OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJISestanek na sedeu Evropske komisije v Bruslju z gospodom Vincentom Depaigne-om, Bruselj, Rue de Montoyer 59, petek13. december 2013

Na misijo sva se podala samo dva predstavnika, in sicer zaradi velikega stroka za nao civilno, nevladno in neprofitno organizacijo Gibanje OPS. Predsednik Gibanja OPS Ladislav Troha in ?lanica Gibanja OPS Andreja Repe.

Prihod na EC tako reko? 5 pred dvanajsto (morda ima to kaken pomenljiv pomen?). Prijava na sprejemu, poveva, da sva dogovorjena z gospodom Vincentom Depaigne-om, gospod ga pokli?e, medtem pa sledi vpis v knjigo. Ne vpraajo po osebnem dokumentu, nobenega pregleda, kar nama je ve?, ?eprav nama je malce ?udno glede na splono kontrolo povsod. Dobiva vsak svojo nalepko,

g. Depaigne pride,

pozdravimo se in greva z njim v dvigalo. Pridemo na njegov oddelek in se usedemo v njegovi pisarni za mizo za 4 osebe, pri?akujeva, da bo na pogovoru prisoten e kdo. Za?nemo s pogovorom.

Repe: G. Depaigne, prila sva k vam na pogovor in bi o vsebini pogovorovelela seznaniti slovensko javnost, ?lane Gibanja OPS, skratka sestanek bi rada dokumentirala. Ali lahko posnameva, zato sva seboj prinesla videokamero? Naa civilna organizacija deluje javno in transparentno, ne skrivamo ni?esar. Vi pa tudi najbr ne, bi pri?akovala.

G. Depaigne: Sestanek ni formalen, v kolikor bi to eleli, bi se morali dogovoriti vnaprej.

Troha: G. Depaigne, ali vi govorite slovensko?

G. Depaigne: Ne, ne govorim slovensko.

Troha: Ali ni eden od uradnih jezikov v EU tudi slovenski?

G. Depaigne: Ja, je, ampak ne govorim slovensko.

Troha: Kako pa se bomo pogovarjali, najin materin jezik je slovenski, kje imate prevajalca?

G. Depaigne: ?e bi eleli prevajalca, bi se morali dogovoriti vnaprej.
(Kakna enakopravnost je to?)

Repe: G. Depaigne, prila sva iz Slovenije k vam na pogovor s konkretnimi temami, s poskusi za sestanek smo za?eli e aprila tega leta, nisva prila na klepet ob kavi! (Kava z Depaigne-om???)

(Vsak sestanek v taki instituciji kot je Evropska komisija bi moral biti beleen, saj gre za javno institucijo, gre za uslubence, ki so pla?ani tudi iz denarja davkopla?evalcev drav ?lanic Evropske unije. ?e e, bi pa po naem prepri?anju gospod moral sam pojasniti vnaprej, kakne so monosti obiska Evropske komisije uradni, neuradni obisk, pogoji za enega, pogoji za drugega, jasno je, da bi se odlo?ili za uradnega. Ali bi ?lovek, ki ne bi imel tehtnih razlogov, hotel v Bruselj na svoje stroke kar tako malo na kafetkanje??? Kaj si predstavniki Evropske komisije sploh mislijo? Kaken odnos je to? Morali bi se zavedati, da prihod predstavnikov civilne organizacije, ki je v domovini popolnoma ignorirana in cenzurirana, o ?emer so bili obve?eni, ni kar nekaj, pa? pa da o?itno ni bilo ve? drugih izhodov kot obisk Bruslja. Prevajanje, ne zato, ker ne bi znali angleko, temve? zato, ker je eden od uradnih jezikov EU tudi slovenski in imamo se pravico tudi zaradi nediskriminacije pogovarjati slovensko. Lahko bi se zgodilo, da bi prila tja dva ?loveka iz katerekoli drave EU in ne bi znala tujih jezikov.)

Kako bomo dokumentirali sestanek, se nismo mogli zmeniti, razen tega, da pa? snemati ne moremo. Predlagal je, da narediva zapisnik midva in ga potem poljeva njemu in on morda doda e kakna dodatna pojasnila. V redu, dogovorjeno.

Potem smo za?eli pogovor.

G. Depaigne: Torej, zaradi katerih razlogov ste prili k nam?
(e to vpraanje je nakazovalo, da se gospod ni pripravil na sestanek, da ni prebral poslanega gradiva, kar se je pokazalo v nadaljevanju pogovora)

Troha: Sva predstavnika organizirane, neodvisne, nevladne in nepridobitne civilne organizacije Gibanje OPS - Osve?eni Prebivalci Slovenije, jaz sem Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS, in z mano je gospa Andreja Repe, ?lanica Gibanja OPS. G. Depaigne, prila sva, da bi pojasnila ozadje za mnoge e nevzdrno situacijo v Sloveniji, ki je zelo komplicirana in vse bolj zapletena. Poglavitni razlogi za ta obisk in pogovor, ki so vam bili tudi poslani skupaj z nekaterimi povezavami na vsebine na nai spletni strani, so naslednji:

1.Blokada Zakona o odpravi privilegijev socializma in 22 let trajajo?e za ve?ino slovenskih dravljanov kodljive tranzicije, ki je blokiran v parlamentu od 28. aprila 2011, blokiran pa je tudi medijsko;

2.kandal na dravni volilni komisiji ob zadnjih predsednikih volitvah, kjer je bilo ugotovljenih veliko nepravilnosti;

3.Represija dravnih organov na civilno drubo, na predsednika civilne drube in njegovo druino;

4.Ban?na luknja v viini skoraj 5 milijard evrov (to to?ko sva dodala na licu mesta, ker je bila ravno prejnji dan podana informacija o rezultatih stresnih testov).

