NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

Spotovani prisiljeni zavezanci za pla?evanje vsiljenega RTV prispevka!

"DOKLER SE LJUDSTVO BOJI OBLASTI JE TO TIRANIJA, ELE, KO SE OBLAST ZA?NE BATI LJUDSTVA LAHKO GOVORIMO O SVOBODI IN DEMOKRACIJI!" Thomas Jefferson

Vodstvo RTV SLO zavaja, manipulira in seveda po stari totalitarni navadi strai z izvrbami. Gospod Marko Filli namre? sam pravi, da RTV SLO IZVAJA STORITEV, s katero potroniki, prisilni pla?evalci RTV prispevka, nismo zadovoljni.

Tudi tole izjavi gospod Filli:

"Ja to?no tako, po spletu kroi tak zahtevek, ki je sicer spisan na na?in, kot da je to reklamacija za pla?ilo RTV prispevka zaradi nezadovoljstva naih gledalcev z nao STORITVIJO"

Se pravi, da e njegov nastop in ta izjava pove, da je problem skrivanje zelo pomembnih tem na RTV SLO pred javnostjo.

Kaj je sploh RTV SLO, kaken je njen status in ali opravlja javno slubo s storitvami? Vsekakor!


"Z A K O N
O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1)


I. STATUS RTV SLOVENIJA

1. ?len

Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno slubo na podro?ju radijske in televizijske dejavnosti, dolo?eno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokrati?nih, socialnih in kulturnih potreb dravljank in dravljanov (v nadaljnjem besedilu: dravljanov) Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: Slovencev po svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih manjin v Italiji, Avstriji in Madarski, italijanske in madarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja podro?je medijev.

4. ?len

(1) V programih iz prvega odstavka prejnjega ?lena RTV Slovenija zlasti:

" zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obve?a o politi?nem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih dravah, zlasti ?lanicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogo?ajo objektivno javno obve?enost dravljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjin v Italiji, Avstriji in Madarski, avtohtone italijanske in madarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki ivi v Sloveniji;"

" zagotavlja oddaje, ki odraajo ivljenje in probleme razli?nih struktur prebivalstva, pri ?emer izhaja iz na?ela enakopravnega obve?anja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega ?asa in ?asa, v katerem ivimo;"

" zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, politi?nih, zgodovinskih, portnih, socialnih in ekonomskih dogodkih;"

" iri razumevanje vseh klju?nih vpraanj delovanja demokrati?ne drube;"

" spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogo?a irok prostor za javne razprave o problemih v drubi;"

"5. ?len

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleeni pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu e posebej:

spotovati na?elo resni?nosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

spotovati ?lovekovo osebnost in dostojanstvo;

spotovati na?elo politi?ne uravnoteenosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

spotovati na?ela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vklju?no s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

zagotavljati nepristransko in celovito obve?enost, tako da imajo dravljani monost svobodnega oblikovanja mnenj;

spotovati na?elo politi?ne neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

uveljavljati profesionalno etiko poro?evalcev, dosledno razlo?evanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;"

Ustava RS Slovenije zagotavlja tudi:

39. ?len

(svoboda izraanja)

Zagotovljena je svoboda izraanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obve?anja in izraanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in iri vesti in mnenja.

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega zna?aja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih dolo?a zakon.

40. ?len

(pravica do popravka in odgovora)

Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo."

Pravica do svobodnega izraanja, ki vklju?uje tudi pravico sprejemanja in sporo?anja obvestil in idej brez vmeavanja javne oblasti (10. ?len konvencije o varstvu ?lovekovih pravic in temeljnih svobo?in Sveta Evrope) oziroma pravico prostega iskanja, sprejemanja in irjenja vsakovrstnih informacij in idej (19. ?len mednarodnega pakta o dravljanskih in politi?nih pravicah OZN) nedvomno sodi med temeljne ?lovekove pravice.

Gibanje OPS in Zveza domoljubnih drutev Hervardi smo reklamacijo podali zaradi grobega krenja zgoraj zapisanih ?lenov in to?k doma?e in mednarodne zakonodaje ter na podlagi konkretnih ?lenov Zakona o varovanju potronikov, ko bi se dalo sklicevati tudi na Zakon o obligacijskih razmerjih, a je Zakon o varovanju potronikov povsem dovolj.

