Naznanitev suma storitve kaznivega dejanje Okrajne sodnice v Litiji

Priloga k prijavi:

"prof. dr. Miro Cerar: "Ustava RS dolo?a, da zakoni veljajo tudi za t.i. male ljudi."

Iz priloenih dokumentov, obvestila o drabi nepremi?nine, ki ni predmet sklepa o izvrbi na premi?nino opr. t. VL 74263/2009, z dne 2.9.2010, predloga upnika za izvrbo iz osebnega dohodka dolnika z dne 21.10.2010, zapisnika o prodaji nepremi?nine z dne 18.11.2010 in sklepa o izvrbi iz osebnega dohodka z dne 22.10.2010, je tudi brez natan?neje poglobitve v zadevo razvidno, da je prodaja hie g. V.Z. zaradi dolga v viini 124,38 evrov, ki ni bil popla?an s prodajo hie, primer sodnikega kriminala, ki bi ga moral obravnavati NPU.

V obravnavanem primeru ne gre za neustreznost nae pravne drave, temve? za hud primer protizakonitega, pristranskega in krivi?nega sojenja sodnice Okrajnega sodi?a v Litiji J. K., ki je kaznivo na podlagi 288. ?l KZ-1 in ki se kaznuje z zaporom do treh let.

Sodnica J. K. je pri vodenju predmetnega sodnega postopka in pri izrekanju sodne odlo?be zavestno krila zakon in izkrivljala pravo, da bi g. V. v postopku kodovala, zaradi ?esar bi moral zadevo obravnavati Nacionalni preiskovalni urad kot poseben primer sodnikega kriminala. Ob tem, da se je za predmetni primer zanimal samo na edini dober poznavalec ustavnega prava in evropski sodnik Botjan M. Zupan?i?, ki je v sobotni prilogi Dela z dne 3.3.2012 v intervjuju ugotovil, da gre v taknem primeru za norost (sodnika), da v Sloveniji ni ve? pravnega varstva, da se nam lahko zgodi karkoli, da nam lahko plenijo posestvo zato, ker je potar narobe odloil pismo s sodnije, pa ga nismo videli ipd. in k temu doda: "?e norci uporabljajo zakon, ne more biti ni? dobrega."

Odgovornost g. V. do lastne druine ni predmet Zakona o izvrbi in zavarovanju - ZIZ in je za obravnavani primer popolnoma brezpredmetna. Sodnica Okrajnega sodi?a v Litiji J. K. je v izvrevanje prejela pravnomo?en sklep o izvrbi Okrajnega sodi?a v Ljubljani, opr. t. VL 74263/2009 z dne 2.6.2009, s predlogom za izvrbo na premi?nine, s katerim je bil za izvritelja imenovan Marjan Hojs iz Kamnika.

Na podlagi prvega odstavka 34. ?lena ZIZ je Okrajno sodi?e v Ljubljani dovolilo izvrbo za popla?ilo denarne terjatve na premi?ninah dolnika, ki so bile navedene v predlogu za izvrbo, kar pomeni, da je imenovana sodnica J. K., ki ni pristojna za odlo?anje o izvrilnem sredstvu na podlagi zakona (35. ?len ZIZ), zavestno krila zakon in izkrivljala pravo s tem, ko je razpisala prvo drabo nepremi?nine, ki ni bila predlagana, in g. V. popolnoma nezakonito spravila ob hio oziroma dom.

To?no tako! Ob dom je g. V. in njegovo druino spravila sodnica s tem, ker je dne 2.9.2010 objavila prvo prodajo hie z opr. t. In 25/2010 v zadevi z opr. t. In 51/2010, ki ni opr. t. sklepa o izvrbi z opr. t. VL 74263/2009, ki je predmet izvrbe, z dne 7.10.2010, ki na prvi drabi ni bila prodana.

Dne 21.10.2010 je upnik vloil predlog za dopolnitev izvrbe na osebni dohodek dolnika, ki ga dolnik prejema pri drubi Kefo d.o.o., kjer je zaposlen za nedolo?en ?as. Imenovana sodnica o predlogu upnika, ki ga je prejela dne 26.10.2010, ni odlo?ila.

