Dosje Jelin?i?

Vpraljive plemenitosti Zmaga Jelin?i?a - padalca

V drugem ?lanku z naslovom Karantanski Paraga je navedeno: da se je ime Zmaga Jelin?i?a prvi? vidneje pojavilo v zvezi z Organizacijo za samostojno Slovenijo SAMO. V resnici Zmago Jelin?i? nikdar ni bil ?lan Gibanja za odcepitev Slovenije SAMO, kakor se je organizacija uradno imenovala. Nekaj mladeni?ev, ?lanov Gibanja Samo, ki je skupaj z drugimi ne?lani te organizacije, ustanovilo provojako organizacijo z imenom Slovenska garda. ?lani Slovenske garde so na levem rokave uniforme nosili karantanskega ?rnega panterja.

Jelin?i?eva vloga in ustanovitev SNS je bila e od samega za?etka, (leta 1991) v resnici protislovenska. Gre za enako prevaro, kakrna je med drugo svetovno vojno omogo?ila revolucijo namesto osvobodilnega boja. SNS je bila e v prvih ?lankih predstavljena kot stranka, katera naj bi predstavljala sredi?e boja Slovencev proti neslovencem. Res je lo za ceneno demagogijo, katere namen pa je bil povsem obraten, kot je izgledalo na prvi pogled.

V ?lanku je spet mogo?e zaslediti dvojnost obravnavanja Jelin?i?a. Najbolj zanimivo je pravzaprav to, da je Jelin?i? na svoji spletni strani, katera je bila narejena za predsednike volitve 2007 imel napisan skoraj identi?en ivljenjepis kot v zgornjem ?lanku. O?itno je torej, tako ?lanek leta 1992, kot tudi spletna stran 2007, delo istih avtorjev!

13.04.1992

Popularnost Jelin?i?a so zagotovili tudi podpisniki javnega poziva (v glavnem gre za ljudi, ki pripadajo boljevisti?ni, komunisti?ni kontinuiteti), ki so se odlo?ili za javni poziv, v katerem SNS obtoujejo, da deluje protiustavno. Zanimivo je, da so se podpisniki odlo?ili za javni poziv za prepoved delovanja stranke, niso pa vloili kazenske ovadbe zoper odgovorne, kar bi bilo najbolj logi?no. Toda s tem bi pravzaprav dejansko onemogo?ili obstoj SNS, kar pa ni bil njihov namen. Jelin?i?a in SNS so potrebovali zato, da so lahko ostali na oblasti reformirani komunisti in da so imeli pod kontrolo del domoljubne javnosti. Zato le javni poziv, namesto kazenske ovadbe.

Na drugi strani so s taknim pisanjem samo podigali in homogenizirali tiste, ki so verjeli v potrebo po obstoju stranke, katera se bo zavzemala za pravice slovenskega naroda in malih ljudi. V sosednji Hrvaki je takrat divjala vojna in marsikdo na Slovenskem je bil zato bolj nacionalno ob?utljiv. Prav tako je bila med ljudmi prisotna bojazen, da se ob morebitni zmagi Srbov, vojna vihra ponovno zgrne tudi na Slovenijo.

Zato je kmalu izel naslednji ?lanek z naslovom V Sloveniji est protislovenskih centrov.

11.05.1992

Gre za e en ?lanek v seriji ekscesov, ki so bili medijsko odli?no pokriti. Brez taknega medijskega spremljanja, Jelin?i? ne bi postal znan. Podboni ?lanki kot so ti iz Ve?era, so bili objavljeni tudi v Delu in Dnevniku, e zlasti pa se je z Jelin?i?em ukvarjala Mladina. Potrebno si je zapomniti Jelin?i?evo kritiko Drnovka, katerega je nekaj mesecev kasneje odlo?ilno podprl in mu s tem omogo?il prakti?no dvanajstletno vladavino. Na ta na?in je Jelin?i? vselej izigral svoje volivce! Od njegovih gromoglasnih besed ni ostalo ni?! Dejanja so bila povsem nasprotna

27.05.1992

Ko bomo v parlamentu in to zagotovo bomo ga bomo zbombardirali s svojimi zahtevami!, je kri?al Jelin?i?. V slovenskem parlametnu je e 19 let, pa kaknih velikih bombardiranj in zahtev SNS ni bilo mono opaziti. Je pa SNS vselej pri glasovanju podprla tiste, ki so bili na oblasti, razen kadar je lo za nepomembne stvari.