Da bi razumeli sr problema blokade Zakona OPS, se je treba vrniti v zgodovino. Spomniti je treba na petdeset let trajajo? totalitarni komunisti?ni reim v Sloveniji oziroma bivi Jugoslaviji. Resnica je, da v Sloveniji po letu 1945 nismo doiveli svobode, temve? so komunisti z zlorabo NOB in mnogih njenih pripadnikov leta 1945 prevzeli totalitarno oblast, katero so z represijo svoje politi?ne policije UDBE vzdrevali vse do leta 1990, ko naj bi to nehali po?eti.

Zlo?inskost prejnjega totalitarnega reima je bila prav v tem, da jetajna politi?na policija UDBA vcepila kolektivni strah v ljudi, kateri je v mnogih ljudeh naseljen e danes. To pa je pomenilo tiranijo nad narodom, kakrno so poznali vsi, ki so iveli v komunisti?nih reimih v raznih dravah po Evropi. Katere drave so imele bolj ali manj represivenkomunisti?ni reim, sploh ni pomembno, ker so vsi taki reimi drali ljudi v strahu, v komunisti?ni propagandi in nedemokrati?nih postopkih odlo?anja.

Leta 1990 91, ko se je Slovenija odcepila od bive Jugoslavije in naj bi uvedli demokrati?ni sistem, bi morali nekateri ljudje, ki so kreirali in z represijo vzdrevali totalitarizem, za svoja dejanja odgovarjati pred pravi?no pravno dravo. Tudi in predvsem za mnoi?ne umore politi?nih nasprotnikov, ki so jih zagreili takoj po vojni leta 1945. lo je za zlo?in genocida nad slovenskim narodom, saj so komunisti?ni povzpetnikiumorili velik del slovenske inteligence, izobraence, intelektualce, u?itelje, duhovnike ter podjetnike in tovarnarje (po pretetih mrtvih, a ta tevilka e ni dokon?na, gre zaokrog 40 tiso? ljudi). Z nasilnim razla?anjem pa so v Sloveniji komunisti oziroma boljeviki prekinili ustvarjanje kapitala iz roda v rod. Tega nobena zahodna drava ni doivela.

V Sloveniji smo imeli drubeno lastnino, katero smo ustvarjali ljudje z udarnikim delom, tudi ob sobotah, nedeljah in med prazniki.S samoprispevki in velikokrat v nemogo?ih zelo tekih in nezdravih delovnih pogojih. Delali smo predvsem navadni ljudje, ki nismo bili med komunisti?nimi privilegiranci, ki niso delali veliko, so pa ukazovali in nadzirali ter izvajali komunisti?no propagando in se trepljali po ramenih, ko je lo za dosego norm inznanihpetletnih planov. Narod je ivel v ve?ini v pomanjkanju, manjina komunisti?nih privilegirancev pa v izobilju in razkoju na ra?un delavskega razreda.

Zato bi morali leta 1990 od vseh vzvodov odlo?anja odstraniti vse, ki so do takrat kreirali in vzdrevali totalitarni nedemokrati?ni reim, mnogi pa bi morali odgovarjati za svoja dejanja zoper narod pred pravi?no pravno dravo, ki bi se morala vzpostaviti po letu 1990 z novimi demokrati?nimi kadri v vodstvu. To se ni zgodilo, zato so omenjeni kadri in ideologi komunizma uzurpirali oblast in so tudi po letu 1990 nadaljevali vladanje s staro komunisti?no miselnostjo, seveda z nadgradnjo svojih slabih navad in lastnosti, saj so uredili vse potrebno, da so drubeno lastnino spretno s pekulacijami in prirejenimi zakoni spravili v svojo last.

Bivi komunisti, ki svoje dominantne miselnosti in dejanj niso nikoli opustili, so po letu 1990 postali osrednji lastniki nekdaj drubenega premoenja. Torej po letu 1990 so isti ljudje s svojim podmladkom izvedli e eno ropanje narodovih uljev. Leta 1945 iz privatnega v drubeno, nad katerim so imeli popoln nadzor in mnoge koristi zase, po letu 1990 pa iz drubenega v svoje privatne epe. Ocena je, da smo v ?asu za ve?ino kodljive tranzicije, ki e vedno traja, okodovani za preko 100 milijard evrov premoenja.

To pomeni, da imamo ves ?as opraviti v Sloveniji z nedelujo?o pravno dravo. Vodenje organov je prepu?eno ljudem, ki so bili izbrani iz zgolj 20% privilegiranega kadrovskega bazena po izklju?nih merilih pripadnosti staremu komunisti?nemu reimu. Negativna kadrovska selekcija se je po letu 1990 samo e razmahnila, saj je vse podrejeno osebnim, parcialnim interesom posameznikov in interesnih skupin v smislu najve?krat sebi?nih materialnih interesov.

