Na fotografiji Miro Cerar ml., nekdanji zunanji sodelavec odvetniške pisarne Senica, najbolj znani ljubljanski odvetnik Senica in na levi "desno" usmerjena znana tožilka Barbara Brezigar

 

"Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani, drage Slovenke in Slovenci,

doslej ni bil obi?aj, da bi vas ob koncu leta nagovoril predsednik vlade. Dovolite mi vseeno, da pred vami spregovorim nekaj besed o iztekajo?em se letu in izzivih prihajajo?ega leta. Slovenci premoremo vztrajnost in trmo, ki nas v težkih ?asih krepita v prepri?anju, da nam ni bilo nikoli ni? podarjeno. Da smo se morali kot narod vedno boriti za svoj obstoj. Da kriza, s katero se soo?amo zadnja leta, ne bo minila sama od sebe.

Komentar OPS: Drži, vedno smo se morali boriti za svoj obstoj in preživetje tudi v nemogo?ih razmerah, ko so divjale vojne. Tudi, ko so nas z ene strani napadli Hitlerjanci in z druge boljševiki, ki so leta 1941 za?eli uresni?evati svoj boljševisti?ni pohod na totalitarno oblast in so ga leta 1945, ko so zamenjali okupatorja Hitlerja tudi uresni?ili. In to v skladu z Leninovim boljševisti?nim naukom, ko so umorili preko 40 tiso? nedolžnih ljudi, ki so jih ozna?ili za nasprotnike revolucije.

Ne bi bilo pošteno, ?e bi vas slepil, da je naših gospodarskih težav konec. Vendar se stanje izboljšuje. Naša vlada bo v sodelovanju z vsemi, ki so pripravljeni na dialog in sodelovanje, naredila vse, da bomo v novem letu kon?no obrnili negativne trende. Takšna naloga je izvedljiva. Slovenci bomo presegli krizo. Pogoj za naš skupni uspeh sta politi?na stabilnost in vztrajanje pri za?rtanih ciljih.

Komentar OPS: Naših gospodarskih težav ne more biti konec, ker so na položajih v državi še vedno vsi tisti, ki so jih povzro?ili skozi desetletja. Naše gospodarske težave so se za?ele dogajati že leta 1945, ko so boljševiki za?eli svoj roparski pohod nad imetje tistih, ki so kapital ustvarjali iz roda v rod, kot to po?ne že stoletja razviti zahodni svet. Kdor kaj prebere in se informira iz ne doma?ih boljševisti?nih medijev, ve, da je bila Slovenija pred prevzemom totalitarne oblasti boljševikov po gospodarski razvitosti ob boku z Avstrijo po pla?ah pa še malo boljša. Ko razumete ta fenomen, potem veste, da nam vlada boljševisti?na oligarhija ves ?as in se po letu 1990 ni v tem pogledu ni? spremenilo. Ko zmanjka tujega denarja, se pa tudi take zgodbe kon?ajo. Leta 1990 je zaradi tega padla Jugoslavija, zdaj se nam zgodba z neverjetnostno podobnostjo ponavlja. Kako se tudi ne bi, ?e so na vseh klju?nih položajih še vedno boljševisti?ni kadri?! Gospod Cerar govori o dialogu z vsemi...kako pa potem gre skupaj, da neodvisno civilno organizacijo OPS striktno ignorira?

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

 

Ali je novi Predsednik Vlade RS mož dejanj?

Zelo koristno pa bi bilo tudi, da bi kon?no predstavil nam vsem, kakšne cilje želi dose?i, ko je za kaj takega potrebno predstaviti VIZIJO, da sploh vemo, kaj ho?emo, in strategijo (korake), kako bomo do cilja prišli. Tudi o tem smo se želeli pogovarjati, a mu o?itno njegov boljševisti?ni napuh ni dovolil, da bi nas povabil na pogovor. Zelo mogo?e pa je, da mu kdo drug ne dovoli dialoga tudi s takšnimi, ki nimamo dlake na jeziku in vemo, kje se skrivajo pravi vzroki za stanje, v katerem se nahajamo. Potem bi bilo pošteno, da pove, da si želi dialoga in sodelovanja zgolj z nekaterimi, in ne kot pravi, z vsemi. Sicer pa diskriminacija boljševikov ni ni? novega, ampak je stara navada, ki jo novi Predsednik Vlade nazorno razkazuje pred slovensko javnostjo.

