V Sloveniji je grobo kršena Konvencija o otrokovih pravicah, ki pravi, da mora o odvzemu otroka iz mati?ne družine odlo?ati sodiš?e.

 

»9. ?len
Države pogodbenice jam?ijo, da otrok ne bo proti volji staršev lo?en od njih, razen ?e v skladu z veljavnim zakonom in postopki pristojne oblasti v sodnem postopku odlo?ijo, da je takšna lo?itev nujna za otrokovo korist. Takšna odlo?itev je lahko v dolo?enem primeru, kot je zloraba ali zanemarjanje otroka s strani staršev ali ko starša živita lo?eno in je potrebno odlo?iti o otrokovem prebivališ?u, neizogibna.«

V obstoje?em in veljavnem Družinskem zakoniku so v nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah, kar je zapisano v 1. odstavku 9. ?lena, vso pristojnost, ko gre za odzvzem otroka staršem iz mati?ne družine, dodelili kar Centrom za socialno delo, v katerega delo se sodiš?e v ?asu postopka odzvzema ne vtika. Kar je katastrofa, ker namre? Konvencija o otrokovih pravicah narekuje, da mora prav sodiš?e tehtati predloge Centrov za socialno delo in argumente staršev ter drugih, na primer izvedencev ustreznih strok ali bo otrok odvzet staršem in komu bo dodeljen v vzgojo in skrb, ?e do tega pride.

O?itno so se pristojni te grobe kršitve zavedali ob predlogu novega zakona v letu 2011, saj so v uvodu, kjer so opisovali razloge za spremembo veljavnega Družinskega zakonika, navedli tudi to:

"Ker so bila doslej z novelami ZZZDR rešena samo vprašanja, povezana s spremembo državne, ustavne in pravne ureditve in pa posamezni, najbolj pere?i problemi družinskega prava, praksa sodiš? in centrov za socialno delo kot tudi spoznanja teorije pa kažejo, da so v vseh sestavnih delih zakona pravne praznine, nedodelanosti in pomanjkljivosti, pa tudi dolo?ena neskladnost z novejšimi mednarodnimi predpisi, zlasti s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah (Zakon o ratifikaciji konvencije ZN o otrokovih pravicah, Uradni list SFRJ-MP, št. 15/90, v zvezi z Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN… Uradni list RS-MP, št. 9/92, 3-2/93, 9-50/93, 5-7/99, Uradni list RS, št. 35/92, 13/93, 28/93, 20/99; v nadaljevanju: KOP) in z Evropsko konvencijo o uresni?evanju otrokovih pravic iz leta 1996 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 26/99; v nadaljevanju: EKUOP), predlagatelj predlaga celovito ureditev družinsko pravne snovi v predlogu Družinskega zakonika (v nadaljevanju: predlog zakonika). Celotna družinska pravna snov je, tako kot doslej v ZZZDR, regulirana v enem zakonskem aktu."

 

 

In tako so v predlogu novega Družinskega zakonika predlagali poleg drugih sprememb tudi spremembe v smislu uskladitve naše zakonodaje s Konvencijo o otrokovih pravicah, ko gre za odvzem otroka iz mati?ne družine, saj so pristojnost odlo?anja hoteli dodeliti sodiš?em, kar bi bilo edino pravilno. V tem duhu so bili predlagani ?leni Družinskega zakonika v tem delu:

"7.2. Ukrepi za varstvo koristi otroka, ki jih izreka center za socialno delo
7.2.1. Nujni ukrep

