logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

 

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveš?eni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 VRHNIKA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Telefon: 031-274-419

Radio televizija Slovenije
Vodstvo
Kolodvorska ulica 2
1000 LJUBLJANAZadeva: Obljuba glavne odgovorne urednice iz lanskega leta za odprtje medijskega prostora na RTV SLO -  ponovna zahteva s peticijo 461 elektronskih podpisov ter 377 fizi?nih podpisov podpore državljank in državljanov, ki pa se še zbirajo.


Spoštovano vodstvo RTV SLOVENIJA!

Po 14 dnevnem protestu lanskega leta nam je bilo na sestanku s strani gospe Ksenije Hrovat Petrov?i? zagotovljeno, da bo na TV Slovenija odprla medijski prostor tudi za civilne iniciative in druge, ki imamo kaj povedati o stanju v državi, vzrokih za nezavidljivo stanje in o možnih rešitvah, ki jih predlagamo državljanke in državljani, civilne organizacije, neparlamentarne stranke in drugi, ki bivamo in delamo v Sloveniji in izven nje, pa nismo v levem ali desnem politi?nem taboru.

Dane besede pred našo kamero ni uresni?ila, kar je svojevrsten škandal, da ?lovek na tako pomembni funkciji v nacionalnem mediju zavaja oziroma laže. Pri?akujemo, da boste ta zdrs vaše kolegice in sodelavke popravili najkasneje v 15-ih dneh, ki vam jih dajemo na voljo, da nas povabite na sestanek, da vam predstavimo naše predloge, kako si predstavljamo odprtje medijskega prostora na tudi naši RTV SLO na stežaj.

V opozorilo in širjenje vašega, o?itno žal premalo razširjenega razumevanja, kaj zahtevamo, ker zahtevamo nekaj, kar bi moralo biti samoumevno od leta 1990, ko smo se Slovenci odlo?ili za samostojno demokrati?no državo in je bila za to podlaga potem tudi v Državnem zboru sprejeta nova Ustava, ki zagotavlja pošteno in korektno ter svobodno delovanje medijev ter korektno nepristransko dostopanje vseh do informacij javnega zna?aja, vas vabimo, da preberete to zanimivo pisanje znanega strokovnjaka s podro?ja ustavnega prava:

"Ravnodušen ali celo negativen odnos do pomena medijev za družbeno življenje obi?ajno vodi do vsesplošnega javnega ob?utka frustracije in alienacije. Slednje se najpogosteje dogaja v okoliš?inah nedemokrati?ne družbene ureditve, kjer so mediji obi?ajno sredstvo v rokah vladajo?ega sloja za izvajanje politi?ne propagande, izkrivljanje resni?ne podobe družbene dejanskosti in poneverjanje resni?nosti (Jakubowicz, 1999)

In ?e ideja samoizpopolnitve in samouresni?itve, kot argument v podporo svobodi izražanja, poudarja pomen svobode izražanja in svobode medijev za posameznikov osebnostni razvoj in družbeno samouresni?itev (Arendt, 1996: 82), se je na drugi strani potrebno zavedati, da razkorak med prikazovanjem resni?nosti s strani medijev in med resni?nostjo samo, kakor jo percipirajo in doživljajo ljudje, negativno vpliva na ob?utek osebnega dostojanstva, saj kontinuirano sprejemanje informacij, za katere ljudje vedo, da so napa?ne, predstavlja žalitev posameznikove inteligence. Ta tenzija se še stopnjuje, kadar so ljudje primorani delovati na temelju napa?nih informacij. Ljudje v tem primeru svoja dejanja ob?utijo kot nesmiselna, njihov ob?utek frustracije se stopnjuje, samospoštovanje pa se še naprej manjša.

Tudi to je bila ena izmed zna?ilnosti komunisti?nega sistema, v katerem je vladajo?i družbeni sloj medije uporabljal z namenom inkorporacije novih vrednot, idej in verovanja, ne pa kot sredstvo, s pomo?jo katerega bi se na insitucionaliziran na?in odražale obstoje?e družbene vrednote. V borbi za demokratizacijo družbenega življenja in za svobodo medijev je »resnica« postala ena izmed osrednjih vrednot in idealov.

»Pripovedovanje resnice z govorom in pisanjem predstavlja imperativ za razvoj družbene zavesti in za ohranitev. Ob tem, ko mediji omogo?ajo posredovanje idej, informacij in podob (komunikacijo) o dolo?enem življenjskem okolju in v njem žive?ih posameznikih, mediji hkrati projecirajo podobe drugih ljudi in njihovih življenjskih skupnosti (Cohen, Kennedy, 2000: 249). Avtorja v nadaljevanju pojasnjujeta, da morajo mediji omenjeno nalogo izvajati »without providing undue offence and provocation to the odler generation's values and religious persuasions.«  nacionalne identitete. Da bi lahko zgradili boljšo prihodnost, moramo biti seznanjeni z resnico tega ?asa.«

Socialni, politi?ni in kulturni pluralizem, prav tako tudi pluralnost svetovnih nazorov, predstavljajo temelje demokrati?ne družbe, zato mora biti v družbi omogo?ena svobodna komunikacija in zagotovljeno izražanje najrazli?nejših idej. Do tega je pripeljal proces t.i. »socializacije medijev«. Mediji morajo služiti celotni družbi in delovati pod njenim nadzorom. Ob pravici do komuniciranja je bilo ljudem seveda potrebno zagotoviti tudi dostop do medijev, kar je terjalo globljo reformo socialnega sistema.

Sodelovanje državljanov v zadevah demokracije je bilo v zgodovini tudi sicer »vedno omejevano zaradi neenake porazdelitve komunikativne kompetence, neformalnih in nejavnih komunikacijskih kanalov ter neenakosti državljanov glede dostopa do komunikacijskih medijev.

Te omejitve praviloma reducirajo javno razpravljanje na javno legitimiranje dominantnih mnenj v družbi, ki jih ustvarjajo elite politi?ne in ekonomske mo?i71 in ki zmanjšujejo možnosti državljanov, da bi prišli do relevantnih informacij in omogo?ili drugim državljanom dostop do njih.72 Prav dejstvo, da še nobena družba ni okusila demokrati?nega modela komuniciranja v polnem pomenu … daje krila razpravljanju o poteh, po katerih bi ?loveška družba do njega lahko prišla.« (Splichal, s.b., 1992: 6)

Samo na ta na?in, z dostopom do komunikacijskih medijev, je mogo?e posameznikom in skupinam zagotoviti izvajanje vloge politi?nih subjektov, kar z drugimi besedami pomeni omogo?iti izvrševanje pravice do njihove lastne identitete v najglobljem pomenu besede, zagotoviti možnost obvladovanja lastne usode, zagotoviti možnost samoopredeljevanja in, kar je v politi?nem smislu morda najpomembnejše, omogo?iti izvajanje demokrati?nega samovladanja.