Spraujemo se, kako je mogo?e, da EU komisija ni zahtevala izvedbe resni?nih demokrati?nih sprememb v Sloveniji, predno je Slovenijo sprejela v polnopravno ?lanstvo EU? Zagotovo lahko trdimo, da so strokovnjaki v EU za ta odprta vpraanja vedeli, ker so sproti pridobivaliustrezna opozorila posameznikov in skupin iz Slovenije, da demokratizacija ne bo uspela, ?e ne bo izvedena katarza med starim nedemokrati?nim reimom in demokracijo. Zato je, o?itno zaradi slabe vesti in vedenja, kaj se dogaja v Sloveniji, nastala Resolucija Sveta EU 1096, ko smo bili opozorjeni, kaj se bo zgodilo, ?e ne bomo odpravili posledic totalitarnega reima. Je pa to bilo samo opozorilo in priporo?ilo, naj to vendarle storimo, medtem ko nih?e iz EU ni vztrajal, da moramo to storiti, ?eprav se je vedelo, da so krena temeljna demokrati?na na?ela in demokrati?ni postopki v Sloveniji.

Teava je tudi ali predvsem v tem, da v Sloveniji nismo mogli odpravljati posledic totalitarnega reima, ker nismo nikoli odpravili vzrokov, in to so stari oblastniki, ki niso nikoli izpustili iz rok klju?nih vzvodov odlo?anja, preko katerih so obdrali oblast v svojih rokah tudi po letu 1990. Gre za banke, energijska podjetja, naftne posle, ko preko teh vzvodov in temo?i denarja izvajajo vseskozi kontrolo nad celotno politiko, sodno vejo oblasti, nad mediji in drugimi pomembnimi ustanovami za vzdrevanjeoblasti. Lustrirali so in to po?nejo tudi danes z vso monozlorabo tako dravnih organov, kot medijev, vsakogar, ki se je takemu po?etju uprl.


G. Depaigne: Kaj pa je to?

Troha: Kar se mene ti?e in mojega delovanja za skupno dobro, je tukaj zgolj 10% kuvert sodnih pozivov, odredb, izvrb, izmiljenih kazenskih ovadb in montiranih sodnih postopkov. (Pokaem op kuvert za ilustracijo in dodam, da sem v ivljenju v 32 let trajajo?i vozniki karieri naredil morda pet bagatelnih prometnih prekrkov, za katere sem globe poteno pla?al.)

Tudi to je dokaz, kako v Sloveniji deluje demokracija. To je posledica stare komunisti?ne miselnosti, s katero so pred letom 1990 in po letu 1990 skuali utiati vsakogar, ki se je reimu postavil po robu. Seveda ne z mo?jo argumenta, ampak z argumentom mo?i. Vzrok takega delovanja so komunisti?ni kadri, ki so ostali na poloajih tudi po letu 1990, in tisti, ki so bili mimo kriterijev stroke, morale in etike postavljeni s strani komunisti?ne nomenklature zaradi pripadnosti komunisti?ni ideologiji v ?asu tranzicije, ki bi morala leta 1990 kon?ati na smeti?u zgodovine. Ti kadri so glavna ovira, da se demokracija v Sloveniji ni mogla razviti, kar se kae v prekomerni centralizaciji, prekomerni regulaciji, negativni kadrovski selekciji, ki zajema kadre iz zgolj do 20% privilegiranega kadrovskega bazena. To pa povzro?a v sistemu sodne veje oblasti, da nismo po pravni poti raz?istili:

1. Izvensodne poboje politi?nih nasprotnikov leta 1945, ko je lo za nezastarljiva kazniva dejanja genocida in vojnega hudodelstva. S tem v zvezi se ni postavila odgovornost za izginule arhive po letu 1990, ki bi sluili kot dokazi, kdo je bil umorjen in kdo je ukazal moriti.

2. Ilegalno trgovino z orojem, ko je bila naa drava pod mednarodnim embargom.

3. Divje privatizacije in tajkunizacije (za lepi vtis pred mednarodno in slovensko javnostjo so nekatere od tajkunov sodno procesuirali, ampak to pomeni zgolj rtvovanje nekaj njih, da bi narodu nasipali peska v o?i).

Zato je Zakon OPS tako zelo pomemben in avtor magister ?ek ga je izdelal e leta 1996, takoj za tem , ko je izla Resolucija sveta EU 1096, da bi kon?no presekali s staro komunisti?no miselnostjo, ki je in e vedno vlada v vseh vrhovih slovenske drave. Zakon OPS ukinja neupravi?ene privilegije, ki se vle?ejo iz prejnjega nedemokrati?nega reima, med katere spada tudi in predvsem kadrovanje na odgovorna mesta mimo kriterijev dejanske stroke, morale in etike.

To se, kot re?eno, leta 1990 ni prekinilo, ampak se je taka oblika kadrovanja pospeeno nadaljevala. al so to prakso obdrale vse politi?ne stranke, posledi?no se je v vseh vrhovih javne in dravne uprave zdruilo neznanje in nepotenje. Posledice tega pa so vse bolj vidne v uni?enem gospodarstvu, uni?enem kmetijstvu, velikih teavah na domala vseh drugih podro?jih, zelo slabi politi?ni kulturi naroda, politi?ni nepismenosti, apatiji in vse ve?ji rev?ini.

