Ta dopis smo poslali tudi Varuhu ?P v RS. Na fotografiji zgoraj tovorica, ki odtovori iz prora?una mese?no 5.300,00 EUR, njena ekipa skoraj 50-ih pomaga?ev pa e dodatnih sto tiso?e evrov. Zakaj e?


logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUENJE V GIBANJU OPS Osve?eni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ulica 44
9000 MURSKA SOBOTA
Poslano na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Zadeva: Odtujitev otroka od mati?ne druine odgovor na va odgovor z dne 2.09.2015

Spotovani!

Prejeli smo va odgovor, za katerega se zahvaljujemo, a nam v njem niste odgovorili na naa konkretna vpraanja, ki zadevajo dolo?be Zakona o rejniki dejavnosti. Prosili smo vas, ?e nam pojasnite vse objektivne razloge, okoli?ine in zakonske podlage, ki so vam v oporo, da ste starema gospe Horvat in gospodu Kav?i?u odvzeli otroka, ter nam z dokumenti predstavite vse potrebne reference rejnikov (rejnike druine) in pojasnila, ki so potrebna, da bomo prepri?ani, da je njun sin v varnem zavetju, kjer je deleen bolje vzgoje kot sta mu jo zmona nuditi njegova stara.

Prosili smo e, da nam predstavite, kakne negativne psihi?ne posledice lahko pusti na otroku nasilna odtujitev otroka od njegovih starev in sestre, na katere je nedvomno navezan, ko e navedite, kdo je strokovnjak, ki spremlja vedenje otroka v drugi rejniki druini, in dokumentacijo, ki potrjuje spremljanje prilagajanja otroka na nove razmere in sprotno spremljanje njegovega vedenja odkar je v rejnitvu.

Prosili smo vas, da nam tudi sporo?ite, nas obvestite, kaj bi stara morala narediti, katere pogoje bi morala izpolniti, da jima sina vrnete v njun objem, ko nas tudi zanima, kako bi lahko pomagali ljudje, ki nam ni vseeno, da se to ?im prej zgodi?

Izrazili smo prepri?anje, da je otrok najsre?neji, kadar biva in se razvija v svoji druini z obema starema in seveda brati in/ali sestrami. Naloga vseh uslubencev pa je, da pomagajo starema, da morebitna nesoglasja in probleme skupaj reita, saj imate za to na razpolago veliko strokovnjakov.

In nenazadnje smo vas prosili tudi, da nam z argumenti zagotovite, da v vseh primerih ravnate enako, ko imamo v nai praksi al izkunje, da je toleranca v nekaterih primerih zelo velika, saj je znano dejstvo, da otroci Romov marsikje ivijo v nemogo?ih razmerah, pa se CSD-ji v njihovo ivljenje ne vtikate, kar pomeni, da pomanjkljivo vzgojeni strai, ki ne znajo vzgajati svojih otrok v potene in delovne dravljane, kljub temu to po?no, da ne govorimo, da se nad otroki Romov izvaja nasilje in e kaj drugega, pa vas to menda ne sme zanimati. Ustava RS pravi v svojem 14. ?lenu, da smo vsi enaki pred zakonom. Smo res?!

V odgovoru ste nam poslali odlo?bo t. 12031-13/2013-35 z dne 1.04.2015, s katero ste odvzeli mladoletnega otroka starema in ga iztrgali iz objema starev, sestre, babice, prijateljev in znancev ter celo iz njegove olske sredine. Odlo?bo ste, upamo, nenamerno fotokopirali tako, da smo prejeli strani samo z lihimi tevilkami, strani, ki imajo sode tevilke, pa so ostale pri vas oziroma jih sploh niste fotokopirali. Iz vsake druge strani pa se ne da razbrati, kaj natan?no vas je vodilo, da ste otroka odvzeli, s ?imer ste mu brez najmanjega dvoma naredili veliko, morda celo nepopravljivo kodo. Njegova mama je na enem izmed prvih stikov po odvzemu ugotovila, da ima pogrizene nohte na rokah oziroma koico okoli njih, kar je zapisano tudi v uradnem zaznamku, ki ga je zapisala vaa sodelavka. ?e tega ni po?el, preden ste ga odvzeli druini, je to lahko samo znak, da je otrok v hudi psihi?ni stiski in bo to potrdil vsak psiholog. Poleg tega se omenja, da rad dlje spi, ko ni ugotovljeno, niti ni nih?e stare vpraal, ali je to po?el e prej, da je lahko to posledica mo?ne depresije, v katero je lahko zapadel zaradi nenadne velike spremembe.