158. ?len
(nujni ukrep za varstvo koristi otroka)
(1) Nujni ukrep za varstvo koristi otroka je odlo?itev o nujnem odvzemu otroka, ki ga ni mogo?e odlagati.
(2) Center za socialno delo za?ne postopek za odlo?itev o nujnem ukrepu za varstvo koristi otroka po uradni dolžnosti, na predlog otroka, starejšega od 15 let, ali enega od staršev, ?e mu ni odvzeta starševska skrb.
159. ?len
(odlo?anje o nujnem ukrepu)
(1) ?e je z verjetnostjo izkazana tako huda ogroženost otroka, da je njegove koristi mogo?e zavarovati le s takojšnjim odvzemom otroka staršem, center za socialno delo odlo?i in izvede ukrep nujnega odvzema otroka ter ga namesti k drugi osebi, v rejništvo ali v zavod. V tem primeru center za socialno delo rejnika ali zavod tudi imenuje. Otroka se ne sme namestiti k osebi, ki ne more biti skrbnik.
(2) Center za socialno delo odlo?i o ukrepu iz prejšnjega odstavka po skrajšanem ugotovitvenem postopku, v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Centru za socialno delo lahko pri dejanju takojšnjega odvzema otroka staršem nudi pomo? policija v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje policije.
(4) ?e center za socialno delo o nujnem ukrepu odlo?i ustno, mora stranki izdati pisno odlo?bo v 48 urah od izreka ustne odlo?be.
(5) Zoper odlo?bo o nujnem ukrepu pritožba ni dovoljena, ?e center za socialno delo v 48 urah po izvedenem ukrepu sodiš?u predlaga izdajo za?asne odredbe.
160. ?len
(trajanje nujnega ukrepa)
(1) Nujni ukrep iz prejšnjega ?lena lahko traja najve? šest dni. Center za socialno delo mora v 48 urah po izvedenem ukrepu predlagati sodiš?u izdajo za?asne odredbe o odvzemu otroka. O predlogu za izdajo za?asne odredbe mora sodiš?e odlo?iti v treh dneh.
(2) Nujni ukrep preneha veljati, ?e center za socialno delo v 48 urah po izvedenem ukrepu sodiš?u ne predlaga izdaje za?asne odredbe, ?e je za?asna odredba izdana ali je predlog za izdajo za?asne odredbe zavrnjen.


7.2.2 Ukrep trajnejšega zna?aja
161. ?len
(nadzor izvajanja starševske skrbi)
(1) Center za socialno delo nadzira izvajanje starševske skrbi, ?e ugotovi, da je otrok ogrožen, in oceni, da bo korist otroka ob upoštevanju okoliš?in primera zadostno zavarovana s tem ukrepom.
(2) Center za socialno delo za?ne postopek za odlo?itev o ukrepu nadzora starševske skrbi po uradni dolžnosti, na predlog otroka, starejšega od 15 let, ali enega od staršev, ?e mu ni odvzeta starševska skrb.
(3) Center za socialno delo lahko od staršev zahteva, da predložijo poro?ilo o upravljanju otrokovega premoženja, ?e oceni, da je to premoženje ogroženo.
(4) Center za socialno delo ob upoštevanju okoliš?in primera dolo?i, kolikokrat in kako se izvaja nadzor.
(5) Ukrep iz tega ?lena lahko traja najve? 12 mesecev.
(6) Pri izvajanju pooblastila iz tega ?lena center za socialno delo uporablja dolo?be zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
7.3 Ukrepi za varstvo koristi otroka, ki jih izreka sodiš?e
162. ?len
(odlo?anje o ukrepih in spremljanje izvajanja ukrepov)
(1) Sodiš?e lahko po uradni dolžnosti ali na predlog izre?e ukrepe za varstvo koristi otroka, odlo?i o prenehanju ukrepa, ?e so prenehali razlogi zanj, izre?e drug ukrep za varstvo koristi otroka, ?e se med izvajanjem ukrepa izkaže, da slabo vpliva na otrokovo zdravje, razvoj ali premoženje, odlo?i o podaljšanju izre?enega ukrepa ali ukrep ponovno izre?e.
(2) Pravnomo?no sodno odlo?bo o ukrepu za varstvo koristi otroka sodiš?e pošlje pristojnemu centru za socialno delo, ki spremlja izvajanje ukrepa.
(3) Ukrepi za varstvo koristi otroka lahko trajajo najve? v obdobju, dolo?enem s tem zakonikom, razen ?e sodiš?e odlo?i o podaljšanju ukrepa.
(4) Minister, pristojen za družino, podrobneje uredi spremljanje izvajanja ukrepov za varstvo koristi otroka.
7.3.1 Za?asne odredbe
163. ?len
(pogoj za izdajo za?asne odredbe)
Sodiš?e izda za?asno odredbo, ?e je verjetno izkazano, da je otrok ogrožen.
164. ?len
(vrste za?asnih odredb)
(1) Sodiš?e sme za varstvo koristi otroka izdati za?asno odredbo, s katero je mogo?e dose?i za?asno varstvo koristi otroka, zlasti pa:
- odredbo, s katero otroka odvzame staršem in ga namesti k drugi osebi, v rejništvo ali v zavod; 
- odredbo o vstopu v stanovanje ali druge prostore, v katerih se otrok nahaja, proti volji staršev;
- odredbo o prepovedi ali omejitvi stikov;
- odredbo o na?inu izvajanja stikov;
- odredbo o vzgoji in varstvu otroka;
- odredbo o preživljanju otroka;
- odredbo o prepovedi prehoda državne meje z otrokom;
- odredbo o izselitvi nasilnega ?lana iz skupnega stanovanja;
- odredbo o prepovedi približevanja otroku osebam, ki ga ogrožajo;
- odredbo o zavarovanju na premoženju staršev ali otroka;
- odredbo o zdravniškem pregledu ali zdravljenju.
(2) Kadar sodiš?e izda odredbo iz prve alineje prejšnjega odstavka, rejnika ali zavod tudi imenuje. Otroka se ne sme namestiti k osebi, ki ne more biti skrbnik.

