Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

V Sloveniji je grobo kršena Konvencija o otrokovih pravicah, ki pravi, da mora o odvzemu otroka iz matične družine odločati sodišče.

 

»9. člen
Države pogodbenice jamčijo, da otrok ne bo proti volji staršev ločen od njih, razen če v skladu z veljavnim zakonom in postopki pristojne oblasti v sodnem postopku odločijo, da je takšna ločitev nujna za otrokovo korist. Takšna odločitev je lahko v določenem primeru, kot je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani staršev ali ko starša živita ločeno in je potrebno odločiti o otrokovem prebivališču, neizogibna.«

V obstoječem in veljavnem Družinskem zakoniku so v nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah, kar je zapisano v 1. odstavku 9. člena, vso pristojnost, ko gre za odzvzem otroka staršem iz matične družine, dodelili kar Centrom za socialno delo, v katerega delo se sodišče v času postopka odzvzema ne vtika. Kar je katastrofa, ker namreč Konvencija o otrokovih pravicah narekuje, da mora prav sodišče tehtati predloge Centrov za socialno delo in argumente staršev ter drugih, na primer izvedencev ustreznih strok ali bo otrok odvzet staršem in komu bo dodeljen v vzgojo in skrb, če do tega pride.

Očitno so se pristojni te grobe kršitve zavedali ob predlogu novega zakona v letu 2011, saj so v uvodu, kjer so opisovali razloge za spremembo veljavnega Družinskega zakonika, navedli tudi to:

"Ker so bila doslej z novelami ZZZDR rešena samo vprašanja, povezana s spremembo državne, ustavne in pravne ureditve in pa posamezni, najbolj pereči problemi družinskega prava, praksa sodišč in centrov za socialno delo kot tudi spoznanja teorije pa kažejo, da so v vseh sestavnih delih zakona pravne praznine, nedodelanosti in pomanjkljivosti, pa tudi določena neskladnost z novejšimi mednarodnimi predpisi, zlasti s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah (Zakon o ratifikaciji konvencije ZN o otrokovih pravicah, Uradni list SFRJ-MP, št. 15/90, v zvezi z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN… Uradni list RS-MP, št. 9/92, 3-2/93, 9-50/93, 5-7/99, Uradni list RS, št. 35/92, 13/93, 28/93, 20/99; v nadaljevanju: KOP) in z Evropsko konvencijo o uresničevanju otrokovih pravic iz leta 1996 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 26/99; v nadaljevanju: EKUOP), predlagatelj predlaga celovito ureditev družinsko pravne snovi v predlogu Družinskega zakonika (v nadaljevanju: predlog zakonika). Celotna družinska pravna snov je, tako kot doslej v ZZZDR, regulirana v enem zakonskem aktu."

 

 

In tako so v predlogu novega Družinskega zakonika predlagali poleg drugih sprememb tudi spremembe v smislu uskladitve naše zakonodaje s Konvencijo o otrokovih pravicah, ko gre za odvzem otroka iz matične družine, saj so pristojnost odločanja hoteli dodeliti sodiščem, kar bi bilo edino pravilno. V tem duhu so bili predlagani členi Družinskega zakonika v tem delu:

"7.2. Ukrepi za varstvo koristi otroka, ki jih izreka center za socialno delo
7.2.1. Nujni ukrep

