Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Ime priimek___________________

Vaš naslov______________________

Poštna številka in kraj__________________RTV – Slovenija

Služba za obra?un RTV prispevka

Oddelek za poslovanje z zavezanci

?ufarjeva 2

P.P. 590, 1001 LJUBLJANA

Datum: ___________________


Zadeva: ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA – Odgovor na vaš odgovor št. ______________z dne____________


Spoštovani!

Sporo?am, da sem prejel vaš odgovor na mojo reklamacijo, ki pa je skrajno sprenevedajo? in zavajajo?. V enem delu celo navajate, da: »Ker torej ne gre za obligacijsko dajatev, se OZ ne nanaša na RTV prispevek; iz njega ne izhajajo za zavezanca nikakršne pravice, za RTV pa nikakršne dolžnosti.«

Ob tem pa ne navedete, kateri ?leni katerega zakona š?itijo prisilne pla?evalce RTV dajatve pred samovoljo odgovornih v RTV SLO, ko gre za cenzuro in diskriminacijo druga?e misle?ih, in pred neracionalno porabo našega (tudi mojega denarja) že vpla?anega iz naslova vsiljenega RTV davka.

Kaj pravi Ustava RS in nekdanji Varuh ?lovekovih pravic:

"Pravica do obveš?enosti – temeljna ?lovekova pravica

Ustava RS v drugem odstavku 39. ?lena daje vsakomur pravico dobiti informacijo javnega zna?aja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih dolo?a zakon. Pravica do svobodnega izražanja, ki vklju?uje tudi pravico sprejemanja in sporo?anja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti (10. ?len konvencije o varstvu ?lovekovih pravic in temeljnih svoboš?in Sveta Evrope) oziroma pravico prostega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej (19. ?len mednarodnega pakta o državljanskih in politi?nih pravicah OZN) nedvomno sodi med temeljne ?lovekove pravice."

Varuh ?lovekovih pravic in temeljnih svoboš?in v RS, Ivan Bizjak, 18. september 1998

Ne glede na to, ali štejete mojo upravi?eno reklamacijo, podano v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih za nepravilno, ker naj ne bi temeljila na pravi zakonski podlagi, boste morali sami sebi, meni in javnosti odgovoriti na konkretna vprašanja, ki izhajajo iz konkretnih zadev, naštetih v reklamaciji, ki dokazujejo, da ne delujete v skladu z Ustavo RS in zakoni. Reklamacije niste obravnavali vsebinsko, ampak ste to obšli s sklicevanjem na mojo domnevno neustreznost uporabe pravne podlage. V odgovoru v zadnjem delu sicer omenjate, da ne gre za napake urednikov, temve? za uredniške odlo?itve in omenjate zgolj eno od navedenih postavk v reklamaciji, vlaganje Zakona o odpravi privilegijev socializma v DZ s strani Gibanja OPS. V morebitni tožbi vam bo dokazano, da zavajate, ker bomo izpostavili primere, kjer ste javnosti celovito in obširno predstavili vlaganje drugih veliko manj pomembnih vlaganj zakonov v parlamentarno proceduro kot je Zakon o odpravi privilegijev socializma in za ve?ino škodljive tranzicije, ki zadeva cca 80% neprivilegiranih državljank in državljanov.

V vašem površnem in zavajajo?em odgovoru niti ne omenite drugega primera, navedenega v reklamaciji, kjer ste javnosti prikrili, da je bil na Državni volilni komisiji RS opravljen nadzor s strani civilne iniciative Gibanje OPS in je zaradi ugotovljenih hudih nepravilnost potekala kriminalisti?na preiskava skoraj leto dni, a je bila ta opravljena katastrofalno nestrokovno, saj v tej preiskavi ni bil zaslišan niti prijavitelj suma ugotovljenih kaznivih dejanj.

V popolnosti ste se izognili tudi navedbam v reklamaciji, ko je naveden primer kršenja Ustave RS, ki zagotavlja pravico do popravka, Zvezi domoljubnih društev Hervardi, ki so bili v vaši oddaji »Koalicija sovraštva« ozna?eni kot neonacisti. Po podani zahtevi za popravek tega brez obrazložitve, ki jo terja Zakon o medijih in bi jo morali podati v 24-ih urah, niste podali, kar je grobo kršenje Zakona o medijih ter zagotovo tudi zakona o RTV SLO, posledi?no pa kršenje ustave, ki vsakomur omogo?a pravico do popravka.

To so kršitve s strani odgovornih oseb, ki spadajo že na podro?je kazenske zakonodaje, saj gre za o?itno zavestno opuš?anje dolžnih ravnanj.