Jelin?i? dokon?no prodre v slovensko javnost s pomo?jo zreirane akcije avgusta 1992

Klju?en dogodek v Jelin?i?evi politi?ni zgodovini je zagotovo konec avgusta 1992. Na dan, ko bi moral biti v Ko?evju Kongres SNS, je slovenska policija izvedla iroko zasnovano akcijo. S pomo?jo te akcije, se je Jelin?i? pojavil kot udarna novica na vseh slovenskih ?asopisih in seveda na takrat edini slovenski televizijski postaji. Spoznala ga je celotna Slovenija. Marsikdo je bil prepri?an, da se Jelin?i?u godi krivica, saj politi?no motiviranega pregona ni bilo mo? zatajiti. Le bedak bi policijsko akcijo sproil na dan kongresa politi?ne stranke, ko pa bi lahko to storil kadarkoli prej, ali potem.


Ve?er, 28.08.1992, So res pripravljali atentate na Milana Ku?ana, Dr. Janeza Drnovka in Igorja Bav?arja

Toda ni lo za bedake! lo je za dobro vodeno in na?rtovano akcijo, katere cilj je bil promocija Jelin?i?a kot borca za interese Slovencev. Prav nasprotno torej kot je bilo v resnici! rtve so bili tisti ?lani SNS, kateri so si resni?no prizadevali za dobrobit slovenskega naroda in ne Jelin?i?! U?inek akcije pa je na slovensko javnost vsekakor deloval v smislu delitve na dva tabora protikomunisti?nega in prokomunisti?nega.

Ve?er, 27.08.1992

Del slovenske policije, vklju?no z njenimi najvijimi predstavniki, je takrat izjavil da gre za kriminalno drubo, ki je pripravljala ali izvedla dejanja najhujega nasilja. Katera so ta dejanja nismo nikdar izvedeli! Nazadnje je od vsega skupaj ostalo eno samo, skrajno ?udno dejanje, (nekakna podstavljena bomba, ki sploh ni bila bomba) zaradi katerega niso nastale nikakrne posledice! Nikomur ni padel z glave niti las in to v dobesednem pomenu besed, kar so potrdili tudi policijski forenziki, ki niso nali nikakrnih materialnih sledov. Tresla se je gora, rodila se je mi! Zlasti zanimivo je, da vodja te kriminalne drube, Zmago Jelin?i? ni bil nikdar zaprt. Nasprotno, prav na ra?un teh neutemeljenih, skonstruiranih obtob, je bil s precejnjo podporo Slovencev izvoljen v slovenski parlament na volitvah 1992.

Celoten vihar, v katerem je sodelovalo 120 policistov, kriminalistov in delavcev obve?evalne slube se je polegel in poel vsega skupaj dve rtvi Matjaa Jeri?a in Andreja ika, torej dve majhni ribi namesto naro?nika Jelin?i?a. Tudi ta dva sta bila nato po ?udnih pripetljajih (gronje z umorom vpri?o paznika, nezakonito pridranje brez veljavne odlo?be, izpustitev ter ponovno priprtje Jeri?a) in pet in pol mesecih pripora izpu?ena iz zapora. Ne povsem nepomembno je dejstvo, da je bil v tistem ?asu v mariborskem priporu skupaj s ikom in Jeri?em tudi domnevni morilec ubitega slovenskega politika Ivana KrambergerjaJelin?i? je v Slovenj Gradcu vedel kaj govori!

Zatem je celotna zadeva bolj ali manj utonila v pozabo in se ponovno pojavila v javnosti prvi? spet pred letom 2000, pred volitami torej. Vmes je minilo dovolj ?asa, da so ljudje pozabili za kaj je lo leta 1992, mediji jih pa na to niso spomnili tako kot to navadno po?no v tevilnih politi?nih aferah, katerim smo pri?a. Naklju?je ali ne? Presodite sami!