Leto 2015 bo za nas prelomno. Dosedanja recesija je sicer v veliki meri posledica naših napa?nih odlo?itev v preteklosti, vendar pa tudi globalne finan?ne in ekonomske krize. Pesimizem je med nami vzbudil strahove, da je ta kriza nepremagljiva, da je nikoli ne bo konec. To ne drži. Slovenija gre po?asi, a vztrajno naprej. Pred nami so boljši ?asi.

Komentar OPS: Tudi mi menimo, da bo leto 2015 prelomno. Ali kon?no zmaga slovenski narod ali pa nas bodo boljševiki dokon?no razprodali in nas spravili v suženjstvo. Je pa res lepo priznal, kar je zelo to?no povedal v nadaljevanju, da je recesija posledica njihovih napa?nih odlo?itev v preteklosti. Najbrž je hotel povedati, da smo mi vsi krivi za napa?ne odlo?itve, ampak vsak, ki ve, kdo je za kaj v tej državi pla?an, ve, kdo sprejema klju?ne odlo?itve, ne da bi se kadarkoli pošteno posvetoval in prosil za mnenja ljudi. V DZ se gredo pravilo preglasovanja in Vlade predlagajo parlamentu marsikaj tudi takega, kar je skregano z zdravo pametjo, pa ta to s preglasovanjem tudi take stvari potrdi.

Miro Cerar seveda ni od v?eraj, saj je bil od samega za?etka vseskozi zraven in je deloval na podro?ju, ki je bilo najbolj pomembno. Priprava in sprejemanje tudi zlo?inske zakonodaje, ko je šlo za divje pri(h)vatizacije in sprejemanje samomorilskih pristopnih pogojev, ko smo vstopali, na vrat na nos, v razli?ne mednarodne integracije. Ta mož je sodeloval ali pa je bil celo glavni akter pri zlo?inskem poseganju v Ustavo RS, ko je šlo ravno za zmanjševanje dialoga in možnost soodlo?anja o pomembnih vprašanjih za naše življenje in delo.  Namesto, da bi težil k temu, da bi imeli vse ve? neposredne demokracije, je to z nerazumnim in nedopustnim posegom v 90. ?len Ustave RS pomagal zmanjšati na nivo, ki se ga mora sramovati vsaka država, ki pravi, da je demokrati?na in ki ima v svoji Ustavi zapisano, da ima v državi oblast v rokah ljudstvo.

Se sploh zvedate, kaj pomeni oblastniški poseg v 90.?len Ustave???

Seveda so zasejali pesimizem sami, ker so preko vseh medijev kri?ali, da je kriza in je treba var?evati. Njegovi predhodniki pa so obljubljali še tik pred razpo?enjem gradbenega balona, da bo Slovenija svetilnik sveta in bomo ravnokar med najboljših petnajst na svetu. Kako naj bo narod optimisti?en, ?e ga vedno znova nekdo potegne za nos, ko, da bi dobil glasove, obljublja in riše gradove v oblakih. Ko so volitve mimo, pa obrnejo ploš?o in uvajajo nove davke in višajo obstoje?e ter zmanjšujejo že tako mizerne prihodke prebivalstva. Je v tem pogledu ta gospod nadtovariš kaj druga?en od svojih predhodnikov? Mi pa smo optimisti, saj vemo, kaj je za storiti, da se to norenje boljševikov kon?a. Boljši ?asi so pred nami, ker slabše kot je za ve?ino, ne more ve? dolgo trajati. ?as je za korenite družbene in politi?ne spremembe.

V iztekajo?em se letu smo spoštljivo obeležili spomin na stoletnico za?etka prve svetovne vojne, v novem letu pa se bomo spomnili  konca druge svetovne vojne, ki po sedemdesetih letih pri mnogih naših ljudeh še vedno zbuja težke spomine in bole?ine. Pot do pomiritve se za?ne z našim so?utjem in spoštovanjem. Najvišji državni voditelji smo odgovorni, da upravi?imo sloves Slovencev kot civiliziranega naroda, in dostojno izkažemo spoštovanje do vseh naših mrtvih.