Velja pritrditi tezi, da minimalna definicija demokracije zahteva udejanjanje t.i. temeljnih pravic, med katere prišteva tudi svobodo mnenja, izražanja, govora in združevanja kot nujnih pogojev demokrati?nega sistema (Bobbio, 1987: 25). Temeljnim zna?ilnostim 68 Tako se je glasila teza št. 31 politi?nega dokumenta poljskega gibanja Solidarnost iz leta 1981( Jakubowicz, 1998:.10).

Osnovna misel v normativnem modelu demokracije je, da noben državljan ne bi smel imeti ve?jega institucionalno zagotovljenega vpliva na javne oz. skupne zadeve v javni razpravi kot kdorkoli drug in da bi morala imeti družba kot celota nadzor nad mediji (vklju?no z nadzorom lastnine, kar ne pomeni nacionalizacije), ne pa samo kakšen njen posebni del (npr. lastniki medijev).

Izena?enost ne pomeni matemati?ne enakosti, po kateri bi bil vsakdo pravzaprav poljubno zamenljiv s komerkoli drugim. Ozna?uje, ?e uporabimo Deweyeve besede, »neoviran prispevek posameznika kot ?lana skupnosti k posledicam združenega delovanja. Enakopraven je zato, ker je merjen samo s potrebo in sposobnostjo koristne uporabe, ne pa z zunanjimi dejavniki, ki enemu vzamejo, da bi lahko drugi dobil in imel …

Izena?uje u?inkovito spoštovanje vsega, kar je razli?no in edinstveno v vsakomer ne glede na fizi?ne in psihološke neenakosti.« (Splichal, 1997: 360). 71 Prim. Haralambos, Holborn, 1999: 521–531; Many, Knapp, 1998: 9–10, ki menita, da pri vprašanju obstoje?ih družbenih elit ne gre za morebitno »monolitskost« elite, temve? za obstoj »poliarhi?nega« sistema elit, ki je sestavljen iz dolo?enih elementov, med katerimi se odvija proces njihovega medsebojnega tekmovanja tako znotraj kakor tudi med obstoje?imi politi?nimi in gospodarskimi sferami (sektorji).

Razpad javnosti kot (liberalne) javnosti je povzro?il preoblikovanje javnega mnenja iz dejanskega mnenja javnosti v golo fikcijo in krinko, pod katero se skriva manipulativno javno objavljanje privilegiranih mnenj.« (Splichal, 1997: 303).

Temeljnim zna?ilnostim sodobnih demokracij je nedvomno mogo?e prišteti zaš?ito svobode izražanja in dostop do alternativnih virov informacij, ki niso pod nadzorom države in ki niso kako druga?e monopolizirani. Omenjene predpostavke in postavke že pomenijo vstop na podro?je temeljnih ?lovekovih pravic in svoboš?in, ki na splošno predstavljajo temeljni kamen demokracije."


Iz knjige dr. Andraža Terška, SVOBODA KOMUNICIRANJA

Prosimo, da nam najkasneje v 15-ih dneh sporo?ite, kako boste uresni?ili nediskriminatorno obravnavanje kogarkoli na RTV SLO (radiu in televiziji), kot smo zapisali zgoraj, smo vam pripravljeni na sestanku s svojimi predlogi k temu konstruktivno pomagati tudi s pozitivnimi zgledi iz tujine.

Za vaš hiter in prijazen odgovor se že vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Gibanje Osveš?enih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik  

Na Vrhniki, 30. 09. 2015


Od vodstva RTV SLO, gospoda Marka Filija, generalnega direktorja, gospe Ljerke Bizilj, direktorice televizije in gospoda Mihe Lamprehta, direktorja radia, pri?akujemo hitro in u?inkovito ukrepanje v smeri pluralizacije medijskega prostora na javni RTV. Skrajni ?as je, da prvi? v zgodovini dobi na RTV SLO glas ljudstvo brez cenzure in brez diskriminacije.

?e odmislimo, komu je služila RTV SLO v prejšnjem nedemokrati?nem režimu, ko se o tem sploh ni smelo govoriti, lahko mirno zaklju?imo, da tudi po letu 1990 ni ni? druga?e, saj je RTV SLO še vedno trobilo elit, klanov, škodljivih združb in lobijev.

Zato je skrajni ?as, da se s tem takoj preneha. Kdor bo še naprej oviral in prepre?eval, da se medijski prostor odpre na stežaj, naj ve, da bomo zoper tako ravnanje uporabili vsa demokrati?na sredstva, po katerih bo moral vsak, ki bo to po?el, v kon?ni posledici sprejeti tudi kazensko in materialno odgovornost. Ne smemo pozabiti, da RTV SLO financiramo prisilni pla?niki RTV prispevka neposredno iz svojih žepov, zato bi morali imeti na RTV SLO tudi o tem odrto in odkrito javno razpravo, na kateri bi raz?istili marsikaj, kar se ti?e racionalnosti, u?inkovitosti, kakovosti ter zakonitosti delovanja RTV SLO ter porabe našega denarja.

?e bi se znova morda zgodilo, da bi se v vodstvu sprenevedali, bomo po prete?enih 15-ih dneh za?eli z razli?nimi protesti za dosego popolnoma legitimnega cilja, ki je popolna pluralizacija medijskega prostora na javni, od ljudstva neposredno financirani RTV SLO.

Peticija podpore za odprtje medijskega prostora na RTV SLO se podpisuje še naprej:

http://www.pravapeticija.com/print_signatures.php?petition_id=123747

Tukaj pridete do obrazca na kaaterem lahko zberete podpise fizi?no

Hvala za sodelovanje in še posebna hvala vsem, ki ste podpisali peticijo, še bolj pa vsem, ki ste zbirali podpise. S tem ste vsi dokazali, da ste aktivni ?lani naše družbe, ki razumete med drugim, da brez svobodnih medijev, ni svobodnih ljudi!

Ekipa OPS

OBVESTILO: 

PO TEM, KO SMO PREDALI PETICIJO IN PODPISE, SMO PREJELI ŠE PREKO 200 PODPISOV DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV, TAKO, DA JE ZBRANIH PREKO 1.000 PODPISOV POD TO ZAHTEVO.