165. ?len
(za?asna odredba o stikih pod nadzorom)
(1) Sodiš?e lahko z za?asno odredbo odlo?i, da se stiki izvajajo ob navzo?nosti strokovne osebe centra za socialno delo ali zavoda, v katerega je bil otrok nameš?en. Sodiš?e dolo?i kraj in ?as stikov po predhodnem dogovoru s centrom za socialno delo ali z zavodom, v katerega je bil otrok nameš?en.
(2) Za?asna odredba o stikih pod nadzorom lahko traja najve? šest mesecev po dve uri na teden in je, ne glede na dolo?bo prvega in tretjega odstavka 162. ?lena tega zakonika, ni mogo?e ponovno izdati ali podaljšati.
(3) Strokovna oseba spremlja potek stikov in enkrat mese?no pripravi poro?ilo o poteku stikov, ki ga pošlje sodiš?u.
(4) Ministrstvo, pristojno za družino, zagotovi prostorske in kadrovske pogoje za zagotavljanje stikov pod nadzorom.


166. ?len
(vloga strokovne osebe pri stikih pod nadzorom)
(1) Strokovna oseba centra za socialno delo ali zavoda, v katerega je bil otrok nameš?en, otroka in starše pripravi na stik.
(2) ?e je za?asna odredba izdana zaradi dolgotrajne prekinitve stikov, mora strokovna oseba s svetovalnim delom otroku in staršem pomagati pri ponovni vzpostavitvi stikov.
(3) ?e je za?asna odredba izdana zaradi suma zlorabljanja otroka, mora strokovna oseba spremljati, ali stik za otroka predstavlja tako psihi?no obremenitev, da je ogrožen njegov telesni ali duševni razvoj. V tem primeru sodiš?u v poro?ilu predlaga ustrezno spremembo izre?enega ukrepa.
167. ?len
(za?asna odredba o zdravniškem pregledu ali zdravljenju)
Ko je otrok v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, sposoben privoliti v medicinski poseg ali v zdravstveno oskrbo, se za?asna odredba o zdravniškem pregledu ali zdravljenju lahko izda le z njegovim soglasjem.
168. ?len
(uporaba dolo?b zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje)
Pri odlo?anju o za?asnih odredbah za varstvo koristi otroka se uporabljajo splošne in skupne dolo?be zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje o za?asnih odredbah, in dolo?be, ki urejajo izvršbo.
169. ?len
(izdaja sodne odlo?be po izdani za?asni odredbi)
(1) ?e je bila za?asna odredba izdana pred uvedbo sodnega postopka, mora biti v sedmih dneh uveden postopek za izdajo sodne odlo?be o vzgoji, varstvu in preživljanju otroka, o stikih, o izvajanju starševske skrbi ali o ukrepu za varstvo koristi otroka trajnejšega zna?aja.
(2) Sodiš?e po potrebi razveljavi opravljena dejanja in ustavi postopek, ?e postopek iz prejšnjega odstavka ni uveden v sedmih dneh. 


