btz protes.jpg - 11.83 Kb

PODPIITE PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA, KI BO, KO BO SPREJET, ODPRAVIL VSE OBLASTNIKE NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE, PRIDOBLJENE V ?ASU KOMUNISTI?NEGA REIMA IN V ?ASU ZA VE?INO KODLJIVE TRANZICIJE, KI E VEDNO TRAJA! NE DOPUSTITE SI PLA?EVATI PRIVILEGIRANE BURUJE, KI VAM POVRHU VSEGA E ROPAJO IN SE NAD VAMI IZIVLJAJO.

ZA KAJ GRE IN ZA KAJ JE ZAKON OPS TAKO ZELO POMEMBEN? Zakon OPS je to?ka - SREDI?E zdruevanja vseh nas, ki nismo privilegirani dravljani, in naa groba ocena je, da nas je tukaj v Sloveniji in drugje po svetu kaknih 80%. Gre za zdruevanje in sodelovanje SLOVENK in SLOVENCEV, dravljank in dravljanov, ki nimamo nikakrnihprivilegijev, pa? pa zgolj obveznosti in dolnosti do drave,in se zavedamo, da nima pravice nih?e v tej dravi, ?e je demokrati?na, uivati oblastnike privilegije na na ra?un.

Ne glede na politi?na prepri?anja, ne glede na narodnost, veroizpoved se na to?ki Zakona OPS zdruujemo ljudje, ki nam je bistven samo cilj, da omenjene privilegijez ZAKONOM UKINEMO. To posledi?no pomeni, da bomo s tem odpravili klju?ne vzroke za nastalo nevzdrno situacijo v dravi. Vse to, kar Zakon OPS prinaa, je obrazloeno v samem zakonu in v spremnih pojasnitvah Zakona OPS.

ZAKAJ JE POMEMBNO, DA PODPIETE ELEKTRONSKO PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA OPS?

V tej fazi klju?no za to, da damo Zakonu OPS ve?jo teo, ko ga bomo ponovno vloili v dravni zbor z zahtevo po obravnavi in sprejemu, in zato, da boste sproti obve?eni, ker je v peticiji obvezen va elektronski naslov, kaj se s Zakonom OPS trenutno dogaja in kaj je treba e storiti, da pride do obravnave v DZ, glasovanja in morebitnega referenduma, ?e druga?e ne bo lo.

Ve? podpisov podpore peticije pomeni tudi vse ve?ji pritisk na oblastnike, ki so do sedaj naredili vse, da je Zakon OPS obti?al v predalu v DZ in da so ga tudi medijsko blokirali, ko ste najbr opazili, da o tem najbolj pomembnem zakonu po letu 1945 za ve?ino slovenskega naroda ni niti ene informacije, da se v zvezi z njim sploh kaj dogaja.

Si predstavljate, da se ob naem pravem angairanju pojavi na tej peticiji nekaj 10 tiso? podpisov? Si predstavljate, kakno mo? bo dobilo organizirano ljudstvo, ki ima jasen in neomajen cilj, da uredimo temeljne stvari po mirni poti, po ?rki Ustave in zakona? Veste, kaj pomeni rast politi?ne kulture in hkratno zdruevanje v okviru sprejemanja tako pomembnega zakona, ko se nam lahko zgodi novi plebiscit, in ?e bomo pametni, bomo na njem sprejemali tudi novo drubeno temeljno pogodbo- USTAVO, ki je e v pripravi?

ELITE SODELOVATI PRI TAKO VELIKIH POZITIVNIH PREMIKIH ZA SVOJ NAROD? PODPIITE NAJPOMEMBNEJO PETICIJO, KI NE BO KON?ALA KOT VSE DRUGE V OKROGLEM FASCIKLU, AMPAK BO ZAPISANA V ZGODOVINO NAEGA NARODA Z ZLATIMI ?RKAMI.

KORAKI, KI JIH BOMO NAREDILI, DA PRIDEMO DO OBRAVNAVE ZAKONA OPS V DRAVNEM ZBORU IN DO SPREJEMA, ?E NE DRUGA?E, PA Z REFERENDUMOM.

1. Naredili bomo vse, kar je v naih najboljih mo?eh, da vklju?imo vse zdrave sile na Slovenskem in v tujini za mo?no internetno in kampanjo preko drugih razpololjivih medijev za dvig zavesti in samega delovanja vseh NE-PRIVILEGIRANIH dravljank in dravljanov, da se za?ne peticija za sprejem Zakona OPS iriti po Sloveniji kot virus in jo bo podpisalo ?im ve? ljudi. To e delamo, do sedaj imamo 1.302 podpisnic in podpisnikov.

