Novodobne metode udbo-mafije za eliminiranje svojih nasprotnikov - kratka kronologija v zvezi z Ladislavom Troho

Junij 1991 sodelovanje v vojni za Slovenijo, poveljnik izvidnike ?ete pri 30. razvojni skupini RTO - predhodnici Specialne brigade MORiS. Zavzetje najve?jega skladi?a JA v Borovnici, prepre?itev incidenta, ko bi bil z izvritvijo napada na postojanko JA nad ?rnu?ami povzro?en topniki napad na kemi?no tovarno Belinka. Neposredno bojno delovanje v napadu na vojanico v Ortneku pri Ribnici;

September 1991 zaposlitev v Slovenski vojski;

Do leta 1994 izgradnja prve profesionalne specialne vojake enote v Sloveniji poveljnik Odreda za hitro intervencijo;1995 kadrovska ?istka ministra Kacina in uni?enje prve specialne enote prerazporeditev v vojanico entvid;


1997 e eno razformiranje bojne enote SV, v kateri sopoveljujem, ki je bila zaradi trlenja iz sivega povpre?ja mote? faktor;

1998 - po dveh letih opozarjanja o krajah in malverzacijah v SV in MORS ho?ejo z mobingom in disciplinskim postopkom obra?unati z mano, zato se 1. julija 1998 postavim pred Dravni zbor v protest.

1998 - novembra meseca izgubim zaposlitev v SV in kariero. Psi lajajo, karavana gre dalje, ko napiem tudi knjigo, v kateri objavim dokumente, na podlagi katerih bi po uradni dolnosti morali organi uvesti preiskave in preganjati roparje narodovega denarja in odgovorne za nabavo kodljivega oroja in opreme, ki je tudi pobijalo vojake v lastnih vrstah.

V za?etku 1999 zaradi nedelovanja pravi?ne pravne drave (ko so mi sporo?ili, da bo moja pritoba na sodi?u zaradi sodnih zaostankov obravnavana ?ez cca 3 leta) zagrozim Drnovku in Ku?anu z gladovno stavko, takoj me pokli?ejo in mi dodelijo uradniko mesto v Upravi za za?ito in reevanje pod pogojem in tako reko? s prisilo, da umaknem tobe zoper MORS.

Leta 2000 decembra dam intervju za ?asopis Ve?er o zlorabi oblasti za obra?un s politi?nim nasprotnikom, nakar izginem za 5 mesecev. Ko me najdejo zvezanega, noge in roke zadaj, podhlajenega, dehidriranega, zanemarjenega, v lastnem urinu pri Vrhniki ob cesti, mi po tem naprtijo krivo ovadbo, ko proces zaradi 900 zdajnjih evrov zagroene kazni traja polnih 6 let, saj je cilj popolnoma jasen. Diskreditacije preko medijev in medijski umor. Do neke mere uspe, a zaradi delovanja si po?asi perem svoje ime.

Leta 2001 mi zaradi nenehnega pritiska udbomafijskih profesionalcev na eno, ki je bila ves ?as na moji strani in je bila o vsem seznanjena, dokon?no razpade druina, ko nama s h?erko vse institucije onemogo?ijo kakrnekoli stike. Najprej so dolo?ili enkrat na teden pol ure po telefonu, a ko sem se pritoil, so ukinili z odlo?bo tudi to. H?ere ne vidim do leta 2011, ko se nenadoma pojavi po navodilu mame, ki dela na policiji.

2002 me toi tudi prvak SDS in tobo gladko dobi, ker sodi?a resnica ne zanima, pri?e laejo v korist politika.

Ves ?as prihajajo na moj naslov sodne poiljke in izvrbe: da sem pred leti dobil preve? izpla?ane pla?e, za vrnitev slubenega stanovanja, v katerem sploh ne ivim in bi ga morala vrniti moja biva ena, kako moram vrniti olnino, ?eprav tudija nisem prekinil po lastni krivdi, saj so me vrgli iz slube po krivici, ker sem se uprl lopov?inam

2003 me prisilno privedejo psihiatru, ko to objavijo vsi mediji, kasneje se mi sodi?e pisno opravi?i, ker so prisilno privedbo naredili mimo zakona in Ustave.

V ?asu montiranega sodnega procesa spiejo dve oprostilni sodbi, a cilj je doseen, mediji so naredili svoje. Toilstvo se vedno znova pritouje na vije sodi?e tako, da zadeva po estih letih ikaniranja absolutno zastara. V vseh teh letih niso nikoli predstavili niti indica, kaj ele dokaza za kar so me preganjali.

2004 si ustvarim drugo druino, rodi se nama h?i, leta 2008 e ena.

2006 si uredimo stanovanje na Vrhniki, kamor se preselimo iz podnajemnikega iz Domal.

