Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

Nekaj pojasnil in dejstev:

Ideja demokracije se je oblikovala v ti. Zlati dobi Aten (Solon, Platon, Aristotel) in je bila neposrednega tipa. V tovrstni obliki je cvetela tudi v zlati dobi Rimskega imperija, pred ponovno uvedbo monarhije, s strani Gaja Julija Cezarja. Ideja o demokraciji, kot jo poznamo danes, se je ponovno pojavila skoraj dve tiso?letji kasneje v 18. stoletju, s pojavom liberalizma.

Demokracja (grko ????????? (demokrata) iz ????? (demos - ljudstvo) in ??????? (kratein - vladati) - vladavina ljudstva) je oblika vladavine, v kateri oblast, oziroma pravica vladati, izvira iz ljudstva. To lahko svojo pravico izvruje neposredno; vendar so danes bolj uveljavljeni modeli predstavnike demokracije, v katerih ljudstvo izbere svoje politi?ne predstavnike, ki jim podeli mandat vladanja za dolo?eno ?asovno obdobje.


Zaradi medijske diskriminacije vseh, ki nismo del privilegirane elite, ljudje ne dobijo monosti, da bi sploh izvedeli, kaj predlagamo e drugi, in se morajo dolo?ati na volitvah samo med tistimi, ki imajo medijsko podporo in uivajo tudi medijsko propagando. V izlobi za izbor so samo tisti, ki jih mediji postavijo v izlobo in zanje delajo tudi reklamo, vsi ostali pa v tako izlobo ne pridemo, ?e pa e, samo po zakonu, ko se za?ne predvolilna kampanja, kjer je ?as skopo odmerjen, v oddajah veliko (preve?) udeleencev in se ne da izvesti celovite predstavitve, da bi se pri ljudeh usedla.


Izbor kandidatk in kandidatov poteka po principu negativne kadrovske selekcije v vseh strankah, kar pomeni, da za uvrstitev na liste teje predvsem pripadnost efu stranke in stranki sami, kar e vedno potrjuje rek iz prejnjega reima, ni pomembno kaj zna, pomembno je, da je na. To je tudi zagotovilo, da bo v Dravnem zboru vsak poslanec odlo?al tako kot bo dogovor stranke in ne po svoji vesti, kar mu zagotavlja Ustava RS, da je vsak poslanec predstavnik vsega ljudstva in ni vezan na nikogarnja navodila. Ker ni tako, imamo sprejetih celo kopico neumnih zakonov, ki so narodu v kodo. KJER JE PRISOTNA MEDIJSKA IN KADROVSKA DISKRIMINACIJA E ZNOTRAJ STRANK, DEMOKRACIJE NI.

Tako vzpostavljena oblast se znotraj demokrati?nih oblik vladavine obi?ajno deli na tri veje: zakonodajno, izvrilno in sodno. Te tri veje oblasti svojo funkcijo opravljajo v okviru danih pooblastil in po svoji vesti, dravljani pa nad njimi vrijo nadzor in skrbijo, da oblast deluje v skladu z njihovimi individualnimi in drubenimi pri?akovanji.

To so temeljni postulati, ?e elimo, da parlamentarna demokracija deluje. Znova je treba poudariti, da so pri nas 1. veja oblasti ugrabljeni mediji, ki tako reko? vsakokrat postavijo zakonodajno vejo t.j. parlament, ta pa potem izvrilno Vlado in sodno, ko izvolijo sodnike, kar je ?ista formalnost, saj je znano, da sodnike v izvolitev poslancem predlaga Sodni in toilski svet. e to dejstvo negira znano trditev, da je sodna veja oblasti neodvisna. To bi bilo res, ?e bi ljudstvo volilo tudi sodnike, spet bi v teh razmerah postal problem, kdo bi sestavil liste. Sodna oblast je posebne vrste problem, ki ga bo treba razreiti po vzgledu nam primerljivih drav in imajo sodstvo zgledno urejeno. PRAVI?NA PRAVNA DRAVE JE EDEN OD OSREDNJIH STEBROV DEMOKRACIJE, ?e tega ni, in v Sloveniji (e) nimamo pravi?ne pravne drave, EDEN OD OSREDNJIH STEBROV DEMOKRACIJE NE STOJI.