Ne ?akajte, da bodo drugi to storili namesto vas, poiljajte, obve?ajte in spodbujajte, ZA ZDRUEVANJE MED SABORAZDELJENEGA IN SKREGANEGASLOVENSKEGA NARODA GRE. Seveda so bile te delitve povzro?ene namenoma s kreganjem razli?nih politikantov na levi in desni, da bi laje vladali sprtemu in razdeljenemu narodu.

srce_slovenije.jpg - 247.13 Kb


Uporabili bomo vsa legalna in nelegalnasredstva za obve?anje in irjenje virusa OPS, ki nosi seboj sporo?ilo, da je Zakon OPS to?ka zdruevanja ponievanih, razaljenih, osramo?enih, okradenih in ne-privilegiranih tu ive?ih ljudi in vabi vse podpisu peticije ZA sprejem tega najbolj pomembnega zakona za ve?ino slovenskega naroda po letu 1945.

2. Ko zberemo v peticiji vsaj spodobno tevilo podpisnikov, bo Zakon OPS vloen ponovno v Dravni zbor, ko bo potem razpisan 60 dnevni rok za zbiranje podpisov na Upravnih enotah, v zelo kratkem ?asu prinesti 5.000 overjenih potrebnih podpisov, ki jih potrebujemo za to, da bo zakon obravnavan po hitrem postopku v DZ.

3. V parlamentu bodo Zakon OPS pregledale strokovne slube, glede na to, da smo ga popolnoma dopolnili in argumentirali potrebnost sprejema (vse to smo e naredili po prvi vloitvi zakona 28. aprila 2011, a je e vedno blokiran, zato zbiramo podpise s peticijo in ga bomo ponovno e dopolnjenega in dodatno argumentiranega vloili v DZ) in pri?akujemo, da bo predsednik Dravnega zbora razpisal, tokrat brez odlaanja, v 15ih dneh 60 dnevni rok za zbiranje 5.000 overjenih podpisov podpore na Upravnih enotah in bomo te podpise glede na sprotno obve?anje preko elektronskih naslovov iz peticije in druga?e zbrali zelo hitro.

4. Ko bo zbranih 5.000 overjenih podpisov na UE, bo Zakon OPS priel z nao zahtevo po obravnavi po hitrem postopku v parlamentarno obravnavo, v kateri bo predlagatelj dobil monost, da ga podrobno pojasni in argumentira potrebnost sprejema tega, za ve?ino odreujo?ega zakona, in pove, kaj bo konkretno dobrega in konkretnega prinesel za ve?ino dravljank in dravljanov RS.

To bo to?ka preloma, saj bomo Zakon OPS pojasnili tako s sr?no kulturo, strokovno in argumentirano, da bodo ljudje, ki bodo sejo spremljali preko neposrednega prenosa RTV SLO po tem razumeli, da je predlagani Zakon OPS nujno ?im prej sprejeti.

Upamo in verjamemo, da bo nacionalni medij RTV glede na tevilo tudi podpisnikov v peticiji ukinil cenzuro in bo zagotovil neposreden prenos seje DZ, ko bo tekla beseda o Zakonu OPS. Vsekakor pa bomo neposreden prenos zagotovili preko internetnega kanala USTREAM ali katerega drugega, da bodo ljudje neposredno na ra?unalnikih spremljali to zelo pomembno zasedanje Dravnega zbora RS.

4. Po obravnavi bo el zakon na glasovanje in na tej to?ki se bo pokazalo, kdo v resnici so POSLANKE IN POSLANCI. Prav radi bi videli, kdo od nji se bo upal glasovati proti Zakonu OPS, ki bo ZAGOTOVIL ODPRAVO VSEH KOMUNISTI?NIH in drugih neupravi?enih privilegijev. Glasovanje proti Zakonu OPS bo pomenilo glasovanje za podporo privilegijem in privilegirancem.

Morebitna zavrnitev Zakona OPS s strani poslank in poslancev, ki so po Ustavi RS predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikogarnja navodila, bi moralo pomeniti streznitev za narod in takojnje ukrepanje za referendum, ki pa po izmali?enem Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi ni ve? moen. Ko poslanci nek predlagan zakon zavrnejo z ve?ino, pravno formalno po zdajnjem podzakonskem aktu ZRLi referendum ni moen.

