Čas je za KORENITE spremembe in DRUGAČNO politiko!

Osnutek predloga

OPolitikiSLO.jpg - 8.64 Kb

Pobuda za ustanovitev nove politične skupine,
Osveščeni Politiki Slovenije – OPS

s TEMELJNO USTANOVNO LISTINO


Osveščeni Politiki Slovenije bomo pobudniki in vzgled pri uvajanju in izvajanju DRUGAČNE politike v slovenskem političnem prostoru za izpolnjevanje upravičenih visokih pričakovanj slovenskega naroda.

Temeljni razlogi za nujno takojšnjo uvedbo drugačne politike:

 

Drage Slovenke, cenjeni Slovenci, spoštovane sodržavljanke, spoštovani sodržavljani Republike Slovenije!

V novo politično skupino Osveščenih Politikov Slovenije – OPS naj se združijo  vse posameznice in posamezniki ter skupine, ki vam ni vseeno, kaj se dogaja v slovenski družbi in državi, da s strokovnim, zavzetim, etičnim in moralnim delom oblikujemo politično skupino, ki bo s svojim zgledom kazala, kako naj deluje notranja demokracija v vsaki politični stranki, izdelali bomo strategije in operativne načrte za celovit in vsestranski pozitiven preporod slovenskega naroda in države Slovenije, kar bomo skupaj v tesnem sodelovanju s slovenskim ljudstvom uresničili v obdobju naslednjih 12 let.

Zavedajoč se, da stanje v Sloveniji postaja nevzdržno, je skrajni čas za premišljeno, modro, dovolj hitro in učinkovito delovanje. To je naša pravica in predvsem dolžnost.  

Slovenci smo zašli v položaj, ko je naša narodnostna prvobitnost zares ogrožena. Njen grobar je ta čas vsakršna nečimrnost, čakanje na odrešitelje in držanje križem rok. Resnična nevarnost so zato vsi tisti, ki so zadovoljni in ki vseh nakopičenih problemov ne vidijo, oziroma raje živijo v iluzijah, da bo že kako, saj je vedno nekako bilo.

Po dvajsetih letih življenja v samostojni Sloveniji vsak razmišljujoč in do negativnih pojavov občutljiv človek vidi in razume, da je nekaj hudo narobe. Po letu 1990 smo vstopili v tranzicijo, v kateri naj bi transformirali prejšnji nedemokratični režim v demokracijo.

Hoteli smo in morali bi ustvariti pluralno demokracijo, ki bi temeljila na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu bi morali upoštevati tako načela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti možnosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odločanja.

Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo skupne in zasebne lastnine ter razvoj civilne družbe le nekatera izmed sredstev, ki bi jih morali uporabiti pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, demonopolizacija in debirokratizacija. V procesu tranzicije bi se morali zavedati, da se dediščine nekdanjih komunističnih totalitarnih sistemov ni lahko rešiti.

Na institucionalnem nivoju ta dediščina zajema (čezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju družbe pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokorščine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev. Na takšnih temeljih ni bilo mogoče vzpostaviti civilizirane, liberalne in pravne države.

Zato je bilo nujno stare strukture in miselne vzorce sistematično odpraviti in preseči.
Ker tega nismo naredili, smo zdaj priča situaciji, ko lahko po 20 letih obstoja slovenske države ugotovimo, da proces demokratizacije ni uspel, in priča smo, kako je oligokracija prevladala nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organiziran, celo državni kriminal nad človekovimi pravicami.

Prišlo je do »žametne restavracije« totalitarnega režima s podtalnim strmoglavljenjem porajajoče se demokracije iz devetdesetih let s strani starih oblastniških struktur in z njimi povezanimi dolga leta nastajajočimi lobiji, klani, klikami in škodljivimi združbami.

To stanje bomo presegli z dosledno ukinitvijo monopolov in dosledno razgradnjo mrež in povezav, ki so se zajedlle v slovensko narodovo telo in ga izčrpavajo, ter ukinitvijo privilegijev določene družbene plasti na vseh področjih in ustvarili bomo  razmere, ko bomo končno začeli uresničevati sanje večine tukaj živečih prebivalcev  iz leta 1990 in že prej, ko smo hrepeneli po samostojni, neodvisni in uspešni državi zadovoljnih in ustvarjalnih Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov.

