Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Zdruenje v Gibanju OPS
Osve?eni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana


Evropske institucije in evropski ter svetovni mediji

Zadeva: Gladovni protest majorja Ladislava Trohe z osrednjo zahtevo po odgovornosti (kazenski in materialni) zaradi opustitve dolnih ravnanj poobla?enih uradnih oseb, politi?nih funkcionarjev ter odgovornih urednikov notranje politi?nih redakcij RTV SLO od leta 1990 do danes

1.Leta 1945 so bili v Sloveniji izvreni mnoi?ni umori politi?nih nasprotnikov. Gre za grobo oceno preko 40.000 ali ve? nedolnih ljudi.

a)Gibanje OPSzahtevamo kazensko odgovornost zadnjega predsednika CKZKS Milana Ku?ana, ki je zagotovo vedel za mnoi?ne povojne umore in tega v novi dravi Sloveniji ni prijavil v na novo nastalim organom pregona.

b)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh drugih javnih funkcionarjev prejnjega reima, ki so prav tako vedeli za mnoi?ne umore, pa tega niso prijavili organom pregona.

c)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih dravnih toilcev po letu 1990, ki so opustili dolna ravnanja in niso po ?rki zakona in Ustave RS preganjali storilcev mnoi?nih umorov s sumom na genocid.

d)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh glavnih urednikov na RTV SLO in sicer notranjepoliti?nih redakcij, ki niso ali pa so povsem premalo problematizirali dejstvo medvojnih in povojnih umorov, ko so s tem opustili dolno ravnanje, ki bi ustvarilo pritisk javnosti, da bi organi pregona korektno opravili svoje delo.

2.Leta 1990 je bilo uni?enih 80% arhivov Komunisti?ne partije Slovenije oz. njene zlo?inske politi?ne policije OZNE in UDBE, v katerih so bili listinski dokazi o mnoi?nih medvojnih in povojnih umorih na Slovenskem.

a)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost zadnjega predsednika CKZKS Milana Ku?ana, ker ni kot vrhovni ef Partije poskrbel, da bi arhivsko in dokumentarno gradivo bilo varno shranjeno v Arhiv RS.

b)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih dravnih toilcev po letu 1990, ki so opustili dolna ravnanja in niso po ?rki zakona in Ustave RS preganjali storilcev, ki so uni?ili / skrili arhivsko gradivo.

c)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh dosedanjih direktorjev Arhiva RS, ki so prav tako opustili dolna ravnanja, ko niso zoper nikogar podali kazenskih prijav oz. tega niso zahtevali od policije oz. toilstva.

d) Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za kulturo, ki niso v vseh teh letih naredili ni?esar, da bi se odkrili storilci kaznivih dejanj, ki so leta 1990 uni?ili / skrili 80% arhivov in arhivskega gradiva OZNE in UDBE.

e)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh glavnih urednikov na RTV SLO in sicer notranjepoliti?nih redakcij, ki niso ali pa so povsem premalo problematizirali izginotje 80% arhivskega in dokumentarnega gradiva, s ?imer so prav tako opustili dolna ravnanja, ki bi izvrila pritisk javnosti na organe pregona, da bi opravili svoje delo, za kar jih davkopla?evalci pla?ujemo.

3.V letih 1991, 92, 93 se je zgodila ilegalna trgovina z orojem v e neugotovljeni viini takrat konvertibilnih tujih denarnih valut. Treba je imeti v mislih dejstvo, da je bila takrat Slovenija kot novonastala drava pod mednarodnim embargom.

a)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh vrhovnih dravnih toilcev po letu 1990, ki so opustili dolna ravnanja in niso z doslednim strokovnim preiskovalnim delom preganjali storilcev kaznivih dejanj v zvezi z ilegalno trgovino z orojem.

b)Zahtevamo kazensko odgovornost dosedanjih ministrov za obrambo, ki niso sproili kazenskih postopkov v zvezi z ilegalno trgovino z orojem.

c)Zahtevamo kazensko odgovornost vseh dosedanjih urednikov notranjepoliti?nih redakcij RTV SLO, ki niso oz. so premalo dosledno in vztrajno problematizirali ilegalno trgovino z orojem, da bi izvrili pritisk javnosti na organe pregona, da bi svoje delo opravili dosledno po ?rki zakona in Ustave RS.