?e so bila nesoglasja med starema, to e nikakor ne pomeni, da se zdaj otrok po?uti bolje v njemu tuji druini. Naj vas opozorimo, da je vaa odlo?itev, ki zagotovo ni bila dovolj pretehtana, prevzem velike osebne odgovornosti vseh, ki ste se pod tako odlo?itev podpisali. Otrok je ivo bitje s ?ustvi in ni stvar, ki bi jo lahko brezbrino premikali sem ali tja. Nasilen odvzem ne da bi se o tem pogovorili in razloili tudi otroku, zakaj je kaj potrebno storiti in bi dobili pred administrativnim ukrepom razumevanje in soglasje otroka, lahko tako dejanje za vse ivljenje pohabi otroka. Iz zapisov ni videti, da bi kdorkoli vpraal kogarkoli, ali je otrok kdaj mo?il posteljo, ali morda to po?ne zdaj, kar bi strokovno delavko, ki spremlja ivljenje otroka v novi druini, moralo zanimati. Vemo, kdaj se to lahko zgodi.

Ustava RS v svojih ?lenih varuje temeljne ?lovekove pravice, posebnega varstva so po njej in po mednarodnih konvencijah e posebej deleni otroci. Izvajanje nasilnih izvrb nad otroki z rubeem niso zapisani v nobenih omenjenih krovnih pravnih aktih.
35. ?len Ustave RS pravi: (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) Zagotovljena je nedotakljivost ?lovekove telesne in duevne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Kako vi razumete ta ?len ustave, gledano na to, da ste z nasilnim posegom brez privolitve starev in otroka posegli v nedotakljivost otrokove predvsem duevne celovitosti? Menite, da niste naredili otroku s tem vaim psihi?nim nasiljem ve? kode kot koristi? ?e je vaa sposobnost uporaba miic namesto argumentov, potem se morate resni?no vpraati, kaj po?nete v teh slubah, ki jih financiramo davkopla?evalci, da bi delali strokovno, eti?no in moralno.

Ne razumemo tudi dejstva, da ste odlo?ili, da se domnevno nezmonima starema za vzgojo otrok vzame oba otroka, nakar ste izvedli ugrabitev mlajega Tiana. Mar to pomeni, da sta kljub temu zmona vzgajati in preivljati enega otroka, mlajega pa ne? To naj ne pomeni spodbudo, da boste ukrepali zdaj tudi zoper h?erko in jima odvzeli e njo, ampak nae za?udenje, da sami svojih odlo?b ne spotujete, kar e samo po sebi pove, da so zapisane brez tehtnega premisleka.

56. ?len Ustave RS govori o posebni skrbi in varstvu otrokovih pravic in to je treba razumeti tudi, ko v pravice otrok posega drava.

?e bi to razumeli vi na CSD Murska Sobota, bi otroka, ki je med drugim zelo navezan na svojo ljube?o babico, za?asno namestili k njej in bi tako spremljali njegov razvoj. To bi bil povsem zadovoljiv ukrep, saj gre iz pomanjkljivo fotokopirane odlo?be in uradnih zaznamkov razumeti, da ste otoka odvzeli zaradi nesoglasij med starema. Vi pa ste nasilno odvzeli otroka iz druine, po kateri toi na vsakem stiku, eli nazaj, odtrgali ste ga od babice, na katero je navezan iz okolja, v katerem je bil vajen iveti, in celo iz ole, na katero je e bil navajen. Dali ste ga v rejnitvo v drugi kraj, kar pomeni e huje, ker otrok po svojih predstavah misli, da so njegovi ljubi zelo dale?.

Tudi zakon vam omogo?a, da bi zaradi koristi otroka lahko otroka za?asno dodelili v skrb in vzgojo babici:

"7. ?len Zakona o Rejniki dejavnosti:
(1) Otrokov sorodnik lahko izvaja rejniko dejavnost, ?e center otroka glede na okoli?ine posameznega primera ugotovi, da je to v otrokovo korist.
(2) Za otrokove sorodnike se po tem zakonu tejejo: stara mati, stari o?e, stric, teta, brat in sestra."