Ne razumemo, kako si lahko velika in bogata Evropa dovoli tako grozno nazadovanje ene izmed ?lanic, ko se to dogaja tako materialno kot moralno. Ne morete govoriti, da to ni va problem in so to nai notranji problemi. Veliko nas je, ki to razumemo, da EU namerno dopu?a, da se to dogaja, saj je tako s strani EU korporacij laje uveljaviti svoje materialne interese velikih drav.

To govorim tudi zaradi tega, ker se po 9-ih letih polnopravnega ?lanstva Slovenije v EU zelo nazorno kae, da so o?itno nai pogajalci pri izpolnjevanju pogojev za vstop v EU sprejeli tudi takne pogoje, ki so za Slovenijo kodljivi oziroma uni?ujo?i. Na primer na podro?ju samooskrbe s hrano smo iz preko 70% nazadovali na skoraj samo 20%. Torej je e pred ?asom nastala potreba po reviziji nekaterih pogojev in kasnejih uredb EU, ki so bile sprejete, in za Slovenijoter nae nacionalne interese niso dobre, temve? so kodljive.

Po sprejetju Zakona OPS bo veliko dela tudi na podro?ju ugotavljanja, kaj vse je Slovenija sprejela in je v njeno kodo, ko bomo morali predlagati popravke, da odpravimo ovire, da bi se Slovenija razvijala enakopravno z drugimi ?lanicami EU.

Toliko o tem, da bi razumeli, zakaj je Zakon OPS potrebno sprejeti in to po hitrem postopku. Seveda v Sloveniji ni bilo politi?ne skupine, da bi Zakon OPS predlagala ljudstvu v sprejem vsaj po tem, ko je izel v knjigi magistra ?eka z naslovom Druga?na politika. Zgodilo se je to, da so avtorja knjige kmalu po izidu nali mrtvega in sum je, da so ga umorili.

Na mizah so Zakon OPSimeli e prej, ker ga je magister ?ek vsem, za katere je menil, da so demokrati, poslal. To je samo e en pokazatelj stanja demokracije v Sloveniji in demokrati?nosti vodij politi?nih strank. Tistih, ki so nastale kot naslednice komunisti?ne partije, ali pa novih, ki so se oklicale za pomladne demokrati?ne stranke. ?e pogledate njihova notranja pravila oziroma statute, hitro ugotovite, da v nobeni ni takih pravil,da bi jim reslahko rekli, da so demokrati?ne. To se najbolj kae v centralisti?nih kadrovskih postopkih.

Zakon OPS smo vloili dve civilni organizaciji leta 2011 in sicer 28. aprila. V Dravnem zboru je blokiran od takrat, ?eprav smo ga na zahtevo ustrezno dopolnili in dodatno argumentirali. Davkopla?evalci pla?ujemo pa tudi ustrezne pravne slube, ki bi morale civilnim organizacijam pomagati, da bi zakon e dodelali in bi bil pripravljen za parlamentarno obravnavo. Ni pa za dopolnitve in obrazloitve nobene dodatne potrebe, saj je Zakon OPS popolnoma usklajen z Resolucijo Sveta EU 1096. S tem v zvezi se je zgodila tudi popolna medijska cenzura, kar samo po sebi pove, da so mediji e vedno pod nadzorom starih politi?nih sil, ki se tega Zakona OPS mo?no bojijo, ker se bojijo izgubiti neupravi?eno pridobljene privilegije.

Zakon OPS je v Sloveniji TABU tema, enako kot je e vedno v Sloveniji tabu tema tajna politi?na policija UDBA. Kljub pozivu vsakemu poslancu in poslanki posebej, naj se opredelijo do Zakona OPS in do popolne medijske cenzure, ni tega storil nih?e od 90- ihposlank in poslancev. Skoraj neverjetno se zdi, da bi vsi bili podrejeni strankarski diktaturi, a o?itno so, ker se je to pokazalo e ve?krat, ko je lo za zelo pomembne odlo?itve za usodo slovenskega naroda. Naj navedem primer posega v90. ?len ustave, ko so druno z veliko ve?ino 88 poslank in poslancev tako reko? ukinili monost neposrednega odlo?anja na referendumu.

G. Depaigne: kot sem vam e v e-sporo?ilih napisal, mi vam lahko predstavimo svoj vidik in predstavimo nae kompetence. Napisal sem vam tudi, da za reevanje zadev, ki so na nacionalnem nivoju, nimamo kompetenc. Tu na tem mestu ne moremo delati nobenih zaklju?kov in sprejemati ne moremo nobenih odlo?itev.

Repe: G. Depaigne, veliko zadev je bilo napisanih in poslanih na razli?ne institucije EU, ampak odgovori so si neverjetno podobni: nih?e ni za ni? pristojen! Torej, za kakne zadeve je Evropska komisija kompetentna?

G. Depaigne: Ekonomija, sodstvo, ban?nitvo, trgovinaSo podro?ja, kjer ima EK kompetence za izvajanje dolo?enih ukrepov v posameznih dravah ?lanicah.
(zanimivo, da je najprej navedel ekonomijo).

Troha: G. Depaigne, Slovenija je v EU vstopila leta 2004. Da je vstopila, je morala izpolniti dolo?ene pogoje, med katerimi so bili tudi zagotovljeni demokrati?ni postopki. Ampak poveva vam, da v Sloveniji ni demokracije, nismo niti pri ?rki D! Pravno formalno je vse tako kot drugje ali vsaj podobno. Imamo zakonodajno izvrno in sodno oblast, a povsem drugo vpraanje, kako vse skupaj deluje in kdo ima v teh vejah oblasti ter ?etrti, kar naj bi bili mediji, e vedno glavno besedo.Vsebinsko je to, kar imamo v Sloveniji, dale? od demokracije.