Zgodba ki je ustvarila Jelin?i?a in v kateri so bili tudi naslovi kot npr. Pripravljali atentate na Ku?ana, Drnovka in Bav?arja, se je kon?ala z ekstremno ?udno razsodbo konec leta 2006, v kateri sta bila iko in Jeri? ponovno rtvi in torej obsojenca, Jelin?i? kot nalogodajalec pa opro?en. Zadeva na sodi?u nikakor nima vseh potrebnih atributov pravi?ne sodbe, e zlasti pa bode v o?i povsem druga?no obravnavanje Zmaga Jelin?i?a! Spet naklju?je ali ne? Ponovno presodite sami!


Ve?er, 27.08.1992

Dokaz, da so za vsem skupaj stojijo obve?evalne slube (UDBA) in politi?ni reiserji, je razviden iz pisanja slovenskih ?asnikov v takratnem obdobju. ?lanki so pravzaprav pri vseh ?asnikih enaki ali izredno podobni. Jasno je, da vse skupaj ni zraslo na zeljniku podpisanih novinarjev.

Zamol?ano je najvaneje to, da je bil Jelin?i? registrirani sodelavec UDBE in pa dejstvo, da je bil pravnomo?no obsojen zaradi kraje treh dragocenih pitol in pribora iz 16. stoletja iz Narodnega muzeja v Ljubljani. 11. junija 1975 je bil obsojen na 5 let in 6 mesecev strogega zapora. Nemogo?e je, da nobeden izmed novinarjev tega ne bi vedel. Prav tako je nemogo?e, da nobeden izmed Jelin?i?evih politi?nih nasprotnikov v drugih strankah tega ne bi vedel in izkoristil v svoj prid!

Namesto tega so skuali Jelin?i?evo dejansko kriminalno in protislovensko vohunsko dejavnost preusmeriti na nekakno neobstoje?e dogajanje, s katerim so hoteli javnost prepri?ati, da se je Jelin?i? e leta 1970 zavzemal za odcepitev Slovenije. Jelin?i? sam
je s pomo?jo udbovskih kadrov in mree sodelavcev tudi iril zgodbo o svojem sodelovanju v Tujski legiji. La za lajo torej!

Vsakdo, ki se e spomni ivljenja v SFRJ in dogajanj okrog leta 1970, dobro ve, da je nemogo?e, da bi vojaki toilec odstopil od pregona, ?e bi Jelin?i? v JLA resni?no iril takne izjave, (da bi Slovenijo in Hrvako odcepil od Jugoslavije in da bi prav prila vojna med Hrvati in Srbi) o katerih so pisali ?asopisi leta 1992. Da je temu tako in da gre za navadno la ter zavajanje javnosti, so zanesljivo vedeli tudi novinarji leta 1992!

Evidentno je tudi, da so skuali novnarji Jelin?i?a prikazati kot junaka vojne za Slovenijo, v kateri bi naj opravljal pomembno posebno nalogo. Katero ve le on sam, dejstvo pa je, da ni zavzel nikakrnega tanka, temve? je bil dejansko zaprt zaradi zagotovitve osebne varnosti najvijih predstavnikov doma?ih in tujih oblasti ali politi?nih organov ter najvijih predstavnikov mednarodnih organizacij, iz ?esar torej izhaja, kakna je bila Jelin?i?eva posebej pomembna naloga.

Stran iz Dosjeja Jelin?i? Stik Apotekarja (psevdonim za Zmaga Jelin?i?a pri UDBI ni bil le Padalec!) z amerikim dopisnikom Palmerjem

Danes je Jelin?i?eva stranka pravzaprav njegovo lastno podjetje:

V naslednjem prispevku bomo objavili ?lanke, kateri so bili na spletni strani www.zmagojelincic.com imenovani kot del UDBOVSKE akcije zeli?ar. Ve? bralcev nae spletne strani nas je opozorilo na to, da omenjena spletna stran ve? ne deluje. Ker je bila stran tudi nam zelo zanimiva, smo na sre?o shranili njeno vsebino.

Zmago Jelin?i?