Ali nam lahko pojasnite, kateri argumenti in katera zakonska podlaga vas je vodila, da niste izkoristili te monosti, ki bi bila pa res v nedvomno korist otroku? Ste morda strokovno ugotavljali zmonost otrokovega starega stara, da bi ga za?asno sprejela v preivljanje in vzgojo in bi gospe babici dodelili potrebna sredstva, ki pripadajo rejnikom? Ste sploh pomislili na to monost in zakaj niste? Tako bi imel dovolj tesen stik s svojima starema in sestro, ki bi ga obiskovali kadar bi lahko. Lahko tudi pod nadzorom delavke CSD, a za to res ne vidimo nobenega razloga, ker stara nikoli nista ravnala s svojim sinom grdo, kaj ele surovo. Vsekakor bo zlonamerna kazenska zadeva zoper stara padla, ker ni znakov kaznivega dejanja, ki se jima o?ita.

Kaznivo dejanje zanemarjanja otrok in surovo ravnanje po 1. odstavku 192. ?lena KZ-1 stori star, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo kri svoje dolnosti do otroka. Kaznivo dejanje se lahko stori LE Z NAKLEPOM. Izvritveno dejanje po prvem odstavku je v zanemarjanju otroka s hudim krenjem dolnosti skrbi in vzgoje. Pravilo bo lo za kaznivo dejanje takrat, ko bo s taknim ravnanjem ogroena vzgoja, razvoj in zdravje otroka. Zanemarjanje se kot storitvena oblika kae v FIZI?NEM IN PSIHI?NEM MALTRETIRANJU OTROKA, V GROBIH POSTOPKIH, KI O?ITNO PRESEGAJO MEJE OBI?AJNIH VZGOJNIH UKREPOV PROTI OTROKU, V OPU?ANJU SKRBI ZA OSNOVNE POTREBE OTROKA, GLEDE NJEGOVE PREHRANE, NEGE, ZDRAVJA, OBLA?ENJA itd. Zanemarjanje otroka v okviru obravnave inkriminacije po 1. odstavku je mogo?e na splono opredeliti kot USTVARJANJE STANJA RESNE IN TRAJNEJE OGROENOSTI VZGOJE, PREIVLJANJA, SKLADNEGA OSEBNEGA RAZVOJA ALI IVLJENJA IN ZDRAVJA MLADOLETNIKA.

Ponovno vas prosimo, da nam podate jasne in nedvoumne odgovore na naa vpraanja, ki izhajajo iz Ustave RS in mednarodnih konvencij, ki ?itijo temeljne ?lovekove pravice in svobo?ine in e posebej pravice otrok ter Zakona o opravljanju rejnike dejavnosti.
Prosimo, da nam odgovorite, kdo je rejnica v smislu referenc, kdo je njen partner, kdo so ostali ?lani druine rejnice, katere so konkretne reference in nam predstavite vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev koncesije za izvajanje rejnitva osebi, kateri ste zaupali Tiana v vzgojo in skrb.

Posredujte nam, prosimo, dokumente, ki dokazujejo usposobljenost doti?ne rejnice, ki izhajajo iz potrebnih usposabljanj, ki izhajajo iz prej omenjenega zakona. Vae sklicevanje na CSD Ljutomer ni na mestu, saj bi morali o tem obvestiti stara otroka.
Pojasnite konkretno, katera zakonska podlaga vam je omogo?ila, da ste otroka nasilno odvzeli druini, saj iz navedenih ?lenov v odlo?bi t. 12031-13/2013-35 to ne izhaja in natejte vsaj tri konkretne razloge, da ste morali urgentno postopati z izvrbo.
Prosimo, da pojasnite, kaj je bil razlog, da ste otroka dodelili ravno zdajnji rejnici in ste ga s tem iztrgali tudi iz sredine njegovih soolk in soolcev, ker ste ga preselili v drugi kraj.

Prosimo, da pojasnite, zakaj niste otroka za?asno dodelili v vzgojo in skrb babici, na katero je otrok navezan, in zakaj stara niste niti vpraali, ali imajo e kaknega sorodnika, ki bi lahko bolje poskrbel za sina?

Prosimo pa tudi za dokumentarno gradivo, iz katerega bo vidno, katere ukrepe in morebitna svetovanja ste opravili starema, da bi v popolnosti razumela svoj in poloaj njunih otrok ter svetovanje ali terapijo, da bi se njun odnos izboljal.

