Referendumska kampanja o zakonu o arhivih je v teku, kje je 80% arhivov UDBE?

Prazne arhivske police, kje so arhivi?

Spotovani!

Kot e re?eno, smo se v Gibanju OPS odlo?ili vstopiti v referendumsko kampanjo zato, ker druga?e nismo dobili monosti, da bi povedali javno preko sredstev mnoi?nega obve?anja, kar bi narod moral izvedeti. Kdor je spremljal na protest pred RTV SLO, ve, da smo imeli dogovor z glavno urednico TV SLO, da bo v aprilu pripravila oddajo, da bomo svoje poglede na stanje v Sloveniji in predloge za reitve predstavili predstavniki razli?nih civilnih iniciativ. Ker je o?itno delala ra?un brez kr?marja, od tega, kar je obljubila v nao kamero, ni bilo ni?. To nas je potem spodbudilo, da se vklju?imo uradno v referendumsko kampanjo, ki te?e zaradi novega zakona, ki ga predlaga vlada o arhivskem gradivu, s katerim elijo dodatno onemogo?iti vpogled v arhivsko gradivo UDBE, ki je e na voljo. Vemo, da je 80% tega arhiva bilo leta 1990 uni?enega ali pa skritega.

V?eraj, 2.06.2014, se je naa predstavnica Andreja Repe udeleila klepetalnice na internetnem portalu MMC RTV SLO, na katerem je odgovarjala 40 minut na vpraanja obiskovalcev teh spletnih strani. Pogovor je tekel takole:

Lepo pozdravljeni v klepetalnici z Andrejo Repe. Vpraanja lahko e zastavljate!

Kako bi morali volivci po vaem mnenju odlo?iti na referendumu? Za kaj se zavzemate vi?

Najprej lepo pozdravljeni in hvala za vpraanje, volivci bi se najprej morali vpraati, kje je 80% arhivov, sicer pa zakaj bi skrivali junatva iz prejnjega reima.

zdravo, zakaj bi se mladi morali udeleiti referenduma?

Arhivi so del kulturne dedi?ine, ne samo nae nacionalne, pa? pa del svetovne kulturne dedi?ine, in je prav in nujno, da se tudi mladi seznanijo s pravo zgodovino. Iz arhivov se namre? vidi in razbere marsikaj, v u?benikih tega ne boste nali.

Je vpraanje arhivov sploh smiselno glede na to, da bi bilo (op sploni zanikrni politi?ni situaciji) smiselno ozirati se na prihodnost? So arhivi res najve?, kar lahko Slovenija politi?no ponudi svojim prebivalcem?

Dokler ne bomo poznali preteklosti, ne moremo razumeti sedanjosti, ne moremo graditi prihodnosti. Lahko jo samo sanjamo. Je pa res, da mnogi elijo iz arhivov narediti neko nepomembno zadevo, da bi la ?imprej mimo in brez posledic.

Kaj sporo?ate tistim, ki jih se z zgodovino ne bi ukvarjali?

Se vi tudi ne bi ukvarjali z iskanjem resnice o tem, kdo, zakaj, kje je ubil vaega o?eta, deda, sorodnika? Ali bi tudi v primeru ropa vaega doma rekli, pustimo preteklost, glejmo naprej?

Ali ste e kdaj bili v kaknem arhivu? Kako so vai vtisi? Vas je kaj zmotilo?(?e ste bili seveda).

V arhivu sem bila, ja. Vtisi? Nekateri so zelo pod nadzorom, nekateri pa lahko po?nejo marsikaj, pa se ni? ne zgodi.

Arhivi vsekakor morajo ostati odprti, saj sem prepri?ana, da ni kaj skrivati, ?e je preteklost ?ista kot se uradno predstavlja. Glede na to, da so nas leta 1945 osvobodili in smo imeli "krasen" sistem (kar nas nekateri ho?ejo prepri?ati), naj se to odprto pokae tudi z dokumenti. Zakaj bi jih torej za javnost zaprli?

Z zgodovino je pa tako: kdor se ne zanima za zgodovino, ki je naa najboja u?iteljica, tvega, da se mu ta ponovi, ne enkrat, pa? pa ve?krat, v tistem delu, kjer je bila tragi?na. Kdor ne pozna svoje zgodovine, ne pozna korenin, in je tako bolj ranljiv. To je podobno kot ne bi vedel, kje si doma, niti kdo ti je mati.

