Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Zdruenje v Gibanju OPS
Osve?eni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana


Evropske institucije in evropski ter svetovni mediji

Zadeva: Gladovni protest majorja Ladislava Trohe z osrednjo zahtevo po odgovornosti (kazenski in materialni) zaradi opustitve dolnih ravnanj poobla?enih uradnih oseb, politi?nih funkcionarjev ter odgovornih urednikov notranje politi?nih redakcij RTV SLO od leta 1990 do danes

1.Leta 1945 so bili v Sloveniji izvreni mnoi?ni umori politi?nih nasprotnikov. Gre za grobo oceno preko 40.000 ali ve? nedolnih ljudi.

a)Gibanje OPSzahtevamo kazensko odgovornost zadnjega predsednika CKZKS Milana Ku?ana, ki je zagotovo vedel za mnoi?ne povojne umore in tega v novi dravi Sloveniji ni prijavil v na novo nastalim organom pregona.

b)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh drugih javnih funkcionarjev prejnjega reima, ki so prav tako vedeli za mnoi?ne umore, pa tega niso prijavili organom pregona.

c)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih dravnih toilcev po letu 1990, ki so opustili dolna ravnanja in niso po ?rki zakona in Ustave RS preganjali storilcev mnoi?nih umorov s sumom na genocid.

d)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh glavnih urednikov na RTV SLO in sicer notranjepoliti?nih redakcij, ki niso ali pa so povsem premalo problematizirali dejstvo medvojnih in povojnih umorov, ko so s tem opustili dolno ravnanje, ki bi ustvarilo pritisk javnosti, da bi organi pregona korektno opravili svoje delo.

2.Leta 1990 je bilo uni?enih 80% arhivov Komunisti?ne partije Slovenije oz. njene zlo?inske politi?ne policije OZNE in UDBE, v katerih so bili listinski dokazi o mnoi?nih medvojnih in povojnih umorih na Slovenskem.

a)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost zadnjega predsednika CKZKS Milana Ku?ana, ker ni kot vrhovni ef Partije poskrbel, da bi arhivsko in dokumentarno gradivo bilo varno shranjeno v Arhiv RS.

b)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih dravnih toilcev po letu 1990, ki so opustili dolna ravnanja in niso po ?rki zakona in Ustave RS preganjali storilcev, ki so uni?ili / skrili arhivsko gradivo.

c)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh dosedanjih direktorjev Arhiva RS, ki so prav tako opustili dolna ravnanja, ko niso zoper nikogar podali kazenskih prijav oz. tega niso zahtevali od policije oz. toilstva.

d) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za kulturo, ki niso v vseh teh letih naredili ni?esar, da bi se odkrili storilci kaznivih dejanj, ki so leta 1990 uni?ili / skrili 80% arhivov in arhivskega gradiva OZNE in UDBE.

e)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh glavnih urednikov na RTV SLO in sicer notranjepoliti?nih redakcij, ki niso ali pa so povsem premalo problematizirali izginotje 80% arhivskega in dokumentarnega gradiva, s ?imer so prav tako opustili dolna ravnanja, ki bi izvrila pritisk javnosti na organe pregona, da bi opravili svoje delo, za kar jih davkopla?evalci pla?ujemo.

3.V letih 1991, 92, 93 se je zgodila ilegalna trgovina z orojem v e neugotovljeni viini takrat konvertibilnih tujih denarnih valut. Treba je imeti v mislih dejstvo, da je bila takrat Slovenija kot novonastala drava pod mednarodnim embargom.

a)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih dravnih toilcev po letu 1990, ki so opustili dolna ravnanja in niso z doslednim strokovnim preiskovalnim delom preganjali storilcev kaznivih dejanj v zvezi z ilegalno trgovino z orojem.

b)Zahtevamo kazensko odgovornost dosedanjih ministrov za obrambo, ki niso sproili kazenskih postopkov v zvezi z ilegalno trgovino z orojem.

c)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh dosedanjih urednikov notranjepoliti?nih redakcij RTV SLO, ki niso oz. so premalo dosledno in vztrajno problematizirali ilegalno trgovino z orojem, da bi izvrili pritisk javnosti na organe pregona, da bi svoje delo opravili dosledno po ?rki zakona in Ustave RS.