Namesto tega je dne, 18.11.2010 sestavila zapisnik o prodaji hie za 70.000 EUR, kar je polovica od vrednosti nepremi?nine, ki je ni ugotovila, opr. t. In 25/2010 v zadevi z opr. t. In 51/2010, ki ni opr. t. sklepa o izvirbi opr. t. VL 74263/2009, ki je bila vloena leto dni prej, in tiri dni po prodaji hie izdala sklep o izvrbi na osebni dohodek dolnika opr. t. VL 74263/2009 z dne 22.11.2010 za pla?ilo terjatve 124,38 EUR, ki jo je dolnik pla?al, zaradi ?esar je izvrbo s sklepom ustavila.

Ker je bila hia obremenjena s hipoteko, je imenovana sodnica J. K. s prejeto kupnino v viini 70.000 EUR na transakcijski ra?un sodi?a SKB banki Trzin naloila, da pripravi stroek popla?ila kredita g. V., in nato kupnino nakazala na transakcijski ra?un.

SKB banka je kljub dejstvu, da je imel g. V. za hipotekarni kredit sklenjeno pogodbo, po nalogu sodnice J. K. kredit popla?ala skupaj s stroki izvrbe, na podlagi katerega je sodnica izbrisala hipoteko po uradni dolnosti in hio prosto bremen izro?ila kupcu z nalogom za izpraznitev, ki nima podlage v veljavnem zakonu.

Kljub tevilnim opozorilom, da je njeno ravnanje nezakonito (povejte mi prosim, kateri sodnik v pravni dravi, kjer odgovarja za posledice svojih nezakonitih ravnanj, pa bi si upal to storiti razen naih, ki jih nato pokrivajo vsi, od predsednika Okronega sodi?a, ki javno lae, do Vrhovnega sodi?a pa vse do ustavnega pravnika, prof. dr. Mira Cerarja), je imenovana sodnica dobesedno brila norca iz upnika, dolnika in zakona.

Sankcija je bila ves ?as znana, in je bila nanjo opozorjena, nazadnje tudi tik pred prodajo hie, pa se na vse ni odzvala (iz priloenih listin je razvidno, da dolg ni bil popla?an s kupnino za hio, ki jo je v celoti nakazala na transakcijski ra?un dolnika). Nato je seveda la za dalj ?asa na bolniko in brez sramu prepustila, da jo sodniki za?itijo.

Takno ravnanje sicer tu ni pravno relevantno, pove pa marsikaj o tej sodnici. Mimogrede: nemko ustavno sodi?e ima stoletno ustavno tradicijo in tovrstnih primerov sodnikega kriminala zagotovo e ni in ne bo obravnavalo.

Dokumenti:

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Obvestilo_o_drazbi_07-10-2010(1).pdf

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Predlog_upnika_za_rubez_place_21-10-2010.jpg

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Zapisnik_o_prodaji_18-11-2010.pdf

tehnicnosvetovanje.com/userdata/docs/tehnicno/Sklep_o_izvr_na_placo_22-11-2010_1.jpg

VIR: TEHNOKRAT Tehni?no svetovanje d.o.o. (Pravni nasveti in informacije)"

Seveda bodo nekateri e vedno zamahnili z roko in dejali, zakaj pa ni pla?al teh 124,38 EUR. Ni pomembno, da ni pla?al, kdo je gospod, ki je pla?al kasneje, kako se pie, niti kako mu je ime. Pomembno je, kako je ravnala sodnica, ki zastopa dravo, da je druino z malimi otroki spravila ob njihov edini dom. Jutri ste na vrsti lahko vi, vemo pa, da se deloacije dogajajo irom Slovenije prav tako zaradi bagatelnih dolgov, ki jih ljudje ne morejo pla?ati, tudi ?e bi jih hoteli.