Povzeto po spletni strani www.zmagojelincic.com
Pojasnilo: menda spletna stran ve? ne deluje, je pa besedilo s spletne strani objavljeno na forumu Karantanska Zaveza http://karantanskazaveza.mojforum.si/karantanskazaveza-about321.html

Besedilo na zgoraj omenjeni spletni strani www.zmagojelincic.com smo na sre?o shranili. Ker je besedilo na strani napisano v 1. osebi, hkrati pa tudi namenjeno volitvam za predsednika RS, smo ga spremenili v 3. osebo in ga nekoliko skrajali. Zanj ne sprejemamo odgovornosti, objavljamo pa ga zato, ker je na nek na?in podobno ugotovitvam, o Jelin?i?u, ki smo jih tudi mi e objavili na nai spletni strani

Na kratko o Zmagu Jelin?i?u

Rodil se je 7. januarja 1948 v Mariboru, o?etu Radu in mami Lei. Oba sta bila partizanska prvoborca komunista. O?e je bil tudi pripadnik zlo?inske komunisti?ne likvidatorske organizacije VOS, iz katere je kasneje nastala OZNA ter UDBA. Tudi mama je bila sodelavka UDBE (Za laje razumevanje, so vse obve?evalne slube VOS, VDV, UDBA, SDV, KOS, VIS in SOVA, imenovane z najbolj znanim imenom UDBA. VIS in SOVA sta sicer za razliko od ostalih jugoslovanskih komunisti?nih slub, slovenski obve?evalni slubi, vendar obe prestreljeni z dvojnimi agenti UDBE, zato sta tudi oni poimenovani UDBA). O?e rado je menda zelo rad v stanovanjih pregnancev takoj po vojni pobiral vse kar je bilo premi?nega in vrednega. Od tod potem tudi velika vnema sina za prekup?evanje z starinami. (originalne slike, zlatnina, kovanci, staro oroje in druge vredne starine)

e preden je za?el obiskovati osnovno olo, se je njegova druina preselila v Ljubljano. O?e Rado je bil v 60. letih zaposlen v trgovini z umetninami Borec pod Slavijo, v kateri je bil sede UDBE za Slovenijo. Konec 60. let je bilo v stanovanju njegovega o?eta Rada ustreljeno 18. letno dekle, kar je UDBA uspeno prikrila.

Po osnovni oli je Jelin?i? obiskoval Poljansko gimnazijo in srednjo baletno olo, zatem pa je tudiral farmacijo, ki jo ni nikoli dokon?al. Leta 1970 je odel na sluenje vojakega roka. Po prihodu iz vojske se je honorarno zaposlil v Amerikem kulturnem centru v Ljubljani. Nekega dne so iz predala upravnice izginile devize, zaradi ?esar je kmalu dobil odpoved.

Julija 1974 je Jelin?i? napeljal dva tudenta, Mitjo Arnautovskega ter Milana Sim?i?a, h kraji treh dragocenih pitol in pribora iz 16. stoletja iz Narodnega muzeja v Ljubljani. 11. junija 1975 je bil zato obsojen na 5 let in 6 mesecev strogega zapora. Arnautovskega je napeljal k temu, da je storil to tatvino. Povedal mu je kakna je vrednost teh zgodovinskih predmetov, kje jih lahko dobi in kako lahko pride do njih. V ta namen mu je priskrbel orodje, gumijaste rokavice, copate, belo haljo in polaroidno kamero.

V zaporu na Dobu je Jelin?i? odsedel 3 leta in pol, zatem pa se je za kratek ?as zaposlil v Leku. Nato je skupaj s partnerjem odprl obrt in izdeloval zeli?ne preparate. Pri osamosvojitvi, mu je zelo verjetno pomagala UDBA, saj je izel iz Udbovske druine. Seveda je tudi on pomagal Udbi. V ta namen se je ukvarjal tudi s parapsihologijo. Udeleeval se je tudi mednarodnih kongresov na temo parapsihologije, kjer je vohunil za slovenskimi emigranti.

Njegovi vzdevki, psevdonimi in ifre so Padalec, Apotekar in Plesalec. Med leti 1986, 1987 in 1988, je po nalogu Udbe vohunil za Slovenci po svetu in v zamejstvu. Delal je na naslednjih linijah Udbe: inozemstvo, 122 OS Velika Britanija in 210 slovenska emigracija. Teritorialno je pokrival Ljubljano, Trst, Celovec in London. Njegova neposredna zveza je bil delavec Udbe Rado Rozman (sektor II/2). Jelin?i? je vohunil za Noro Beloff, Stanislavom Cikanekom, Ljubom Sircem, Pavletom Ferlugo, Markom Allenom, Randallom Palmerjem ter tevilnimi drugimi jugoslovanskemu reimu zanimivimi osebami v strukturah v zamejstvu.