158. člen
(nujni ukrep za varstvo koristi otroka)
(1) Nujni ukrep za varstvo koristi otroka je odločitev o nujnem odvzemu otroka, ki ga ni mogoče odlagati.
(2) Center za socialno delo začne postopek za odločitev o nujnem ukrepu za varstvo koristi otroka po uradni dolžnosti, na predlog otroka, starejšega od 15 let, ali enega od staršev, če mu ni odvzeta starševska skrb.
159. člen
(odločanje o nujnem ukrepu)
(1) Če je z verjetnostjo izkazana tako huda ogroženost otroka, da je njegove koristi mogoče zavarovati le s takojšnjim odvzemom otroka staršem, center za socialno delo odloči in izvede ukrep nujnega odvzema otroka ter ga namesti k drugi osebi, v rejništvo ali v zavod. V tem primeru center za socialno delo rejnika ali zavod tudi imenuje. Otroka se ne sme namestiti k osebi, ki ne more biti skrbnik.
(2) Center za socialno delo odloči o ukrepu iz prejšnjega odstavka po skrajšanem ugotovitvenem postopku, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Centru za socialno delo lahko pri dejanju takojšnjega odvzema otroka staršem nudi pomoč policija v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje policije.
(4) Če center za socialno delo o nujnem ukrepu odloči ustno, mora stranki izdati pisno odločbo v 48 urah od izreka ustne odločbe.
(5) Zoper odločbo o nujnem ukrepu pritožba ni dovoljena, če center za socialno delo v 48 urah po izvedenem ukrepu sodišču predlaga izdajo začasne odredbe.
160. člen
(trajanje nujnega ukrepa)
(1) Nujni ukrep iz prejšnjega člena lahko traja največ šest dni. Center za socialno delo mora v 48 urah po izvedenem ukrepu predlagati sodišču izdajo začasne odredbe o odvzemu otroka. O predlogu za izdajo začasne odredbe mora sodišče odločiti v treh dneh.
(2) Nujni ukrep preneha veljati, če center za socialno delo v 48 urah po izvedenem ukrepu sodišču ne predlaga izdaje začasne odredbe, če je začasna odredba izdana ali je predlog za izdajo začasne odredbe zavrnjen.


7.2.2 Ukrep trajnejšega značaja
161. člen
(nadzor izvajanja starševske skrbi)
(1) Center za socialno delo nadzira izvajanje starševske skrbi, če ugotovi, da je otrok ogrožen, in oceni, da bo korist otroka ob upoštevanju okoliščin primera zadostno zavarovana s tem ukrepom.
(2) Center za socialno delo začne postopek za odločitev o ukrepu nadzora starševske skrbi po uradni dolžnosti, na predlog otroka, starejšega od 15 let, ali enega od staršev, če mu ni odvzeta starševska skrb.
(3) Center za socialno delo lahko od staršev zahteva, da predložijo poročilo o upravljanju otrokovega premoženja, če oceni, da je to premoženje ogroženo.
(4) Center za socialno delo ob upoštevanju okoliščin primera določi, kolikokrat in kako se izvaja nadzor.
(5) Ukrep iz tega člena lahko traja največ 12 mesecev.
(6) Pri izvajanju pooblastila iz tega člena center za socialno delo uporablja določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
7.3 Ukrepi za varstvo koristi otroka, ki jih izreka sodišče
162. člen
(odločanje o ukrepih in spremljanje izvajanja ukrepov)
(1) Sodišče lahko po uradni dolžnosti ali na predlog izreče ukrepe za varstvo koristi otroka, odloči o prenehanju ukrepa, če so prenehali razlogi zanj, izreče drug ukrep za varstvo koristi otroka, če se med izvajanjem ukrepa izkaže, da slabo vpliva na otrokovo zdravje, razvoj ali premoženje, odloči o podaljšanju izrečenega ukrepa ali ukrep ponovno izreče.
(2) Pravnomočno sodno odločbo o ukrepu za varstvo koristi otroka sodišče pošlje pristojnemu centru za socialno delo, ki spremlja izvajanje ukrepa.
(3) Ukrepi za varstvo koristi otroka lahko trajajo največ v obdobju, določenem s tem zakonikom, razen če sodišče odloči o podaljšanju ukrepa.
(4) Minister, pristojen za družino, podrobneje uredi spremljanje izvajanja ukrepov za varstvo koristi otroka.
7.3.1 Začasne odredbe
163. člen
(pogoj za izdajo začasne odredbe)
Sodišče izda začasno odredbo, če je verjetno izkazano, da je otrok ogrožen.
164. člen
(vrste začasnih odredb)
(1) Sodišče sme za varstvo koristi otroka izdati začasno odredbo, s katero je mogoče doseči začasno varstvo koristi otroka, zlasti pa:
- odredbo, s katero otroka odvzame staršem in ga namesti k drugi osebi, v rejništvo ali v zavod; 
- odredbo o vstopu v stanovanje ali druge prostore, v katerih se otrok nahaja, proti volji staršev;
- odredbo o prepovedi ali omejitvi stikov;
- odredbo o načinu izvajanja stikov;
- odredbo o vzgoji in varstvu otroka;
- odredbo o preživljanju otroka;
- odredbo o prepovedi prehoda državne meje z otrokom;
- odredbo o izselitvi nasilnega člana iz skupnega stanovanja;
- odredbo o prepovedi približevanja otroku osebam, ki ga ogrožajo;
- odredbo o zavarovanju na premoženju staršev ali otroka;
- odredbo o zdravniškem pregledu ali zdravljenju.
(2) Kadar sodišče izda odredbo iz prve alineje prejšnjega odstavka, rejnika ali zavod tudi imenuje. Otroka se ne sme namestiti k osebi, ki ne more biti skrbnik.

