"...A v podpalubju nekaj cvili, škrta,
ni vstopa vanj, vsa vrata so zaprta,
posadka se prozorno spreneveda,
odve? je vsaka pametna beseda.

Zapiha veter, da preženeš meglo,
posije sonce naj v podganje leglo,
naj rjovejo vampirji in se cvrejo,
naj ljudje mirneje v prihodnost zrejo!..."
Tomaž Petauer

Spoštovani!

Ali se kdaj vprašate, zakaj se po nobenih volitvah v RS ni še nikoli ni? spremenilo v korist ve?ine?

Zakaj vedno ostane vse tako kot je bilo ali pa gre vsaki? samo še na slabše, pa tudi, ?e pridejo v ospredje na vodilne funkcije novi obrazi? Vedno se zamenjajo samo ljudje na sedežnem redu okoli oblastniškega korita, za ve?ino naroda pa sprememb na bolje ni, klub velikim obljubam pred volitvami.

No, pa raz?istimo to, da bo vsakomur, ki ima kaj v glavi, s ?imer je možno razmišljati, jasno.

Sloveniji vladajo ljudje iz ozadja. Pa ne samo doma?i, tudi tuji, ki so povezani v svetovno kriminalno združbo. To po?nejo tako, da namestijo na vsa klju?na in odgovorna mesta svoje poslušne in vodljive ljudi. Ti pred volitvami obljubljajo marsikaj, saj sploh ne vedo, kaj jih ?aka, ko jih ustoli?ijo na položaje. Kako poteka nameš?anje, smo že nekaj let pri?e. Mo?na medijska propaganda, ko je samo v Sloveniji možno, da nastane stranka v štirinajstih dneh in ravno ta zmaga na volitvah. K temu pomagajo mediji, ki na polno propagirajo "odrešitelja" in njegovo instant stranko, zlagane javnomnenjske ankete, katerim potem pri izra?unavanju proporcev prilagodijo na Državni volilni komisji še rezultat volitev.

 

Tako se dogaja nameš?anje njihovih marionet. Kot re?eno, klju?no vlogo pri takem nameš?anju igrajo mediji, saj pred vsakimi volitvami nastavljajo mikrofone in kamere samo tistim, ki so dolo?eni za ustoli?enje, vse druge pa diskriminirajo in cenzurirajo, da nimajo niti osnovnih možnosti, da bi ljudstvu predstavili svoje poglede in razložili svoje možne izvirne rešitve za razrešitev te vse slabše situacije.

Tisti, ki jih dolo?ijo v ozadju za prevzem klju?nih mest, zelo dobro vedo, kdo so, vedo, da nimajo lastne hrbtenice in bodo ravnali po ukazih in se ravnali po pravilih, ki so na vseh pozicijah dolo?ene že dolgo let. ?e ne bodo ubogljivi ali se ne bodo držali ute?enih pravil, bodo nemudoma odstranjeni s položaja. Namre?, pazljivo kadrirajo take, ki so kompromitirani (imajo kakšen greh iz preteklosti) in jih zato v vsakem trenutku lahko odpihnejo mediji. Zaradi njihovega preteklega problemati?nega življenja jih držijo na povodcu. Ali pa dobijo nalogo politi?ni sopotniki, ki so tudi na povodcu, rušiti koalicijo tako ali druga?e. Zakaj mislite, da se je Janezu Janši zgodila rušitev s strani KPK in protesti? Zato, ker je hotel narediti nekaj po svoje. Si podrediti banke in preko holdinga državna podjetja. No, so pa tudi taki, ki že v startu vedo, kako in za koga morajo delati, ker je od tega odvisna celotna nomenklatura, in ne bodo nikoli niti poskušali delati kaj po svoje, neodvisno, suvereno in v korist ve?ine.

To je tako, kar se ti?e vidnih figur na šahovnici, ko so te pod budnim nadzorom kadrov, ki so ob njih že nameš?eni v institucijah. Tako ima na primer predsednik države najmanj dva do tri svetovalce, ki mu "pravilno" svetujejo, kako naj se odlo?a in se, ko razume, kakšna vloga mu je dodeljena, tako kot mu re?ejo tudi odlo?a. Enako je pri predsedniku Vlade in pri vseh ministrih. Obstajajo sive eminence, ki so zvezde stalnice in jih nikoli ne zamenjajo, ko se zamenjajo vidne figure (novi obrazi).

Tako je dolga leta na Ministrstvu za obrambo opravljal delo državnega sekretarja tovariš Miran Bogataj, ki je to delo opravljal pri vseh ministrih ne glede na barvo, do svoje prerane smrti. Kdo ga je nadomestil, bi bilo treba malce bolj pogledati. Tako so vsi ministri lutke, ki sicer navzven zastopajo ministrstvo, a odlo?itve sprejemajo po ute?enih poteh tisti, ki so tam že desetletja. Minister Grizold je odslovil omenjenega gospoda tovariša, a mu je ta ob odhodu dejal, da ne bo štirinajst dni, ko bo on nazaj, njega pa ne bo ve? na ministrskem položaju. Tako je potem tudi bilo.