Klju?ni razlogi, ko bi se jih dalo nateti e ve?, so tukaj nateti in obrazloeni, ko se morate zavedati, da gre slovenski narod in vse, ki tukaj ivimo, za zelo pomembne informacije, ki jih RTV SLO prikriva javnosti in gre za hudo krenje Ustave in zakonov, tudi mednarodnih konvencij, ker se o teh temah na RTV SLO ne vodi nobena razprava, ker gre vendar naprimer pri predlogu ZAKONA OPS za odpravo neupravi?enih oblastnikih privilegijev, ki bo pripeljalo do tega, ko bo ta zakon sprejet, do racionalizacije strokov za vsakega neprivilegiranega dravljana in do boljih monosti za ivljenje.

Vra?ilo pokradenega premoenja, ki ga je iz Slovenije odlo za preko 100 milijard evrov, do ve? delovnih mest, boljih pla? in zmanjanje dajatev. O tako pomembnem ZAKONU, ki smo ga 19.03.2014 znova vloili v Dravni zbor, se na nacionalnih medijih ne pogovarjamo, ker je to TABU tema.

Tukaj so konkretni razlogi, zakaj ne mislimo ve? pla?evati vsiljenega RTV prispevka, ki ima e eno hudo kritve Zakona o varstvu osebnih podatkov, saj vemo, da dobite zahtevo za pla?ilo tega, kot pravi direktor RTV SLO g. Filli "DAVKA" (a davka na prikrivanje pomembnih informacij???), ko za?nete pla?evati porabo elektrike kateremu koli elektro podjetju. Nobeno podjetje pa nima pravice po nobenem zakonu posredovati vae osebne podatke brez vaega soglasja komurkoli. To je po Zakonu o varovanju osebnih podatkov nedopustno in je kaznivo.

"Z A K O N
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV uradno pre?i?eno besedilo (ZVOP-1-UPB1)

VII. DEL

KAZENSKE DOLO?BE

Splone kritve dolo?b tega zakona

91. ?len

(1) Z globo od 4.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekrek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:

1. ?e obdeluje osebne podatke, ne da bi imel za to podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika (8. ?len);

2. ?e posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov zaupa drugi osebi, ne da bi sklenil pogodbo v skladu z drugim odstavkom 11. ?lena;"

STE KDAJ DALI PRIVOLITEV ELEKTRO PODJETJU, DA POSREDUJE VAE OSEBNE PODATKE RTV SLO, DA VAM TA POTEM IZSTAVI POLONICO ZA PLA?ILO RTV PRISPEVKA?


In konkretni razlogi, ki smo jih navedli v reklamaciji za to, da no?emo ve? pla?evati vsiljenega RTV prispevka ali pa?, kot pravi generalni direktor RTV SLO g. Marko Filli, da gre za neke vrste DAVEK??? Mi lahko dodamo samo, da gre za davek na zavajanje, skrivanje pomembnih tem, ustvarjanje eljenega javnega mnenja za korist oblastnike oligarhije in poneumljanje naroda.

"1. Razlog za zavrnitev pla?ila RTV prispevka:
Na spletnih straneh civilne organizacije Gibanje OPS in Zveze Domoljubnih Drutev Hervardi sem zasledil/a, da je ekipa RTV Slovenija posnela vloitev Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma in vseh, ki so bili pridobljeni v ?asu 22 let trajajo?e, za ve?ino kodljive tranzicije, v Dravni zbor, in sicer e 28. aprila 2011 in nas o tem pomembnem Zakonu, ki bo, ko bo sprejet, izboljal ivljenje ve?ini slovenskih dravljank in dravljanov, ni informirala in o tem pomembnem zakonu ni bilo od takrat v nobenem dravnem mediju nobenega govora.

O?itno je Zakon OPS v Sloveniji kljub njegovi izredni pomembnosti stroga TABU tema. To pa pomeni grobo krenje Zakona o RTV in tudi Ustave, ki pravi v 39. ?lenu: (svoboda izraanja) Zagotovljena je svoboda izraanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obve?anja in izraanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in iri vesti in mnenja.
Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega zna?aja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih dolo?a zakon.

