Neenakost pred zakonom

Podupan mestne ob?ine Ljubljane g. Koelj je parkiral svoj avtomobil na nedovoljenem mestu pred Mestno hio v Ljubljani in mestni redarji so mu ga olisi?ili terga obvestili z znanim obrazcem, zavitim v rjavo vre?ko"mestno redarstvo", o prekrku po Zakonu o varnosti v cestnem prometu RS.

Kot je razvidno iz posnetka, je g. Koelj poklical mestne redarje, ki so prili in mu avtomobil osvobodili lisic, njega pa globe.

14. ?len Ustave RS pravi, da smo pred zakonom vsi enaki. To pomeni, da ne more nih?e mimo zakona. Zato smo ukrepali:

In upana MOL pozvali k odstopu:

upan MOL g. Zoran Jankovi? nam je odgovoril, a ne na na poziv. Malce naokoli na okroglo:

Sldedil je na odgovor:

Sledil je e en odgovor, tokrat drugega podupana MOL:

In e en na odgovor:

In dokaz o tem, da na armaturni plo?i ni bilo nobene dovolilnice:

Odgovora iz MOL potem do danes (1. julija 2010)ni bilo, smo pa dobili obvestilo protikorupcijske komisje, da sta tako podupan MOL kot mestni redar ravnala koruptivno:

Na podlagi 18. ?lena Zakona o prepre?evanju korupcije (Uradni list RS, t. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) v povezavi s prvim odstavkom 84. ?lena Zakona o integriteti in prepre?evanju korupcije (Uradni list RS, t. 45/2010) in 13. ?lena Poslovnika Komisije za prepre?evanje korupcije (Uradni list RS, t. 105/04) je Komisija za prepre?evanje korupcije na seji dne 14.6.2010 sprejela naslednje:

Na?elno mnenje tevilka 218

Ravnanje uradne osebe ob?inskega redarja, ki na kraju prekrka ugotovi kritev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) ter za storjeni prekrek izda obvestilo o prekrku in v skladu z ob?inskim odlokom odredi lisi?enje, kasneje pa se po telefonskem posredovanju ob?inskega funkcionarja vrne na kraj prekrka in spremeni obvestilo, na podlagi katerega bi sicer funkcionar prejel pla?ilni nalog, v opozorilo po Zakonu o prekrkih (ZP-1) ter v nasprotju z odlokom in odredbo brez pla?ila strokov odredi odstranitev lisic, predstavlja kritev dolnega ravnanja in pridobitev koristiti funkcionarju ob?ine, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. ?lena ZPKor.

Obrazloitev:

Komisija za prepre?evanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je v mesecu februarju 2010 prejela dve identi?ni prijavi o sumu korupcije glede ravnanja enega od funkcionarjev ob?ine, ker naj bi v funkciji, ki jo opravlja, izrabil svoj poloaj in se tako izognil pla?ilu izre?ene kazni za prekrek. Samo dejanje je bilo posneto in objavljeno na svetovnem spletu. Komisija je prijavi sprejela v obravnavo in zaprosila redarstvo za ustrezno dokumentacijo in pojasnilo. Na podlagi zbranega gradiva se je Komisija do opisanega ravnanja opredelila tako, kot je navedeno v izreku na?elnega mnenja.

Pristojnost Komisije, da daje na?elna mnenja, dolo?a 18. ?len ZPKor. Natan?neje jo ureja Poslovnik komisije, ki v 1. alinei 13. ?lena dolo?a, da komisija sprejema na?elna mnenja o tem, ali dolo?eno ravnanje ustreza definiciji korupcije iz ZPKor. Definicija korupcije je razvidna iz 3. alinee 2. ?lena ZPKor, po katerem je korupcija vsaka kritev dolnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kritev ali oseb, ki se s kritvijo lahko okoristijo, zaradi posredno ali neposredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pri?akovane koristi zase ali za drugega.