 

Komentarjev 

 
#3022 Doors Enfield 02:18 14-08-2022
%%

Also visit my page - Doors Enfield: http://starnewface.com/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=576
Citat
 
 
#3021 private psychiatrist 01:22 14-08-2022
%%

Feel free to visit my blog :: private psychiatrist: https://wnews.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=24715
Citat
 
 
#3020 cbd Hash 01:15 14-08-2022
%%

Here is my page - cbd Hash: https://mysterybookmarks.com/story12791370/do-you-know-how-to-buy-cbd-jelly-hash-online-in-the-uk-learn-from-these-simple-tips
Citat
 
 
#3019 online pharmacies 22:38 13-08-2022
Thank you, I've just been searching for info
about this topic for a long time and yours is
the best I've found out till now. However, what in regards to the bottom
line? Are you positive about the source?
Citat
 
 
#3018 homepage 21:05 13-08-2022
I am actually thankful to the holder of this weeb
page who has shared this fantastic post at here.

homepage: http://www.freakyexhibits.net/index.php/Read_N93:_The_Overall_Impact_Of_Playing_Online_Games_-_Online_Gaming
Citat
 
 
#3017 psychiatry Online uk 19:36 13-08-2022
%%

Look at my blog post ... psychiatry Online uk: https://ours.co.in/wiki/index.php/How_To_Online_Psychiatrist_Consultations_In_10_Minutes_And_Still_Look_Your_Best
Citat
 
 
#3016 еженедельник 19:17 13-08-2022
An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little research on this.
And he actually bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him...
lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here on your web page.
Citat
 
 
#3015 Upvc windows enfield 18:57 13-08-2022
%%

Look at my site :: Upvc windows enfield: http://dcelec.co.kr/uni/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10485
Citat
 
 
#3014 Berenice 18:48 13-08-2022
%%

Also visit my website :: emergency glazier enfield (Berenice: https://classifiedsuae.com/user/profile/1144126)
Citat
 
 
#3013 psychiatry Private 18:47 13-08-2022
%%

my blog post ... psychiatry Private: https://profesia.sr/user/profile/47508
Citat
 
 
#3012 Online psychiatrists 18:35 13-08-2022
%%

Feel free to surf to my site - Online psychiatrists: http://paradise999-jp.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=32232
Citat
 
 
#3011 Windows Enfield 18:06 13-08-2022
%%

Here is my blog :: Windows Enfield: http://m.033-633-5195.1004114.co.kr/bbs/board.php?bo_table=41&wr_id=31745
Citat
 
 
#3010 test.com 16:57 13-08-2022
I'm curious to find out what blog system you have been working with?
I'm having some small security problems with my
latest site and I'd like to find something more risk-free.

Do you have any recommendations ?
Citat
 
 
#3009 web page 16:00 13-08-2022
Hey I know this is off topic but I was wondering if yoou knew of any
widgets I could addd to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some
time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjooy reading your blog and I look forward too your new updates.

web page: https://www.bicocas.com/autos/zametka-n25-igornyj-biznes-v-rossii-vikipedija.html
Citat
 
 
#3008 homepage 12:09 13-08-2022
Incredible story there. What occurred after? Good luck!
Afffiliate programs for sites homepage: https://kreativesquare.com/ksq/community/profile/roderickchidley/ affiliate programs
for casinos
Citat
 
 
#3007 local Locksmith 24h 11:29 13-08-2022
%%

Feel free to visit my blog post :: local Locksmith 24h: http://amazonhealthfood.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17645
Citat
 
 
#3006 locksmith 24Hr 09:59 13-08-2022
%%

My homepage; locksmith
24Hr: https://ecuatuning.com/index.php?action=profile;u=693753
Citat
 
 
#3005 Windows Enfield 09:30 13-08-2022
%%

Look into my blog Windows Enfield: http://bridgejelly71%-m.co.kr/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%3EDouble+Glazing+Repairs+Enfield%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.repairmywindowsanddoors.co.uk%2Fenfield-windowrepair%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#3004 Hassie 08:45 13-08-2022
%%

Feel free to visit my web-site window repairs enfield (Hassie: http://cheongju.hijack7.co.kr/bbs/board.php?bo_table=eduprogram&wr_id=15732)
Citat
 
 
#3003 Locksmiths 24 Hours 08:14 13-08-2022
%%

Also visit my page; Locksmiths
24 Hours: http://www.ciselle7.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=14646
Citat
 
 
#3002 24H Locksmith 06:22 13-08-2022
%%

My web site: 24H Locksmith: http://enzodalmonte.it/mediawiki-1.35.1/index.php?title=Five_New_Age_Ways_To_Costs_Of_A_24_Hour_Locksmith
Citat
 
 
#3001 Irma 06:01 13-08-2022
%%

My website :: bifold doors enfield (Irma: http://dmonster342.dmonster.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=8028)
Citat
 
 
#3000 website 05:31 13-08-2022
I think this is one of thhe most significant info for me. And i am glad reading your article.
But want too remark on some general things, The website style is perfect, the artihles is really nice : D.
Good job, cheers
website: http://dev.inglobetechnologies.com/helpdesk/index.php?qa=28350&qa_1=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8-entertainment
Citat
 
 
#2999 adhd test dubai 04:15 13-08-2022
%%

Check out my blog post; adhd test dubai: http://www.donkhamin.go.th/webboard/index.php?action=profile;u=847277
Citat
 
 
#2998 Www.Usme.Com.Co 04:12 13-08-2022
%%

Also visit my webpage - Locksmith 24 Hour (Www.Usme.Com.Co: https://www.usme.com.co/inmuebles/author/fletaamsel7/)
Citat
 
 
#2997 Cbd Hash 04:04 13-08-2022
%%

Visit my page: Cbd Hash: https://judyr835tzc1.fliplife-wiki.com/user
Citat
 
 
#2996 website 03:45 13-08-2022
Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just
curious if you get a lot of spam responses? If so
how do you pprotect against it, any plugin or anything
you can advise? Iget so much lately it's driving me insane so any
assistance is very much appreciated.
website: https://medicspedia.org/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_N97_:_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%A1_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B8
Citat
 
 
#2995 Adhd Treatment Dubai 03:25 13-08-2022
%%

my website - Adhd Treatment Dubai: http://baotri-congnghiep.com/imagine-you-adhd-diagnosis-in-dubai-like-an-expert-follow-these-9-steps-to-get-there/
Citat
 
 
#2994 hemp hash uk 02:18 13-08-2022
%%

Feel free to surf to my web site ... hemp hash uk: https://cbd-hash-online35700.xzblogs.com/53930144/eight-easy-steps-to-cbd-hash-for-sale-uk-better-products
Citat
 
 
#2993 doors enfield 01:11 13-08-2022
%%

Here is my website :: doors enfield: https://ourclassified.net/user/profile/2755804
Citat
 
 
#2992 Locksmiths 24 Hour 01:10 13-08-2022
%%

Here is my page :: Locksmiths 24 Hour: https://wiki.elte-dh.hu/wiki/Little_Known_Ways_To_Costs_Of_A_24_Hour_Locksmith_Your_Business_In_30_Days
Citat
 
 
#2991 Seo agency pricing 00:28 13-08-2022
%%

Feel free to visit my web-site Seo agency pricing: http://gci.tcsts.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6852
Citat
 
 
#2990 Windows in enfield 00:14 13-08-2022
%%

Feel free to visit my web page :: Windows in enfield: https://classifieds.vvng.com/author/katrinbutle/
Citat
 
 
#2989 Seo agency pricing 00:14 13-08-2022
%%

Also visit my page ... Seo agency pricing: http://www.daonmindclinic.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=11186
Citat
 