2009 se zavzemam skupaj s somiljeniki za prepre?itev, da bi Hrvaka, ki nam je leta 1991 okupirala za preko 1300 ha ozemlja, vstopila v Zvezo NATO. Vsa medijska mainerija ustvari propagando skupaj z izdajalsko politiko zoper domoljube in ne pride do referenduma.

2010 se zgodi brutalna hina preiskava: v poznih popoldanskih urah vpri?o mladoletnih otrok pet mili?nikov v uniformah in oboroeni preme?ejo stanovanje na Vrhniki z izgovorom, da i?ejo nek originalen dokument, ki naj bi bil ponarejen. Odvzamejo oba ra?unalnika in presnamejo oba trda diska z vsemi podatki, ki nimajo nobene zveze z domnevno ponarejenim dokumentom, ki sploh nikoli ni obstajal.

Tega leta na tej izmiljeni podlagi uvedejo nov sodni pregon, ki e vedno traja in ga aktivirajo ob vsaki moji ve?ji javni aktivnosti v drubi.


Toilstvo poene pregon na tej podlagi leta 2011, ko smo v Dravni zbor 28. aprila vloili Zakon OPS, ki bo, ko bo sprejet, ukinil neupravi?ene komunisti?ne privilegije, ki jih 80% neprivilegiranih ljudi e vedno pla?ujemo.

2011 doivimo v podjetju rop velike vrednosti, ko milica po enem mesecu preiskavo zaklju?i s podano kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Do danes niso naredili ni?, da bi roparje odkrili. Vse premoenje, ki smo ga v druini imeli in je bilo v viini nekaj ?ez 40 tiso? evrov, nam profesionalni roparji odnesejo ob vseh alarmih skupaj s sefom vred, ki so ga izdrli iz betonskega stebra. Zavarovalnica Slovenica se spreneveda in ne vidi razloga za izpla?ilo kode. Vdrto ni bilo samo v pisarno najemodajalca. Za tobo nimamo denarja niti za takse, ko se tudi zavedamo, kdo bo sodil.

2012 se znova sproi pogrom, ko vloim kandidaturo za predsednika s samo enim razlogom, da pridem na soo?enja, da si pred javnostjo nalijemo ?iste vode. Ko sporo?im mojo namero, se montiran postopek znova sproi. Dobim obtoni predlog z gronjo dve leti zapora iz Okrajnega sodi?a Vrhnika.

Tega leta 2012 sproijo e en kazenski montiran postopek z globo in kazensko ovadbo, ko sem skupaj s 18-imi protestniki skual ubraniti nemo?no druino, da ji organi na podlagi krivi?ne sodne odlo?be ne bi ukradli edinega doma, ki je bil prodan na drabi, kljub temu, da je bil pred drugo drabo dolg 123,24 evra pla?an, za pol cene dejanske vrednosti. Vsi ostali protestniki, ki so se enako upirali, ko so nas mili?niki s fizi?no silo odstranjevali, so dobili globe, jaz globo 800 evrov in e kazenski pregon z zagroeno kaznijo 5 let zapora.

Montirana postopka se vle?eta in na tej podlagi kar naprej izvajajo psihi?ni pritisk name in na celotno druino s svojimi potami, v katerih me vabijo na raz?i?evanja, zaslianja in na preiskave. Preiskovalni sodnici pisno obrazloim, da me obravnavajo po napa?nem ?lenu zakona, ko bi, ?e bi to, kar so zapisali, obstalo, me morali obravnavati kot pristojni za zagroeno kazen do dveh let okrajni in ne okroni sodniki, a me kljub temu da prisilno privesti, kjer sem jo samo vpraal, ali je funkcionalno pismena, ko je po tej protiustavno mi odvzeti prostosti prekvalificirala obtobo kar na 3. odstavek 299. ?lena, ki pa grozi s 5 let zaporne kazni. Gre za popolno zlorabo oblasti, ampak toilstva so, kot je bila neko? OZNA, nad vsemi. Nad zakoni, nad ustavo in nad ljudstvom.

V vsem ?asu prihajajo na naslov Gibanja OPS kazni, kjerkoli se pojavimo in karkoli napiemo. Za 1.500 evrov nas je kaznovala Informacijska poobla?enka, ki je postopek odprla nezakonito in ga je ustavila takoj za tem, ko je Gibanju odmerila 1.500 evrov kazni, meni pa kot odgovorni osebi 500 evrov. Denar so mi pobrali z ra?una e preden sem dobil odlo?bo, da bi se nanjo pritoil. Ra?un drutva je blokiran e skoraj tri leta.

Inpektorat policije nam je NA PREDLOG OLTESOVEGA RA?UNSKEGA SODI?A izdal pla?ilo tiri krat po 30 evrov, ker smo bili udeleenci v tirih referendumskih kampanjah in sem potem iz svojega epa zaprl tiri posebne ban?ne ra?une, ki smo jih morali po zakonu odpreti. Problem je bil, ker banka ni za vsak ra?un pla?anih 30 evrov stroka dala najprej na ra?un, da bi s tem denarjem zaprla ra?une, ampak je bil denar iz mojega osebnega epa pla?an na blagajni banke, da nam je ra?une zaprla. Najprej so grozili s kaznimi nekaj tiso? evrov, potem so izdali opomine in dolni smo bili pla?ati takse po 30 evrov za vsak opomin. Blokada na ra?unu se je pove?ala za viino taks in stroke banke, ki dela izvrbe. Skupaj za okoli 300 evrov.