Komentar OPS: Ladislav Troha je nekajkrat v ?asu svojega protesta na Gregoro?i?evi postavil retori?no vprašanje tistim, ki tja hodijo v službo, tudi Predsedniku Vlade, v smislu, kako boste spoštovali žive ljudi, ?e ne spoštujete naših mrtvih nedolžnih judi, ki še vedno ležijo zmetani v grapah in breznih širom Slovenije, in tiste, ki so jih boljševiki žive zazidali v rudniške jaške. Kako je res mogo?e, da zdaj po 24 letih, odkar imamo svojo državo, govorijo, da so državni voditelji odgovorni za upravi?evanje slovesa Slovencev kot civiliziranega naroda? Kako je mogo?e, da ?lovek, ki predava že desetletja moralo in etiko na šolah, ni tega spomnil oziroma javno opozoril naših državnih voditeljev že davno tega?

O?itno pa tudi njegova pokojna mati, ki je bila glavna Državna tožilka in vidna politi?arka LDS, ni naredila ni?esar, da bi se nehal vle?i sloves Slovencev kot barbarskega naroda. Kdo že je opuš?al dolžna ravnanja na visokih položajih organov pregona in politike, ki ni nikogar kazensko preganjal, ker je dal uni?iti (skriti) ali pa je uni?il arhivsko dokumentarno gradivo, v katerem so bili seznami umorjenih in tistih, ki so brezsr?no morili ali pa so ukazali umoriti svoje politi?ne nasprotnike in jih barbarsko zmetati v grape? Vseeno so v pokradenem in pre?iš?enem arhivu ostali dokazi, ki zelo jasno kažejo, kako striktno so o vsakem dogodku morali poro?ati vsi v hierarhiji partije, da ne bi kdo še naprej špekuliral, kako niso v vrhu OZNE in kasneje UDBE ter partije ni? vedeli. Že zdavnaj bi lahko iz brezen izvlekli posmrtne ostanke, svojcem izdali mrliške liste, izvedli pokope kot se za civiliziran narod spodobi in postavili pred sodiš?e zlo?ince osumljene genocida nad lastnim narodom. Ko ?lovek posluša ljudi, ki so vseskozi držali glave v pesek in se sprenevedali, mu gre preprosto na bruhanje, še bolj pa, ko ti isti govorijo o etiki, morali in spoštovanju do soljudi. A bi nehali s tem, lepo vas prosimo. Po njihovih dejanjih jih boste prepoznali. ?vekanja je bilo res že prve?. 

Podpisana Zdenka Armi? Kidri?, ki je do?akala 100 let, ne da bi jo kdorkoli od organov karkoli vprašal v ?asu od 1990 do 2008, ko je umrla.

?e bi mi kdo pred leti dejal, da vam bom danes govoril v vlogi predsednika vlade, mu ne bi verjel. Toda tisto, kar se ?loveku v?asih zdi nemogo?e, lahko vedno postane mogo?e. To velja tudi za naš prihodnji uspeh. Iskreno in trdno sem prepri?an, da lahko s skupnim naporom brez strahu in z optimizmom gledamo v prihodnost.

Komentar OPS: Seveda je med tovor-ši vse mogo?e, tudi to, da ?lovek naredi instant stranko, jo poimenuje po samemu sebi ter se okli?e še za predsednika in na volitvah zmaga. No, za to, da zmaga na volitvah, pa morajo narodu predstaviti še zlagane javnomnenjske ankete, mu narediti propagando v vseh tudi najbolj zakotnih lokalnih medijih in izra?unati na koncu še proporce po proporcionalnem volilnem sistemu (zato so ga takega uzakonili)  tako, kot so kazale javnomnenjske kvazi raziskave, da je zmaga kar se da verodostojna. Ta film smo gledali v Sloveniji že ve?krat, tudi, ko je šlo za zaporedne zmage LDS, slovitega troj?ka Pahor, Golobi?, Kresal ter rešitelja Slovenije Jankovi?a in njegove Pozitivne Slovenije. Pravijo, da gre samo osel dvakrat na led, Slovenec nekajkrat prekaša vsakega osla. Mnogi pa že vemo, da bi bile v teh razmerah, ko nam še vedno vladajo boljševiki, volitve z zakonom prepovedane, ?e ne bi bila vsa režija, vklju?no s prirejanjem rezultatov v njihovih rokah. To, kar smo odkrili na Državni volilni komisiji, je to?no dokaz tega, kar trdimo.