Urgentno predlagamo, da se otroka nemudoma preseli k njegovi babici in se pristopi k celoviti obravnavi vzrokov, ki so pripeljali do razmer v tej in mnogih drugih druinah, saj vemo, da so finan?ne, gospodarske in socialne razmere v nai dravi, e posebej na obmo?ju posebej ogroenih podro?ij, kar Prekmurje je, katastrofalne. To pa e kako vpliva na osnovno celico nae drube druino, v katerih je pomanjkanje sredstev za preivljanje lahko eden osrednjih razlogov za nesoglasja med partnerjema, brezciljnost in neperspektivnost, v smislu zaposlitev, lastnega razvoja in uspenosti pa lahko privede k zatekanju v alkohol in tudi zlorabo drog.

S tem dejanjem ste povzro?ili starema e dodatne tegobe, saj izguba in nova skrb za sina ni nekaj, kar bi lahko kar tako prenesli. Seveda ?utita to kot krivico, ker krivica dejansko je. Kar se ti?e pa njune privolitve v program dolgotrajnega zdravljenja od odvisnosti, pa vam povemo, da bo treba poiskati prave vzroke, ki so ju privedli do negativnih posledic, ki se kaejo oziroma so se kazali v preteklosti v zlorabi alkohola in drog ter nesoglasij v njunih medsebojnih odnosih. Ste se sposobni spoprijeti z navedenim izzivom, namesto, da grozite z dolgotrajnim zdravljenjem, ko bo treba za revizijo celotnega postopka angairati tudi enega ali ve? izvedencev, saj je ?utiti s strani starev, da gre za pristransko izvedensko mnenje, ki naj bi pokrilo vae enostranske odlo?itve.

Pri?akujemo takojnje urejanje zadeve, ki bo resni?no v korist otroka, ki pogrea svoje stare, sestro in babico ter vrstnike iz soseske ter ole, ki jih je proti svoji volji moral zapustiti. Rube s strani dravnih organov je pa? grobo protiustavno dejanje, ker otrok ni stvar, ki se jo lahko premika sem ter tja kar tako. Se pa ?udimo, ker so se na nas obrnili tudi drugi stari z enakimi ali zelo podobnimi problemi, med njimi je tudi star, ki je izpolnil vse naloene pogoje, da bi dobil nazaj otroka, a vi ne ukrepate, da bi otroka vrnili.

Pristojnemu ministrstvu bomo predlagali izvedbo dolnega slubenega nadzora vaega dela, ker se iz tega primera kae, da niste postopali v resni?no korist otroka, ampak ste mu z nasilnimi dejanji povzro?ili morda celo nepopravljivo kodo, za kar bo moral nekdo izmed vas v kon?ni posledici prevzeti kazensko in materialno odgovornost.


Gibanje Osve?enih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik


V Ljubljani, 13. 09. 2015


V vednost s pobudo za ukrepanje:
Ministrstvo za delo, socialo in druino
Varuh ?lovekovih pravic RS

Na ta dopis smo dobili od Varuha ?lovekovih pravic naslednji odgovor:

Medtem smo ugotovili, da so postopki Centrov za socialno delo v nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah Organizacije zdruenih narodov, o ?emer smo obvestili Varuha ?lovekovih pravic in smo dobili odgovor e v dveh dneh. Po prou?itvi odgovora smo ugotovili in v odgovoru argumentirali, da gre za aboten izgovor in za?ito oblasti, ki je dodelila pristojnosti za odlo?anje o odvzemu otrok iz mati?nih druin kar Centrom za socialno delo, morala pa bi o tem odlo?ati sodi?a. Celoten zapis, njihov odgovor in dodatno argumentacijo si preberite, prosimo, v tej povezavi. Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

Na nao argumentacijo, da nimajo prav, se niso odzvali tako hitro kot prejnji?, ampak so rabili kar nekaj ?asa, da so e enkrat dokazali, da so zadrti in ne pristajajo na nikakrne argumente, saj nas niso niti poskuali demantirati, temve? e naprej trdijo, da mednarodna Konvencija o otrokovih pravicah ni krena. O?itno pa tudi ne vedo, kaj so nam e pisali in kaj so njihove primarne dolnosti, ko dobijo pobudo za ukrepanje. V zgornjem dopisu piejo, da so seznanjeni, da je bila vloena s strani starev pritoba in pravijo, da bo kmalu o njej odlo?eno. Poglejte, kar smo dali v rde? okvir v zgornjem dopisu.

V tem spodnjem pa odgovarjajo, da ne vedo, ali je rok potekel, ker jim nismo poslali pritobe, da bi to lahko pogledali. Pritoba oziroma dokaz, kdaj je bila pritoba vloena, je sestavni del naega prejnjega dopisa, ko smo argumentirali krenje Konvencije o otrokovih pravicah, iz katerega izhaja, da je ministrstvo pritobo prejelo e 24. aprila 2015 takoj po tem, ko so otroka ugrabili v oli, brez vednosti starev.