4.V ?asu za ve?ino neuspele slovenske tranzicije, ki e vedno traja, je prilo do divjih privatizacij, ko je groba ocena, da je slovenski narod okodovan za preko 150 MLRD Eur.

a)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih dravnih vrhovnih toilcev, ki so opustili dolna ravnanja in s tem dopustili okodovanje drubenega premoenja.

b)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za finance, ker niso storili ni?esar, da bi za?itili drubeno premoenje pred storilci kaznivih dejanj. S tem so opustili dolna ravnanja in niso ravnali v skladu z dobrim gospodarjenjem.

5.V ?asu za ve?ino kodljive neuspele slovenske tranzicije od leta 1990 do danes so iz naih dravnih bank na razli?ne na?ine izropali za cca 20 MLRD Eur naega denarja.

a)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih vrhovnih dravnih toilcev, ker so opustili dolna ravnanja in niso s kazenskim pregonom prepre?ili oz. prijeli osumljencev kaznivih dejanj, ki so okodovali slovenske dravne banke.

b)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih guvernerjev Banke Slovenije, ki so opustili dolna ravnanja, ker niso sproili potrebnih kazenskih prijav zoper kodljiva ravnanja ?lanov uprav dravnih bank in ?lanov njihovih nadzornih svetov.

c)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ?lanov nadzornih svetov v dravnih bankah, ki niso sproili kazenskih prijav zoper ?lane uprav, iz katerih so nekateri nemoteno odnaali nae MLRD Eur. Tudi v tem primeru gre za opustitev dolnih ravnanj poobla?enih oseb, kar je hudo kaznivo dejanje.

d)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za finance, ki so prav tako opustili dolna ravnanja, ker niso zahtevali kazenskega pregona zoper odgovorne guvernerje Banke Slovenije, ?lanov nadzornih svetov bank in ?lanov uprav v dravnih bankah.

6.Zahtevamo, da se popravijo povzro?ene krivice od leta 1945 do danes v tolikni meri kot je to sploh e mogo?e.

a)Zahtevamo, da se iz vseh mnoi?nih grobi? odkoplje oz. izvzame iz rudnikov in brezen posmrtne ostanke umorjenih, da se ugotovi DNK pokojnih. Javno se pozove e ive?e svojce k ugotavljanju DNK. Izdela se mrlike liste in se omogo?i prekop na pokopali?a svojcev (stroke krije dravni prora?un). Ostale, ki ne bodo identificirani ali pa svojci tega ne elijo, se jih pokoplje v skupni grobnici.

b)Zahtevamo, da se pripravi zakon o popravi krivic zaradi komunisti?nega nasilja in se na podlagi prijav svojcev umorjenih dolo?i potena odkodnina po vzgledu Zakona o rtvah nasilja 2. svetovne vojne x 2 zaradi zamude.

c)Zahtevamo, da se popravijo vse krivice okodovanih v ?asu vladavine komunizma in v ?asu za ve?ino kodljive tranzicije, ko so bili posamezniki in skupine nadzorovani, ikanirani, onemogo?ani in preganjani. Mnogi v razli?nih montiranih kazenskih in sodnih postopkih. Na podlagi prijav okodovancev na pristojno toilstvo, v katerem se odpre poseben oddelek za popravo krivic, se za trpljenje dolo?i vsakomur posebej poteno odkodnino. Odkodnino se nakae iz prora?una takoj, katero se kasneje izterja od konkretnih uradnih oseb, ki so se podpisale pod kodljive odlo?be ali sodbe.

7.Zahtevamo, da se zoper Ladislava Troho ustavijo vsi montirani kazenski postopki (v katerih je e polnih 11 let), da se ustavijo vse izvrbe, ki so posledica na?rtnega finan?nega in duevnega uni?enja njega in njegove druine od leta 1994 naprej s popolno zlorabo oblasti.

Ladislav Troha zahteva odkodnino za povzro?eno materialno in nematerialno kodo, povzro?eno s strani dravnih organov, ki so morali po naro?ilu udbomafije, da bi obra?unali z njim, njemu ter druini onemogo?ali normalno ivljenje. Zahteva tudi povra?ilo materialne in nematerialne kode zaradi ropa velike vrednosti (60.000 Eur + pri?akovani dobi?ek) v njegovem druinskem podjetju, ko organi pregona v treh letih niso ukrenili ni?esar konkretnega, da bi izsledili storilce in vrnili ukradeno.
Ladislav Troha zahteva, da se ocenjeno materialno in nematerialno kodo takoj nakae njegovi druini, saj je zaradi omenjenih dejstev ostala brez sredstev za preivetje. Po tem pa se izpla?ano izterja od poobla?enih uradnih oseb, ki so kodo povzro?ili.