2013 sproi tobo za 16 tiso? evrov zoper Gibanje OPS in mene, ker sem odgovorna oseba drutva, varuh gledal?evih in poslual?evih pravic na RTV SLO. Nov pritisk, ko bi lahko zadevo reili s pismom, v katerem bi zanikal njegovo delovanje v udbi, ki bi ga z veseljem objavili, a mora toiti, ko je cilj , da nas finan?no dotol?ejo.

Mediji znova blatijo, ko so v Slovenskih novicah zapisali naslov:

Nikjer v nobeni obtobi ne pie, da sem koga kam brcnil, a komunisti?ni mediji morajo lagati, da bi narod prepri?ali, da je sodni montiran pregon upravi?en. Delo nadaljuje manipulacijo in pred prvomajskimi prazniki objav naslov: Ladislava Troho bo skual najti detektiv, kar pomeni za nepodu?enega bralca: Ladislav Troha je nasilen ?lovek, policiste brca v glavo, zdaj pa se izmika sodi?u in ga i?ejo z detektivi.

Resnica je, da sem imel monost vabilo za narok sodi?a, ki je bil razpisan za 28. april, dvigniti do 3. maja. To la so objavili tik pred prazniki tako, da dlje ?asa ne morem dati popravka, ko so mi potem e zavrnili objavo, ?e, da v odgovoru alim organe, ?asopis in novinarja. Po ponovni urgenci in ostremu protestiranju so po nekaj dneh, ko je la zadeva precej v pozabo, kot Troha nasilenobjavili moj odgovor, a znova ne kot predvideva zakon, ki navaja, kje in v kaknih velikosti ?rk mora biti objavljeno. Verjamem, da mnogi odgovora niso videli.

Veliko tega nisem tukaj popisal, ker bom to naredil neko? v novi knjigi, seveda, ?e bom preivel to tiranijo podivjane stare komunisti?ne oblasti, ko brca in rita, saj je v fazi svojega umiranja.

Medtem se je morda kon?al tisti montiran sodni proces, ki traja e skoraj pet let, zaradi "ponarejenega dokumenta", ki je sporo?al narodu, da so banke v velikih rde?ih tevilkah. Sodni proces, popolna udbovska farsa, ko mi je e toilec v odmoru priepnil, da mora tako delovati, ?eprav ve, da ni podlage. ?e so se pritoili znova, ne vem, ker sem v?eraj, 6. junija 2014, prejel obvestilo z vrhnikega sodi?a, da me ?aka nova sodna pota. Toilec, ki je sedel na glavni obravnavi, je na zapisnik izjavil, da se on ne bi pritoil, a o tem, ali se bodo, odlo?a nekdo drug. Tudi sama sodnica je povedala, da je v teh razmerah, ki so na meji nevzdrnega, zelo teko delati.

V montiranih sodnih in pravdnih postopkih sem polnih 11 let, s tem pa ivi dokaz, da se po letu 1990 ni v tej dravi ni? spremenilo. Res je samo, da me ne morejo vre?i na Goli otok, ker ta zdaj pripada izklju?no Republiki Hrvaki. Toda, ali ni to nekaj zelo podobnega ivljenju na Golem otoku, ko so psihi?ni pritiski zelo podobni, ?e ne v kaknem primeru e huji?! Ni lahko namre? se ves ?as braniti pred shizofrenimi napadi pobesnele udbo-komunisti?ne oblasti, ko te onemogo?ajo, da bi normalno ivel in delal, ko ni prihodkov in ni denarja za pla?ila osnovnih strokov? Tisti na Golem otoku niso imeli teh skrbi, da ti bodo rubeniki pobrali vse, kar smo si ob vsem tem, kar smo imeli gorja, kljub temu ustvarili.

Za tako dravo se jaz leta 1991 nisem boril in e leta 1994 sem dojel, da je bila tisto samo bitka, po vsej verjetnosti dogovorjena z Miloevi?em, da smo jim prevarantom ustvarili fevd za ropanje, vojna za Slovenijo poteka ves ?as, med nami, ki si elimo domovine in ne ma?ehe, in njimi, udbokomunisti, ki nam uni?ujejo sedanjost in naim otrokom prihodnost.

TEGA JE DOVOLJ!!!

STAVKOVNE ZAHTEVE PREBERITE TUKAJ

POMAGAJTE DRUINI REPE-TROHA

In delujte, saj gre vendar tudi za vas!!! ZA VSE NAS IN PREDVSEM ZA NAE OTROKE!

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 341 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?