Toda ni? skrbeti, ker je USTAVA RS e vedno najviji pravni akt in ta v 3. ?lenu pravi, da ima oblast v rokah ljudstvo, ki jo izvrujemo neposredno in z volitvami, po na?elu delitve oblasti na zakonodajno, izvrilno in sodno. ?len Ustave pa pravi naslednje:

90. ?len
(zakonodajni referendum)
Dravni zbor lahko o vpraanjih, ki se urejajo z zakonom, razpie referendum. Dravni zbor je vezan na izid referenduma.

Dravni zbor lahko razpie referendum iz prejnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, ?e to zahteva najmanj tretjina poslancev, dravni svet ali tirideset tiso? volivcev.
(Po novi spremembi tega ?lena letos, poslanci ne morejo ve? predlagati referenduma).

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi dravljani, ki imajo volilno pravico.
Predlog je na referendumu sprejet, ?e zanj glasuje ve?ina volivcev, ki so glasovali.
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme dravni zbor z dvotretjinsko ve?ino glasov navzo?ih poslancev.


(ZRLi (Zakon o referendumu in ljudski iniciativi so poslanke in poslanci izmali?ili, da referendum po tem zakonu ni ve? mogo? v primerih, da poslanci zavrnejo predlagani zakon, a ta zakon je v neskladju z Ustavo RS, kar pomeni, da ga ljudstvo ne rabi spotovati in se po njem ravnati. Ustava nam referendum e vedno jam?i, torej bomo zbrali 40 tiso? podpisov in gremo na referendum).

E ENKRAT, ZAKAJ JE TAKO ZELO POMEMBNO PODPISATI PETICIJO, DA IMAMO ELEKTRONSKE NASLOVE, S KATERIMI OBVE?AMO PODPISNIKE, KAJ SE DOGAJA IN KAJ JE KAKEN HIP NUJNO STORITI. GRE ZA POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN UKREPANJE VSEH NAS, KI NISMO PRIVILEGIRANI.

Ne glede na versko, politi?no, rasno, narodnostno ali kakno drugo pripadnost ali opredelitev, ko to sploh ni bistveno, ko gre za odpravo neupravi?enih privilegijev, ampak je bistveno samo, ali ste za odpravo neupravi?enih privilegijev ali ne. ?e sami nimate privilegijev in se zavedate, da nima nih?e pravice v demokrati?ni dravi imeti privilegije na ra?un vas, boste PODPISALI PETICIJO IN BOSTE NAREDILI VSE POTREBNE KORAKE V NADALJEVANJU SKUPAJ Z NAMI IN OSTALIMI, DA NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE ODPRAVIMO.

Naloga nas vseh je, da o peticiji in tem zakonu obvestimo ?im ve? ljudi, da se Zakon OPS raziri kot virus. Zakon OPS je to?ka zdruevanja dobromisle?ih v Sloveniji. ?e je bil leta 1990 sredi?e zdruevanja plebiscit za osamosvojitev, ko smo se Slovenke in Slovenci zedinili in se ga udeleili v ogromnem tevilu, je to zdaj Zakon OPS, ki je morda e bolj pomemben v tem trenutku, ker gre za to, da Slovenijo sploh obvarujemo pred propadom, se osvobodimo spon stare miselnosti in privilegirancev prejnjega reima, o?istimo Slovenijo nakopi?ene tranzicijske navlake in se duhovno, moralno, eti?no ter tudi materialno preporodimo.

O vseh korakih in dogajanjih boste sproti obve?eni, ker ste s podpisom peticije uvr?eni na listo tistih, ki sporo?ila prejemajo. Tako boste v vsakem trenutku tudi vedeli, kateri korak je narejen in katerega je potrebno narediti, da pridemo do kon?nega cilja, ki smo si ga zastavili. To je, po demokrati?ni poti dose?i Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije.

Od oblastnikov pa je odvisno, ali se bodo odlo?ili e naprej blokirati uresni?evanje ljudske volje po demokrati?ni z Ustavo zajam?eno pot, ko bo ob tej organizaciji, ki smo jo zastavili, zdaj to povsem nemogo?e. Zakon bomo sprejeli tako ali druga?e. Kdor bo na tej nai poti samo poskual dvigniti me?, bo z njim pokon?an.