Končno bomo ustvarili razmere, v katerih bo vladala vse bolj neposredna demokracija, kjer bo delovala pravična pravna država, voditelji pa bodo izbrani resnično v skladu z voljo večine aktivnih državljank in državljanov, ki se bodo vse bolj zavedali, ker bodo k temu aktivno spodbujani, da demokracija ne more delovati brez organizirane in delujoče od politike neodvisne civilne družbe oz. razmišljujočega in aktivnega posameznika, ki v teh skupinah svobodno in aktivno sodeluje in se odloča o svojih korakih in svoji usodi in tega ne želi prepustiti nikomur drugemu.

itoveliko.jpg - 89.86 Kb

PROGRAMSKE USMERITVE,  ki jih bo  nova politična skupina Osveščeni Prebivalci Slovenije – OPS s sodelovanjem še drugih podobno usmerjenih političnih skupin v morebitni Koaliciji KARANTANIJA uresničila po zmagi na volitvah:

1. Izvedba novega izbora kadrov na vsa vodilna in vodstvena delovna mesta v javni upravi, ko bodo izvedene nove pozitivne kadrovske selekcije v skladu z najnovejšimi dognanji kadrovskega managementa na racionalizirane kadrovske formacije v javni upravi. Vsi vodstveni in vodilni kadri se bodo morali ponovno kvalificirati na vodilna in vodstvena delovna mesta poslej zgolj na podlagi etičnih, moralnih in zahtevnih strokovnih meril. 

Vsi kadri, ki so imeli vodilne in vodstvene položaje v javni upravi in gospodarstvu tudi pred letom 1990 in so bili člani SDV (Službe državne varnosti), KOS (Kontra obveščevalne službe JNA) in ZKS (Zveze komunistov Slovenije) v novih kvalifikacijah ne bodo mogli sodelovati, saj bodo lahko poslej opravljali samo operativna dela in naloge in bo hkrati vsem omenjenim kategorijam za 20 let onemogočen dostop do javnih funkcij, s katerih se odloča o usodi naroda.

S tem povsem upravičenim in nujno potrebnim korakom skupine Osveščenih Politikov Slovenije oz. sprejetjem Zakona OPS po ljudski volji bodo samodejno razpadli dolga leta nastajajoči klani, lobiji, klike in škodljive združbe, saj bodo izgubili moč odločanja preko svojih nameščencev v javni upravi, v vseh treh vejah oblasti in v gospodarskih družbah v večinski državni lasti. 

2. Z novo kadrovsko zasedbo, ko bodo po strokovnih in etičnih merilih začeli v ospredje prihajati ljudje, ki bodo znali delati izključno strokovno, etično in moralno v skupno dobro, bo vzpostavljeno tudi delovanje pravične pravne države in drugih nadzorstvenih institucij, ki bodo vzpostavile enakost pred zakonom. To pa je podlaga, da bodo razrešene vse še vedno boleče krivice iz preteklih let posameznikom in skupinam ljudi še iz časov komunistično socialističnega enoumja in iz časov za večino slovenskih državljanov škodljive tranzicije, ki še vedno traja.

Gre za najmanj tri osrednje pod preprogo pometene nacionalne probleme, ko pri razčiščevanju le-teh ni nikoli do sedaj odigrala osrednje vloge pravična pravna država, saj je vse bolj očitno, da je morala obremenjene ljudi ščititi, politika pa je namesto, da bi razčiščevanje teh velikih travm naroda prepustila pravni stroki, te zlorabljala za medsebojna dnevna obračunavanja za namen namerne delitve naroda. In te so:

a) POVOJNI IZVENSODNI UMORI;

b) ILEGALNA NEZAKONITA TRGOVINA Z OROŽJEM;

c) DIVJE PRI(H)VATIZACIJE IN TAJKUNIZACIJE. 