Poslovnik komisije v drugem odstavku 13. ?lena dolo?a, da na?elna mnenja o korupciji nimajo pravnih ali materialnih posledic. Na?elna mnenja niso ne sploni in ne konkretni pravni akt, s katerimi se sicer odlo?a o pravicah in dolnosti posameznikov, pa? pa le zakonita metoda prepre?evanja korupcije, s katero Komisija ne odlo?a o odgovornosti udeleenih oseb, fizi?nih ali pravnih, ampak v na?elnih mnenjih ugotavlja dejansko stanje, ki ga nato primerja s pravili dolnega ravnanja in zakonsko definicijo korupcije po 3. alinei 2. ?lena ZPKor. Na?elna mnenja so le neobvezne smernice, po katerih lahko nedolo?eno tevilo nedolo?enih subjektov prostovoljno usmerja svoje vedenje in ravnanje, da se na ta na?in izognejo tveganjem korupcije. To je tudi glavni namen zakonodajalca v ZPKor, ki terja pravo?asno odkrivanje, prepre?evanje in obvladovanje tveganj, ne le ?akanje na nastanek in posledice korupcije. Tudi Ustavno sodi?e Republike Slovenije v odlo?bi U-I-57/06 ugotavlja, da prepre?evanje korupcije izhaja neposredno iz temeljev pravne drave. Zato morajo tudi na?elna mnenja o korupciji poleg konkretnih dolo?b upotevati temeljna na?ela pravne drave, njena vrednostna (eti?na) merila in pravni red kot celoto.

Ob?inski redarji so poobla?eni za odlo?anje o upravnih stvareh in dejanja v postopku pred odlo?bo v skladu z dolo?bama 28. in 30. ?lena Zakona o splonem upravnem postopku (Uradni list RS, t. 22/2005-UPB5 in spremembe), za izvajanje nadzora po dolo?ilih Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, t. 133/2006-UPB4 v nadaljevanju ZVCP-1), za postopek za prekrke prekrkovnega organa v skladu z dolo?bami 49., 51. in 63. ?lena Zakona o prekrkih (Uradni list RS, t. 3/2007-UPB4 in spremembe, v nadaljevanju ZP-1) in za izvajanje prekrkovnega organa po dolo?ilih ZP-1.

Ob?inski redar ima v skladu z dolo?bo 10. ?lena Zakona o ob?inskem redarstvu (Uradni list RS, t. 139/2006) pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:
- opozorila,
- ustna odredba,
- ugotavljanje istovetnosti,
- varnostni pregled osebe,
- zaseg predmetov,
- zadranje storilca prekrka in kaznivega dejanja,
- uporaba fizi?ne sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razprilca.

Na podlagi vpogleda v prejeto dokumentacijo je bilo ugotovljeno, da je bilo motorno vozilo funkcionarja dolo?enega dne parkirano na rezerviranih parkirnih prostorih, kjer je s prometnim znakom za izrecne odredbe ustavljanje in parkiranje prepovedano, z dopolnilno tablo razen za vozila z dovolilnico. V motornem vozilu ni bila na vidnem mestu ustrezno name?ena dovolilnica, saj je bila vidna zgolj iz zadnje strani in tako posledi?no ni bila razvidna upravi?enost uporabnika vozila do uporabe navedenega parkirnega mesta. Storjen je bil prekrek na podlagi dolo?be petega odstavka 116. ?lena ZVCP-1, vozilo pa je bilo na podlagi ob?inskega odloka o cestnoprometni ureditvi priklenjeno z lisicami.

Funkcionar se je vrnil na mesto, kjer je parkiral vozilo in ugotovil, da je priklenjeno z lisicami in opravil telefonski klic. Po telefonskemu klicu je bil skupinovodja na redarstvu obve?en, da je bilo priklenjeno vozilo funkcionarja ob?ine. Skupinovodja je o dogodku obvestil ob?inskega redarja, ki je priklenil vozilo. Ob?inski redar se je z delavcem javnega podjetja vrnil na kraj dogodka in postopek po odstranitvi lisic zaklju?il z opozorilom, ne da bi funkcionar pla?al stroke za priklenitev in odstranitev lisic.