Treba se je vpraati, zakaj ne poznamo prave zgodovine? Komu je to v interes?

Kako je z arhivi urejeno v tujini, kakna je praksa?

Za primer dam ?eko, ki ima arhive odprte. Vendar menim, da imamo nekoliko druga?en problem kot v tujini. Prejnja drava je bila totalitarna, preli smo v "demokracijo", in ravno v prehodu bi morali raz?istiti, kako je prejnji sistem deloval, danes pa mnogi e vedno ne vedo, kaj je bila udba. To so e vedno tabu teme. Tudi zaradi tega, ker je bila dostopnost arhivov ovirana in ker se o tem v medijih nismo odprto pogovarjali.

Brez raz?i?enja preteklosti ne moremo razumeti sedanjosti in ne moremo naprej. Kdor poziva k gledanju naprej, se preteklosti zelo boji.

Sicer pa ivimo v Sloveniji in menda znamo presojati, kaj je prav in kaj ne. Zakaj bi se ozirali na sosede? Ali tako ravnamo pri reevanju druinskih zadev? V?asih so sicer tudi dobri zgledi, dobre je pametno posnemat, a svoje probleme moramo reevati sami na nam primeren na?in.

Glede na to, da pravite, da je od preteklosti odvisna prihodnost, mi prosim razloite korelacijo med arhivi in brezposelnostjo mladih oziroma kako bo poznavanje preteklosti reilo vpraanje prihodnosti?

?e vemo, kdaj se je e za?ela negativna kadrovska selekcija v Sloveniji, katera se nadaljuje e danes, potem razumemo, zakaj smo danes kjer smo. Gre za posledice negativne kadrovske selekcije! Vse to, kako in kaj, je zapisano v arhivih. Problemi Slovenije imajo veliko daljo brado kot nekateri elijo predstaviti. Kdaj se recimo postavila pravi?na pravna drava?

Pardon, kdaj se je postavila

In na katerih klju?nih to?kah bi se morala?

Zakaj se vam zdi, da vstajniki ne podpirajo svojih zahtev po "ve? demokracije" in referendumu nasprotujejo? Je med vsemi vstajniki tako vzduje?

T.i. vstajniki, ki ste jih videli v medijih in katere so promovirali mediji, so na povodcu. Ste kdaj sliali za nas v zadnjih 10 letih kot "vstajnike" iz medijev? Sicer vstajnikov zdaj ni ve?, so e stranke iz vstajnikih vrst. Torej?

Po vaem mnenju novela zakona arhive zapira ali odpira?

Zapira. In vsak tak poseg je e eden od slepilnih manevrov za zapiranje, ko moramo vedeti tudi, da smo nedolgo v Sloveniji e odlo?ili, da se arhivi ne zapirajo. Prepri?ana pa sem, da bi morala biti glavna tema pogovora, kje je preostali del arhivov, ki jih ni. In zakaj jih ni. Pa tudi kje so, ker baje so.

Hvale vredno razmiljanje imate o zgodovini, pri nas res zgleda da bi jo radi pozabili le zakaj ? kaj bi radi skrili ?

Bravo!

O?itno se preteklosti nekateri, takne kot je bila, zelo bojijo, zato seveda kri?ijo "Glejmo naprej!" A v?asih jim pa ustreza za polaganje vencev, pa jokanje pred Hudo jamo....Ve? preberite na strani Gibanja OPS.

Bi podprli naslednje predloge: 1.Mladi smo, ukvarjajmo se s prihodnostjo. 2.Obsojenci v zapor, levi in desni. 3.Katere so prioritete za izboljanje stanja v prihodnje? Kje so vzroki za porobleme? Bomo reitve nali v arhivih? Poznate g. Leljaka in njegovo ivljensko zgodbo od blizu? Mu glede na znanan dejstva zaupate? 5.Arhivi niso tako pomembni, ?e smo zdrali toliko let lahko tudi trenutno, ko je povsem jasno zakaj in zaradi katerih arhivov jih nekateri vle?ejo na povrje, emalo po?akajo.

Vas recimo ne poznam. Takoj, ko se zavzemajo za isto stvar tudi Irgl, Grims, Jana....vam to ne prige rde?e lu?i? To so vendar ljudje, ki so se e v zgodnjih mladostnikih letih odlo?ili, da elijo biti politiki. Ljedje so pri rosnih 16 vedeli, da bi radi bili politiki. Oni ne bi delali. bili bi politiki. ?? Kako ste lahko na tako enaki liniji?