Imamo pa tudi celoten državni sistem kadrovanja na na?in, da se ohranja nedotakljivost režima tako, da so na  vseh odgovornih mestih z enako miselnostjo ostali ljudje, ki so bili tam že v prejšnjem režimu ali pa so po svojem vrednotnem sistemu kadrovali svoje naslednike, preden so odšli drugam ali pa so se upokojili. 

Vprašati se morate, kako se v vseh strankah, po katerih znanih in strokovnih ter eti?nih merilih pride na listo za izvolitev v Državni zbor, v evropski parlament, za predsednika države, za župana ali pa za svetnika v ob?ini ali svetnika v Državni svet? Ni zgoraj omenjenih kriterijev, ker bi to pomenilo zmedo in padec kontrolirane demokrature, ampak vse poteka dogovorno, ko vsakogar, ki ga postavijo na listo, kadrovski štabi ocenijo, to predebatirajo z vodstvom stranke in po znanih kriterijih neopore?ne ideološke pripadnosti, strankarske vdanosti ter vez in znanstev oblikujejo liste.

Ko so izvoljeni, pa so znova pod budnim o?esom nameš?encev, ki spremljajo njihovo delo. Zaukazana je stroga hierarhija in poslušnost. ?e ga lomijo in želijo kaj po svoje, imajo problem takoj ter sledi kompromitacija v medijih ali pa na drugih volitvah niso ve? na spisku za izvolitev. Ni?, spoštovani, ni prepuš?eno naklju?ju v tej državi, ker se eni zelo dobro zavedajo, kako pomembno je imeti vse v svojih rokah in pod kontrolo, da se jim ne zgodi sesutje sistema, ki je tak kot je že dolga desetletja. V bistvu se ni po letu 1990 ni? spremenilo, le delegatski sistem, kateri je legitimiziral skrite dogovore iz ozadja, je zamenjal strankarski sistem parlamentarne farse.

Toda kaj to prinaša narodu, ?e moraš vse, ki ho?e razmišljati s svojo glavo, diskriminirati, odriniti, onemogo?iti? S takim po?etjem onemogo?ajo dober razvoj in v Sloveniji, iz katere pobegne na tiso?e mladih sposobnih ljudi vsako leto v tujino, se to še kako vidi. Ne more biti uspeha, ?e so samo eni najbolj pametni in ne slišijo nobene pametne besede in ne prenesejo kritike na svoje delo. Ampak to tistih, ki odlo?ajo iz ozadja in imajo preko nameš?encev v celotnem sitemu v rokah izvršilno mo?, ne zanima. Oni imajo od takega po?etja neposredne najve?krat materialne koristi in lagodno življenje, kar bodo po?eli, dokler jim bomo mi to dovolili. Težava je tudi v tem, da je pohlep vse ve?ji in vse bolj zmanjkuje plena.

Tu je tudi odgovor na vprašanje v za?etku, zakaj se v vašo korist ni? ne spremeni, ko se zamenjajo vidne figure na položaju predsednika države, vlade in ministrov ter na vodenju nekaterih klju?nih državnih služb. Zavedati se je treba, vsi, ki pridejo na položaje, so spuš?eni med volkove, s katerimi morajo za?eti tuliti v isti rog, ?e ne, jih volkovi požro. Nekaj ?asa najbrž še razmišljajo, kaj bi morali storiti, a potem jim ugodje, ki jim ga nudi funkcija, za?ne ugajati in kmalu pozabijo na to, kar so obljubljali narodu, ker je bolj pomembno njihovo ugodje in privilegiji. Mediji seveda tega ne problematizirajo, saj so v službi oligarhov, ki celotno hierarhijo oblikujejo in vodijo.

Zdaj, ko veste, kako oz. na kakšen na?in in s pomo?jo koga nam vladajo iz ozadja, pa je tudi ?as, da jim onemogo?imo, da bi to po?eli še naprej. Katero je vaše logi?no vprašanje, ki terja logi?en odgovor? KAKO TO STORITI? Odgovor je zapisan v prvi to?ki Programa narodne enotnosti OOPS


1. KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE - Po premo?ni zmagi LJUDSTVA NA VOLITVAH, bodo vsi vodje in namestniki v celotnem državnem sistemu samo še vršilci dolžnosti. Po izvedenem poštenem kadrovanju iz celotnega kadrovskega bazena (danes kadrujejo iz zgolj 20% privilegiranega) pa bodo ali s potrditvijo svojih kompetenc potrdili ali pa bodo odšli delati, kar v resnici znajo. Rezultati, ki jih vidimo, so jasen znak, da je z vodenjem domala vseh resorjev in države nekaj hudo narobe.

Nikakor druga?e stricev iz ozadja -  mafije ni možno onemogo?iti druga?e kot tako, da jim odvzamemo formalno odlo?evalsko mo?, ki jo imajo preko nameš?encev v celotnem državnem sistemu, kamor štejemo tudi gospodarske družbe v državni lasti, iz katerih se napajajo z našim denarjem in financirajo na ?rno celotno funkcioniranje svoje delovanje. Tudi špiclje za šanki in na spletnih forumih je treba pla?ati.