170. ?len
(dežurna služba sodiš?a)
Za odlo?anje o za?asnih odredbah za varstvo koristi otroka sodiš?e organizira dežurno službo.


7.3.2 Ukrepi trajnejšega zna?aja
171. ?len
(mnenje centra za socialno delo glede ukrepa trajnejšega zna?aja)
(1) Pri odlo?itvi o ukrepu za varstvo koristi otroka trajnejšega zna?aja sodiš?e upošteva mnenje centra za socialno delo.
(2) Kadar center za socialno delo predlaga (sodiš?u op.p)izrek ukrepa za varstvo koristi otroka trajnejšega zna?aja, obvezno pripravi na?rt pomo?i družini in otroku. Poro?ilo o izvajanju na?rta pomo?i se posreduje sodiš?u enkrat letno.
172. ?len
(na?rt pomo?i družini in otroku)
(1) Na?rt pomo?i vsebuje opis stanja, potrebe otrok, možnosti družine, na?in spremljanja, oblike pomo?i in opis realizacije ukrepa.
(2) Center za socialno delo lahko v na?rt pomo?i družini in otroku vklju?i program družinske terapije, psihiatri?no zdravljenje, zdravljenje odvisnosti od alkohola ali nedovoljenih drog ter druge zdravstvene, izobraževalne in psihosocialne programe, ?e kaže, da bodo starši po terapiji ali zdravljenju lahko ponovno prevzeli otrokovo vzgojo in varstvo, ali v drugih primerih, ko je to v korist otroka.


