Neenakost pred zakonom

 

Podžupan mestne občine Ljubljane g. Koželj je parkiral svoj avtomobil na nedovoljenem mestu pred Mestno hišo v Ljubljani in mestni redarji so mu ga olisičili ter ga obvestili z znanim obrazcem, zavitim v rjavo vrečko "mestno redarstvo", o prekršku po Zakonu o varnosti v cestnem prometu RS.

Kot je razvidno iz posnetka, je g. Koželj poklical mestne redarje, ki so prišli in mu avtomobil osvobodili lisic, njega pa globe.

 

14. člen Ustave RS pravi, da smo pred zakonom vsi enaki. To pomeni, da ne more nihče mimo zakona. Zato smo ukrepali:

In župana MOL pozvali k odstopu:

Župan MOL g. Zoran Janković nam je odgovoril, a ne na naš poziv. Malce naokoli na okroglo:

Sldedil je naš odgovor:

Sledil je še en odgovor, tokrat drugega podžupana MOL:

In še en naš odgovor:

In dokaz o tem, da na armaturni plošči ni bilo nobene dovolilnice:

Odgovora iz MOL potem do danes (1. julija 2010) ni bilo, smo pa dobili obvestilo protikorupcijske komisje, da sta tako podžupan MOL kot mestni redar ravnala koruptivno:

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) v povezavi s prvim odstavkom 84. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 14.6.2010 sprejela naslednje:

Načelno mnenje številka 218

Ravnanje uradne osebe – občinskega redarja, ki na kraju prekrška ugotovi kršitev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) ter za storjeni prekršek izda obvestilo o prekršku in v skladu z občinskim odlokom odredi lisičenje, kasneje pa se po telefonskem posredovanju občinskega funkcionarja vrne na kraj prekrška in spremeni obvestilo, na podlagi katerega bi sicer funkcionar prejel plačilni nalog, v opozorilo po Zakonu o prekrških (ZP-1) ter v nasprotju z odlokom in odredbo brez plačila stroškov odredi odstranitev lisic, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in pridobitev koristiti funkcionarju občine, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

Obrazložitev:

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je v mesecu februarju 2010 prejela dve identični prijavi o sumu korupcije glede ravnanja enega od funkcionarjev občine, ker naj bi v funkciji, ki jo opravlja, izrabil svoj položaj in se tako izognil plačilu izrečene kazni za prekršek. Samo dejanje je bilo posneto in objavljeno na svetovnem spletu. Komisija je prijavi sprejela v obravnavo in zaprosila redarstvo za ustrezno dokumentacijo in pojasnilo. Na podlagi zbranega gradiva se je Komisija do opisanega ravnanja opredelila tako, kot je navedeno v izreku načelnega mnenja.

Pristojnost Komisije, da daje načelna mnenja, določa 18. člen ZPKor. Natančneje jo ureja Poslovnik komisije, ki v 1. alinei 13. člena določa, da komisija sprejema načelna mnenja o tem, ali določeno ravnanje ustreza definiciji korupcije iz ZPKor. Definicija korupcije je razvidna iz 3. alinee 2. člena ZPKor, po katerem je »korupcija« vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi posredno ali neposredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Poslovnik komisije v drugem odstavku 13. člena določa, da načelna mnenja o korupciji nimajo pravnih ali materialnih posledic. Načelna mnenja niso ne splošni in ne konkretni pravni akt, s katerimi se sicer odloča o pravicah in dolžnosti posameznikov, pač pa le zakonita metoda preprečevanja korupcije, s katero Komisija ne odloča o odgovornosti udeleženih oseb, fizičnih ali pravnih, ampak v načelnih mnenjih ugotavlja dejansko stanje, ki ga nato primerja s pravili dolžnega ravnanja in zakonsko definicijo korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor. Načelna mnenja so le neobvezne smernice, po katerih lahko nedoločeno število nedoločenih subjektov prostovoljno usmerja svoje vedenje in ravnanje, da se na ta način izognejo tveganjem korupcije. To je tudi glavni namen zakonodajalca v ZPKor, ki terja pravočasno odkrivanje, preprečevanje in obvladovanje tveganj, ne le čakanje na nastanek in posledice korupcije. Tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi U-I-57/06 ugotavlja, da preprečevanje korupcije izhaja neposredno iz temeljev pravne države. Zato morajo tudi načelna mnenja o korupciji poleg konkretnih določb upoštevati temeljna načela pravne države, njena vrednostna (etična) merila in pravni red kot celoto.