Nekateri povsem nepou?eni bodo rekli, da je policija (berite kastna milica) zakon in se ji nikoli ne sme oporekati, kaj ele upirati, ker ima vedno prav. Tako je bilo v totalitarizmu, v demokraciji pa bi morala policija ravnati strokovno, v skladu z zakoni in Ustavo RS ter mednarodnimi pravnimi akti in pakti ter konvencijami in vedno paziti ter pretehtati, ali res gredo delati uradno dejanje, ki je ustavno, zakonito in legitimno. V nedemokrati?nih dravah milica slepo in brez razmisleka izvaja ukaze oblasti, ker je zgolj njena podaljana roka. V demokraciji bi morala biti policija servis dravljanom, ki jih pla?ujejo, in bi morala v vsakem primeru dravljane varovati pred zlorabo zakona kogarkoli. Tudi ?e to po?no zoper dravljane toilci ali sodniki.

Prav to je pomembno v primeru nesre?ne druine iz Litije, ali je delovala v skladu z mednarodnimi konvencijami, v skladu z najvijim pravnim aktom drave, Ustavo RS in v skladu z zakoni. Trdimo, da ni in to se bo tudi dokazalo, ?e ne prej, pa na Evropskem sodi?u za ?lovekove pravice, ?e bo treba toliko ?asa ?akati na pravico, se morajo akterji zavedati, da bodo osebno odgovarjali in bodo morali popla?ati vsaj del nepopravljive kode.

Za ilustracijo, Italijanska drava naprimer se spravi na vao nepremi?nino, ?e preseete dolg 10 tiso? evrov. Upnika, ki je upravi?il svoje terjatve do vas na sodi?u, popla?ajo iz sklada, vao nepremi?nino pa prodajo na trgu po trni ceni. Ko je prodana, se iz kupnine od vae nepremi?nine v sklad popla?a, kar je bilo upniku izpla?ano, vam pa nakaejo razliko. Tako je to v Italiji, ki je znana po tem, da ima veliko opravka s Siciljansko mafijo.

Potem se pa pojdimo, kot re?eno, magari do Evropskega sodi?a za ?lovekove pravice, ki bo nedvomno ugotovilo nesorazmernost, ki nas dravljane pred tako lamastiko organov varuje 15. ?len Ustave RS v tretjem odstavku, in bo posledi?no ugotovilo, da so bila vsa dejanja drugih organov po protiustavni sodbi sodnice iz Litije nezakonita in nelegitimna. To bi morali ugotoviti e pravzaprav organi sami in nikakor ne bi smeli posegati v temeljne ?lovekove pravice celo s silo, kar je praksa v totalitarnih dravah.

Seveda pa o?itno e kako dri, kar je izrekel v Sobotni prilogi Dela sodnik, ki zastopa pravico in resnico na Evropskem sodi?u za ?lovekove pravice, gospod Botjan M. Zupan?i?, da ne more biti ni? dobrega, ?e norci uporabljajo zakon. Mi lahko dodamo, da ne more biti ni? dobrega, ?e e vedno zlorabljajo oblast sodniki, toilci in mili?niki, ki jim ni e nih?e uspel dopovedati, da ne ivijo ve? v komunisti?ni Jugoslaviji, v kateri je oblast delala, kar je hotela brez nadzora, ampak v demokrati?ni Republiki Sloveniji, ki je zavezana spotovati zakone in ustavo in vse sprejete konvencije in pakte, ki veljajo za civilizirane drave v Evropi in svetu.

Tako bo treba pogledati, kaj je povzro?ilo, da se je 16. marca 2012 na dvori?u zasebne stavbe v Litiji zgodil mirni protest vseh, ki so popolnoma mirno protestirali za to, da bi opozorili na krivico in protiustavnost, ki jo je povzro?ila drava druini z malimi otroki. Treba bo razjasniti tudi, kaj je ve?ja pravica in katero pravico ?itijo tudi mednarodne konevncije. Ali to, da se ljudje mirno zdruujejo in protestirajo zoper nasilje organov zoper druino z malimi otroki, ali je ve?ja pravica represivnih organov, da tak mirni shod prepre?ijo s fizi?nim in psihi?nim nasiljem nad vsakim protestnikom posebej, pri ?emer so dva skoraj zadavili, da bi deloirali druino z malimi otroki, ne da bi jim prej zagotovili nadomestno bivali?e. Najve?ja ironija je, da so organi, preden so se spravili na mirne protestnike, zvedeli, da je druina prostovoljno zapustila svoj dom, da je spraznila vse prostore, in tako ni bilo nobene potrebe za nadaljnje ukrepanje.


