Odgovor OPS:

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUENJE V GIBANJU OPS Osve?eni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.Varuhinja ?lovekovih pravic

Ga. Vlasta Nussdorfer

Dunajska cesta 56

1000 LJUBLJANA

Datum: 20.10.2015

Zadeva: Vae pojasnilo glede krenja 1. odstavka 9. ?lena Konvencije o otrokovih pravicah OZN z dne 14.10. 2015 - ODGOVOR


Pozdravljeni!

Z vao razlago o tem, da s tem, ko odlo?ajo o odvzemu otroka kar Centri za socialno delo, ni krena Konvencija o otrokovih pravicah Organizacije zdruenih narodov (v nadaljevanju KOP), in sicer v 1. odstavku 9. ?lena, nikakor ne moremo soglaati. Ravno nasprotno, ne moremo verjeti vai lahkotnosti spreminjanja vsebine tako pomembnega pravnega akta, kar bo moralo rezultirati z nao prijavo na Organizacijo zdruenih narodov ter na pristojne institucije EU. Kar tako hokus pokus in gre mnoi?no krenje otrokovih pravic pod preprogo pa? ne bo lo.

In vpraanje za vas, ali boste glede na to, da ste zapisali v zaklju?ku, poleg tega, da boste obvestili druge organe in nevladne organizacije, da imajo v uporabi nepravilno prevedeno KOP, izvzeli iz vseh knjinic po Sloveniji in iz pravnih fakultet vse knjige, v katerih je objavljena "napa?na" KOP, da ne bodo ljudje zavedeni in tudentke ter tudentje ne bodo u?eni krive vere? Prav neverjetno je, da ste vsi, ki ste zadoleni za delo v skladu z Ustavo RS, zakoni in mednarodnimi pravnimi akti, ele na nao intervencijo vzeli v roke KOP in ste po vseh e izvedenih mnogih postopkih CSD v kodo otrok, saj se v pritobenih postopkih o?itno ni nih?e skliceval na "napa?no" KOP, da bi "napako" organi odkrili e prej. Neverjetno je, da se 15 let ni nih?e od zastopnikov ali odvetnikov ni skliceval zaradi odvzema otroka na "napa?no" preveden 1. odstavek 9. ?lena KOP, ko bi zaradi neizvedenega sodnega postopka ali sodnega nadzora zahteval otroka nazaj.

V potrditev tega, kar navajamo, si v nadaljevanju poglejte nekaj tudi novejih izdaj literature (knjig), v katerih je objavljena "napa?na" KOP, ko ste pri knjigi, ki je izla lani 2014, dali gospa Vlasta Nussdorfer celo spremno besedo z vsemi lepore?ji o oh in sploh skrbno varovanih otrokovih pravicah.

e ena knjiga, ki jo uporablja tiso?e ljudi:

Kaj je prav torej, va "sodni pridrek" ali to kar pie v rde?em okvir?ku???

Izvolite pogledati e eno noveje delo:


Kako je mogo?e, da so razli?ni strokovnjaki prevajali tekst KOP in vsi prevedli narobe?

Prav neverjetna je vaa razlaga, ?e jo pogledamo v lu?i odlo?anja o premi?nem ali nepremi?nem premoenju, ko samo sodni organi lahko odlo?ajo, ali bodo rubeniki izvrili izvrbo na predmete kot so npr. avtomobil, stroji, pohitvo ali nepremi?nine. Kako je mogo?e, da je v tej dravi povsem odpovedala zdrava pamet, ko o rubeu na materialne stvari odlo?a zgolj in samo pristojno sodi?e v postopkih, v katerih pritoba do vrhovnega sodi?a zadri izvrbo.

Ko je vpraanje otrok in njihovih pravic, varovanih v vseh monih pravnih aktih, ki niso objekt rubea, stvar, ampak so subjekt, ?lovek, krhko nebogljeno duhovno bitje, ki bi moral uivati najvijo pravno za?ito, pa o odvzemu od starev in celo rubeu odlo?ajo niji uradniki na Centrih za socialno delo brez sodnega postopka in nadzora??? Je mar ?lovek, otrok, v Sloveniji manj vreden kot katerakoli stvar, ki je lahko predmet rubea, naprimer en star izrabljen avto, stol ali omara??? Kdo je v tej dravi nor, bo pa? moral oceniti nekdo, ki je pri zdravi pameti, a bojimo se, glede na va odziv, da takih predstavnikov drave v Sloveniji ni.