 
#2988 adhd doctor dubai 00:04 13-08-2022
%%

Look at my homepage ... adhd
doctor dubai: https://ourclassified.net/user/profile/3070814
Citat
 
 
#2987 cbd hash uk 00:03 13-08-2022
%%

Also visit my blog post ... cbd hash
uk: https://bookmarksbay.com/story12763699/why-there%C3%A2-s-no-better-time-to-best-cbd-hash-uk-products
Citat
 
 
#2986 tadalafil 10 mg 23:32 12-08-2022
Today, I went to the beachfront with my kids.
I found a sea shell and gave it to my 4 year
old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her
ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic
but I had to tell someone!
Citat
 
 
#2985 Locksmiths 24 hours 23:08 12-08-2022
%%

Feel free to visit my blog; Locksmiths 24 hours: http://m.010-9353-3426.1004114.co.kr/bbs/board.php?bo_table=31&wr_id=35178
Citat
 
 
#2984 Heriberto 22:54 12-08-2022
%%

my blog ... edwardian doors enfield (Heriberto: https://www.tardobaroccosicilia.com/community/profile/humbertokornwei/)
Citat
 
 
#2983 pvc Windows Enfield 22:14 12-08-2022
%%

Feel free to visit my blog post: pvc Windows Enfield: http://cmkorea7.nayana.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=163699
Citat
 
 
#2982 Julissa 21:57 12-08-2022
%%

Feel free to surf to my web page: double glazing repairs enfield; Julissa: https://lostcrypt.com/index.php?action=profile;u=880241,
Citat
 
 
#2981 glass repair enfield 21:55 12-08-2022
%%

Here is my blog post ... glass repair enfield: http://www.qoust.com/testbb/user-55748.html
Citat
 
 
#2980 Enfield Doors 21:48 12-08-2022
%%

Here is my web blog - Enfield Doors: http://www.choipae.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20683
Citat
 
 
#2979 Sash Windows Enfield 21:17 12-08-2022
%%

Feel free to visit my website; Sash Windows Enfield: https://www.bang115.com:443/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=12610
Citat
 
 
#2978 Enfield Repairs 21:17 12-08-2022
%%

Here is my web site ... Enfield Repairs: http://www.mmycf.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=38532
Citat
 
 
#2977 bifold doors Enfield 20:55 12-08-2022
%%

Here is my website :: bifold doors Enfield: http://willpark.com.au/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=21805
Citat
 
 
#2976 24 hr Locksmith 20:50 12-08-2022
%%

Stop by my webpage :: 24 hr Locksmith: https://wiki.isefs.uni-due.de/index.php?title=Six_Steps_To_24-Hour_Locksmith_Near_Me_A_Lean_Startup
Citat
 
 
#2975 24 Hour Lock Smith 20:31 12-08-2022
%%

my homepage: 24 Hour
Lock Smith: https://www.thaicann.com/forum/index.php?action=profile;u=755177
Citat
 
 
#2974 homepage 20:28 12-08-2022
Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of uus have created some nice methods and wwe
are looking to exchange techniques with other folks,
be sure to shoot me an e-mail if interested.

homepage: https://wiki.dxcluster.org/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_N54_:_%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
Citat
 
 
#2973 Hazel 20:09 12-08-2022
%%

my site ... upvc doors in enfield (Hazel: https://ourclassified.net/user/profile/2737643)
Citat
 
 
#2972 24 hour locksmith 19:35 12-08-2022
%%

Feel free to surf to my web page; 24 hour locksmith: http://veffort.us/wiki/index.php/Four_Critical_Skills_To_24-Hour_Locksmith_Near_Me_Remarkably_Well
Citat
 
 
#2971 locksmiths 24 hours 18:15 12-08-2022
%%

Feel free to visit my page - locksmiths 24 hours: https://newworldgame.wiki/index.php/You_Need_To_24-Hour_Locksmiths_Your_Way_To_The_Top_And_Here_Is_How
Citat
 
 
#2970 Seo service uk 18:12 12-08-2022
%%

Take a look at my web blog; Seo service
uk: https://www.yachtholic.com:443/bbs/board.php?bo_table=saqa&wr_id=642566
Citat
 
 
#2969 seo Packages 15:48 12-08-2022
%%

Here is my website :: seo Packages: http://appon-solution.de/index.php?action=profile;u=240819
Citat
 
 
#2968 locksmith 24 Hour 15:28 12-08-2022
%%

Here is my web blog ... locksmith 24
Hour: http://toji.kiukura.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10814
Citat
 
 
#2967 dedicated vps server 15:23 12-08-2022
It is perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or
advice. Perhaps you can write next articles referring to this
article. I desire to read even more things about it!
Citat
 
 
#2966 Seo packages 15:12 12-08-2022
%%

Here is my homepage: Seo packages: https://bolshakovo.ru/index.php?action=profile;u=472908
Citat
 
 
#2965 Seo services 14:47 12-08-2022
%%

My web-site; Seo services: https://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?action=profile;u=677678
Citat
 
 
#2964 24 hours lock Smith 14:32 12-08-2022
%%

Here is my webpage; 24 hours
lock Smith: http://www.irken.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=80154
Citat
 
 
#2963 Cbd Hash For Sale 14:24 12-08-2022
%%

Also visit my web site ... Cbd Hash For Sale: https://expressbookmark.com/story12799173/seven-new-age-ways-to-start-a-cbd-hash-shop
Citat
 
 
#2962 Lorena 14:17 12-08-2022
%%

Also visit my blog post: search engine marketing agency, Lorena: https://ourclassified.net/user/profile/3051829,
Citat
 
 
#2961 Free Novels 13:58 12-08-2022
Amazing things here. I am very satisfied to peer your article.
Thanks so much and I am taking a look ahead to
contact you. Will you please drop me a mail?
Citat
 
 
#2960 Corrine 13:35 12-08-2022
%%

Visit my web site - locksmith 24hr; Corrine: https://ourclassified.net/user/profile/3141673,
Citat
 
 
#2959 Seo Price Uk 13:35 12-08-2022
%%

Take a look at my web-site :: Seo
Price Uk: https://korbiwiki.de/index.php?title=Do_You_Know_How_To_Seo_Price_Packages_Let_Us_Teach_You
Citat
 
 
#2958 cbd hash online 13:32 12-08-2022
%%

Take a look at my web-site ... cbd hash
online: https://carolynz104mky0.wikiannouncement.com
Citat
 
 
#2957 Seo Services Price 12:56 12-08-2022
%%

Here is my site Seo Services Price: http://gbfood.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=38746
Citat
 
 
#2956 Source 12:49 12-08-2022
Hey there! Someone in my Facebook group shared this site with us
so I came to take a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Excellent blog and excellent design and style.
Citat
 
