Spoštovani starši šoloobveznih otrok!

Zašto bi bilo jednostavno, kad može biti komplikovano (prevod: Zakaj bi bilo enostavno, ?e je lahko komplicirano?!). Seveda smo navajeni v tej državi, da se stvari, ki so nesprejemljive, zapakirajo v najlepši celofan in se tako opremljeno okrasi še z najlepšo pentljo. Seveda na ra?un nas, ki to financiramo.

Pojdimo lepo po vrsti in naj najprej spomnimo, kaj v zvezi s osnovnim šolanjem pravi temeljna družbena pogodba med nami državljani in državo Ustava Republike Slovenije, ki je najvišji pravni akt v hierarhiji zakonov. Nad njo so samo še mednarodni pravni akti, pakti in konvencije, h katerim smo zavezani kot država, ker se imamo za demokrati?no.

"57. ?len

(izobrazba in šolanje)

Izobraževanje je svobodno.

Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.


Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo."

Drugi odstavek je jasen in nedvoumen, saj pravi, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Nikakor druga?e se ne more razumeti dikcije tega odstavka kot tako, da se vse, kar je v zvezi z osnovnim šolanjem, ki je obvezno, financira iz javnih sredstev. Javna sredstva pa vemo, kaj so, vse, kar država in lokalne skupnosti pridobijo s pobiranjem davkov, prispevkov in na druga?ne na?ine od državljank in državljanov predvsem.

?e bi bilo zapisano, da se osnovnošolsko izobraževanje, ki je obvezno in se financira iz javnih sredstev, razen materialnih stroškov in u?nih pripomo?kov oziroma, kar se predpiše z zakonom, pa bi bilo to nekaj drugega. Zdaj bodo morali odgovorni pojasniti, ali je kaj narobe z Ustavo RS ali pa jo kršijo z njej podrejenimi predpisi kot je ta ?len Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja:

"83. ?len

(prispevki)

Javna šola in šola s koncesijo ne more pridobivati sredstev iz prispevkov u?encev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz prora?unskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako dolo?eno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde.

Javna šola oziroma šola s koncesijo dolo?i prispevke za materialne stroške šole v naravi in za prehrano u?encev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter za drugo in nadaljnje opravljanje mature.

Za u?ence, vajence, dijake in študente višjih šol, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti pla?ati prispevkov iz prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z normativi in standardi, ki jih dolo?i minister.

Javna glasbena šola oziroma glasbena šola s koncesijo dolo?i prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna skupnost.
Višino prispevkov dolo?i šola v soglasju s šolsko upravo."

Lahko bi v Ustavi RS pisalo, da se osnovno šolanje financira iz javnih sredstev, razen zadev, ki jih dolo?i minister za šolstvo s svojimi merili in standardi oziroma z zakonom. 

Kot re?eno, noben nižji pravni akt ne more presegati tega, kar je dolo?eno v Ustavi RS.

?e smo starši dolžni poslati otroka v šolo, potem je popolnoma jasno, da zaradi te obveze nastanejo dolo?eni stroški:

 

Obleka;
obutev;
šolska torba;
šolske potrebš?ine;
u?beniki;
delovni in navadni zvezki;
prehrana;
prevoz v šolo.

Vse to delno ali vse pla?ujemo starši, razen u?benikov, ki jih je možno dobiti iz u?beniškega sklada, pa še te zaloge so omejene, tako, da jih ne morejo dobiti vsi otroci.

V odgovoru v prvem odstavku so na Ministrstvu zapisali, da

"Javna šola in šola s koncesijo ne more pridobivati sredstev iz prispevkov u?encev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in odraslih, za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo iz prora?unskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako dolo?eno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde."

Niso pa zapisali, katere storitve, za katere je tako dolo?eno z zakonom, s katerim zakonom, ko ne pozabite, da noben zakon ne sme prese?i dolo?ila Ustave, ki pravi, da se osnovno šolanje financira iz javnih sredstev, saj Ustava RS ne dolo?a nobene izjeme. Ko nam bo to vsem jasno, bo razumljeno, da ne bi smeli pla?ati ni?, kajti ne pozabite, vse, kar je "brezpla?no", pla?amo skozi davke in prispevke. Tako, da brezpla?nega šolstva ni.