Popolnoma pa pademo na pogoju, da bi demokracija delovala, ko se vpraamo, ali se upoteva ta postulat: Dravljani nad vsemi tremi (tirimi, ?e tejemo medije, ki so v Sloveniji prva veja oblasti) vejami oblasti, izvajajo nadzor in skrbijo, da oblast deluje v skladu z individualnimi in drubenimi pri?akovanji.

Tukaj naj spomnimo na stavek, ki je mnogim tako zelo pri srcu in gre e kako v prid premetenim oblastnikom, ki krojijo usodo naroda iz ozadja, MENE POLITKA NE ZANIMA govori staro in mlado in se s tem e hvalijo. Je treba e kaj posebej pojasnjevati, zakaj smo, kjer smo, ?e pa ve?ine politika ne zanima. Politika pa o vsem odlo?a, tudi o troarinah, davkih, cenah, kreditih, gospodarstvu, sociali in vsem ostalem, vsepovsod je vpletena politika tudi na lokalni ravni.

Ali doma tudi nikogar ne zanima, kaj dela glava druine, pa naj bo to mo ali ena? A doma v naih druina nas zanima, koliko denarja pride v blagajno, koliko ga gre ven in zakaj? Koliko bomo najeli kredita in za kaken namen ter tudi kje in po kakni obrestni meri? Ga. Alenka Bratuek & co je najela na ra?un ostalih ?lanov te ire druine drave nekaj milijard po 6,2% obrestni meri, ker ogromno ljudi politika ne zanima. So pa poskrbeli, in to znova predvsem mediji, da so zaradi senzacionalisti?nega poro?anja, poudarjanja klovnovstva nekaterih politikantov, smeenja politikov in demokrati?nih procesov, za diskredtitacijo demokracije same in so zaradi tega ljudje okrivili za svoje vse slabe ivljenje demokracijo in si nekateri zelo odkrito elijo vrnitev v ?ase socializma.

?e ni celoten sistem olanja in vzgoje naravnan tako, da bi mladi ljudje postajali aktivni ?lani drube (ire druine drave), ?e mediji in celotna politika ne spodbujajo dravljane k aktivnemu dravljanstvu, ni aktivnega ?lana drube, ki bi se zdrueval v civilne ali politi?ne organizacije, kjer bi aktivno soodlo?al o vseh pomembnih vpraanjih za narodovo usodo. BREZ AKTIVNEGA ?LANA DRUBE NI DEMOKRACIJE.

Iz zapisanega je jasno vidno, da imamo kulise, ki simbolizirajo demokracijo, formalno je postavljeno demokrati?no, ?e pogledamo vsebinsko in stvarno realno, pa demokracija v Sloveniji ne deluje in je zgolj farsa, ali pa lahko temu, ?emur nekateri brez sramu re?ejo s svojih udobniih foteljev demokracija, damo prvo ime DEMOKRATURA, kar je popa?enka ali karikatura demokracije. Ki pa je izredno draga kratura in na dalji rok tudi pogubna, mar ne vidite, v kaj smo zabredli?

Posredna, predstavnika demokracija se je povsem izrodila v ve?ini in v ve?ini drav ni napredovala, se ni razvijala in je e vedno vse isto kot je bilo takrat, ko so jo za?eli uporabljati pred ve? kot 200 leti. To pa je enako, ?e pogledamo razvoj tehnike, ?e bi korporacija Mercedes izdelovala e vedno svoj prvi model avtomobila. Grozno, ?e pomislimo, kako je napredovala tehnika, demokracija pa cepeta na mestu e stoletja.

Tako reko? ljudje na vsake tiri leta izvolijo (?e ni pred?asnih volitev, kar se vse bolj pogosta dogaja v Sloveniji) neke medijsko marketinko narejene osebe - odreitelje, ki odlo?ajo o usodi celotnega naroda, ne da bi jih kdo lahko ustavil, ?e delajo proti ljudstvu. Bi bili tudi doma pripravljeni prepustiti odlo?anje vaemu sinu in vas tiri leta ne bi zanimalo, kaj po?ne? Pri prvi napaki bi ga povpraali po zdravju, mar ne? Oziroma si sploh ne bi dovolili, da ne vodite politiko druine skupaj.