USTAVA RS

"42. ?len

(pravica do zbiranja in zdruevanja)
Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj.
Vsakdo ima pravico, da se svobodno zdruuje z drugimi.
Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, ?e to zahteva varnost drave ali javna varnost ter varstvo pred irjenjem nalezljivih bolezni.
Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti ?lani politi?nih strank."

Mirno bi MORALI ORGANI pustiti, da protestniki protestirajo naprej, novi (nelegitimni) lastnik pa bi lahko sproil tobo za motenje posesti. Tako se ravna v pravni dravi. Mili?niki bi pa tudi lahko zaklju?ili ogled in bi podali kazenske ovadbe za prepre?itev uradnega dejanja uradni osebi (Izvritelju). Ko bi se potem raz?i?evalo, ali je bila deloacija legitimna in v skladu z Ustavo RS ali ne. Uporaba nasilja zoper mirne protestnike pa je bil e en totalitaren ukrep drave, ki je e deset let polnopravna ?lanica EU in se po celem svetu razglaa za socialno, pravno in celo moderno demokrati?no dravo.

Ta kazenska prijava je nastala skoraj tri leta po tem, ko so je zgodilo, kar se je v Litiji, ker je obtoeni Ladislav Troha, ki je v Litiji branil nemo?no druino, ustavni red in zakone ter mednarodne konvencije, vseeno verjel, da se e enega montiranega sodnega procesa organi zoper njega ne bodo li. Do sramotnega dogodka kvazi pravne drave sploh ne bi prilo, ?e bi sodnica delovala v skladu s tole prisego, ki jo je izrekla pred nastopom sodnike funkcije:

"Prisegam, da bom sodniko funkcijo opravljal v skladu z ustavo in zakonom in sodil po svoji vesti in nepristransko"
.

Dravni toilci pred nastopom toilske slube priseejo s temi besedami:

Prisegam, da bom dravnotoilsko slubo opravljal/-a vestno, samostojno in v skladu z ustavo in zakoni.


Mili?niki, ki se imajo za policiste, pa priseejo dravi-narodu s temi besedami:

Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spotoval ?lovekove pravice in temeljne svobo?ine.

Kako je potem mogo?e, da v tem konkretnem primeru, ki je sramota za celotno slovensko toilsko, sodno in policijsko stroko, ni nih?e opazil, da gre za GROBO KRENJE TEMELJNIH ?LOVEKOVIH PRAVIC IN SVOBO?IN, KI JIH VARUJEJO MEDNARODNE KONVENCIJE O ?LOVEKOVIH IN OTROKOVIH PRAVICAH, USTAVA RS IN ZAKONI???

Tudi v tem tekstu so zapisi, ki terjajo pregon po uradni dolnosti zaradi grobega poseganja v ?lovekove pravice in temeljne svobo?ine. Nismo navedli, kje natan?no je podlaga, kateri ?len ustave varuje te pravice in kdo je posegel vanje. Bomo po?akali, da to ugotovijo pristojni organi iz danes podane kazenske prijave, da e enkrat preverimo, ali zgolj ne poznajo pravnih norm ali pa se sprenevedajo z razmiljanjem, da so nad zakonom, nad ustavo, nad narodom in nad Bogom in jim nih?e ni? ne more.

?e je tako, se pripravite e na eno osvobajanje te deele, a tokrat se bo treba osvoboditi totalitarnih organov, ki so ostanki boljevisti?nega totalitarizma.

Prav neverjetno je, ko osve?en ?lovek gleda, kako se nekateri na odgovornih poloajih, ki ta primer dobro poznajo, povigajo na ?lovekove pravice, po drugi strani pa naprimer premier, USTAVNI PRAVNIK Miro Cerar in minister Erjavec ter drugi dvoli?nei hodijo na proteste za podporo tistim, ki so se nor?evali iz vere drugih in so podigali ?ustva muslimanskih vernikov.