O?itno ste pri hitenju pomiritve strasti slovenske javnosti premalo premislili in se prenaglili pri izdelavi obirnega pojasnila v zvezi s tem kandalom mednarodnih razsenosti. Sploh ne dri namre? vaa trditev, da gre za napa?en prevod dela 1. odstavka 9. ?lena KOP, citiramo: "Na nepravilen prevod anglekega besedila KOP v 9. ?lenu je leta 1998 dravni zbor opozorila vlada, ki je ugotovila, da prevod konvencije verjetno ni temeljil na anglekem izvirniku. Zato je bilo besedilo v 9. ?lenu "subject to judicial review" napa?no prevedeno v "v sodnem postopku" namesto pravilno "s pridrkom sodne presoje"."

Izvirnik, ki je objavljen na spletnih straneh OZN, se v tem delu glasi tako:

"Article 9

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child's place of residence."

Pravzaprav je celo lahko bilo prevedeno narobe, a ne toliko, da bi spremenilo dejstvo, da mora, preden drava otroka odvzame, speljati vse postopke v skladu z veljavno zakonodajo pod sodnim nadzorom. Ker povsem natan?en prevod besed "subject to judicial review" je ravno ta, da se predmetno zadevo obravnava pod sodnim nadzorom. Vaa trditev oziroma tistega, ki je trdil, da gre za napa?en prevod v "sodnem postopku" napa?en in je prevedel v " s pridrkom sodne presoje", pa je res pika na delovanje vseh vas, odgovornih tudi za pravilnost prevodov mednarodnih zavezujo?ih pogodb.

V potrditev te nae neizpodbitne trditve citiramo e prevod KOP v tem delu sosednje drave Hrvake, kjer o?itno imajo strokovnjake za prevajanje iz anglekega v hrvaki jezik. So tudi oni prevedli napak?

"?lanak 9.
1. Drave stranke osigurat ?e da se dijete ne odvaja od svojih roditelja protiv njihove volje, osim kada nadlene vlasti pod sudbenim nadzorom odlu?e, u skladu s vae?im zakonima i postupcima, da je odvajanje potrebno radi dobrobiti djeteta. Takva odluka moe biti naro?ito potrebna u posebnim slu?ajevima, kao to su zloporaba roditeljskog poloaja ili zanemarivanje djeteta, ili pak kad roditelji ive odvojeno, a mora se donijeti odluka o mjestu djetetova prebivalita."


Upamo, da slovenski prevod ni potreben ali pa? samo pod?rtani del: "pod sodnim nadzorom odlo?ijio"

Vae e kar neverjetno sprenevedanje s sklicevanjem na "napa?en" prevod KOP sega e dlje, ?e pogledamo, kaj pravi Slovar slovenskega knjinega jezika za besedo "pridrek":

"prid?ek -ka m (r?) 1. kar izraa (delno) omejitev soglaanja s ?im: imeti pridrke; glede tega je izrazil, izrekel, povedal svoje pridrke; pridrki glede njegovih pogledov / ni?esar ne sklene brez pridrkov omejitev / s predlogom so se strinjali brez pridrka popolnoma; ekspr. on je brez pridrkov najbolji igralec gotovo; priznali so ga za vodjo, vendar s pridrkom, da se premalo zaveda svojih dolnosti; poro?ilo so sprejeli s pridrki niso popolnoma soglaali, bili zadovoljni z njim 2. jur. zagotovljena pravica zlasti pri dogovoru, pogodbi: navesti v pogodbi pridrke; pridrek dosmrtnega uitka / prodaja s pridrkom prodaja, pri kateri je z dogovorom omejena kup?eva pravica"

Tudi ?e bi dral va izgovor napa?nega prevoda, sodni pridrek, bi to v praksi pomenilo, da se otroka ne more odvzeti starem, dokler sodi?e ne oceni in sprosti pridrek, ker ga pri tako pomembni zadevi kot je odvzem otroka biolokim starem apriori po KOP mora imeti.