Ponovno objavljamo povezavo TUKAJ na ta na dopis, da si ga ogledate in si ga bo ogledala tudi velesposobna tovoriica Vlasta Nussdorfer, ki se spreneveda, da ne more presoditi, ali je potekel rok za odgovor na pritobo, ki je 60 dni (skrajni), do danes, ko je poteklo skoraj 7 mesecev, pa odlo?itve e ni. SRAMOTA!!!! VIEK CINIZMA IN SPRENEVEDANJA MEDTEM KO JE OTROK V UJETNITVU.

V vsakem novem dopisu se e bolj zapletajo in razkazujejo svoje oblastnike miice, poleg tega pa vsej irni javnosti svojo nesposobnost, brezbrinost, ne?imrnost, aroganco, neso?utje do otrok in v prvi vrsti nedelovanje v skladu z Ustavo RS in nedelovanje v skladu, ki ga varuhu nalaga Zakon o Varuhu ?lovekovih pravic in tudi ne v skladu s prisego, s katero pred Dravnim zborom prisee varuh in njegovi namestniki.

18. ?len
Varuh in njegovi namestniki nastopijo funkcijo po prisegi, ki jo podajo pred dravnim zborom in se glasi:
"Prisegam, da bom opravljal svojo nalogo na podlagi ustave in zakona, da bom varoval ?lovekove pravice in temeljne svobo?ine, da bom opravljal svoje delo vestno in nepristransko ter pri tem spotoval na?ela pravi?nosti in dobrega upravljanja."

V zadnjem dopisu, ki je skrajno aljiv predvsem do zdrave pameti, nam tovoriica Vlasta Nussdorfer sporo?a, kaj naj bi mi po?eli kot zastopniki, sama, ki je pla?ana, pa vehementno kri dolo?ila Zakona o Varuhu ?lovekovih pravic, kar pomeni grobo kritev svojega lastnega zakona in to terja TAKOJNJE UKREPANJE DRAVNEGA ZBORA IN ODPOKLIC TAKO MALOMARNEGA VARUHA ?LOVEKOVIH PRAVIC, KI S SVOJIMI SKORAJ 50 VISOKO IZOBRAENIMI KADRI NI SPOSOBEN KOREKTNO IN PRAVI?NO S SVOJO PREISKAVO UGOTOVITI NITI TEGA, DA SO KRENI VSI ROKI ZA ODGOVOR VIJEGA UPRAVNEGA ORGANA.

Kaj bi morala opaviti gospa tovoriica, ki zase pravi, da varuje nae pravice?

"3. ?len
Varuh se pri svojem delu ravna po dolo?ilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o ?lovekovih pravicah in temeljnih svobo?inah. Pri svojih intervencijah se lahko sklicuje tudi na na?ela pravi?nosti in dobrega upravljanja.

4. ?len
Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen.

6. ?len
Dravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organi) morajo varuhu na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogo?iti izvedbo preiskave.

7. ?len
Varuh lahko naslovi organom predloge, mnenja, kritike ali priporo?ila, ki so jih ti dolni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki ga dolo?i varuh.

9. ?len
Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa krene ?lovekove pravice ali temeljne svobo?ine, lahko da pobudo za za?etek postopka pri varuhu. Varuh lahko za?ne postopek tudi na lastno pobudo.
Varuh lahko obravnava tudi ira vpraanja, ki so pomembna za varstvo ?lovekovih pravic in temeljnih svobo?in ter za pravno varnost dravljanov v Republiki Sloveniji.
Postopek pri varuhu je neformalen in za stranke brezpla?en.
Varuh je dolan voditi postopek nepristransko in v vsaki zadevi pridobiti stali?a prizadetih strani.

28. ?len
Ko varuh prejme pobudo za za?etek postopka, opravi potrebne poizvedbe in na tej podlagi sklene, da:

1. o pobudi odlo?i po skrajanem postopku;

2. za?ne preiskavo;

3. pobudo zavrne;

4. pobude ne vzame v obravnavo, ker je anonimna, prepozna, aljiva in predstavlja zlorabo pravice do pritobe.

?e varuh sklene, da pobudo zavrne ali je ne vzame v obravnavo iz razlogov po 3. ali 4. to?ki prejnjega odstavka, je dolan o tem v ?im krajem roku pobudnika obvestiti, mu pojasniti razloge za to in ga po monosti napotiti na drugo ustrezno pot za reitev zadeve.