DELUJMO, SODELUJMO ZA OSVOBODITEV, O?I?ENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

Za spodbudo in dodatno osve?anje si pozorno in v miru preberite zapis na tej povezavi, ki bi moral vsakemu, ki jePRIPRAVLJEN IN MU NI VE? VSEENO,odpreti o?i.

Za vse, ki vam je jasna vizija in strategija za uresni?itev, pa prosimo, da ne odlaate, podpiite peticijo in o njej obvestite vse vae sorodnike, prijatelje, sodelavce in znance ter jih spodbudite, da naredijo enako. ?e ste e podpisali, pa vas e enkrat spodbujamo, da brez odlaanja iritePETICIJO IN S TEM "VIRUS" OPS. Do peticije pridete s klikom na fotografijo spodaj.

Ne ra?unajte, da bi mediji karkoli pomagali pri obve?anju javnosti, in vpraajte se, koga pla?ujete, ko nakaete RTV naro?nino.
NAJ KON?NO ZMAGA SLOVENSKI NAROD! UDBO-KOMUNISTI PA NAJ POSTANEJO NAVADNI DRAVLJANI,BREZ NEUPRAVI?ENIH PRIVILEGIJEV, Z VSEMI PRAVICAMI IN DOLNOSTMI TER POPOLNO ODGOVORNOSTJO ZA VSA SVOJA PRETEKLA DEJANJA ZOPER SLOVENSKI NAROD!

Vse dobro vam eli ekipa OPS

p.s.

?e elite pomagati z donacijami, ker vse, kar delamo, je plod odrekanja vseh nas v ekipi OPS. Ves ?as, potovanja na sestanke, dogovore in sestanke opravljamo zaradi odrekanja, ko trpi nae delo zaustvarjanje monosti za preivetje, saj za vse porabljamo svoj lasten denar. Od drave ni ni?, razen kazni.?e se lahko odre?ete kakrnemu koli znesku, nam bo prilo e kako prav in vsak cent, ki ga bomo porabili, bo zapisan v ra?unovodskih izkazih, kam je bil porabljen.

Podatki za morebitno nakazilo donacije, ki jo lahko prikaete kot stroek, ker smo neprofitna civilno drubena organizacija, so tile:

Naslovnik: Gibanje OPS, Ruska cesta 2, 1000 Ljubljana

A-banka Vipa

Slovenska cesta 58 Ljubljana

Transakcijski ra?un (BIC): SI56 0510 0801 2916 997 SWIFT: ABANSI2X

e v naprej najlepa hvala! 

Komentarjev 

 
#379 web page 08:05 13-08-2022
Hello, I enjoy reading through yojr arfticle post.
I wanted to write a little comment to support you.

Kasyna z bonusem na start web page: https://wiki.volleyball-bayern.de/index.php?title=Uwaga_%E2%84%96_5_4_Oto_Technika_Kt%C3%B3ra_Pomaga_Elslots_Online
bonusy w kasynie
Citat
 
 
#378 webpage 10:51 12-08-2022
Thanks for the auspicious writeup. It in truth was ojce a entertainment
account it. Glance advanced to more introduced agreeable from you!
By the way, how can we keep up a correspondence?

webpage: https://shipitshoutit.com/community/profile/mike9274048460/
Citat
 
 
#377 web site 10:32 12-08-2022
Great weblog right here! Additionally your web
site: https://codesign.blog/community/profile/corinneallman42/ lots up fast! What web host are you using?
Can I am getting your associate hyperlink in your host?
I want my site loaded up as quickly as yours lol
web site
Citat
 
 
#376 onlinecasinosco.com 03:09 12-08-2022
Wow, awesome blog format! How long have you ever been blogging for?

you made blogging look easy. The total look of your site is wonderful,
as neatly as the content!
Citat
 
 
#375 homepage 14:42 11-08-2022
Great web site. Plenty of helpfl information here.
I am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious.
Annd of course, thank you for your sweat!
homepage: https://songwriterjunction.com/community/profile/ariannegunson03/

Once you have made your selection, comply with our
link and go to the casino, redeem the bonus, deposit using your most well-liked method and take pleasure in! The most effective rewards on this industry are
the money back ones, where players can get around 5% percent of their money back.
In response to statistics, the primary concern for online gamblers is their security and the legitimacy
of casino operators.
Citat
 
 
#374 webpage 06:53 11-08-2022
What's up, everything is going well here and ofcourse every one is sharing
data, that's genuinely fine, keep up writing.
webpage: https://classifieds.miisbotswana.com/it/zapis-n52-stavki-na-kibersport-gde-i-kak-ih-delajut.html
Citat
 
 
#373 web site 00:22 11-08-2022
I jut like the vauable info you supply in your articles.
I will bookmark your blog and check once ore here frequently.