Va e kar cinizem, da si pomagate s takimi triki, je res vsega obsojanja vreden, da argumentirate eklatantno mnoi?no krenje KOP s tako trhlimi protiargumenti, ko trdite, da tak sodni pridrek pomeni, da se lahko stari na odlo?itev upravnega podorgana, kar je CSD, pa? pritoijo in je zato postopek CSD povsem v skladu s 1. odstavkom 9.?lena KOP in si to tako drznete e zapisati z odebeljenim naslovom na vai spletni strani. To meji na dravni kriminal, ki ga je treba preganjati po uradni dolnosti. Ta vaa sprevrena logika pomeni, da CSD izvri rube otroka kar v oli, stari pa imajo potem monost pritobe na viji upravni organ Ministrstvo za delo, druino, socialne zadeve ter enake monosti, kar se je v konkretnem primeru druine Horvat in Kav?i? tudi zgodilo. Izvolite tole prebrati, vi, ki so vas polna usta skrbi za otroke.

Tudi o tem postopku druine ste bili obve?eni pred kaknim mesecem dni pa vas ni zanimalo kakni so zavezujo?i roki organov in ali se spotujejo.

To so vai "sodni pridrki", ki so po vae v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah Organizacije zdruenih narodov. Da brez kakrnegakoli sodnega nadzora, sodnega postopka, kar je edino logi?no, nek strokovni sodelavec na CSD da ugrabiti otroka in ga ne da bi o tem tehtalo sodi?e namesti v sporno rejniko druino, v 30 km oddaljen drugi kraj, ga iztrga od starev, od sestre, od vrstnikov na dvori?u blokovskega naselja, od ljube?e babice in od vrstnikov v oli, ko se je ravnokar prilagodil na razmere in vrstnike v 1. razredu osnovne ole.

Tako se naredi otroku nepopravljiva koda, stari se pritoijo, celo preko odvetnika takoj in nadrejeni organ CSD o tej pritobi ne odlo?i od 24.04.2015 do danes, ko smo 20.10.2015. Otrok je e ve? kot pol leta v rejnitvu, kjer ne eli biti, kjer se ne po?uti dobro, zato joka, si grize nohte in ho?e v objem mamice in o?eta. Med drugim ga v novi druini, kamor je odel pod prisilo, proti volji starev in njega samega, silijo, da gospe rejnici in njenemu partnerju govori o?e in mamica.

Bi bili zadovoljni s svojo obupno sprevreno razlago, ?e bi se vam oziroma vaemu otroku zgodilo kaj takega? Ni pomembno, ko gre za otroke drugih, e posebej tistih, ki jih je pohlep raub kapitalisti?nih boljevisti?nih elit potisnil na obrobje nae vse bolj razkrojene drube.

In znova naj ponovimo, vaa logika je katastrofalna in povsem nevredna tega, kaken imate naziv in kar govorite, da se zavzemate za pravice otrok, ki so najbolj ranljiva skupina vseh ?lovekih skupnosti na tem svetu. Najprej se otroku naredi koda, potem se pa lahko stari pritoijo in se pritoujejo vse do Ustavnega in celo Evropskega sodi?a za ?lovekove pravice. Se kdaj zgodi, da nam najprej rubenik zarubi doma predmete, avto ali hio, potem nas pa napoti, naj se pritoimo na za to pristojen organ oziroma sodi?e?! Ne gre tako, celo ne, ko gre za stvari, materialne dobrine. Tudi to, da se nekomu odvzame prostost, izda sodno odredbo preiskovalni sodnik, razen, ?e se ne sme odlaati in to zaradi tega, da storilec ne bi pobegnil, izvede prijetje osumljenca takoj, a se ve, kakni so potem postopki.