2. Razlog za zavrnitev pla?ila RTV prispevka:
Na spletnih straneh iste civilne organizacije sem zasledil/a, da je bila RTV SLO obve?ena o kandalu na Dravni volilni komisiji v zvezi z predsednikimi volitvami in o tem, da je tam potekala kriminalisti?na preiskava od 17.12.2012 do 27.08. 2013, o ?emer RTV SLO ni obve?ala slovenske in mednarodne javnosti. Gre pa za informacije, ki se ti?ejo najpomembneje institucije v dravi, ki preteva nae volilne in referendumske glasove.

Vsak tudi najmanji sum, da je kaj narobe pri teh za delovanje demokracije zelo pomembnih opravil, bi moral biti preko medijev sporo?en javnosti. Civilna organizacija OPS oz. trije njeni ?lani so ugotovili hude nepravilnosti, ki kaejo na utemeljen sum, da je bilo sporo?eno tevilo volilnih podpor za kandidaturo predsednikega kandidata la.

Med drugim so ugotovili tudi to, da je volilne podpore kakovostno in koli?insko pregledala sluba Dravne volilne komisije, ki za to ni pristojna, ker ima to pristojnost zgolj in samo Dravna volilna komisija, ki jo imenuje v imenu volivk in volivcev Dravni zbor RS. Med pregledovalci volilnih podpor sta bili tudi dve zunanji sodelavki Slube dravne volilne komisije, kar je nezasliano in tudi kaznivo dejanje, saj so protizakonito vpogledovale v osebne podatke, ki so varovani z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. Razlog za zavrnitev pla?ila RTV prispevka:
Dne 28.01.2014 sem si ogledal/a oddajo na prvem programu nacionalne TV z naslovom Koalicija sovratva, v kateri je novinar gospod Valen?i? predstavil javnosti nekatere po njegovem prepri?anju ekstremisti?ne skupine, med katere je uvrstil tudi Zvezo Domoljubnih Drutev Hervardi. e na prvi pogled je bilo videti, da je oddaja narejena enostransko, saj na hude obtobe v dokumentarnem filmu predstavniki Zveze Domoljubnih Drutev HERVARDI niso odgovorili in jih za izjave nih?e ni prosil.

Po oddaji so predstavniki omenjene nevladne organizacije civilne drube v skladu s 40. ?lenom Ustave RS (pravica do popravka in odgovora - Zagotovljena je pravica do popravka objavljenega obvestila, s katerim sta prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, in prav tako je zagotovljena pravica do odgovora na objavljeno informacijo.), ter v skladu s 26. in 42. ?lenom Zakona o medijih, podali zahtevek za popravek in zahtevek za odgovor.

Do danes RTV Slovenije ni bila pripravljena objaviti popravka, kar posamezniku ali organizaciji jam?i Ustava RS, da o nijih ustavi podrejenih pravnih aktih niti ne govorimo. Zakon o medijih in Zakon o RTV natan?no govorita, kako morajo pri svojem delu ravnati uredniki in novinarji. Tudi ta primer kae na grobo kritev Ustave RS in zakonov, kar samo potrjuje, da Javni zavod RTV Slovenija ne deluje v skladu s pozitivno slovensko zakonodajo, temve? jo zavestno kri, in zaradi tega takega javnega servisa nismo dolni pla?evati.

Odgovor pravne slube, ki jo pla?ujemo mi, je povsem nestrokoven in sploh ni zavrnitev reklamacije, ko je jasno, da nismo prosili za oprostitev pla?evanja RTV prispevka, ampak smo zavrnili pla?ilo zaradi krenja (s strani RTV SLO) doma?e in mednarodne zakonodaje in konvencij ter paktov o ?lovekovih pravicah in smo za to navedli povsem konkretne tri zgoraj navedene razloge.

Pred tem smo se glede skritih in blokiranih, za narod zelo pomembnih, tem obrnili na vse pristojne:

- odgovorne urednike;

- direktorja televizije in radia RTV SLO;

- generalnega direktorja RTV SLO;

- Varuha pravic gledalcev in poslualcev in

- programski svet RTV SLO.

