Spoštovani vsi, ki niste izgubili upanja, ter vsi, ki si upate premagati ?udežni stavek

"NI? SE NE DA STORITI!"

Tukaj in zdaj vam želimo v sliki in besedi pojasniti, kako je urejena današnja hierarhi?na struktura v naši državi, in kakšna bo, ko  bomo v skladu z VIZIJO SLOVENIJA 2030 v naslednjih (najkasneje desetih) letih izvedli pravi preporod Slovenije in naše družbe.

Pozorno preberite  VIZIJO SLOVENIJA 2030 in se vprašajte, ali želite tako državo, in kaj ste pripravljeni storiti vi, da tako ?imprej naredimo. Hkrati razmišljajte tudi o novem simbolu, saj bomo po vsem tem, kar doživljamo pod zdajšnjimi simboli, najbrž hoteli z novo ureditvijo Slovenije zamenjati tudi simbole. Morda pa tud ne, volja ljudstva bo vselej upoštevana. Navdih za ta simbol, da skušamo tudi na simbolni ravni zaznamovati spremembo, smo dobili pri naših športnikih, ki so te barve ponosno nosili na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Sochiju, kjer so bili zelo uspešni.

Zastava PREROJENE SLOVENIJE (seveda osnutek, da je zgolj tudi simbolno nekaj novega, druga?nega, modernega)

Tea Gregorin                                               Peter Prevc

Tina Maze                                               Vesna Fabjan

Žan Košir

Najmanj kar je treba storiti pa je, da staro zastavo, ki ima v grbu numerološki problem to spremenimo, da ne bo ve? celotna država temeljila na materialnem ampak na duhovnem.

zastava rs.jpg - 13.65 Kb

Namre? tri zvezde, trije vrhovi Triglava in simbol samo dveh voda (reke in morja je najbrž avtor mislil) predstavlja v grbu Slovenije število 8, ki pa pomeni:

"Število 8 predstavlja poslovnost, politiko, odvetništvo, vse zemeljske stvari pa tudi smrt in melanholijo. Ljudje, ki imajo v sebi to vibracijo (v imenu ali priimku ali datumu rojstva), so zelo osredoto?eni na pridobivanje materialnih dobrin. Zanimivo je, da se tudi tukaj ti ljudje razdelijo enako kot sama osmica. Eni so zelo bogati, drugi lahko živijo v revš?ini, skupno pa jim je to, da vsi nenehno razmišljajo o denarju in na sploh o tem, kako bi si izboljšali svoj materialni status. Pretirana osredoto?enost na materialni svet se kaže v pomanjkanju zdravja." Ve? preberite s klikom na ta tekst

Zastava s tremi zvezdami, tremi vrhovi Triglava in tremi vodami reke, jezera in morje pa simbolizira število 9, ki je zelo druga?no od števila 8:

Devet je zadnje enomestno število, ki zaklju?i cikel. Pomeni prihod na cilj ter preporod. Konec ne?esa prinese nov za?etek, cikel. Ker se v devetki združujejo vse lastnosti predhodnih števil, predstavlja modrost in izkušnje. Je kot modri u?itelj, ki posreduje znanje.

 

 

KAKO BOMO PRIŠLI DO DRUGA?NE SLOVENIJE, KI SMO JO ZA?RTALI V VIZIJI ZA SLOVENIJO 2030?

Za?rtali smo naslednje korake, ker smo prepri?ani, da jih je potrebno opraviti. Prvi korak smo naredili takoj, ko smo naredili in tukaj objavili VIZIJO, ki je pred vami, in lahko k prvemu koraku naredimo kljuko. Koraki so zapisani zaradi tega, da bi vsi vi videli, da gremo v pravo smer. Torej, ko opravimo drugega, boste lahko tudi pri tem naredili kljuko. Torej gremo po vrsti.

Imamo torej na?rt za novo gradnjo. ?e je kdo od vas doma delal svojo hišo, potem ve, kaj je potreboval najprej. Najprej lokacija (parcela) in potem zagotovo na?rt za hišo. Mi lokacijo imamo, zdaj pa tudi na?rt, kakšno hišo (vilo) ho?emo zgraditi.

KORAK ŠTEVILKA I: SPREJEM NOVE DRUŽBENE POGODBE - USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

s katero bomo vzpostavili nov družbeni red - NEPOSREDNO – DIREKTNO demokracijo s tremi osrednjimi stebri: INICIATIVA, REFERENDUM in ODPOKLIC, da bo o vseh pomembnih vprašanjih in o kadrih za vodenje države neposredno odlo?alo ljudstvo. Tako bo vzpostavljena resni?na VLADAVINA LJUDSTVA.

KORAK ŠTEVILKA II: KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

(Eden najzahtevnejših korakov ali pa kar najzahtevnejši korak za uresni?itev zastavljene VIZIJE)

 

drugi korak 2014.jpg - 27.27 Kb

Vse ve? in vse bolj se govori, zdaj tudi v medijih, da je eden klju?nih problemov Slovenije prav negativna kadrovska selekcija, seveda pa noben medij ne spregovori, kako lahko ta problem odpravimo. Mi imamo rešitev, ko tudi vemo, da nikakršna druga ni mogo?a.

1. De-blokada Zakona OPS in sprejem tega zakona na REFERENDUMU, ki bo odpravil neupravi?ene privilegije, vse odgovorne na vseh klju?nih položajih pa postavil v status vršilcev dolžnosti, to se bo zgodilo z vsemi VODJI v javni in državi upravi in z nosilcev vseh vodilnih in vodstvenih delovnih mest, s katerih se odlo?a o usodi naroda, ki so krivi in sokrivi za zavoženo Slovenijo kakor tudi v podjetjih v podjetjih v državni lasti (Zakon OPS, ki kadrovske probleme ureja v temelju, je od 28. aprila 2011 blokiran v Državnem zboru, ravno tako so vsi mediji prikrili, da je bil sploh vložen v postopek, kar je nezaslišano in je prvovrstni škandal).

2. De-blokada ali pa kar osvoboditev nacionalnih medijev, ki jih pla?ujemo odjemalci elektrike in bodo poslej v naši službi.

3. Kadrovanje na vsa vodilna in vodstvena delovna mesta in na vsa druga po izklju?no znanih, jasnih in poštenih merilih STROKE, MORALE in ETIKE preko javnih, tudi mednarodnih razpisov, preko neodvisnih kadrovskih komisij in javnih poštenih selekcij in izborov.

4. Racionalizacije formacij javne in državne uprave, nove poštene kadrovske selekcije, uvedba postopnega (glede na potrebne delovne izkušnje ter sprotne ocene za možnost) napredovanja, vrednotenje dobrega in manj dobrega dela in pošteno nagrajevanje.

5. Izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih za prehod na delovanje izklju?no v korist davkopla?evalcev, ko ne bodo uslužbenci ve? razmišljali, da so oblast, ampak servis za državljanke in državljane.

6. V kazenski zakonik RS bodo dodani ?leni, ki bodo opredelili, kaj je koruptivno, nepotisti?no in klientelisti?no ravnanje, ko bo zagrožena kazen zapor, kot tudi za kršenje ?lovekovih pravic. 

7. Vsi uslužbenci v javni in državi upravi ter vsi, ki delajo v zvezi z državo, bodo obveš?eni, da je njihova pravica in dolžnost prijaviti tovrstna in druga kazniva dejanja. ?e se bo ugotovilo, da so s tem prepre?ili nastanek materialne škode, bodo od ocenjene vrednosti prepre?itve škode prejeli na svoj TRR 1/5 delež skupne vsote, ki bi v nasprotnem kon?ala v kakšnem izmed žepov nepridipravov.

Vsekakor bo tudi na tem podro?ju pred kakršnimkoli ukrepom potem, ko bo Zakon OPS pod streho, narejena poštena ocena trenutnega stanja, izpostavljene bodo dobre in slabe plati - prakse. Narejene bodo primerjalne analize z nam podobnimi državami, predstavljene dobre prakse, ki bi se jih dalo uporabiti pri našem delu. Potem pa bo narejena VIZIJA podro?ja, v skladu z generalno VIZIJO za Slovenijo, STRATEGIJA in povsem operativni kratkoro?ni, srednjero?ni in dolgoro?ni na?rti ter ukrepi za izhod iz te situacije, po tem pa za razvoj, napredek in uspeh s konkretnimi nosilci in roki izvedbe.

V okviru Gibanja OPS bomo postavili tega in druga podro?ja, v katera se boste v strokovno delo vklju?evali vsi zainteresirani, da bi že delali potrebne analize. Zato vas vabimo že danes, da se vklju?ite in prispevate svoje znanje, izkušnje in modrost, da pridemo do potrebnega zagona.

Prepri?ani smo namre?, da so potrebni ljudje, ki bodo zraven od za?etka snovanja programa pa do same realizacije, ko bo delo potekalo v okviru ministrstev. V takšnih zasedbah se bodo avtomati?no oblikovali tudi vodje, ki bodo potem pretendenti za najvišje funkcije, ker bodo to, kar so v preteklosti na?rtovali s svojimi ekipami, izvajali v prakso. Danes je problem, ker programe strank napiše peš?ica entuziastov, ki jih potem, ko je treba vse te lepo zvene?e besede iz programov uresni?iti v praksi, sploh ni zraven.