Ker brez razčiščene preteklosti ni srečne prihodnosti, bodo za to pristojni organi dolžni narediti vse, kar je potrebno, da se omenjene travme strokovno in etično razčistijo, krivce pripeljejo na zatožno klop, pokradeno vrnejo prvotnim lastnikom in popravijo krivice oškodovancem do najvišje možne mere, kolikor bo to sploh še mogoče glede na pretečen čas. Umorjenim in odvrženim v razna brezna in zazidanim v rudniške jaške pa smo dolžni končno vrniti njihovo dobro ime in dostojen grob. Samo barbarske države ne pokopljejo dostojno svojih mrtvih. 

Revidirali, poenostavili, osmislili ali ukinili bomo vse škodljive in nesmiselne zakone, ki so uzakonili neupravičene privilegije zgolj določeni družbeni skupini, zaradi revolucionarnih ali drugih vprašljivih političnih zaslug, kot tudi druge zakone, ki so bili sprejeti v škodo večine ter taki, ki so uvedli preveč regulacije in nerazumne kazenske sankcije. Strokovno bomo pretehtali in v konsenzu z ljudstvom bomo dopolnili tudi  člene naše Ustave s ciljem izboljšav in boljšega delovanja sistemov ter večjega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Osveščeni Politiki Slovenije  bomo uvedli preventivno delovanje in pohvale ter nagrajevanje za pozitivna ravnanja državljank in državljanov, ki jih bomo tudi javno postavljali za zgled ostalim, da bomo s pozitivnimi spodbujali dobra ravnanja.

3. Vsi javni uslužbenci bodo s strani nove zmagovite vodilne ljudske vlade, v kateri bomo sodelovali ali pa jo sooblikovali s še drugimi podobno mislečimi v koaliciji ali pa sami, če bo takšna ljudska volja, javno opozorjeni, da je njihova dolžnost prijaviti vsako, tudi najmanjšo obliko korupcije, nepotizma in klientelizma za to pristojnim organom. Vsakomur, ki bo podal prijavo, bomo jamčili popolno zaščito; če bo s tem preprečil oškodovanje proračuna, pa bo od preprečene ocenjene škode prejel 1/5 nagrade.

V namen preprečevanja oškodovanja državnega in občinskih proračunov še naprej bomo naredili revizije vseh pogodb pravnih subjektov na državni in lokalnih ravneh ter pregledali in ocenili bomo vse dodatke (anekse) k tem pogodbam.

4. Z uresničitivijo zgornjih programskih usmeritev in že ob uresničevanju bomo ustvarili potrebne pogoje za kadrovsko prenovo naše družbe na vseh področjih in prihranke, to pa bo podlaga za vlaganje v gospodarski razcvet našega zdaj tudi namerno uničevanega gospodarstva.

Osveščeni Politiki Slovenije bomo poskrbeli za spodbujanje in razvijanje vseh gospodarskih in drugih potencialov na naših tleh, kjer bomo razvijali osveščeno gospodarjenje, ki bo temeljilo na drobnem in srednje velikem gospodarstvu s tehnološko visoko kakovostnimi in zahtevnimi izdelki z visoko dodano vrednostjo.

Ustvarili bomo razmere in pogoje za vračanje slovenske gospodarske inteligence in dobrih gospodarjev, ki so se morali uveljaviti zunaj naših meja, nazaj v matično domovino, da bodo pomagali in vlagali  v nove vrhunske tehnologije in razvoj slovenskega osveščenega gospodarstva.

Po temeljiti racionalizaciji javne uprave, povrnitvi pokradenega družbenega premoženja  in zagonu vseh gospodarskih potencialov, ko bomo ustvarili vabljive pogoje za vlaganja zaradi nizkih davčnih stopenj za podjetja in samostojne podjetnike, bomo poskrbeli tudi za znižanje davkov za prebivalce na najnižjo možno stopnjo, osnovne človekove dobrine kot je stanovanje, osnovna infrastruktura in živila ter potrebščine ne bodo več obdavčene. Prav tako pa bomo uvedli brezplačne vrtce in zares brezplačno osnovno in srednje šolanje otrok vključno z učbeniki in notesniki.  

Spodbujali bomo ekološko kmetovanje (pridelovanje neoporečne zdrave hrane - stremeli k popolni samooskrbi in samozadostnosti) in eko turizem s polnim izkoristkom naših naravnih danosti in odlične geostrateške lege naše države, a v popolni simbiozi z naravo in nikakor ne v njeno škodo. Zavedamo se namreč, da je naše čisto naravno okolje naše največje bogastvo, ki zagotavlja nam in našim zanamcem sploh temelj za obstoj in kakovosten ter uspešen razvoj. 

