Fotografija, narejena ob obisku OPS na DVK. Modre škatle so last g. Danila Türka, rjave oz. bež so last g. Boruta Pahorja. Vpogleda v notranjost nismo dobili, ker so se sklicevali na varovanje osebnih podatkov.

Spoštovane volivke in volivci!

V tej državi ne gre ni? ve?, ne da bi morali prositi, moledovati in naposled koga prijaviti, naj se nad njegovim delom opravi službeni nadzor. Ko smo to naredili v primeru tožilke na Okrožnem tožilstvu v Ljubljani pred nekaj dnevi, kar je zapisano TUKAJ, je v nekaj dneh prispela pošta s tega tožilstva, s katero smo prejeli to famozno poro?ilo kriminalistov, ki so ga spisali po skoraj leto dni trajajo?i kriminalisti?ni preiskavi na Državni volilni komisiji ali bolje re?eno na Službi državne volilne komisije.

Preden boste brali naprej, ?e vas zanima, kako potekajo na tej državni instituciji postopki in kako jih izvajajo nepooblaš?ene osebe, najprej preberite osnoven zapis TUKAJ

V tem videu lahko vidite, koliko škatel so iz štaba prinesli na DVK in s kakšno neverjetno lahkoto jih je najbrž gospod Aleksej Skok premikal z eno roko po mizi. Spodaj je zapisnik z zaslišanja, v katerem pravi, da je prinesel predsednikov štab s seboj 13 ali 14 škatel. Da se nekdo zmoti za eno ali dve, bi ?lovek še razumel. Da se zmoti za polovico, pa je malce huda. In kaj ima odvetnik g. Zakonjšek s pooblaš?anjem predsednikovih zaupnikov tudi ni jasno!?

 

Kriminalistov takšna razhajanja med stanjem, ki ga prikazuje video posnetek in trditvami, ki jih navaja zaslišani, ne motijo.

V nadaljevanju objavljamo odgovor kriminalistom gospe Mujagi?, ko je poro?ala o prisotnosti zaposlenih na dan 11.10.2012, iz katerega sledi, da sta bili dve sodelavki, in sicer ga. Ira Maši? in ga. Maruša ?rešnovar, ?lanici v komisiji za preštevanje in ugotavljanje kakovostnega pregleda, a sta ti dve osebi zunanji sodelavki Službe državne volilne komisije.

Služba državne volilne komisije in tam stalno zaposleni so pravzaprav tehni?no osebje Državni volilni komisiji (lahko prenašajo škatle, pišejo zapisnike po nareku odgovornih,  skuhajo kavo, ko ?lani Državne komisije delajo), ki jo vsakokrat za pet letni mandat imenuje in postavi Državni zbor Republike Slovenije. To pa pomeni, da so izklju?no ?lani Državne volilne komisije in nikakor zaposleni v Službi DVK edini pristojni preštevati in kakovostno ugotavljati število podpor volivk in volivcev, ko gre za volivna opravila v zvezi z volitvami, v kar spada tudi ugotavljanje, ali so kandidati, ki nameravajo kandidirati za predsednika Republike Slovenije, prinesli dovoljšnje število podpor, kar je njihova podlaga za uradno kandidaturo.

Torej bi morali biti na zapisnikih o kakovostnem in števil?nem pregledu podpisani ?lani Državne volilne komisije ali njihovi namestniki, nikakor pa tega ne bi smeli po?eti uslužbenci v Službi državne volilne komisije, kaj šele zunanje sodelavke te službe. Gre za direktno kršenje Zakona o volitvah predsednika republike (ZVPR), ki pravi v enem izmed ?lenov tole:

"17. ?len

Predlog kandidature se vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasovanja.

Državna volilna komisija preizkusi zakonitost vloženih kandidatur. Za preizkus zakonitosti se smiselno uporabljajo dolo?be zakona o volitvah v državni zbor."

Torej preizkus zakonitosti vloženih kandidatur so v primeru predsedniških kandidatov gospoda Zvera, gospoda Türka in gospoda Pahorja ugotovili kar uslužbenci Službe državne volilne komisije, ko se ?lani ali namestniki Državne volilne komisije sploh niso sestali, le predsednik te komisije gospod Frantar se je pojavil v foto terminu.

NO, ?E JE TO VSEENO, JE PA? VSE VSEENO V TEJ DRŽAVI. MNOGI BODO DEJALI, AH, TO JE ŽE MIMO, NI POMEMBNO, SAJ TUDI TüRK NI ZMAGAL...VEHEMENCA IN NEZAVEDANJE, DA SE TAKO PO DOMA?E NA ENI NAJPOMEMBNEJŠIH INSTITUCIJ ZA DEMOKRACIJO PA? NE SME DELATI. TAKO PO?ETJE JE ŠKANDAL PRVE VRSTE!!!