Nekaj ve? o tem zelo pomembnem koraku št. 2, izvolite prebrati TUKAJ

KORAK ŠTEVILKA III: POSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE

1. SPREJEM NOVE USTAVE PO ŠVICARSKEM IN PO ZGLEDU DRUGIH UREJENIH IN DEMOKRATI?NIH DRŽAV, VKLJU?UJO? SVOJE IZKUŠNJE TER POVSEM UPOŠTEVAJO? VOLJO LJUDSTVA;

2. UREDITEV ZAKONOV V SKLADU Z NOVO USTAVO, RACIONALIZACIJE ZAKONOV, POENOSTAVITEV, UKINITEV NESMISLOV, SPREJEM NOVIH POTREBNIH ZAKONOV, A PREGLEDNIH, ENOSTAVNIH, EKSAKTNIH, RAZUMLJIVIH VSAKOMUR, KI IMA SREDNJO ŠOLO;

3. ŠOLANJE TER USPOSABLJANJE KADROV ZA DEMOKRATIZACIJO, U?INKOVITOST IN PRAVI?NOST SODSTVA;

4. UKINITEV ZASTARALNIH ROKOV ZA VELIKE AFERE IZ PRETEKLOSTI;

5. SOJENJE VSEM, KI SO DELALI ZOPER SLOVENSKI NAROD, IN TISTIM, KI SO OPUSTILI DOLŽNA RAVNANJA;

6. VRA?ANJE POKRADENEGA PREMOŽENJA NARODU IN POSAMEZNIKOM;

7. POPRAVA KRIVIC OŠKODOVANCEM.

8. UKINITEV VSEH NEUPRAVI?ENIH PRIVILEGIJEV.

Dopolnite, ?e kaj manjka. Seveda bo pa tudi na tem podro?ju narejena korektna analiza stanja - inventura. Ko bodo v njej izpostavljene dobre prakse, slabe prakse, vzgledi iz tujine...potem pa VIZIJA za 10 let ter strategija, KRATKORO?NI, SREDNJERO?NI IN DOLGORO?NI NA?RTI TER PLANI in UKREPI Z NOSILCI IN ROKI za uresni?itev.

KORAK ŠTEVILKA IV: UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA, PODLAGA SPREJEM NOVE USTAVE

1. NEPOSREDNA DEMOKRACIJA BO OPREDELJENA ŽE V NOVI USTAVI PO ŠVICARSKEM ZGLEDU;

2. UREDITEV VSEH ZAKONOV IN PRAVIL ZA NEPOSREDNO VLADANJE LJUDSTVA;

3. SPREMEMBE ŠOLSKIH PROGRAMOV OD OSNOVNE ŠOLE NAPREJ ZA VZGOJO, USPOSABLJANJE IN SPODBUJANJE MLADIH V AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, KAR JE POGOJ ZA UVAJANJE NEPOSREDNE DEMOKRACIJE;

3. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE U?ITELJEV IN PROFESORJEV ZA NAMEN UVAJANJA ŠOLSKIH PROGRAMOV ZA VZPOSTAVITEV NEPOSREDNE DEMOKRACIJE;

4. UVAJANJE PROGRAMOV V NACIONALNE IN DRUGE MEDIJE ZA NAMEN USPOSABLJANJA IN SPODBUJANJA LJUDI K AKTIVNEMU DELOVANJU V DRUŽBI IN POLITIKI, DA BI AKTIVNI ?IM LAŽJE IN KAKOVOSTNO ODLO?ALI PREKO VZVODOV NEPOSREDNE DEMOKRACIJE O SVOJI USODI;

5. UVAJANJE POTREBNIH KAKOVOSTNIH, A POCENI TEHNOLOGIJ ZA IZVAJANJE NEPOSREDNE DEMOKRACIJE, DA BI BILO TAKO ODLO?ANJE U?INKOVITO, POŠTENO, HITRO IN POCENI.

Tako kot na vseh drugih podro?jih bodo ljudje, ki jih to zanima, ki imajo znanje, izkušnje in voljo, tudi tukaj naredili korektne analize, kje smo trenutno na podro?ju neposrednega odlo?anja, izpostavili bodo dobre in tudi slabe rešitve, potem pa bo narejena VIZIJA na tem podro?ju, kot tudi KRATKORO?NI, SREDNJERO?NI IN DOLGORO?NI UKREPI ZA IZBOLJŠAVE TER NAPREDEK IN RAZVOJ LJUDOVLADE.

KORAK ŠTEVILKA V: ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV - RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

 

BISTVENO V NAŠEM PROGRAMU JE, da bomo vsa podjetja, kjer imamo lastništvo državljanke in državljani, prestrukturirali v ZADRUGE. Postavljali bomo na ta na?in oz. inovativni poslovni model tudi nova podjetja. Bistveno je, da bomo v takih podjetjih postajali zadružniki bodisi ljudje, ki bomo od njih kupovali izdelke ali uporabljali storitve ali pa bodo vanje vlagali svoj denar, znanje ali stvari, kar se bo ovrednotilo v denar, to pa bo delež ljudi v podjetju. Lahko bomo solastniki v vseh podjetjih, v katerih bomo tudi z nakupi ali pla?ilom storitev pove?evali svoj solastniški delež.

Klju?na inovativnost takega modela organizacije v zadrugo pa bo delitev ustvarjenega, ki se bo vedno zgodilo lahko celo na mese?ni ravni po tretjinah. 1/3 zadružniki, 1/3 bo namenjeno za ustvarjanje rezerve in razvoja, 1/3 pa bo namenjena za tiste, ki bodo v taki zadrugi zaposleni.

Na nivoju države, ko bodo tako organizirana zadružna uspešna podjetja povzro?ila pravi razcvet slovenskega gospodarstva in ga naredila svetovno zelo konkuren?nega, bomo lahko uresni?ili idejo o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD), ampak na na?in, na katerega še nih?e ni pomislil. Od vsega vpla?anega DDV - Davka na dodano vrednost bomo znova delili od vsega, kar bomo vložili v državno blagajno, na tri dele. 1/3 vsem državljanom od skupne vpla?ane vsote od vpla?anih davkov, 1/3 za razvoj in odpiranje novih podjetij - delovnih mest, investicije v infrastrukturo itd., 1/3 za vzdrževanje javne in državne uprave in za pla?e javnih in državnih uslužbencev.

Ve? bomo pla?ali davkov, ve? bomo državljani dobili nazaj. Posledi?no bomo vsi želeli imeti ?im ve? uspešnih podjetij. V javni in državni upravi bodo za?eli mo?no razmišljati, kako racionalno bo vse. Pla?e javnih in državnih uslužbencev bodo v osnovi samo v treh razredih npr. nad-uradnik, uradnik, nižji uradnik, potem pa po drugih poklicih npr. ravnatelj, nadu?itelj in u?itelj, ?astnik, pod?astnik in vojak, zdravnik, medicinski tehnik, medicinska sestra, strežnik- strežnica, poveljnik, nad-gasilec, gasilec, nad-policist, policist in varnostnik za vse v sicer treh razredih enake. Variabilni del pa bo dolo?al kon?no pla?o za vsakega posebej.

Ta bo odvisen od uspešnosti, marljivosti in prijaznosti do davkopla?evalcev in državljanov ter vseh uporabnikov storitev javne in državne uprave. Vzpostavljen bo portal javnih uslužbencev, na katerem bodo vsi uporabniki javne in državne uprave vpisali svoje izkušnje po vnaprej znanih kriterijih z zaposlenimi v javni ali državni upravi, s katerimi je imel dobre ali slabe izkušnje. Tudi ta del bo štel za oceno nadrejenim, da bodo dolo?ali variabilni del pla?e iz dodeljenega kola?a iz ene tretjine od vseh vpla?anih davkov. Poleg tega bodo lahko vsi ali napredovali ali pa nazadovali v razredih. Naprimer, ravnatelj bo lahko, ?e se bo ugotovilo, da neka šola nima dobrih uspehov in je veliko pritožb ?ez u?itelje, nazadoval v nadu?itelja, v razred u?itelja.

Poslovni model za podjetja si lahko ogledate TUKAJ, ko povemo tudi, da smo na Uradu za intelektualno lastnino podali zahtevo za podelitev patenta, saj je to pomembno, ker gre za svetovni patent oz. za svetovno inovacijo in bodo morale druge države, ?e bodo hotele to kopirati, kupiti licenco. Pozivamo odgovorne v državi, da nas pozovejo, da se dogovorimo za prenos pravic na RS in naj Slovenija ta model kot intelektualno lastnino zavaruje po celem svetu.

Druga?e pa bomo po to?kah kot so zapisane naredili naslednje:


1. ZA ZAGON VSEH POTENCIALOV, PREDVSEM GOSPODARSKIH, BOMO NAJPREJ ZAGOTOVILI, DA BODO NEPRIDIPRAVI VRNILI POKRADEN DENAR, KAR BO ZAGOTOVLJENO S KORAKOM ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE;

2. PO OPRAVLJENEM 3. KORAKU BODO NASTALE TUDI MOŽNOSTI ZA VLAGANJE V SLOVENIJO S STRANI NAŠIH LJUDI (zdaj tega niso hoteli in upali, ker so se bali, da bi bili okradeni), KI SO SE UVELJAVILI V TUJINI. POVABILI JIH BOMO IN POSKRBELI ZA PRIJAZNE POGOJE PRI ZAGONU PROJEKTOV, SOFINANCIRANJU LE-TEH IN TUDI ZA NIZKE DAVKE IN PRISPEVKE.

3. SLOVENIJA SE BO GOSPODARSKO RAZVIJALA V TRI GLAVNE SMERI, OD KATERIH BOMO VSI ZELO DOBRO ŽIVELI:

a) Drobno in srednje veliko gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in vrhunskimi tehnologijami. V nekaterih primerih klju?nih panog kot je naprimer lesna ali avtomobilska ter še kakšna, kjer imamo resurse in znanje, lahko Slovenija naredi tudi velika podjetja.

b) Eko kmetovanjem in izvozom viškov;

c) Vrhunskim eko turizmom.