Vai morebitni izgovori, da gre lahko za urgentne posege CSD, vam vnaprej povemo, da bi se morale zgoditi pod nadzorom sodi?a in sicer z izdajo za?asne odredbe, da se otroka izvzame iz zanj morebiti nevarnega okolja, nakar se ga namesti v krizni center za otroke, ki jih Slovenija ima, nakar pa bi morali ste?i dovolj hitri postopki na sodi?u, da bi sodi?e pretehtalo, ali je predlog CSD za odvzem utemeljen, sodi?e bi lahko pridobilo izvedenska mnenja strokovnjakov razli?nih podro?ij in zaslialo vse zainteresirane v takem postopku in seveda bi moralo pretehtati, kam otroka namestiti, da bo to res v njegovo najve?jo korist. Namre? skrbniki in vzgojitelji so lahko tudi stari stari in kdo od sorodnikov, na katerega je otrok navezan. ?e nadzora sodi?a ni in ni opisanega postopka, ko lahko stare in otroka kdo strokovno zastopa pred sodi?em in se o vseh okoli?inah vklju?no z otrokom stranke v postopku ne morejo izjasniti, to pomeni hudo kritev Ustave RS in temeljnih ?lovekovih pravic in zaradi tega se lahko dogajajo tudi hude zlorabe zaradi monosti subjektivnih odlo?itev strokovnih sodelavcev na CSD.

Vae docela premalo premiljeno razlago, da bi prikrili hudo kritev tako pomemnbne mednarodne pogodbe kot je KOP, docela izpodbije e ena mednarodna pogodba in sicer Konvencija o uresni?evanju otrokovih pravic OZN, ki jo je sprejel Dravni zbor RS brez kakrnegakoli pridrka, in je objavljena na spletni strani Varuha ?lovekovih pravic. Naj vam citiramo samo nekaj ?lenov, ki v popolnosti pojasnijo, zakaj se mora e pred odvzemom otroka starem ali drugim zakonitim skrbnikom vklju?iti v postopek oz. nadzor postopkov drugih upravnih organov sodi?e.

"5. ?len - Druge mone procesne pravice
Pogodbenice prou?ijo monost, da otrokom priznajo dodatne procesne pravice v zvezi s postopki pred pravosodnimi organi, ki jih zadevajo, predvsem:
a) pravico zaprositi za pomo? ustrezno osebo, po lastni izbiri, da jim pomagajo izraziti njihovo mnenje;
b) pravico, da sami ali prek drugih oseb ali organov zaprosijo za imenovanje posebnega zastopnika, v ustreznih primerih odvetnika;
c) pravico do imenovanja svojega zastopnika;
d) pravico do uresni?evanja nekaterih ali vseh pravic strank v taknih postopkih.

B. Vloga pravosodnih organov
6. ?len - Postopek sprejemanja odlo?itev
V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi pred sprejemom odlo?itve:
a) prou?ijo, ali imajo na voljo dovolj informacij, da sprejmejo odlo?itev v korist otroka, in po potrebi pridobijo dodatne informacije, zlasti od nosilcev starevske odgovornosti;
b) kadar se za otroka po notranjem pravu teje, da ima zadostno stopnjo razumevanja:
zagotovijo, da je otrok dobil vse ustrezne informacije;
se sami ali prek drugih oseb ali organov posvetujejo z otrokom osebno v ustreznih primerih, ?e je treba zasebno, na na?in, ki ustreza njegovi stopnji razumevanja, razen ?e to ne bi bilo o?itno v nasprotju z njegovimi koristmi;
omogo?ijo otroku, da izrazi svoje mnenje;
c) ustrezno upotevajo izraeno otrokovo mnenje.

7. ?len - Dolnost hitrega ukrepanja
V postopkih, ki zadevajo otroka, pravosodni organi ukrepajo hitro, da se izognejo nepotrebnim zamudam. Na voljo so jim postopki, ki zagotavljajo hitro izvrevanje njihovih odlo?itev. V nujnih primerih so pravosodni organi poobla?eni, da sprejmejo takoj izvrljive odlo?itve, kadar je to primerno."