Ker ni bilo odziva, razen puhlih obljub, ni ostalo kaj drugega kot prekinitev pla?evanja RTV prispevka, katerega izvajamo na podlagi Zakona o varstvu potronikov, ker s storitvijo (kar sluba RTV SLO NEDVOMNO JE) nismo zadovoljni. Nih?e nas ne more prisiliti pla?evati javni zavod, ki deluje neskladno z Ustavo, zakoni, mednarodnimi konvencijami in pakti.


Odgovor na ta njihov pamflet je TUKAJ, ?e ste tudi vi e dobili tole, jim odgovorite s tem dopisom.Takole pravi nekdo na facebook-u:


"Replika na Odmeve in vpraanje skupnega imenovalca !

SAJ NI RES PA JE !

Replika naivnega dravljana K. gospodu Igorju Bergantu

Najbolj NI RES, pa je vendar najbolj RES, da se nam zdi, kot da je RTVSLO odprla nov oddelek za IGRALSKO UMETNOST. To je vsekakor v duhu ?asa, ko mora biti demokracija zaigrana tako, da je predvsem nenevarna in izgleda pristna tako, da se ne vidi, kako je podrejena VRHOVNI VREDNOTI sedanjega ?asa, to je POLITI?NI STABILNOSTI v DRAVI. Vendar pa to ZLATO PRAVILO zavoda RTVSLO ne odvezuje, da ne bi delala po STANDARDU NEMKEGA USTAVNEGA SODI?A. Kajti na nae US bomo ?akali e desetletja! Zato je treba na RTVSLO, v prid demokraciji in v izogib kulturnemu zamudnitvu, odpreti vrata tako, da ne bo ve? pozivov k nepla?evanju naro?nine, ?emur smo e pri?a. V prid politi?ni in finan?ni stabilnosti samega zavoda RTVSLO, je nujno narediti nekaj korakov in odpreti zgodovinske in aktualne probleme demokracije, kot so:

- problem politi?nega APARTHEIDA slovenskih dravljanov (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

- problem VOLILNEGA SISTEMA (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

- vpraanje UKINITVE referendumov (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

- vpraanje VOLILNE PREVARE leta 1990 (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

- raziskava ODGOVORNOSTI za UMOR Ivana Krambergerja (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

- pred?asna demontaa SDK (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

- raziskava odgovornosti za KULTUROCID - UNI?ENJE ARHIVOV (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

- razprava o NASEDLOSTI investicije TE-6 (kljub temu, da Luki? in njegovi bratje temu nasprotujejo)

- slovenski MEDIJSKI MONOPOL-i (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

- predsednik drave, orodje in zastopnik politikov ali dravljanov ? (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

- novi modeli demokracije v Sloveniji in v Evropi (kljub temu, da Milan K. in bratov?ina temu nasprotujejo)

Vsem tem vpraanjem poleg navedenega, nasprotuje verjetno e marsikdo, ki ga tukaj nisem omenil, omenil sem le glavnega. Ko bo problem NJEGA na RTVSLO reen, se bodo drugi problemi zdeli zlahka reljivi ! Prosim, korigirajte me, ?e se motim!

KLIKNITE NA SLIKO IN POLJITE REKLAMACIJO E VI. GRE ZA ZDRUEVANJE TISTIH, KI IMAMO TEGA DOVOLJ. PODPIITE PETICIJO TUKAJ


DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA OSVOBODITEV, O?I?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!


S klikom na sliko pridete do ZAKONA OPS in ga na koncu podprete s podpisom peticije

Zakaj je tako reko? vsak pogovor o vsebini ZAKONA OPS, ki bo 80% neprivilegiranim ljudem izboljal ivljenja, na RTV SLO onemogo?en? Vloili smo ga v DZ 19.03. 2014 znova in so v delu ODMEVOV (kraje novice) poro?ali, a povsem manipulatorsko, ko so od zelo pomembnih omenjenih ?lenov Zakona OPS objavili samo omembo dveh manj pomembnih.

GREMO, SLOVENIJA, IMAMO NA?RT ZA IZHOD IZ TE BLODNJE V TEMI, CILJ TEGA NA?RTA JE TAKA SLOVENIJA:


( Do na?rta predete s klikom na sliko)

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO ZA OSVOBODITEV, O?I?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 172 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?