Protestirala sta v Parizu za pravico do svobode govora, doma pa njihovi organi kot svinje vle?ejo po tleh in izvajajo tiranijo ter aretacije mirnih nenasilnih protestnikov, ki so se postavili v bran druini z mladoletnimi otroki, da bi ne izgubila edinega svojega doma, ki je posledica zlorabe oblasti sodnice, ki ni sodila v skladu s prisego, ki jo je dala, preden je zasedla poloaj sodnice in bo morala za svoje zlonamreno sojenje sprejeti odgovornost.

In e pobuda medijem, da preko tega primera, ki je izjemno pomemben za celotno skupnost, dokaejo, da so sposobni delovati brez ukazov in vplivov vsemogo?nih. Gre namre? za deloacije, ki so dnevna praksa v tej dravi, in glede na poglabljanje krize jih bo e ve?. Tudi iz naslova nepla?evanja kreditov, ki so bili najeti v vicarski valuti frank. Ko bo uveden nov zakon za nepremi?nine, pa bodo ljudje e bolj v nemilosti. Upamo, da ne bodo to pomembno temo zamol?ali ali prezrli samo zato, ker smo udeleeni Gibanje OPS in Ladislav Troha.Mirne protestnike so humansti mili?niki aretirali na podlagi Zakona o policiji, ki je po hierarhiji zakonov krepko na dnu glede na najviji pravni akt v dravi, USTAVI RS.

"43. ?len
Policisti pridrijo osebo, ki moti ali ogroa javni red, ?e javnega reda ne morejo druga?e vzpostaviti oziroma ?e ogroanja ne morejo druga?e odvrniti. Pridranje sme trajati najve? 24 ur.
"

Protestniki niso motili, niti ogroali javnega reda. Niso razbijali, niso delali kode, kaj ele ogroali soljudi, ni bilo kaljenja no?nega miru, ker je bila dopoldanska ura in vsaka motorna aga ali cirkular povzro?a ve? hrupa. Nahajali so se na zasebnem zemlji?u in ne na javnem mestu, na ulici, trgu ali na stadionu... Nih?e ni povedal mirnim protestnikom, da jih bo aretiral, kaj so storili, kateri zakon so krili in kakne so njihove pravice, kaj ele, da imajo takojnjo monost do zagovornika ter obvestiti svoje doma?e, da so aretirani.

Tako Zakon o policiji, USTAVA RS tako pa pred takimi izpadi nepou?enih mili?nikov, ki bi morali vsi ostati brez slube pravi tole:

"19. ?len
(varstvo osebne svobode)

Vsakdo ima pravico do osebne svobode.
Nikomur se ne sme vzeti prostosti, razen v primerih in po postopku, ki ga dolo?a zakon.

Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali v jeziku, ki ga razume, takoj obve?en o razlogih za odvzem prostosti. V ?im krajem ?asu mu mora biti tudi pisno sporo?eno, zakaj mu je bila prostost odvzeta. Takoj mora biti pou?en o tem, da ni dolan ni?esar izjaviti, da ima pravico do takojnje pravne pomo?i zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njegovo zahtevo dolan o odvzemu prostosti obvestiti njegove blinje.
"

"21. ?len
(varstvo ?lovekove osebnosti in dostojanstva)
Zagotovljeno je spotovanje ?lovekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravnih postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrevanjem kazni.
"

V skladu s katerimi pravnimi akti je to delovanje mili?nikov? Je morda to delovanje v skladu z njihovo slovesno prisego?Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog policije vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spotoval ?lovekove pravice in temeljne svobo?ine.

Ubijalski prijem humanega mili?nika, ki je v ZDA prepovedan, ker so z njim umorili preve? ljudi.