4.V ?asu za ve?ino neuspele slovenske tranzicije, ki e vedno traja, je prilo do divjih privatizacij, ko je groba ocena, da je slovenski narod okodovan za preko 150 MLRD Eur.

a)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih dravnih vrhovnih toilcev, ki so opustili dolna ravnanja in s tem dopustili okodovanje drubenega premoenja.

b)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za finance, ker niso storili ni?esar, da bi za?itili drubeno premoenje pred storilci kaznivih dejanj. S tem so opustili dolna ravnanja in niso ravnali v skladu z dobrim gospodarjenjem.

5.V ?asu za ve?ino kodljive neuspele slovenske tranzicije od leta 1990 do danes so iz naih dravnih bank na razli?ne na?ine izropali za cca 20 MLRD Eur naega denarja.

a)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih vrhovnih dravnih toilcev, ker so opustili dolna ravnanja in niso s kazenskim pregonom prepre?ili oz. prijeli osumljencev kaznivih dejanj, ki so okodovali slovenske dravne banke.

b)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih guvernerjev Banke Slovenije, ki so opustili dolna ravnanja, ker niso sproili potrebnih kazenskih prijav zoper kodljiva ravnanja ?lanov uprav dravnih bank in ?lanov njihovih nadzornih svetov.

c)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ?lanov nadzornih svetov v dravnih bankah, ki niso sproili kazenskih prijav zoper ?lane uprav, iz katerih so nekateri nemoteno odnaali nae MLRD Eur. Tudi v tem primeru gre za opustitev dolnih ravnanj poobla?enih oseb, kar je hudo kaznivo dejanje.

d)Zahtevamo kazensko in materialno odgovornost vseh dosedanjih ministrov za finance, ki so prav tako opustili dolna ravnanja, ker niso zahtevali kazenskega pregona zoper odgovorne guvernerje Banke Slovenije, ?lanov nadzornih svetov bank in ?lanov uprav v dravnih bankah.

6.Zahtevamo, da se popravijo povzro?ene krivice od leta 1945 do danes v tolikni meri kot je to sploh e mogo?e.

a)Zahtevamo, da se iz vseh mnoi?nih grobi? odkoplje oz. izvzame iz rudnikov in brezen posmrtne ostanke umorjenih, da se ugotovi DNK pokojnih. Javno se pozove e ive?e svojce k ugotavljanju DNK. Izdela se mrlike liste in se omogo?i prekop na pokopali?a svojcev (stroke krije dravni prora?un). Ostale, ki ne bodo identificirani ali pa svojci tega ne elijo, se jih pokoplje v skupni grobnici.

b)Zahtevamo, da se pripravi zakon o popravi krivic zaradi komunisti?nega nasilja in se na podlagi prijav svojcev umorjenih dolo?i potena odkodnina po vzgledu Zakona o rtvah nasilja 2. svetovne vojne x 2 zaradi zamude.

c)Zahtevamo, da se popravijo vse krivice okodovanih v ?asu vladavine komunizma in v ?asu za ve?ino kodljive tranzicije, ko so bili posamezniki in skupine nadzorovani, ikanirani, onemogo?ani in preganjani. Mnogi v razli?nih montiranih kazenskih in sodnih postopkih. Na podlagi prijav okodovancev na pristojno toilstvo, v katerem se odpre poseben oddelek za popravo krivic, se za trpljenje dolo?i vsakomur posebej poteno odkodnino. Odkodnino se nakae iz prora?una takoj, katero se kasneje izterja od konkretnih uradnih oseb, ki so se podpisale pod kodljive odlo?be ali sodbe.