V procesu slovenskega osamosvajanja med leti 1989 in 1991 je Jelin?i? o?itno e naprej deloval po navodilih Udbe, najbr direktno iz Beograda. Njegova naloga je bila prodreti v tiste slovenske domoljubne kroge, kateri so delovali v smeri odcepitve Slovenije od SFRJ. Aprila 1990, je zato kandidiral na listi Pu?nikovih Socialdemokratov in bil izvoljen v skup?ino ob?ine Ljubljana Center. Poleti 1990 je tudi po nalogu Udbe in z njenim kapitalom ustanovil Kranjsko hranilnico in posojilnico. Pred volitvami 1992 je hranilnica bankrotirala, uradno zato, ker bi naj bil denar napa?no naloen v podjetje Plutal, dejansko pa zato, ker je bilo treba pred volitvami zakriti, kako in s katerim kapitalom je njegova hranilnica poslovala. V Plutalu naj bi takrat poniknilo okrog 30 milijonov nemkih mark.

V za?etku leta 1991 je najbr spet po nalogu Udbe ustanovil Slovensko nacionalno stranko. Jelin?i?eva naloga je bila, da vanjo vklju?i ?im ve? slovenskih domoljubov in protikomunistov. Na ta na?in je imel pod kontrolo slovensko nacionalisti?no sceno ter o njej poro?al Udbi. Ker je takrat javno razglaal protijugoslovanska stali?a, je to izkoristil in se povezal z obve?evalno slubo TO ter Ivanom Bortnerjem. Skupaj z njim je marca 1991 obiskal provojako organizacijo slovenskih domoljubov z imenom Slovenska garda v Mariboru. Fantom je tudi podaril denar za nakup uniform, katerega mu je najbr dala Udba, da bi si s tem pridobil njihovo zaupanje.

Ko se je leta 1991 za?el spopad med jugoslovansko vojsko in slovensko TO ter policijo, se je Jelin?i? kot prostovoljec vklju?il v TO. V njej je deloval po svoje in skual izzvati oboroen konflikt med civilisti v ljubljanskih naseljih z velikim tevilom neslovencev. lo je za kritve vojnega prava, saj civilisti niso vojaki. 30. junija 1991 je bil zato s strani slovenskih obrambnih sil 3 dni zaprt. 2. julija istega leta, so mu kazen podaljali na 21 dni zapora, zaradi zagotovitve osebne varnosti najvijih predstavnikov doma?ih in tujih oblasti ali politi?nih organov ter najvijih predstavnikov mednarodnih organizacij.

Po porazu jugoslovanske vojske v Sloveniji je Jelin?i? od Udbe kot kae prejel nova navodila. Moral je aktivirati Slovensko nacionalno stranko in se udeleiti prvih volitev v samostojni Sloveniji. V ta namen je tednik Mladina 9. julija 1991 objavil celostranski ?lanek o njegovem bojevanju z naslovom Zmagal je Zmago. ?lanek je opremljen z fotografijo na kateri je Jelin?i? v vojaki obleki z baretko tujske legije na glavi. V ozadju je velik grb - modri orel nekdanje deele Kranjske, prav tak, kakrnega so na svojih uniformah med drugo svetovno vojno nosili domobranci. Tako bi naj Jelin?i? med svoje vrste pritegnil ?im ve? slovenskih protikomunistov.

Da bi postal e bolj znan, je Jelin?i? dne 28.3.1992 v Tri?u streljal proti tirim junjakom. Pri propagandni vojni, mu je zelo pomagala tudi skupina dravljanov, ve?inoma iz vrst LDS, ki je v peticiji pravosodnemu ministru predlagala, da bi SNS prepovedali. Uslugo jim je Jelin?i? vrnil e leta 1993, ko je njegova SNS podprla novo vlado Janeza Drnovka.

Sredi julija 1992 je v okviru predvolilne kampanije dal natisniti veliko koli?ino propagandnih plakatov, s katerimi je nato preplavil Slovenijo: Naredimo to deelo spet slovensko, Slovenijo Slovencem, Edina prava stvar SNS ter Bodi Slovenec in voli nas. Namen celotne akcije je bil dolgoro?no uni?enje slovenskega nacionalizma oziroma domoljubja. Akcijo je najbr pripravila in financirala Udba, izvedena pa je bila ob sodelovanju nekaterih uslubencev slovenske VIS (danes SOVA), kateri so bili tudi na pla?ilnem seznamu Udbe. Jelin?i?eva glavna oseba za stike z Udbo je bil uslubenec SOVE Rado Rozman.