Tukaj imate konkreten primer blokade demokrati?ne poti za uveljavljanje ljudske volje, ko so se oblastniki postavili nad UstavoRS in nad zakone, da bi blokirali sprejem Zakona OPS, ki bo, ko bo sprejet,cca 80% ljudem izboljal ivljenje, ukinil pa bo zgolj neupravi?ene komunisti?ne privilegije in tiste, ki so se nakopi?ili nekaterim izbrancem v ?asu za ve?ino kodljive tranzicje. Spraujem, kaj in kako bo Evropska komisija ukrepala, da se prekines parlamentarno in medijsko blokado.

G. Depaigne: O?itno je Slovenija te pogoje izpolnjevala, sicer ne bi mogla vstopiti v EU.

Troha: Kako Evropska komisija nadzira, ali demokrati?ni postopki v Sloveniji delujejo in niso ovirani, ko ponovno poudarjam, da imate pred sabo konkreten primer krenja demokrati?nih postopkov in spraujeva, kako boste ukrepali, da se s tem prekine?

G. Depaigne: Jaz bom o tem sestanku obvestil nadrejene in vedno boste dobrodoli, da zopet pridete in pojasnite okoli?ine na irem uradnem sestanku tukaj.

Repe: Problem je tudi, da so po prej opisanih principih kadrovanja name?eni komunisti?ni kadri v naem imenu sprejeli tudi kodljive pogoje, ki so se po 9-ih letih Slovenije delovanja v EU izkazali za uni?ujo?e! Podatki kaejo na to, da gre za na?rtno uni?evanje Slovenije. Doivljamo nov podtalen genocid! Podatki kaejo in edina mona razlaga je, da je o?iten cilj nekaterih v EU, da nas doma?i nesposobnei na poloajih in pohlepnei spravijo na kolena, potem pa velike drave Nem?ija, Francija in drugepokupijo vitalne dele drave podjetja kot je Telekom, energetska podjetja, banke, zavarovalnice, Luka Koper itd.

Zgleda, da so v EU vedeli, koga naj se v Sloveniji ohrani pri vzvodih odlo?anja, da se bodo lahko uresni?evali interesi velikih drav! Mar za to EU ni vztrajala, da se v Sloveniji izvede lustracija, ?eprav je vsakemu poznavalcu jasno, da ljudje, ki so desetletja vzdrevali enoumje, ne bodo mogli ?ez no? postati demokrati, ker bi se morali demokrati?nih postopkov u?iti od neobremenjenih ljudi, ki bi demokracijo dejansko udejanjali na vsakem koraku?!? Laje je upravljati z obremenjenimi ljudmi s preteklostjo kots suverenimi neobremenjenimi, ki bi bili resni?no izbrani od ljudstva.

Troha: G. Depaigne, spraujeva vas, kako smo lahko li v EU, ?e so ob vaem vedenju vajeti v rokah obdrali ljudje, ki so kreirali in vzdrevali komunisti?ni totalitarni reim??!! Ki so izvajali 50 let trajajo?o tiranijo nad narodom?!? Naj ponovim, pred dvema letoma in pol, natan?neje 28. aprila 2011, sta dve civilni organizaciji v parlament vloili Zakon o odpravi privilegijev socializma. Zakon je bil zavrnjen, potrebni so bili nekateri popravki, ki smo jih tudi naredili, ampak je bil brez razloga zavrnjen ponovno. Mediji so posneli dogodek, vendar o tem ni bilo v javnosti objavljeno ni?! Evropska komisija ne bi smela dovoliti krenja demokrati?nih pravil in kakrnekolimedijske cenzure, saj je jasno, da brez delovanja demokrati?nih postopkov odlo?anja in brez medijske svobode ni mogo?e govoriti o demokraciji!!! Kaj boste storili, ponovno spraujem.

G. Depaigne: Kot sem e povedal, Evropska komisija ima dolo?ene pristojnosti za vpliv na reevanje nekaterih zadev, vendar gre za notranje zadeve, za katere nimamo kompetenc.

Troha: G. Depaigne, vi ste v okviru evropske komisije zadoleni za varovanje ?lovekovih pravice in pravic otrok. Zato bi morali vedeti, da je vsak neupravi?en privilegij, ki ga ima nekdo na ra?un drugih, neupravi?en in so krene ?lovekove pravice ljudi, ki teh privilegijev nimajo. Vi ste pla?ani tudi s strani davkopla?evalcev Slovenije za to, da tudi v Sloveniji ne bi bile krene ?lovekove pravice. Ali vi veste, g. Depaigne, da so ljudje, ki so kreirali in vzdrevali totalitarni reim, imeli privilegije v totalitarizmu in jih imajo e danes, v demokrati?ni dravi??!! Ali se vam to zdi v redu, da imajo e vedno privilegije, v tako imenovani demokraciji???

(G. Depaigne je v zadregi in samo gleda brez besed.)

V Sloveniji ni demokracije, nismo niti pri ?rki D!!! Ne vemo, ali tega v EC ne veste, ali ne vidite, ne smete videti, ne smete vedeti??!?? Demokracija v Sloveniji je virtualna, navidezna. Tisti, ki poznamo, kako vse skupaj deluje, ji re?emo demokratura.