Pojasnimo pa lahko tudi, zakaj je po naem mnenju do tega, da CSD-ji pobirajo uboge otroke ubogim starem iz nijega, drugorazrednega sloja nae drube kot po teko?em traku, sploh prilo. Kot ste sami navedli, je Slovenija z aktom O SPREMEMBI AKTA O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA GLEDE KONVENCIJ ORGANIZACIJE ZDRUENIH NARODOV IN KONVENCIJ, SPREJETIH V MEDNARODNI AGENCIJI ZA ATOMSKO ENERGIJO (MNKOZN-A), objavljenim v Uradnem listu mednarodne pogodbe 5/99 umaknila pridrek, ki ga je uveljavljala ob sprejemu akta o notifikaciji nasledstva glede Konvencije OZN leta 1992 (Ur. list t. RS 35/92), ki se je v delu, ki ga obravnavamo, glasil:

Republika Slovenija daje ob deponiranju notifikacije o sukcesiji naslednjo izjavo: Republika Slovenija trenutno ne more sprejeti 1. to?ke 9. ?lena konvencije, ker veljavna zakonodaja Republike Slovenije dolo?a, da pristojni organi (centri za socialno delo) lahko odlo?ijo o odvzemu pravice starev do varstva in vzgoje otroka brez poprejnjega sodnega vpogleda.

Najbr je bila RS ?ez nekaj ?asa opozorjena, da ni monega nobenega takega zadrka zaradi neprilagojene zakonodaje iz totalitarnega komunisti?nega reima, ki je neskladna s KOP, in je morala drava tak pridrek umakniti ter je morala po Konvenciji o uresni?evanju otrokovih pravic prilagoditi podrejeno zakonodajo, kar je edino logi?no in razumljivo. Ker pa se je v letih, ko smo v Sloveniji e dodobra okusili sadove tranzicije (leto 1998, 1999, 2000), med katerimi so bile vse bolj prisotne nara?ajo?e socialne razlike zaradi mnogih propadlih podjetij, ko so se dogajale divje privatizacije in so mnogi ljudje izgubili zaposlitve, pa je to mo?no vplivalo tudi na bolj mnoi?en razkroj in razpad druin. Sodi?a pa niso zmogla opraviti vsega tega dela, ker so bila prezasedena z drugimi zadevami in v velikih sodnih zaostankih. Tako so se morali odgovorni dogovoriti, da so predali odlo?anje o tem pomembnem pravnem vpraanju kar Centrom za socialno delo, kar pa je v neskladju s tem kar so organi vnesli, kot pridrek v prvi motifikaciji, ko so priznali, da ne morejo izvajati teh postopkov brez poprejnjega sodnega vpogleda. No tudi tukaj je bil prevod zavajajo?.

Najlaji obvod KOP so naredili tako, da so sicer opustili pridrek v smislu poprejnjega "sodnega vpogleda", a so uvedli novega z enako teo po interpretaciji kreatorjev te prevare, ki je objavljen v istem aktu, objavljenim v Uradnem listu RS - mednarodne pogodbe 5/99.

" v Konvenciji Zdruenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ Mednarodne pogodbe, t. 15/90) v prevodu v slovenski jezik v prvem odstavku 9. ?lena besede v sodnem postopku nadomestijo z besedami s pridrkom sodne presoje.

O?itno pa ste dolo?eni med sabo dogovorjeni, da se ta "pridrek sodne presoje" razlaga v primeru spora tako, da to pomeni monost uporabe pravnega sredstva, pritoevanja, ko je akt odvzema otroka e izveden in ne pred tem, ko e te?e postopek in bi ga moralo v postopku nadzirati sodi?e, kot to brez najmanjega dvoma zahteva Konvencija o otrokovih pravicah v svojem izvirnem anglekem besedilu Organizacije zdruenih narodov.

S tem smo nao zahtevo za takojnjo ustavitev inkriminiranih postopkov Centrov za socialno delo, ki NISO V SKLADU S KOP, dodatno utemeljili. e naprej zahtevamo, da pristojno Ministrstvo za delo, druino, socialne zadeve in enake monosti takoj razveljavi nelegitimne in neustavne odlo?be in odlo?be, ki so v nasprotju z 1. odstavkom 9. ?lena KOP (celo za?asne), katere so bile podlaga za odvzem otrok, da se ne bo nadaljevala e huja nepopravljiva koda otrokom in starem.