Razumemo pa, da so lahko v okviru šole organizirane tudi dejavnosti, ki niso obvezne in starši na take dejavnosti pošljemo svoje otroke ali pa ne, ko za udejstvovanje, tudi pla?amo, ?e se nam zdi cena primerna. No, tu se postavi vprašanje, ali ne gre za zlorabo in je šola nek posrednik za pridobitno dejavnost kogarkoli, ko se igra rahlo tudi na karto, ?eš, ?e gre ve?ina otrok, bo pa naš diskriminiran pred vrstniki, ?e ga ne bomo poslali na sicer prostovoljno dejavnost.

V odgovoru na naša vprašanja v prvem odsatvku tudi pravijo: "Po tem zakonu osnovna šola lahko dolo?i prispevke le za materialne stroške šole v naravi in za prehrano u?encev." Lahko dolo?i, kako preprosto je to za nekatere. Kaj pravi Ustava, kaj lahko šola dolo?i pla?evanje iz zasebnih sredstev staršev? Ni?!!!  Znova poudarjamo, ?e je šola v naravi v letnem programu in je del obveznega programa, zato si nih?e ne more in ne sme umisliti, da smo starši dolžni pla?ati kakršnekoli stroške. Logi?no je, da ?e moramo otroka poslati v šolo, ker je to obvezno, mu mora pla?ati prehrano tisti, ki zahteva, da mora biti otrok v šoli - država. Ta je zato v Ustavi tudi zapisala, to pa je v našem imenu sprejel Državni zbor - predstavniki ljudstva, da se ta t.i. prisila financira iz javnih sredstev, kar so tako in tako tudi naša sredstva.


Ker nekateri premeteni odlo?evalci zelo dobro vedo,

da nam staršem otroci pomenijo najve?,

ra?unajo na to, da bomo tiho, ko nam nalagajo ta in ona pla?ila.

O?itno jim to zelo dobro uspeva, ?eš, saj bodo tiho, ker gre za

njihove otroke. Naj pla?ajo.

V ?etrtem odstavku so zapisali tudi: "Šolski pripomo?ki in potrošni material za izvedbo pouka nekaterih predmetov (likovna umetnost, tehnika in tehnologija, izbirni predmeti, itn.)  se na?eloma zagotavljajo v okviru sredstev za kritje programsko odvisnih stroškov, ki se financirajo iz državnega prora?una glede na obseg dejavnosti šole oziroma v skladu s kriteriji, ki jih dolo?i minister s sklepom. Iz tega izhaja, da je šola dolžna zagotoviti potrebne didakti?ne pripomo?ke in potrošni material, starši pa otrokom praviloma priskbijo osebne šolske potrebš?ine in delovna sredstva, dolo?ena z u?nimi na?rti za izvajanje pouka, interesnih dejavnosti in drugih oblik vgojno-izobraževalnega dela (zvezki, barve, risalni listi in drugo)."

U?ni na?rt je sestavni del obveznega osnovnega šolanja naših otrok, ki se financira iz javnih sredstev. Tako se, kar je v programu, tako financira, ?e predpišeš, da bodo otroci barvali, jim je treba barve kupiti iz javnih sredstev. Ga ni ministra niti koga drugega, ki bi si dovolil samovoljo in dolo?il, naj starši pla?ajo osebne šolske potrebš?ine in delovna sredstva... Jasno je, da mi otroku to kupimo, ?eprav nas v to ne more in ne sme nih?e prisiliti, a zavoljo tega, da ne bo otroku nerodno, ker ne bi imel, kar zahtevajo imeti, to storimo. Prav pa ni, saj se osnovno obvezno šolanje financira iz javnih sredstev. Pika! V odgovoru ne omenjajo delovnih zvezkov, ki jih vsaka u?iteljica, u?itelj po svoje dolo?ajo, dragi so pa kot žafran. Najhuje pa je, ko na koncu nekateri ostanejo na pol neizpolnjeni.