 
#2955 Locksmiths 24 Hours 12:43 12-08-2022
%%

Here is my webpage: Locksmiths 24 Hours: https://veh-ev.eu/mw19/index.php/How_To_Locksmith_24hr_The_Eight_Toughest_Sales_Objections
Citat
 
 
#2954 Dessie 11:08 12-08-2022
%%

Check out my site :: 24-hour locksmith [Dessie: http://www.historicaltruth.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=13945]
Citat
 
 
#2953 24 Hour Locksmiths 10:55 12-08-2022
%%

My homepage :: 24 Hour Locksmiths: http://www.jurisware.com/w/index.php/Nine_Ideas_To_Help_You_Choose_A_24hr_Locksmith_Like_A_Pro
Citat
 
 
#2952 Wrcjadulk 10:32 12-08-2022
purchase viagra online from canada sildenafil 20 mg price comparison best pharmacy prices for sildenafil https://zenviagrok.com/
Citat
 
 
#2951 24 hours lock smith 10:19 12-08-2022
%%

My webpage - 24 hours lock smith: https://ourclassified.net/user/profile/3035698
Citat
 
 
#2950 Locksmith 24Hr 10:08 12-08-2022
%%

My site: Locksmith
24Hr: http://ttlink.com/bucksconce/all
Citat
 
 
#2949 adhd diagnosis dubai 10:02 12-08-2022
%%

my web page: adhd diagnosis dubai: http://ttlink.com/ameegoreck/all
Citat
 
 
#2948 Seo services london 10:02 12-08-2022
%%

my homepage - Seo services london: https://www.thaicann.com/forum/index.php?action=profile;u=821014
Citat
 
 
#2947 Baccarat Rouge 540 09:36 12-08-2022
The crystal of every bowl is beautifully hand
diamond-reduce with a lattice design and is...

Feel free to surf to my web blog :: Baccarat Rouge 540: https://Toto365.in
Citat
 
 
#2946 24-Hour locksmiths 09:27 12-08-2022
%%

My webpage :: 24-Hour locksmiths: http://iamchart.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=4379
Citat
 
 
#2945 seo uk prices 08:59 12-08-2022
%%

My web page :: seo uk prices: http://kcafa.org/bbs/board.php?bo_table=members&wr_id=48459
Citat
 
 
#2944 locksmiths 24 hours 08:13 12-08-2022
%%

Also visit my site: locksmiths
24 hours: https://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?action=profile;u=530719
Citat
 
 
#2943 seo Prices 07:59 12-08-2022
%%

my site ... seo Prices: https://www.keralaplot.com/user/profile/2119572
Citat
 
 
#2942 24 hours Locksmiths 07:55 12-08-2022
%%

My web site - 24 hours Locksmiths: http://designedbody.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=12966
Citat
 
 
#2941 seo price uk 07:54 12-08-2022
%%

My web site :: seo price uk: http://ttlink.com/noladrum09
Citat
 
 
#2940 Locksmith 24Hr 07:16 12-08-2022
%%

Here is my web site - Locksmith 24Hr: https://humor-pangi.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3745
Citat
 
 
#2939 adhd Test dubai 06:34 12-08-2022
%%

Also visit my blog: adhd Test dubai: https://primalprep.com/index.php?action=profile;u=777676
Citat
 
 
#2938 seo price packages 06:20 12-08-2022
%%

Here is my website; seo price packages: http://ingomark.co.kr/bbs/board.php?bo_table=faq&wr_id=93957
Citat
 
 
#2937 Bookmarkspy.Com 05:45 12-08-2022
%%

Feel free to visit my web page :: cbd hash uk for sale (Bookmarkspy.Com: https://bookmarkspy.com/)
Citat
 
 
#2936 Office 365 05:31 12-08-2022
Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis.
It's always useful to read through content from other writers and practice
a little something from their sites.
Citat
 
 
#2935 seo agency glasgow 05:28 12-08-2022
%%

my page ... seo agency glasgow: http://www.s-tower.co.kr/cart/bbs/board.php?bo_table=estimate&wr_id=10462
Citat
 
 
#2934 Rosario 05:14 12-08-2022
%%

Also visit my homepage: adhd diagnosis dubai, Rosario: http://www.adclick.kr/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=6474,
Citat
 
 
#2933 flagyl2all.top 05:13 12-08-2022
I know this if off topic but where can i get cheap flagyl tablets - flagyl2É‘ll.top: https://flagyl2all.top/
-'m lοoking into starting my oѡn blog ɑnd waѕ curious whɑt aⅼl is neеded to get setup?
І'm assuming һaving a blog liқe youгs would cost a pretty penny?
I'm not vеry web smart ѕօ I'm not 100% certain. Any
recommendations or advice would be greatly appreciated.
Тhanks
Citat
 
 
#2932 24Hour Locksmith 04:56 12-08-2022
%%

Here is my web-site - 24Hour Locksmith: http://moden10082.gabia.io/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6276
Citat
 
 
#2931 http://Moor-aaya.com 03:55 12-08-2022
%%

Feel free to surf to my webpage; adhd Doctors in dubai, http://Moor-aaya.com: http://moor-aaya.com/groups/how-to-adhd-doctor-dubai-when-nobody-else-will-124742534/members/all-members/,
Citat
 
 
#2930 24/7 Locksmith 03:36 12-08-2022
%%

Here is my site: 24/7 Locksmith: https://www.ncls.it/gaiapedia/index.php?title=Groundbreaking_Tips_To_Hire_A_24_7_Locksmith
Citat
 
 
#2929 Seo marketing agency 03:35 12-08-2022
%%

My blog post :: Seo marketing agency: http://www.xn--mf0bv5hn9s.com/bbs/board.php?bo_table=m63&wr_id=2513
Citat
 
 
#2928 Jrnoswive 03:33 12-08-2022
were can i buy cialis buy cialis fast shipping cialis directions https://qcialiuss.com/
Citat
 
 
#2927 Seo Agency Glasgow 03:06 12-08-2022
%%

Feel free to visit my site ... Seo Agency Glasgow: http://ttlink.com/palmaoreil/all
Citat
 
 
#2926 Seo Package Prices 03:06 12-08-2022
%%

My web-site - Seo
Package Prices: http://misolaw.com/bbs/board.php?bo_table=quick_ask&wr_id=12061
Citat
 
 
#2925 website 03:03 12-08-2022
Since the admin of this website is working, nno doubt very shorty it will be renowned, due
too its quality contents.
website: https://midnightdashboard.com/community/profile/ngan50k6271431/
Citat
 
 
#2924 Seo Prices 02:26 12-08-2022
%%

Here is my website - Seo Prices: https://tribuncrypto.com/community/profile/zaneblount57543/
Citat
 
 
#2923 Cheap seo Packages 02:04 12-08-2022
%%

Here is my web-site Cheap seo Packages: http://52.211.242.134/6-ways-seo-packages-uk-seven-days
Citat
 