?lani komisije, ki bi morali biti podpisani na zapisnikih, so tile:

Anton Gašper Frantar, predsednik
Peter Golob, namestnik predsednika
dr. Marko Kambi?, ?lan
Slavko Vesenjak, ?lan
Sašo Stojanovi? Len?i?, ?lan
Miroslav Pretnar, ?lan
Miha Klun, ?lan
Vesna Fister, namestnica ?lana
Marija Levstek, namestnica ?lana
Igor Bordon, namestnik ?lana
Aleš Vehar, namestnik ?lana
Ksenija Vencelj, namestnica ?lana

V primeru za volitve predsednika republike pa so zakonitost vloženih kandidatur opravili kar zaposleni v Službi DVK, kar pomeni, da je to opravilo kar tehni?no osebje na Državni volilni komisiji, od tega celo dve zunanji sodelavki. Po tem, ko smo jih uspeli ob obisku spoznati, bi rekli, da gre za dve študentki. No, to pa je med drugim kaznivo dejanje, saj sta nepooblaš?eni osebi dobili vpogled v osebne podatke volivk in volivcev, ki so dali podporo kandidatoma. Tako to je, ?e v tej državi velja še sploh kakšen zakon, razen vsi, ki veljajo za navadne smrtnike, ko naredijo kaj napak.Ko smo prišli trije ?lani Gibanja OPS v pregled števila obrazcev, so se uslužbenci na Službi DVK takoj sklicevali na varstvo osebnih podatkov in so nas potem tudi z odlo?bo zavrnili, da nismo mogli ugotoviti dejanske koli?ine oddanih podpor.

TUDI TO, DA STA PREGLEDOVALI OSEBNE PODATKE NEPOOBLAŠ?ENI OSEBI, ZA SLOVENSKE KRIMINALISTE NI SPORNO IN NI ZNAKOV, KOT SO NAVEDLI V SVOJEM FAMOZNEM PORO?ILU, KI JE NASTAJAL SKORAJ LETO DNI, KAKRŠNIH KOLI KAZNIVIH DEJANJ.

Pri kriminalisti?ni preiskavi je sporno tudi to, da kriminalisti niso zahtevali od Upravnih enot poro?ila, koliko volivk in volivcev je v dneh, ko sta gospod Türk in gospod Pahor zbirala podpise, prišlo overit svoj podpis v ta namen, saj vsakega, ki to stori, zavedejo v poseben ra?unalniški program. Gospod Türk  in njegov štab so zatrdili, da so v pi?lih devetih delovnih dneh, ko vemo, da samo ob sredah delajo Upravne enote do 17h, zbrali 13.080 podpisov. Po podatkih, ki jih imamo mi, je bilo teh podpor na dan po celi Sloveniji zbranih do 120. Ta razglasitev tako mo?ne domnevne podpore nas je tudi navedla, da smo odšli v pregled, ker se je na samih volitvah pokazalo, da je bilo s to tako reko? javnomnenjsko anketo nekaj zelo narobe. ?e bi držalo, da je v pi?lih 9-ih dneh predsednik zbral tako veliko število podpor, bi moral na volitvah zmagati v prvem krogu. Je pa volitve izgubil.

Zelo sporno pri tej kriminalisti?ni preiskavi, ki je potekala skoraj leto dni, ko o tem noben medij ni poro?al, je tudi to, da niso zaslišali nikogar od treh ?lanov Gibanja OPS, ki smo bili v pregledu. Niti po tem, ko smo na naši spletni strani objavili, da nam je nekdo iz Službe državne volilne komisije preko družbenega omrežja Faceboook namignil, da smo prišli preveriti prave stvari. Imena in priimka tega ?loveka nismo javno objavili, ker smo ?akali, da to povemo kriminalistom, ko nas bodo kot prijavitelje suma kaznivih dejanj zaslišali. Nih?e se ni oglasil in tudi v poro?ilu ni nikakršne omembe, zakaj ni bilo potrebno zaslišanje prijavitelja. So se bali, da bi zvedeli še kaj, kar bi bilo treba preiskati in razkriti? Da, zagotovo je bil to razlog, da nas niso povabili na uradni pogovor, kar je praksa v vsaki taki ali podobni preiskavi.