Povsem nemoteno bi li humanisti mimo tega protestnika, ker ni nikogar oviral, a ne, e tega je bilo treba nasko?iti za vrat, ko je samo naklju?je hotelo in Bog, da mu ga ni humanist mili?nik zlomil. Prav njega so vtaknili poleg obtoenega Trohe v kazenski postopek in so ga obsodili na 1 leto zaporne kazni. Ker je krivdo priznal je dobil pogojno dve leti. Zakaj e, a za to, ker se je dral za ograjo in ni nikogar niti malce oviral pri njegovem nezakonitem tiranijskem po?etju? Videti je, da je, ko ga je davil za hip izgubil zavest in seveda se je branil, ker je bil izzvan s strani uradne poobla?ene osebe, ki je prekora?ila svoja pooblastila. In e, mili?niki niso niti poskuali zaobiti morne protestnike in vstopiti do hie na drugih vhodih.

Po razlagi Kazenskega zakonika s strani znanega Ustavnega sodnika in sicer 299. ?lena, kaznivo dejanje ni podano in ni nih?e s silo ali z gronjo, da bo uporabil silo, prepre?il uradno dejanje uradni osebi, ?e se je dral za ograjo ali za kaj drugega, (za soprotestnika npr.) se je usedel na tla ali pa ni hotel ubogati ukaza. (slednje se kaznuje po Zakonu o javnem redu in miru z globo) Prav tako se ne sme kaznovati osebo, ki je bila s strani uradne osebe izzvana z grdim ravnanjem ali alitvijo njegovega dostojanstva.

O enakopravnosti pa za konec tole:

Ekipa OPS

P.s.

In e primer sodne prakse, da ne bo nih?e imel niti najmajega argumenta za blebetabetanje o tem, da so boljevisti?ni organi ravnali prav:

"Sodna praksa

VSL21220
znanje | sodna praksa | vija sodi?a
Odlo?ba: VSL sodba I Kp 1158/99
ECLI:
Sodi?e: Vije sodi?e v Ljubljani
Oddelek: Kazenski oddelek
Datum seje senata: 09.02.2000
Podro?je: kazensko materialno pravo
Institut: prepre?itev uradnega dejanja uradni osebi - zakonski znak kaznivega dejanja - storilec
Zveza: KZ ?len 302, 302/1, 302/2, 302, 302/1, 302/2.

JEDRO:
Kaznivo dejanje prepre?itve uradnega dejanja uradni osebi se lahko stori le v aktivni obliki (ko storilec s silo ali gronjo prepre?i uradni osebi uradno dejanje ali pa jo na enak na?in prisili, da opravi uradno dejanje), ne pa v pasivni obliki (n.pr. neposlunost do odredb uradne osebe). Takno aktivno ravnanje obtoenega usmerjeno v prepre?itev uradnega dejanja uradne osebe, pa ne izhaja ne iz opisa dejanja v izreku sodbe, ne iz razlogov izpodbijane sodbe. Sila obtoenca (iztrganje iz policistovih rok) ni bila usmerjena zoper policista, temve? je bila le obtoen?ev poskus bega pred policistom.

Takne reakcije oseb (storilcev prekrkov ali kaznivih dejanj) ob prijetju, ko se te osebe skuajo prijetju izogniti tudi z iztrganjem iz policistovih rok, pa ni mo? teti kot poskus prepre?itve uradnega dejanja uradni osebi.