 
#2922 Jody 01:52 12-08-2022
%%

my web-site: adhd support groups dubai (Jody: http://ttlink.com/mallorygpi)
Citat
 
 
#2921 Seo Packages 01:49 12-08-2022
%%

My homepage ... Seo Packages: http://www.seoulwell.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=25064
Citat
 
 
#2920 Seo price Packages 01:31 12-08-2022
%%

Feel free to visit my site; Seo price Packages: https://forum.itguru.lk/index.php?action=profile;u=559364
Citat
 
 
#2919 seo uk prices 00:21 12-08-2022
%%

Also visit my webpage: seo uk prices: https://zhmgd.com/smf/index.php?action=profile;u=435812
Citat
 
 
#2918 Seo package Prices 23:51 11-08-2022
%%

My web blog Seo package Prices: http://gnosisunveiled.org/2022/08/09/8-reasons-why-you-cant-seo-packages-in-uk-without-social-media/
Citat
 
 
#2917 Shelley 23:30 11-08-2022
%%

Also visit my webpage :: seo package (Shelley: https://forum.takeclicks.com/groups/smart-people-seo-packages-london-to-get-ahead/)
Citat
 
 
#2916 Adhd in dubai 23:21 11-08-2022
%%

My blog post ... Adhd in dubai: https://classifiedsuae.com/user/profile/1132880
Citat
 
 
#2915 Hemphash Uk 23:07 11-08-2022
%%

My web site ... Hemphash Uk: https://cbd-hash74059.bloguerosa.com/
Citat
 
 
#2914 Seo services uk 23:00 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web page Seo services uk: https://forum.takeclicks.com/groups/how-to-search-engine-optimization-services-in-a-slow-economy/
Citat
 
 
#2913 seo packages Pricing 22:48 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my website seo packages Pricing: http://www.iphone119.net/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=19730
Citat
 
 
#2912 Local Seo Services 22:25 11-08-2022
%%

My site - Local Seo Services: https://cglescorts.com/user/profile/2645682
Citat
 
 
#2911 buy cbd Hash Uk 22:18 11-08-2022
%%

My website: buy cbd Hash Uk: https://grahame060nwd4.shivawiki.com/user
Citat
 
 
#2910 Seo Packages Uk 22:12 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my web page - Seo Packages Uk: https://www.keralaplot.com/user/profile/2108914
Citat
 
 
#2909 seo service Uk 21:43 11-08-2022
%%

my web-site; seo service
Uk: http://cg.org.au/UserProfile/tabid/57/UserID/39840/Default.aspx
Citat
 
 
#2908 Eialialt 21:40 11-08-2022
viagra online no prescription canada viagra pharmacy prices how to get viagra online in usa https://viagrjin.com/
Citat
 
 
#2907 Rudy 21:10 11-08-2022
%%

my site; 24hour locksmith (Rudy: http://gbfood.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=24092)
Citat
 
 
#2906 seo pricing Uk 20:56 11-08-2022
%%

My blog post ... seo pricing Uk: https://forum.takeclicks.com/groups/8-powerful-tips-to-help-you-seo-prices-uk-better/
Citat
 
 
#2905 locksmiths 24 Hours 20:53 11-08-2022
%%

Feel free to visit my homepage - locksmiths 24 Hours: https://www.keralaplot.com/user/profile/2025136
Citat
 
 
#2904 Seo Services London 20:44 11-08-2022
%%

Also visit my webpage - Seo Services London: https://korbiwiki.de/index.php?title=Benutzer:Newton64U3582
Citat
 
 
#2903 seo Marketing agency 20:40 11-08-2022
%%

My homepage :: seo Marketing agency: https://www.keralaplot.com/user/profile/2120878
Citat
 
 
#2902 seo price packages 20:40 11-08-2022
%%

Review my homepage: seo price packages: https://hypnotronstudios.com/simpleForum/index.php?action=profile;u=676964
Citat
 
 
#2901 Bettina 20:27 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my site - seo packages (Bettina: https://ecuatuning.com/index.php?action=profile;u=715286)
Citat
 
 
#2900 Locksmith 24 Hours 20:23 11-08-2022
%%

Also visit my webpage - Locksmith 24 Hours: http://geumhotable.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=15957
Citat
 
 
#2899 24 Hour Locksmith 20:13 11-08-2022
%%

Here is my website :: 24 Hour Locksmith: http://www.ussports.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=44053
Citat
 
 
#2898 Dominik 20:06 11-08-2022
%%

my web page :: seo services uk (Dominik: http://ttlink.com/alfonzo553)
Citat
 
 
#2897 24H locksmith 19:57 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog: 24H locksmith: http://ttlink.com/valljm3210/all
Citat
 
 
#2896 Corrine 19:48 11-08-2022
Playing slots online is a popular pastime with millions of players at online casinos.
This exciting and fun kind of gambling is a
ideal way to pass time or earn cash. There are a variety
of games to play and there are free games you can play.


My homepage ... dealers - Corrine: https://darkmountainbooks.com,
Citat
 
 
#2895 24 Hour Locksmiths 19:37 11-08-2022
%%

my webpage; 24 Hour Locksmiths: http://www.zerosimplant.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23645
Citat
 
 
#2894 Viola 19:34 11-08-2022
%%

my site :: seo agency glasgow (Viola: http://ttlink.com/lbklino994/all)
Citat
 
 
#2893 local seo packages 19:31 11-08-2022
%%

My web page local seo packages: https://www.adsmos.com/user/profile/577979
Citat
 
 
#2892 24hour locksmith 19:31 11-08-2022
%%

My web site 24hour locksmith: http://196.43.133.60/wiki/index.php/How_To_Hiring_A_24-7_Locksmith_With_Minimum_Effort_And_Still_Leave_People_Amazed
Citat
 
 
#2891 24 Hr locksmith 19:22 11-08-2022
%%

Here is my blog 24 Hr
locksmith: http://www.tectonique.net/ttt/index.php/What_Does_It_Really_Mean_To_24-Hour_Locksmith_Near_Me_In_Business
Citat
 
 
#2890 Cheap Seo Packages 19:22 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my site :: Cheap Seo Packages: https://www.keralaplot.com/user/profile/2109747
Citat
 
 
#2889 Locksmiths 24 Hour 19:20 11-08-2022
%%

Review my blog post: Locksmiths 24 Hour: https://sarscoviki.app.vanderbilt.edu/wiki/4_Business_Lessons_You_Can_24-Hour_Locksmith_Near_Me_From_Wal-mart
Citat
 
 
#2888 seo agency pricing 19:13 11-08-2022
%%

Also visit my web blog ... seo agency pricing: http://bmshlg.com/home/bbs/board.php?bo_table=name1&wr_id=47978
Citat
 
 
#2887 Trina 19:03 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post; 24-7 locksmith - Trina: https://forum.takeclicks.com/groups/imagine-you-24-hour-locksmith-near-me-like-an-expert-follow-these-10-steps-to-get-there/,
Citat
 