Zato smo zapisali, da bo SAMO VELIKA ZMAGA LJUDSTVA NA POŠTENIH VOLITVAH omogo?ila da bodo vsi vodje in njihovi namestniki v celotnem sistemu državne in javne uprave postali ?ez no? samo še vršilci dolžnosti. (Za ta korak imamo že prirapvljen zakon, ki bo pravno formalno omogo?il operacionalizacijo te potrebne poteze) Po izvedbi poštenih kadrovanj samo še na podlagi zahtevnih strokovnih, eti?nih in moralnih meril ter programov za razreševanje nakopi?enih težav bodo njihova mesta zagotovo prevzeli ljudje, ki že danes razumejo, kaj pomeni delovati v dobro naroda.

Škodljive združbe, lobiji, klani in klike s skupnim imenovalcem mafija pa se bo po tem lahko še naprej dobivala na skrivnih lokacijah, a to ne bo ni? ve? pomagalo, ker bodo povsem izgubili izvršilno mo?, saj na položajih ne bo ve? njihovih ljudi, ampak bodo strokovnjaki, zavezani delovati za skupno dobro.

Ko zmaga NAROD bo vse druga?e, a še eno težavo bomo imeli zaradi opisanega. Nimamo medijev, ko se to prebije in bodo morali za?eti poro?ati o našem delu, ker bo preve? o?itno (kar je že zdaj), da grdo diskriminirajo, bomo morali na vsa voliš?a in še posebej na Državno volilno komisijo postaviti svoje zastopnike, ki bodo izvajali natan?no kontrolo štetja glasov in še posebej prera?unavanja proporcev. Tudi proporcionalni volilni sistem je bil uveljavljen v Sloveniji samo z enim namenom, da je možno goljufati pri izra?unavanju proporcev.

Upamo, da je dovolj razumljivo razloženo, kako deluje ta naš sistem, v katerem vedno znova kratko vle?e ve?ina drugorazrednih neprivilegiranih  državljank in državljanov, ki nas je cca 80%, 20% pa je takih, ki so privilegirani in spadajo med prvorazredne državljane.

Kaj naj storite, da jih tiste, ki iz ozadja vladajo nam vsem, onemogo?imo???

Pravijo, da živimo v demokraciji 25 let. ?e je tako, potem se pa vklju?ite v delo Gibanja OPS v vašem kraju in direktno v Gibanju (klik) obvestite o tem, da obstajamo, vse doma in po svetu, vše?kajte objave in jih delite ter spodbujajte drug drugega, da po celi Sloveniji postavimo društva OPS, nato pa še lokalne odbore nove politi?ne skupine Osveš?enih Politikov Slovenije, da se bo za?elo zgledno kadrovanje po merilih OPS, da bodo najboljši kadri prevzeli odgovorna mesta, da bomo ?im prej dosegli uresni?itev Programa narodne enostnosti  in Vizije do leta 2026.

Menda si ne želite še naprej živeti v državi, ki jo ima v oblasti mafija, ker tudi od najetih kreditov, ki jih njihovi nameš?enci na naš ra?un najemajo že skoraj vsak mesec, 80% denarja ponikne v njihove žepe???
Si znate predstavljati, kako bomo zaživeli Slovenci, ko tega spodjedanja ve? ne bo? Garantiramo, v nekaj letih bo Slovenija pokala po šivih od uspehov, napredka in blagostanja. GARANTIRAMO!!!

Toda brez vaše pomo?i tega ne bo in bo Slovenija  pogubljena.

Deluj, sodeluj in ukrepaj, ampak ne zoper nikogar, z vso silo pa za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije!!!

?e vas je strah, ker to veste, pomislite, kako vas bo šele, ?e nam bodo zaradi naraš?ajo?e jeze med ljudmi, ?e pride do protestov, skušali zanetiti nasilje in morebitno vojno, ker jezen, la?en in med sabo skregan narod ni težko stepsti med sabo. Za to imajo izšolane in dobro pla?ane provokatorje. Tisti v ozadju, ki kreirajo vse to že 25 let na mnogo let podlage, zelo dobro vedo, kako se kakšni situaciji streže.

Se sploh zavedate, kako pomembno delo delamo za naše otroke in zase? Delite, brez odlašanja, da se ve, da nismo butasti in vemo, kako delujejo.

Kliknite na fotografijo za dostop do ve? informacij na Facebook-u

VSAK SAM JE MO?AN, SKUPAJ SMO NEPREMGLJIVI!

VSTOPITE V VAŠE GIBANJE, DA VAS POVEŽEMO Z DRUGIMI IZ VAŠEGA KRAJA IN OKOLICE, TUDI VI.

Ekipa OPS

p.s.

Prebreite še:

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije ampak imamo demokraturo.

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 212 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?