Vsak dan ob 11.55 smo na RTV SLO zaradi poskusov osvobajanja za vas pomembnih tem, ki jih skrivajo - POTREBUJEMO TUDI VAŠO POMOČ!

Spremljajte dogodke vsak dan preko FACEBOOK-a. S klikom na spodnjo fotografijo.

Sekretarka generalnega direktorja RTV SLO, Marka Fillija, ga. Slokar nas je napotila k namestniku, direktorju Radia SLO h gospodu Mihi Lamprehtu. Ta dan nismo opravili nič pri nobenem uredniku in pri nobenem drugem vodilnem. Poslali smo ponovno elektronsko pošto gospodu Lamprehtu, ki jo ima že od 28. januarja in nanjo ni odgovoril. Po zakonu so bili vsi dolžni odgovoriti v 15-ih dneh.
Gre za dopis, ki ga najdete v zapisu TUKAJ

Najavili smo se, da pridemo naslednji dan 19. 02. ob isti uri (11.55) in bolj monolog kot kaj drugega je potekal takole. Poglejte video do konca, se splača.

Gospod Lampreht nas je napotil na Programski svet RTV SLO, ki so o vsem že obveščeni, a povabila na sestanek ni. V ponedeljek je nova seja Programskega sveta RTV SLO ob 14.00 uri, na katero se bomo povabili sami. Vse gradivo smo že posredovali na ta programski svet z zahtevo, da to uvrstijo na dnevni red seje.

Danes, 20.02.2014, smo znova ob 11.55 na RTV SLO, ker so nam tajnice različnih urednikov dolžne opravičila, ker so lagale, ko so obljubile, da nas bodo obvestile o datumu in uri sestankov ali pa o razlogih, zakaj to ni možno.

Obvestili pa smo tudi vse druge medije v državi in jih povabili na srečanje pred RTV, da oni obvestijo javnost o tem, kaj se dogaja. Poleg tega pripravljamo zakonsko usklajeno reklamacijo, ki jo bo dobilo ljudstvo, da z njo argumentirano zavrne plačilo RTV prispevka.

Se nadaljuje, vabljeni pa tudi vi, da se vsak dan razen vikendov pridružite pred stavbama RTV ob 11.55, da OSVOBODIMO NAŠO RTV SLO, ki je ugrabljena s strani oblastniške nomenklature, ki vlada ves čas od leta 1990 iz ozadja.

Kliknite na plakat20.02.2014

Z A K O N

O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1)

 

I. STATUS RTV SLOVENIJA

 

1. člen

Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov (v nadaljnjem besedilu: državljanov) Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: Slovencev po svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.


4. člen

(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti:

– zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji;

– zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih posreduje celoten spekter aktualnih vsebin od verskih in socialnih do naravoslovnih in tehnološko-informacijskih vsebin;

– zagotavlja produkcijo igranega programa;

– zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo;

– zagotavlja visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom;

– zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine;

– zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih;

– zagotavlja uresničevanje ustavnih pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega obveščanja in spodbuja povezovanje narodnih skupnosti z matičnim narodom in vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne programe;

– skladno z meddržavnimi pogodbami in v sodelovanju z javnimi radiotelevizijami sosednjih in drugih držav podpira nastanek in razvoj čezmejnih radijskih in televizijskih projektov;

– izvaja programske vsebine, namenjene slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah;

– posebno pozornost posveča invalidom in z njimi povezanim vsebinam;

– predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del;

– predstavlja in promovira znanost;

– posebno pozornost posveča problematiki in zahtevam otrok ter družin, in skupin ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi posebnih okoliščin bolj občutljive za dogajanje v družbi;

– posebno pozornost posveča položaju in delovanju registriranih verskih skupnosti;

– posebno pozornost posveča razvijanju splošne, jezikovne in politične kulture;

– širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja demokratične družbe;

– širi razumevanje slovenske zgodovine, kulture in identitete, tudi z vidika evropske zgodovine in mednarodnih povezav;

– spodbuja šport;

– informira o vprašanjih zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov;

– informira o pomembnejših vprašanjih varnosti ljudi, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obrambe države, vključno z vprašanji delovanja institucij mednarodne skupnosti, v katere je včlanjena Republika Slovenija, ter posreduje nujna obvestila v zvezi z ogroženostjo ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja, upošteva interese posameznih skupin gledalk in gledalcev (v nadaljnjem besedilu: gledalci) ter poslušalk in poslušalcev (v nadaljnjem besedilu: poslušalci) v Republiki Sloveniji in v okviru možnosti omogoča njihov dostop v programe;

– spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogoča širok prostor za javne razprave o problemih v družbi;

– obvešča slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, Slovence po svetu in tujo javnost o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter skrbi za uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini;

– podpira razširjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim ter slepim, v njim prilagojenih tehnikah;

– podpira širjenje vednosti o drugih kulturah, ki so zastopane v Sloveniji, in njihovih predstavnikih;

– zagotavlja produkcijo in predvajanje slovenskih avdiovizualnih del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov;

– zagotavlja prometne informacije.

(2) V strukturi programov iz prvega odstavka prejšnjega člena mora RTV Slovenija zagotoviti večinski delež kulturnih, umetniških, informativnih, dokumentarnih in izobraževalnih vsebin.

 

5. člen

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

– spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

– spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

– spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

– spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

– zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

– spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

– uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

– varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote.

danes 20.2.na rtv.jpg - 111.29 Kb
Ekipa OPS