33. ?len
Ko se varuh odlo?i za za?etek preiskave (2. to?ka prvega odstavka 28. ?lena), polje sklep o preiskavi pobudniku in organu ali organom, na katere se nanaa pobuda za za?etek postopka, ter zahteva potrebna pojasnila in dodatne informacije.

Varuh dolo?i rok v katerem mu mora organ poslati pojasnila in informacije iz prejnjega odstavka. Ta rok ne more biti kraji od 8 dni. ?e organ ne polje varuhu pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mora varuhu brez odlaanja sporo?iti razloge, zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi.

O zamudi roka iz prejnjega odstavka lahko varuh obvesti neposredno nadrejeni organ.
Odklonitev ali nespotovanje zahteve varuha se teje za oviranje dela varuha.
Varuh lahko o tem poro?a s posebnim poro?ilom pristojnemu delovnemu telesu dravnega zbora, dravnemu zboru ali obvesti javnost.

34. ?len
Vsi dravni organi so dolni pomagati varuhu pri izvedbi preiskave in mu nuditi na njegovo zahtevo ustrezno pomo?.

38. ?len
Po opravljeni preiskavi varuh izdela osnutek poro?ila o svojih ugotovitvah in ga posreduje prizadetim strankam. Te lahko v roku, ki ga dolo?i varuh, poljejo svoje pripombe ali predloge za dopolnitev ugotovitev v poro?ilu.

V nujnih primerih in kadar oceni, na podlagi dokumentacije s katero razpolaga, da so dejstva nesporna, lahko varuh sprejme svoje ugotovitve in predloge brez predhodnega preverjanja iz prejnjega odstavka."

Kaj od tega je storila tovoriica Nussdorfer, biva toilka, univerzitetna diplomirana pravnica, da bi zavarovala ustavnost in zakonitost ter mednarodne pravne norme, razen, da je ona in njeni nesposobni sodelavci, ki jih je blizu 50, iskala neumne izgovore, da bi pretentali nas in javnost, da je vse v najlepem redu. V zadnji urgenci smo jo opozorili, da nam ni do tega, da bi o tako nesporni in hudi kritvi Konvencije o otrokovih pravicah obve?ali Organizacijo zdruenih narodov, ker je to sramota za nao dravo. Zdaj bomo to storili, ker o?itno se na to sramoto povigajo. Zanimivo pa je tudi to, da nih?e od organov te drave ni odgovoril na nae trditve, ker so o?itno vsi zadovoljni z neumnim izgovorom njihove kolegice tovoriice Nussdorferjeve.

Napie tudi, da morajo Centri za socialno delo kdaj ukrepati hitro in u?inkovito. Tudi policija mora kdaj ukrepati hitro in u?inkovito, ko gre za preiskave kaznivih dejanj, pa mora za to pridobiti odredbe sodi?a. Najbr pravnica Nussdorferjeva ni e nikoli sliala za za?asne odredbe sodi?, ki jih ta izdajo na predlog organa. Ona to ve, ampak skua zmanipulirati neuko javnost, da bi mislili, da res morajo CSD-ji ukrepati nemudoma in ni ?asa za sodne postopke. Premeteno sugeriranje, a nima podlage v Konvenciji o otrokovih pravicah OZN, ki je v Sloveniji nedvomno krena.

?e potrebuje kdo na vse to e kakna dodatna pojasnila, naj skli?e sestanek, novinarje, kamere, pa bomo javno raz?istili. Kje so novinarji, v katere luknje so se skrili, ni jasno, so jih pa polna usta, kako ubogi so otroci beguncev, medtem, ko jih krenje otrokovih pravic lastnega naroda ne zanimajo. No, to je res teko verjeti. Upanje je, da bo gospa novinarka iz novega medija NOVA24 naredila, kar je obljubila.

Funkcionar na poloaju, ki ni sposoben, ne sme, ne more ali no?e opravljati svojega dela v skladu z Ustavo RS, mednarodnimi pravnimi akti in zakoni RS, to pa o?itno gospa tovoriica Vlasta Nussdorfer v vlogi varuha ?lovekovih pravic in temeljnih svobo?in v RS, ne razume, zato jo znova pozivamo, da NEPREKLICNO ODSTOPI in prepusti svoje mesto nekomu, ki bo v resnici neodvisen in ne bo za?itnik oblastnikih packarij in tiranije nad dravljani Republike Slovenije. Sicer pa, ko uredimo ta hlev v dravo, tega pregreno dragega, samemu sebi namenjenega, e enega birokratskega aparata sploh ne bomo rabili, ker kritev ?lovekovih pravic ne bo.