Za to imamo na voljo vse potenciale, ogromno potenciala v ljudeh, ki so inovatorji, projektanti, znanost bomo usmerili, da bo delovala kot najtrdnejši podpornik podjetjem. Imamo pa tudi veliko naravnih danosti za pridobitev surovin kot je na primer les, ki se danes izvaža ve?inoma v obliki hlodovine. Izvoz neobdelanega lesa bomo prepovedali. Druga pomembna tudi industrijska surovina, ki ima veliko perspektivo, je konoplja.

Koncesije za izkoriš?enje naravnih bogastev bodo ukinjene. Ustanovljena bodo zadružna podjetja - kooperative z najboljšimi kadri v vrhu, ki bodo racionalno in gospodarno ustvarjala dobi?ek, ki bo porabljen v skupno dobro. Teza o tem, kako je država slab lastnik, zdrži samo v primeru, da v vodstva kadrujejo po vseh drugih kriterijih, razen po kriterijih stroke, morale in etike.

4. RACIONALIZIRALI BOMO JAVNO TER DRŽAVNO UPRAVO IN JO PRILAGODILI NA TRŽNE RAZMERE. Naša državna uprava je prava cokla razvoja, niti delovnega ?asa še niso prilagodili na spremenjene razmere, saj ve?ina ljudi danes dela do 16h, 17h in celo dlje.

5. ZNIŽALI BOMO DAVKE IN PRISPEVKE TER DVIGNILI PRIHODKE. MINIMALNA PLA?A BO NAJKASNEJE DO KONCA DESETLETNEGA OBDOBJA RAZVOJA IN NAPREDKA V SKLADU Z VIZIJO ZNAŠALA 1.500 ZDAJŠNJIH EVROV. NAJNIŽJA POKOJNINA 1.000 EVROV;

6. UVEDLI BOMO LASTNO VALUTO, KI BO IMELA POKRITJE V PLEMENITIH KOVINAH;

7. GOSPODARSKE DRUŽBE BODO DELOVALE V SIMBIOZI Z NARAVO, NE PROTI NJEJ;

8. DELITEV DOBI?KA BO Z ZAKONOM DOLO?ENA TAKO, DA BODO PRI DELITVI DOBI?KA UDELEŽENI VSI, KI SO GA USTVARILI. VE? GA BODO USTVARILI, A NE NA ŠKODO KOGARKOLI, VE? BODO DELILI.  PREDLOG JE, DA 1/3 DOBI LASTNIK, DRUGA TRETJINA GRE V RAZVOJ IN NAKUP NOVIH TEHNOLOGIJ, TRETJA PA MED ZAPOSLENE. TO POMENI KONEC NEBRZDANEMU POHLEPU PO DOBI?KU IN KONEC IZKORIŠ?ANJA DELAVK IN DELAVCEV.

Dopolnite, ?e kaj manjka. Seveda bo pa tudi na tem podro?ju narejena korektna analiza stanja - inventura. Ko bodo v njej izpostavljene dobre prakse, slabe prakse, vzgledi iz tujine...potem pa VIZIJA za 10 let ter strategija, KRATKORO?NI, SREDNJERO?NI IN DOLGORO?NI NA?RTI TER PLANI Z NOSILCI IN ROKI za uresni?itev.

KDOR NE VE, KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!!!

 

KORAK ŠTEVILKA VI: PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST TER ?ISTEJŠE OKOLJE

 

1. PRED VSTOPOM V EU SMO BILI PREKO 60% PREHRANSKO SAMOZADOSTNI, ZDAJ SMO MANJ KOT 30%. V NEKAJ LETIH BOMO POVRNILI PRIDELAVO ZDRAVE HRANE NA PROCENT, KI SMO GA ŽE IMELI, IN POVE?ALI SAMOZADOSTNOST NA ŠE VE?JI PROCENT IN KON?NO DO POPOLNE SAMOZADOSTNOSTI, DA BI DOSEGLI STOPNJE, KO BOMO VIŠKE PRIDELAVE IZVAŽALI.

TO BOMO DOSEGLI S PRIMERNIMI SPODBUDAMI IN ZGLEDI, KI OBSTAJAJO ŽE DANES PO SLOVENIJI IN SVETU, ZAVEDAJO? SE, DA IMAMO KMETIJSKE POVRŠINE IN OSTALE NARAVNE DANOSTI, DA TO DOSEŽEMO ?IMPREJ;

2. SLOVENIJA IMA VODNE VIRE IN SMO NA TEM PODRO?JU ZELO BOGATA DEŽELA. V POVEZAVI Z EKO KMETIJSTVOM, KO NE BO VE? ONESNAŽEVANJA PODTALNICE S PESTICIDI IN DRUGIMI NESNAGAMI, BO VODA VSE BOLJ NEOPORE?NA IN BOLJ ?ISTA. S STRATEŠKIM NA?RTOVANJEM BOMO POSPEŠILI IZDELAVO VODNIH VRTIN ŠE POSEBEJ NA PODRO?JIH, KI SO BOLJ IZPOSTAVLJENA SUŠNIM TVEGANJEM Z NAMENOM, DA TUDI DALJŠE SUŠNO OBDOBJE NE BO PRIZADELO POLJŠ?IN IN BO TUDI V ?ASU SUŠE VODE DOVOLJ;

3. IZDELALI BOMO NACIONALNI STRATEŠKI NA?RT ZA VAR?EVANJE Z ENERGIJO IN SPODBUDE ZA VSAKEGA DRŽAVLJANA, DA SE BO DO PORABE ENERGIJE OBNAŠAL RACIONALNO IN VAR?NO. VSE TE SPODBUDE ZA VAR?EVANJE BODO VGRAJENE V ZAKONODAJO TUDI PRI PRIDOBIVANJU GRADBENIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO NOVIH OBJEKTOV IN OBNOVO STARIH. ŽE PREKO TEGA BOMO DOSEGLI VELIKE PRIHRANKE ENERGIJE. SLOVENIJA IMA OBNOVLJIVE VIRE KOT SO VODE, SONCE, VETER IN BIO MASA. PAMETNO IZKORIŠ?ANJE TEH NARAVNIH OBNOVLJIVIH VIROV NAM BO ZAGOTOVILA ENERGIJSKO SAMOZADOSTNOST, MOREBITNI PRIMANJKLJAJ BOMO PRIDOBILI IZ NOVIH SVETOVNIH ALTERNATIV, KOT JE V ZADNJEM ?ASU ATOMSKI ENERGIJI PODOBNA IZNAJDBA FUNDACIJE KESHE, A BREZ STRANSKIH U?INKOV SEVANJA IN JEDRSKIH ODPADKOV. ZAGNALI BOMO ZAUSTAVITEV IN RAZGRADNJO NEVARNIH, ŠKODLJIVIH IN NERACIONALNIH POSTAJ ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE, KOT JE ATOMSKA CENTRALA V KRŠKEM IN TERMOELEKTRARNE.

4. SLOVENIJA JE ENA NAJBOLJ ONESNAŽENIH EVROPSKIH DRŽAV, KO NA TO VPLIVA VE? DEJAVNIKOV, KI JIH BOMO ODSTRANILI. GRE ZA PREKOMEREN TOVORNI PROMET, NEREŠEN PREKOMEREN PROMET V MESTIH IN TUDI NEEKOLOŠKE NEOSVEŠ?ENE PROIZVODNJE, KO SE NA ŠKODO NARAVE IN LJUDI PREKOMERNO ONESNAŽUJE NAŠE BIVANJSKO OKOLJE. TEMU BOMO NAREDILI KONEC. Z DVIGOM ZAVESTI LJUDI ŽE OD VRTCA NAPREJ, PREKO MEDIJEV IN NA DRUGE NA?INE TER ZGLEDI POZITIVNIH PRAKS V SLOVENIJI IN SVETU, BOMO VSE BOLJ RAZUMELI, DA JE SKRB ZA OHRANJANJE ?ISTEGA OKOLJA SPLOH TEMELJ ZA NAŠ KAKOVOSTEN RAZVOJ IN RAZVOJ PRIHAJAJO?IH GENERACIJ;

5. V NAVEZAVI Z VSEMI TEMI TO?KAMI JE NUJNO POVEDATI TUDI, KAR SE TI?E ZDRAVJA LJUDI, KI BODO SPODBUJANI NA VSE MOŽNE NA?INE, KAR SE TI?E PRIDELAVE ZDRAVE HRANE, PITJU ZDRAVE VODE, DIHANJU ?ISTEGA ZRAKA IN PREVENTIVNI SKRBI ZA SVOJE ZDRAVJE, TAKO FIZI?NO KOT DUŠEVNO. PREVENTIVNA SKRB ZA SVOJE ZDRAVJE, KAR BO SKRB TUDI DRŽAVE, DA ZA TO OMOGO?I POGOJE, JE ZAGOTOVILO ZA ZMANJŠANJE DANES OGROMNIH STROŠKOV, KI SE DNEVNO PORABLJAJO ZA LAJŠANJE POSLEDIC OBOLELIH LJUDI, KAR JE SAMO POSLEDICA ZARADI POMANJKANJA PREVENTIVE, KO JE VSE BOLJ JASNO IN VIDNO, DA JE INTERES LOBIJEV, DA BI BILO ?IM VE? BOLNIH LJUDI, KER SO POTEM ZASLUŽKI PROIZVAJALCEV RAZLI?NIH KURATIVNIH IZDELKOV IN OPREME VSE VE?JI.