 
#2886 Seo Services 18:49 11-08-2022
%%

Also visit my homepage; Seo Services: http://ttlink.com/deenaswitz
Citat
 
 
#2885 24 Hour locksmiths 18:46 11-08-2022
%%

Also visit my webpage: 24 Hour locksmiths: http://www.myht.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=176120
Citat
 
 
#2884 Phoebe 18:45 11-08-2022
%%

My page :: seo services agency (Phoebe: http://52.211.242.134/smart-people-ecommerce-seo-agency-get-ahead-0)
Citat
 
 
#2883 24H locksmith 18:45 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web blog 24H
locksmith: https://www.scta.tokyo/index.php/Why_You_Can%E2%80%99t_Costs_Of_A_24_Hour_Locksmith_Without_Facebook
Citat
 
 
#2882 Jorge 18:44 11-08-2022
%%

my blog - affordable seo packages (Jorge: https://www.dinamicaecoservizi.com/UserProfile/tabid/2086/userId/245191/language/en-US/Default.aspx)
Citat
 
 
#2881 Seo Marketing Agency 18:42 11-08-2022
%%

Here is my blog post :: Seo Marketing Agency: http://bosung.ipaju.com/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=21000
Citat
 
 
#2880 seo price Packages 18:39 11-08-2022
%%

Here is my web blog :: seo
price Packages: https://forum.itguru.lk/index.php?action=profile;u=549780
Citat
 
 
#2879 24 hours Lock smith 18:36 11-08-2022
%%

Also visit my webpage :: 24
hours Lock smith: http://www.banple.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=22021
Citat
 
 
#2878 seo pricing packages 18:36 11-08-2022
%%

My web blog ... seo pricing packages: https://www.adsmos.com/user/profile/576814
Citat
 
 
#2877 24 Hour lock Smith 18:35 11-08-2022
%%

My website :: 24 Hour lock
Smith: https://wiki.hackerbeach.org/User:ClevelandMullet
Citat
 
 
#2876 24h locksmith 18:34 11-08-2022
%%

Feel free to visit my blog ... 24h locksmith: http://baum7193.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6044
Citat
 
 
#2875 Archie 18:31 11-08-2022
%%

Stop by my blog cbd uk hash (Archie: https://anatoles543gdy4.wikiexpression.com/user)
Citat
 
 
#2874 local locksmith 24h 18:26 11-08-2022
%%

My website: local
locksmith 24h: https://portpavement.com/index.php/Teach_Your_Children_To_24_Hour_Locksmith_Near_Me_While_You_Still_Can
Citat
 
 
#2873 seo package 18:20 11-08-2022
%%

Here is my webpage; seo package: https://www.yulfa.co.kr:443/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=17106
Citat
 
 
#2872 Seo Services Price 18:07 11-08-2022
%%

My page; Seo
Services Price: http://moor-aaya.com/groups/how-to-learn-to-seo-pricing-just-10-minutes-a-day/members/all-members/
Citat
 
 
#2871 24-hour Locksmith 18:01 11-08-2022
%%

Here is my web blog; 24-hour Locksmith: http://wiki.schoolinbox.net/index.php/The_Consequences_Of_Failing_To_Call_A_Locksmith_24_Hour_Service_When_Launching_Your_Business
Citat
 
 
#2870 seo packages Uk 17:54 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web blog; seo packages Uk: https://www.thaicann.com/forum/index.php?action=profile;u=852232
Citat
 
 
#2869 Seo Package 17:52 11-08-2022
%%

Here is my page: Seo
Package: https://youtubediscussion.com/index.php?action=profile;u=349414
Citat
 
 
#2868 web site 17:50 11-08-2022
Excsllent post. I used to be checking constantly this blog and I'm inspired!
Very helpful information particularly the ultimate phase :) I deal with such information a lot.

I used to be seeking this particular info for a long time.

Thannk you and good luck.
web site: https://doshkolnuk.com/community/profile/holleygrishin49
Citat
 
 
#2867 Cheap seo Packages 17:38 11-08-2022
%%

My page - Cheap seo Packages: http://babcar.now8658.gethompy.com/colorpia/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=640
Citat
 
 
#2866 24-7 locksmith 17:33 11-08-2022
%%

Visit my blog 24-7
locksmith: http://wiki.trojantuning.com/index.php?title=Little_Known_Ways_To_24-Hour_Locksmiths_Better_In_Seven_Days
Citat
 
 
#2865 24 Hour lock Smith 17:32 11-08-2022
%%

Also visit my web site :: 24 Hour lock Smith: http://dsvc1365.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=9601
Citat
 
 
#2864 Locksmith 24Hr 17:17 11-08-2022
%%

my web-site; Locksmith 24Hr: http://www.swspindle.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10065
Citat
 
 
#2863 local Seo packages 17:02 11-08-2022
%%

Here is my web site ... local
Seo packages: http://www.blueboard.co.kr/bbs/board.php?bo_table=catalogue&wr_id=1099
Citat
 
 
#2862 Seo Packages London 16:58 11-08-2022
%%

Visit my web blog; Seo Packages London: https://ourclassified.net/user/profile/3109427
Citat
 
 
#2861 24 Hour Locksmith 16:45 11-08-2022
%%

my web site; 24 Hour Locksmith: http://www.friendfood.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=308
Citat
 
 
#2860 Adhd Diagnosis Dubai 16:40 11-08-2022
%%

Here is my website - Adhd Diagnosis Dubai: https://rpoforums.com/eQuinox/index.php?action=profile;u=387846
Citat
 
 
#2859 Local locksmith 24h 16:28 11-08-2022
%%

My site :: Local
locksmith 24h: http://note.funbbs.me/space-uid-2305904.html?sid=906G7e
Citat
 
 
#2858 24 Hour Locksmith 16:22 11-08-2022
%%

my homepage - 24 Hour Locksmith: https://crusadeofsteel.com/index.php?action=profile;u=463362
Citat
 
 
#2857 locksmiths 24 Hour 16:01 11-08-2022
%%

Look into my homepage: locksmiths 24 Hour: https://www.nitessatun.net/journal/index.php?action=profile;u=771789
Citat
 
 
#2856 Locksmiths 24 hour 16:00 11-08-2022
%%

Here is my blog post ... Locksmiths 24
hour: https://youtubediscussion.com/index.php?action=profile;u=213037
Citat
 
 
#2855 seo prices uk 15:53 11-08-2022
%%

Also visit my page ... seo prices uk: http://appon-solution.de/index.php?action=profile;u=241215
Citat
 
 
#2854 Ttlink.com 15:53 11-08-2022
%%

Here is my web-site - adhd assessment dubai (Ttlink.com: http://ttlink.com/aprilfende/all)
Citat
 
 
#2853 Judson 15:26 11-08-2022
%%

my web blog 24h locksmith (Judson: http://dcbrg.com/site/bbs/board.php?bo_table=3_1&wr_id=9618)
Citat
 