To pa bo takrat, ko boste vsi razumeli, da pla?ujete ogromne denarje boljevisti?nim privilegirancem, ki so drug drugemu pravilno ideoloko usmerjenemu pomagali v ospredje in imajo tako vse pod nadzorom, da tega ne boste ve? eleli po?eti in se boste temu uprli.

Naj se ve, v kaknem hlevu, ki mu taki kot je privilegiranka tovoriica Nussdorfer in njeni pajdai na poloajih, brez sramu re?ejo kar drava, ivite oziroma ivotarite. Ureditev tega hleva v dravo pa je za?rtan in pridete do tega na?rta, ?e kliknete na VIZIJO za Slovenijo do leta 2024.

Pa sre?no!

Ekipa OPS, ki vse, kar dela, dela za drubeno dobro, za to delo pa smo pla?ani z napadi organov, metanji polen pod noge, ignoranco medijev, globami in kaznimi ter montiranimi sodnimi postopki. Niti centa nismo e nikoli prejeli iz prora?una drave.

 

Komentarjev 

 
#61 meilleur site casino 11:35 29-11-2022
casino en lignes meilleur site casino: https://www.gaamble.net/meilleur-site-casino/
casino avec bonus comment
gagner de l’argent au casino: https://www.gaamble.net/comment-gagner-de-largent-au-casino/ astuce roulette casino couleur jouer
jeux casino gratuit: https://www.gaamble.net/jouer-jeux-casino-gratuit/ casino en direct roulette casino en ligne
depot 10 euros: https://www.gaamble.net/casino-en-ligne-depot-10-euros/ la roulette casino astuce jeux de casino
gratuits sans telechargement: https://www.gaamble.net/jeux-de-casino-gratuits-sans-telechargement/ casino jeux gratuit jeu de roulette casino gratuit: https://www.gaamble.net/jeu-de-roulette-casino-gratuit/ technique a la roulette astuce
jeu mines casino: https://www.gaamble.net/astuce-jeu-mines-casino/ casino machine a sous roulette meilleur jeux roulette en ligne: https://www.gaamble.net/meilleur-jeux-roulette-en-ligne/ jeux casino gratuit a
telecharger casino qui accepte les francais: https://www.gaamble.net/casino-qui-accepte-les-francais/ carte la plus haute poker jouer gratuitement a la roulette francaise: https://www.gaamble.net/jouer-gratuitement-a-la-roulette-francaise/ demo roulette gratuite bonus de bienvenue casino en ligne: https://www.gaamble.net/bonus-de-bienvenue-casino-en-ligne/ jeux aviator casino jeux du
poulet casino: https://www.gaamble.net/jeux-du-poulet-casino/ casino machine a sous avec bonus jeux
gratuit high 5 casino: https://www.gaamble.net/jeux-gratuit-high-5-casino/ jouer au casino gratuit sans telechargement jeu
chicken casino: https://www.gaamble.net/jeu-chicken-casino/ roulette live argent reel jeu roulette en ligne gratuit: https://www.gaamble.net/jeu-roulette-en-ligne-gratuit/ astuce pour gagner
a la roulette au casino casino paysafecard france: https://www.gaamble.net/casino-paysafecard-france/ combinaison de carte poker meilleurs casino
en ligne quebec: https://www.gaamble.net/meilleurs-casino-en-ligne-quebec/ casino en ligne jeu demo
roulette live: https://www.gaamble.net/demo-roulette-live/ a quoi jouer au casino casino machine a sous avec
un bras dessus: https://www.gaamble.net/casino-machine-a-sous-avec-un-bras-dessus/ bonus anniversaire casino casino jeux gratuits 500 jeux: https://www.gaamble.net/casino-jeux-gratuits-500-jeux/ casino en ligne de confiance liste
jeux casino: https://www.gaamble.net/liste-jeux-casino/ casino en ligne virement interac casino meilleur moyen de gagner: https://www.gaamble.net/casino-meilleur-moyen-de-gagner/ poker 2 cartes jeux de casino zorro gratuit: https://www.gaamble.net/jeux-de-casino-zorro-gratuit/ casino en ligne top game jouer au casino roulette: https://www.gaamble.net/jouer-au-casino-roulette/ astuce blackjack en ligne ordre poker cartes: https://www.gaamble.net/ordre-poker-cartes/ blackjack gratuit telecharger
Citat
 