G. Depaigne na to odgovori, da so to interne zadeve in da niso za to pristojni, za?ne razlagati, kako bo v naslednjem letu izboljano opazovanje posameznih drav, za?ne listati po skoraj 3 cm debeli knjigi, formata A4, raziskovalni nalogi z naslovom Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States, kjer je poro?ilo o izvedenih ukrepih v posameznih dravah, ki so jih po priporo?ilih EU nekatere drave uresni?ile oz. kaj od priporo?enega so uresni?ile.)

Repe: G. Depaigne, ta poro?ila so narejena, vemo, kako, lahko kar nehate, to je bullshit. Oprostite.

Troha: Ban?na luknja je naslednji konkreten primer. Stresni testi, cca 5 MLRD Evrov. Veste za ta podatek?

G. Depaigne: 5 MLRD Evrov???
(Njegov obraz pove ve? kot tiso? besed, ampak potem za?ne nekaj o finan?ni krizi, a ga hitro ustaviva:

Repe: G. Depaigne, v Sloveniji ni problem finan?na kriza, problem je ropanje in neznanje komunisti?nih kadrov na poloajih v vseh sferah nae drave!!!

G. Depaigne: ban?na luknja je podro?je, kjer bi Evropska komisija lahko posegla.

Troha: Kako bo posegla?A tako, da pravijo odgovorni, da bo Slovenija sama sanirala izropane banke, potem jih bomo pa poceni prodali velikim iz EU in Rusije? Seveda bomo e tretji? morali sanirati izropano slovenski davkop?alevaci, ki nas bodo e bolj zadolili kot smo e. Vloeni Zakon o odpravi privilegijev socializma je klju? za ureditev temeljnih razmerij, ko bodo potem izvedene tudi potrebne revizije plenjenja narodovega premoenja in vra?anje pokradenega.G. Depaigne, blokirana je demokrati?na pot, krena so demokrati?na pravila. Blokiran je tako pomemben zakon tudi medijsko. Ali se vam zdi to v redu??? Kaj konkretno bo Evropska komisija naredila v zvezi s tem?

G. Depaigne: Glejte, sem e povedal ve?krat in zdaj bom povedal zadnji?, ne bom ve? ponavljal(spet sprenevedanje, kako niso pristojni za reevanje takih zadev).

Troha: g. Depaigne, v Sloveniji je situacija zelo teka, zelo komplicirana, zelo hitro se nam lahko zgodi, Bog ne daj, tudi dravljanska vojna in morda konflikt z junimi sosedi, saj imajo tudi tam podobne probleme. In kaj bo po tem??? Jeza med ljudmi nara?a, ko jo dodatno podpihujejo tudi reimski mediji. Vse ve? je obuboanih in la?nih. Socialna situacija se mo?no slaba, ko dnevno izgubimo e 80 delovnih mest. Manjka samo e povod in ljudje bodo na ulicah in trgih, mediji pa kaejo vzglede iz Gr?ije, panije in iz Ukrajine, kjer divja nasilje. To kaejo zato, da bi tudi mi sledili tem zgledom in bi delali enako, z nasiljem drug na drugega spro?ali nakopi?eno jezo.

Repe: G. Depaigne, mislim, da nimate veliko pojma, za kaj gre v Sloveniji! Zgodil se je kandal na dravni volilni komisiji, kot civilna organizacija, ki je opravila vpogled v postopek volitev, smo ugotovili kup nepravilnosti, sicer je stekla kriminalisti?na preiskava, poro?ilo je bilo oddano na toilstvo, 2 meseca ?akamo na to poro?ilo, no?ejo nam ga izro?iti! Mediji o tem nezaslianem kandalu na Dravni komisiji niso poro?ali, ?e tudi je potekala tam kriminalisti?na preiskava skoraj leto dni. Ljudje, ki obve?amo z resnico, doivljamo represijo komunisti?nih organov! Prej ste videli op modrih in rjavih kuvert organov, ki skuajo ustaviti nae zavzemanje za pravico in resnico in za dosego korenitih pozitivnih drubenih in politi?nih sprememb.

Troha: G. Depaigne, o?itno je interes, da z neukrepanjem spravite Slovenijo na kolena, potem pa tujci pokupite za drobi vitalne dele nae dravnosti. Vendar: povejte svojim kolegom, svojim efom, da tega v Sloveniji ne bomo dovolili!!! Vlada Alenke Bratuek ni nikoli dobila nobenega pooblastila slovenskega ljudstva za prodajo ?esarkoli, kar so ustvarjale generacije! Lahko proda edino svojo hio v Kranju.

Obve?amo vas, da bodo vse pogodbe, vsi zakoni, ki so bili sprejeti proti slovenskemu narodu, razveljavljene, opravili bomo revizijo pristopnih pogajanj (ker so bili pogoji vstopa kodljivi!)! Ker so pogodbe podpisovali po nedemokrati?nih principih totalitarizma postavljeni nekompetentni ljudje, ki jim je ves ?as interes samo ostati na pozicijah, ko so za ta cilj pripravljeni velikim v EU prikimati in podpisati ter sprejeti tudi kakrenkoli ultimat, ki je za nao dravo lahko tudi poguben.