I'm quite sure I'll be told a lot of new stuff right right here!
Good luk for the next!
Kasyno online bonus za rejestracje web site: https://prosite.ws/other-languages/nagraj-id-7-6-wielka-transakcja-prawda.html
bonus bez depozytu casino
Citat
 
 
#372 real online gambling 07:34 09-08-2022
Hey would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm planning to start my own blog soon but I'm
having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs
and I'm looking for something completely unique. P.S Apologies for
getting off-topic but I had to ask!
Citat
 
 
#371 казино Украина 12:13 08-08-2022
Две тысячи слотов на сайте
Гоксбет

казино Украина: http://www.hsipei.com/viewthread.php?tid=359269&extra=

Goxbet – популярное украинское
онлайн-казино с большим выбором
развлечений, выгодными бонусами и
акциями, интересными турнирами
и огромными джекпотами. Казино предлагает посетителями большой выбор игровых автоматов, общее количество которых превышает две тысячи.

На сайте казино представлено ПО от авторитетных провайдеров из разных стран мира.
Некоторые из них уже давно занимаются разработкой
игорного софта, другие начали работать недавно,
но успели уже зарекомендовать себя с
самой лучшей стороны.
Коллекция игровых автоматов
Познакомиться с коллекцией слотов в
казино Гоксбет игроки могут, перейдя в игровой зал.
В нем представлены игровые автоматы, карточные, а также настольные игры, разработанные такими известными компаниями, как Quickspin, Novomatic, Endorphina, Mega
Jack, Yggdrasil, NetEnt, Игрософт, Microgaming
и многими другими.
Самыми популярными тематиками слотов являются 777, фэнтези, фрукты, магия,
фэнтези, Лас-Вегас, Древний Египет и пр.
Представленные в казино Гоксбет аппараты можно отсортировать в алфавитном порядке, по проценту отдачи, популярности и
так далее.
Категории развлечений в онлайн-казино Goxbet

Все слоты на сайте Гоксбет удобно
разделены на отдельные тематические категории,
в зависимости от направленности игрового контента.
Благодаря этому, каждый игрок имеет возможность получить
доступ к аппаратам той тематики, которая
его интересует.
На сайте онлайн-казино представлены следующие категории с игровыми
автоматами:
Популярные. В этом разделе вы найдете те слоты, которые являются наиболее востребованными среди игроков.
Здесь собраны полторы сотни топовых аппаратов, выбираемых пользователями чаще других, что свидетельствует о захватывающем
игровом процессе и высокой отдаче
этих игровых автоматов.
Новые игры. Коллекция игровых автоматов на этом сайте постоянно обновляется.
В данной категории представлены те игры, которые появились
на портале совсем недавно.
Здесь вы найдете большой выбор новых, захватывающих слотов.

Игры с джек-потом. Играя в эти автоматы,
вы получите шанс сорвать джекпот.

Слоты онлайн. В этом разделе собрано более
1 200 автоматов – от классических до самых новых.

Live Casino. Зайдя в данный раздел сайта, вы сможете выбрать развлечение
с профессиональны м крупье.

Программное обеспечение на сайте Гоксбет функционирует в обычном и демо-режиме.
Поиграть в бесплатном режиме на портале казино
вы сможете даже без регистрации, а для игры на деньги нужно будет зарегистрироват ь
и пополнить депозит.
Citat
 
 
#370 web page 09:20 08-08-2022
Do yoou have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting
to know your situation; man of us have developed some nice practices annd we aare looking to exxchange solutions with others,
why not shoot me an e-mail if interested.
web page: http://www.audiclub-russia.ru/user/KathiVieira4982/
Citat
 
 
#369 punternet reviews 14:17 05-08-2022
We are a very well respected Loyalty Escorts Agency which provide escort providers in London punternet reviews: https://hush-hush.co.uk/adult-directory/listing/manchester-escorts-3?tab=related&p=2&category=0&zoom=15&is_mile=0&directory_radius=0&view=grid&sort=newest and the encompassing areas.
We satisfaction our selves of experiencing in our community many of the most sexy and beautiful escorts in London. There are all sorts
of escorts from which to choose so you can rest
assure you will see what you are looking for.
All of the Loyalty London Escorts are usually sophisticated and reliable, we have
a signing up for proses and we be sure that they all are beautiful, smart
and excitement to be with. Almost every day Just about all
photos are genuine and we've new Loyalty Women joining.
All Loyalty Escorts are for sale to in call or out calls.
They all have their very own apartments in main London where they can entertain you or they'll be happy to satisfy you at your resort or a dinner time or for any event
you might like to go to! Like everybody, all girls happen to be always trying to improve themselves and so therefor they would be very content to listen to your comments and working experience.
In every girls page, there is a review facility hence feel
free to give your fed back again and present it with everyone else.
Citat
 
