sama pa demontira kapacitete, ki naj bi to izvedle. Noče se učiti pri majhnih bogatih državah EU. To je pot samodestrukcije.

Titanik se potaplja ob zvokih hvalnic državni znanosti.

Ustvarjalni posameznik, ki misli podjetniško

Moč kapitalizma je v tem – in to teoretiki filozofi zanemarjajo –, da spodbuja inovacije z mislijo na dobiček in prvenstvo na trgu, česar komunizem ni bil sposoben, ker je v njem bistven kolektiv in ne kreativni možgani posameznika. Inovacije so kot tehnologija spreminjale kapitalizem do današnje faze intelektualne produkcije. Vzporedno se je tehnologijam prilagajal organizacijski in menedžerski sistem, modeli, strukture. Tega socializem ni bil zmožen.

 Po osamosvojitvi so ekonomisti posnemali te modele in prakse, tehnologije pa tega niso spremljale. Zato je naša organizacija podjetij šla predaleč, ni nastala na zahtevo tehnologije, ampak je posnetek tujih vzorov. Je kot tujec v izgubljenem svetu, zato je brez moči.

Trditev dr. Zupančiča, da je bilo »delavsko samoupravljanje najbližje idealu avtonomnega dela«, je brez empirične podlage. Dokazi za to so v moji knjigi iz leta 1986: ni spodbujalo izvirne ustvarjalnosti, ampak jo je zaviralo. Ko smo jo v inštitutu v Litostroju hoteli spodbuditi, smo bili takoj kriminalizirani kot protisamoupravni element. Rezultat je bil razpad podjetja.

Primerjava današnjega stanja s takratnim je brezpredmetna. Zupančičeva trditev, da danes pri nas ni prave ustvarjalnosti, »ker je delo zaradi motiva gole dobičkonosnosti subjektu dela brutalno odtujeno«, je marksistična fraza. Število patentnih prijav na EPO se je vendar od leta 1994 do leta 2004 povečalo za 2336 odstotkov (z 2,4 na 55,1 na milijon prebivalcev po Eurostatu), blagovnih znamk pa od 17 leta 1994 na 383 leta 2007 – 22-krat več. Vendar to ni zasluga dr-žave in njenega financiranja napihnjenega državnega raziskovalnega sektorja, ampak razvijalcev v gospodarstvu.

Doživljamo fazo retardiranega razvoja kapitalizma: njegovi podsistemi se ne razvijajo sinhrono, odtod napetosti in zaostajanje. Niso se spremenili avtonomnost intelektualnega delavca, vrednotenje dosežkov, nagrajevanje – zaradi kolektivistične miselnosti. Zato ni invencij. Uspeh koncernov sloni na sproščeni individualnosti, na njeni avtonomnosti in vrednotenju. To je naloga menedžerja, ki odkriva odličnost (po Peter-su).

Ne vidimo antagonizmov, ki povzročajo razvojni krč gospodarstva. Smo še vedno v prvi fazi prelevitve socializma v kapitalizem. Komunizem je zaradi svojega anonimnega, uniformnega kolektivizma nesposoben za inovacije. Zgodovina je to potrdila. Zato ni sposoben za tekmo s kapitalizmom. Ne zmore inovatorjev, ki diktirajo vsemu svetu novo kulturo komunikacij in odnosov (kot jo Steve Jobs), novo obnašanje, nov okus, nove pojme, nov svet domišljije, nov prodor. In s tem transformacijo kapitalizma v naslednjo fazo.

Sam obstoj kapitalizma s tem ni postavljen pod vprašaj (po dr. Zupančiču), kajti »nebrzdana pogoltnost« se je začela in ostala v finančnem svetu. V industriji ni možna špekulacija, ampak je trd posel. Proizvodnja je nenehno samodokazovanje s tveganjem, ki je lahko nagrajeno ali pa tudi ne.