Spraujemo pa tudi, kdo bo sprejel odgovornost za to neverjetno sistemati?no kritev otrokovih pravic ter enega najvijih pravnih aktov Sveta? Va odgovor je zavajujo? in manipulativni pamflet, ki ga je sicer spisal va namestnik g. Dol?i?, kar pa zadeva vao objektivno odgovornost, saj ste v popolnosti odgovorni za delo svojih podrejenih sodelavcev, zato od vas zahtevamo, da podate nepreklicno odstopno izjavo z mesta Varuha ?lovekovih pravic v RS.

kodo bo treba popraviti ali vsaj narediti vse, da se jo vsaj poskua popraviti kolikor je to mogo?e. Tako kot se je ravnalo v primeru "izbrisanih", saj so bili tudi otroci z enostranskim aktom nepristojnega upravnega organa "izbrisani" iz svojih stalnih bivali? kar fizi?no in to mnogi na silo z izvrbo kot bi bili nekakni uporabni predmeti, ki se jih lahko proda na drabi. So mar otroci lahko objekt ali predmet rubea, ko o tem odlo?a strokovni delavec Centra za socialno delo, ki sam nima urejenih vseh stvari v svoji glavi ne da bi imel nad sabo sprotni nadzor sodi?a???

Otroci vas gledajo, ali tudi delate, kar na veliko govorite

Za va hiter in prijazen odziv ter predvsem za takojnje ukrepanje za dobro otrok in njihovih starev se vnaprej zahvaljujemo in vas pozdravljamo!

Zdruenje v Gibanju OPS - Osve?eni Prebivalci Slovenije

Ladislav Troha, predsednik

Dostavljeno v urepanje:

Vse poslanske skupine v DZ - predstavniki ljudsva v RS
Predsednik Republike Slovenije, g. Borut Pahor
Predsednik Vlade RS, g. Miro Cerar
Predsednik DZ RS, Milan Brglez
Predsednik Ustavnega sodi?a v RS, g. Miroslav Mozeti?
Predsednik Vrhovnega dravnega toilstva RS, gospod Zvonko Fier
Predsednik Vrhovnega sodi?a RS, g. Branko Maslea
Osrednji mediji v RS

 

Komentarjev 

 
#11 makulatura-sp.ru 00:32 25-10-2022
makulatura-sp.ru: https://makulatura-sp.ru/
Citat
 
 
#10 Дом дракона 04:46 29-09-2022
Дом дракона: https://radioserial.ru/ Дом Дракона
Citat
 
 
#9 more 22:13 21-09-2022
more: http://images.google.lk/url?q=http://br.filmtvdir.com/ Url
Citat
 
 
#8 site 20:58 21-09-2022
site: http://images.google.ae/url?q=http://br.filmtvdir.com/ Link
Citat
 
 
#7 url 22:38 20-09-2022
url: https://is.gd/Amntyu More
Citat
 
 
#6 serial 17:24 19-09-2022
serial: http://serial.watch-watch-watch.store/episode-watch-online/criminal-uk-episode-15-watch-online.html
Citat
 
 
#5 Онлайн фильмы 13:52 19-09-2022
Смотреть бесплатно. Видео: Драма,
Криминал, Триллер.. По ссылке Онлайн фильмы: https://bit.ly/3UaBmgo.

Видео: Боевик, Драма, История, Испания, 2022, ColdFilm.
Citat
 
 
#4 Семейная психология 11:37 14-09-2022
Семейная психология: http://kremlin-team.ru/
Философия Психологии
Citat
 
 
#3 Психофизиология 11:31 14-09-2022
Психофизиология : http://mgfmail.ru/
Дифференциальна я Психология
Citat
 
 
#2 Смотреть тут 11:22 14-09-2022
Фильмы, сериалы, мультфильмы онлайн.
Буду смотреть.. Здесь Смотреть тут: http://thdv.ru.
Фильмы 2022 смотреть онлайн в хорошем качестве.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 211 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?