 
#2852 Locksmith 24 hours 15:19 11-08-2022
%%

Here is my web blog - Locksmith 24 hours: https://www.edukinshop.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=24722&sca=&sop=&sfl=&serch_where=&wr_cate=&wr_01=&wr_02=&wr_03=&wr_04=&stx=
Citat
 
 
#2851 http://gagokstore.kr 15:14 11-08-2022
%%

Check out my site; 24 hour locksmith near Me (http://gagokstore.kr: http://gagokstore.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20861)
Citat
 
 
#2850 Appdev.163.Ca 15:09 11-08-2022
%%

my web-site 24 Hours Lock Smith (Appdev.163.Ca: http://appdev.163.ca/dz163/home.php?mod=space&uid=5128475&do=profile)
Citat
 
 
#2849 52.211.242.134 15:02 11-08-2022
%%

Take a look at my blog post seo package Prices (52.211.242.134: http://52.211.242.134/four-incredibly-easy-ways-seo-package-prices-better-while-spending-less)
Citat
 
 
#2848 Locksmith 24Hr 14:59 11-08-2022
%%

Have a look at my page; Locksmith
24Hr: http://www.khuortho-ce.ac.kr/g5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=21796
Citat
 
 
#2847 Top Seo Agency 14:43 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my web blog ... Top Seo Agency: https://www.dumpsterdiving.no/samfunn/profile/christoper12701/
Citat
 
 
#2846 24 hour Locksmith 14:31 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my blog post ... 24
hour Locksmith: http://wiki.dxcluster.org/index.php/Your_Business_Will_Hiring_A_24-7_Locksmith_If_You_Don%E2%80%99t_Read_This_Article
Citat
 
 
#2845 seo pricing packages 14:31 11-08-2022
%%

My web page - seo pricing packages: https://cglescorts.com/user/profile/2663087
Citat
 
 
#2844 Buy Cbd Hash 14:30 11-08-2022
%%

Stop by my web page Buy Cbd Hash: https://alanu811tpb7.wikififfi.com/user
Citat
 
 
#2843 Locksmith 24 Hours 14:16 11-08-2022
%%

my web site: Locksmith 24 Hours: https://cleaninghandy.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=329536
Citat
 
 
#2842 Seo pricing 14:12 11-08-2022
%%

My homepage :: Seo pricing: http://www.danbio.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17835
Citat
 
 
#2841 Adhd Test Dubai 14:04 11-08-2022
%%

Look into my web-site; Adhd
Test Dubai: http://ttlink.com/dorthydeff
Citat
 
 
#2840 24 hour locksmith 14:03 11-08-2022
%%

my website; 24 hour locksmith: http://gnosisunveiled.org/2022/08/07/how-to-24-hour-locksmiths-something-for-small-businesses/
Citat
 
 
#2839 seo Services 13:41 11-08-2022
%%

Have a look at my web blog: seo Services: http://delhincrbest.com/2022/08/11/how-should-i-know-which-seo-clients-are-the-very-best/
Citat
 
 
#2838 Local locksmith 24H 13:29 11-08-2022
%%

Review my webpage - Local locksmith 24H: http://old.gep.de?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Ftottenham-locksmiths%2F%3Elocksmith+24Hr%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Fsouthwark-locksmiths%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2837 24 hr locksmith 13:23 11-08-2022
%%

Check out my homepage: 24 hr locksmith: http://wiki.iurium.cz/w/U%C5%BEivatel:KIWMagdalena
Citat
 
 
#2836 Seo Services agency 13:16 11-08-2022
%%

my web page - Seo
Services agency: http://www.ssagae-ssagae.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=72088
Citat
 
 
#2835 Best seo Agency uk 13:04 11-08-2022
%%

my web site: Best seo Agency uk: http://ttlink.com/jeremyedma/all
Citat
 
 
#2834 24 Hr Lock Smith 12:50 11-08-2022
%%

Feel free to surf to my homepage; 24 Hr Lock Smith: http://www.jspowertrain.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=19754
Citat
 
 
#2833 24 Hr lock smith 12:47 11-08-2022
%%

My web site 24 Hr lock smith: http://rank.chinaz.comwww.glhycy.com/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Fleeds-locksmiths%2F%3Elocksmiths-r-us%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.locksmiths-r-us.co.uk%2Flambeth-locksmiths%2F+%2F%3E
Citat
 
 
#2832 24 Hr Lock smith 12:12 11-08-2022
%%

Here is my web blog - 24 Hr Lock smith: https://www.usme.com.co/inmuebles/author/claudialemo/
Citat
 
 
#2831 24/7 locksmith 11:44 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web site - 24/7 locksmith: http://wiki.antares.community/index.php?title=How_To_Choose_A_24hr_Locksmith_In_Less_Than_9_Minutes_Using_These_Amazing_Tools
Citat
 
 
#2830 24hr Locksmith 11:28 11-08-2022
%%

My web site - 24hr
Locksmith: http://hangaram.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=18178
Citat
 
 
#2829 24-7 locksmith 10:46 11-08-2022
%%

Also visit my web-site; 24-7 locksmith: http://www.nscoop.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=5935
Citat
 
 
#2828 seo price Packages 10:18 11-08-2022
%%

Also visit my homepage: seo price Packages: http://amazonhealthfood.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=20031
Citat
 
 
#2827 Locksmiths 24 hours 09:42 11-08-2022
%%

Feel free to visit my web-site Locksmiths 24 hours: http://115.68.227.80/g5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=28320
Citat
 
 
#2826 24H Locksmith 09:33 11-08-2022
%%

My web page :: 24H
Locksmith: https://ourclassified.net/user/profile/2238835
Citat
 
 
#2825 24 Hours Locksmiths 09:02 11-08-2022
%%

my webpage :: 24 Hours
Locksmiths: http://fishing-jeju.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17908
Citat
 
 
#2824 24 Hour Locksmith 09:00 11-08-2022
%%

Check out my website :: 24 Hour Locksmith: https://www.johnflorioisshakespeare.com/index.php?title=What_Does_It_Really_Mean_To_Costs_Of_A_24_Hour_Locksmith_In_Business
Citat
 
 
#2823 adhd clinic Dubai 08:42 11-08-2022
%%

Also visit my website :: adhd clinic Dubai: http://demos.gamer-templates.de/specialtemps/clansphere20114Sdemo01/index.php?mod=users&action=view&id=5205982
Citat
 
 
#2822 24Hour locksmith 08:21 11-08-2022
%%

Also visit my site - 24Hour locksmith: http://ttlink.com/sonnorth7
Citat
 
 
#2821 24-7 locksmith 07:48 11-08-2022
%%

My website - 24-7 locksmith: http://veffort.us/wiki/index.php/Why_There%E2%80%99s_No_Better_Time_To_Costs_Of_A_24_Hour_Locksmith
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 199 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?