V okviru SNS je imel Jelin?i? stike z Andrejem ikom iz Maribora in Matjaem Jeri?em iz Nazarij. Bila sta ?lana Slovenske garde, v katero se je Jelin?i? leta 1991 infiltriral z zlorabo dobrega imena Ivana Bortnerja. Fanta sta mu meseca julija 1992 povedala za ve? milijonov ponarejenih tolarskih bankovcev, katere so natisnili na Hrvakem (verjetno v organizaciji hrvakih tajnih slub), da bi jih v Sloveniji zamenjali za originalne, z njimi pa nato kupili devize oziroma oroje za hrvake branilce. Jelin?i? je o tem obvestil svoje nadrejene pri Udbi, kar bi naj nato vklju?ili v nekakno operacijo Zeli?ar.

Prvotna operacija Zeli?ar naj bi obsegala Jelin?i?evo aretacijo in kasnejo izpustitev. Vse je bilo medijsko odli?no pokrito in na?rtovano. Obtoen bi naj bil, da je na?rtoval teroristi?ne aktivnosti skupaj z ostalimi ?lani SNS, kateri bi naj pripravljali atentate na Milana Ku?ana, Janeza Drnovka in Igorja Bav?arja. Seveda je bilo vse skupaj le megla, namen operacije pa je bil, da Jelin?i? med Slovenci postane junak osamosvojitvene vojne in edini pravi borec za interese slovenskega naroda.

V ta namen je Udba poslala na urednitvo ?asnika Slovenec ga. Majdo Pirc, dekle Janka Lavri?a, prav tako ?lana SNS. Pir?eva je novinarju izpovedala dramati?no zgodbo, v kateri bi se naj Lavri? sprl z Jelin?i?em ter navezal stik z VISom (SOVA). Lavri? naj bi skual prepri?ati uslubence VIS-a, da se vsi predsedniki obmo?nih odborov SNS ukvarjajo s tihotapljenjem in preprodajo oroja ter na?rtujejo teroristi?ne aktivnosti. VIS bi naj zato njo in Lavri?a zavaroval tako, da jima je dodelil apartma v hotelu Turist, kjer ju je med 13. in 21. avgustom varoval oboroeni straar.

Cilj operacije Zeli?ar je bil dose?i ?im ve?jo medijsko pozornost posve?eno Jelin?i?u in SNS. Zato se je slovenska policija vklju?ila v akcijo to?no na dan kongresa stranke SNS, ki bi moral biti 27. avgusta 1992 v Ko?evju. Ve?ina ?lanov SNS ni imela pojma o ozadju akcije. Tudi slovenski mediji so javnosti poro?ali to?no to, kar je Jelin?i?u najbolj ustrezalo. Tako so mu naredili ogromno in odlo?ilno reklamo pred volitvami 1992.

Slovenska policija je na dan predvidenega kongresa SNS, na ljubljanskem, celjskem, kranjskem in mariborskem obmo?ju aretirala 18 ljudi. lo je v glavnem za predstavnike obmo?nih odborov SNS, kateri so bili osumljeni hudih kaznivih dejanj zoper splono varnost. Nekaj ur po aretaciji je MNZ RS sklicalo tiskovno konferenco.

Na njej je pomo?nik ministra, Mitja Klavora povedal, da je v akciji sodelovalo 120 policistov, kriminalistov in visovcev (uslubencev takratnega VIS, danes SOVA). V Ljubljani so opravili 11 hinih preiskav in zasliali 20 oseb, v Kranju so opravili dve hini preiskavi ter zasliali 4 osebe, v Mariboru pa so opravili 3 hine preiskave in zasliali 8 oseb.

Dva izmed osmih zaslianih v Mariboru, Andrej iko in Matja Jeri? sta bila izro?ena preiskovalnemu sodniku in je bil zanju odrejen pripor. Namestnik notranjega ministra dr. Bogo Brvar je novinarjem dejal, da gre za kriminalno zdrubo v kateri je tudi Jelin?i?, predsednik SNS. Na tiskovni konferenci je sodeloval tudi direktor Visa (SOVE), dr. Miha Brejc, ki je dejal da so obve?evalci podatke o delovanju skupine zbirali e dalj ?asa in se nato odlo?ili za akcijo.