165. člen
(začasna odredba o stikih pod nadzorom)
(1) Sodišče lahko z začasno odredbo odloči, da se stiki izvajajo ob navzočnosti strokovne osebe centra za socialno delo ali zavoda, v katerega je bil otrok nameščen. Sodišče določi kraj in čas stikov po predhodnem dogovoru s centrom za socialno delo ali z zavodom, v katerega je bil otrok nameščen.
(2) Začasna odredba o stikih pod nadzorom lahko traja največ šest mesecev po dve uri na teden in je, ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka 162. člena tega zakonika, ni mogoče ponovno izdati ali podaljšati.
(3) Strokovna oseba spremlja potek stikov in enkrat mesečno pripravi poročilo o poteku stikov, ki ga pošlje sodišču.
(4) Ministrstvo, pristojno za družino, zagotovi prostorske in kadrovske pogoje za zagotavljanje stikov pod nadzorom.


166. člen
(vloga strokovne osebe pri stikih pod nadzorom)
(1) Strokovna oseba centra za socialno delo ali zavoda, v katerega je bil otrok nameščen, otroka in starše pripravi na stik.
(2) Če je začasna odredba izdana zaradi dolgotrajne prekinitve stikov, mora strokovna oseba s svetovalnim delom otroku in staršem pomagati pri ponovni vzpostavitvi stikov.
(3) Če je začasna odredba izdana zaradi suma zlorabljanja otroka, mora strokovna oseba spremljati, ali stik za otroka predstavlja tako psihično obremenitev, da je ogrožen njegov telesni ali duševni razvoj. V tem primeru sodišču v poročilu predlaga ustrezno spremembo izrečenega ukrepa.
167. člen
(začasna odredba o zdravniškem pregledu ali zdravljenju)
Ko je otrok v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, sposoben privoliti v medicinski poseg ali v zdravstveno oskrbo, se začasna odredba o zdravniškem pregledu ali zdravljenju lahko izda le z njegovim soglasjem.
168. člen
(uporaba določb zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje)
Pri odločanju o začasnih odredbah za varstvo koristi otroka se uporabljajo splošne in skupne določbe zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje o začasnih odredbah, in določbe, ki urejajo izvršbo.
169. člen
(izdaja sodne odločbe po izdani začasni odredbi)
(1) Če je bila začasna odredba izdana pred uvedbo sodnega postopka, mora biti v sedmih dneh uveden postopek za izdajo sodne odločbe o vzgoji, varstvu in preživljanju otroka, o stikih, o izvajanju starševske skrbi ali o ukrepu za varstvo koristi otroka trajnejšega značaja.
(2) Sodišče po potrebi razveljavi opravljena dejanja in ustavi postopek, če postopek iz prejšnjega odstavka ni uveden v sedmih dneh. 


