Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

 

Spoštovani starši šoloobveznih otrok!

Zašto bi bilo jednostavno, kad može biti komplikovano (prevod: Zakaj bi bilo enostavno, če je lahko komplicirano?!). Seveda smo navajeni v tej državi, da se stvari, ki so nesprejemljive, zapakirajo v najlepši celofan in se tako opremljeno okrasi še z najlepšo pentljo. Seveda na račun nas, ki to financiramo.

Pojdimo lepo po vrsti in naj najprej spomnimo, kaj v zvezi s osnovnim šolanjem pravi temeljna družbena pogodba med nami državljani in državo Ustava Republike Slovenije, ki je najvišji pravni akt v hierarhiji zakonov. Nad njo so samo še mednarodni pravni akti, pakti in konvencije, h katerim smo zavezani kot država, ker se imamo za demokratično.

"57. člen

(izobrazba in šolanje)

Izobraževanje je svobodno.

Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.


Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo."

Drugi odstavek je jasen in nedvoumen, saj pravi, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Nikakor drugače se ne more razumeti dikcije tega odstavka kot tako, da se vse, kar je v zvezi z osnovnim šolanjem, ki je obvezno, financira iz javnih sredstev. Javna sredstva pa vemo, kaj so, vse, kar država in lokalne skupnosti pridobijo s pobiranjem davkov, prispevkov in na drugačne načine od državljank in državljanov predvsem.

Če bi bilo zapisano, da se osnovnošolsko izobraževanje, ki je obvezno in se financira iz javnih sredstev, razen materialnih stroškov in učnih pripomočkov oziroma, kar se predpiše z zakonom, pa bi bilo to nekaj drugega. Zdaj bodo morali odgovorni pojasniti, ali je kaj narobe z Ustavo RS ali pa jo kršijo z njej podrejenimi predpisi kot je ta člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

"83. člen

(prispevki)

Javna šola in šola s koncesijo ne more pridobivati sredstev iz prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde.

Javna šola oziroma šola s koncesijo določi prispevke za materialne stroške šole v naravi in za prehrano učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter za drugo in nadaljnje opravljanje mature.

Za učence, vajence, dijake in študente višjih šol, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov iz prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister.

Javna glasbena šola oziroma glasbena šola s koncesijo določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna skupnost.
Višino prispevkov določi šola v soglasju s šolsko upravo."

Lahko bi v Ustavi RS pisalo, da se osnovno šolanje financira iz javnih sredstev, razen zadev, ki jih določi minister za šolstvo s svojimi merili in standardi oziroma z zakonom. 

Kot rečeno, noben nižji pravni akt ne more presegati tega, kar je določeno v Ustavi RS.

Če smo starši dolžni poslati otroka v šolo, potem je popolnoma jasno, da zaradi te obveze nastanejo določeni stroški:

 

Obleka;
obutev;
šolska torba;
šolske potrebščine;
učbeniki;
delovni in navadni zvezki;
prehrana;
prevoz v šolo.

Vse to delno ali vse plačujemo starši, razen učbenikov, ki jih je možno dobiti iz učbeniškega sklada, pa še te zaloge so omejene, tako, da jih ne morejo dobiti vsi otroci.

V odgovoru v prvem odstavku so na Ministrstvu zapisali, da

"Javna šola in šola s koncesijo ne more pridobivati sredstev iz prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde."

Niso pa zapisali, katere storitve, za katere je tako določeno z zakonom, s katerim zakonom, ko ne pozabite, da noben zakon ne sme preseči določila Ustave, ki pravi, da se osnovno šolanje financira iz javnih sredstev, saj Ustava RS ne določa nobene izjeme. Ko nam bo to vsem jasno, bo razumljeno, da ne bi smeli plačati nič, kajti ne pozabite, vse, kar je "brezplačno", plačamo skozi davke in prispevke. Tako, da brezplačnega šolstva ni.

Razumemo pa, da so lahko v okviru šole organizirane tudi dejavnosti, ki niso obvezne in starši na take dejavnosti pošljemo svoje otroke ali pa ne, ko za udejstvovanje, tudi plačamo, če se nam zdi cena primerna. No, tu se postavi vprašanje, ali ne gre za zlorabo in je šola nek posrednik za pridobitno dejavnost kogarkoli, ko se igra rahlo tudi na karto, češ, če gre večina otrok, bo pa naš diskriminiran pred vrstniki, če ga ne bomo poslali na sicer prostovoljno dejavnost.

V odgovoru na naša vprašanja v prvem odsatvku tudi pravijo: "Po tem zakonu osnovna šola lahko določi prispevke le za materialne stroške šole v naravi in za prehrano učencev." Lahko določi, kako preprosto je to za nekatere. Kaj pravi Ustava, kaj lahko šola določi plačevanje iz zasebnih sredstev staršev? Nič!!!  Znova poudarjamo, če je šola v naravi v letnem programu in je del obveznega programa, zato si nihče ne more in ne sme umisliti, da smo starši dolžni plačati kakršnekoli stroške. Logično je, da če moramo otroka poslati v šolo, ker je to obvezno, mu mora plačati prehrano tisti, ki zahteva, da mora biti otrok v šoli - država. Ta je zato v Ustavi tudi zapisala, to pa je v našem imenu sprejel Državni zbor - predstavniki ljudstva, da se ta t.i. prisila financira iz javnih sredstev, kar so tako in tako tudi naša sredstva.


Ker nekateri premeteni odločevalci zelo dobro vedo,

da nam staršem otroci pomenijo največ,

računajo na to, da bomo tiho, ko nam nalagajo ta in ona plačila.