Pristopite na to zelo pomembno podro?je in dodajte svoj kamen?ek v mozaiku, ko se bo tudi na tem podro?ju po oblikovanju tima strokovnjakov, ljubiteljev in drugih za?elo s strokovnim delom v smislu priprave poštenih analiz - inventure stanja, izpostavitev dobrih praks, zakonskih rešitev in tudi slabih, dobrih praks iz tujine, ki bi jih morda prenesli v naše prakse, potem pa bodo izdelali VIZIJO podro?ja ter povsem konkretne operativne na?rte v smislu kratkoro?nih, srednjero?nih ter dolgoro?nih ukrepov v skladu z zmožnostmi, sredstvi in drugimi viri, ?loveškimi potenciali, znanostjo ter opredelitvami rokov ter odgovornih za izpeljavo. Šlo bo za izdelavo celovitega programa, ki bo podlaga za strateško odlo?anje in ukrepanje za Slovenijo do leta 2024 in tudi dlje.

KORAK ŠTEVILKA VII: DUHOVNI, ETI?NI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

1. SLOVENIJE NI MOŽNO SPREMENITI Z NOBENIMI UKREPI, ?E NE BOMO POGLEDALI NAJPREJ VSAK VASE IN SE VPRAŠALI, KAJ LAHKO PRI SEBI SPREMENIMO, IN ALI JE VSAK IZMED NAS PRIPRAVLJEN IN SPOSOBEN SE VSAK DAN SPREMINJATI NA BOLJE.

Superbia: NAPUH

Avaritia: POHLEP

Luxuria: POHOTA

Ira: JEZA

Gula: POŽREŠNOST

Invidia: ZAVIST

Acedia: LENOBA

To so naštete navlake starega sveta, ki se bo z evolucijo poslovil, in mnogi, ki ne bodo mogli odvre?i teh navlak starega sveta, bodo pogubljeni. Smo pripravljeni opustiti zgoraj naštete SLABE lastnosti, ki nas bremenijo, da bi zaživeli v medsebojnem spoštovanju, razumevanju, solidarnosti in ljubezni?

2. Z DRUGA?NIMI ZGLEDI, KAR SE TI?E POLITIKOV IN DRUGIH JAVNIH OSEBNOSTI, IN S SPODBUJANJEM S STRANI NACIONALNIH MEDIJEV K POGOVOROM O TEH VPRAŠANJIH, KAZANJU POZITIVNIH ZGLEDOV, POGOSTEJŠIH IZOBRAŽEVALNIH ODDAJAH O NAŠIH ODNOSIH V DRUŽINI, MED PARTNERJI, MED RAZLI?NIMI SKUPINAMI, V SLUŽBAH, V POLITIKI, BO VSE VE? POZITIVNIH IMPULZOV, KI BODO V PODUK ZA U?ENJE VSEM, DA SE OSVOBODIMO STRAHU IN VSEH TEH NAVLAK STAREGA SVETA. ŠOLA BO POSTALA ŠOLA ZA ŽIVLJENJE, KO BODO K TEMU PRIPOMOGLI DRUGA?NI ŽIVLJENJSKI ŠOLSKI PROGRAMI IN USPOSOBLJENI TER ZGLEDNI U?ITELJI IN PROFESORJI.

3. POMAGALO NAM BO TUDI VSE BOLJ MO?NO PRODIRANJE NOVE DUHOVNOSTI, KATERA BO V POMO? PRI DVIGU NAS VSEH NA VIŠJO DUHOVNO RAVEN, KAR BO POMENILO TUDI VIŠJO RAVEN ZAVEDANJA.

?LOVEK BO PREBUJEN IN VSE BOLJ OZAVEŠ?EN!

NOVA DUHOVNA SPOZNANJA, KI SO NAVEDENA TUKAJ, KO MIMOGREDE NIMAJO NOBENE ZVEZE Z RIMSKO KATOLIŠKO CERKVIJO, KVE?JEM TOLIKO, DA SE BO MORALA TA POVSEM ZMATERIALIZIRANA INSTITUCIJA GLOBOKO OZRETI VASE IN SE VPRAŠATI, V PRVI VRSTI, KAM SO ODŠLI JEZUSOVI NAUKI. MORALA BO ISKATI IN NAJTI BOGA V SEBI IN TAKO POTEM SODELOVATI PRI POMO?I, DA BO VSAK POSAMEZNIK POISKAL DOBRO (BOGA) V SEBI IN BO TO VSAK DAN NADGRAJEVAL IN KREPIL.

3. NE DELAJ DRUGEMU TISTEGA, KAR NE ŽELIŠ, DA BI DRUGI DELALI TEBI, RESNI?NO ŽIVLJENJE V SKLADU S STARIMI ETI?NIMI IN MORALNIMI ZAPOVEDMI JE ZAGOTOVILO ZA VARNO, USPEŠNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE. DUHOVEN ?LOVEK PA NI TISTI, KI VSAK DAN MRMRA O?E NAŠE V CERKVI, AMPAK TISTI, KI ŽIVI POŠTENO, DELOVNO, NAPREDNO, USTVARJALNO IN POGUMNO ŽIVLJENJE S CILJI ZA PRIHODNOST V SOZVO?JU Z OSTALIMI LJUDMI IN NARAVO. DUHOVEN ?LOVEK IMA VEDNO V NAJVE?JI MOŽNI MERI USKLAJENE MISLI, BESEDE IN DEJANJA. KAR POMENI, DA POZITIVNO MISLI, TAKO TUDI GOVORI IN TAKO TUDI DELA. KAKO JE Z VAMI?

Veruj v dobro, imej usklajene misli, besede in dejanja!

Ne delaj drugemu tistega, kar no?eš, da bi drugi delali tebi!

Ne lenari, delaj redno, zavzeto, pošteno in tisto, kar te veseli! V nedeljo po?ivaj!

Spoštuj o?eta in mater, brate in sestre ter vse ljudi tega sveta, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji!

Ne ubijaj!

Ne sovraži!

Ne kradi in ne kopi?i materialnega bogastva, privoš?i uspeh drugemu in pomagaj vsakomur, da bo uspešen!

Ne laži, ne pri?aj po krivem, VEDNO GOVORI RESNICO!

Ne želi žene ali moža drugega!

?e se ti zgodi, da nisi ravnal tako kot je zapisano, se opravi?i tistemu, ki si ga prizadel ali mu storil škodo, popravi, kar se popraviti da in prosi odpuš?anja.

Tudi na tem podro?ju, ki je pravzaprav najpomembnejše, nas ?aka ogromno dela. Zaradi velikih napak mnogih, zaradi napa?nega vedenja in kršenja ob?e ?loveških vrednot smo kot družba zašli v mo?no moralno in eti?no krizo. To je posledi?no povzro?ilo vse ostale krize. Zato je skrajni ?as, da se tega v polni meri zavemo in za?nemo od jutri druga?e in zdaj po pameti. Nih?e nima pravice nikogar spreminjati, vsak o tem, ali bo za?el misliti, govoriti in delovati druga?e, odlo?a sam. Toda to pa? še ne pomeni, da lahko dobri ljudje dopustimo, da so posamezniki in skupine in to na visokih položajih in nam z njih povzro?ajo škodo. Pravica in dolžnost je, da jim nadaljnje povzro?anje škode prepre?imo.

Tudi to podro?je bomo pošteno ocenili, izpostavili bomo dobre stvari in tudi slabe, ki jih bomo ?im prej skušali odpraviti. Vse z dobrimi zgledi in praksami tudi iz tujine. Tudi tukaj bo potrebna VIZIJA za ?asovno obdobje, kot tudi konkretni na?rti z nosilci in roki. Zato vas vabimo, da pristopite in za?nete delovati in sodelovati.

Tako, spoštovani, ?e imate v mislih še malo zgornjo hierarhi?no družbeno piramido, ki jo je dobro še enkrat pogledati, je tukaj v nadaljevanju prikazana družbena hierarhi?na piramida prerojene Slovenije. Slovenije, ki ji bomo z lahkoto in brez kakršnegakoli pretiravanja rekli: SAMOSTOJNA, NEODVISNA, DEMOKRATI?NA SLOVENIJA!

Kako vam je vše? Slovenija brez tega, da jo obvladujejo skrivne lože, klike in škodljive združbe? Slovenija, v kateri prevladuje svetloba, dobro, ljubezen, napredek, sodelovanje, razvoj, blaginja, ko je spodnji del lahko zelo manjši, vse manjši. Narisali smo skrajno najve?jo situacijo, ki si jo bomo prizadevali z zgledi, pametnimi prijemi, s sodelovanjem zmanjševati in teh 20% zniževati iz dneva v dan.

Je že ?as, da za?nete sodelovati? Povemo vam, da je skrajni ?as, ker ni? se ne bo zgodilo samo po sebi. Pa tudi ni pošteno, da nekateri vle?emo ta zavožen voz iz blata, drugi pa gledate od strani, kot da to ni tudi vaša stvar. Kot bi vi ne bivali pod isto streho SLOVENIJA. Vsi smo mi ?lani te iste širše družine z imenom Slovenija. Doma v družini najbrž ne gledate, ko je treba nekaj narediti, ampak si med seboj pomagate? Je tako?

Prvi vaš korak, ki ga naredite iz vašega doma?ega naslonja?a, je pristopiti v skupino ljudi, ki podpiramo sprejem ZAKONA OPS. Gre za vse nas, ki nimamo oblastniških privilegijev in jih nismo pripravljeni pla?evati še naprej. S klikom na spodnjo fotografijo-plakat pridete na peticijo in spodaj imate minuto dela, da se pridružite. S tem ste naredili korak k temu, da boste o Zakonu OPS in nadaljnjih korakih sproti obveš?eni.