170. člen
(dežurna služba sodišča)
Za odločanje o začasnih odredbah za varstvo koristi otroka sodišče organizira dežurno službo.


7.3.2 Ukrepi trajnejšega značaja
171. člen
(mnenje centra za socialno delo glede ukrepa trajnejšega značaja)
(1) Pri odločitvi o ukrepu za varstvo koristi otroka trajnejšega značaja sodišče upošteva mnenje centra za socialno delo.
(2) Kadar center za socialno delo predlaga (sodišču op.p)izrek ukrepa za varstvo koristi otroka trajnejšega značaja, obvezno pripravi načrt pomoči družini in otroku. Poročilo o izvajanju načrta pomoči se posreduje sodišču enkrat letno.
172. člen
(načrt pomoči družini in otroku)
(1) Načrt pomoči vsebuje opis stanja, potrebe otrok, možnosti družine, način spremljanja, oblike pomoči in opis realizacije ukrepa.
(2) Center za socialno delo lahko v načrt pomoči družini in otroku vključi program družinske terapije, psihiatrično zdravljenje, zdravljenje odvisnosti od alkohola ali nedovoljenih drog ter druge zdravstvene, izobraževalne in psihosocialne programe, če kaže, da bodo starši po terapiji ali zdravljenju lahko ponovno prevzeli otrokovo vzgojo in varstvo, ali v drugih primerih, ko je to v korist otroka.