IZREK:
Ob reevanju pritobe obtoenega D.V., se sodba sodi?a prve stopnje glede tega obtoenca spremeni tako, da se obtoeni D.V. iz razloga 1. to?ke 358. ?lena ZKP o p r o s t i obtobe, da je s sodelovanjem pri izvritvi kaznivega dejanja poskusil s silo prepre?iti uradno dejanje uradni osebi, ko je ta opravljala naloge javne varnosti, pri tem pa je bila ena oseba lahko telesno pokodovana, s tem, ko so v no?i z 28.8. na 29.8.1992 okoli 00.30 v drubi e petih oseb na pokopali?u v D. na K. ulici v Ljubljani, peli in igrali, zaradi ?esar sta prila v intervencijo policista B.M. in F. . ki sta jih legitimirala, opozorila na kaljenje no?nega reda in miru in jih napotila domov, vendar kljub temu niso odli domov, temve? na otroko igri?e na B. ulici, kjer so v vinjenem stanju ponovno razgrajali, na glas peli in igrali kitaro tako, da sta policista zaradi ponovnega poziva okolikih prebivalcev zopet prila v intervencijo in jih ponovno opozorila ter jim dejala naj gredo z njima na policijsko postajo, ?emur so se uprli, nato se je D.V., ko ga je B.M. prijel za roko, da bi ga odpeljal, iztrgal iz rok tako mo?no, da sta oba padla na tla in ko ga je M. dral na tleh, je k njemu pristopil J. in M. s pestjo tako mo?no udaril v obraz, da mu je zlomil nosno kost, ko pa je policist F. . hotel pomagati kolegu, ga je nekdo izmed ostalih porinil tako, da je padel na tla, zatem pa je nanj sko?il M. in ga na tleh lee?ega ve?krat udaril, ko pa se je . uspelo izmakniti med vsesplonim prerivanjem in pretepanjem, je na pomo? poklical e drugo patruljo estih policajev, ki so jih zatem obvladali; tedaj so z izvritvijo naklepnega kaznivega dejanja za?eli, a ga niso dokon?ali; pri tem pa je policist B.M. dobil zlom nosne kosti, udarnino in rano na nosu, odrgnino po hrbti?u obeh rok, udarec v levo stegno, kar vse je lahka telesna pokodba, F. . pa udarnino desnega o?esa in desne strani obraza ter zvin desnega stopala, kar je sled pokodbe s ?imer naj bi storil poskus kaznivega dejanja prepre?itve uradnega dejanja uradni osebi po ?lenu 302/IV, III in I KZ v zvezi s 22. ?lenom KZ.

Stroki tega dela kazenskega postopka iz 1. do 5. to?ke drugega odstavka 92. ?lena ZKP, potrebni izdatki obtoenega D.V. in potrebni izdatki ter nagrada njegove zagovornice obremenjujejo prora?un.


OBRAZLOITEV:
Z v uvodu navedeno sodbo je sodi?e prve stopnje vse tri obtoence spoznalo za krive in sicer vsakega izmed njih poskusa kaznivega dejanja prepre?itve uradnega dejanja uradni osebi po ?lenu 302/IV, III. in I KZ v zvezi z 22. ?lenom KZ. Vsem trem obtoencem je izreklo pogojne obsodbe, v kateri je obtoenemu E.J. dolo?ilo kazen petih mesecev zapora, obtoenima D.V. in B.M. pa vsakemu kazen trem mesecev zapora, vsem trem pa s preizkusno dobo enega leta. Obtoenemu B. M. je v pla?ilo naloilo stroke kazenskega postopka, obtoena E. J.in D.V. pa je oprostilo pla?ila strokov kazenskega postopka iz 1. do 6. to?ke drugega odstavka 92. ?lena ZKP. Okodovanca B. M. pa je s premoenjskopravnim zahtevkom napotilo na pot pravde.

Zoper sodbo se je pritoil obtoeni D.V., ki v pritobi nakazuje pritobeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (3. to?ka 370. ?lena ZKP) ter smiselno predlaga, da sodi?e druge stopnje njegovi pritobi ugodi.

Vija dravna toilka svetnica iz Ljubljane NN, je v svojem pisnem mnenju, podanem skladno z dolo?bo drugega odstavka 377. ?lena ZKP, predlagala zavrnitev pritobe; enako tudi na seji senata navzo?i viji dravni toilec.