7.Zahtevamo, da se zoper Ladislava Troho ustavijo vsi montirani kazenski postopki (v katerih je e polnih 11 let), da se ustavijo vse izvrbe, ki so posledica na?rtnega finan?nega in duevnega uni?enja njega in njegove druine od leta 1994 naprej s popolno zlorabo oblasti.

Ladislav Troha zahteva odkodnino za povzro?eno materialno in nematerialno kodo, povzro?eno s strani dravnih organov, ki so morali po naro?ilu udbomafije, da bi obra?unali z njim, njemu ter druini onemogo?ali normalno ivljenje. Zahteva tudi povra?ilo materialne in nematerialne kode zaradi ropa velike vrednosti (60.000 Eur + pri?akovani dobi?ek) v njegovem druinskem podjetju, ko organi pregona v treh letih niso ukrenili ni?esar konkretnega, da bi izsledili storilce in vrnili ukradeno.
Ladislav Troha zahteva, da se ocenjeno materialno in nematerialno kodo takoj nakae njegovi druini, saj je zaradi omenjenih dejstev ostala brez sredstev za preivetje. Po tem pa se izpla?ano izterja od poobla?enih uradnih oseb, ki so kodo povzro?ili.

8.Zahtevamo takojnje odprtje povsem zaprtega medijskega prostora za vse iniciative, politi?ne stranke in skupine ter posameznike, ki nismo del 20% privilegirane komunisti?ne oligarhije. Vseskozi smo dosledno blokirani, cenzurirani ali v najslabem primeru dosledno diskreditirani, kar je tudi kazenska odgovornost vseh urednikov in direktorjev na RTV SLOVENIJA.


Zaklju?ek
Ker je vpletenih ve? oseb, ki so v sostorilstvu z naklepom opu?ala dolna ravnanja, gre za organizirano hudodelsko zdrubo, ki jo je treba tako tudi kazensko obravnavati. Po tei okodovanja oziroma povzro?ene materialne in nematerialne kode celotni slovenski skupnosti pa gre za VELEIZDAJO SLOVENSKEGA NARODA.

Zato pozivamo vse evropske institucije, da se vklju?ijo v kazenski pregon in po prou?itvi tee kaznivih dejanj opravijo neodvisno kazensko preiskavo s pomo?jo toilcev iz Haaga za osebami, ki so povzro?ile in dovolile materialno oropanje ter mentalno pohabljenje slovenskega naroda.

Da se zahteve uresni?ijo, je major Ladislav Troha z dnem 9. junija 2014 ob 9.00 uri pred poslopjem Vlade in Predsednika RS zastavil najve?, kar ima IVLJENJE. Z gladovno stavko bo vztrajal do popolne uresni?itve zahtev ali do svojega zadnjega daha.

Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS

NEMKA VERZIJA / DEUTSCH

Europische Institutionen als auch europische und weltweite Medien

Betreff:

- Hungerstreik des Major Ladislav Troha.

- Unmittelbare Forderung zur bernahme von Verantwortung (strafrechtilich und finanziell).

- Nichterfllung und Aufgabe von Pflichten verantwortlicher Amtspersonen, politicher Funktionre als auch Redakteure der Redaktion RTV SLO fr Innenpolitik von 1990 bis heute.

1. Im Jahr 1945 kam es in Slowenien zur Massenermordung von politischen Gegnern. Es handelt sich um geschtzte 40.000 unschuldige Personen.

a) Die Bewegung OPS verlangt eine strafrechtliche Verantwortung des letzten Amtsprsidenten der s.g. CKZKS Herrn Milan Ku?an, der von den Ermordungen die nach dem Krieg stattfanden wusste und ber diese den neuen Staat Slowenien nicht benachrichtigt hat. Ebenfalls wurden die neuen Organe der Fahndung nicht informiert..

b) Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung fr alle anderen Funktionren die von den Ermordungen wussten und selbst auch keine Fahndung veranlassten.

c) Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung aller Staatsanwaltschaften ab 1990, die ihren Verpflichtungen diesbezglich nicht nachkamen obwohl das laut Verfassung der Republik Sloweniens so verlangt wird. Es handelt sich um Tter mit Verdacht auf Genozid.