173. člen
(omejitev starševske skrbi)
(1) Sodišče lahko enemu ali obema od staršev prepove izvajanje posameznih upravičenj iz starševske skrbi, če je otrok ogrožen, in oceni, da bo korist otroka ob upoštevanju okoliščin primera dovolj zavarovana s tem ukrepom.
(2) Za zavarovanje premoženjskih koristi otroka lahko sodišče odloči, da imajo starši glede upravljanja otrokovega premoženja položaj skrbnika. Sodišče lahko staršem prepove upravljanje z otrokovo preživnino, drugim premoženjem ali prepove le odsvojitev ali obremenitev otrokovega premoženja.
(3) Ob izreku ukrepa lahko sodišče, glede na okoliščine primera, odloči, da center za socialno delo opravlja nadzor nad izvajanjem starševske skrbi in določi tudi način tega nadzora.
(4) Ob izreku ukrepa sodišče otroka postavi pod skrbništvo za zastopanje v obsegu, v katerem staršem omeji upravičenja iz starševske skrbi in imenuje skrbnika.
(5) Ukrep omejitve starševske skrbi lahko traja največ eno leto. Če sodišče odloči o ukrepu omejitve starševske skrbi skupaj z ukrepom odvzema otroka staršem ali ukrepom namestitve otroka v zavod, lahko traja ukrep omejitve starševske skrbi največ tri leta.
174. člen
(odločitev o zdravniškem pregledu ali zdravljenju)
Sodišče lahko odloči o zdravniškem pregledu ali zdravljenju otroka brez soglasja staršev ali v nasprotju z njihovo odločitvijo, kadar je to nujno potrebno, ker je ogroženo njegovo življenje ali je huje ogroženo njegovo zdravje. Ko je otrok v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, sposoben privoliti v medicinski poseg ali v zdravstveno oskrbo, se ta ukrep lahko izvaja le z njegovim soglasjem.
175. člen
(omejitev ali odvzem pravice do stikov)
(1)    Sodišče lahko enemu ali obema od staršev, pa tudi osebi, ki je s sodno odločbo pridobila pravico do stikov z otrokom, omeji ali odvzame pravico do stikov. Sodišče lahko tudi odloči, da se stiki ne izvajajo z osebnim srečanjem in druženjem, ampak drugače, če je le tako mogoče varovati korist otroka.
(2)    Odločitev o izvajanju stikov z otrokom pod nadzorom je dopustna le z začasno odredbo po 165. členu tega zakonika.
(3) Ukrep omejitve ali odvzema pravice do stikov lahko traja največ eno leto.
176. člen
(odvzem otroka staršem)
(1) Sodišče lahko staršem odvzame otroka in ga namesti k drugi osebi, v rejništvo ali v zavod, če je otrok ogrožen in je mogoče le z odvzemom v zadostni meri zavarovati njegove koristi in če okoliščine primera kažejo, da bodo starši po določenem času ponovno lahko prevzeli skrb za njegovo vzgojo in varstvo. V tem primeru sodišče rejnika ali zavod tudi imenuje. Otroka se ne sme namestiti k osebi, ki ne more biti skrbnik.
(2) S tem odvzemom ne prenehajo druge obveznosti in pravice staršev do otroka, razen če sodišče ob tem ukrepu omeji starševsko skrb v skladu s 173. členom tega zakonika.
(3) Ta ukrep lahko sodišče izreče tudi ob odločanju o varstvu in vzgoji otroka na podlagi tretjega odstavka 138. člena tega zakonika.
(4) Sodišče lahko ob odvzemu otroka staršem enemu ali obema od staršev tudi omeji ali odvzame pravico do stikov z otrokom v skladu s 175. členom tega zakonika.
(5) Ukrep odvzema otroka staršem lahko traja največ tri leta.
(6) Kadar sodišče odloči o ukrepu iz prvega in tretjega odstavka tega člena, odloči tudi o preživninski obveznosti vsakega od staršev v skladu s 185. členom in drugimi določbami tega zakonika o obveznosti preživljanja med starši in otroki.
177. člen
(namestitev otroka v zavod)
(1) Sodišče odloči o namestitvi otroka v zavod zaradi njegovih psihosocialnih težav, ki se kažejo kot vedenjske, čustvene, učne ali druge težave v njegovem odraščanju, če je ogrožen on sam ali drugi otroci v družini in je le z njegovo namestitvijo v zavod mogoče v zadostni meri zavarovati njegove koristi ali koristi drugih otrok v družini. Za to namestitev otrokovo soglasje ni potrebno.
(2) Z ukrepom iz prejšnjega odstavka ne prenehajo druge obveznosti in pravice staršev do otroka, razen če sodišče ob tem ukrepu omeji starševsko skrb v skladu s 173. členom tega zakonika. Sodišče lahko ob odločitvi o namestitvi otroka v zavod enemu ali obema od staršev tudi omeji ali odvzame pravico do stikov z otrokom v skladu s 175. členom tega zakonika.
(3) Ukrep iz tega člena lahko traja največ tri leta.
(4) Otrok, ki je pridobil popolno poslovno sposobnost, sme ostati v zavodu le, če v to privoli. 
(5) Kadar sodišče odloči o ukrepu iz prvega odstavka tega člena, odloči tudi o preživninski obveznosti vsakega od staršev v skladu s 185. členom in drugimi določbami tega zakonika o obveznosti preživljanja med starši in otroki.
178. člen
(odvzem starševske skrbi)
(1) Sodišče lahko enemu ali obema od staršev odvzame starševsko skrb, če je otrok ogrožen in iz okoliščin primera izhaja, da ne kaže, da bi lahko ali bosta ponovno prevzela skrb za njegovo vzgojo in varstvo, zlasti če sta hudo kršila obveznosti ali zlorabila pravice, ki izhajajo iz starševske skrbi, ali sta otroka zapustila ali s svojim ravnanjem očitno pokazala, da ne bosta skrbela zanj.
(2) Starševska skrb se lahko vrne z odločbo sodišča, če preneha razlog, zaradi katerega je bila odvzeta, razen če je bil otrok med tem časom posvojen.
(3) Sodišče lahko ob odvzemu starševske skrbi enemu ali obema od staršev tudi omeji ali odvzame pravico do stikov z otrokom v skladu s 175. členom tega zakonika.
(4) Kadar sodišče odloči o ukrepu iz prvega odstavka tega člena, odloči tudi o namestitvi otroka k drugi osebi, v rejništvo ali v zavod in o postavitvi pod skrbništvo, če o tem še ni bilo odločeno. V tem primeru rejnika ali zavod in skrbnika tudi imenuje.
(5) Ob odvzemu starševske skrbi sodišče odloči tudi o preživninski obveznosti vsakega od staršev v skladu s 185. členom in drugimi določbami tega zakonika o obveznosti preživljanja med starši in otroki.