 
#368 Elouise 14:12 05-08-2022
Baccarat was established in 1764, in the course
of the reign of King Louis XV of France.

Have a look at my web blog; Elouise: https://youtubediscussion.com/index.php?action=profile;u=340358
Citat
 
 
#367 download joker123 13:44 05-08-2022
Hello! I realize this is sort of off-topic however I
needed to ask. Does managing a well-established website
such as yours take a large amount of work? I am brand new
to operating a blog but I do write in my journal every day.

I'd like to start a blog so I can share my own experience
and feelings online. Please let me know if you have any suggestions or
tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!
Citat
 
 
#366 tudors shirts 12:39 05-08-2022
Good Day Guys,
Only if you really think about adl dress?!

We have more detailed information about turkey clothes online
Please visit our internet portal about tudors shirts: https://thebookmarklist.com/story12875773/tudors-shirts or please click https://xn--zttp02d.xn--sf-g48cs7b.com/home.php?mod=space&uid=8599&do=profile&from=space for
Sign up for a free consultation now!

Our site have tag's: Adl dress, turkish clothing, turkish clothes online

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#365 mine exchange 12:30 05-08-2022
Hi Dear, are you actually visiting this site daily, if so then you will without doubt take fastidious know-how.
Citat
 
 
#364 на сайте 12:10 05-08-2022
бакиров булат ахатович гематолог
Citat
 
 
#363 шахты обменник валют 12:09 05-08-2022
Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your theme. Kudos
Citat
 
 
#362 Source 11:38 05-08-2022
Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure
things out pretty quick. I'm thinking about setting
up my own but I'm not sure where to begin. Do you
have any ideas or suggestions? Many thanks
Citat
 
 
#361 blender io mixer 11:38 05-08-2022
Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get
a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me crazy so any support is very much appreciated.
Citat
 
 
#360 топ биткоин миксеров 18:53 04-08-2022
My partner and I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be precisely what I'm looking
for. Does one offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write about here.
Again, awesome web site!
Citat
 
 
#359 Baccarat Rouge 540 18:50 04-08-2022
Then, there is Super eight Baccarat Rouge 540: https://wiki.tomography.inflpr.ro/index.php/San_Manuel_On_The_Internet_Casino_Promo_Codes which as soon as once
more comes with a side bet that players can choose from.
Citat
 
 
#358 baccarat 18:16 04-08-2022
It was the genius of Philippe Starck to style the classic Zenith Baccarat: https://cryotok.com chandelier in black crystal.
Citat
 
 
#357 talenr 17:12 04-08-2022
Good Day Guys,
Only if you really think about interview coaching sydney?!


We have more detailed information about drake employment
Please visit our site about talenr: https://dream.twgameweb.com/home.php?mod=space&uid=249075&do=profile&from=space or please click https://wiki.volleyball-bayern.de/index.php?title=Benutzer:DeeHickey62 for Sign up for a free consultation now!


Our site have tag's: Public speaking course sydney, brand reputation management, reputation management
agency

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#356 blender btc mixer 16:52 04-08-2022
Hi, always i used to check webpage posts here early in the dawn, since i like
to learn more and more.
Citat
 
 
#355 best pr firms 14:55 04-08-2022
Hello Guys,
Only if you really think about adam goodes afl?!


We have more detailed information about presentations without powerpoint
Please visit our site about best pr firms: https://www.pc4school.com/search/index.php?page=user&action=pub_profile&id=980632 or please click https://avoidingplastic.com/wiki/index.php/Media_Interview_Techniques for Sign up for a
free consultation now!

Our site have tag's: Media training brisbane,
interview skills training melbourne, digital agency fitzroy

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#354 check here 14:24 03-08-2022
2 tickets sold iin Florida and Georgia won the second Energy Play prize of $two million.

Here is my homepage: check here: https://ramilife.com/bookmark-220802001/
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 208 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?