d) Wir verlangen eine strafrechtliche Verantwortung aller verantwortlichen Redakteure der RTV SLO Redaktion fr Innenpolitik die die Themen nicht oder nur minimal problematisierte d.h. sowohl im Bezug auf die Ermordungen zur Zeit des Krieges sowie dannach. Nach unserer Auffassung deutet das auf eine Vernachlssigung der Pflichten, denn es wre zu einem Druck auf die ffentlichkeit gekommen, der die Organe der Fahndung zur Erledigung Ihrer Arbeit verpflichtet htte.

2. 1990 wurden 80% der Archive der kommunistischen Partei Sloweniens vernichtet bzw deren politische Verbrechen. Die Urkundenbeweise ber die Ermordungen whrend und nach dem Krieg waren Bestandteil des Archives das es heute nicht mehr gibt.

a) Wir verlangen meterielle Verantwortung des letzten Amstprsidenten Milan Ku?an der als oberster Parteichef nicht dafr gesorgt hat, dass im Archiv der Republik Slowenien Urkundenbeweise sicher bewahrt werden.

b) Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller obersten Staatsanwlte die es versumt haben nach 1990 den Regelungen laut Verfassung der Republik Sloweniens nachzukommen und ebenso nicht nach den Vernichtern (oder unbekanntem Verbergens) des Archives, fahnden.

c) Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller bisherigen Archivdirektoren der Republik Slowenien, die Ihren Verpfichtungen nicht nachkamen. Sie htten die Vernichter oder Verberger ausfindig machen mssen bzw. Anzeige erstatten sollen.

d) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Kulturminister die bislang nichts dafr getan haben um die Tter ausfindig zu machen. Das Archiv wurde 1990 in Anteil von 80% vernichtet bzw versteckt. Smtliche Urkundenbeweise des Geheimdienstes OZNA und UDBA (Geheimdienste).

e) Wir verlangen die Verantwortung aller Redakteure des nationalen Fehrnsehkanales RTV SLO bzw deren Chefredakteure fr innerpolitische Themen, die ber das Thema grssten teils geschwiegen haben oder sie nur andeutungsweise verffentlichten. Sie kamen ihren Verpflichtungen nicht nach. Ein Druck auf die ffentlichkeit htte eine Fahndung nach den Ttern augelst. Das RTV SLO wird von Steuerzahlern bezahlt und sollte dem ganzen Volk mit Informationen dienen.

3. In den Jahren 1991, 92, 93 kam es zum illealen Handel mit Waffen. Der Verdienst ist nach wie vor nicht bekannt. Die Waffen wurden mit kovertibilen auslndischen Whrungen bezahlt. Man muss dabei beachten, dass Slowenien ein neuer Staat war und deshalb dem zwischenstaatlichem Embargo unterlag.

a) Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller obersten Staatsbeamten nach 1990, die Ihren Verpflichtungen nicht nachkamen um nach dem illegalen Handel mit Waffen zu fahnden. Wir verlangen strafrechtliche Verantwortung aller bisherigen Verteidigungsminister, die keine Fahndung im Bezug auf illegalen Waffenhandel veranlasst haben.

b) Wir verlangen die Verantwortung aller Redakteure des nationalen Fehrnsehkanales RTV SLO bzw deren Chefredakteure fr innerpolitische Themen, die ber das Thema illegalen Waffenhandels grsstenteils geschwiegen haben oder sie nur andeutungsweise verffentlichten. Sie kamen ihren Verpflichtungen laut Verfassung nicht nach. Ein Druck auf die ffentlichkeit htte eine Fahndung nach den Ttern augelst. Das RTV SLO wird von Steuerzahlern bezahlt und sollte dem gesamten Volk mit Informationen dienen.