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Boljševiki si skupen napor predstavljajo tako, da nam vsak dan ve? poberejo, da lahko oni z optimizmom zrejo v prihodnost. Kako bo ve?ina naroda optimisti?na, ?e vsak mesec sestavljamo konec s koncem, da sploh preživimo. Medtem pa boljševisti?ni privilegiranci, ki jih je 20%, obra?ajo 80% nam pokradenega denarja, bodisi tiste, ki ga pla?amo davkopla?evalci, ali pa tistega, ki si ga sposodijo na naš ra?un pri tujcih. Ampak smo optimisti, ker vemo, da zakoni narave delujejo in v popolnem nasprotju z njimi delujejo boljševiki, zato se bo ta zgodba slej kot prej kon?ala in se bodo morali soo?iti sami s sabo in z narodom, ki bo izstavil ra?un za 24 let trajajo?o požrtijo na ra?un vse bolj obubožanega naroda.

V minulem letu so nas mogo?ne sile narave, ki so poškodovale skoraj polovico naših gozdov in poplavile mnoge domove, povezale v veliki solidarnosti in medsebojni pomo?i. To skupno, pozitivno energijo, moramo v ?im ve?ji meri aktivirati tudi pri izpeljavi nalog, ki nas ?akajo v prihodnjem letu in vodijo v izboljšanje našega gospodarskega in socialnega položaja.

Komentar OPS: Ne more sijati sonce in mirovati narava, ?e imamo tako mo?no porušene medsebojne odnose, ki se za?nejo in kon?ajo pri naših mrtvih ljudeh, o katerih smo pisali zgoraj. So naravne sile, ki nas opozarjajo, naj se vendar spametujemo in naj uredimo naše med?loveške odnose in odnose do narave. Seveda žled povzro?i škodo, ker nas ho?ejo naravne sile opozoriti, kako neumno se obnašamo do naših naravnih bogastev, saj še vedno izvažamo hlodovino v tuje dežele, da tam iz nje ustvarjajo dodano vrednost, ker smo Slovenci tako butasti, da tega ne znamo. Zakaj tovor-iš Cerar takoj ne prepove izvoza hlodovine v tuje dežele, ?e se tako zavzema za pametno izkoriš?anje naših naravnih virov?

Bi bile pa posledice naravnih katastrof veliko manjše ali pa jih sploh ne bi bilo, ?e bi boljševiki na položajih imeli vsaj trohico odgovornosti do soljudi in njihovega premoženja in bi preventivno delovali. Kdo bo sprejel odgovornost, ker so v vseh teh letih opuš?ali dolžna ravnanja vsi na položajih, ker niso urejali hudournikov, ker so dopuš?ali nerazumne posege v naravo, ker so podeljevali gradbena dovoljenja za gradnjo na podro?jih, kjer se to ne bi smelo itd? Kakšna odgovornost, vi boste odgovarjali pred zakonom, ?e boste samo lu?i pozabili prižgati na avtomobilu, ko boste speljali z bencinskega servisa.

?e bi znali, zmogli in smeli ter hoteli, bi že zdavnaj izboljšali naš vse bolj nezavidljiv gospodarski in socialni ter predvsem moralni položaj, saj je ta klju?en za stanje, in so take obljube, ki jih trosi še eden iz znane boljševisti?ne organizacije, ki je v to stanje pripeljala, brez potrebne verodostojnosti. Tako kot njegovi predhodniki sadi rožice, ki jih bo prva slana pomorila za šalo. Namre?, sprememb se vsakokrat lotijo na povsem napa?nem koncu. Namesto, da bi za?eli urejeti stvari pri vzrokih, za?nejo vedno znova pri njih posledicah. Moral bi poslušati tovori-š Cerar svojega mentorja Ku?ana, ki je v zadnjem in nedavnem intervjuju dejal za TV SLO, da je treba definirati prave vzroke za krizo in te odpraviti. Vsak, ki bi se tega lotil, bi pri raz?lenjevanju vzrokov in posledic slej kot prej naletel tudi nase in bi tako moral za?eti urejati stvari pri sebi. Zato mo?no dvomimo, da je boljševik Ku?an izrekel te besede pri popolni prištevnosti, ali pa je prepri?an, da nih?e ne bo tako pameten in bi si upal razkriti javnosti prave vzroke za stanje, v katerega so nas pahnili prav boljševiki tipa Ku?an in ostala tovori-šija.

Ob koncu leta si radi izre?emo želje po sre?i in zdravju, ki naj nas spremljata v novem letu. Drage Slovenke in Slovenci, pridružujem se tem voš?ilom. Hkrati nam vsem želim, da bi v letu 2015 ustvarili še ve? medsebojnega zaupanja in uresni?ili naše skupne cilje.