8.Zahtevamo takojnje odprtje povsem zaprtega medijskega prostora za vse iniciative, politi?ne stranke in skupine ter posameznike, ki nismo del 20% privilegirane komunisti?ne oligarhije. Vseskozi smo dosledno blokirani, cenzurirani ali v najslabem primeru dosledno diskreditirani, kar je tudi kazenska odgovornost vseh urednikov in direktorjev na RTV SLOVENIJA.


Zaklju?ek
Ker je vpletenih ve? oseb, ki so v sostorilstvu z naklepom opu?ala dolna ravnanja, gre za organizirano hudodelsko zdrubo, ki jo je treba tako tudi kazensko obravnavati. Po tei okodovanja oziroma povzro?ene materialne in nematerialne kode celotni slovenski skupnosti pa gre za VELEIZDAJO SLOVENSKEGA NARODA.

Zato pozivamo vse evropske institucije, da se vklju?ijo v kazenski pregon in po prou?itvi tee kaznivih dejanj opravijo neodvisno kazensko preiskavo s pomo?jo toilcev iz Haaga za osebami, ki so povzro?ile in dovolile materialno oropanje ter mentalno pohabljenje slovenskega naroda.

Da se zahteve uresni?ijo, je major Ladislav Troha z dnem 9. junija 2014 ob 9.00 uri pred poslopjem Vlade in Predsednika RS zastavil najve?, kar ima IVLJENJE. Z gladovno stavko bo vztrajal do popolne uresni?itve zahtev ali do svojega zadnjega daha.

Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS

NEMKA VERZIJA / DEUTSCH

Europische Institutionen als auch europische und weltweite Medien

Betreff:

- Hungerstreik des Major Ladislav Troha.

- Unmittelbare Forderung zur bernahme von Verantwortung (strafrechtilich und finanziell).

- Nichterfllung und Aufgabe von Pflichten verantwortlicher Amtspersonen, politicher Funktionre als auch Redakteure der Redaktion RTV SLO fr Innenpolitik von 1990 bis heute.

1. Im Jahr 1945 kam es in Slowenien zur Massenermordung von politischen Gegnern. Es handelt sich um geschtzte 40.000 unschuldige Personen.

a) Die Bewegung OPS verlangt eine strafrechtliche Verantwortung des letzten Amtsprsidenten der s.g. CKZKS Herrn Milan Ku?an, der von den Ermordungen die nach dem Krieg stattfanden wusste und ber diese den neuen Staat Slowenien nicht benachrichtigt hat. Ebenfalls wurden die neuen Organe der Fahndung nicht informiert..

b) Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung fr alle anderen Funktionren die von den Ermordungen wussten und selbst auch keine Fahndung veranlassten.

c) Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung aller Staatsanwaltschaften ab 1990, die ihren Verpflichtungen diesbezglich nicht nachkamen obwohl das laut Verfassung der Republik Sloweniens so verlangt wird. Es handelt sich um Tter mit Verdacht auf Genozid.

d) Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung aller verantwortlichen Redakteure der RTV SLO Redaktion fr Innenpolitik die die Themen nicht oder nur minimal problematisierte d.h. sowohl im Bezug auf die Ermordungen zur Zeit des Krieges sowie dannach. Nach unserer Auffassung deutet das auf eine Vernachlssigung der Pflichten, denn es wre zu einem Druck auf die ffentlichkeit gekommen, der die Organe der Fahndung zur Erledigung Ihrer Arbeit verpflichtet htte.

2. 1990 wurden 80% der Archive der kommunistischen Partei Sloweniens vernichtet bzw deren politische Verbrechen. Die Urkundenbeweise ber die Ermordungen whrend und nach dem Krieg waren Bestandteil des Archives das es heute nicht mehr gibt.

a) Wir verlangen meterielle Verantwortung des letzten Amstprsidenten Milan Ku?an der als oberster Parteichef nicht dafr gesorgt hat, dass im Archiv der Republik Slowenien Urkundenbeweise sicher bewahrt werden.

b) Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller obersten Staatsanwlte die es versumt haben nach 1990 den Regelungen laut Verfassung der Republik Sloweniens nachzukommen und ebenso nicht nach den Vernichtern (oder unbekanntem Verbergens) des Archives, fahnden.

c) Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller bisherigen Archivdirektoren der Republik Slowenien, die Ihren Verpfichtungen nicht nachkamen. Sie htten die Vernichter oder Verberger ausfindig machen mssen bzw. Anzeige erstatten sollen.

d) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Kulturminister die bislang nichts dafr getan haben um die Tter ausfindig zu machen. Das Archiv wurde 1990 in Anteil von 80% vernichtet bzw versteckt. Smtliche Urkundenbeweise des Geheimdienstes OZNA und UDBA (Geheimdienste).

e) Wir verlangen die Verantwortung aller Redakteure des nationalen Fehrnsehkanales RTV SLO bzw deren Chefredakteure fr innerpolitische Themen, die ber das Thema grssten teils geschwiegen haben oder sie nur andeutungsweise verffentlichten. Sie kamen ihren Verpflichtungen nicht nach. Ein Druck auf die ffentlichkeit htte eine Fahndung nach den Ttern augelst. Das RTV SLO wird von Steuerzahlern bezahlt und sollte dem ganzen Volk mit Informationen dienen.

3. In den Jahren 1991, 92, 93 kam es zum illealen Handel mit Waffen. Der Verdienst ist nach wie vor nicht bekannt. Die Waffen wurden mit kovertibilen auslndischen Whrungen bezahlt. Man muss dabei beachten, dass Slowenien ein neuer Staat war und deshalb dem zwischenstaatlichem Embargo unterlag.

a) Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller obersten Staatsbeamten nach 1990, die Ihren Verpflichtungen nicht nachkamen um nach dem illegalen Handel mit Waffen zu fahnden. Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller bisherigen Verteidigungsminister, die keine Fahndung im Bezug auf illegalen Waffenhandel veranlasst haben.

b) Wir verlangen die Verantwortung aller Redakteure des nationalen Fehrnsehkanales RTV SLO bzw deren Chefredakteure fr innerpolitische Themen, die ber das Thema illegalen Waffenhandels grsstenteils geschwiegen haben oder sie nur andeutungsweise verffentlichten. Sie kamen ihren Verpflichtungen laut Verfassung nicht nach. Ein Druck auf die ffentlichkeit htte eine Fahndung nach den Ttern augelst. Das RTV SLO wird von Steuerzahlern bezahlt und sollte dem gesamten Volk mit Informationen dienen.

4. Zur Zeit des erfolglosen slowenischen ?berganges, der noch heute stattfindet kam es zu wilden Privatisationen. Eine grobe Schtzung besagt, dass das slowenische Volk infolge dessen ber 150 MLRD Eur Schaden tragen muss.

a) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller Staatsbeamten, die ihren Pflichten nicht nachkamen und durch ihre Taten das gesellschafliche Vermgen schdigten.

b) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Finanzminister die nicht dazu beitrugen das gesellschaftliche Vermgen vor Ttern zu schtzen. Sie haben es aufgehoben Ihren Pflichten nachzukommen und demnach nicht wirschaftlich gehandelt wie es laut Regelung verlangt wird.

5. In der Zeit des erfolglosen slowenischen bergangs von 1990 bis heute haben sie aus unseren nationalen Banken auf verschiedene Art und Wiese cca 20 MLRD Eur aus unseren Banken geplndert.

a) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller verantwortlichen Staatsmter, weil Sie ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Durch Fahndungen htte man Verdchtigen auf die Spur kommen knnen und derartige Taten, die dem slowenischen Volk schaden, verhindern knnen.

b) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller Guvaneure der Bank Slowenien wegen aufgehobener Pflicht, solche Taten zu melden und nach ihnen zu fahnden. Das gleiche gilt fr alle Mitglieder der Bankverwaltung slowenischer Staatsbanken als auch deren Aufsichtsrte.

c) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Aufsichtsrte staatlicher Banken die keine Fahndung gegen die Aufsichtsrte der Banken aus denen diese Milliarden EUR ungeschoren weggetragen wuveranlasst haben. Auch in diesem Fall kam man den Verpflichtungen nicht nach. Das ist eine Straftat..

d) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Finanzminister, die ebenso Ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, weil sie keine Fahndung gegen die Guvaneure der Bank Sloweniens und den Aufsichtsrten der Banken als auch Vorstandsmitgliedern eingeleitet haben.