Občinski redarji so pooblaščeni za odločanje o upravnih stvareh in dejanja v postopku pred odločbo v skladu z določbama 28. in 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/2005-UPB5 in spremembe), za izvajanje nadzora po določilih Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006-UPB4 – v nadaljevanju ZVCP-1), za postopek za prekrške prekrškovnega organa v skladu z določbami 49., 51. in 63. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB4 in spremembe, v nadaljevanju ZP-1) in za izvajanje prekrškovnega organa po določilih ZP-1.

Občinski redar ima v skladu z določbo 10. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:
- opozorila,
- ustna odredba,
- ugotavljanje istovetnosti,
- varnostni pregled osebe,
- zaseg predmetov,
- zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
- uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Na podlagi vpogleda v prejeto dokumentacijo je bilo ugotovljeno, da je bilo motorno vozilo funkcionarja določenega dne parkirano na rezerviranih parkirnih prostorih, kjer je s prometnim znakom za izrecne odredbe ustavljanje in parkiranje prepovedano, z dopolnilno tablo »razen za vozila z dovolilnico«. V motornem vozilu ni bila na vidnem mestu ustrezno nameščena dovolilnica, saj je bila vidna zgolj iz zadnje strani in tako posledično ni bila razvidna upravičenost uporabnika vozila do uporabe navedenega parkirnega mesta. Storjen je bil prekršek na podlagi določbe petega odstavka 116. člena ZVCP-1, vozilo pa je bilo na podlagi občinskega odloka o cestnoprometni ureditvi priklenjeno z lisicami.

Funkcionar se je vrnil na mesto, kjer je parkiral vozilo in ugotovil, da je priklenjeno z lisicami in opravil telefonski klic. Po telefonskemu klicu je bil skupinovodja na redarstvu obveščen, da je bilo priklenjeno vozilo funkcionarja občine. Skupinovodja je o dogodku obvestil občinskega redarja, ki je priklenil vozilo. Občinski redar se je z delavcem javnega podjetja vrnil na kraj dogodka in postopek po odstranitvi lisic zaključil z opozorilom, ne da bi funkcionar plačal stroške za priklenitev in odstranitev lisic.

Komisija ugotavlja, da je vozilo lahko parkirano z dovolilnico, kadar gre za parkiranje vozil državnih organov, organov občine, tujih diplomatskih predstavništev, hotelskih gostov, avtotaksi vozil ali kot nadomestilo za ovirano rabo lastne garaže na območju za pešce. V 22. členu občinskega odloku je tudi določeno, da mora dovolilnica biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

Ker dovolilnica ni bila pravilno nameščena, je občinski redar ugotovil kršitev petega odstavka 116. člena ZVCP-1, ki določa, da morajo udeleženci cestnega prometa ravnati skladno z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo. Tako morajo ravnati tudi tedaj, ko je to v nasprotju s prometnimi pravili. Občinski redar je zaradi kršitve navedenega člena namestil v skladu z določbo odloka občine odredbo in obvestilo o priklenitvi lisic na vetrobransko steklo avtomobila. S tem je bil funkcionar obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov za priklenitev in odklenitev lisic.

Stroške za priklenitev in odstranitev lisic se v skladu z določbo občinskega odloka plača na lokaciji, ki je navedena na odredbi in opozorilu o priklenitvi lisic. Plačnik stroškov je voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, v konkretnemu primeru funkcionar občine. Na podlagi video posnetka in pridobljenega gradiva, s katerim je Komisija razpolagala je bilo ugotovljeno, da postopek odstranitve lisic ni bil izveden v skladu z občinskim odlokom, funkcionar pa se je tako ognil plačilu stroškov priklenitve in odklenitve lisic na parkiranem vozilu, kar predstavlja pridobitev neupravičene premoženjske koristi.

Občina je pojasnila, da je takšen način odstranitve lisic, kot je bil izveden v opisanem primeru, običajen, kadar gre za službena vozila Ministrstva za notranje zadeve na podlagi določbe drugega odstavka 53. člena ZVCP-1, ko pooblaščene uradne osebe opravljajo uradne naloge policije, za vozila invalidov na podlagi prvega odstavka 53. člena ZVCP-1 ter vozila v lasti diplomatskih predstavništev, kjer je upoštevana določba 12. člena ZP-1.

Komisija ugotavlja, da določbe na katere se sklicuje občina, urejajo drugačno situacijo, kot je bila v primeru funkcionarja. Prvi odstavek 53. člen ZVCP-1 določa, da zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij smejo ob obiskih oskrbovancev (bolnikov oziroma bolnic, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, za največ dve uri parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža drugih udeležencev v cestnem prometu ali jih ne ovira v smislu 2. do 7. točke petega odstavka 123. ZVCP-1. Na naveden način lahko parkirajo tudi osebe ki, imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo in osebe z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro, težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki sama ne more ali ne sme voziti motornega vozila, težko duševno prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb ali osebo, ki je slepa. Na način iz prvega odstavka 53. člena ZVCP-1 smejo za nujno potreben čas parkirati tudi policisti pri opravljanju nalog policije.