Kot ste seznanjeni, so v zvezi z Zakonom OPS oblastniki iz ozadja naro?ili parlamentarno in medijsko blokado. Medijsko so blokirane tudi druge za vas pomembne informacije, kot je naprimer škandal na Državni volilni komisiji, katere zgodba še ni zaklju?ena, saj nam tožilstvo ne omogo?i fotokopiranja spisa, v katerem je poro?ilo kriminalistov, ki je popolna FARSA.

Ker se zavedamo, kako mo?no vlogo igrajo pri tem uni?evanju Slovenije mediji, ki jih državljani tudi pla?ujemo, smo vsak dan ob 11.55 v protestu na Kolodvorski ulici 2 v Ljubljani z zahtevo po osvoboditi medijev, za katere moramo pla?evati vsiljeni RTV prispevek.

S klikom na spodnjo fotografijo pridete do konkretnejših informacij in vabimo, da naredite korak in se nam pridružite. V povezavi je tudi usmeritev na Facebook skupino OPS in dogodke, kjer lahko spremljate, kaj se dogaja vsak dan pred in v RTV SLO.


S prihodom na RTV SLO pomeni, da ste pripravljeni za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije narediti tudi kaj ve? od tega, da sedite doma in bentite, kako je vse narobe.

Druga?e pa lahko delate tudi to, da zapise na Gibanju OPS pošiljate na razli?ne naslove po Sloveniji in v tujino, da se pove?uje branost, razumevanje, za kaj gre in tudi kaj storiti. Kaj lahko vsak naredi, da uredimo naš dom v prijeten in prijazen, kar zdaj zagotovo ni. Tisti, ki misli, da po vsej verjetnosti spada med 20% privilegiranih ljudi, mu ni do nikakršnih sprememb. Ampak na daljši rok zgublja tudi sam.

Ne pozabite: vse to delamo zato, ker smo odgovorni ?lani te širše družine, in ker vemo, da je Slovenija lahko jutri urejena po meri delovnega in poštenega Slovenskega ?loveka.

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

DELUJMO, SODELUJMO IN UKREPAJMO za

Osvoboditev, O?iš?enje in preporod Slovenije!

Program narodne enotnosti še v zgoš?eni in razširjeni obliki,

 

1.    SPREJEM NOVE DRUŽBENE POGODBE – USTAVE. Sprejeta bo nova, zares demokrati?na USTAVA, ki bo zagotovila VLADAVINO LJUDSTVA z vse ve? neposredne demokracije.

?as je, da šolski sistem, mediji in vsi politiki naredimo vse, da bodo državljani vse bolj aktivni ?lani v naši skupnosti. Brez aktivnega državljana, ki ima svojo usodo v svojih rokah in se združuje z drugimi in soodlo?a o vseh pomembnih vprašanjih za skupno dobro, ni demokracije in posledi?no ne more biti dobrega napredka. Država je zgolj naša širša družina v kateri imamo vsi pravico in dolžnost sodelovati in soodlo?ati o vseh pomembnih vprašanjih za našo skupno usodo.

2.    KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE. Ko bomo zmagali na volitvah z vsaj 51% ve?ino, samostojno ali še z višjo prednostjo s koalicije strank, list in drugih iniciativ povezanih v KOALICIJO KARANTANIJA, bodo vsi vodje in namestniki v sistemu javne in državne uprave postali V.D. (vršilci dolžnosti). Za?elo se bo kadrovanje na novo po ostrih merilih stroke morale in etike ter na podlagi programov za odpravljanje nakopi?enih problemov, ki jih bodo kandidatke in kandidati predstavili, na podro?ju katerega obvladajo. To bo pomenilo postopno

?as je, da ustvarimo razmere v katerih bodo na najodgovornejša mesta za?eli prihajati najboljši kadri s sr?no kulturo, znanjem, kompetencami ter z zavedanjem, da pomeni delati dobro za skupnost posledi?no delati dobro zase.


3.    POSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE. Z ve?inoma novimi kadri na vrhu institucij države, bomo VZPOSTAVILI PRAVI?NO PRAVNO DRŽAVO. Pred roko pravice bomo pripeljali vse, ki so delovali zoper interese slovenskega naroda ter vse tatove narodovega premoženja. Povrnili bomo najmanj 70% od preko 150 milijard narodu pokradenega premoženja. Narod vse dokaze hrani, zato bomo zlahka, ko ustvarimo pozitivno klimo, opravili vse potrebne revizije. Vsem bomo popravili krivice, ki so jih doživeli do danes zaradi sodnega kriminala, opuš?anja dolžnih ravnanj ali malomarnosti kateregakoli državnega organa. Prijava koruptivnega ravnanja ali katere koli druge barabije zoper narod ali posameznika bo nagrajena tudi z finan?no nagrado.

?as je, da postanemo vsi enaki pred zakonom z vsemi pravicami in dolžnostmi in z vso odgovornostjo za svoja dejanja ali opustitev dolžnih ravnanj v preteklosti. Skrajni ?as je, da postanemo urejena in moderna pravi?na pravna država.

BREZ URESNI?ITVE TEH TREH TO?K OZIROMA IZVEDBE TEH TREH KORAKOV NI MOŽNO IZVESTI DRUGIH.

4    RACIONALIZACIJA JAVNE UPRAVE Z DANES PREKO 220 TISO? ZAPOSLENIMI. Postopno bomo racionalizirali formacije javne in državne uprave za najmanj 50%. Na poštenih javnih razpisih bo na preostanek delovnih lahko kandidiral vsak, ki bo izpolnjeval zahtevne razpisne pogoje stroke, morale in etike, ter bo predstavil program za razreševanje nakopi?enih problemov na podro?ju, kjer bo kandidiral. Ostali kadri bodo racionalizacijski viški in bodo spodbujani in ustvarjene bodo možnosti, da si poiš?ejo sebi primerno delo v gospodarstvu.

Pla?e tistih, ki bodo zaposleni na novih racionaliziranih formacijah, se bodo za za?etek dvignile do 15%, potem pa se bodo gibale glede na rast gospodarske uspešnosti države. ?e dvignemo produktivnost SLO gospodarstva za 1% bodo toliko višje tudi pla?e v javnem sektorju. In obratno, ?e pade produktivnost za npr. 5% bodo za toliko padle tudi pla?e v javnem sektorju. Vse prihranke, ki jih bomo ustvarili z racionalizacijami bomo usmerili za razvoj in razcvet slovenskega gospodarstva, kar bo pomenilo hiter razvoj in nova delovna mesta, da se bodo presežni delavci lahko hitro prezaposlili v gospodarstvu v katerem bodo z veseljem delali za kar so bili izšolani, ker vemo, da so se mnogi zaradi propadanja podjetji z raznimi poklici, zatekli v javno upravo.

5.    UVEDBA 6 URNEGA DELOVNIKA. Uvedli bomo 6 urni delovnik, da bi tudi tako zaposlili ?im ve?je število danes brezposelnih. Z vra?anjem odtujenega nam denarja, racionalizacijo javne in državne uprave, ukinitvijo ropanja državnega prora?una in državnih podjetji bomo aktivirali vse gospodarske potenciale in bomo v doglednem ?asu dosegli polno zaposlenost.

?as je, da popravimo hude napake iz preteklosti. ?e bi leta 1990 za?eli z nadgradnjo vsega, kar je bilo do takrat dobro narejenega in odstranili vse, kar ni bilo dobro, kot so korupcija, klientelizem, nepotizem, negativna kadrovska selekcija, uravnilovka, birokracija, prekomerna regulacija ter nasploh nepoštenost, ki je ni onemogo?ila pravna država, bi bila danes Slovenija povsem druga?na država. Živeli bi relativno enaki v blagostanju resni?no podobno kot Švicarji. Zato, ker tega nismo naredili takoj po letu 1990, nas to delo ?aka zdaj.

6.    ENERGETSKA SAMOZADOSTNOST. Na rekah bomo postavili na tiso?e plavajo?ih mini elektrarn, kar bo mo?no pocenilo ceno elektri?ne energije za podjetja in gospodinjstva, najmanj za 50%.

?as je, da iz naših državnih, tudi energijskih podjetji iztrgamo tudi najmanjše pijavke, zaradi katerih naši ljudje že desetletja pla?ujejo previsoke cene energentov. ?as je, da pametno in racionalno izkoristimo vse naša obnovljive vire za pridobivanje energije, ki nam jih nudi ?udovita narava. Voda, sonce, veter in biomasa so naravna bogastva za katera bi se moral ?lovek vsak dan zahvaliti, da jih imamo. Skrb za naravo in pametno uvajanje novih tehnologij ter skrbna izraba obnovljivih virov ter racionalna poraba energije, bo naredilo Slovenijo na tem pomembnem podro?ju samozadostno in neodvisno.

7.    VZPOSTAVITEV PROIZVODNJE ELEKTRI?NIH AVTOMOBILOV ZA MNOŽI?NO UPORABO. Vsak si bo lahko kupil elektri?ni avtomobil in se bo vozil z 90% manj stroški, kot doslej. Kupil si ga bo lažje za to, ker bodo na voljo državne subvencije, saj bomo postali ekološko osveš?ena država in družba. Taki avtomobili bodo narejeni iz recikliranih materialov in iz tega razloga razgradljiv, poceni a vseeno zelo kakovosten.