Posledi?no mi je že iz teh razlogov kršena ustavna pravica, izhajajo?a iz 39. ?lena ustave RS, ki mi zagotavlja pravico do seznanjanja z informacijami javnega zna?aja s strani Zavoda RTV SLO, ki ga za to pla?ujem kot javni zavod oziroma servis. Kljub tako o?itnim kršitvam Ustave in zakonov, ki sem jih dokazal v reklamaciji, nimate nobene pravice me prisiljevati, da še naprej pla?ujem tak javni zavod.

Po pogovoru predstavnikov Gibanja OPS z glavno urednico TV Slovenije iz lanskega leta , torej 2014, izhaja, da se je problemov, navedenih v reklamaciji, v popolnosti zavedala in je obljubila, da bodo napake oziroma kršitve zakonodaje popravili. Podala je tudi obljubo, da bodo odprli medijski prostor, ker se je o?itno zavedala diskriminacije nekaterih civilnih iniciativ, a po tem kljub dogovoru tega niso storili. Tukaj si oglejte, kaj je obljubila glavna odgovorna urednica, pa tega ni uresni?ila:

https://www.youtube.com/watch?v=vYdaG13jrEg, https://www.youtube.com/watch?v=VUl3D9IITWQ

Ste pa zgolj delno z novo kršitvijo Zakona o medijih, ki zahteva celovito in korektno obveš?anje javnosti, popravili cenzuro z 28.04. 2011, ko ste posneli dogodek vlaganja Zakona OPS v parlamentarno proceduro, saj ga je Gibanje OPS vložilo ponovno, in ste, kot re?eno skopo, nekorektno in nestrokovno o tem sicer poro?ali. Iz tega izhaja, da ste se cenzure iz leta 2011 zavedali in ni bil razlog neporo?anja o tem odlo?itev urednika, temve? namerna cenzura, ki je ustavno in zakonsko nedopustna ter diskriminacijska do vlagatelja zakona glede na druge vlagatelje drugih, celo manj pomembnih zakonov.

Poleg tega sem navedel v zavrnitvi za pla?ilo vsiljenega RTV prispevka dodatno eklatantno kršitev zakonov RS in notranjih pravil zavoda RTV SLO, ki jih je ugotovilo Ra?unsko sodiš?e v svojem revizijskem poro?ilu št. 322-6/2010/2 in 322-6/2010/15, katero ste o?itno spregledali in tudi v tem delu na mojo reklamacijo niste odgovorili. Tudi RTV SLO je tako kot drugi državni zavodi zavezan k racionalnemu in zakonitemu poslovanju, kar se ti?e porabe davkopla?evalskega denarja, ki ga pla?ujemo v razne državne blagajne. V reviziji je Ra?unsko sodiš?e RS ugotovilo grozljive nepravilnosti, kar se ti?e vašega poslovanja, ki nimajo nobene zveze s poslovanjem dobrega gospodarja, k ?emur vas zavezuje zakon. V reklamaciji sem vas prosil, da mi sporo?ite, kdo je za nesporno ugotovljene nepravilnosti v Zavodu posebnega družbenega pomena RTV SLO prevzel materialno in kazensko odgovornost in kdaj bo nezakonito in neracionalno porabljen oziroma pokraden tudi moj denar vrnjen, da bo lahko porabljen za primarne namene delovanja Zavoda RTV SLO.

Na to vprašanje nisem dobil nobenega odgovora in ga še vedno zahtevam brez sprenevedanja in brez ovinkarjenja ter sklicevanja na nekakšne abstraktne ugotovitve, da ker RTV dajatev ne spada v Zakon o obligacijskih razmerjih, nimate nobene dolžnosti do RTV prisilnih pla?nikov, mi prisilni pla?evalci pa nobenih pravic do RTV Slovenija.

Ponovno vas pozivam, da mojo reklamacijo oziroma popolnoma upravi?eno zavrnitev pla?ila vsiljenega RTV »prispevka« upoštevate v celoti in mi ne pošiljate ve? novih položnic. Namre? nih?e me ne more in ne sme prisiljevati, da naj pla?ujem Javni zavod posebnega pomena RTV SLO, ki dokazano krši Ustavno in zakonsko ureditev slovenske države.

Napovedujem tožbo tudi pred Ustavnim sodiš?em Republike Slovenije, saj gre s strani RTV SLO za kršitev ?lovekovih pravic in temeljnih svoboš?in, ki jih varuje tudi Evropska konvencija o varstvu ?lovekovih pravic in temeljnih svoboš?in. ?e bo treba, se bom obrnil tudi na Evropsko sodiš?e za ?lovekove pravice v Strassbourgu.


Vas lepo pozdravljam!


Ime in priimek______________________

Lastnoro?ni podpis___________________Osnovni dokument za reklamiranje in zavrnitev vsiljenega RTV prispevka imate TUKAJ