173. ?len
(omejitev starševske skrbi)
(1) Sodiš?e lahko enemu ali obema od staršev prepove izvajanje posameznih upravi?enj iz starševske skrbi, ?e je otrok ogrožen, in oceni, da bo korist otroka ob upoštevanju okoliš?in primera dovolj zavarovana s tem ukrepom.
(2) Za zavarovanje premoženjskih koristi otroka lahko sodiš?e odlo?i, da imajo starši glede upravljanja otrokovega premoženja položaj skrbnika. Sodiš?e lahko staršem prepove upravljanje z otrokovo preživnino, drugim premoženjem ali prepove le odsvojitev ali obremenitev otrokovega premoženja.
(3) Ob izreku ukrepa lahko sodiš?e, glede na okoliš?ine primera, odlo?i, da center za socialno delo opravlja nadzor nad izvajanjem starševske skrbi in dolo?i tudi na?in tega nadzora.
(4) Ob izreku ukrepa sodiš?e otroka postavi pod skrbništvo za zastopanje v obsegu, v katerem staršem omeji upravi?enja iz starševske skrbi in imenuje skrbnika.
(5) Ukrep omejitve starševske skrbi lahko traja najve? eno leto. ?e sodiš?e odlo?i o ukrepu omejitve starševske skrbi skupaj z ukrepom odvzema otroka staršem ali ukrepom namestitve otroka v zavod, lahko traja ukrep omejitve starševske skrbi najve? tri leta.
174. ?len
(odlo?itev o zdravniškem pregledu ali zdravljenju)
Sodiš?e lahko odlo?i o zdravniškem pregledu ali zdravljenju otroka brez soglasja staršev ali v nasprotju z njihovo odlo?itvijo, kadar je to nujno potrebno, ker je ogroženo njegovo življenje ali je huje ogroženo njegovo zdravje. Ko je otrok v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, sposoben privoliti v medicinski poseg ali v zdravstveno oskrbo, se ta ukrep lahko izvaja le z njegovim soglasjem.
175. ?len
(omejitev ali odvzem pravice do stikov)
(1)    Sodiš?e lahko enemu ali obema od staršev, pa tudi osebi, ki je s sodno odlo?bo pridobila pravico do stikov z otrokom, omeji ali odvzame pravico do stikov. Sodiš?e lahko tudi odlo?i, da se stiki ne izvajajo z osebnim sre?anjem in druženjem, ampak druga?e, ?e je le tako mogo?e varovati korist otroka.
(2)    Odlo?itev o izvajanju stikov z otrokom pod nadzorom je dopustna le z za?asno odredbo po 165. ?lenu tega zakonika.
(3) Ukrep omejitve ali odvzema pravice do stikov lahko traja najve? eno leto.
176. ?len
(odvzem otroka staršem)
(1) Sodiš?e lahko staršem odvzame otroka in ga namesti k drugi osebi, v rejništvo ali v zavod, ?e je otrok ogrožen in je mogo?e le z odvzemom v zadostni meri zavarovati njegove koristi in ?e okoliš?ine primera kažejo, da bodo starši po dolo?enem ?asu ponovno lahko prevzeli skrb za njegovo vzgojo in varstvo. V tem primeru sodiš?e rejnika ali zavod tudi imenuje. Otroka se ne sme namestiti k osebi, ki ne more biti skrbnik.
(2) S tem odvzemom ne prenehajo druge obveznosti in pravice staršev do otroka, razen ?e sodiš?e ob tem ukrepu omeji starševsko skrb v skladu s 173. ?lenom tega zakonika.
(3) Ta ukrep lahko sodiš?e izre?e tudi ob odlo?anju o varstvu in vzgoji otroka na podlagi tretjega odstavka 138. ?lena tega zakonika.
(4) Sodiš?e lahko ob odvzemu otroka staršem enemu ali obema od staršev tudi omeji ali odvzame pravico do stikov z otrokom v skladu s 175. ?lenom tega zakonika.
(5) Ukrep odvzema otroka staršem lahko traja najve? tri leta.
(6) Kadar sodiš?e odlo?i o ukrepu iz prvega in tretjega odstavka tega ?lena, odlo?i tudi o preživninski obveznosti vsakega od staršev v skladu s 185. ?lenom in drugimi dolo?bami tega zakonika o obveznosti preživljanja med starši in otroki.
177. ?len
(namestitev otroka v zavod)
(1) Sodiš?e odlo?i o namestitvi otroka v zavod zaradi njegovih psihosocialnih težav, ki se kažejo kot vedenjske, ?ustvene, u?ne ali druge težave v njegovem odraš?anju, ?e je ogrožen on sam ali drugi otroci v družini in je le z njegovo namestitvijo v zavod mogo?e v zadostni meri zavarovati njegove koristi ali koristi drugih otrok v družini. Za to namestitev otrokovo soglasje ni potrebno.
(2) Z ukrepom iz prejšnjega odstavka ne prenehajo druge obveznosti in pravice staršev do otroka, razen ?e sodiš?e ob tem ukrepu omeji starševsko skrb v skladu s 173. ?lenom tega zakonika. Sodiš?e lahko ob odlo?itvi o namestitvi otroka v zavod enemu ali obema od staršev tudi omeji ali odvzame pravico do stikov z otrokom v skladu s 175. ?lenom tega zakonika.
(3) Ukrep iz tega ?lena lahko traja najve? tri leta.
(4) Otrok, ki je pridobil popolno poslovno sposobnost, sme ostati v zavodu le, ?e v to privoli. 
(5) Kadar sodiš?e odlo?i o ukrepu iz prvega odstavka tega ?lena, odlo?i tudi o preživninski obveznosti vsakega od staršev v skladu s 185. ?lenom in drugimi dolo?bami tega zakonika o obveznosti preživljanja med starši in otroki.
178. ?len
(odvzem starševske skrbi)
(1) Sodiš?e lahko enemu ali obema od staršev odvzame starševsko skrb, ?e je otrok ogrožen in iz okoliš?in primera izhaja, da ne kaže, da bi lahko ali bosta ponovno prevzela skrb za njegovo vzgojo in varstvo, zlasti ?e sta hudo kršila obveznosti ali zlorabila pravice, ki izhajajo iz starševske skrbi, ali sta otroka zapustila ali s svojim ravnanjem o?itno pokazala, da ne bosta skrbela zanj.
(2) Starševska skrb se lahko vrne z odlo?bo sodiš?a, ?e preneha razlog, zaradi katerega je bila odvzeta, razen ?e je bil otrok med tem ?asom posvojen.
(3) Sodiš?e lahko ob odvzemu starševske skrbi enemu ali obema od staršev tudi omeji ali odvzame pravico do stikov z otrokom v skladu s 175. ?lenom tega zakonika.
(4) Kadar sodiš?e odlo?i o ukrepu iz prvega odstavka tega ?lena, odlo?i tudi o namestitvi otroka k drugi osebi, v rejništvo ali v zavod in o postavitvi pod skrbništvo, ?e o tem še ni bilo odlo?eno. V tem primeru rejnika ali zavod in skrbnika tudi imenuje.
(5) Ob odvzemu starševske skrbi sodiš?e odlo?i tudi o preživninski obveznosti vsakega od staršev v skladu s 185. ?lenom in drugimi dolo?bami tega zakonika o obveznosti preživljanja med starši in otroki.