Jelin?i?a je slovenska policija najprej aretirala in izro?ila preiskovalnemu sodniku v Ljubljani, ki pa ga je v skladu z navodili Udbe izpustil na prostost. Zatem ga je policija ponovno aretirala in ga odpeljala k preiskovalnemu sodniku v Maribor. Tudi tamkajnji preiskovalni sodnik ga je izpustil na prostost, ?eprav sta ga s svojim prievanjem obremenila oba priprta v mariborskih zaporih, Andrej iko in Matja Jeri?. Preiskovalnemu sodniku sta povedala zgodbo o poskusu umora in o nastavitvi bombe v osebno vozilo Milana Klementa iz Brestrnice. Jelin?i? naj bi jima dal razstrelivo ter vse strokovne napotke za ravnanje z njim.

Neizpeljani kongres SNS, aretacije ?lanov SNS, trditve o politi?nem terorizmu (atentati na Ku?ana, Drnovka in Bav?arja) ter nazadnje obtobe o poskusu umora Milana Klementa, so zado?ale za medijsko ofenzivo v korist Jelin?i?a osebno in SNS. Naslednji dan se je Jelin?i? znael na vseh naslovnicah slovenskih medijev. Ve?er in Delo sta mu naredila najve?jo reklamo, v kateri sta ga predstavila kot dolgoletnega borca za odcepitev Slovenije od Jugoslavije in kot junaka osamosvojitvene vojne. Sam je nato vzroke za aretacijo komentiral z besedami: Mislili so, da me bodo uni?ili. Ali pa, da me bodo ubili, oziroma zaprli za 15 do 20 let. Slovenska javnost je temu naivno nasedla in tako je bil cilj operacije Zeli?ar doseen.

Jelin?i? je postal slaven in na volitvah 6. decembra 1992 je zanj in za SNS glasovalo 10 odstotkov volivcev, kar je pomenilo 12 poslancev v Dravnem zboru. 25. januarja 1993 je njegova stranka podprla vlado Janeza Drnovka, ?eprav je Jelin?i? pred tem svojim volivcem razglaal svoje nestrinjanje z nasledniki komunisti?ne preobrazbe. Zato je povsem logi?no prilo do spora znotraj SNS, kar je nazadnje povzro?ilo izstop kar 8 poslancev iz SNS (2/3 izvoljenih poslancev na listi SNS). Slovenska domoljubna sredina si po tem udarcu ve? ni nikoli opomogla, sam Jelin?i? pa je od takrat stalno prisoten v slovenskem Dravnem zboru in razpolaga z denarjem, ki so ga SNS namenili volivci.

Njegovi idoli
V posebnem delu spletne strani so bili predstavljeni Jelin?i?evi idoli:


1. Josip Broz - Tito
Kot sin primorskih starev bi naj bil Jelin?i? najbolj ponosen nanj zato, ker je ukazal umik partizanske vojske iz Trsta, slovenske obale in Gorice. Enako bi naj bil ponosen nanj zato, ker je Hrvatom prepustil tiso?letno slovensko Istro in dele ozemlja vzdol slovensko-hrvake meje, prelomil obljubo dano slovenskim partizanom, da bodo lahko Slovenci po koncu vojne sluili vojaki rok v Sloveniji in da bo poveljevalni jezik slovenski. To?no tako ravna sin slovenske matere! e posebej pa bi naj bil ponosen na to, da je Tito zibelko slovenstva, Koroko s Celovcem in Gosposvetskim poljem, zamenjal za 12.000 domobrancev, ki so bili potem izvensodno poklani.


2. Edvard Kardelj
Idejni vodja slovenskih boljevikov iz komunisti?ne partije, ki naj bi postali avantgarda sveta, ve?vredni dravljani, s poloajem nad vsemi drugimi Slovenci, ki niso ?lani partije, takoreko? mali bogovi. Nanj bi naj bil Jelin?i? ponosen zato, ker je Kardelj vsem Slovencem in Jugoslovanom razloil svoje teze o umiranju naroda, predvsem slovenskega naroda in nastanku internacionalnih proletarcev, ki bi nadomestili Slovence. Zato zanj ni bilo pomembno kje je meja med Slovenci in Hrvati v Istri. S tem je Jelin?i?u omogo?il, da trosi meglo dananjim slovenskim volivcem in se jim predstavlja kot za?itnik slovenskih interesov.