Brez inovativnosti ni ne visoke produktivnosti ni konkurenčnosti

Ugovarjam dr. Zupančiču, da »statistično podatki produktivnosti realnega gospodarstva ne vsebujejo vidika inovativnosti«. Z inovativnostjo se poveča produktivnost (merjena z dodano vrednostjo na zaposlenega) prek višje cene ali manjšega vložka. Naša produktivnost se sicer povečuje, vendar zaostaja po letu 1997 vse bolj za Avstrijo, leta 2007 je bila razlika že 44.700 evrov na zaposlenega, to je že 144 odstotkov naše;

 politika pa nič! Čeprav je prav to vzrok naših stavk in stisk. Inovativnosti ni mogoče ločiti od enostavne reprodukcije, ker je vgrajena v novi izdelek. Regresijska analiza držav EU nedvoumno kaže, da raste produktivnost s številom razvijalcev v gospodarstvu ali z izdatki za razvoj in raziskave (RiR) gospo-darstva in da je pri tem število raziskovalcev v vladnem sektorju brez vpliva.

Tako sega (leta 2006) produktivnost zaposlenega v in-dustriji od Bolgarije s 6200 evri (pri izdatkih za RiR na prebivalca 4 evre!) in 169 razvijalcih v gospodarstvu na milijon prebivalcev do Finske z 81.700 evri (782 evrov za RiR in 4320 razvijalcev). To kaže presenetljivo razliko produktivnosti v obsegu 1 proti 13, v razvijalcih 1 proti 25, v izdatkih za RiR pa 1 proti 195.

Vendar se to strašno maščuje: kdo pri nas sploh ve, da so zato stroški dela za izdelavo izdelka v vrednosti tisoč evrov (v letu 2007) pri nas 163 evrov, na Finskem 126, v Belgiji samo 117, na Irskem pa celo 81 evrov. Zaradi tega razkritja bi moral bíti že alarm v vladi: to določa našo konkurenč-nost!

Absurdno je, da bi naša podjetja bila po selitvi v Belgijo za tretjino cenejša in na Irsko za polovico! Finski stroški dela (in v njih plače) so bili na zaposlenega 46.021, v Irski 45.347, pri nas 17.672 evrov, torej 2,6-krat manjše plače. Pa so vendar za 30 odstotkov konkurenčnejši od nas! Če bi naša podjetja uvedla proizvodnjo na Finskem, bi bili torej izdelki cenejši. Kar je izzivalen paradoks!

V tem je torej pomen inovativnosti: kaže se statistično v produktivnosti in konkurenčnosti proizvodnje. Ob teh številkah se fraze sesujejo!V tem je fleksibilnost kapitalizma, nihče na svetu ga ne dohaja. Govoriti o manipulativnih menedžerskih metodah »kot sprevrženem izrazu profit-iskalne odtujenosti lastninske nadoblasti nad neavtonomnimi subjekti delovnega procesa« (dr. Zupančič) je zato prazno besedičenje.

Finski delavci so ustvarjalni kot avtonomni subjekti in imajo sorazmerno največ patentov na svetu. Zato so države z najvišjimi plačami kot virom potrošnje najlaže prebredle krizo. Bistveno je, da se izposojeni denar vlaga v širjenje in modernizacijo proizvodnje.

Pri nas so ga vlagali v špekulativne transakcije brez vpliva na inovacije, produktivnost, nova delovna mesta. Država se je zajedala v svoje meso. Postaja manj produktivna, vrti se v prazno, družbene izgube so v tem, ne v dolgovih. Vsako leto izgubimo zaradi zaostajanja za Avstrijo 26,5 milijarde evrov, skoraj vladni proračun! Pa kaj potem! Partikularni interesi inštitutov se morajo umakniti nacionalnim.

Kapitalizem v Sloveniji je ranljiv, ker deluje predmoderno. Ogrožamo ga politično! Struktura gospodarstva je zastarela. Njegovi podsistemi so nepovezani, vložki prešibki, predvsem RiR: naše gospodarstvo izdaja za RiR 145 evrov na prebivalca (leta 2006), finsko 782 – 5,4-krat več. Kako naj s tem naredi nove izdelke?

