Spoštovani!Predstavniki Zveze domoljubnih društev hervardi in Gibanja OPS smo danes, 19.03.2014, po skoraj treh letih medijske in parlamentarne blokade prve razli?ice Zakona OPS, vnovi? vložili predlog ZAKONA OPS v Državni zbor Republike Slovenije. Na ta dogodek smo povabili vse medije v državi, a odzvali so se samo iz RTV SLO z ekipo, ki pa v dveh poro?ilih ob 17.00 in 19.00 o tem, za 80% neprivilegiranih ljudi v Sloveniji, izjemno pomembnem zakonu, ki jim bo izboljšal življenja, niso poro?ali. Glavna tema danes vseh medijev je odlo?anje o zadevi Patria na višjem sodiš?u, ko mediji iz tega delajo novo afero JBTZ (Janša, Borštner, Tasi?, Zavrl), ki se zdaj imenuje JKC (Janša, Krkovi?, Crnkovi?).

Vlaganje najbolj pomembnega zakona po letu 1945 v Državni zbor naj bi ljudem pokazali v nocojšnjih Odmevih. Kaj bodo predvajali in kaj so posnele kamere, bomo primerjali v teh dneh, ko pridobimo posnetke alternativnih snemalcev. Veseli smo, da vse ve? ljudi razume, zakaj je ZAKON OPS tako mo?na TABU tema, ko se tudi vse bolj jasno vidi, kakšna je svoboda medijev v tej vse bolj zavoženi državi.

Za celotno vsebino Zakona OPS kliknite na sliko

NAREDILI SMO, KAR JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST.
ZAKON, KI BO ODPRAVIL NEUPRAVI?ENE KOMUNISTI?NE OBLASTNIŠKE PRIVILEGIJE 20% PRIVILEGIRANCEM IN BO S TEM 80% NEPRIVILEGIRANIM DRŽAVLJANKAM IN DRŽAVLJANOM IZBOLJŠAL ŽIVLJENJA, SMO VLOŽILI V PARLAMENT DRUGI?.

Mnogi boste rekli, saj ga ne bodo sprejeli in boste pri tem pozabili, kdo je tisti, ki bi moral v tej državi sprejemati zakone. Tudi vse tiste, ki se ti?ejo financiranja naše države.
To jasno in nedvoumno dolo?a 3. ?len USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE, ki pravi.

"3. ?len
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodlo?be. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po na?elu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno."


Ko boste razumeli pomen tega dela, ki govori, da ima v rokah oblast ljudstvo, katero izvršuje NEPOSREDNO in z volitvami pa ne bo problem razumeti, kdo lahko sprejeme ali zavrne sprejem ZAKONA OPS, ki bo vsem nam neprivilegiranim izboljšal življenja.

IMAMO SLOVENCI KON?NO SKUPNI IMENOVALEC, DA STOPIMO SKUPAJ, SE VNOVI? PO DOLGIH LETIH ZDRUŽIMO IN OPRAVIMO, KAR JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST, BREZ KATERE SPLOH NE MOREMO NAPREJ.

TA SKUPNI IMENOVALEC JE STOPITI SKUPAJ ZA SPREJEM ZAKONA OPS.

ŠE VEDNO LAHKO PODPIŠETE POBUDO ZA SPREJEM ZAKONA OPS, KLIKNI NA SLIKO

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije!

 

Po skoraj enem mesecu smo prejeli tale odgovor, brez uranega dopisa, brez jasnih navedb. Kako naj vzmememo tole, a kot nor?evanje?


"Spoštovani,
Pri pregledu formalnih sestavin "Predloga zakona o odpravi privilegijev socialisti?nega sistema in tistih, ki so si jih neupravi?eno pridobili dolo?eni posamezniki in skupine v ?asu 23 let za ve?ino škodljive slovenske tranzicije" (ZOPS) je bilo mo? razbrati, da:

1.        gre za ljudsko iniciativo – torej za obvestilo, dano predsedniku DZ, o pobudi volivcem za vložitev predloga zakona;

2.        to obvestilo oz. sam ZOPS ni posredovan na obi?ajen na?in z dopisom pobudnikov, katerega priloga bi naj bil predlog zakona
? ta dopis bi naj vseboval:
?        pravno podlago za za?etek postopka za zbiranje podpisov volivcev in nadalje zakonodajnega postopka (88. ?len Ustave RS, 114. ?len PoDZ, 58. in 59. ?len ZRLI);
?        navedbo, kdo od predlagateljev bo po vložitvi ZOPS v zakonodajni postopek sodeloval pri delu DZ in DT;
?        lahko tudi pri?akovanje o dolo?itvi roka za zbiranje podpisov (ni nujno, predsednika DZ zavezuje že sam ZRLI);

3.        sam ZOPS pa ima tudi naslednje pomanjkljivosti:
?        v oceni finan?nih sredstev se navaja, da bodo za odškodnine in nagrade pri popravi krivic potrebna neznatna (koliko?) sredstva, ki naj bi bila popla?ana iz vrnjenih sredstev (pokradeno premoženje) v prora?un – glede na 3. in 4. alinejo tretjega odstavka 115. ?lena PoDZ bi bilo treba ta potrebna finan?na sredstva oceniti vsaj okvirno in navesti, ali so sredstva v že sprejetih prora?unih že zagotovljena (popla?ilo iz vrnjenih sredstev ni primerno, saj gre za neobstoje? in zgolj pri?akovan oz. negotov prihodek prora?una);
?        ni navedene prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU, kot to dolo?a 5. alineja alinejo tretjega odstavka 115. ?lena PoDZ, prav tako pa ureditev v drugih pravnih sistemih ni primerno prikazana (zgolj naštevanje držav, kjer je bila oz. ni bila izpeljana lustracija, v nadaljevanju pa se prikaže ureditev le v 2 (PoDZ dolo?a 3) državah ?lanicah EU in še ta ni popolna, saj vsebuje le povezave do spletnih strani, kar ne zadoš?a zahtevam PoDZ);

Glede na navedeno, vam bo morda v pomo? pri ustrezni dopolnitvi Predloga zakona tudi kateri izmed že vloženih predlogov zakonov, ki so objavljeni na spletni strani Državnega zbora.

S spoštovanjem,

Uršula Zore Tav?ar
vodja
Oddelek za pripravo in izvedbo sej DZ ter delovnih teles
Odbor za zunanjo politiko "


Kaj storiti, ker se znova nor?ujejo, ker smo v obrazložitvah Zakona OPS vse pojasnili. Tukaj preberite. Zakon OPS