Kaj je torej reitev? V Gibanju OPS smo v drugi to?ki programa OOPS zapisali, da bomo pripravili in predlagali v sprejem narodu na ustavnem referendumu novo drubeno pogodbo USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE, ki bo zelo natan?no uveljavila vladavino ljudstva preko vzvodov NEPOSREDNE DEMOKRACIJE. To pa pomeni nekaj takega:

NEPOSREDNA DEMOKRACIJA, (tudi ?ista demokracija) obsega obliko demokracije, pri kateri je oblast v rokah zbora vseh dravljanov, ki se odlo?ijo za sodelovanje pri odlo?itvah. Kjer zbor izvoli uradnike, so ti izvrni zastopniki ali neposredni predstavniki, ki jih vee volja ljudi. V predstavniki demokraciji oblast dejansko izvaja podmnoica ljudi, ki so periodi?no izvoljeni, sicer pa imajo svobodo pri izvajanju lastnih programov.

Izraz Neposredna demokracija se nanaa tudi na to, kako so dravljani neposredno udeleeni pri izglasovanju zakonov namesto izvoljenih predstavnikov, ki odlo?ajo namesto njih.

Neposredna demokracija temelji na treh stebrih:

-Iniciativa
-Referendum
-Odpoklic

PRVI STEBER so splone in osnovne ?lovekove pravice med katere spada tudi svobodna iniciativa. Svobodna iniciativa neposredne demokracije temelji na pravici vsakega posameznika ali ?lana skupnosti, da daje pobude in predloge za upravljanje javnih ali skupnih zadev. Iniciativa izhaja iz enakopravnosti, statusa posameznika v skupnosti, v kateri vsakemu ?lanu skupnosti pripadajo osnovne ?lovekove pravice. Med te pravice spadajo tudi politi?ne pravice ali pravica sodelovanja pri odlo?anju v skupnih in javnih zadevah, ki priti?ejo vsem ?lanom skupnosti.

DRUGI STEBER so pogoji in oblike odlo?anja ?lanov skupnosti o skupnih zadevah. V tem stebru so pogoji in oblike odlo?anja ?lanov skupnost, ki oblikujejo skupna pravila obnaanja in ravnanja za skupno ivljenje in sobivanje ?lanov v skupnosti. Ena teh oblik je referendum. Poznamo ve? oblik referenduma s katerim skupnost odlo?a o neki zadevi; lahko gre za obvezujo?i referenduma o tem, ali naj bo nek zakon zavren. To daje ljudstvu monost veta na predloeni zakon.

TRETJI STEBER je nadzor delovanja in uresni?evanja sprejetih sklepov, odlo?itev ter ukrepov za njihovo uresni?itev. S peticijo ali referendumom daje ta steber ljudem monost odpoklica izvoljenih predstavnikov ljudstva v predstavnikih organih skupnosti.


Seveda se tega ne da uvesti ?ez no?, ker je prej nujno ustvariti tako kulturo, kar lahko s?asoma doseemo z vzgojo v olah ter permanentno spodbudo medijev in celotne politike, ki bi si e davno tega morala eleti ?im ve? aktivnih dravljanov, saj vendar potrebujemo pri oblikovanju dobre prihodnosti ?im ve? predlagateljev reitev, idej in tistih, ki podajo konstruktivne kritike na predloge drugih.

Mnogi bodo dejali kriti?no, dajte no, kakni referendumi, to je potrata ?asa in denarja dravljanov, referendumi so dragi in potem se sploh ne upoteva, kar ljudje izglasujejo. Seveda je zdajnja slovenska politika poskrbela za diskreditacijo instituta referenduma, ki je najvija oblika demokracije, ker ljudje o neki stvari odlo?ajo neposredno, saj se zaveda, da bi stopnjevanje zavedanja in znanja v to smer in vse ve? neposrednega odlo?anja s?asoma popolnoma spodneslo dananjo prakso, ko lahko politiki (beri politikanti) odlo?ijo o kakni zelo pomembni stvari mimo volje ljudi.

li so e dlje nai vrli name?enci, pa ne ljudstva. 90. ?len Ustave RS so tako mo?no pohabili, da ljudska iniciativa sploh ni ve? mogo?a, ker so do te mere zaostrili pogoje, kar se ti?e tevila zbranih za?etnih podpisov, da se sploh sproi na primer ukinitev kaknega sprejema zakona, ki je kodljiv, in uvedli so e kvorum, to pomeni nujno tevilo udeleencev referenduma, da je sploh veljaven. Udeleiti se nas mora vsaj 50% od vseh volilnih upravi?encev in od teh jih mora biti vsaj ve? kot polovica za ali proti nekem predlogu. Zakaj niso uvedli kvoruma tudi, kar se ti?e udelebe na volitvah???