7.4 Skupne dolo?be

179. ?len
(omejitev vpogleda v odlo?bo o namestitvi)
Zaradi varstva koristi otroka lahko center za socialno delo ali sodiš?e odlo?i, da se enega ali oba od staršev ne seznani s tem, kam bo otrok nameš?en. V tem primeru se izvirnik odlo?be z navedbo osebe, h kateri bo otrok nameš?en, in z imenovanjem rejnika ali zavoda zape?ati, vro?a pa se prepis odlo?be brez navedbe, kam je otrok nameš?en."

Toda predlog novega Družinskega zakonika je na referendumu leta 2012 padel in do danes se dogajajo (kot že ves ?as) množi?ne in sistemati?ne hude kršitve Konvencije o otrokovih pravicah najmanj v tem delu, ko otroke tako reko? s svojimi odlo?bami ugrabljajo v šolah in vrtcih ter na domovih ali pri babicah kar nižji uradniki, zaposleni na Centrih za socialno delo, ob asistenci izvršiteljev in policije. Družinski zakonik je padel zato, ker so skušali vanj vnesti tudi zadeve kot je oplojevanje samskih žensk z medicinsko pomo?jo in podobne abotnosti, ki so ljudi pognale na referendum, da so zakon zavrnili. ?leni zakona, ki bi jih morali spremeniti in so zgoraj navedeni, so bili talec drugih, ki ne morajo biti ob uporabi zdrave pameti nikoli sprejeti.

V najnovejšem predlogu novega Družinskega zakonika, ki bo 20. decembra predmet odlo?anja na novem referendumu, pa predloga za prenehanje kršenja Konvencije o otrokovih pravicah sploh ni ve?. Potrebne spremembe pa ne bo najmanj eno leto, ker se zakone, ki so predmet odlo?anja na referendumu potem najmanj eno leto ne sme znova spreminjati in jih predlagati v sprejemanje. Tega, kar bi bilo treba nujno spremeniti, ne predlagajo, ?eprav vedo, kako grobo so kršene otrokove pravice, predlagajo pa spremembe, ki jih narekuje homoseksualni lobi, da bi prišel do svojih "igra?k", ko vemo, da je danes možno že skoraj vse kupiti, ker ima že vse tudi svojo ceno, celo parcele na Marsu. 

POLNA USTA SO VSEH POLITIKOV IN DRUGIH O TEM, KAKO JE TREBA SPOŠTOVATI ?LOVEKOVE PRAVICE IN KAKO MORAJO BITI OTROKOVE ŠE POSEBEJ VAROVANE, KER SO OTROCI NAŠA NAJBOLJ RANLJIVA SKUPINA. KAKŠNA SPRENEVEDANJA OB TEM, DA SO BILI VSI POSLANCI IN NAJVŠJI DRŽAVNI FUNKCIONARJI OBVEŠ?ENI NEDAVNO NAZAJ, DA CENTRI ZA SOCIALNO DELO KOT PO TEKO?EM TRAKU UGRABLJAJO OTROKE IN JIH DAJEJO CELO PRIJATELJEM IN ZNANCEM V REJNIŠTVO, KER JIM TO ZA VSAKEGA OTROKA NAVRŽE CCA 520 EVROV DOHODKA. OB ZDAJŠNJI VSE VE?JI KRIZI JE TO LEP DOHODEK, ŠE POSEBEJ, ?E IMAJO V REJNIŠTVU VE? OTROK.