V navedenih primerih morajo osebe imeti dovolilnico in če je nimajo oz. je pravilno ne namestijo, storijo prekršek, ki se obravnava v skladu z določili ZP-1. Prekrškovni postopek pa v skladu z določbo drugega odstavka 12. člena ZP-1 zoper osebe, ki uživajo imunitetno pravico po mednarodnem pravu, ni mogoč in se jim ne izreka sankcija za prekršek.

Komisija na podlagi navedenega pojasnila ocenjuje, da redarstvo v opisanih primerih deluje v nasprotju s predpisi in skladno z lastno po oceni Komisije nezakonito prakso, ki pa ne more predstavljati olajševalnih okoliščin, saj je redarstvo dolžno postopati v skladu z veljavnimi predpisi. Iz opisanega primera funkcionarja je razvidno, da je funkcionar storil prekršek in bi zato moral plačati stroške odstranitve lisic.

Funkcionar je imel status kršitelja po ZP-1 in bi tako moral v skladu z določbo petega odstavka 57. člena ZP-1 prejeti po pošti plačilni nalog in v 8 dneh po prejemu podati ugovor zoper plačilni nalog, ki se izda za kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu. O ugovoru odloča prekrškovni organ z odločbo o prekršku, pri čemer ugovor šteje kot izjava v hitrem postopku o prekršku. Pouk o pravici do ugovora in načinu njegove vložitve, ter o tem, da mora kršitelj v ugovoru navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati, je del pravnega pouka na plačilnem nalogu. Zoper to odločitev prekrškovnega organa lahko upravičenci vložijo zahtevo za sodno varstvo le v primeru, če je bila kršitelju izrečena sankcija, kot to določa prvi odstavek 59. člena ZP-1.

Funkcionar je bil v navedenem primeru privilegiran, ker mu ni bilo potrebno uveljavljati pravnega varstva, ampak je občinski redar po tem, ko je že namestil obvestilo o prekršku in lisice, postopek po ponovnem prihodu na kraju dogodka zaključil z opozorilom. Zaradi izrečenega opozorila funkcionar ni prejel plačilnega naloga in mu ni bilo potrebno uveljavljati pravnega varstva, hkrati pa mu je občinski redar odredil odstranitev lisic z vozila brez plačila stroškov priklenitve in odklenitve lisic kljub temu, da je bil storjen prekršek, saj mu sicer redar ne bi izrekel opozorila po ZP-1.

Komisija ugotavlja, da je funkcionar sicer res imel dovolilnico in je bil upravičen parkirati na parkirnem mestu, vendar je storil prekršek, ker v času, ko je bil avto parkiran, ni bila razvidna upravičenost do parkiranja, saj dovolilnice ni pravilno namestil, kar je izrecno navedeno tako v odloku kot na sami dovolilnici, zaradi česar je občinski redar pravilno ugotovil, da gre za kršitev predpisov in izdal obvestilo. To, da je posedoval dovolilnico, bi moral funkcionar uveljavljati v ugovoru zoper plačilni nalog in morebiti navajati kot olajševalno okoliščino, ker že samo dejstvo, da ni bila pravilno nameščena, pomeni storitev prekrška. Funkcionar bi lahko uveljavljal pravno varstvo zgolj v ugovoru zoper plačilni nalog.

Upoštevaje navedene ugotovitve Komisija meni, da je redar v konkretnem primeru po že končanem postopku, ko je na kraju samem zaznal prekršek in za njega izdal odredbo, nato pa se ponovno vrnil na kraj dogodka in zaključen postopek obnovil in izrekel opozorilo, s kršitvijo dolžnega ravnanja omogočil neupravičeno korist funkcionarju občine s tem, da zoper funkcionarja niso stekli zakoniti postopki, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos
Predsednik

 

Naš dodatek:

Tudi protikorupcijska komisja se sklicuje na neresnične trditve iz MOL, ko pritegne trditvi, da je v avtomobilu bila dovolillnica, ki naj bi bila vidna od zadaj. No, to seveda ne drži in tega ne bo mogoče dokazati. Kar pa je tudi nerelevantno. Bolj pomembno je, ko tudi protikorupcijska komisija pravi, da je redar podžupana opomnil. To je povsem neresnično, saj se iz posnetka jasno vidi, da se je podžupan branil in priznaval, da je on kriv, redar pa ga je že v začetku ponižno pozdravil in se on vedel kot bi se opravičeval. Tako bi se lahko vedli (ali celo morali vesti!) do vsakega davkoplačevalca.