Nima razvojnih kadrov, menedžment je brez vizije za strategijo prestrukturiranja. Zato ni inovacij, vira konkurenčnosti in produktivnosti. Država podpira izključno svoje inštitute, ti pa so za industrijo brez koristi. Z njimi ne bomo nikoli bogati. Zato jih male bogate države nimajo (Švica, Avstrija, Irska).

Ves denar trošijo za pospeševanje podjetništva in inovacij, po drugi strani pa za raziskovalno močne univerze, ki dajejo vrhunske kadre. Ko bomo z delitvijo inštitutov v univerzo in industrijo dosegli njihovo strukturo, se bo naš kapitalizem pomaknil v naslednjo fazo, ko možgansko poganjane industrije optimalno delujejo. Postali bomo bogati! Edino takšna industrija lahko vleče za seboj storitve, obratno je nemogoče.

Kdo bo ta spoznanja prenesel v strategijo? Potrebujemo karizmatičnega vodjo, ki bo popeljal Slovenijo v novo paradigmo. Zlomiti mora staro miselnost in spodbosti novo podjetništvo. Rezultati ekonomsko-inovacijskih kazalcev se bodo nato začeli premikati. Drugače se ne bodo, naj zapravimo še toliko javnega denarja. ¾

Dr. Marko Kos, samostojni raziskovalec - Sobotna priloga DELO 4.09.2010

 

Komentarjev 

 
#3 Franc Mihič 09:11 18-09-2010
Ko bo treba začeti jesti travo, bomo morda razmišljali drugače?
Naslov, ki sem si ga dobro zapomnil, še bolj pa zaključek: «Dokler se lumparija bolj izplača kot inovativnost in je sleparjenje bolje plačano od znanja in sposobnosti, bo do sprememb prišlo šele, ko bodo ljudje prisiljeni začeti jesti travo«.
Enak zaključek lahko napišem, ko prebiram številne prispevke dr. Marka Kosa, neutrudnega lucidnega publicista, ki že desetletja opozarja, da bo in je ladja »Slovenija« že povsem nasedla. »Kapitani« pa še naprej apelirajo predvsem ali zgolj na solidarnost, na socialno partnerstvo. Pa bomo postali »svetilnik Evrope«?!
Univerze pa lahko še naprej proizvajajo za trg neuporabne kadre? Znanost pa je lahko še naprej namenjena sama sebi? Vprašanje za Univerzo, kdo bo jedel travo?!
Citat
 
 
#2 Jože 12:38 08-09-2010
Včeraj smo premeščali OPS strani na novi strežnik, ker ste opazili, da kdaj spletne strani niso delovale, ker je bila prezasedenost prostora na strežniku. Zdaj teh težav ne bo več. Če je kaj izpadlo se oproščamo in prosimo, da objavite ponovno. Za nevšečnost se oproščamo in prosimo za razumevanje. Tako, da gospod Karel, nihče ni ničesar zbrisal nalašč. Lepo pozdravljeni!
Citat
 
 
#1 Jože 10:43 07-09-2010
In kaj je to drugega kot stagniranje ali pa cepetanje na mestu. Kdaj bomo svetilnik sveta (po Janši) ali pa med najboljših 15 v svetu kot je še nedavno nazaj demgoško bluzil tovariš Pahor in Janša o tem kako Slovenija ne bo padla v krizo, ker ne more, saj je zapustil odlično dediščino.

Kriza v Sloveniji ima daljšo brado kot si nekateri hočejo priznati. Na gnilih temeljih z istimi kadri se pač ne da zgraditi trdne države, njene uspešne in učinkovite ekonomije, to je pa menda jasno. Zato se vse podira kot hiša iz kart, ko so cel čas prodajali "zgodbo o uspehu" in to na kredit, da so oddnašali vse kar se je dalo odnesti. Brez tega, da jih ne odslovimo in to vse galvne akterje, ki se pred TV ekrani šopirijo že 20 let in njihve mentorje iz ozadnja ne bo spremeb na bolje. Kdor tega ne razume je bedak. Oprostite. Pišem, ker se jih ne bojim, saj se cepcev, ki mi uničujejo mojo širšo družino nimamm zakaj bati. kajti to uničevanej se dotika tudi moje ožje, saj plačujemo vse več.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 345 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?