Jasno je, da je treba misliti na prihodnost. A brez trdnih temeljev danes lahko o njej samo sanjate. Vso odgovorni za zlo?ine in kodo narodu bi morali sesti na zatono klop, levi in desni, a vpraanje je, kdo jih bo danes zaprl? Vzroki za probleme...Vzemite v roke ?ekovo knjigo Druga?na politika ali berite na straneh Gibanja OPS, razlaga bi bila preve? obsena, lahko se obrnete na nas tudi preko e-pote, bomo pojasnili, kar vas bo zanimalo. Z g. Leljakom smo imeli kontakte, vendar al neuspeno. Pelje neko svojo zgodbo, polovi?arsko. O?itno v simbiozi z SDS. Arhivi so pomembni. Zakaj nas predal?kate? Prosim, preberite navedeno.

Menite, da so dokumenti v arhivih popolni in pristni? Se da na taknih osnovah sklepati o dejanskih dogodkih?

Mnogi so, mnogih ni, obstaja pa literatura prezrtih, zamol?anih pri?, ki so skozi svoje izkunje opisali doivljanje tako opevanega prejnjega reima. ?e preberete zapise Angele Vode, Alberta Svetine, Janka Ma?ka, Franca Jeze, pa e bi jih lahko natevala, se vam lahko posveti. Vpraanje: zakaj skrivati junatva, ?e so res bila junatva?!? Koga toliko skrbi ta preteklost in kri?i, naj se gleda naprej, ste kdaj pomislili?

Gostji se zahvaljujem za odgovore, uporabnikom pa za vpraanja! Lep dan e naprej!

Iz tega se zagotovo da razumeti, kaj je problem, kar se ti?e arhivskega gradiva, ki je del nae in tudi svetovne kulturne dedi?ine.

Danes, 3. junija 2014, bo naa stali?a na Radiu SLO 1 v studiu ob 17-ih zastopal gospod tefan Perki?

Vabimo vas, da pogovor posluate neposredno, ?e boste pa zamudili, bo posnetek objavljen TUKAJ.

V ?etrtek ob 20.00 bo soo?enje mnenj na TV SLO 1, kjer bo stali?a Gibanja OPS predstavil gospod Ladislav Troha,predsednik gibanja. Drugih vabil pa za enkrat od drugih medijev nismo prejeli.

Zahvaljujemo se, ker spremljate, kar utegnete, in si tudi z nao pomo?jo ustvarjate o nekaterih stvareh svoje mnenje.

"Arhivom se e od ?asa antike pripisuje velik pomen. Grki in Rimljani so jih shranjevali na varno, v?asih celo v templje, srednjeveki vladarji pa so jih spravljali v svoje gradove, kjer so jih varovali debeli zidovi. ?emu vse to? Arhivi namre? hranijo pomembne pravne in zgodovinske dokumente, ki so nekakno znanje vladanja.

Arhivsko gradivo je eden izmed temeljev mo?i in vpliva, zato ob politi?nih prevratih ali v revolucijah zanj obstajata le dve monosti: lahko ga uni?imo ali obdrimo. V prvem primeru bi pometli s prejnjim reimom vladanja in napravili prostor za nov ?as, ?as pozabe in odpu?anja. V drugem primeru pa bi imeli monost prou?evati prejnji politi?ni sistem, ga kriti?no ocenjevati in se u?iti za prihodnost. Ponujena bi nam bila prilonost za kazenski pregon in kaznovanje zlo?inov, prilonost preu?iti in razmisliti o arhivski dedi?ini, skratka soo?iti se s preteklostjo takno, kot je bila.

Soo?anje s preteklostjo je izredno pomembno za identiteto naroda na njegovi poti do svobodne in demokrati?ne drube. Zgodba o uspehu Arhiva Stasija nazorno kae mo? arhivov v slubi javnega dobrega so branik pred amnezijo drube, tako v preteklosti kot tudi v sedanjosti." (Vir: Zbornik referatov, 25. zborovanje Arhivsko drutvo Slovenije in Arhiv RS z naslovom Primeri razli?nih praks v slovenskih arhivih, Ptuj 2011)

Ekipa OPS

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije!

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 183 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?