IN ONI ŠE KAR PONAVLJAJO KOT PAPIGE KAKO POMEMBNO IN SVETO JE VAROVANJE OTROKOVIH PRAVIC, ?EPRAV VEDO, DA SE SLOVENSKA DRŽAVA POŽVIŽGA NA NAJVIŠJI SVETOVNI PRAVNI AKT O OTROKOVIH PRAVICAH NAJMANJ V DELU, KO BI MORALA O ODVZEMU OTROK STARŠEM ODLO?ATI SODIŠ?A, PA TO DELAJO KAR NIŽJI URADNIKI IN URADNICE CENTROV ZA SOCIALNO DELO CELO Z ZA?ASNIMI ODLO?BAMI, KI NEKATERE TRAJAJO POTEM KAR LETA IN LETA.

VSI TISTI, KI KRI?ITE, KAKO SO ISTOSPOLNI PARI UPRAVI?ENI DO ENAKOPRAVNOSTI, SICER SO JIM KRŠENE ?LOVEKOVE PRAVICE, NE KRI?ITE, KAKO SO UGRABLJENIM OTROKOM KRŠENE PRAVICE. SEVEDA NE, SAJ BI VAM NAJBRŽ POVSEM USTREZALO, DA SE ISTOSPOLNI OKLI?EJO ZA REJNIKE IN DOBIJO PREKO CENTROV ZA SOCIALNO DELO BREZ VMEŠAVANJA SODIŠ? OTROKE UBOGIH DRUŽIN V REJNIŠTVO, TO PA JE HITRA BLIŽNJICA DO POSVOJITVE. NA TO NAJBRŽ NI NIH?E NITI POMISLIL, KAJ ŠELE, DA BI SE ZAMISLIL?

SRAM NAJ VAS BO, UGRABLJENI OTROCI MO?IJO POSTELJE, SE PRENAJEDAJO, V ŠOLI MOL?IJO, SE TAKO ALI DRUGA?E UPIRAJO IN SI GRIZEJO NOHTE DO KRVI.

Opozicija je še enkrat dokazala, da je zgolj opozicija, ker je o problematiki obveš?ena tudi preko Komisije za peticije in enake možnosti, ki jo vodi velika pravi?nica ga. tovarišica Eva Irgl, njen šef, lider te kvazi opozicije pa nam tako razlaga o otrokovih pravicah in temelju naše družbe družini.

Klikni na sliko do videopsnetka, da primerjaš besede in dejanja, ki jih ni. Po njihovih dejanjih jih boste prepoznali.

Da ne bo kakšnega nesporazuma, mi ne podpiramo novega predloga Družinskega zakonika in bomo zato glasovali PROTI, zahtevamo pa prenehanje nezaslišane kršitve Konvencije o otrokovih pravicah OZN ter s tem prenehanje kršitev pravic najbolj ranljivi skupini ljudi v naši družbi, kar so naši otroci. Kako bodo to odgovorni storili zaradi igranja z norimi predlogi zakonskih ureditev, nas ne zanima, zanimajo nas pravice nemo?nih otrok.

Pravice njih in vseh ostalih, ki se jim dogajajo krivice, bomo dosegli z ZDRUŽEVANJEM IN DELOVANJEM ZA PRAVI?NO IN USPEŠNO SLOVENIJO, s tem bodo morali nekateri spakirati kov?ke, mi pa bomo uredili stvari v temelju z novo družbeno pogodbo in novimi zakoni, ki bodo varovali in ne kršili temeljnih ?lovekovih pravic in svoboš?in celo ubogim otrokom.


Ekipa OPS


P.s.

Za potrditev naših argumentov, kako mo?no so pomembne ženske in moške energije pri razvoju otroka, pa poslušajte to izpoved gospodi?ne, ki se zaveda, kaj po?ne homoseksualni lobi.


 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 223 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?