?as je, da avtomobil postane udobno, zanesljivo, varno in racionalno prevozno sredstvo, ki ne obremenjuje našega naravnega okolja. Seveda ra?unamo tudi na še druge motorje, ki jih bodo poganjali še drugi iz okolja pridobljeni a neopore?ni energenti. Vodik na primer.  V Sloveniji že danes izdelujemo tako reko? vse komponente za avtomobilsko industrijo. Manjka samo še serijska proizvodnja slovenskih elektri?nih avtomobilov, ki so v bistvu že razviti. Dosegljivi bodo kot ljudski avtomobili za vse naše ljudi, množi?no pa jih bomo proizvajali tudi za uporabnike po svetu. Vzpostavitev teke množi?ne proizvodnje nam bo dalo najmanj 50 tiso? delovnih mest.

8.    PREHRANSKA SAMOOSKRBA Z ZDRAVO HRANO. Slovenija bo prehransko samooskrbna, viške bomo izvažali, saj imamo za to vse potrebne pogoje. Z vsemi svojimi mo?mi bomo spodbudili pridelavo zdrave doma?e slovenske ekološke hrane.

?as je, da bi se za?eli zavedati, da v prihodnosti ne bo ni? bolj pomembno kot to, da bomo dihali ?im bolj ?ist zrak, da bomo pili ?isto zdravo vodo in da bomo uživali ?im bolj zdravo doma?o hrano. Zakaj to že nimamo Slovenci vsaj v ve?ji meri, ker smo v ?asih socializma že pridelali 70% svoje hrane, se je treba vprašati. Komu, ?e ne tujim korporacijam je pomembno, da kupujemo v njihovih vele trgovinskih centrih? Padli smo na 30% samozadostnosti, kar nas tudi po tem zelo pomembnem podro?ju uvrš?a med zelo odvisne države od drugih. Ne moremo govoriti o neodvisnosti Slovenije, ?e 70% hrane uvažamo. Temu bomo naredili konec v najkrajšem možnem ?asu. Iz tega naslova se nam obeta preko 100 tiso? delovnih mest, ker bomo veliko proizvajali tudi za tujino, da bodo tudi oni jedli dobro, na ekološki na?in pridelano in predelano slovensko hrano.

9.    VODNA SAMOOSKRBA IN PRODAJA VIŠKOV V TUJINO. Slovenija bo z vodo na letni ravni zaslužila do 10 milijard evrov, ker bomo naredili vse, da bomo naše neiz?rpne vire ?iste vode ohranjali in vodo izvažali v države, kjer vode nimajo. Nafto za velike stroje, ki jih bo še vedno poganjal ta energent bomo zamenjali za vodo.

?as je, da bi se za?eli zavedati, kako smo v Sloveniji bogati s ?isto vodo. Po svetu za vodo potekajo vojne in vse hujše bo. Ta dobrina je že danes ponekod dražja kot je nafta ali kaj drugega. Najvišjo zaš?ito pred plenjenjem uživala prav voda. Voda in druge naravne dobrine so skupno dobro, zato nima nih?e pravice vodo in druge naravne dobrine izkoriš?ati za svoje sebi?ne koristi in kopi?enje bogastva. Zato napovedujemo razveljavitev vseh pogodb, ki jih je nelegitimna oblast sklenila za privatizacijo naravnih virov. Koncesije bodo ukinjene. In še mimogrede, ?e bi do danes naredili vsako leto vsaj pet vrtin do podtalnice, bi v Sloveniji ne imeli nikjer suše. Nova delovna mesta bomo odpirali tudi tukaj, najmanj 10 tiso?.

10.  OGREVANJE SLOVENIJE Z TERMALNO VODO. Domala celo Slovenijo je možno pozimi ogrevati s toplo termalno vodo in to bomo naredili. Zato bo strošek tudi za gospodinjstva padel za najmanj 50%.

?as je, da bi se za?eli zavedati, kako bogati smo v Sloveniji tudi s termalno vodo, s katero je možno ogrevati ve?ino naših bivališ? z minimalnimi stroški. Le zakaj moramo pla?evati drago kurjavo, ?e imamo druge cenejše možnosti? Mar ni nekoga interes, da je tako kot je? Mislite, da v našem podzemlju ni nahajališ? tudi plina in nafte? Bo druga?na pesem, ko bo zavladalo ljudstvo preko svojih najboljših predstavnikov, lobiji, klani in škodljive združbe in klike bodo pregnani iz te države, to vam jam?imo z ?astno besedo.

11.    INOVATIVNA SLOVENIJA BO NAŠA OSREDNJA KONKUREN?NA PREDNOST. Slovenija bo proizvajala veliko ve? inovativnih izdelkov, kot danes s katerimi bomo trgovali po celem svetu. Izdelani bodo iz surovin, ki jih imamo doma. Les/kamen/glina/rudnine/ Odpremo lahko 100 tiso? delovnih mest.
?as je, da bi se za?eli zavedati, kako bogati smo v Sloveniji z lesom. Na Finskem npr. je prava sramota graditi svoje bivališ?e iz ?esa drugega kot iz lesa. Spodbujali bomo vse vrste gradenj iz našega lesa. Izvoz hlodovine in golih elementov iz lesa ne bo dovoljen, vsi bodo spodbujani k temu, da slovenski les dobi dodano vrednost v izdelkih, ki jih je možno že danes tržiti po celem svetu.

Imamo pa tudi druge naravne materiale, ki jih je treba predelati v kakovostne in lepe izdelke, da bodo dobili svoje lastnike po svetu. Inovatorjev v Sloveniji ne manjka, le preve? so prepuš?eni sebi in svoji iznajdljivosti. Pomagali jim bodo, da bodo njihove inovacije in izumi prešli v množi?no proizvodnjo. Oni so, da izumijo, drugi strokovnjaki so za to, da plasirajo na trg in se zgodi množi?na proizvodnja in seveda zaš?ita patentov.

12.    VRHUNSKI EKO TURIZEM – SLOVENIJA KOT TURISTI?NI SVETOVNI BISER. Slovenija bo razvila vrhunski ekološki turizem in bo postala turisti?ni svetovni biser. Za to imamo vse naravne možnosti in prijazne ter delovne ljudi.

?as je, da naredimo vse potrebno za napovedan preboj Slovenije kot vrhunske turisti?ne destinacije. Slovenija bo postala željen kraj za vsakega svetovnega turista in popotnika. Še posebej tiste, ki vse bolj iš?ejo, mir, neokrnjeno naravo, nekaj, ker si bodo o?istili dušo in telo. To bo ena od strateških panog slovenskega  gospodarstva, zato bomo izdelali vse potrebne kratkoro?ne, srednje ro?ne na?rte, da se zgodi pravi preporod. Vizije in strategije razvoja ta država zares ni imela, ker papir res vse prenese, praksa pa kaže precej nezadovoljivo podobo. V vse regije bomo uvedli primerno šolanje mladih ljudi in bo nasploh ustvarjena klima, ki jo danes žal še ni, da smo turisti?na dežela.

Za?nimo se zavedati, da imamo eno najlepših dežel na svetu. Vsaka vas, vsak zaselek bo lahko sodeloval pri razvoju turisti?ne ponudbe. Samo v sosednjo Avstrijo poglejte in se vprašajte, ali mi nimamo takih ali pa še boljših možnosti za razvoj turizma? Seveda jih imamo, toda tam delajo prave stvari strokovnjaki, pri nas pa žal politi?no nameš?eni kadri. 600 tiso? delovnih mest ima Avstrija na podro?ju turizma, v sezonah še ve?, ker zaposlijo študente in honorarne delavce. Slovenija pa? Ľ tega.

13.   PREVENTIVNA SKRB ZA SVOJE ZDRAVJE JE NAJBOLJŠI NA?IN ZA ZNIŽANJE VSE VE?JIH STROŠKOV NAŠEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA. Z  vsemi razpoložljivimi sredstvi bomo spodbujali ljudi k preventivni skrbi za lastno zdravje. Ustvarili bomo pogoje, da bodo naši ljudje jedli zdravo hrano bio hrano, pili ?isto vodo in vdihavali vse bolj ?ist zrak ter živeli ?im nanj v stresu. Naredili bomo nove in obudili že narejene programe za udejstvovanje mlajših in starejših v rekreativnih aktivnostih. Pripravili bomo nacionalno strategijo za preventivno skrb za zdravje od vrtca do konca življenja. Na ta na?in bomo znižali stroške na podro?ju zdravstva za do 70%.

Starejši se boste spomnili Trefaltovih kaveljcev in korenin s katerimi je dvignil polovico Slovenije h telesni aktivnosti.  Zgledi vle?ejo in prav nacionalna televizija in radio so tisti, ki bi morali spodbujati k temu z dobrimi zgledi. Seveda pa so tukaj še šola in politika. Zakaj pa ne bi zdravniki z lastnim zgledom pokazali kaj je dobro za naše zdravje, namesto, da neumorno odpravljajo posledice z pisanjem receptov, ki zastrupljajo ?loveška telesa s raznovrstno kemijo. Farmacevtski lobi rabi veliko bolnih ljudi, da je prodaja zdravil vse bolj v porastu. V naravi za vsako bolezen rožica raste, ko bomo samo na tem podro?ju nabiranja, pakiranja in prodaje naravnih zeliš? spodbudili k odprtju nekaj tiso? delovnih mest.

14.    IZKORENINJENJE REVŠ?INE V PETIH LETIH, KER BOMO ODPRAVILI VZROKE ZANJO. V Sloveniji ne bo po najkasneje 5-ih letih nobenega revnega ?loveka. Organizacije, ki danes pomagajo nesposobni oblasti, pomagajo ljudem se u?iti životariti. Blažijo posledice revš?ine, namesto, da bi pomagala odpraviti vzroke, ki jo povzro?ajo. Morale bodo svojo dejavnost preusmeriti v smer spodbud za boljše življenje vseh v Sloveniji. Dali bomo konkretne napotke in ustvarili bomo pogoje, da bodo ljudje lahko samo za?eli, se nau?ili loviti ribe, zdaj jih vse ve? dobi tudi na ra?un stalnega najemanja novih kreditov. Mo?ni smo samo toliko, kolikor je mo?an naš najšibkejši ?len, okrepimo najšibkejše pa bomo vsi mo?nejši. Uspešna in mo?na skupnost je najboljši garant, da bo mo?en vsak posameznik v njej.