4. Zur Zeit des erfolglosen slowenischen ?berganges, der noch heute stattfindet kam es zu wilden Privatisationen. Eine grobe Schtzung besagt, dass das slowenische Volk infolge dessen ber 150 MLRD Eur Schaden tragen muss.

a) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller Staatsbeamten, die ihren Pflichten nicht nachkamen und durch ihre Taten das gesellschafliche Vermgen schdigten.

b) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Finanzminister die nicht dazu beitrugen das gesellschaftliche Vermgen vor Ttern zu schtzen. Sie haben es aufgehoben Ihren Pflichten nachzukommen und demnach nicht wirschaftlich gehandelt wie es laut Regelung verlangt wird.

5. In der Zeit des erfolglosen slowenischen bergangs von 1990 bis heute haben sie aus unseren nationalen Banken auf verschiedene Art und Wiese cca 20 MLRD Eur aus unseren Banken geplndert.

a) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller verantwortlichen Staatsmter, weil Sie ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Durch Fahndungen htte man Verdchtigen auf die Spur kommen knnen und derartige Taten, die dem slowenischen Volk schaden, verhindern knnen.

b) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller Guvaneure der Bank Slowenien wegen aufgehobener Pflicht, solche Taten zu melden und nach ihnen zu fahnden. Das gleiche gilt fr alle Mitglieder der Bankverwaltung slowenischer Staatsbanken als auch deren Aufsichtsrte.

c) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Aufsichtsrte staatlicher Banken die keine Fahndung gegen die Aufsichtsrte der Banken aus denen diese Milliarden EUR ungeschoren weggetragen wuveranlasst haben. Auch in diesem Fall kam man den Verpflichtungen nicht nach. Das ist eine Straftat..

d) Wir verlangen strafrechtliche und materielle Verantwortung aller bisherigen Finanzminister, die ebenso Ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind, weil sie keine Fahndung gegen die Guvaneure der Bank Sloweniens und den Aufsichtsrten der Banken als auch Vorstandsmitgliedern eingeleitet haben.

6. Wir verlangen die Richtigstellung aller verursachten Unrechtigkeiten beginnend 1945 bis heute und zwar in einem wie nur mglichen Masse.

a) Wir verlangen die Ausgrabung aller Massengrber bzw die Ausnahme menschlicher berreste aus den Erzbergwerken und Standorten, um die DNK der Toten festzustellen. ffentlich soll man die Verwandten zur DNK Feststellung der Verstorbenen einladen. Lebende Verwandte sollen zur DNK Festlegung berufen werden. Es soll ein Totenschein ausgestellt werden um ein Begrbnis in Familiengrbern zu ermglichen werden (auf Kosten des Staatshaushaltes). Andere oder in Falle, dass Verwandte es nicht wnschen sollen in einem ordentlichen Gemeinschaftsgrab bestattet werden.

b) Wir verlangen die Richtigstellung kommunistischer Gewalt. Die Verwandtschaft soll eine angemessene Entschdigung laut Gesetz von Kriegsopfern des 2. Weltkrieges x 2 wegen Verzugs, erhalten.

c) Wir verlangen, die Richtigstellung von Unrecht zur Zeit der kommunistischen Regierung und dem grossten Anteil des berganges als einzelne Personen und Gruppen kontrolliert, schikaniert, ausgeschalten und vertieben wurden. Viele durch zurechtgebogene Straf und Gerichtsprozesse. Auf Grundlage einer Meldung der Geschdigten soll eine zustndige Anwaltschaft zur Beseitigung des Unrechts ermglicht werden. Jedem einzelnen soll eine gerechte Entschdigung zugeteilt werden die sofort aus der Staatskasse ausgezahlt wird und von den konkretne Amtspersonen, die die schdlichen Bescheide und Urteilsbegrndungen unterzeichnet haben.

7. Wir verlangen, da die zurechtgebogenen Strafverfahren gegen Ladislav Troha eingestellt werden, aller Vollzge, zurckgestellt werden weil sie einen absichtlich verursachten finanziellen und seelischen Ruin als Folge fr ihn und seine Familie darstellen. Es handelt sich seit 1994 um einen absoluten Missbrauch von behrdlicher Obrigkeit.