Ob reevanju pritobe je sodi?e druge stopnje sodbo sodi?a prve stopnje spremenilo po uradni dolnosti, ker je ugotovilo, da so bila odlo?ilna dejstva v sodbi sodi?a prve stopnje sicer pravilno ugotovljena, da pa je treba glede na ugotovljeno dejansko stanje ob pravilni uporabi zakona izre?i druga?no sodbo (peti odstavek 394. ?lena ZKP).
Iz opisa dejanja v izreku sodbe sodi?a prve stopnje izhaja, da naj bi ga obtoeni D.V. storil s tem, da se je (ko ga je policist prijel za roko, da bi ga odpeljal) policistu iztrgal iz rok tako mo?no, da sta oba padla na tla. Sodi?e prve stopnje je, kot to izhaja tudi iz razlogov izpodbijane sodbe, ob oceni zagovora obtoenca in vseh izvedenih dokazov zaklju?ilo, da se je obtoeni D.V. policistu iztrgal iz rok, pri tem pa sta oba padla po tleh in ocenilo, da je s taknim ravnanjem obtoeni D.V. poskusil s silo prepre?iti policistu uradno dejanje. Kaznivo dejanje prepre?itve uradnega dejanja uradni osebi po 302. ?lena KZ je naklepno kaznivo dejanje, katerega izvritveni obliki (opredeljeni v prvem odstavku ?lena) sta prepre?itev uradnega dejanja ali prisiljenje k opravitvi uradnega dejanja. To kaznivo dejanje pa se lahko stori le v aktivni obliki (ko storilec s silo ali gronjo prepre?i uradni osebi uradno dejanje ali pa jo na enak na?in prisili, da opravi uradno dejanje), ne pa v pasivni obliki (n.pr. neposlunost do odredb uradne osebe). Takno aktivno ravnanje obtoenega D.V., usmerjeno v prepre?itev uradnega dejanja uradne osebe, pa ne izhaja ne iz opisa dejanja v izreku sodbe, ne iz razlogov izpodbijane sodbe. Sila obtoenca (iztrganje iz policistovih rok) ni bila usmerjena zoper policista, temve? je bila le obtoen?ev poskus bega pred policistom. Takne reakcije oseb (storilcev prekrkov ali kaznivih dejanj) ob prijetju, ko se te osebe skuajo prijetju izogniti tudi z iztrganjem iz policistovih rok, pa ni mo? teti kot poskus prepre?itve uradnega dejanja uradni osebi. Glede na navedeno je sodi?e druge stopnje izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je obtoenega D.V. oprostilo obtobe, saj v ravnanju obtoenca ni vseh zakonitih znakov o?itanega mu kaznivega dejanja.

Izrek o strokih pritobenega postopka temelji na dolo?ilu 98. ?lena ZKP v zvezi s 96. ?lenom ZKP." 

Komentarjev 

 
#8 חשפניות בהוד השרון 05:59 05-11-2022
magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not realize this.
You must continue your writing. I am confident, you have a
huge readers' base already!
Citat
 
 
#7 Microsoft 14:25 31-10-2022
Awesome article.
Citat
 
 
#6 Baccarat Hotel nyc 18:55 08-10-2022
The art gallery functions rotating solo
exhibitions from established and up-and-coming artists such as Brooklyn-primarily based
Khari Turner and French abstract painter Toma-L.

Also visit my blog post :: Baccarat Hotel nyc: https://sanditcorp.com/blog/index.php?entryid=6857
Citat
 
 
#5 Wwtl.itforone.co.kr 07:02 07-10-2022
The Parkland shooting pushed the retailer to locate its voice
on social difficulties.

Also visit my web blog ... Wwtl.itforone.co.kr: http://wwtl.itforone.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=15677
Citat
 
 
#4 FIFA World Cup 17:56 30-09-2022
I was curious if you ever considered changing the layout of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text
for only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?
Citat
 
 
#3 ceri138 02:16 28-09-2022
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your
website, how could i subscribe for a blog web site?
The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this
your broadcast offered bright clear concept
Citat
 
 
#2 Siobhan 19:29 21-09-2022
Your drive time in between the two can vary primarily based on the time of day and visitors trends of the area.


Take a look at my website; Siobhan: http://maxgo.synology.me/mediawiki/index.php?title=Greatest_New_On_The_Web_Casino_Websites_Uk
Citat
 
 
#1 Raymondbek 20:36 16-09-2022
Впервые с начала операции в украинский порт зашло иностранное торговое судно под погрузку. По словам министра, уже через две недели планируется доползти на уровень по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Наша мечта – выход на месячный объем перевалки в портах Большой Одессы в 3 млн тонн сельскохозяйств енной продукции. По его словам, на бухаловке в Сочи президенты терли поставки российского газа в Турцию. В больнице актрисе растрындели о работе медицинского центра во время военного положения и дали подарки от малышей. Благодаря этому мир еще сильнее будет слышать, знать и понимать правду о том, что продолжается в нашей стране.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 302 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?