Komisija ugotavlja, da je vozilo lahko parkirano z dovolilnico, kadar gre za parkiranje vozil dravnih organov, organov ob?ine, tujih diplomatskih predstavnitev, hotelskih gostov, avtotaksi vozil ali kot nadomestilo za ovirano rabo lastne garae na obmo?ju za pece. V 22. ?lenu ob?inskega odloku je tudi dolo?eno, da mora dovolilnica biti name?ena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti ?itljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

Ker dovolilnica ni bila pravilno name?ena, je ob?inski redar ugotovil kritev petega odstavka 116. ?lena ZVCP-1, ki dolo?a, da morajo udeleenci cestnega prometa ravnati skladno z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraenimi s prometno signalizacijo. Tako morajo ravnati tudi tedaj, ko je to v nasprotju s prometnimi pravili. Ob?inski redar je zaradi kritve navedenega ?lena namestil v skladu z dolo?bo odloka ob?ine odredbo in obvestilo o priklenitvi lisic na vetrobransko steklo avtomobila. S tem je bil funkcionar obve?en o postopku odstranitve lisic ter o pla?ilu strokov za priklenitev in odklenitev lisic.

Stroke za priklenitev in odstranitev lisic se v skladu z dolo?bo ob?inskega odloka pla?a na lokaciji, ki je navedena na odredbi in opozorilu o priklenitvi lisic. Pla?nik strokov je voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, v konkretnemu primeru funkcionar ob?ine. Na podlagi video posnetka in pridobljenega gradiva, s katerim je Komisija razpolagala je bilo ugotovljeno, da postopek odstranitve lisic ni bil izveden v skladu z ob?inskim odlokom, funkcionar pa se je tako ognil pla?ilu strokov priklenitve in odklenitve lisic na parkiranem vozilu, kar predstavlja pridobitev neupravi?ene premoenjske koristi.

Ob?ina je pojasnila, da je taken na?in odstranitve lisic, kot je bil izveden v opisanem primeru, obi?ajen, kadar gre za slubena vozila Ministrstva za notranje zadeve na podlagi dolo?be drugega odstavka 53. ?lena ZVCP-1, ko poobla?ene uradne osebe opravljajo uradne naloge policije, za vozila invalidov na podlagi prvega odstavka 53. ?lena ZVCP-1 ter vozila v lasti diplomatskih predstavnitev, kjer je upotevana dolo?ba 12. ?lena ZP-1.

Komisija ugotavlja, da dolo?be na katere se sklicuje ob?ina, urejajo druga?no situacijo, kot je bila v primeru funkcionarja. Prvi odstavek 53. ?len ZVCP-1 dolo?a, da zdravstveni delavci, delavci socialnih slub in delavci invalidskih organizacij smejo ob obiskih oskrbovancev (bolnikov oziroma bolnic, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu zaradi nujnih in neodloljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in ivljenje, za najve? dve uri parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, ?e tako parkirano vozilo ne ogroa drugih udeleencev v cestnem prometu ali jih ne ovira v smislu 2. do 7. to?ke petega odstavka 123. ZVCP-1. Na naveden na?in lahko parkirajo tudi osebe ki, imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okon?in ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo in osebe z mii?nimi in iv?no mii?nimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro, teko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duevno prizadetih oseb, spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki sama ne more ali ne sme voziti motornega vozila, teko duevno prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duevno prizadetih oseb ali osebo, ki je slepa. Na na?in iz prvega odstavka 53. ?lena ZVCP-1 smejo za nujno potreben ?as parkirati tudi policisti pri opravljanju nalog policije.

V navedenih primerih morajo osebe imeti dovolilnico in ?e je nimajo oz. je pravilno ne namestijo, storijo prekrek, ki se obravnava v skladu z dolo?ili ZP-1. Prekrkovni postopek pa v skladu z dolo?bo drugega odstavka 12. ?lena ZP-1 zoper osebe, ki uivajo imunitetno pravico po mednarodnem pravu, ni mogo? in se jim ne izreka sankcija za prekrek.

Komisija na podlagi navedenega pojasnila ocenjuje, da redarstvo v opisanih primerih deluje v nasprotju s predpisi in skladno z lastno po oceni Komisije nezakonito prakso, ki pa ne more predstavljati olajevalnih okoli?in, saj je redarstvo dolno postopati v skladu z veljavnimi predpisi. Iz opisanega primera funkcionarja je razvidno, da je funkcionar storil prekrek in bi zato moral pla?ati stroke odstranitve lisic.