8. Ladislav Troha verlangt eine Entschdigung fr meterielle und unmaterielle Schden die seitens Statsorgane verursacht wurde in dem man der Geheimdienstmafia UDBA Folge leistete und ihn als auch seine Familie daran hinderte normal zu leben. Er verlang ausserdem eine Rckerstattung fr materielle und unmaterielle Schden einer Plnderung seines Familienunternehmens (60.000 eur + erwarteter Gewinn) als die Fahndungsorgane nichts konkretes unternahmen um die Tter ausfindig zu machen und das gestohlene zurckzuforden.

Ladislav Troha verlangt, dass die geschtzte Summe fr materielle und unmaterielle Schden sofort an ihn und seine Familie berwiesen wird weil er infolge der genannten Taten vollkommen mittellos ist. Das hindert ein berleben der Familie. Nach der Auszahlung soll ds Geld von den Verantwortlichen Amtspersonen, die den Schaden verursacht haben, zurckgefordert werden.

9. Wir verlangen eine sofortige ffnung von fr Initiativen, politischen Parteien und Gruppen als auch Einzelpersonen die nicht Teil der 20% priviligierten kommunistischen Oligarhie sind, geschlossenen Medien. Die genze Zeit ber sind wir geblockt, zensuriert oder im schlimmsten Falle konsequent diskreditiert. Auch dies obligt einer Strafverantwortung der Direktoren bei RTV Slowenien und soll gefordert werden.

Abschluss:

Weil es sich um mehrere Pesonen handelt, die ihren Verpflichichtungen nicht nachkamen und es absagten diese zu erfllen, handelt es sich um eine Verbrecherbande. Laut Schwierigkeitsgrad bzw materiellen und nicht materiellen Schadens der gesamten slowenischen Allgemeinheit handelt es sich um Hochverrat des slowenischen Volkes Landesverrat.

Deshalb berufe ich alle europischen Institutionen sich in die Straffahnung mit ein zu beziehen. Es sollen Straftaten durchgesehen, unabhngige Untersuchungen mit Hilfe von Staatsmtern in Haag eingeleitet werden gegen die Personen die materielle Plnderung als auch mentale Verstmmelung verursacht oder erlaubt haben. naroda.

Damit sich die Forderungen des Major Ladislav Troha erfllen hat er am 9. Juni 2014 um 9.00 Uhr vor dem Gebude des Prsidenten der Republik Sloweniens alles was er geben kann eingesetzt sein LEBEN. Mittels Hungerstreik wird er auf seiner Meinung bis zur Erfllung seiner all seiner Forderungen oder seinem letzten Atembug beharren

Ladislav Troha, predsednik Vorsitzender der Initiative OPS (aufgeklrte Beflkerung Sloweniens)

 

Komentarjev 

 
#7 my blog 04:10 26-09-2022
I'm not sure why but this weblog is loading extremely slow
for me. Is anyone else having this issue or is it a problem
on my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.
Citat
 
 
#6 my blog 07:56 25-09-2022
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all
is required to get set up? I'm assuming having a
blog like yours would cost a pretty penny? I'm not
very internet smart so I'm not 100% positive.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Thanks
Citat
 
 
#5 mmorpg 20:56 24-09-2022
Asking questions are in fact nice thing if you are not understanding something totally, but this paragraph offers good understanding even.
Citat
 
 
#4 my blog 21:59 21-09-2022
Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognize what you're
talking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =).
We could have a hyperlink change arrangement between us
Citat
 
 
#3 my blog 07:47 20-09-2022
Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.

It will always be interesting to read through content
from other writers and use something from their web sites.
Citat
 
 
#2 my blog 03:12 20-09-2022
Nice blog! Is your theme custom made or
did you download it from somewhere? A design like yours
with a few simple adjustements would really make my blog jump out.

Please let me know where you got your theme. Many thanks
Citat
 
 
#1 my blog 17:54 16-09-2022
After looking over a number of the blog articles on your blog,
I truly like your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
Take a look at my website too and let me know your opinion.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 206 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?