6. Wir verlangen die Richtigstellung aller verursachten Unrechtigkeiten beginnend 1945 bis heute und zwar in einem wie nur mglichen Masse.

a) Wir verlangen die Ausgrabung aller Massengrber bzw die Ausnahme menschlicher berreste aus den Erzbergwerken und Standorten, um die DNK der Toten festzustellen. ffentlich soll man die Verwandten zur DNK Feststellung der Verstorbenen einladen. Lebende Verwandte sollen zur DNK Festlegung berufen werden. Es soll ein Totenschein ausgestellt werden um ein Begrbnis in Familiengrbern zu ermglichen werden (auf Kosten des Staatshaushaltes). Andere oder in Falle, dass Verwandte es nicht wnschen sollen in einem ordentlichen Gemeinschaftsgrab bestattet werden.

b) Wir verlangen die Richtigstellung kommunistischer Gewalt. Die Verwandtschaft soll eine angemessene Entschdigung laut Gesetz von Kriegsopfern des 2. Weltkrieges x 2 wegen Verzugs, erhalten.

c) Wir verlangen, die Richtigstellung von Unrecht zur Zeit der kommunistischen Regierung und dem grossten Anteil des berganges als einzelne Personen und Gruppen kontrolliert, schikaniert, ausgeschalten und vertieben wurden. Viele durch zurechtgebogene Straf und Gerichtsprozesse. Auf Grundlage einer Meldung der Geschdigten soll eine zustndige Anwaltschaft zur Beseitigung des Unrechts ermglicht werden. Jedem einzelnen soll eine gerechte Entschdigung zugeteilt werden die sofort aus der Staatskasse ausgezahlt wird und von den konkretne Amtspersonen, die die schdlichen Bescheide und Urteilsbegrndungen unterzeichnet haben.

7. Wir verlangen, da die zurechtgebogenen Strafverfahren gegen Ladislav Troha eingestellt werden, aller Vollzge, zurckgestellt werden weil sie einen absichtlich verursachten finanziellen und seelischen Ruin als Folge fr ihn und seine Familie darstellen. Es handelt sich seit 1994 um einen absoluten Missbrauch von behrdlicher Obrigkeit.

8. Ladislav Troha verlangt eine Entschdigung fr meterielle und unmaterielle Schden die seitens Statsorgane verursacht wurde in dem man der Geheimdienstmafia UDBA Folge leistete und ihn als auch seine Familie daran hinderte normal zu leben. Er verlang ausserdem eine Rckerstattung fr materielle und unmaterielle Schden einer Plnderung seines Familienunternehmens (60.000 eur + erwarteter Gewinn) als die Fahndungsorgane nichts konkretes unternahmen um die Tter ausfindig zu machen und das gestohlene zurckzuforden.

Ladislav Troha verlangt, dass die geschtzte Summe fr materielle und unmaterielle Schden sofort an ihn und seine Familie berwiesen wird weil er infolge der genannten Taten vollkommen mittellos ist. Das hindert ein berleben der Familie. Nach der Auszahlung soll ds Geld von den Verantwortlichen Amtspersonen, die den Schaden verursacht haben, zurckgefordert werden.

9. Wir verlangen eine sofortige ffnung von fr Initiativen, politischen Parteien und Gruppen als auch Einzelpersonen die nicht Teil der 20% priviligierten kommunistischen Oligarhie sind, geschlossenen Medien. Die genze Zeit ber sind wir geblockt, zensuriert oder im schlimmsten Falle konsequent diskreditiert. Auch dies obligt einer Strafverantwortung der Direktoren bei RTV Slowenien und soll gefordert werden.

Abschluss:

Weil es sich um mehrere Pesonen handelt, die ihren Verpflichichtungen nicht nachkamen und es absagten diese zu erfllen, handelt es sich um eine Verbrecherbande. Laut Schwierigkeitsgrad bzw materiellen und nicht materiellen Schadens der gesamten slowenischen Allgemeinheit handelt es sich um Hochverrat des slowenischen Volkes Landesverrat.

Deshalb berufe ich alle europischen Institutionen sich in die Straffahnung mit ein zu beziehen. Es sollen Straftaten durchgesehen, unabhngige Untersuchungen mit Hilfe von Staatsmtern in Haag eingeleitet werden gegen die Personen die materielle Plnderung als auch mentale Verstmmelung verursacht oder erlaubt haben. naroda.

Damit sich die Forderungen des Major Ladislav Troha erfllen hat er am 9. Juni 2014 um 9.00 Uhr vor dem Gebude des Prsidenten der Republik Sloweniens alles was er geben kann eingesetzt sein LEBEN. Mittels Hungerstreik wird er auf seiner Meinung bis zur Erfllung seiner all seiner Forderungen oder seinem letzten Atembug beharren

Ladislav Troha, predsednik Vorsitzender der Initiative OPS (aufgeklrte Beflkerung Sloweniens)