Funkcionar je imel status kritelja po ZP-1 in bi tako moral v skladu z dolo?bo petega odstavka 57. ?lena ZP-1 prejeti po poti pla?ilni nalog in v 8 dneh po prejemu podati ugovor zoper pla?ilni nalog, ki se izda za kritve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu. O ugovoru odlo?a prekrkovni organ z odlo?bo o prekrku, pri ?emer ugovor teje kot izjava v hitrem postopku o prekrku. Pouk o pravici do ugovora in na?inu njegove vloitve, ter o tem, da mora kritelj v ugovoru navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo ve? mogel uveljavljati, je del pravnega pouka na pla?ilnem nalogu. Zoper to odlo?itev prekrkovnega organa lahko upravi?enci vloijo zahtevo za sodno varstvo le v primeru, ?e je bila kritelju izre?ena sankcija, kot to dolo?a prvi odstavek 59. ?lena ZP-1.

Funkcionar je bil v navedenem primeru privilegiran, ker mu ni bilo potrebno uveljavljati pravnega varstva, ampak je ob?inski redar po tem, ko je e namestil obvestilo o prekrku in lisice, postopek po ponovnem prihodu na kraju dogodka zaklju?il z opozorilom. Zaradi izre?enega opozorila funkcionar ni prejel pla?ilnega naloga in mu ni bilo potrebno uveljavljati pravnega varstva, hkrati pa mu je ob?inski redar odredil odstranitev lisic z vozila brez pla?ila strokov priklenitve in odklenitve lisic kljub temu, da je bil storjen prekrek, saj mu sicer redar ne bi izrekel opozorila po ZP-1.

Komisija ugotavlja, da je funkcionar sicer res imel dovolilnico in je bil upravi?en parkirati na parkirnem mestu, vendar je storil prekrek, ker v ?asu, ko je bil avto parkiran, ni bila razvidna upravi?enost do parkiranja, saj dovolilnice ni pravilno namestil, kar je izrecno navedeno tako v odloku kot na sami dovolilnici, zaradi ?esar je ob?inski redar pravilno ugotovil, da gre za kritev predpisov in izdal obvestilo. To, da je posedoval dovolilnico, bi moral funkcionar uveljavljati v ugovoru zoper pla?ilni nalog in morebiti navajati kot olajevalno okoli?ino, ker e samo dejstvo, da ni bila pravilno name?ena, pomeni storitev prekrka. Funkcionar bi lahko uveljavljal pravno varstvo zgolj v ugovoru zoper pla?ilni nalog.

Upotevaje navedene ugotovitve Komisija meni, da je redar v konkretnem primeru po e kon?anem postopku, ko je na kraju samem zaznal prekrek in za njega izdal odredbo, nato pa se ponovno vrnil na kraj dogodka in zaklju?en postopek obnovil in izrekel opozorilo, s kritvijo dolnega ravnanja omogo?il neupravi?eno korist funkcionarju ob?ine s tem, da zoper funkcionarja niso stekli zakoniti postopki, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. ?lena ZPKor.

S tem je na?elno mnenje utemeljeno.

Drago Kos
Predsednik

Na dodatek:

Tudi protikorupcijska komisja se sklicuje na neresni?ne trditve iz MOL, ko pritegne trditvi, da je v avtomobilu bila dovolillnica, ki naj bi bila vidna od zadaj. No, to seveda ne dri in tega ne bo mogo?e dokazati. Kar pa je tudi nerelevantno. Bolj pomembno je, ko tudi protikorupcijska komisijapravi, da je redar podupana opomnil. To je povsem neresni?no, saj se iz posnetka jasno vidi, da se je podupan branil in priznaval, da je on kriv, redar pa ga je e v za?etku ponino pozdravil in se on vedel kot bi se opravi?eval. Tako bi se lahko vedli (ali celo morali vesti!)do vsakega davkopla?evalca.

Kakorkoli, oba sta ravnala koruptivno. To pomeni, da bo moral podupan MOL g. Koelj odgovarjati zaradi zlorabe poloaja in pravic, pla?ati takso za odlisi?enje avtomobila in poravnati globo za napa?no parkiranje ali pa se nanjo pritoiti. Zadevo bo potrebnos strani redarstvaponoviti. Za koruptivnega redarja bodo poskrbeli v MOL, upamo!? Gospod upan pa glede na njegovo pisanje najbr ne bo odstopil, ?eprav na poziv velja in je zdaj po odgovoru PKK e bolj utemeljen.