V tem odstavku so še dodali, kar bode v o?i: "Šola v okviru letnega na?rta na?rtuje dneve dejavnosti in predvidi potrebna sredstva za izvedbo le-teh, kot jih prejme iz državnega prora?una za kritje programsko odvisnih materialih stroškov in izvedbo ekskurzij."

Na Vrhniki so nam na prvem roditeljskem sestanku za 6. razred že sporo?ili, da bo za stroške naravoslovnega dne, tehniškega in kulturnega ter športnega dne treba poravnati v višini okoli 100 eur za prevoze, vstopnine in še ?esa. Priob?ili so tudi, da so to obvezne dejavnosti, od katerih lahko otrok izostane le v primeru bolezni. Izgovorov v smislu, ne gre, ker tega ne zmoremo pla?ati, ni.

Pa smo znova tam, "osnovno šolanje je obvezno, financira se iz javnih sredstev"???

In še zdanji odstavek, v katerem razlagajo o nadstandardu. Vi veste, kaj je standard in kaj pomeni v obveznem šolanju nadstandard? Nekam znano zveni, ko tak izraz "nadstandard" slišimo v okviru zdravstvenih storitev. Nekako bi pri?akovali, da se naši otroci šolajo v obvezni osnovi šoli po enakih visokih standardih. Res se bomo pozanimali, kaj pomeni standardno osnovno šolanje in nadstandardno osnovno šolanje, da bomo vedeli, kakšna je razlika. Sicer razložijo, da tisti, ki ne morejo pla?ati nekakšnega nadstandarda, jim ga šola, ?e se ga dogovori izvajati, mora nuditi.

Iz vsega zapisanega sledi, da se, kar se ti?e pla?evanja stroškov obveznega osnovnega šolanja, ki se financira iz javnih sredstev, že od nastanka te države KRŠI TEMELJNO POGODBO - USTAVO. To je nujno takoj prekiniti in zahtevati celo, da nam povrnejo vse, kar smo vpla?ali. Za naprej pa bi bilo pravilno, da se za osnovne stroške, ki izhajajo iz pošiljanja otrok v obvezno šolo, staršem nameni nek pavšalni znesek, po normativu, ki ga dolo?i država, da bodo lahko kupili obleko, obutev in osebne šolske potrebš?ine, ki jih šola zahteva za izvedbo izobraževanja in vzgoje.

?e to ne bo tako, pa naj takoj pristopijo k spremembi Ustave RS v tem delu, ker se jo je do sedaj grobo kršilo. Do kršitve Ustave bi morala v glavah ljudi obstajati ni?elna toleranca, vsako dovoljevanje kršenja vodi družbo v kaos in dovoljuje samovoljo posameznikov, ljudem pa najmanj višje nepotrebne stoške. To je primer prav tega.

O tem, kako šola vzgaja, kaj se nau?ijo otroci, ali postajajo zaradi te vzgoje in izobraževanja, ki je vse dražje, aktivni, ?uje?i, samostojni in neodvsni državljani, pa kdaj drugi?. ?e pogledamo stanje v naši družbi na vseh podro?jih, lahko mirno zaklju?imo že zdaj, da je naš šolski sistem najmanj slab in pisan na kožo oblastnikom, ki o?itno želijo imeti v državi prestrašene, funkcionalno nepismene, apati?ne in neaktivne ter celo poneumljene državljanke in državljane.

Morda se boste vprašali zakaj te teme ni v medijih, niti obvestii vas ne bodo, da pla?ujete nekaj kar je protiustavno. Zato, ker je Gibanje v OPS v popolni medijski blokadi. Ne obstajamo.

Vse dobro želimo!

Ekipa OPS

Preberite tudi:

Vprašanja Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, katere so zakonske podlage za pla?evanje osnovnega šolstva s strani staršev? 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 198 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?