Očitno jim to zelo dobro uspeva, češ, saj bodo tiho, ker gre za

njihove otroke. Naj plačajo.

V četrtem odstavku so zapisali tudi: "Šolski pripomočki in potrošni material za izvedbo pouka nekaterih predmetov (likovna umetnost, tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, itn.)  se načeloma zagotavljajo v okviru sredstev za kritje programsko odvisnih stroškov, ki se financirajo iz državnega proračuna glede na obseg dejavnosti šole oziroma v skladu s kriteriji, ki jih določi minister s sklepom. Iz tega izhaja, da je šola dolžna zagotoviti potrebne didaktične pripomočke in potrošni material, starši pa otrokom praviloma priskbijo osebne šolske potrebščine in delovna sredstva, določena z učnimi načrti za izvajanje pouka, interesnih dejavnosti in drugih oblik vgojno-izobraževalnega dela (zvezki, barve, risalni listi in drugo)."

Učni načrt je sestavni del obveznega osnovnega šolanja naših otrok, ki se financira iz javnih sredstev. Tako se, kar je v programu, tako financira, če predpišeš, da bodo otroci barvali, jim je treba barve kupiti iz javnih sredstev. Ga ni ministra niti koga drugega, ki bi si dovolil samovoljo in določil, naj starši plačajo osebne šolske potrebščine in delovna sredstva... Jasno je, da mi otroku to kupimo, čeprav nas v to ne more in ne sme nihče prisiliti, a zavoljo tega, da ne bo otroku nerodno, ker ne bi imel, kar zahtevajo imeti, to storimo. Prav pa ni, saj se osnovno obvezno šolanje financira iz javnih sredstev. Pika! V odgovoru ne omenjajo delovnih zvezkov, ki jih vsaka učiteljica, učitelj po svoje določajo, dragi so pa kot žafran. Najhuje pa je, ko na koncu nekateri ostanejo na pol neizpolnjeni.

V tem odstavku so še dodali, kar bode v oči: "Šola v okviru letnega načrta načrtuje dneve dejavnosti in predvidi potrebna sredstva za izvedbo le-teh, kot jih prejme iz državnega proračuna za kritje programsko odvisnih materialih stroškov in izvedbo ekskurzij."

Na Vrhniki so nam na prvem roditeljskem sestanku za 6. razred že sporočili, da bo za stroške naravoslovnega dne, tehniškega in kulturnega ter športnega dne treba poravnati v višini okoli 100 eur za prevoze, vstopnine in še česa. Priobčili so tudi, da so to obvezne dejavnosti, od katerih lahko otrok izostane le v primeru bolezni. Izgovorov v smislu, ne gre, ker tega ne zmoremo plačati, ni.

Pa smo znova tam, "osnovno šolanje je obvezno, financira se iz javnih sredstev"???

In še zdanji odstavek, v katerem razlagajo o nadstandardu. Vi veste, kaj je standard in kaj pomeni v obveznem šolanju nadstandard? Nekam znano zveni, ko tak izraz "nadstandard" slišimo v okviru zdravstvenih storitev. Nekako bi pričakovali, da se naši otroci šolajo v obvezni osnovi šoli po enakih visokih standardih. Res se bomo pozanimali, kaj pomeni standardno osnovno šolanje in nadstandardno osnovno šolanje, da bomo vedeli, kakšna je razlika. Sicer razložijo, da tisti, ki ne morejo plačati nekakšnega nadstandarda, jim ga šola, če se ga dogovori izvajati, mora nuditi.

Iz vsega zapisanega sledi, da se, kar se tiče plačevanja stroškov obveznega osnovnega šolanja, ki se financira iz javnih sredstev, že od nastanka te države KRŠI TEMELJNO POGODBO - USTAVO. To je nujno takoj prekiniti in zahtevati celo, da nam povrnejo vse, kar smo vplačali. Za naprej pa bi bilo pravilno, da se za osnovne stroške, ki izhajajo iz pošiljanja otrok v obvezno šolo, staršem nameni nek pavšalni znesek, po normativu, ki ga določi država, da bodo lahko kupili obleko, obutev in osebne šolske potrebščine, ki jih šola zahteva za izvedbo izobraževanja in vzgoje.

Če to ne bo tako, pa naj takoj pristopijo k spremembi Ustave RS v tem delu, ker se jo je do sedaj grobo kršilo. Do kršitve Ustave bi morala v glavah ljudi obstajati ničelna toleranca, vsako dovoljevanje kršenja vodi družbo v kaos in dovoljuje samovoljo posameznikov, ljudem pa najmanj višje nepotrebne stoške. To je primer prav tega.

O tem, kako šola vzgaja, kaj se naučijo otroci, ali postajajo zaradi te vzgoje in izobraževanja, ki je vse dražje, aktivni, čuječi, samostojni in neodvsni državljani, pa kdaj drugič. Če pogledamo stanje v naši družbi na vseh področjih, lahko mirno zaključimo že zdaj, da je naš šolski sistem najmanj slab in pisan na kožo oblastnikom, ki očitno želijo imeti v državi prestrašene, funkcionalno nepismene, apatične in neaktivne ter celo poneumljene državljanke in državljane.

Morda se boste vprašali zakaj te teme ni v medijih, niti obvestii vas ne bodo, da plačujete nekaj kar je protiustavno. Zato, ker je Gibanje v OPS v popolni medijski blokadi. Ne obstajamo.

Vse dobro želimo!

Ekipa OPS

Preberite tudi:

Vprašanja Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, katere so zakonske podlage za plačevanje osnovnega šolstva s strani staršev?