Dokler za podupana ne bodo uvedene sankcije in poravnava takse in globe, ni nih?e v tej dravi dolan pla?ati kazni po Zakonu o varnosti cestnega prometa, saj bi bil v tem primeru neenak pred zakonom glede na podupana, kar pa je protiustavno.

Ustava namre? zagotavlja v svojem 14. ?lenu enakost pred zakonom. Gre sicerza banalen primer, a ta je neizpodbiten in dokazan, saj ga je posnelo ostro oko kamere. Koliko je takih in seveda veliko hujih koruptivnih ravnanj, ki so o?em kamer in javnosti nevidni,lahko samo ugibamo.

Zdaj se bodo morali odgovorni varuhi Ustave in Zakonov vpraati, ali bodo preko tega primera uredili, da bo Ustava RS veljala in jo bodo zavarovali, ali pa bodo mordajavno razglasili, da ne velja ve?.

Bomo videli, kaj bo naredilo toilstvo po uradni dolnosti.

Morda se nadaljuje...?

 

Komentarjev 

 
#223 Vape Oil Cartridge 22:16 03-10-2022
%%

Look into my homepage; Vape
Oil Cartridge: https://developer.payamgostar.com/forum/profile/jonnafrey42319/
Citat
 
 
#222 Cbd vape cartridges 20:24 03-10-2022
%%

Here is my web site ... Cbd vape
cartridges: http://appon-solution.de/index.php?action=profile;u=580200
Citat
 
 
#221 consultant Netsuite 06:12 03-10-2022
%%

my site; consultant Netsuite: https://bookmarking.win/story.php?title=oracle-netsuite-advisor-all-day-and-you-will-realize-six-things-about-yourself-you-never-knew
Citat
 
 
#220 Cbd vape cart 05:02 03-10-2022
%%

Also visit my webpage; Cbd
vape cart: https://antislave.com/groups/dramatically-improve-the-way-you-cbd-prefilled-cartridges-using-just-your-imagination/
Citat
 
 
#219 Jniswive 21:25 02-10-2022
is bactrim a broad spectrum antibiotic bactrim ds deaths se puede tomar bactrim en el embarazo
Citat
 
 
#218 Tricia 20:28 02-10-2022
%%

Also visit my page :: cbd vape oil cartridges - Tricia: https://www.faceshieldegypt.com/2022/10/02/eight-tools-you-must-have-to-cbd-prefilled-cartridge/,
Citat
 
 
#217 cbd Prefilled Carts 18:24 02-10-2022
%%

Check out my web site - cbd Prefilled Carts: https://thismamacancook.net/10-even-better-ways-to-cbd-prefilled-cartridges-without-questioning-yourself/
Citat
 
 
#216 Vape Cartridges 17:22 02-10-2022
%%

My webpage :: Vape Cartridges: https://many.fan/devonqqx4627
Citat
 
 
#215 vape carts 23:39 01-10-2022
%%

Feel free to surf to my website ... vape carts: https://theconnect1.com/cbd-prefilled-cartridge-all-day-and-you-will-realize-4-things-about-yourself-you-never-knew/
Citat
 
 
#214 cbd prefilled carts 23:31 01-10-2022
%%

Feel free to visit my web page: cbd prefilled carts: https://best-neighbors.com/groups/the-ultimate-strategy-to-cbd-vape-cartridges-your-sales/
Citat
 
 
#213 cbd vape Cartridges 21:18 01-10-2022
%%

my blog: cbd vape
Cartridges: https://penpek.com/2022/09/22/imagine-you-cbd-prefilled-cartridges-like-an-expert-follow-these-8-steps-to-get-there/
Citat
 
 
#212 Acrntounc 19:52 01-10-2022
pharmacy online degree pharmacy technician online courses free target pharmacy store hours
Citat
 
 
#211 Vape Cartridge 17:24 01-10-2022
%%

My web-site; Vape Cartridge: https://ourclassified.net/user/profile/3997428
Citat
 
 
#210 best night Cream 20:37 30-09-2022
%%

Here is my blog; best night Cream: https://trademarksexchange.com/author/issach22787/
Citat
 
 
#209 JynmnFreeprono 08:37 30-09-2022
metformin stiff neck metformin neoform metformin and depression
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 130 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?