V ?ast mi je, da sem del naše skupnosti in vem, da nam bo skupaj uspelo.

Komentar OPS: Za nevedne, zmanipulirane in naivne ter prestrašene ljudi so te sladke besede pravi balzam, a kot re?eno, po njih dejanjih jih boste prepoznali, ?e jih še dosedaj niste uspeli. Ko vam bodo popokali že zdaj preve? zategnjeni pasovi, se boste zagotovo spomnili teh komentarjev. Zelo lepo so jih v šolah retorike nau?ili govoriti, a vedite, tudi te te?aje ste pla?ali vi, še dražje pa pla?ujete svojo naivnost, ker takim osladnim besedam nasedate.


 

 

Drage državljanke, spoštovani državljani.

Naša domovina po?asi okreva. Gospodarstvo znova oživlja. Recesije je sicer konec, splošne krize pa še zdale? ne. Vendar smo po predolgem ?asu na spodbudni poti, da nam uspe. To bo dolo?eni meri odvisno od našega skupnega znanja in mo?i, da v naslednjih letih izvedemo potrebne strukturne spremembe.

Komentar OPS: To govori ?lovek, ki je zasedal že vse možne funkcije, za?enši z vajeništvom pri boljševiku Ku?anu na CKZKS, ko smo imeli še enopartijski režim. Kdor nima spomina kot ?loveška ribica, se bo spomnil, da je bil tudi predsednik Vlade RS in je bil že takrat pripravljen sprejeti odgovornost za našo prihodnost. Ko se je pokazal kot totalni nesposobnež, pa je odgovornost najbrž odnesla tista podarjena kamela boljševika Gadafija in so ga stri?ki mentorji posadili na mesto predsednika države. Tisti, ki ste morda pozabili, si osvežite spomin, kaj je govoril pred tem, ko je dokon?no po?il balon zlagane zgodbe o uspehu Slovenije na kredit:

#t=21

Toda nocoj bi rad govoril o ne?em drugem. O ne?em, kar je za naš narodni preporod še veliko bolj važno. Gre za strpnost, v vseh ozirih. V bistvu gre za odlo?ilno vprašanje, ali bo zmagalo tisto, kar nam je skupnega, ali tisto, kar nas lo?uje.

Komentar OPS: Znova plonka iz OPS, ko govori o narodovem preporodu in seveda spusti, da se je treba poprej osvoboditi in po?istiti boljševisti?no tudi tranzicijsko navlako, med katero sodi tudi sam. Seveda bo prosil vsak dan bolj, naj bomo strpni, a pozablja, da vse bolj obubožan in la?en narod ne pozna strpnosti. ?as bi pa bil tudi, da narod stopi skupaj in tudi zmaga. Skupnega imamo enega klju?nega nasprotnika svobode, napredka in blaginje, in to je totalitarna boljševisti?na miselnost, ki je zasidrana v vseh vrhovih naše države. Torej prepri?ani smo, da bo zmagalo to, kar slovenski narod združuje. Želja po svobodi, napredku in resni?ni demokraciji ter duhovnem in materialnem blagostanju. Na kateri strani bo tovori-š Pahor, ko se dokon?no narod odlo?i za smer Osvoboditve, O?iš?enja in Preporoda, bomo še videli.

Se bomo medsebojno spoštovali ali ne? Se bomo vklju?evali ali izklju?evali? Bodo v nas zmagali angeli ali demoni? Bomo sodelovali ali si bomo nasprotovali? Ho?em re?i, da naša boljša prihodnost ni odvisna samo od gospodarske obnove, marve? tudi od miselne prenove. Poiš?imo v nas in v drugih tisto, kar je dobrega in skupnega, z razlikami pa živimo spoštljivo.