Ob vseh potencialih, ki jih imamo Slovenci, bomo s spodbudami in pravilnimi strokovnimi prijemi spodbudili v vsakem tukaj žive?em ?loveku po delu ustvarjanju nekaj novega. Vsako dobro opravljeno delo pa bo pošteno pla?ano in se bo od vloženega truda v delo, dalo spodobno živeti. Slogan DELU ?AST IN OBLAST bo znova zasijal v polnem pomen te besede, pa naj zveni še tako socialisti?no. Kdor dela naj tudi je. Ljudi bomo, kot že re?eno u?ili ribe loviti, nalovljene pa bodo dobili samo še tisti, ki so v resnici hendikepirani, bolni in niso sposobni za kakršno koli delo. Seveda pa je naša osrednja skrb, da napolnimo naše potoke, reke in morje z ribami, ker ?e ni rib (delovnih mest) ni možno rib ujeti.

15.   PRIHODKI DELOVNIH LJUDI IN UPOKOJENCEV BODO MINIMALNO MED 1.500 IN 2.000 KARANTOV. Postopoma bomo zviševali prihodke ljudi, zagotovo pa bo to realnost v ?asu med 7 in 10 let. Lahko tudi prej, kar je odvisno od vseh nas in hitrosti uresni?evanja predhodno naštetih korakov programa OOPS – Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije. Uvedli bomo svojo valuto KARANT ali SLOVEN na zlato podlagi. Davki bodo postopoma padli na med 7 in 17%.?as je, da se zavemo, da je evro valuta, ki jo, kot so v?asih dinarje, tiskajo brez nadzora. To neizogibno pelje v razpad skupnega evropskega monetarnega sistema. Nadzor nad denarjem imajo svetovne oblastniške oligarhije, ki lahko že jutri povzro?ijo novo svetovno finan?no krizo, ?e izvzamejo iz obtoka ve?jo koli?ino evrov ali dolarjev, ker bodo iz tega izšli znova bogatejši. DRŽAVA BREZ SVOJE TRDNE DENARNE VALUTE NI SUVERENA IN NEODVISNA DRŽAVA.

Zakaj Švica ni niti ?lanica EU in nima za svojo valuto evra pa je ena najbolje delujo?ih držav ne svetu? Saj smo leta 1990 dejali, da ho?emo postati druga Švica. Kaj pa je drugega ta program, kot podlaga za to, da to ?im prej dosežemo? Trdimo, da imamo zaradi boljše geostrateške lege, morja kar nam preko Luke Koper omogo?a okno v svet, boljše pogoje za razvoj od Švice. Manjka le prava spodbuda ljudem in najboljše možno vodstvo države za uresni?evanje konkretnega na?rta, ki je pred vami.

16.    IZSTOP IZ EVROPSKE UNIJE TAKE KOT JE, JE SAMO VPRAŠANJE ?ASA. Pretehtali bomo pogoje pod katerimi so nas nameš?enci – lutke sistema integrirali v evropsko unijo. Skrbno bomo pregledali kje imamo koristi, ?e sploh so in škodo, ki jo je videti veliko. Predlagali bomo EU spremembo vsega kar nam škodi, ?e ne bo posluha bo sledil izstop iz EU.

O?itno pogoji, ki so jih v našem imenu lahkomiselno sprejeli in so jih postavili »veliki« v EU vse bolj pomeni širjenje njihovih trgov na škodo naše proizvodnje ter kupovanje vsega kar so naši nesposobni oblastniki postavili na razprodajo. Ukinjajo lokalno, da bi uvedli globalno, torej svoje. Zakaj smo morali zapreti svojo tovarno za proizvodnjo sladkorja, ?e vemo, da je država, ki nima lastne proizvodnje sladkorja, GRENKA DRŽAVA. Cela  vrsta uredb, direktiv in mednarodnih pogodb je bila v Državnem zboru sprejeta na tiho. Vse to je treba skrbno pregledati in zahtevati spremembe, da se prepre?i še ve?jo škodo. Nismo hlapci, da nam bo nekdo zaradi svojih najve?krat sebi?nih materialnih interesov uni?eval naše temelje obstoja in dobrega življenja. Pridobili smo odprte meje, da lažje uvažajo k nam smeti, ki vabijo vse bolj obubožan narodu k nakupu ter širjenje tudi mednarodnega kriminala.

17.    IZSTOPILI BOMO IZ VOJAŠKE ZVEZE NATO IN IZ DRUGIH ORGANIAZCIJ V KATERE PLA?UJEMO PREKO 200 MILIJONOV ?LANARIN LETNO. 20% letnega prora?una pla?amo nekakšnih ?lanarin, si predstavljate kaj bi lahko naredili z 200 milijoni denarja, ?e bi jih vsako leto vložili v znanost in gospodarski razvoj. ?lani smo kar v 430-ih organizacijah. Treba se je vprašati kaj imamo ljudje od teh ?lanstev, razen vse bolj prazne žepe. ?e kdo meni, da smo varnejši pred napadi kogarkoli, ker smo ?lani zveze NATO, naj se spomni kako je ta svetovni policaj odreagiral, ko se je dogajalo klanje nedolžnih ljudi v Bosni oziroma na tleh bivše Jugoslavije in kako deluje OZN v kateri so ?lanice NATO najmo?nejše v Siriji in Ukrajini.

Nekaj je hudo narobe, ko ni niti za pomisliti kako bi se kon?al morebiten konflikt med dvema državama, ki sta v NATO. Na stran koga bi se zveza NATO postavila? Slovenija je miroljubna dežela, nikoli nismo nikogar vojaško ogrožali, zato ni nobenega razloga za dodatno oboroževanje pa? pa za razoroževanje, tudi drugim za zgled. Razglasili bomo vojaško nevtralnost in postopno demilitarizirano cono. Nasilje še nikoli v zgodovini ni rešilo temeljnih problemov ampak je samo povzro?ilo nedolžne žrtve, veliko trpljenja in nove zamere.

Vojaška zveza NATO v kateri ima glavno besedo Amerika je krava, ki ne daje niti kapljice mleka, vsak dan pa porabi nam nepredstavljive vsote denarja. Za?nimo se zavedati, da je tudi vsak posameznik ?lan razli?nih klubov a samo v tistih, ki si jih lahko privoš?i in ima od njih tudi kakšno korist. Mi pla?ujemo za ?lanarine v 430-ih klubih preko 200 milijonov evrov, naši otroci pa nimajo toplih obrokov v šolah. Skrajni ?as, da se za?nemo obnašati tako, kot se vsak dober gospodar doma.

18.    ZA PODJETNIKE ZA?ETNIKE DO 50 TISO? KARANTOV PROMETA LIMIT ZA OBRA?UNAVANJA DAJATEV. Podjetniki ali s.p.-ji ne bodo rabili, razen svojih prispevkov za samozaposlitev, ni?esar pla?evati, dokler ne bodo presegli mese?nega prometa 50 tiso? karantov. Ta doba bo omejena za dve leti.

Zavedamo se, da nobena podjetniška pot ni lahka, še posebej ne v za?etku. Zato bomo z vsemi silami in sredstvi, tudi finan?nimi, pomagali vzpostaviti tako poslovno okolje v katerem bo podjetništvo sprva zadihalo potem pa bo cvetelo. Že v osnoven šole bo uveden predmet osnove podjetništva, ker si želimo ?im ve? podjetnih ljudi, ki bodo razmišljali z v zgodnjem otroštvu kaj bodo ustvarjali in proizvajali ko bodo zaradi svojih izkazanih sposobnosti tudi ciljno usmerjani na podro?ja, kjer bodo lahko uspešni. Ukinili bomo negativno klimo, da je biti podjeten in zaradi tega premožen nekaj slabega, ki žal v Sloveniji še vedno vlada.

Prav zato pa je treba že v šoli vzgajati kaj pomeni zdravo podjetništvo, ki ni na škodo narave in ni na škodo soljudi temve? je pravo podjetništvo takrat kadar deluje v simbiozi z naravo in v korist ljudi. Skrajni ?as je, da uspešne postavimo za zgled in se za?nemo od  njih u?iti. Privoš?imo vsakomur uspeh, ker ve? bo uspešnih prej bomo uspešni tudi sami. Razmišljajte tako, zato sezite sosedu v roko, ?e mu je uspelo v poslu in ga vprašajte kaj je po?el, da mu je uspelo. Pravi zmagovalci ne bodo skrivali in vam bodo razkrili kje so doživeli pluse in kje minuse. Dali vam bodo spodbudo, morda idejo, da se tudi sami podvizate. Naj nam bodo za zgled uspešni in na take naj stavi celotna država, da se razmnožijo.

19.    UVEDENE BODO ZASEBNE AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE IN CENTRI ZA SOCIALNO DELO. Ukinili bomo obstoje?e državne Zavode za zaposlovanje in Centre za socialno delo. Tovrstno delo bo zaupano zasebnim agencijam, ki bodo dobile koncesijo države in pla?ane po u?inku. Veste, da zdaj ogromno dela opravijo zunanji izvajalci, ki jih angažirajo Zavodi za zaposlovanje, medtem, ko zaposleni v državnih ustanovah v mnogo primerih nimajo pravega dela niti stimulacij, da bi resni?no pomagali ljudem odpraviti problem. Tudi tukaj potekajo stvari zelo po doma?e in tudi tu, tako, kot vse povsod na drugih podro?jih, vlada mo? vez in poznanstev.