 
#60 퍼스트카지노 06:20 24-11-2022
https://main7.net/ 카지노사이트
https://main7.net/baca/ 바카라사이트
https://main7.net/coin/ 코인카지노
https://main7.net/first/ 퍼스트카지노
https://main7.net/crazy/ 크레이지슬롯
https://main7.net/yes/ 샌즈카지노
https://main7.net/obama/ FM카지노
https://main7.net/theking/ 메리트카지노
https://main7.net/thenine/ 파라오카지노
https://main7.net/woori/ 우리카지노
https://main7.net/%ec%83%8c%ec%a6%88%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8/ 샌즈카지노
https://main7.net/%ec%b9%b4%ec%a7%80%eb%85%b8%ec%82%ac%ec%9d%b4%ed%8a%b8%ec%b6%94%ec%b2%9c/ 카지노사이트추천
https://main7.net/aria/ 아리아카지노
Citat
 
 
#59 카지노 06:19 24-11-2022
https://8mod.net/ 카지노사이트
https://8mod.net/baccaratsite/ 바카라사이트
https://8mod.net/ 온라인카지노
https://8mod.net/woori/ 우리카지노
https://8mod.net/slot-real/ 슬롯머신사이트
https://8mod.net/totosite/ 토토사이트
https://8mod.net/pharaoh/ 파라오카지노
https://8mod.net/first/ 퍼스트카지노
https://8mod.net/merit/ 메리트카지노
https://8mod.net/ 카지노
https://8mod.net/ 라이브카지노
https://8mod.net/totosite/ 스포츠토토사이트
https://8mod.net/first/ F1카지노
https://8mod.net/first/ 개츠비카지노
https://8mod.net/merit/ 더킹카지노
https://8mod.net/pharaoh/ 홀덤사이트
https://8mod.net/pharaoh/ 포커사이트
https://8mod.net/pharaoh/ IDN포커
https://8mod.net/pharaoh/ 온라인홀덤
https://8mod.net/pharaoh/ 온라인포
Citat
 
 
#58 truck parts 21:25 22-11-2022
Your style is unique compared to other folks I've read stuff from.

Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this
blog.

My web site :: truck parts: https://pianopracticewiki.com/index.php/Sell_Your_Junk_Car_Online
Citat
 
 
#57 spare parts 22:20 21-11-2022
We are a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

Your site provided us with valuable information to work on. You have performed an impressive activity and our entire community can be thankful to you.my web page :: spare parts: https://linguabank.org/index.php/Types_Of_Auto_Recycling
Citat
 
 
#56 online stores 22:06 21-11-2022
I have been checking out a few of your stories and i
can state clever stuff. I will surely bookmark your website.


Feel free to visit my blog post: online stores: https://dekatrian.com/index.php/Cheap_Car_Insurance_For_Women_-_3_Tips_To_Help_You_Find_Yours
Citat
 
 
#55 파워볼게임 09:47 21-11-2022
The wining numbers for the $270 million Powerball lotterry jackpot on Wednesday,
Sept. 24, 2022, will be drawn tonight.

my website ... 파워볼게임: https://bit.ly/3zT2kRj
Citat
 
 
#54 https://unsplash.com 10:44 17-11-2022
I saw starting a podcast [https://unsplash.com: https://unsplash.com/@liulofm] lot
of website but I believe this one holds something extra
in it.
Citat
 
 
#53 kembarjitu 23:42 09-11-2022
Leeds United's week hаs been all about responding tߋ the departure of ɑ
27-goal striker.
А thіrd win iin thгee games, this tіme against Nottingham Forest, ᴡas no bad way
to go аbout it.
Aѕ they chase a replacement, ɑ soluyion mɑy have emerged.
Kemar Roofe put Leecs ahead ѡith а leaping header,
firing home to cast аsiԀe memories oof Chris Wood ɑmong
the 1,993 awаy fans.
By thhe tіme Gianni Alioski struck іn the second, it had become clear Nottingham Forest weгe not ցoing to ansԝer thе questions
Leeds weгe posing.  


Leeds United'ѕ Kemar Roofe celebrates һis goal witһ Gianni Alioski at the
City Ground


Roofe rose ɑbove the Nottingham Forest defence
tօ head home tһе opening goal of the game
Citat
 
 
#52 FIFA World Cup 23:14 07-11-2022
excellent post, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of this sector do not realize this.
You must proceed your writing. I am confident, you've a huge readers' base already!
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 209 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?