Kakorkoli, oba sta ravnala koruptivno. To pomeni, da bo moral podžupan MOL g. Koželj odgovarjati zaradi zlorabe položaja in pravic, plačati takso za odlisičenje avtomobila in poravnati globo za napačno parkiranje ali pa se nanjo pritožiti. Zadevo bo potrebno s strani redarstva ponoviti. Za koruptivnega redarja bodo poskrbeli v MOL, upamo!? Gospod župan pa glede na njegovo pisanje najbrž ne bo odstopil, čeprav naš poziv velja in je zdaj po odgovoru PKK še bolj utemeljen.

Dokler za podžupana ne bodo uvedene sankcije in poravnava takse in globe, ni nihče v tej državi dolžan plačati kazni po Zakonu o varnosti cestnega prometa, saj bi bil v tem primeru neenak pred zakonom glede na podžupana, kar pa je protiustavno.

Ustava namreč zagotavlja v svojem 14. členu enakost pred zakonom. Gre sicer za banalen primer, a ta je neizpodbiten in dokazan, saj ga je posnelo ostro oko kamere. Koliko je takih in seveda veliko hujših koruptivnih ravnanj, ki so očem kamer in javnosti nevidni, lahko samo ugibamo.

Zdaj se bodo morali odgovorni varuhi Ustave in Zakonov vprašati, ali bodo preko tega primera uredili, da bo Ustava RS veljala in jo bodo zavarovali, ali pa bodo morda javno razglasili, da ne velja več.

Bomo videli, kaj bo naredilo tožilstvo po uradni dolžnosti.

Morda se nadaljuje...?

 

Komentarjev 

 
#82 EuyGV 18:16 25-01-2022
https://moiinterier.com/
Citat
 
 
#81 WphKL 12:10 25-01-2022
читать подробнее
Citat
 
 
#80 TscUQ 20:38 24-01-2022
Ступени из мрамора
Citat
 
 
#79 PgpME 20:02 24-01-2022
https://moiinterier.com/
Citat
 
 
#78 UtlWB 17:23 23-01-2022
cialis dosage for bph cialis generics free cialis sample pack
Citat
 
 
#77 NyyIC 16:20 23-01-2022
canadian viagra alternatives to viagra herb viagra
Citat
 
 
#76 YymAQ 19:21 21-01-2022
Pierdol sie
Citat
 
 
#75 UlgZC 23:48 20-01-2022
Новое на holzen.ru двухрамные деревянные окна
Citat
 
 
#74 credit Guide 11:26 20-01-2022
Located in Florida, Sky blue charge is a credit repair firm that has been established in 1989.
The organization claims that many customers see tangible results follkowing the first
30 days of use. Additionally, the business asserts that customers use their solutions for just six months to
achieve complete outcomes. When utilizing sky blue, you can expect to
reap the couple's discount, onlline credit ratings, and monitoring.

Throughout your membership, yoou can cancel or pause the support by
conntacting customer support. If you're displeased with the service, you wwill receive a full refund provided that yoou claim it within 90 days.

Besides the advantages, sky blue has some associated downsides
too. Before starting the credit repair process, you are
going to have to pay $39.95 for retrieval of your credit report.
Despite having the assurance for results, you are going
tto need to pay $69 to set up the process. The sad part is you
may cover months without seeing substantial progress on your report.

You should make your decisions carefully since going through the process
of creedit repair isn't affordable.

Feel free to visit my web-site :: credit Guide: https://Play.Google.com/store/apps/details?id=com.creditoptimal.app135956&hl=ta&gl=hu
Citat
 
 
#73 Creditoptimal 09:03 20-01-2022
Our bills vary from crsdit card payments, mortgages, telephones, and utility payments.
Fundamentally, loan issuers would come for their money if
you don't make payments on time. Every collection adds to a credit report and will cripple your loan negotiation capability.
At the latest FICO models, paid collections won't hurt
your score, however, unpaiid ones certainly will.
If one of your accounts goes into collection, your credit rating plummets depending on a few elements.
If your score is high, you are going to lose more things than someone with a small number of points.
Should you miss a payment, your creditor would record it to the agencies as"payment" But if you
fail to pay penalties or bring your account to standing, you may
experience a collection. Instantly you experience a collection; your credit rating will
fall drastically. Resolving a set is a painstaking procedure, hence making timely payments is obviously an ideal way.


Here is my web-site Creditoptimal: https://play.Google.com/store/apps/details?id=com.creditoptimal.app135956&hl=ti&gl=sh
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 282 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?