Komentar OPS: Neverjetno je to poudarjanje medsebojnega spoštovanja in ne izklju?evanja ter sodelovanja. Kaj jim je boljševikom, ki so od leta 1941, ko so jurišali na totalitarno oblast izklju?ili vsakogar, ki si je samo drznil pisniti, da ne delajo prav. Lustrirali so vsako zdravo pamet in jemali poštenim in delovim ljudem dostojanstvo, ?loveka vredno življenje in njihovo premoženje. To po?no tudi ves ?as, odkar imamo Slovenci znova svojo državo po Karantaniji. Nekateri, ki razkrivamo njihovo po?etje, ki je po letu 1990 prikrito za masko demokracije kot je bilo v socializmu skrito za domnevno samoupravljanje. Ja, prav ima tovori-š Pahor, treba se bo predvsem miselno prenoviti, a to se ne da storiti na oblastniškem položaju in na tuj ra?un tako, da to zahteva od drugih, sam pa bi še naprej razlagal in tolažil, da moramo zategniti pasove, da bi oni še naprej živeli brezskrbno buržujsko življenje. Iš?e narod vedno znova, da bi našel kaj dobrega v ljudeh, ki so ga opeharili, in upa, da bodo pokradeno vrnili, pa žal ne bo šlo druga?e, kot da jih v tako dobroto prisilimo s postavitvijo pravi?ne pravne države, katera bo ukinila vse boljševisti?ne privilegije in zagotovila, da bomo vsi enaki pred zakonom z vsemi pravicami in dolžnostmi in z vso odgovornostjo za pretekla dejanja in za opuš?anje dolžnih ravnanj.

Za strpnost in sodelovanje je potreben pogum. Pogum je v tem, da zaupaš nekomu, ki misli druga?e, brez zagotovila, da ti bo to zaupanje vrnil. To je tveganje in zato je za tako zaupanje potreben pogum.

Komentar OPS: He, he, he, ta je pa dobra, še naprej naj slepo zaupamo ljudem, ki mislijo druga?e in naj ne terjamo, da nam bo ta (boljševik) zaupanje vrnil. In pošteno svari, da tako po?etje pomeni tveganja in je za to treba imeti pogum. Zato smo, kjer smo, ker so ljudje zaradi pomanjkanja informacij, kdo so ljudje na listah za izvolitev v resnici, zaradi premalo znanja, ki jim bi ga morale dati šole in mediji o boljševizmu, slepo verjeli in zaupali prav takim povzpetnikom kot je otrok in marioneta boljševikov Pahor. Seveda si želi in nagovarja naivne ljudi, da bi tako ostalo še naprej.

Ta novoletna poslanica je pravzaprav prošnja. Prošnja za ta pogum.

Prihodnje leto bo minilo ?etrt stoletja od plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo. Takrat je bilo milijon razlogov, da bi zaradi nezaupanja iz preteklosti propadli. Toda zaradi vere in odgovornosti do prihodnosti nas je bilo dva milijona, ki smo si zaupali in uspeli. Zmogli smo, ker smo bili pogumni. Sami sebi smo torej lahko najve?ji vzor. Tudi danes zmoremo, ?e smo pogumni.

Sre?a je na strani pogumnih ljudi. To smo mi! Sre?no, Slovenija!

Komentar OPS: Ravno zato, ker so nas leta 1990 ponovno opeharili zaradi zvra?anja odgovornosti na neke druge nasprotnike svobode in demokracije, se to vle?e. In namesto, da bi bili veseli, ker jim je nova prevara uspela, da niso bili poklicani na odgovornost za izvajanje pol stoletne tiranije nad slovenskim narodom, so predrzno in brez zadržkov uzurpirali oblast in izvedli pravi roparski pohod nad vsem, kar je narod v ?asu socializma, ki so mu ?loveški obraz samo naslikali, z odrekanjem, udarniškimi med sobotami in nedeljami ter med prazniki in predvsem s samoprispevki ustvaril. Res jim lahko ?estitamo, da so tako pogumni, a to je najbrž posledica tega, ker se najbrž niti še ne zavedajo, kaj so povzro?ili ve?ini neprivilegirnega naroda, ki je imel leta 1990 vse potenciale, da naredimo tukaj nekaj zelo podobnega, ?e ne boljšega od Švice. V resnici pa so si taki kot je boljševik Pahor ustvarili Švico, narod pa vse bolj švica, da lahko životari iz dneva v dan in sploh preživi. Ob vseh potencialih, ki jih še vedno imamo, mnogi so izgubljeni in mnogi so že zbežali, bomo, ?e jim bomo še naprej nasedali, ostali še brez spodnjic.

Gospod tovori-š predsednik, bodite pogumni, ko vam bo narod izstavil ra?un za vašo 24 let trajajo?o buržujsko pojedino, ki se, ?e še niste opazili, zagotovo bliža koncu.


Borut Pahor
Predsednik Republike Slovenije

Ekipa OPS