7.4 Skupne določbe

179. člen
(omejitev vpogleda v odločbo o namestitvi)
Zaradi varstva koristi otroka lahko center za socialno delo ali sodišče odloči, da se enega ali oba od staršev ne seznani s tem, kam bo otrok nameščen. V tem primeru se izvirnik odločbe z navedbo osebe, h kateri bo otrok nameščen, in z imenovanjem rejnika ali zavoda zapečati, vroča pa se prepis odločbe brez navedbe, kam je otrok nameščen."

Toda predlog novega Družinskega zakonika je na referendumu leta 2012 padel in do danes se dogajajo (kot že ves čas) množične in sistematične hude kršitve Konvencije o otrokovih pravicah najmanj v tem delu, ko otroke tako rekoč s svojimi odločbami ugrabljajo v šolah in vrtcih ter na domovih ali pri babicah kar nižji uradniki, zaposleni na Centrih za socialno delo, ob asistenci izvršiteljev in policije. Družinski zakonik je padel zato, ker so skušali vanj vnesti tudi zadeve kot je oplojevanje samskih žensk z medicinsko pomočjo in podobne abotnosti, ki so ljudi pognale na referendum, da so zakon zavrnili. Členi zakona, ki bi jih morali spremeniti in so zgoraj navedeni, so bili talec drugih, ki ne morajo biti ob uporabi zdrave pameti nikoli sprejeti.

V najnovejšem predlogu novega Družinskega zakonika, ki bo 20. decembra predmet odločanja na novem referendumu, pa predloga za prenehanje kršenja Konvencije o otrokovih pravicah sploh ni več. Potrebne spremembe pa ne bo najmanj eno leto, ker se zakone, ki so predmet odločanja na referendumu potem najmanj eno leto ne sme znova spreminjati in jih predlagati v sprejemanje. Tega, kar bi bilo treba nujno spremeniti, ne predlagajo, čeprav vedo, kako grobo so kršene otrokove pravice, predlagajo pa spremembe, ki jih narekuje homoseksualni lobi, da bi prišel do svojih "igračk", ko vemo, da je danes možno že skoraj vse kupiti, ker ima že vse tudi svojo ceno, celo parcele na Marsu. 

POLNA USTA SO VSEH POLITIKOV IN DRUGIH O TEM, KAKO JE TREBA SPOŠTOVATI ČLOVEKOVE PRAVICE IN KAKO MORAJO BITI OTROKOVE ŠE POSEBEJ VAROVANE, KER SO OTROCI NAŠA NAJBOLJ RANLJIVA SKUPINA. KAKŠNA SPRENEVEDANJA OB TEM, DA SO BILI VSI POSLANCI IN NAJVŠJI DRŽAVNI FUNKCIONARJI OBVEŠČENI NEDAVNO NAZAJ, DA CENTRI ZA SOCIALNO DELO KOT PO TEKOČEM TRAKU UGRABLJAJO OTROKE IN JIH DAJEJO CELO PRIJATELJEM IN ZNANCEM V REJNIŠTVO, KER JIM TO ZA VSAKEGA OTROKA NAVRŽE CCA 520 EVROV DOHODKA. OB ZDAJŠNJI VSE VEČJI KRIZI JE TO LEP DOHODEK, ŠE POSEBEJ, ČE IMAJO V REJNIŠTVU VEČ OTROK.