Vse uredbe, pravila in zakone, kot tudi mednarodne pogodbe bomo revidirali in po strokovni oceni po potrebi razveljavili, e posebej tiste, kjer gre za privatizacije in najemanje kreditov na ra?un dravljank in dravljanov RS. Nih?e v Republiki ni dobil bianco pooblastila za razprodajo imetja, ki so ga ustvarile generacije in za prekomerno zadolevanje, ki je vseskozi pokrivalo njihovo razsipnitvo, previsoko javno poraboin njihovo nesposobnost dobrega gospodarjenjas podjetji, ki so imela potencial, a so jih s svojimi name?enci uni?ili in razprodali.

e najmanj imajo to pravico po?eti v imenu ljudstva aparat?iki prej opisanih oblastnikov iz ozadja, ki so posedli poloaje, s katerih odlo?ajo o usodi naroda. Vsem, ki se nismo pustili poneumiti in nam ni vseeno, kaj se dogaja z nao domovino, je jasno, da te pozicije, ki jih neupravi?eno zasedajo, sploh niso posledica demokrati?nih in transparentnih postopkov odlo?anja dravljank in dravljanov, ki imajo po Ustavi RS edini monost izvajati oblast neposredno ali pa preko svojih izvoljenih predstavnikov.

Te neupravi?eno zasedene odlo?ilne pozicije so plod tajnih dogovorov, medijske propagande in prerivanja, kdo bo zasedel klju?ne poloaje v drubi, ko je vsa pomembna kadrovska struktura izbrana iz do 20% privilegiranega kadrovskega bazena, vsi ostali smo diskriminirani in odrinjeni od toka dogajanja, mnogi pa tudi sodno in druga?e preganjani.

Obvestim ga e, da bomo mi kot smo se dogovorili v za?etku, izdelali zapisnik o tem pogovoru in ga bo dobil on in e kdo v EU, ko ponovim, da obalujem, da tega niso bili pripravljeni storiti oni, ko bi lahko pogovor tudi posneli z videokamero, ker bi bil to najbolj verodostojen zapisnik.

G. Depaigne naju precej nejevoljno gleda in ne re?e ni?esar, potrdi pa, da se s tem strinja.

Repe: Da ne bomo predolgi, povejte, kako, kdaj in na koga naj se obrnemo za formalni sestanek s predstavniki Evropske komisije ali pa za predstavitev vsega, kar se dogaja v Sloveniji, v evropskem parlamentu.

G. Depaigne: Poskusite najprej na Evropski pisarni v Ljubljani.

Midva: V redu, hvala. Hvala, g. Depaigne.

Sestanek je bil zaklju?en ob cca 13:30.

Pospremi naju do vhodne avle, vpraam ga e, kako prideva na Rue de Commerce, kjer ima sede Evropska ljudska stranka (EPP). Poslovimo se in se sprehodiva do EPP.Po nekaj minutah sprehoda prideva do stavbe, imava sre?o, da ravno nekdo prihaja ven, in lahko vstopiva v predprostor. Pozvoniva, vendar ni odziva. Skozi vrata vstopi svetlolasa gospa, ki se mi zdi znana, lepo se pozdravimo, povem, kdo sva in od kje sva, vpraam po gospodu Lopezu - Isturizu in gospodu Briec-u. Povem e, da sva prila iz Slovenije ter da sva bila ravnokar na Evropski komisiji in sva prila pogledat (omenim ji tudi, da smo ve?krat pisali, mislim, da tudi njej ob tem za?utim rahlo zadrego z njene strani, pa nismo prejeli nobenega odgovora) e k njim. Gospa nama prijazno pove, da omenjenih gospodov ni, vpraam, ali je kdo drug mogo?e e tam. Odgovori, da je petek in da delajo do 13h. Priporo?i nama, da v ponedeljek pokli?emo.
Hvala, nasvidenje.

Tako, spotovani pripadniki Gibanja OPS, misija OPS je bila, kot smo obljubili, opravljena. Stroki po najbolj prera?unanih poteh okoli 600 evrov, brez kaknega kosila in ve?erje. Sva bila bolj ob svojem in sendvi?ih. Ni? ni predrago, ko gre za delovanje v korist svoje domovine.

Iz tega se menda da razbrati, za kaj gre v tej Evropi in kakne koristi ima od tega lahko slovenski narod. Jih bo imel, ?e bomo pametni in bomo postavili stvari druga?e, kar nam nedvomno omogo?ajo nae naravne danosti, odli?na in zelo pomembna geostrateka lega, naa pamet, sposobnosti in delavnost naega naroda, ki je sposoben z zelo malo denarja narediti zelo veliko.

Glave pokonci in gremo naprej, ves ?ar je STOPITI SKUPAJ in ukrepati v Skladu z VIZIJO za Slovenijo do leta 2023, ki smo jo nedavno tega naredili v Gibanju OPS. ?e ho?emo ohraniti Slovenijo, vrniti dravi in sebi ugled, narediti vse, kar smo napovedali veliki Evropi, potem je ?as, da nehate cincati in se spravite k delu. Naa odgovornost je popolnoma enaka, ker ivimo v isti iri druini, ki ji zaenkrat e re?emo Slovenija.Kliknite na sliko

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUEVANJE SLOVENSKEGA NARODAJE HOTENJE ZA SPREJEMZAKONA OPS. ?E JE BILO SREDI?E ZDRUEVANJA LETA 1990 PLEBISCIT ZA USTANOVITEV SVOJE DRAVE SLOVENIJE, JE ZDAJ SREDI?E ZDRUEVANJE NARODA ZA OSVOBODITEV, O?I?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE, KI SE BO ZA?ELS PRVIM KORAKOM SPREJEMA ZAKONA OPS. PRIDRUITE SE TUDI VI. (kliknite na deteljico)

Vse dobro in lepo pozdravljeni!