Mimogrede, vica po kateri, kar se ti?e standarda, hrepeni veliko ljudi, ima na leto do 20 referendumov in od leta 2005 to ljudje opravijo kar preko SMS sporo?il, ker ima vsak volilni upravi?enec svojo kodo, ki jo vnese v aplikacijo v telefonu in se odlo?i hitro in poceni. Toda v vici e otroke spodbujajo k aktivnemu dravljanstvu. In ne pozabimo, vica je ena najuspenejih drav na svetu. Kako je to mogo?e, ?e toliko zapravijo samo za neposredno odlo?anje, kar je pri nas eden glavnih argumentov politikantov, da so referendumi nekoristni in nepotrebni.

Politi?na kultura je v Sloveniji na stopnji 0 in to je, gospe in gospodje, interes vseh, ki elijo loviti v kalnem. Neosve?eno, nevedno in apati?no ljudstvo ter tudi prestraeno, ki se hvali in na glas kri?i, da ga politika ne zanima, dela sebi medvedjo in politikantom levjo uslugo. Tako obnaanje je voda na mlin in pomo? pri uresni?itvi sanj kreatorjev demokrature.

Ko bo jasno, da smo dravljani prebujeni in jim gledamo pod prste, ko bo dobil minister za neko samo malo napa?no potezo naslednji dan 1.000 pisem ogor?enih dravljanov davkopla?evalcev, bo demokratura postala odgovorna demokracija, ki nam bo vsem e kako ve? in v korist. Danes pa je za mnoge osrednji krivec, da so v vse ve?ji bedi, ker se ne zavedajo, da to, kar ivimo, ni niti svoboda in ni demokracija.

Osrednji vzrok, da je tako, pa je obstoje?i reim, ki na vsakem koraku skrbi, da so ljudje nevedni, poneumljeni, in sploh ne vedo, kako bi morali delovati tudi sami, ker jim tega ni razloila ola, niti mediji, kaj ele politika. Spodbude v smer aktivnega ?lanstva v drubi pa ni od nikoder, zato ne kriviti ljudstvo, ki je tudi krivo zaradi tega, ker se samoiniciativno ne za?ne spraevati, kaj je narobe s to t.i. demokracijo, in e dobro je, da smo ljudje, ki nam ni vseeno in smo se sami dokopali do nakaterih resnic, ki jih irimo med ostale.

To demokraturo bomo spremenili v demokracijo, ?e ne prej, pa potem, ko bo prilo do mo?ne streznitve. Mislite, da je ne bo? S tem, kar se nekateri gremo, skuamo prepre?iti trpljenje, ki bo sledilo, ?e e pravo?asno ne obrnemo stvari v smer spotovanja vrednot, vseh ljudi, svobode, resni?ne demokracije in v smer sprejetja univerzalne odgovornosti vseh in vsakega posameznika za stvari, ki se dogajajo v naem bivanjskem in delovnem okolju ter tudi v svetu. Seveda pa to terja od vsakega precej druga?no ravnanje kot je danes, katerega se spla?a spremeniti, saj bomo le tako postali sami sprememba, ki si jo elimo v dravi, Evropi in Svetu.

Zmogli bomo, ker je e pravilno definiranje vzroka, ki povzro?a probleme, polovica opravljenega dela, da ga odpravimo. Delumo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, o?i?enje in Preporod Slovenije.


Ekipa OPS

Opomba: poevni odebeljeni tekst - vir: Wikipedija

 

Komentarjev 

 
#1 accoheway 08:05 24-10-2022
In all nodes examined in DT challenged wild type mice the paranodal loops closely abut the axon A, arrowheads lasix iv to po ratio
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 269 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?