Poro?ilo, s katerim ne bi smela biti zadovoljen noben tožilec ali tožilka, objavljamo v celoti. Zadevo je tožilka gospa Manja Prezelj dala AD ACTA, ker je pri svojem delu povsem samostojna in neodvisna, zavezana je samo zakonu in Ustavi. Ko pozorno preberete, se je kriminalistka ukvarjala z nebistvenimi stvarmi, kdaj je bil napisan kakšen zapisnik in kako ?as beleži ra?unalnik. Pa kljub temu so nesporno ugotovili, da je bil zapisnik o koli?ini in kakovosti podpor za gospoda Pahorja narejen šele tik za tem, ko smo opravili pregled dokumentacije ?lani Gibanja OPS in nam v ?asu pregleda tega zapisnika niso mogli predati, ker ga sploh niso imeli. Tudi to je pokazatelj, kako deluje tehni?no osebje v Službi na državni volilni komisiji.

Torej, kriminalisti?na policija je v skoraj enem letu preiskav na par straneh pisarij ugotovila, da ni ni? spornega in je avtomatsko verjela zapisnikom, ki so nastali v Službi državne volilne komisije. Niso šli sami kot pooblaš?ene uradne osebe prešteti in ugotavljati pristnost podpor za predsedniška kandidata, niti niso zaslišali prijavitelja suma kaznivih dejanj, niti spornosti tega, da so izvajale kakovostni pregled nepooblaš?ene osebe ter, da svojega dela, ki jim ga nalaga zakon, niso naredili od Državnega zbora imenovani ?lani ali namestniki Državne volilne komisije.

Res je zanimivo pri vsem skupaj že to,  da se je toliko vleklo, saj je iz tega jasno, da treba ?im dlje zavle?i, da mine vsaj polovico mandata predsednika, ki je bil izvoljen, ko je potem tako in tako vse vseeno. Toda vedite, v nobeni vsaj na pol demokrati?ni državi bi se to ne zgodilo, ampak bi volitve razveljavili zaradi naštetih dejstev kršenja zakona in ob?ih norm, ki veljajo že v poslovnem svetu.

Zelo neverjetno je, da tega, kar na podlagi neizpodbitnih dejstev problematiziramo v OPS, ne problematizira niti policija, niti tožilstvo, in kar je najbolj zanimivo, da tudi noben medij, ?eprav so vsi o tem nezaslišanem po?etju obveš?eni. Že dejstvo, da je kriminalisti?na preiskava na tako pomembni instituciji potekala in tega niste izvedeli iz medijev, je hudo problemati?no iz vidika korektnega obveš?anja o pomembnih dogodkih v državi, v kateri živite. 

Kruta in milore?ena srhljiva pa je neob?utljivost ljudstva, ko ima na dlani dejstva, da se v tej državni instituciji, ki je srce demokracije, ker se tukaj ugotavljajo volilni in referendumski izidi, dogaja marsikaj, kar je grozljivo. Vsaka senca dvoma na korektnost, ko gre tukaj za direktno kršenje zakonodaje in neverjetno šlamparijo, da delajo preglede volilnih rezultatov kar študentke in se zapisniki pišejo kar za nazaj, bi morala v vseh nas pognati kri po žilah, da bi zahtevali mednarodno preiskavo ter razveljavitev volitev. Tako pa verjamemo, da se boste mnogi zadovoljili kar s temle zmazkom, ki mu re?ejo pri nas kriminalisti poro?ilo o opravljeni kriminalisti?ni preiskavi. Farsa je to, gospe in gospodje, volivke in volivci, in nas vse mora biti strah take države in takih organov za pregon kriminala. Torej se ne gre ?uditi, da je zmanjkalo po kriminalnih poteh iz te države preko 100 milijard evrov, polne zapore imamo pa kurjih tatov. O?itno so nekateri tudi na Državni volilni komisiji nedotakljivi, kar je nesporno pokazal policijsko sodni postopek, ko sta oba akterja kriminalnega po?etja gospod Frantar in gospod Golobi? ostala nekaznovana in sta oba še vedno na Državni volilni komisiji zaposlena. Gospod Frantar je še vedno predsednik te zelo pomembne komisije. Zakaj je šlo in je na podlagi tega bila spisana tudi obtožnica, ki je kon?ala v okroglem fasciklu, pa izvolite prebrati TUKAJ. Omenjena gospoda sta si za delo, ki je bilo opravljeno v roku službe, dala izpla?ati milijonski nagradi in to kar preko zasebnega podjetja Much d.o.o. In kaj, kdo komu kaj lahko stori v tej državi, ?e gre pa za gospoda tovariša, ki je eden celo vrhovni sodnik.

Je morda potrebno še kaj dodati k tej FARSI???

Vse dobro vam želimo!

Ekipa OPS v službi slovenskega naroda

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 209 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?