5. S prenovo šolskega sistema in vseh drugih institucij izobraževanja in obveščanja v pristojnosti države bodo po prenovi in s poudarjanjem pozitivnih zgledov pomagali mladim in strejšim do njihove boljše osveščenosti in kakovostne prenove, kar bo posledično pomenilo v našem ljudstvu in državi vse več  osveščenih, vsestransko aktivnih, zdravih  in uspešnih državljanov, to pa bo najboljše jamstvo za vsestranski moralni in etični oz. duhovni preporod celotne družbe. K temu bo prispevala tudi zelo močna usmerjenost Osveščenih Politikov Slovenije k spodbujanju cenjenih Slovenk in Slovencev in državljanov predvsem z lastnim zgledom voditeljev k preventivni skrbi za vzdrževanje in izboljševanje svojega fizičnega in duhovnega zdravja. 

6. Posredno demokracijo je že pred davnimi leti povozil čas, saj so v takšnem sistemu možne velike zlorabe in anomalije, še posebej v državah, ki ne razumejo, da se demokracija začne in konča v političnih strankah. Če te ni, pač ni demokracije tudi drugje v državi. Zato se je treba vprašati, kako močno, če sploh, je zastopana demokracija v političnih strankah na Slovenskem, kar se v največji možni meri kaže kot velika pomanjkljivost, ko pride do kadrovanja že znotraj katerekoli stranke in na druga odgovorna mesta v državi.

Dejstvo je, da v nobeni izmed političnih strank na Slovenskem ni pretežno zastopana pozitivna kadrovska selekcija, ki bi zagotavljala, da v ospredje na katerokoli mesto pridejo najboljši kadri. Osveščeni Politiki Slovenije bomo zgled notranje demokratičnosti v vseh pogledih in močno usmerjeni z vsemi silami k spodbujanju neposredne demokracije, ki bo sčasoma nadomestila odločanje preko predstavnikov v parlamentu. A v prehodnem obdobju bomo v izbor ponudili najboljše, ki bodo jamstvo za strokovno in vsestransko učinkovito  delo.

Politične skupine bodo potem, ko zaživi neposredna demokracija z neposrednim odločanjem, prevzele vlogo predlagateljev različnih predlogov in zakonskih rešitev za napredovanje in izboljševanje razmer v naši skupnosti, med katerimi se bomo ljudje odločali na referendumih, ki bodo takrat že potekali s pomočjo računalniške tehnologije, kot že danes poteka na primer bančno poslovanje in ni kakšnih posebnih težav. To bo pomenilo hitro in poceni tehnologijo odločanja.

7. In nenazadnje po vsem, kar se je zgodilo v Sloveniji do sedaj in je ime Slovenija hudo omadeževano, bomo pretehtali možnosti o zamenjavi tudi imena naše države, najmanj pa njenih simbolov. Osveščeni Prebivalci Slovenije bomo pobudniki korenitih sprememb na način, da se o tem opravi javna razprava s poprej pripravljenimi predlogi, ki jih bodo podali različni ljudje in strokovnjaki s tega področja.

Naredili bomo potrebno analizo ali se Slovenke in Slovenci identificiramo z imenom države in našimi simboli. Morebitne spremembe bodo izpeljane  v soglasju z ljudstvom, ko bomo o različnih predlogih odločili neposredno. Potem ne bo več mogoče, da bi nas zamenjevali z drugimi narodi zaradi podobnosti imen ali simbolov.

Ob soočenju večine Slovenk in Slovencev s kruto resnico, ki je danes še vedno izkrivljena, iz naše pol pretekle zgodovine, bomo za opomin, da se ne bi nikoli več ponovilo, s slovenskih trgov in ulic v muzeje umaknili vse v kipe upodobljene komunistične zločince in boljševistične revolucionarje. Enako se bo zgodilo tudi s spomeniki iz druge svetovne vojne, ki opevajo in povzdigujejo socialistično revolucijo in revolucionarje. Ulice, trge in ceste, ki so poimenovane po osebah, ki so s svojim samodrštvom teptali človekove pravice, bomo preimenovali in jih poimenovali po Slovenkah in Slovencih ter drugih plemenitih osebnostih iz Evrope in sveta, ki so resnično delali dobra in plemenita dela za slovenski narod. Skrajni čas je, da komunistično revolucijo končamo tudi na simbolni ravni.