3. Milan Ku?an
Jelin?i?ev ljubljeni vodja, ki se vedno rad zavzema, da slovenski davkopla?evalci pla?ujemo dolgove drugih!


4. Slobodan Miloevi?
Predstavlja pravega Srba in je torej sovranik Slovencev. To je dovolj, da ga Jelin?i? ljubi. Zato je pla?al prelet vojakih letal nad njegovim pogrebom. On bi ga naj tudi ustvaril.


5. Draa Mihajlovi?
e en pokon?en Srb. Jelin?i? se je nasmejan slikal z isto ?etniko kapo in kokardo. Pod vodstvom Mihajlovi?a je bilo storjeno veliko vojnih zlo?inov med drugo svetovno vojno.


6. Arso Jovanovi?
Ta pa je bil partizan, poslan od Jospia Broza - Tita v Slovenijo, da bi nadziral sumljive domoljubne Slovence v partizanskem vodstvu in organiziral njihove likvidacije. Obvladal je svoj posel. In pa, bil je titov partizan!


7. Janez Drnovek
Njegovi so Jelin?i?u pomagali pred volitvami leta 1992, da je bil laje izvoljen. Uslugo jim je vrnil leta 1993, ko je podprl sile komunisti?ne kontinuitete.


8. Saddam Husein
Imel je dosti denarja in je lahko po?el kar je hotel. Kar nekaj jih je dal pobiti. Nasploh so Jelin?i?u o?itno ljubi takni karakterji narodnih voditeljev.


9. Vladimir irinovski
Kri?a? in hujska?, kot Jelin?i?, le da je sin velikega Slovanskega naroda Rusov

10. El Commandante Fidel Castro
Jelin?i? je tudi oboevalec komunisti?nega diktatorja Fidela Castra, ki je najdlje izmed vseh ive?ih diktatorjev na oblasti.

Vir: arhiv Andrej iko, Maribor

 

Komentarjev 

 
#17 Buttons 05:06 23-10-2022
I'm not sure why but this site is loading incredibly slow for me.

Is anyone else having this issue or is it a problem on my
end? I'll check back later and see if the problem still exists.
Citat
 
 
#16 viagra 25mg usa 22:42 05-10-2022
generic viagra from india reviews order extra super viagra usa viagra 25mg usa: https://nhsviagravip.com/
generic viagra price uk viagra online apotheke rezeptfrei
Citat
 
 
#15 cialis 5mg price 01:31 03-10-2022
cialis sicher online kaufen generic cialis without prescription cialis 5mg price: https://vipharmicavip.com/ online apotheke
cialis generika online pharmacy daily cialis
Citat
 
 
#14 viagra 100mg cost 17:49 01-10-2022
online pharmacy reviews viagra buy safe viagra online viagra 100mg cost: https://nhsviagravip.com/# viagra generico
como usar generic viagra costco
Citat
 
 
#13 buy cialis canada 16:57 01-10-2022
generic cialis uk online pharmacy cialis uk online pharmacy buy cialis canada: https://vipharmicavip.com/# cheapest
cialis online best online cialis canada
Citat
 
 
#12 buy cialis cheap 19:20 30-09-2022
cialis online with prescription cialis professional 20 mg buy cialis cheap: https://vipharmicavip.com/ wo cialis
online kaufen cialis generic online cheap
Citat
 
 
#11 cheap soft viagra 02:06 27-09-2022
can i sell viagra online buy cialis viagra online cheap soft viagra: https://medexpresssale.com/# prescription viagra online usa where
to buy viagra online safely
Citat
 
 
#10 viagra prices 13:11 26-09-2022
viagra generico scadenza brevetto best place buy generic viagra canada viagra prices: https://medexpresssale.com/# farmacia online viagra paypal generic viagra india cipla
Citat
 
 
#9 cty xây dựng 03:20 21-09-2022
My family members every time say that I am wasting my time here at net, but I
know I am getting experience every day by reading such
fastidious articles.
Citat
 
 
#8 công ty xây dựng 22:44 18-09-2022
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point.
You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us
something enlightening to read?
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 177 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?