Andreja Repe in Ladislav Troha

Opomba: vir fotografije g. Vincenta Depaigne-a: www.memoryandconscience.eu

P.S.: Naj vas spomnimo e na delovanje naih medijskih trobil - o?itno tudi, ?e bi nam uspela misija na Mars,o tem ugrabljena medijska trobila ne bi poro?ala.

 

Komentarjev 

 
#233 web site 15:32 25-11-2022
Having read this I thought itt was really informative.

I apprecate you taking the time and energy to put this informative article together.
I once again find myself personally spending a loot of time both reading and commenting.
But so what, it wwas stilll worth it!
Esteroides web site: https://achieve.onscreenlearning.com/blog/index.php?entryid=133786 farmacología deportiva
Citat
 
 
#232 web site 07:19 25-11-2022
Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords butt I'm
not seeing very good success. If you know off aany please share.
Kudos!
How to train muscles web site: https://call.ebimarketing.com/english/topic-article-gp-clen-clenbuterol-supplements.html pump muscle for women
Citat
 
 
#231 website 06:11 25-11-2022
I am genuinely grateful to the holder of this wweb site who
haas shared this great ost at here.
Homme fort website: https://procesal.cl/index.php/Entr%C3%83_e_N2_5_-_Jason_Ferruggi%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2sTriple_Threat_Musculature_Vaut-il_La_Ch%C3%83%C2%A2timent_D%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C2%AAtre_Re%C3%83%C2%A7u Bodybuilder
Citat
 
 
#230 Mauricio 22:05 23-11-2022
I all the time emailed this weblog post page to all my contacts,
because if like to read it afterward my friends will too.


my homepage Mauricio: https://www.brandoodle.adityanamansingh.com/languages/what-is-the-store-return-policy-for-prick-s-sporting-item.html
Citat
 
 
#229 stromectol drug 09:26 23-11-2022
You're so cool! I don't think I've truly read through
a single thing like this before. So good to discover someone with a few unique thoughts on this subject
matter. Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that is required on the web, someone with a bit of originality!
Citat
 
 
#228 Christy 12:27 20-11-2022
Good post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit
more. Thank you!

Also visit my homepage Christy: https://call.ebimarketing.com/languages/panda-express-mushroom-chicken.html
Citat
 
 
#227 Clara 07:50 19-11-2022
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so
I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.
Do you have any tips and hints for inexperienced blog writers?
I'd genuinely appreciate it.

Feel free to surf to my site Clara: http://rlu.ru/39Gvg
Citat
 
 
#226 web page 12:52 18-11-2022
Hi, I desire to subscribe for this blkg to take hottest updates,
therefore where can i do itt please help out.
Músculos y esteroides web page: https://ticklsbabylaughs.fi/forums/topic/registro-n31-domenar-la-abstinencia-de-construccion-muscular-para-grandes/ carrocero
Citat
 
 
#225 Mitzi 11:51 18-11-2022
I’m not that much of a internet reader to
be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll
go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks

Here is my web blog - Mitzi: https://tinylink.in/survey367
Citat
 
 
#224 Linette 23:13 17-11-2022
Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of people that I think would really enjoy
your content. Please let me know. Thank you

Also visit my web page; Linette: http://alturl.com/y36zg
Citat
 
 
#223 web site 00:04 17-11-2022
Does your site have a contact page? I'm having problems
locating it but, I'd like to send you ann e-mail.

I've got sme suggestions for your blog you might be
interested in hearing. Either way, great websit and I look forward
to seeing it grow over time.
Muscxle bodybuioder web site: http://google-pluft.nl/forums/viewtopic.php?id=219473 how to pump the press
Citat
 
 
#222 web page 02:42 16-11-2022
I am curious to find out what blog platform you have been using?
I'm having some small security issues with my latest website and I'd like tto find something more safeguarded.

Do you havce any recommendations ?
Bodybuilder web
page: https://fiscalinsider.com/topic-notes-bodybuilding-sins-that-cause-back-pain-and-missed-workouts-part-2/ course for bodybuilders
Citat
 
 
#221 website 05:58 14-11-2022
You should be a part of a contest for one of tthe greatest blogs on tthe
net. I'm going to recommend this website!
Stéroïdes anabolisants juridiques website: https://sprinttest.net/blog/index.php?entryid=503 comment
pomper le muscle
Citat
 
 
#220 web page 16:07 09-11-2022
I relly love your website.. Very nice colors & theme.

Did you build this website yourself? Please reply bacck
aas I'm wanting to create my very own website and would love to
know where you gott this ftom orr exactly what the
theme is named. Kudos!
web page: http://www.invest74.ru/index.php?action=profile;u=677728
Citat
 
 
#219 Heath 05:48 03-11-2022
%%

my site; dealers (Heath: https://caribbean-poultry.org/)
Citat
 
 
#218 cbd prefilled cart 22:14 02-11-2022
%%

My web blog - cbd prefilled cart: https://urself.cloud/index.php?action=profile;u=799928
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 147 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?