Ob razvoju dogodkov, ki se nakazujejo danes, bomo morda prisiljeni uvesti lastno zlato in srebrno valuto, saj ocenjujemo, da bomo v prihodnje zelo težko uresničevali svoje ideje in razvijali svoje sposobnosti in potenciale v okviru EU in NATO, kamor smo vstopili po sprejetju nekaterih povsem nesprejemljivih pogojev za naš celovit in kakovosten razvoj. Žal smo na mnogih področjih diskriminirani in vse bolj izgubljamo lastno prvobitnost, suverenost in samostojnost.

Po drugi strani pa je tudi res, da so zgodovinska dejstva zelo drugačna, kot jih predstavljajo uradni t.i. strokovnjaki za zgodovino našega, sicer staroselskega evropskega naroda. Tako ni resnica, da smo si svojo državo izborili leta 1991, ker je resnica, da smo si jo priborili nazaj, ker smo jo kot Karantanci nekoč izgubili. Tako je ideja, da ponovno ustanovimo državo KARANTANIJO z vsemi potrebnimi elementi državnosti, ki so bili zastopani takrat, ko je še živela. Še posebej s poudarkom na neposredni ljudovladi, ki bo vsakokrat resnično odraz ljudske volje. 

Seveda je to zgolj ideja, ki jo bo možno razvijati in morda udejaniti šele v povsem drugačnih razmerah. Uresničitev pa bi pomenila tudi ponovno pridobivanje državljanstev nove države, ki bi jih kazalo zaostriti v pogoju poznavanja naše resnične zgodovine, jezika in kulture. Toda pred tem je naša in tudi vaša odgovornost, če to že čutite, da odpravimo vzroke, ki povzročajo vse več negativnih posledic, tukaj in zdaj, kajti vse probleme bo moč ustrezno razrešiti in ideje uresničiti v življenje šele, ko bodo onemogočeni in odpravljeni osrednji vzroki, ki so probleme povzročili in jih še povzročajo, novim idejam pa ne nudijo podlage za uveljavitev v praksi.

VABIMO VSE, KI DOBRO V SRCU MISLITE, DA SE PRIDRUŽITE NOVI POLITIČNI SKUPINI POSAMEZNIC IN POSAMEZNIKOV Z IMENOM OSVEŠČENI POLITIKI SLOVENIJE V TEM PREDUSTANOVITVENM ČASU KOT SOUSTVARJALCI NAJBOLJŠIH PROGRAMSKIH USMERITEV. S KONSTRUKTIVNO KRITIKO in NADGRADNJO TUKAJ PREDSTAVLJENIH, POTEM PA KOT NOSILCI USTANAVLJANJA NOVE POLITIČNE SKUPINE – OSVEŠČENI POLITIKI SLOVENIJE in  postavljanja odborov v volilnih okrajih po Sloveniji, ter oblikovanju skupin za izdelavo programov po posameznih področjih po načelih organizacijske stroke, ko je treba izdelati strokovne in povsem korektne ocene trenutnega stanja na nekem področju, prednosti in slabosti, predstavitev dobrih praks iz sveta ter izdelavi strategij in operativnih načrtov za izvedbo v praksi.

Iz tega dela, ki ga ni malo, se boste izluščili tudi najbolj strokovni, najsposobnejši in najbolj srčni kadri – ljudje, ki boste skupaj z drugimi pripravljene in predstavljene načrte po pridobljenem zaupanju ljudi na volitvah potem izvajali tudi v praksi s pozicij, s katerih je možno pozitivno in z veliko odgovornosti delati za skupno dobro.

Vljudno vabljeni k obveščanju še drugih in spodbujanju k sodelovanju.

VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!
21290354816peace.jpg - 11.09 Kb


Osveščeni Politiki Slovenije,

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!