IN ONI ŠE KAR PONAVLJAJO KOT PAPIGE KAKO POMEMBNO IN SVETO JE VAROVANJE OTROKOVIH PRAVIC, ČEPRAV VEDO, DA SE SLOVENSKA DRŽAVA POŽVIŽGA NA NAJVIŠJI SVETOVNI PRAVNI AKT O OTROKOVIH PRAVICAH NAJMANJ V DELU, KO BI MORALA O ODVZEMU OTROK STARŠEM ODLOČATI SODIŠČA, PA TO DELAJO KAR NIŽJI URADNIKI IN URADNICE CENTROV ZA SOCIALNO DELO CELO Z ZAČASNIMI ODLOČBAMI, KI NEKATERE TRAJAJO POTEM KAR LETA IN LETA.

VSI TISTI, KI KRIČITE, KAKO SO ISTOSPOLNI PARI UPRAVIČENI DO ENAKOPRAVNOSTI, SICER SO JIM KRŠENE ČLOVEKOVE PRAVICE, NE KRIČITE, KAKO SO UGRABLJENIM OTROKOM KRŠENE PRAVICE. SEVEDA NE, SAJ BI VAM NAJBRŽ POVSEM USTREZALO, DA SE ISTOSPOLNI OKLIČEJO ZA REJNIKE IN DOBIJO PREKO CENTROV ZA SOCIALNO DELO BREZ VMEŠAVANJA SODIŠČ OTROKE UBOGIH DRUŽIN V REJNIŠTVO, TO PA JE HITRA BLIŽNJICA DO POSVOJITVE. NA TO NAJBRŽ NI NIHČE NITI POMISLIL, KAJ ŠELE, DA BI SE ZAMISLIL?

SRAM NAJ VAS BO, UGRABLJENI OTROCI MOČIJO POSTELJE, SE PRENAJEDAJO, V ŠOLI MOLČIJO, SE TAKO ALI DRUGAČE UPIRAJO IN SI GRIZEJO NOHTE DO KRVI.

Opozicija je še enkrat dokazala, da je zgolj opozicija, ker je o problematiki obveščena tudi preko Komisije za peticije in enake možnosti, ki jo vodi velika pravičnica ga. tovarišica Eva Irgl, njen šef, lider te kvazi opozicije pa nam tako razlaga o otrokovih pravicah in temelju naše družbe družini.

Klikni na sliko do videopsnetka, da primerjaš besede in dejanja, ki jih ni. Po njihovih dejanjih jih boste prepoznali.

Da ne bo kakšnega nesporazuma, mi ne podpiramo novega predloga Družinskega zakonika in bomo zato glasovali PROTI, zahtevamo pa prenehanje nezaslišane kršitve Konvencije o otrokovih pravicah OZN ter s tem prenehanje kršitev pravic najbolj ranljivi skupini ljudi v naši družbi, kar so naši otroci. Kako bodo to odgovorni storili zaradi igranja z norimi predlogi zakonskih ureditev, nas ne zanima, zanimajo nas pravice nemočnih otrok.

Pravice njih in vseh ostalih, ki se jim dogajajo krivice, bomo dosegli z ZDRUŽEVANJEM IN DELOVANJEM ZA PRAVIČNO IN USPEŠNO SLOVENIJO, s tem bodo morali nekateri spakirati kovčke, mi pa bomo uredili stvari v temelju z novo družbeno pogodbo in novimi zakoni, ki bodo varovali in ne kršili temeljnih človekovih pravic in svoboščin celo ubogim otrokom.


Ekipa OPS


P.s.

Za potrditev naših argumentov, kako močno so pomembne ženske in moške energije pri razvoju otroka, pa poslušajte to izpoved gospodične, ki se zaveda, kaj počne homoseksualni lobi.


 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 286 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?