Ljudje, ki bodo izgubili zaposlitev bodo deležni najprej enake podpore, kot bi se jim ne bi zgodilo ni?. Ocenjeni bodo kaj lahko delajo glede na svoje psihofizi?ne sposobnosti in glede na znanja, ki jih imajo. Potem jim bo prvi? ponujeno delo v krogu 100 km od svojega stalnega prebivališ?a. ?e bodo enkrat zavrnili jim bo padla podpora za polovico, ?e bodo zavrnili drugi? jim bo podpora ugasnila. Medtem pa bodo dolžni oddelati polovico delovnih ur, kot bi jih sicer v podjetjih ali na javnih delih v bližini svojega kraja, ?e bodo potrebe, da ne padajo povsem iz delovnega ritma. Ne pozabite, delovnih mest bo veliko in na vsakem koraku bodo mediji kazale dobre zglede, delo, kako se z delom pride do dobrega standarda. Kultura podjetnikov pa se bo tudi dvigovala, ker jih bomo k temu spodbujali, saj zadovoljni delavci dajo veliko ve?, kot delodajalec pri?akuje.

20.    TA PROGRAM BOMO IZVAJALI VSI SODELUJO?I POD ?ASTNO PRISEGO, KI BO DANA LJUDSTVU NA POSEBNI JAVNI PRIREDITVI, KJER BO DANA ?ASTNA BESEDA. IZVEDLI GA BOMO TAKO, KOT JE ZAPISAN OZIROMA BO, KO BOMO VANJ VNESLI ŠE POPRAVKE IN DODATKE V SMISLU PODROBNOSTI. V NOVI DRUŽBENI POGODBI – USTAVI, BODO VNESENI MEHANIZMI ZA ODVZEM MANDATA VSAKI VLADI, KI NE BO DELALA V SKLADU Z NA?RTOM IN PRISEGO, KI BO DANA PREDEN BODO SPLOH VOLITVE. NA?RT BO MORAL BITI IZDELAN TAKO, DA SE BO V VSAKEM TRENUTKU MOŽNO PREPRI?ATI ALI SE URESNI?UJE.

VSAKA VLADA BO PO KORENITIH DRUŽBENIH IN POLITI?NIH SPREMEMBAH LE PODALJŠANA ROKA LJUDSTVA, KI JO BO LAHKO LJUDSTVO V VSAKEM TRENUTKU ODPOKLICALO. 

Konkreten na?rt za delovanje bo moral zgledati tako:

a)    Na vsakem podro?ju, ki je pomembno za delovanje naše družbe bomo pritegnili k sodelovanju ?im ve? strokovnjakov in vse, ki jih dolo?eno podro?je zanima in želijo sodelovati;

b)    Narejena bo poštena inventura stanja na dolo?enem podro?ju, ki jo bodo naredili prej omenjeni strokovnjaki in njihovi sodelavci,

c)    Izpostavili bomo dobre rešitve, vse kar je bilo do sedaj na nekem podro?ju dobro narejenega (ne bomo naredili napake iz leta 1990, ko ni bilo narejene nobene inventure stanja in so tudi vse kar je bilo dobro narejenega v socializmu zavrgli oziroma niso naredili nadgradnje);

d)    Izpostavili bomo korektno in pošteno vse tisto kar je ovira, da bi na katerem koli podro?ju stvari uredili in bi bolje napredovali, tudi zakonodajo, ki ni v redu in nam škodi;

e)    Pogledali in izpostavili bomo rešitve v nam primerljivih državah, ki so dobre na nekem podro?ju in bi jih bilo dobro ter koristno vnesti v naše prakse, seveda, ?e je to glede na primerljivost naše države z drugimi možno;

f)    Potem bomo izdelali plane. Vizije in strategije za uresni?itev v skladu z generalno VIZIJO države za daljše ?asovno obdobje. Na podlagi tega bodo izdelani kratkoro?ni, srednjero?ni ter dolgoro?ni plani z nosilci in roki ter kontrolnimi to?kami, da bo vedno mo? preveriti ali gremo v pravo smer oziroma ali se na?rti uresni?ujejo.

g)    SODELOVANJE RES VSE PAMETI, KI JO SLOVENIJA PREMORE DOMA IN PO SVETU JE POGOJ, DA BOMO IZDELALI VSE NA?RTE, KOT JE TREBA.

KDOR NE PLANIRA, PLANIRA NEUSPEH!

Te temeljne izhodiš?ne to?ke programa OOPS so narejene v osnutku, zato je vsaka vaša konstruktivna pripomba, kritika ali sugestija zelo željena.

VABLJENI K SODELOVANJU ZA ?IMPREJŠNJE URESNI?ENJE TEMELJNEGA NA?RTA NARODNE ENOTNOSTI ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije.

In še najkrajša razli?ica Osvobodilnega programa narodne enotnosti OOPS, ki ga dodajamo v fotografiji, da ga lahko prenesete, morda natisnete in ga promovirate skupaj z zgornjo VIZIJO SLOVENIJA 2030 na vse možne na?ine.

razlaga pomena kratice oops.jpg - 54.91 Kb

 

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#94 web page 18:24 26-11-2022
It's perfect time to make some plaans for the future and it's time
to be happy. I've read this post and if I could I
wish to suggest you few interesting things orr suggestions.

Perhaps you could write next articles referring to
this article. I wish to read more thingss about it!

CĂłmo entrenar mĂşsculo web page: https://flowers.personalpages.us/viewtopic.php?id=581347 cĂłmo
bombear la prensa
Citat
 
 
#93 homepage 14:10 26-11-2022
Hi! Do youu know if they make any plugins to assist ith Search Engine Optimization? I'm trying to get my bloog to rank foor some
targeted keywords but I'm not seeing ery good gains.
If you know of any please share. Manny thanks!


Biceps muscles homepage: https://millionwaystogetit.com/community/profile/torrimilliman15/ bodybuilder
Citat
 
 
#92 web page 09:52 26-11-2022
Have you ever thought about adding a liittle bit more tha just your articles?

I mean, what you say is valuable annd all. Nevertheles just imagine if you added some great graphics or video clips to gife your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and clips, this website could
definitely be one of the very best in its niche.

Amazing blog!
Muscle training web page: http://auagent.com.au/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3090 build muscle
Citat
 
 
#91 web site 16:57 25-11-2022
My partner and I stumbled over here frfom a different website and thought I should chgeck things out.
I lioe what I see so i am just following you.

Look forward tto checking out your web ppage for a second time.

Hombre fuerte web
site: https://sarscoviki.app.vanderbilt.edu/wiki/Publicar_N14_:_Preparaci%C3%B3n_De_Hipertrofia_Vs_Fuerza:_%C2%BFCu%C3%A1l_Es_La_Desacuerdo_Y_Cu%C3%A1l_Es_Mejor cĂłmo balancear bĂ­ceps
Citat
 
 
#90 homepage 14:10 25-11-2022
Thanks for sharing such a pleasqnt opinion, paragraph is good,thats why i have read it completely
stéroïdes anabolisants juridiques homepage: https://www.women-zekam.ru/forums/profile/ruthieborrego0/ homme fort
Citat
 
 
#89 webpage 14:15 24-11-2022
This design is wicked! You certainly know how to keep a reader amused.

Between your wit and your videos, I was almost moved to start myy own blog (well, almost...HaHa!) Great job.

I really looved whzt yoou had to say, andd more than that,
how you presented it. Too cool!
Homme foort webpage: https://www.flatcure.com/community/profile/gabriellagarst3/ pharmacologie du sport
Citat
 
 
#88 homepage 08:11 24-11-2022
Hello would you minnd stating which blog platform you're working with?

I'm planning to start my own blog soon but I'm having a
difficult tiime choosing begween BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is becase your design and sryle seems different then most
blogs and I'm lookibg for something completely unique. P.S My apoogies for being off-topic but I had to ask!


Culturista muscular homepage: http://ajk.wxw.mybluehost.me/community/profile/richieshade5730/ deporte
Citat
 
 
#87 webpage 00:34 21-11-2022
When I originally left a comment I sseem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
and now each time a comment is added I recieve
four emails with the exact same comment. There has to be a way you
ccan remove me from that service? Cheers!
Pump muscle for women webpage: http://brassgoggles.co.uk/forum/index.php?topic=53266.0
how to pump the press
Citat
 
 
#86 homepage 16:38 20-11-2022
Wow,that's what I was seeking for, what a information! existing here at tthis web site,
thanks admin of this web page.
homepage: http://wiki.antares.community/index.php?title=%C3%90%E2%80%94%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0_N94_%C3%90%C5%BE_%C3%90_%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8_%C3%90%C2%A7%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%BE_%C3%90%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%91%E2%80%B9_%C3%90%CB%9C%C3%90%C2%B3%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B0%C2%B5%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B5_%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B9%C3%91%E2%80%A1%C3%90%C2%B0%C3%91
Citat
 
 
#85 web page 02:19 20-11-2022
Its such ass you read my thoughts! You appear
to grasp a lot approxiimately this, such as you wrote
the e book in itt or something. I think that you culd do
with a few % to power thhe message house a bit, however other than that, that is wonderful blog.
A faantastic read. I'll certainly be back.
Course for bodybuildes web page: https://trabajo.audecca.com.uy/openclass/jobs/title-notes-build-body-with-whey-protein-nutrition.html how to pump muscles
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 168 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?